Документ v1437874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.08.2018. Подивитися в історії? )

У випадку якщо попередня щодобова алокація відборів/споживання, що не вимірюються щодобово, відрізняється від остаточної щодобової алокації відборів/споживання, що не вимірюються щодобово, розмір допустимого відхилення збільшується на різницю між попередньою та остаточною алокацією.

У випадку якщо попередня щодобова алокація відбору оператором газорозподільної системи з метою покриття своїх потреб та виробничо-технологічних витрат відрізняється від остаточної щодобової алокації такого відбору, розмір допустимого відхилення збільшується на різницю між попередньою та остаточною щодобовою алокацією про обсяги відбору природного газу оператором газорозподільної системи для потреб та виробничо-технологічних витрат, але не більше 15 % від попередньої щодобової алокації відбору природного газу оператором газорозподільної системи з метою покриття своїх потреб та виробничо-технологічних витрат за відповідну газову добу.

17. На підставі остаточних алокацій подач та відборів замовника послуг транспортування природного газу оператор газотранспортної системи здійснює розрахунок остаточного обсягу добового небалансу замовника послуг транспортування природного газу за кожну газову добу звітного місяця та визначає його остаточну плату за добовий небаланс за кожну газову добу і сумарно за звітний місяць.

18. Оператор газотранспортної системи до 12 числа газового місяця, наступного за звітним, надає замовнику послуг транспортування природного газу в електронному вигляді через інформаційну платформу інформацію про остаточні щодобові подачі та відбори (у розрізі споживачів замовника послуг транспортування природного газу), обсяги та вартість щодобових небалансів у звітному газовому місяці.

19. У випадку якщо загальна вартість щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця, оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за звітним,  надсилає замовнику послуг транспортування природного газу рахунок на оплату за добовий небаланс (розмір визначається як різниця між загальною вартістю щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця та загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця). Замовник послуг транспортування природного газу має оплатити рахунок на оплату за добовий небаланс у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним.

20. У випадку якщо загальна вартість щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця, оператор газотранспортної системи до 14 числа газового місяця, наступного за звітним,  повідомляє замовника послуг транспортування природного газу про розмір грошових коштів, які підлягають виплаті замовнику (розмір визначається як різниця між загальною вартістю щодобових позитивних небалансів протягом звітного газового місяця та загальною вартістю щодобових негативних небалансів протягом звітного газового місяця). Виплата грошових коштів здійснюється на рахунок замовника послуг транспортування природного газу у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним.

За письмовою заявою замовника послуг транспортування природного газу оператор газотранспортної системи може здійснити зарахування плати за добовий небаланс на користь замовника послуг транспортування природного газу в якості попередньої оплати за добовий небаланс наступних періодів.

21. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний вести окремий облік доходів та витрат, пов’язаних з вчиненням балансуючих дій.

7. Нейтральність балансування

1. Оператор газотранспортної системи не повинен отримувати фінансову вигоду або зазнавати фінансових втрат внаслідок сплати та отримання плати за добовий небаланс, витрат за вчинення балансуючих дій, пов’язаних зі своєю діяльністю з балансування.

2. З метою забезпечення принципів нейтральності балансування, які визначені у пункті 1 цієї глави, оператор газотранспортної системи щорічно здійснює оплату замовнику послуг транспортування природного газу або щоквартально стягує кошти із замовника послуг транспортування природного газу у порядку, визначеному цією главою.

3. Загальний розмір коштів, які підлягають оплаті оператором газотранспортної системи замовникам або оплаті замовниками оператору газотранспортної системи, визначається як різниця між коштами, які були отримані оператором газотранспортної системи або підлягають оплаті оператору газотранспортної системи (у тому числі у випадках розгляду спору у суді), та коштами, які були оплачені оператором газотранспортної системи або підлягають виплаті внаслідок здійснення оператором газотранспортної системи балансуючих дій протягом газового року. При цьому враховуються інші витрати та доходи оператора газотранспортної системи у порядку, встановленому цією главою.

