Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних державних архівних установах України, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних [...]
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Вимоги, Бланк, Перелік, Схема, Зразок, Протокол, Лист, Форма типового документа, Журнал, Звіт, Картка, Порядок, Акт, Опис, Форма від 25.10.20121571/5
Документ v1571323-12, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2012

ЗВЕДЕННЯ*
про виконання документів, що підлягають індивідуальному контролю,
станом на ____________ 20__ р.

Найменування та індекс структурних підрозділів

Документи на контролі

усього

надійшло за попередній місяць

з них

виконано

виконуються у строк

продовжено строк виконання

прострочено

1

2

3

4

5

6

7

8

Найменування посади керівника
служби діловодства

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

__________
* У разі потреби зведення може доповнюватися додатковими графами.Додаток 25
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

Найменування установи

Найменування структурного підрозділу

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_____________ № ____________

На __________ рік

_____________________________________________________________
(назва розділу)

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

Найменування посади керівника
структурного підрозділу

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.


ПОГОДЖЕНО
Найменування посади особи,
відповідальної за архів установи

__________        ___________________
       (підпис)                       (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році у структурному підрозділі

За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

з відміткою "ЕПК"

Постійного

Тривалого (понад 10 років)

Тимчасового (до 10 років включно)

Усього

Найменування посади особи,
відповідальної за діловодство
в структурному підрозділі__________
(підпис)_______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Підсумкові відомості передано до служби діловодства

Найменування посади особи,
відповідальної за передачу відомостей


__________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.
Додаток 26
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника установи

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

__________________

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

__________ № ___________

___ ____________ 20__ р.

На __________ рік

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

____________________________________________________________________________
(назва розділу*)

Найменування посади
керівника служби діловодства


____________
(підпис)


______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Віза особи, відповідальної за архів установи

СХВАЛЕНО

Протокол засідання експертної комісії установи**

________ № ________

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання експертно-перевірної комісії державного архіву

________ № ________

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році в установі

За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

з відміткою "ЕПК"

Постійного

Тривалого (понад 10 років)

Тимчасового (до 10 років включно)

Усього

Керівник служби діловодства

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Підсумкові відомості передано в архів установи

Найменування посади особи, відповідальної за передачу відомостей

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

__________
* Найменування структурного підрозділу (для установ, в яких немає структурних підрозділів напряму діяльності).
** У номенклатурах справ державних архівів цей гриф не зазначається.
Додаток 27
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

Найменування установи

АКТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади керівника установи

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

__________ № ____________

___ _____________ 20__ р.

_________________________
                 (місце складення)

Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

На підставі __________________________________________________________________
(назва і вихідні дані ____________________________________________________________________________
переліку документів із зазначенням строків їх зберігання ____________________________________________________________________________
або типової (примірної) номенклатури справ)

відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду № __________________________________________________
                                                                                                                      (найменування фонду)

№ з/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом ________________________________________ справ за __________________ роки
                                              (цифрами і словами)

ПОГОДЖЕНО

СХВАЛЕНО*

Протокол засідання експертно-перевірної комісії державного архіву

Протокол засідання експертної комісії установи

___________ № _______

__________ № ________

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за __________________ роки схвалено, а з особового складу погоджено з експертно-перевірною комісією

____________________________________________________________________________
(найменування державного архіву)

(протокол від ___ _____________ 20__ р. № ___________)

Документи в кількості ________________________________________________ справ
                                                                                                          (цифрами і словами)

вагою ____________________ кілограмів здано в _________________________________
                                                                                                                                     (найменування установи)

на переробку за приймально-здавальною накладною від ___________ № ____ або знищено шляхом спалення.

Найменування посади особи,
яка здала (знищила) документи

_________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ _____________ 20__ р.

__________
* В актах державних архівів цей гриф не зазначається.
Додаток 28
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

_________________________________________________________________
(найменування установи)____________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника структурного підрозділу

_________     __________________
     (підпис)                  (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

ОПИС № _________

_________________________________________________________________
(назва розділу)

Індекс справи (тому, частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

У цей опис включено ________________________________ справ з № _____________ по                                                                               (цифрами і словами)

№ _____, у тому числі:

літерні номери ___________________
пропущені номери ________________

Найменування посади укладача опису

___________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.ПОГОДЖЕНО

Керівник служби діловодства

_________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Передав _______________________________________________________________ справ
                                                                                             (цифрами і словами)

та _____________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів**
                        (цифрами і словами)

Найменування посади працівника структурного підрозділу


______________
(підпис)


___________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Прийняв _______________________________________________________________ справ
                                                                                  (цифрами і словами)

та ________________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів.
                            (цифрами і словами)

Найменування посади особи, відповідальної за архів установи


______________
(підпис)


__________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

__________
* Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного зберігання.
** Передаються разом із справами служби діловодства.вгору