Про перелік типових операцій
Лист Національного банку України; Перелік від 25.02.200512-112/310-1811
Документ v1811500-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.12.2011, підстава - v1818500-11

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Л И С Т
25.02.2005 N 12-112/310-1811
Банки України,
Асоціація українських
банків,
Київський Банківський Союз,
територіальні управління
Національного банку України,
спеціалізовані підприємства,
структурні одиниці,
навчальні заклади
Національного банку України

{ Лист втратив чинність на підставі Листа Національного
банку
N 12-311/1818-15164 ( v1818500-11 ) від 15.12.2011 }

Направляємо для використання в роботі Перелік типових
операцій з розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються
банками України і які відповідно до пункту 3.2 статті 3 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) не є
об'єктом оподаткування (далі - Перелік). Перелік визначено Державною податковою адміністрацією України
на виконання положень Закону України "Про Державну податкову
службу" ( 509-12 ), Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) та у зв'язку із внесенням змін в
перелік розрахунково-касових операцій. Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування та
операцій з цінними паперами, що здійснюються банками України, які
відповідно до пунктів 3.2.5 та 3.2.7 статті 3 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) не є об'єктом
оподаткування, погоджений Національним банком України від
25.06.2003 р. N 12-210/829-4525 та Державною податковою
адміністрацією України від 25.07.2003 р. N 6596/5/15-2316
( v4525500-03 ), що направлявся на адресу банків листом від
31.07.2003 р. N 12-111/1012-5559 ( v5559500-03 ) втрачає чинність. Перелік додається на 4-х аркушах.
Заступник Голови П.М.Сенищ

ПЕРЕЛІК
типових операцій з розрахунково-касового
обслуговування, що здійснюються банками
України і які відповідно до пункту 3.2 статті 3
Закону України "Про податок на додану вартість"
не є об'єктом оподаткування
( 168/97-ВР )

