Про затвердження плану заходів з проведення у 2009 році Всеукраїнського тижня права
Наказ Міністерства юстиції України; План, Заходи від 30.09.20091760/5
Документ v1760323-09, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2009 N 1760/5

Про затвердження плану заходів
з проведення у 2009 році
Всеукраїнського тижня права

На виконання Указу Президента України N 1149 ( 1149/2008 )
від 8 грудня 2008 року "Про Всеукраїнський тиждень права",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р.
N 986-р ( 986-2009-р ) "Про затвердження плану заходів з
проведення у 2009 році Всеукраїнського тижня права" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів Міністерства юстиції України з
проведення у 2009 році Всеукраїнського тижня права, що додається.
2. Першому заступнику та заступникам Міністра юстиції
відповідно до розподілу функціональних повноважень забезпечити
координацію роботи структурних підрозділів з виконання зазначеного
плану.
3. Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з
прав людини, керівникам Державного департаменту з питань адаптації
законодавства, Центру правової реформи і законопроектних робіт,
Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
юстиції, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства
юстиції забезпечити виконання заходів, передбачених планом.
4. Адміністративному департаменту сприяти в організаційному
та матеріально-технічному забезпеченні проведення заходів.
5. Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в
областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити розроблення
відповідних планів заходів та їх виконання.
6. Інформацію про виконання заходів виконавцям, передбаченим
у п. 3 та п. 5, подати до Управління координації правової роботи
та правової освіти в термін до 22 грудня 2009 року.
7. Управлінню координації правової роботи та правової освіти
забезпечити узагальнення наданої інформації та її подання Міністру
юстиції до 12 січня 2010 року.
8. Управлінню координації правової роботи та правової освіти
довести цей наказ до відома першого заступника та заступників
Міністра юстиції, Урядового уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини, керівників Державного департаменту з питань
адаптації законодавства, Центру правової реформи і законопроектних
робіт, Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників юстиції, структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства юстиції, начальників Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції В.В.Богатиря.
Міністр М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.09.2009 N 1760/5

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства юстиції України
з проведення у 2009 році
Всеукраїнського тижня права

