Документ v1888323-14, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2014

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2014 N 1888/5

Про затвердження Змін
до наказу Міністерства юстиції України
від 30 липня 2010 року N 1722/5
"Про затвердження переліків рекомендованої
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується під час проведення
судових експертиз"

Відповідно до пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 02 жовтня 2008 року N 1666/5 ( z0924-08 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України
від 30 липня 2010 року N 1722/5 ( v1722323-10 ) "Про затвердження
переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової
літератури, що використовується під час проведення судових
експертиз", що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Алексєєва І.С.
Міністр П.Петренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2014 N 1888/5

ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України
від 30 липня 2010 року N 1722/5
( v1722323-10 )
"Про затвердження переліків рекомендованої
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується під час проведення
судових експертиз"

1. Доповнити додаток 2 позиціями такого змісту: "46. Свиридова Л.В. Щодо комплексного використання ознак
почерку та писемного мовлення в дослідженні рукописних текстів /
Л.В. Свиридова, Т.В. Сохранич, В.Г. Абросимова,
Н.В. Сиротенко-Кацман // Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики: зб. наук. пр. - Х.: Право, 2010. - Вип. 10. -
С. 622-627.
47. Комплексне почеркознавче та авторознавче дослідження
рукописних текстів (методичні рекомендації): звіт (заключ.) / МЮУ,
ХНДІСЕ; кер. Л.В. Свиридова; викон.: Т.В. Сохранич,
В.Г. Абросимова, Н.В. Сиротенко-Кацман. - 0196U013967.
Інв. N ___. - Х., 2012. - 27 с.
48. Сиротенко-Кацман Н.В. Експертне дослідження підписів,
виконаних літерами вірменського та грузинського алфавітів /
Н.В. Сиротенко-Кацман // Теорія та практика судової експертизи і
криміналістики: зб. наук.-пр. матеріалів. - Х.: Право, 2013. -
Вип. 13. - С. 272-278.
49. Формулирование оценочных суждений в синтезирующих выводах
почерковедческой экспертизы и оформление результатов исследования:
метод. реком. / [сост. Н.Б. Причина, М.В. Кривуля,
Н.А. Кошелева]. - К.: ГНИЭКЦ МВД Украины, 2013. - 23 с.
50. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста.
Теоретические основания и практика: учебное пособие /
А.Н. Баранов. - М.: Наука, 2007. - 592 с.
51. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная
лингвистическая экспертиза: монография / К.И. Бринев;
под ред. Н.Д. Голева. - Барнаул: АлтГПА, 2009. - 252 с.
52. Криміналістичне дослідження українського писемного
мовлення з метою встановлення статевої належності автора
документа: звіт (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Л.В. Свиридова. -
0104U003931. Інв. N ___. - Х., 2010. - 53 с.
53. Свиридова Л.В. Експериментальне дослідження деяких
особливостей українського писемного мовлення, обумовлених статевим
диморфізмом / Л.В. Свиридова // Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики: зб. наук.-пр. - Х.: Право, 2008. -
Вип. 8. - С. 196-203.
54. Свиридова Л.В. Особливості методики авторознавчої
класифікаційно-діагностичної експертизи / Л.В. Свиридова // Теорія
та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук.-пр. -
Х.: Право, 2010. - Вип. 10. - С. 262-270.
55. Свиридова Л.В. Судово-авторознавча класифікаційна
експертиза українського писемного мовлення: автореф. дисс. на
соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09
"Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність" / Л.В. Свиридова. - Х.:
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого", 2012. - 20 с.
56. Свиридова Л.В. Проблемні питання визначення віку автора
тексту документа та перспективи їх дослідження / Л.В. Свиридова //
Криминалистика и судебная экспертиза. - К., 2013. - Вып. 58. -
Ч. 1. - С. 199-206.
57. Свиридова Л.В. Актуальність лінгвістичних досліджень
у судово-експертній практиці / Л.В. Свиридова // Криминалистика и
судебная экспертиза. - К., 2013. - Вып. 58. - Ч. 2. -
С. 267-269.".