4. Оператор газотранспортної системи при розрахунку нейтральної плати враховує:

будь-які витрати та доходи, що виникли в результаті плати за добовий небаланс;

будь-які витрати та доходи від діяльності, пов’язаної з вчиненням балансуючих дій (за винятком тих витрат, стосовно яких Регулятор повідомив про необґрунтованість їх понесення), а саме витрати, пов’язані з операціями купівлі-продажу короткострокових стандартизованих продуктів для цілей балансуючих дій, а також витрати, пов’язані з виконанням договору про надання послуг балансування;

інші операційні витрати та доходи - відсотки банку на суми отриманого від замовників транспортних послуг фінансового забезпечення у формі грошових коштів.

5. Оператор газотранспортної системи зобов’язаний до 14 числа місяця, наступного за звітним, публікувати на своєму веб-сайті інформацію за попередній місяць про витрати та доходи, пов’язані із балансуванням, інформувати через інформаційну платформу замовників транспортних послуг про попередню плату за нейтральність балансування.

6. Нейтральність балансування забезпечується шляхом застосування виключно до замовників послуг транспортування природного газу плати за нейтральність балансування, яка стягується з замовників послуг транспортування природного газу або виплачується їм пропорційно обсягам транспортування цього замовника протягом звітного кварталу.

Плата за нейтральність балансування (НП) розраховується окремо для кожного замовника послуг транспортування природного газу за формулою

НП = СПН × ОВГ,

де

СПН

-

ставка плати за нейтральність балансування за звітний квартал, грн/тис. м-3;


ОВГ

-

обсяг транспортування природного газу замовника протягом звітного кварталу, тис. м-3.

7. Ставка плати за нейтральність балансування (СПН) визначається за формулою

де

ВТ

-

витрати оператора газотранспортної системи згідно з пунктом 4 цієї глави за звітний квартал;


ДХ

-

доходи  оператора газотранспортної системи згідно з пунктом 4 цієї глави за звітний квартал;


СОТ

-

сумарні обсяги транспортування замовників протягом звітного кварталу, тис. м-3.

Ставка плати за нейтральність балансування може бути:

позитивного значення (більше нуля) - у такому випадку плата за нейтральність балансування стягується з замовника послуг транспортування природного газу на користь  оператора газотранспортної системи;

від’ємного значення (менше нуля) - у такому випадку плата за нейтральність балансування оплачується замовнику послуг транспортування природного газу.

8. Оператор газотранспортної системи щоквартально до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом, здійснює публікацію розрахунку та величини ставки плати за нейтральність балансування, яка сформувалась за минулий квартал.

У випадку якщо ставка нейтральної плати більше нуля, оператор газотранспортної системи до 14 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає замовникам послуг транспортування природного газу рахунок на оплату плати за нейтральність балансування за минулий квартал, у якому надається розрахунок такої плати. Замовник послуг транспортування природного газу зобов’язаний до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, здійснити оплату нейтральної плати.

У випадку якщо ставка плати за нейтральність балансування менше нуля, оператор газотранспортної системи до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, здійснює оплату грошових коштів на рахунок замовника послуг транспортування природного газу у розмірі плати за нейтральність балансування, про що повідомляє замовника послуг через інформаційну платформу.».

11. Пункт 2 глави 1 розділу XVI викласти в такій редакції:

«2. Електронний обмін інформацією, пов’язаною з виконанням угод про взаємодію, технічних угод та договорів транспортування, повинен бути заснований на стандарті електронного обміну документів (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості під назвою «EDIG@S» (описаній в документі Edig@s Message Implementation Guidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org). У якості проміжного рішення для обміну даними можуть бути використані формати xls, xlsx. Також сторони можуть узгодити такі протоколи комунікацій: e-mail, або FTP, або AS4. Протокол AS4 може бути застосований для комунікації у разі наявності технічних можливостей в обох сторін для обміну інформацією у загальноєвропейському стандарті Edig@s.».

