Документ v1437874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2018. Подивитися в історії? )

2. У розділі ІІ:

1) абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;»;

2) у пункті 3:

в абзаці третьому слово «підтвердженого» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код.»;

3) у пункті 5:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) річні, місячні та/або добові обсяги природного газу, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їх відхилення;»;

у підпункті 6 слова та символи «договірних планових об’ємів (обсягів) постачання/споживання» замінити словами «підтверджених обсягів»;

у підпункті 7 слово «відповідного» замінити словом «розрахункового»;

підпункт 18 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«З метою недопущення постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими  ним у газотранспортну систему для потреб своїх споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його споживачами, у договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (споживача та постачальника) може бути визначена процедура передачі споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.».

У зв’язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами третім - четвертим;

4) у пункті 9:

в абзаці першому слова «необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період» замінити словами «необхідними підтвердженими обсягами природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«За умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу постачальник зобов’язаний забезпечити своєчасну реєстрацію споживача в Реєстрі споживачів постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.»;

в абзаці четвертому слова «або в неповному обсязі узгодження з Оператором ГТС підтвердженого обсягу природного газу для потреб споживача» замінити словами «включення споживача до Реєстру споживачів постачальника»;

5) у пункті 10:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами першим - п’ятим;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

в абзаці другому слова «базу даних» замінити словами «інформаційну платформу»;

в абзаці третьому слова та знак «в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи» замінити словами «відповідно до умов договору постачання природного газу»;

6) абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:

«перевищення підтвердженого обсягу природного газу, якщо інше не передбачено договором постачання природного газу;»;

7) абзац другий пункту 14 після слів та символів «письмове повідомлення (з позначкою про вручення)» доповнити словами та символами «про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження розподілу/транспортування природного газу споживачу»;

8) у пункті 17 слова та символи «та/або підтвердженого обсягу природного газу» замінити символами, словами та знаком «(тобто в ситуації, коли споживач не включений до Реєстру споживачів будь-якого постачальника)»;

9) у пункті 19:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

«забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;

забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;»;

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим та тринадцятим такого змісту:

«у випадку ініціювання  виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;

укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

10) у пункті 20:

в абзаці дев’ятому слова та знак «або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу» замінити словами «споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС»;

в абзаці десятому слова та символ «перевитрат добової норми та/або місячного» замінити словом «перевищення»;

11) в абзаці третьому пункту 21 слова та цифри «якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів» замінити словами «але на різні розрахункові періоди».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим;

2) в абзаці третьому пункту 6 знаки та слова «, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду» замінити словами «в розрахунковому періоді»;

3) в абзаці першому пункту 14 слова «Розрахунковим періодом» замінити словом «Періодом»;

4) абзац другий пункту 17 після слів та символів «письмове повідомлення (з позначкою про вручення)» доповнити словами та символом «про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження розподілу природного газу споживачу»;

5) у пункті 24:

абзац другий доповнити знаком та словами «, та забезпечити своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС»;

абзаци дев’ятий та десятий викласти в такій редакції:

«у випадку ініціювання  виключення побутового споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;

укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;»;

6) пункт 27 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«несвоєчасне включення споживача до Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу;».

У зв’язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятим.

4. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником (або укласти з ним графік реструктуризації заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу.»;

3) у пункті 5:

абзац перший після слів «в частині постачання природного газу» доповнити словами «у певному розрахунковому періоді»;

абзац другий після слів, символу та знака «новим постачальником тощо),» доповнити словами та знаком «або споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості із попереднім постачальником,»;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

«7. Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем (чи за дорученням споживача його постачальником) зміни постачальника.».

5. У розділі V:

1) у пункті 1 слова та символи «та/або без достатніх ресурсів (підтверджених обсягів природного газу)» виключити;

2) у пункті 3:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п’ятим;

в абзаці другому слова «чи новий постачальник не встиг оформити підтверджений обсяг природного газу споживачу» виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«постачальник, з яким споживач уклав договір постачання природного газу на певний період поставки, своєчасно не включив споживача до власного Реєстру споживачів у цей період (за умови, що споживачем дотримані зобов’язання за договором постачання природного газу).»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Після закінчення граничного строку постачання природного газу постачальником «останньої надії», передбаченого цим розділом та Законом України «Про ринок природного газу», постачальник «останньої надії» зобов’язаний припинити постачання природного газу за договором зі споживачем. При цьому постачальник «останньої надії»  у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, виключає такого споживача з власного Реєстру споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС. У випадку якщо споживач не був включений до Реєстру споживачів іншого постачальника після закінчення постачання природного газу постачальником «останньої надії», до такого споживача повинні застосовуватись заходи з припинення розподілу транспортування природного газу споживачу відповідно до умов Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи.».