2. Доповнити додаток 3 позиціями такого змісту: "125. Криміналістичне дослідження текстів, виконаних за
допомогою електрографічних (лазерних) багатофункціональних
друкуючих пристроїв з метою діагностики режимів друку:
метод. реком.: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ;
кер. Г.В. Лошманова; викон.: В.В. Сомов, Н.О. Зубова, І.Г. Хахіна,
П.А. Чорногор. - ДНДІСЕ. - 0111U002337. Інв. N ___. - Х., 2012. -
267с.
126. Методичні рекомендації щодо використання цифрових
засобів оцінки кольорів для вирішення завдань судової технічної
експертизи документів: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КримНДІСЕ;
кер. А.А. Чудиновських; викон.: О.Г. Нестерук, Д.В. Ширяєв
та ін. - ДНДІСЕ. - 0111U003231. Інв. N ___. - КримНДІСЕ, 2012. -
92 с.
127. Сидоренко Л.О. Практикум з дослідження кодових міток /
Л.О. Сидоренко. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2013. - 64 с.: іл.
128. Сидоренко Л.О. Можливості виявлення зображень прихованих
міток у поліграфічній продукції, оригіналами для виготовлення якої
були кольорові електрографічні зображення: інф.-метод. посіб. /
Л.О. Сидоренко. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2013. - 33 с. : іл.".
3. Доповнити додаток 5 позиціями такого змісту: "32. Методичні рекомендації з вирішення діагностичних завдань
при дослідженні елементів побутових трубопроводів та запірної
арматури: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. І.С. Собакар;
викон.: Ю.О. Носатенко, В.І. Дубинка, В.О. Рябухіна. - ХНДІСЕ. -
0110U001404. Інв. N __. - ХНДІСЕ.- 2012. - 107 с.
33. Тутецька Н.В. Криміналістичне дослідження слідів взуття,
утворених рідинними речовинами.: метод. лист / Тутецька Н.В. -
К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2013. - 11 с.: іл.".
4. Доповнити додаток 7 позиціями такого змісту: "186. Особливості криміналістичного дослідження органічних
пігментів лакофарбових матеріалів та покрить транспортних засобів:
звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ЛНДІСЕ; кер. Н.О. Заяць; викон.:
Р.М. Дем'янчук, В.М. Яремко. - ЛНДІСЕ. - 0111U000950.
Інв. N ___. - ЛНДІСЕ, 2012. - 83 с.
187. Криміналістичне дослідження сумішей, що містять нові
психотропні речовини (дизайнерські препарати): звіт
НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. О.В. Цимбал; викон.:
Ж.Г. Гріненко, І.А. Варавіна, К.Г. Салганенко. - КНДІСЕ. -
0111U000412. Інв. N ___. - КНДІСЕ, 2011. - 92 с.
188. Брон А.Н. Дослідження особливо небезпечного наркотичного
засобу дезоморфіну методом газової хроматографії з мас-селективним
детектуванням: метод. лист / А.Н. Брон, Н.Є. Зав'ялова,
О.С. Зав'ялов. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2013. - 13 с.: іл.".
5. Назву додатка 9 викласти в такій редакції:
"ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової літератури,
що використовується при проведенні
судової будівельно-технічної
та земельно-технічної експертиз".
6. Доповнити додаток 9 позиціями такого змісту: "31. Словник-довідник термінів будівельно-технічної
експертизи: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КримНДІСЕ, ДніпроНДІСЕ,
ДНДІСЕ, КНДІСЕ, ЛНДІСЕ, ОНДІСЕ, ХНДІСЕ, Полтавське від. ХНДІСЕ;
кер. Ю.О. Фісенко; викон.: Д.В. Ширяєв, М.М. Адаменко,
В.В. Харченко, С.В. Трошин, О.І. Буратевич, Н.В. Сеник,
О.В. Чайка, Г.В. Башкіров, Т.Г. Дудник. - 0111U001305.
Інв. N __. - Сімферополь: КримНДІСЕ, 2012. - 184 с.
32. Встановлення якості будівельно-монтажних робіт з
влаштування каркасних, огороджувальних та оздоблювальних систем:
звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Л.Ф. Пугачова; викон.:
Р.Б. Каплін, Г.Б. Башкіров, Р.Й. Кучеренко та ін. - ХНДІСЕ. -
0110U002338. Інв. N ___. - ХНДІСЕ, 2012. - 131 с.