------------------------------------------------------------------ |N п/п | Зміст заходу | Строки | Відповідальні | | | | | виконавці | |-------+------------------+------------------+------------------| | 1. |Сприяти в | під час |Управління | | |організації та | Всеукраїнського |координації | | |проведенні | тижня права |правової роботи та| | |Координаційною | |правової освіти | | |радою молодих | |разом з іншими | | |юристів України | |структурними | | |при Мін'юсті | |підрозділами | | |виставки-форуму | |Мін'юсту | | |"Правники - | | | | |суспільству" | | | |-------+------------------+------------------+------------------| | 2. |Організація | листопад - |Управління | | |виступів у засобах| грудень |координації | | |масової інформації| |правової роботи та| | |з питань захисту | |правової освіти, | | |прав людини | |Секретаріат | | | | |Урядового | | | | |уповноваженого у | | | | |справах | | | | |Європейського суду| | | | |з прав людини, | | | | |Департамент | | | | |міжнародного | | | | |правового | | | | |співробітництва, | | | | |Департамент | | | | |нотаріату та | | | | |реєстрації | | | | |адвокатських | | | | |об'єднань, | | | | |Департамент | | | | |легалізації та | | | | |регулювання | | | | |діяльності бюро | | | | |кредитних історій,| | | | |Департамент у | | | | |справах цивільного| | | | |стану громадян, | | | | |Департамент | | | | |державної | | | | |виконавчої служби,| | | | |Департамент | | | | |представництва | | | | |інтересів держави | | | | |в судах України | |-------+------------------+------------------+------------------| | 3. |Надання юридичних | під час |Секретаріат | | |консультацій щодо | Всеукраїнського |Урядового | | |порядку звернення | тижня права |уповноваженого у | | |та виконання | |справах | | |рішень | |Європейського суду| | |Європейського суду| |з прав людини | | |з прав людини | | | |-------+------------------+------------------+------------------| | 4. |Забезпечення | - " - |Управління із | | |проведення | |забезпечення | | |роз'яснювальної | |взаємодії з | | |роботи серед | |Державним | | |ув'язнених та | |департаментом | | |засуджених щодо | |України з питань | | |гарантій і свобод | |виконання покарань| | |людини і | |за участю | | |громадянина | |заінтересованих | | | | |громадських | | | | |організацій | |-------+------------------+------------------+------------------| | 5. |Організація та | - " - |Управління | | |надання | |координації | | |малозабезпеченим | |правової роботи та| | |верствам населення| |правової освіти | | |безоплатної | |разом з | | |правової допомоги | |Управлінням | | |з питань захисту | |розгляду звернень | | |прав людини | |та прийому | | | | |громадян, | | | | |Департаментом | | | | |нотаріату та | | | | |реєстрації | | | | |адвокатських | | | | |об'єднань, | | | | |Департаментом | | | | |соціального, | | | | |трудового та | | | | |гуманітарного | | | | |законодавства, | | | | |Департаментом | | | | |цивільного | | | | |законодавства та | | | | |підприємництва, | | | | |Департаментом | | | | |законодавства про | | | | |правосуддя, | | | | |правоохоронної | | | | |діяльності та | | | | |антикорупційної | | | | |політики, | | | | |Департаментом | | | | |державної | | | | |виконавчої служби,| | | | |Департаментом у | | | | |справах цивільного| | | | |стану громадян, | | | | |Департаментом | | | | |легалізації та | | | | |регулювання | | | | |діяльності бюро | | | | |кредитних історій,| | | | |Департаментом | | | | |фінансового | | | | |законодавства, | | | | |Департаментом | | | | |міжнародного | | | | |приватного права і| | | | |міжнародної | | | | |правової допомоги,| | | | |Управлінням | | | | |експертного | | | | |забезпечення | | | | |правосуддя, | | | | |Управлінням | | | | |законодавства з | | | | |питань земельних | | | | |відносин, | | | | |агропромислового | | | | |комплексу та | | | | |охорони довкілля, | | | | |Управлінням із | | | | |забезпечення | | | | |взаємодії з | | | | |Державним | | | | |департаментом | | | | |України з питань | | | | |виконання | | | | |покарань, | | | | |Управлінням з | | | | |питань запобігання| | | | |корупції | |-------+------------------+------------------+------------------| | 6. |Проведення заходів| листопад - |Департамент | | |щодо сприяння | грудень |легалізації та | | |розвитку | |регулювання | | |громадянського | |діяльності бюро | | |суспільства | |кредитних історій,| | | | |Управління | | | | |координації | | | | |правової роботи та| | | | |правової освіти | |-------+------------------+------------------+------------------| | 7. |Проведення | під час |Урядовий | | |майстер-класів | Всеукраїнського |уповноважений у | | |провідних юристів,| тижня права |справах | | |що присвячені | |Європейського суду| | |проблематиці прав | |з прав людини, | | |людини | |Департамент | | | | |нотаріату та | | | | |реєстрації | | | | |адвокатських | | | | |об'єднань, | | | | |Департамент | | | | |державної | | | | |виконавчої служби,| | | | |Департамент | | | | |легалізації та | | | | |регулювання | | | | |діяльності бюро | | | | |кредитних історій | |-------+------------------+------------------+------------------| | 8. |Організація та | - " - |Адміністративний | | |оформлення на | |департамент, | | |виставці-форумі | |Управління | | |"Правники - | |систематизації | | |суспільству" | |законодавства та | | |інформаційного | |правової | | |стенда з | |інформації | | |розміщенням на | | | | |ньому офіційних | | | | |друкованих видань | | | | |Мін'юсту та | | | | |відеоматеріалів | | | | |про діяльність | | | | |Міністерства в | | | | |галузі прав | | | | |людини | | | |-------+------------------+------------------+------------------| | 9. |Участь в | - " - |Управління | | |організації та | |координації | | |проведенні | |правової роботи та| | |Міжнародного | |правової освіти, | | |правничого | |Урядовий | | |конкурсу імені | |уповноважений у | | |В.М.Корецького | |справах | | | | |Європейського суду| | | | |з прав людини, | | | | |Координаційна | | | | |рада молодих | | | | |юристів України | | | | |при Мін'юсті | |-------+------------------+------------------+------------------| | 10. |Участь в | - " - |Управління | | |організації та | |координації | | |проведенні | |правової роботи та| | |правового турніру | |правової освіти, | | | | |Координаційна | | | | |рада молодих | | | | |юристів України | | | | |при Мін'юсті | |-------+------------------+------------------+------------------| | 11. |Організація та | - " - |Управління | | |проведення | |координації | | |науково-практичної| |правової роботи та| | |конференції "Як | |правової освіти, | | |діяльність | |Координаційна | | |сучасного юриста | |рада молодих | | |узгоджується з | |юристів України | | |принципами | |при Мін'юсті | | |"верховенства | | | | |права"?" | | | |-------+------------------+------------------+------------------| | 12. |Сприяння в |до 07.12.2009 р. |Департамент | | |оформленні в | |міжнародного | | |Міністерстві | |правового | | |юстиції та при | |співробітництва, | | |головних | |Управління | | |управліннях | |координації | | |юстиції тематичних| |правової роботи та| | |стендів "ООН про | |правової освіти за| | |права людини" | |участю | | | | |Представництва ООН| | | | |в Україні (за | | | | |згодою) | |-------+------------------+------------------+------------------| | 13. |Проведення прес- | грудень |Департамент | | |конференції | |міжнародного | | |Міністра юстиції | |правового | | |України з нагоди | |співробітництва, | | |завершення | |Управління | | |Міжнародного року | |координації | | |освіти у сфері | |правової роботи та| | |прав людини, | |правової освіти | | |проголошеного | | | | |Генеральною | | | | |Асамблеєю ООН | | | | |(починаючи з 10 | | | | |грудня 2008 року -| | | | |60-ї річниці | | | | |Загальної | | | | |декларації прав | | | | |людини | | | | |( 995_015 )) | | | | |за участю | | | | |Постійного | | | | |координатора | | | | |системи ООН в | | | | |Україні (за | | | | |згодою) | | | |-------+------------------+------------------+------------------| | 14. |Висвітлення | листопад - |Відділ прес- | | |заходів Мін'юсту | грудень |служби, Управління| | |під час проведення| |координації | | |Всеукраїнського | |правової роботи та| | |тижня права у ЗМІ | |правової освіти, | | |та на офіційному | |Державне | | |веб-сайті | |підприємство | | | | |"Інформаційний | | | | |центр" | ------------------------------------------------------------------вгору