1. Операції, що пов'язані з відкриттям (закриттям) рахунків у
національній та іноземній валюті.
1.1. Відкриття, закриття, переоформлення будь-яких рахунків
клієнтів у національній та іноземній валюті.
1.2. Переоформлення поточного рахунку клієнта у зв'язку з
ліквідацією підприємства на рахунок ліквідаційної комісії.
2. Операції з документарного оформлення чи підтвердження
розрахунків клієнтів.
2.1. Надання бланків карток із зразками підписів, у тому
числі під час переоформлення юридичної справи.
2.2. Надання виписок з рахунків (в тому числі на паперовому
носії і в електронному вигляді за допомогою засобів електронного
зв'язку, у голосовому режимі по телефонних каналах зв'язку) та
додатків до них.
2.3. Надання дублікатів виписок з рахунків у разі їх втрати
клієнтами.
2.4. Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням клієнтів, видача дублікатів касових, розрахункових
довідок та інших документів, які знаходяться в архіві.
2.5. Оформлення документів (грошових чекових книжок,
розрахункових чеків, платіжних карток тощо) при відкритті
(переоформленні) рахунку та у разі закриття рахунку клієнта з його
ініціативи.
2.6. Розшук (запит), повернення, анулювання, зміна умов
переказів, авізованих та наданих гарантій, акредитивів,
підтвердження проведених платежів електронною поштою.
2.7. Видача довідок на вивезення з України іноземної валюти
(чеків, платіжних карток), знятої з рахунку або купленої в
уповноваженому банку.
2.8. Надання довідок власнику рахунку на вимогу державних
органів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування
клієнтів (про відкриття (закриття) та наявність рахунків, про
підтвердження сплати статутного фонду, підтвердження залишків
коштів на рахунках, відсутність чи наявність кредитів, про стан
розрахунків тощо) згідно зі статтями 60-62 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).
2.9. Відправлення повідомлень електронною поштою, що
пов'язані з уточненням платіжних реквізитів, повернення або
відкликання розрахункового документа на підставі документа на
відкликання.
3. Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків клієнтів
за всіма видами рахунків у національній та іноземній валюті.
3.1. Проведення розрахунків клієнтів зі списання та
зарахування безготівкових коштів, у тому числі внесених готівкою
за всіма видами рахунків у національній та іноземній валюті.
3.2. Ведення рахунку банку-кореспондента.
3.3. Виконання операцій за допомогою систем дистанційного
обслуговування.
3.4. Виконання операцій за розрахунками з платіжними
картками.
3.5. Виконання операцій за приватизаційними рахунками.
3.6. Приймання комунальних та інших платежів від фізичних
осіб.
3.7. Розрахункові операції, що проводяться з використанням
міжнародних, внутрішньодержавних платіжних систем та систем
телекомунікації.
3.8. Конверсійні операції в безготівковій валюті.
3.9. Виконання переказних доручень іноземних банків на
користь громадян.
3.10. Купівля-продаж безготівкової іноземної валюти за
заявками клієнтів та за рахунок власних коштів банку.
3.11. Пересилання та передавання розписки одержувача переказу
відповідно до умов переказного доручення.
4. Операції, що забезпечують виконання розрахунків або є їх
складовою частиною.
4.1. Перевірка документів, виконання операцій, авізування
акредитивів у будь-якій валюті за внутрішньоторговельними,
імпортними, експортними операціями клієнтів.
4.2. Внесення погоджених змін до умов акредитивів та
гарантій.
4.3. Авізування гарантій та виконання операцій за авізованими
гарантіями.
4.4. Зміна умов кредитних договорів.
4.5. Проведення розрахунків із застосуванням чистого або
документарного інкасо.
4.6. Пересилання або повернення на інкасо платіжних
документів, дорожніх, іменних чеків.
4.7. Зміна умов інкасового доручення або його анулювання.
4.8. Операції з випуску, видачі та погашення ощадних
сертифікатів, які згідно з чинним законодавством прирівнюються до
депозитів.
4.9. Операції з депозитарного зберігання та обслуговування
акцій.
4.10. Проведення розрахунків на кліринговій основі.
5. Операції, що пов'язані з касовим обслуговуванням клієнтів.
5.1. Касове обслуговування клієнтів банку (приймання та
видача готівкових коштів) і банків на підставі кореспондентських
відносин (продаж готівки іншим банкам).
5.2. Приймання, видача, перерахування готівкових коштів,
повторне перерахування у разі невідповідності суми, сортування,
пакування банкнот і монет.
5.3. Видача готівки за іменними та дорожніми чеками.
5.4. Попередня підготовка готівки для видачі клієнтам.
5.5. Видача готівкою національної та іноземної валюти за
банківськими платіжними картками.
5.6. Конверсія готівкової іноземної валюти однієї іноземної
держави на готівкову іноземну валюту іншої держави з наданням
відповідних квитанцій або касових ордерів.
5.7. Купівля у фізичних осіб-резидентів та нерезидентів
готівкової іноземної валюти та продаж фізичним особам-резидентам
готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у грошовій одиниці
України.
5.8. Зворотний обмін готівкових коштів у грошовій одиниці
України на іноземну валюту фізичним особам-нерезидентам.
5.9. Купівля та продаж готівкової іноземної валюти для
юридичних осіб з наданням відповідних касових ордерів.
5.10. Купівля та продаж платіжних документів в іноземній
валюті за готівкові кошти в грошовій одиниці України, а також
купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за
готівкову іноземну валюту з наданням відповідних квитанцій або
касових ордерів.
5.11. Обмін зношених, значно пошкоджених, з дефектом
виробника банкнот (монет), а також тих, що вилучаються з обігу, на
придатні до обігу.
5.12. Обмін банкнот на розмінну монету та зворотний обмін.
5.13. Переказ готівкових коштів в національній та іноземній
валюті через рахунки і без їх відкриття.
5.14. Приймання установами банків платежів від юридичних
(фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності) та
фізичних осіб готівкою.
5.15. Вкладні операції (приймання та видача готівки за
вкладами, переказ вкладів
6. Операції з векселями.
6.1. Оформлення та видача векселів (крім операцій з продажу
бланків).
6.2. Виконання операцій з врахування, авалювання векселів та
виконання банком за дорученням клієнта обов'язків особливого
платника (доміциліата).
6.3. Операції розрахункової палати щодо прийняття векселів до
платежу, у тому числі зберігання векселів до настання строку
платежу.вгору