33. Методичні рекомендації по визначенню факторів впливу
на вартість земельних ділянок: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ДНДІСЕ;
кер. С.В. Трошин; викон.: О.В. Окладнікова та ін. - ДНДІСЕ. -
0111U003138. Інв. N ___. - ДНДІСЕ, 2012. - 67 с.".
7. Розділ "За спеціальністю - 10.1 "Дослідження обставин
дорожньо-транспортної пригоди"" додатка 11 доповнити позицією
такого змісту: "109. Визначення параметрів гальмування мототранспортних
заобів іноземного виробництва: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ;
кер. Ю.Г. Харченко; викон.: Є.Б. Бульбака, В.П. Головко,
В.Л. Завгородній, Г.М. Грігор. - 0110U001530. - О.: ОНДІСЕ,
2012. - 247 с.
110. Применение специальных технических познаний при
расследовании дорожно-транспортных происшествий: пособие для
следователей, судей, экспертов-автотехников. - Минск.:
НИИСЭ,1989.".
8. Назву додатка 13 викласти в такій редакції:
"ПЕРЕЛІК
науково-технічної та довідкової літератури, що використовується при проведенні судової експертизи
відеозвукозапису, експертизи
спеціальних технічних засобів (СТЗ)
негласного отримання інформації".
9. Розділ "За спеціальністю - 7.1 "Технічне дослідження
матеріалів та засобів відеозвукозапису" додатка 13 доповнити
позицією такого змісту: "36. Методичні рекомендації з експрес-оцінки ознак
оригінальності відеозвукозаписів, наданих на цифрових носіях: звіт
НДР (заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; кер. В.С. Рукавішников; викон.:
М.В. Полякова, О.М. Шабля, В.О. Оридорога, С.О. Юлов. -
0112U001729. Інв. N ___. - О.: ОНДІСЕ, 2012. - 56 с.".
10. Додаток 13 доповнити новим розділом "Експертиза
спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання
інформації".
11. До розділу "Експертиза спеціальних технічних засобів
(СТЗ) негласного отримання інформації" додатка 13 внести позицію
такого змісту: "1. Віднесення засобів до спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації: метод. реком. / Український
науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових
експертиз СБУ, викон.: В.С. Серьогін, О.В. Токар, І.О. Кирилюк,
В.Г. Семенов, В.В. Шарко. - К.: Український науково-дослідний
інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, 2014. -
9 с.".
12. Доповнити додаток 15 позицією такого змісту: "38. Методичні рекомендації з проведення судово-товарознавчих
експертиз друкарської продукції: метод. реком.: звіт
НДР (заключ.) / МЮУ, Донецький НДІСЕ; кер. М.Є. Башкатова. -
0110U001525. Інв. N 8016. - Донецьк.: Донецький НДІСЕ, 2011. -
84 с.".
13. Доповнити додаток 16 позицією такого змісту: "185. Назаров О.А. Використання психологічних знань
у кримінальному провадженні, цивільних та адміністративних
справах: інформаційно-довідковий посібник / О.А. Назаров. - К.:
ДНДЕКЦ МВС України, 2013. - 69 с.".
14. Доповнити додаток 17 позицією такого змісту: "339. Особливості експертних досліджень пам'яток археології
(курганів): метод. реком.: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, Донецький
НДІСЕ; кер. В.В. Седнєв. - 0110U001526. Інв. 8026. - Донецьк:
Донецький НДІСЕ, 2011. - 46 с.".
15. Доповнити додаток 18 позицією такого змісту: "46. Виділення ДНК з кісток та іншого біоматеріалу за
допомогою реагентів PrepFiler: метод. реком. / [уклад.
О.А. Костильова, А.С. Повх]. - К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2013.".
16. У додатку 19 позиції 5, 8, 11, 14, 16, 24, 32, 58, 68,
69, 80, 82, 96, 97 виключити. У зв'язку з цим позиції 6-103 вважати відповідно позиціями
5-92.