6. У розділі VІ:

1) у підпункті 2 пункту 1:

в абзаці першому слова, знак та символи «(за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем)» виключити;

в абзаці шостому слово «постачальником» замінити словами «у договорі постачання»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У договорі постачання між постачальником та споживачем, що не є побутовим, може встановлюватись допустима величина відхилення від підтверджених обсягів природного газу, в межах якої не здійснюються заходи, визначені пунктом 1 цього розділу.»;

3) підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

«2) у разі якщо постачальник не забезпечив своєчасне включення споживача до власного Реєстру споживачів у погодженому зі споживачем періоді постачання (за умови, що споживачем не порушувались зобов’язання за договором постачання природного газу), що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, споживач має право вимагати від постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється виходячи з підтвердженого обсягу природного газу, визначеного договором постачання природного газу на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення.»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Відшкодування збитків постачальником побутовому споживачу здійснюється в таких випадках:

1) якщо постачання природного газу побутовому споживачу було припинено через дії Оператора ГРМ на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання природного газу побутовому споживачу.

У такому випадку постачальник відшкодовує побутовому споживачу вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення. При цьому постачальник відшкодовує побутовому споживачу збитки (обсяг недовідпущеного природного газу), які обчислюються виходячи з фактичного середньогодинного споживання природного газу за останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на природний газ, що діяли в період відсутності газопостачання. Крім того, якщо внаслідок цього побутовому споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її відповідно до чинного законодавства;

2) у разі якщо постачальник не забезпечив своєчасне включення споживача до власного Реєстру споживачів у погодженому зі споживачем періоді постачання (за умови, що споживачем не порушувались зобов’язання за договором постачання природного газу), що призвело до припинення розподілу природного газу Оператором ГРМ, споживач має право вимагати від постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється виходячи з середньодобового споживання природного газу за останні 12 місяців з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення.

Крім того, якщо внаслідок цього споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її відповідно до чинного законодавства.

Для ініціювання процедури відшкодування збитків побутовий споживач складає в довільній формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та надсилає його постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а постачальник зобов’язаний не пізніше двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.

У випадку нереагування постачальника у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих збитків побутовий споживач має право звернутись до суду.».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.12.2017 № 1437

ЗМІНИ
до Типового договору транспортування природного газу

1. У розділі ІІ:

1) пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Замовник погоджується з тим, що обов’язковою умовою надання послуги є доступ Замовника до інформаційної платформи на підставі Правил надання доступу до інформаційної платформи, розміщених на веб-сайті Оператора. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений із Правилами надання доступу до інформаційної платформи, розміщеними на веб-сайті Оператора, та надає згоду на їх застосування та дотримання. Замовник усвідомлює, що порушення ним зазначених Правил позбавляє його права пред’являти претензії до Оператора з приводу якості послуги та покладає на нього зобов’язання із відшкодування Оператору шкоди або збитків, завданих такими діями або бездіяльністю Замовника.»;

2) пункт 2.4 після слів «за цим Договором» доповнити символами та словами «(крім послуг балансування)»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.9. Взаємовідносини між Замовником та Оператором при забезпеченні (замовленні, наданні, супроводженні) послуг транспортування за цим Договором здійснюються Сторонами через інформаційну платформу Оператора відповідно до вимог Кодексу. Замовник набуває права доступу до інформаційної платформи з моменту підписання цього Договору, а його уповноважені особи - з моменту їх авторизації, що оформлюється наданим Замовником повідомленням на створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи за формою, визначеною Кодексом. Після набуття права доступу до інформаційної платформи Замовник зобов’язується дотримуватися порядку взаємодії з інформаційною платформою, визначеного Кодексом.».

2. Пункт 3.1 розділу ІІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«здійснити у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним, виплату грошових коштів на рахунок Замовника, якщо загальна вартість щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових негативних небалансів Замовника протягом звітного газового місяця.».

