Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Умови, Заява [...] від 27.12.20171467
Документ v1467874-17, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2017
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - v0581874-19. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.12.2017  № 1467

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з 01 липня 2019 року, крім:

глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, яка вводиться в дію з 01 квітня 2019 року;

підпункту 2 пункту 2.4 глави 2, яка вводиться в дію з 10 червня 2020 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.12.2017 № 1467

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі - ліцензіат), зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.3 Діяльність з виробництва електричної енергії суб’єктів господарювання підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання складає 5 МВт та більше або якщо суб’єкт господарювання має намір продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю електричної енергії за «зеленим» тарифом незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

встановлена потужність - номінальна активна електрична потужність електрогенеруючого обладнання, призначеного для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що входить до складу об’єкта електроенергетики, з якою електрогенеруюче обладнання може тривалий час працювати без перевантаження відповідно до технічної документації або паспорта на обладнання;

електрогенеруюче обладнання - комплекс функціонально взаємопов’язаного устаткування, що здійснює виробництво електричної енергії та складається з одного або більшої кількості генераторів чи іншого обладнання, що використовується для перетворення енергетичних ресурсів будь-якого походження на електричну енергію;

загальна ліцензована електрична потужність - сумарна встановлена потужність електрогенеруючого обладнаня всіх об’єктів електроенергетики ліцензіата, на яких провадиться господарська діяльність з виробництва електричної енергії;

засоби провадження господарської діяльності - електрогенеруюче обладнання, розташоване на об’єкті електроенергетики, та інше функціонально взаємопов’язане з ним устаткування і споруди, що призначаються для виробництва електричної енергії;

місце провадження господарської діяльності - об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії;

об’єкт електроенергетики - електрична станція (електроустановка, когенераційна установка), у тому числі введені в експлуатацію черги будівництва електричної станції (пускові комплекси);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження ліцензованої діяльності, що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», для фінансової підтримки ліцензованої діяльності, здійснюваної на вільних умовах (на ринкових засадах), та/або іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання;

цільове призначення (використання) коштів - використання коштів, отриманих від здійснення ліцензованого виду діяльності в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», у напрямках та обсягах, визначених складовими регульованої ціни, встановленої НКРЕКП, або іншими джерелами фінансування.

Інші визначення та терміни, наведені в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про публічні закупівлі», «Про захист економічної конкуренції», «Про альтернативні джерела енергії», інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

3) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта - інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);

4) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2);

5) схеми приєднання об’єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 3 до цих Ліцензійних умов.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва електричної енергії

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

4) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

5) провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

6) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

7) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

8) не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з виробництва електричної енергії, або будь-які права та обов’язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам;

9) надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП. При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;

10) ліцензіати, загальна ліцензована електрична потужність та/або обсяг відпуску електричної енергії яких більші за граничні показники (20 МВт та/або обсяг відпуску електричної енергії яких в об’єднану енергетичну систему України за попередній календарний рік становить більше 140 млн кВт*год), повинні стати учасниками ринку електричної енергії відповідно до правил ринку;

11) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики, потужність та/або обсяг відпуску яких менші за граничні показники (20 МВт та/або обсяг відпуску електричної енергії яких в об’єднану енергетичну систему України за попередній календарний рік становить менше 140 млн кВт*год включно), з урахуванням особливостей, визначених правилами ринку;

12) здійснювати проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) генеруючих потужностей відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності та з урахуванням положень статті 28 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

13) використовувати кошти, отримані в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

14) вести облік витрат та доходів ліцензованої діяльності в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадках їх покладення Кабінетом Міністрів України окремо від господарської діяльності з виробництва електричної енергії на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або інших видів господарської діяльності;

15) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

16) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

17) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

18) укладати двосторонні договори з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

19) укладати двосторонні договори на строк, що не перевищує максимальний строк дії двосторонніх договорів, установлений НКРЕКП;

20) не надавати пропозиції та не укладати договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам;

21) ліцензіати (державні підприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств) здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

22) здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог щодо продажу усього обсягу імпортованої електричної енергії з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, виключно на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку;

23) бути постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку;

24) пропонувати генеруючу потужність на балансуючому ринку згідно з правилами ринку;

25) пропонувати та надавати допоміжні послуги оператору системи передачі у випадках та порядку, визначених правилами ринку;

26) надавати допоміжну послугу за ціною, розрахованою за затвердженою НКРЕКП методикою, у випадку прийняття відповідного рішення НКРЕКП відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

27) забезпечувати учасників ринку достовірною інформацією, зокрема щодо робочої потужності та технічних параметрів;

28) виконувати команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно- правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

29) надавати оператору системи передачі технічну документацію, звіти та інформацію, що необхідні для здійснення диспетчерського управління оператором системи передачі, в обсягах та порядку, визначених кодексом системи передачі, правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

30) при підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії ліцензіат не повинен вчиняти дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку;

31) складати добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

32) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;

33) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною п’ятою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом;

34) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

35) надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;

36) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

37) зберігати усі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання допоміжних послуг не менше п’яти років;

38) у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті ліцензіата інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік;

39) ліцензіати, які мають у власності та/або експлуатують енергогенеруюче обладнання встановленою потужністю понад 200 МВт включно, мають зберігати впродовж п’яти років інформацію, необхідну для перевірки оперативно-диспетчерських рішень та поведінки під час подання заявок (пропозицій) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку, ринку допоміжних послуг та при розподілі пропускної спроможності, яка включає, зокрема, погодинні дані по кожній електростанції щодо доступних генеруючих потужностей та обов’язкових резервів, включаючи постанційний розподіл таких резервів на момент подачі заявок/пропозицій, та фактичні дані;

40) ліцензіати, яким встановлено «зелений» тариф, мають провадити ліцензовану діяльність з урахуванням особливостей, визначених статтею 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

41) ліцензіати, які виробляють електричну енергію з використанням вуглеводнів, зобов’язані мати необхідні резерви відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно із правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі;

42) надавати до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;

43) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки»;

44) урегульовувати спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) засоби провадження господарської діяльності мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебувати у концесії, лізингу;

2) провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної документації на електрогенеруюче обладнання;

3) забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

4) забезпечувати інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності;

5) виконувати заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачені законодавством.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) не допускати перехресного субсидіювання;

2) не мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) оператора системи розподілу;

3) не здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором системи передачі, не мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи передачі;

4) посадова особа ліцензіата не є посадовою особою оператора системи передачі;

5) виконувати спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

6) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
електричної енергії
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з виробництва електричної енергіїДодаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
електричної енергії
(пункт 1.6)

ВІДОМІСТЬ
про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

__________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

№ з/п

Назва об’єкта електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу)

Місцезнаходження об’єкта електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу)

Електрогенеруюче обладнання

найменування та тип

кількість, шт.

заводський та інвентарний номери

встановлена потужність, кВт

вид палива/енергії

основний

резервний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2Σ
"___"_____________ 20__ р.
_____________________________
(посада керівника юридичної особи)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
електричної енергії
(пункт 1.7)

ОПИС
документів, що додаються до заявивгору