17. Доповнити додаток 19 позиціями такого змісту: "93. Методичні рекомендації проведення експертних досліджень
Web-сайту у сфері інтелектуальної власності: звіт про НДР
(заключ.) / МЮУ, Науково-дослідний центр судової експертизи з
питань інтелектуальної власності; кер. І.В. Стародубов. -
0111U000196. - К., 2012. - 78 с.
94. Методичні рекомендації проведення експертних досліджень
у справах, пов'язаних із недобросовісною конкуренцією: звіт про
НДР (заключ.) / МЮУ, Науково-дослідний центр судової експертизи з
питань інтелектуальної власності; кер. Ю.Г. Охромєєв. -
0111U000197. - К., 2012. - 84 с.
95. Методика судової експертизи комерційних (фірмових)
найменувань: звіт про НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ;
кер. Г.В. Прохоров-Лукін; викон.: А.В. Андрєєва, Л.О. Величко,
Н.Б. Климова, С.В. Мельник, Ю.Є. Ленго, Г.О. Юдіна. -
0110U002834. - К., 2011. - 78 с.
96. Методика судово-експертного дослідження зазначень
походження товарів: звіт про НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ;
кер. Г.В. Прохоров-Лукін; викон.: А.В. Андрєєва, Л.О. Величко,
Н.Б. Климова, С.В. Мельник, Ю.Є. Ленго, Г.О. Юдіна. -
0111U000411. - К., 2011. - 114 с.".
18. Доповнити додаток 20 позиціями такого змісту: "91. Судово-експертні дослідження нещасних випадків,
пов'язаних з експлуатацією газобалонного обладнання: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. Д.І. Фокін; викон.: В.В. Сабадаш,
К.В. Мельтешинов, В.С. Супрун. ХНДІСЕ. - 0112U001396.
Інв. N ___. - ХНДІСЕ, 2012. - 187 с.
92. Теоретичні основи судової інженерно-технічної експертизи
безпеки життєдіяльності: [Текст] / Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов,
В.В. Сабадаш, А.С. Бєліков, О.М. Моісеєв, Д.І. Фокін,
Н.А. Решетнікова, Р.М. Шостак, С.В. Прусакова, І.М. Марченко,
Є.Ю. Білогурова. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. -
771 с.".
19. Доповнити додаток 21 позиціями такого змісту: "6. Методичні рекомендації дослідження мережевих технологій
та пристроїв: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. О.В. Чишкала;
викон.: С.М. Бобрицький, О.В. Селезньова, С.В. Стороженко,
Ю.В. Балашов, О.С. Білик. - ХНДІСЕ. - 0110U001409. Інв. N ___. -
ХНДІСЕ, 2012. - 107 с.
7. Методичні рекомендації з визначення факту застосування
персонального комп'ютера у здійсненні грального бізнесу: звіт НДР
(заключ.) / МЮУ, ОНДІСЕ; кер. В.С. Рукавішников; викон.:
С.О. Юлов, М.В. Полякова, В.О. Оридорога, В.В. Давидченко. -
0112U001727. Інв. N ___. - ОНДІСЕ, 2012. - 54 с.
8. Виды упаковки дисков для лазерных систем считывания,
содержащих экземпляры аудиовизуальных произведений, фонограмм,
компьютерных программ и других объектов интеллектуальной
собственности: информ. справ. / [сост. М.В. Василов,
Е.В. Сергиенко]. - К.: ГНИЭКЦ МВД Украины, 2013. - 43 с.: ил.".
20. Доповнити додаток 22 позицією такого змісту: "8. Методичні рекомендації з особливостей дослідження пожеж,
що виникають у приміщеннях з підвищеним температурним режимом:
звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ, ДНДЕКЦ МВС України;
кер. О.Б. Шмерего; викон.: Ю.В. Цапко, М.В. Пономаренко. -
КНДІСЕ. - 0110U002837. Інв. N __. - КНДІСЕ, 2012. - 90 с.".
Заступник директора
Департаменту -
начальник відділу
організаційного
і нормативно-правового
забезпечення
Департаменту судової роботи
та експертного забезпечення
правосуддя,
перший заступник голови
Координаційної ради
з проблем судової експертизи Г.Г.Пампухавгору