3. У пункті 4.1 розділу IV:

1) абзац шостий викласти в такій редакції:

«вчасно збалансовувати своє портфоліо балансування;»;

2) доповнити новими абзацами такого змісту:

«реєструвати в Реєстрі споживачів постачальника на інформаційній платформі Оператора споживачів, стосовно яких він є діючим постачальником;

здійснити своєчасну та повну оплату за перевищення розміру договірної потужності, додаткову плату за зміну умов (обмежень) використання потужності з обмеженнями, плату за добовий небаланс, плату за нейтральність балансування, додаткову плату у разі недотримання параметрів ФХП газу та плату за несанкціонований відбір природний газу з газотранспортної системи в порядку, визначеному Кодексом та цим Договором;

здійснити у термін до 5 робочих днів з дня виставлення рахунка оплату вартості добових небалансів, якщо загальна вартість щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових позитивних небалансів Замовника протягом звітного газового місяця.».

4. Розділ ІХ викласти в такій редакції:

«IX. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЩОДОБОВИХ НЕБАЛАНСІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НИХ

9.1. Сторони дійшли згоди, що у разі виникнення у Замовника добового небалансу Оператор здійснює купівлю/продаж природного газу Замовника в обсягах добового небалансу.

9.2. У разі виникнення у Замовника негативного добового небалансу Оператор здійснює продаж Замовнику, а Замовник купівлю в Оператора природного газу в обсягах негативного добового небалансу за ціною, яка встановлюється розділом XIV Кодексу.

У разі виникнення у Замовника позитивного добового небалансу Оператор здійснює купівлю у Замовника, а Замовник продаж природного газу Оператору в обсягах позитивного добового небалансу за ціною, яка встановлюється розділом XIV Кодексу.

9.3. У випадку якщо загальна вартість щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця, Оператор до 14 числа газового місяця, наступного за звітним,  надсилає Замовнику рахунок на оплату за добовий небаланс (розмір визначається як різниця між загальною вартістю щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця та загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця). Замовник має оплатити рахунок на оплату за добовий небаланс у термін до 5 робочих днів, крім вартості послуг, визначених абзацом другим цього пункту.

Оплата вартості щодобових небалансів оператором газорозподільної системи за рахунок виділених субвенцій з державного бюджету на покриття пільг, субсидій та компенсацій побутовим споживачам проводиться у строки та за процедурою, передбаченою Порядком перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20, у сумі, що не перевищує вартості послуг розподілу фактично спожитого природного газу зазначеними споживачами за розрахунковий період.

9.4. У випадку якщо загальна вартість щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця, Оператор до 14 числа газового місяця, наступного за звітним,  повідомляє Замовника про розмір грошових коштів, які підлягають виплаті Замовнику (розмір визначається як різниця між загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця та загальною вартістю щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця). Виплата грошових коштів здійснюється на рахунок Замовника у термін до 5 робочих днів з дня повідомлення.

За заявою Замовника Оператор може здійснити зарахування плати за добовий небаланс на користь Замовника в якості попередньої оплати за добовий небаланс наступних періодів.

9.5. Розбіжності щодо вартості щодобових небалансів підлягають урегулюванню відповідно до умов цього Договору або в суді. До прийняття рішення суду вартість щодобових небалансів, яку Замовник зобов’язаний сплатити у строк, визначений пунктом 9.4 цього Договору, визначається за даними Оператора.».

5. Пункт 11.4 розділу ХІ викласти в такій редакції:

«11.4. Врегулювання щодобових небалансів оформлюються одностороннім актом за підписом Оператора на весь обсяг щодобових небалансів. В акті зазначаються щодобові обсяги небалансів, а також ціни, за якими Оператор врегулював щодобові небаланси (у розрізі кожної доби).».

6. Пункт 12.2 розділу ХІІ доповнити новими абзацами такого змісту:

«Грошові кошти обліковуються на окремому рахунку Оператора як фінансове забезпечення та не є попередньою оплатою послуг за цим Договором та будь-яких інших платежів до моменту порушення Замовником своїх зобов’язань за цим Договором та/або Кодексом.

Оператор здійснює повернення грошових коштів, наданих Замовником у якості фінансового забезпечення, на вимогу Замовника не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з моменту закінчення строку дії фінансового забезпечення та за умови відсутності заборгованості за цим Договором.».

7. У розділі XV:

1) в абзаці першому пункту 15.3 слова та знаки «, що залишився не врегульованим після процедури врегулювання небалансу з його постачальником відповідно до вимог Кодексу,» виключити;

2) у пункті 15.4 слова «відповідно до Кодексу» виключити.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору