Документ v1468874-17, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2017
( Остання подія — Введення в дію, відбудеться 01.07.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.12.2017  № 1468

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше ніж через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з 01 липня 2019 року, крім глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), яка вводиться в дію з 01 квітня 2019 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.12.2017 № 1468

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Господарська діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) на ринку електричної енергії підлягає ліцензуванню у разі відсутності у суб’єкта господарювання інших ліцензій, обов’язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії.

У разі наявності інших ліцензій, обов’язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії, трейдерська діяльність здійснюється без отримання ліцензії на право здійснення трейдерської діяльності з одночасним дотриманням вимог цих Ліцензійних умов.

1.3. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - ліцензіат), зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засіб провадження господарської діяльності - будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації роботи з ліцензованого виду діяльності, а також власний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет та засоби комунікації (телефон, E-mail);

місце провадження господарської діяльності - територія України;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у разі їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», для фінансової підтримки діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції», інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність), подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомість про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (додаток 2).

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 3 до цих Ліцензійних умов.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

6) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

7) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, електронну пошту для прийому електронних повідомлень), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність;

8) укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

9) провадити ліцензовану діяльність лише з моменту отримання доступу до ринку електричної енергії у порядку, визначеному правилами ринку електричної енергії;

10) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

11) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

12) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

13) укладати двосторонні договори з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

14) укладати двосторонні договори на строк, що не перевищує максимальний строк дії двосторонніх договорів, установлений НКРЕКП;

15) зберігати усі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п’яти років;

16) не надавати пропозиції та не укладати договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам;

17) не надавати пропозиції та не укладати зі споживачем договір про постачання електричної енергії споживачу у разі відсутності у нього ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;

18) здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог щодо продажу усього обсягу імпортованої електричної енергії з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, виключно на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку;

19) при підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії ліцензіат не повинен вчиняти дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку;

20) надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;

21) не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), або будь-які права та обов’язки трейдера відповідно до такої ліцензії третім особам;

22) забезпечувати конфіденційність інформації щодо своєї діяльності та інформації, отриманої від учасників ринку, розкриття якої може призвести до маніпулювання цінами або інших спотворень конкуренції на ринку;

23) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

24) надавати до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;

25) урегульовувати спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат;

26) надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

27) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії відповідно до правил ринку.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) забезпечувати обмін даними відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2) забезпечувати та здійснювати постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених законодавством вимог.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) не здійснювати перехресного субсидіювання;

2) вести облік витрат та доходів ліцензованої діяльності в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України окремо від трейдерської діяльності на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або інших видів господарської діяльності;

3) виконувати спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

4) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. АнтонюкДодаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.6)

ВІДОМОСТІ
про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.7)

ОПИС
документів, що додаються до заявивгору