12. Доповнити Кодекс додатками 1 - 6, що додаються.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Додаток 1
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 2 глави 3 розділу IV)

Оформлюється на бланку користувача платформи (за наявності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
на створення (видалення або коригування) облікового запису уповноважених осіб користувача інформаційної платформи

1. Користувач інформаційної платформи:

Повне найменування згідно з установчими документами/прізвище, ім'я, по батькові енергопостачальника

Місцезнаходження/місце проживання та поштова адреса, тел./факс, e-mail

EIC-код

Керівник

Мета заяви:


створення облікового запису уповноважених осіб


коригування облікового запису уповноважених осіб


видалення облікового запису уповноважених осіб

2. Уповноважені особи:

Прізвище, ім'я, по батькові

Телефон (служб./моб./факс)

E-mail (для обміну даними з інформаційною платформою)

3. Цим повідомленням підтверджую, що визначені в ньому уповноважені особи, що мають право доступу до інформаційної платформи від імені користувача платформи, ознайомлені з вимогами Кодексу газотранспортної системи та інструкціями оператора газотранспортної системи щодо взаємодії з інформаційною платформою та зобов’язуються їх дотримуватися, у тому числі дотримуватись заходів безпеки щодо доступу до платформи та інтерфейсу користувача платформи сторонніми особами.

__________
Примітки:


1. До повідомлення додаються письмові довіреності, видані користувачем інформаційної платформи на кожну уповноважену особу, що має право доступу до інформаційної платформи від імені користувача платформи.


2. Довіреності на уповноважених осіб не можуть містити будь-яких застережень.


3. Усі поля цього повідомлення повинні бути заповнені.

____________
(дата)


___________________
(підпис)


Додаток 2
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 2 глави 3 розділу V)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СТАН
об'єктів газових мереж Оператора газотранспортної системи


Додаток 3
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 7 глави 3 розділу V)

ПЛАН
розвитку газотранспортної системи


Додаток 4
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 8 глави 3 розділу V)

ПЛАН
розвитку газотранспортної системи


Додаток 5
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 9 глави 3 розділу V)

ПЛАН
розвитку газотранспортної системи


Додаток 6
до Кодексу газотранспортної
системи
(глава 6 розділу V)

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газотранспортної системиЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.12.2017 № 1437

ЗМІНИ
до Кодексу газорозподільних систем

І. У розділі І:

1. У главі 1:

1) абзац сьомий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Порядок взаємовідносин оператора газорозподільної системи з оператором газотранспортної системи, у тому числі пов’язаних з прийманням-передачею природного газу в точках виходу з газотранспортної системи до газорозподільної системи, зокрема щодо якості та обліку природного газу (у тому числі приладового), а також з обміном даних щодо прогнозів відборів/споживання природного газу по споживачах та фактичних обсягів споживання ними природного газу, регулює Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823 (далі - Кодекс ГТС), договір транспортування природного газу та технічна угода (за наявності), що укладені між сторонами.»;

2) у пункті 4:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - вісімдесят шостий вважати відповідно абзацами другим - вісімдесят п’ятим;

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:

«інформаційна платформа - електронна платформа оператора газотранспортної системи у формі веб-додатка в мережі Інтернет, створена відповідно до вимог Кодексу ГТС;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший - вісімдесят п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять другим - вісімдесят шостим;

абзац п’ятдесят п’ятий після слів «підключення до» доповнити словами та символом «газорозподільної системи/підключення до»;

абзац п’ятдесят шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят сьомий - вісімдесят шостий вважати відповідно абзацами п’ятдесят шостим - вісімдесят п’ятим;

після абзацу шістдесят восьмого доповнити новим абзацом шістдесят дев’ятим такого змісту:

«прогноз відборів/споживання природного газу - формування та подання Оператором ГРМ відповідно до вимог Кодексу ГТС прогнозних обсягів споживання природного газу по кожному споживачу на кожну газову добу;».

У зв’язку з цим абзаци шістдесят дев’ятий - вісімдесят п’ятий вважати відповідно абзацами сімдесятим - вісімдесят шостим;

абзац сімдесят третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Реєстр споживачів постачальника - перелік споживачів, які в установленому Кодексом ГТС порядку закріплені в інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за певним постачальником у розрахунковому періоді;

розрахунковий період - газова доба та/або газовий місяць, визначені Кодексом ГТС на ринку природного газу, щодо якої (якого) визначаються прогнози відборів/споживання природного газу та фактичне споживання природного газу по споживачу і здійснюються відповідні розрахунки між споживачем та Оператором ГРМ;».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят четвертий - вісімдесят шостий вважати відповідно абзацами сімдесят п’ятим - вісімдесят сьомим;

абзац сімдесят восьмий  після слів та знака «юридична особа,» доповнити словами, символом та знаком «об’єкти якої в установленому порядку підключені до/через ГРМ Оператора ГРМ,».

2. У пункті 6 глави 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«присвоює споживачу (точці комерційного обліку), у тому числі побутовому споживачу, персональний EIC-код суб’єкта ринку природного газу та передає його Оператору ГТС для ідентифікації споживача в інформаційній платформі Оператора ГТС, у тому числі для цілей закріплення споживача в Реєстрі споживачів відповідного постачальника та здійснення оперативних заходів при запровадженні процедури зміни його постачальника;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«забезпечує формування та передачу даних прогнозів відборів/споживання природного газу та обсягів фактичного споживання природного газу споживачем Оператору ГТС у порядку, визначеному Кодексом ГТС та цим Кодексом.».

ІІ. У розділі VI:

1. У главі 1:

1) в абзаці першому пункту 2 символи та слово «(постачання)» виключити;

2) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

«реєстрації  суб’єкта ринку природного газу на інформаційній платформі Оператора ГТС, а для суб’єктів ринку природного газу, що є споживачами, - включення до Реєстру споживачів постачальника на відповідний розрахунковий період;».

2. Підпункти 1 - 3 пункту 2 глави 3 викласти в такій редакції:

«1) присвоює споживачу (у тому числі побутовому споживачу) персональний EIC-код як суб’єкту ринку природного газу та в установленому законодавством порядку передає його Оператору ГТС для можливості ідентифікації споживача в інформаційній платформі Оператора ГТС, у тому числі для цілей закріплення споживача в Реєстрі споживачів відповідного постачальника та здійснення оперативних заходів при запровадженні процедури зміни постачальника;

2) надає послугу споживачу із забезпечення цілодобового доступу до ГРМ у межах приєднаної потужності його об’єкта для можливості споживання ним відповідних об’ємів природного газу, виділених постачальником природного газу;

3) забезпечує формування та передачу прогнозів відборів/споживання природного газу та обсягів фактичного споживання природного газу споживачем Оператору ГТС у порядку, визначеному Кодексом ГТС та цим Кодексом.».

3. У главі 5:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова та символи «наявності у споживача (його постачальника) підтверджених обсягів природного газу (лімітів)» замінити словами «включення споживача до Реєстру споживачів будь-якого постачальника»;

в абзаці четвертому слова та символи «набуття підтверджених обсягів природного газу (лімітів)» замінити словами «включення споживача до Реєстру споживачів постачальника»;

2) пункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

«2. Фактичний розподіл природного газу для потреб споживача здійснюється Оператором ГРМ у загальному потоці природного газу від точок його надходження в ГРМ до пунктів призначення споживача.

3. За відсутності у споживача діючого постачальника (якщо споживач не включений до Реєстру споживачів будь-якого постачальника) у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір/споживання природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

4. Якщо за результатами споживання природного газу у період відсутності споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника (несанкціонований відбір природного газу) Оператор ГТС при забезпеченні заходів балансування за підсумками газового місяця за процедурою, визначеною Кодексом ГТС, віднесе такі обсяги (неврегульований небаланс) на Оператора ГРМ, тоді споживач має компенсувати Оператору ГРМ вартість таких обсягів, що розраховується за формулою

В = Vф × Ц × К,

де

В

-

вартість природного газу, яка компенсується Оператору ГРМ;


Vф

-

об’єм (обсяг) природного газу, фактично спожитий споживачем за період відсутності споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника;


Ц

-

ціна закупівлі природного газу Оператором ГРМ для покриття втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у відповідний період. Оператор ГРМ щомісячно публікує на своєму веб-сайті інформацію про таку ціну та період її дії;


К

-

коефіцієнт компенсації, який визначається на рівні 1,5.

При цьому якщо неврегульований небаланс станеться внаслідок відмови в доступі до об’єкта споживача для здійснення Оператором ГРМ припинення розподілу природного газу або внаслідок невиконання споживачем письмової вимоги Оператора ГРМ самостійно припинити (обмежити) споживання природного газу, коефіцієнт компенсації має становити 2.».

4. Пункт 3 глави 6 викласти в такій редакції:

«3. Періодом для здійснення розрахунків за договором розподілу природного газу є календарний місяць.».

5. Підпункт 2 пункту 1 глави 7 викласти в такій редакції:

«2) відсутність споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у відповідному розрахунковому періоді;».

ІІІ. У розділі ІХ:

1. В абзаці першому пункту 2 глави 1 слова «та їх постачальників» виключити.

2. У главі 3:

1) у назві глави слова «та алокації» виключити;

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначення об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту споживача, що не є побутовим, здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і споживачем на підставі даних комерційних ВОГ, визначених договором розподілу природного газу між Оператором ГРМ і споживачем, та з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.»;

3) пункти 2 та 3 викласти в такій редакції:

«2. Для визначення об’єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного вузла обліку в Оператора ГРМ приймаються дані комерційного вузла обліку споживача.

3. Періодом, за який по об’єкту споживача визначається загальний фактичний об’єм (обсяг) споживання (розподілу) природного газу, є календарний місяць. При цьому відповідно до вимог Кодексу ГТС Оператор ГРМ на щоденній основі забезпечує передачу Оператору ГТС через його інформаційну платформу інформації про прогноз відборів/споживання природного газу по споживачу на кожну наступну газову добу протягом газової доби (оновлені прогнози), а також надає дані про фактичний (попередній) обсяг природного газу, спожитий за кожну попередню газову добу.

Прогноз добового відбору/споживання природного газу по споживачу визначається Оператором ГРМ виходячи із розрахункових (прогнозних) даних, що ґрунтуються на статистиці його фактичних добових (за їх наявності) та/або місячних обсягів споживання природного газу за попередні три роки, та враховує зміни температури навколишнього середовища, профілі споживання, дні тижня, сезон відпусток та інші параметри, що впливають на добовий відбір/споживання природного газу. При цьому якщо комерційний вузол обліку природного газу по споживачу в установленому порядку обладнаний засобами дистанційної передачі даних, прогноз відбору/споживання природного газу, що надається Оператором ГРМ протягом газової доби, визначається Оператором ГРМ виходячи із фактичних даних, зчитаних з комерційних вузлів обліку природного газу.

Обсяг природного газу, спожитий споживачем за попередню газову добу, визначається Оператором ГРМ на рівні останнього оновленого прогнозу на цю добу, здійсненого Оператором ГРМ у попередній добі. Такі дані корегуються Оператором ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС виходячи з даних про фактичне споживання природного газу споживачем за підсумками газового місяця, у тому числі які ґрунтуються на даних обчислювача/коректора (за його наявності), що надають можливість встановити за результатами місяця фактичне щодобове споживання природного газу. Якщо комерційний вузол обліку природного газу по споживачу в установленому порядку обладнаний засобами дистанційної передачі даних, обсяг природного газу, спожитий споживачем за попередню газову добу, визначається виходячи із фактичних даних, зчитаних з комерційного вузла обліку природного газу.

По споживачах, комерційні вузли обліку природного газу яких не обладнані засобами дистанційної передачі даних, з метою забезпечення меншого відхилення прогнозу відбору/споживання природного газу від даних фактичного споживання за газову добу (що дозволить зменшити обсяги небалансу діючого постачальника споживача) за домовленістю сторін (Оператора ГРМ та споживача) може бути погоджена процедура передачі споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.»;

4) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. Споживач, який є власником комерційного ВОГ, зобов’язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового газового місяця надати Оператору ГРМ у спосіб та за формою, визначеними договором розподілу природного газу, звіт про дані комерційного вузла обліку за розрахунковий період. При цьому якщо комерційний ВОГ обладнаний обчислювачем чи коректором об’єму природного газу, до звіту додаються роздруковані звіти з обчислювача чи коректора об’єму природного газу про добові та/або погодинні дані споживання природного газу, протокол про втручання в роботу комерційного ВОГ та протокол аварійних/діагностичних повідомлень.»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі ненадання споживачем звіту про дані комерційного ВОГ протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з нього інформації засобами дистанційної передачі даних, а також за відсутності контрольного зняття показань ЗВТ (у тому числі через відмову в доступі до об’єкта споживача) протягом розрахункового періоду об’єм спожитого (розподіленого) природного газу за розрахунковий період визначається за сумою обсягів добового споживання, переданих Оператором ГРМ за процедурою Кодексу ГТС до Оператора ГТС протягом газового місяця. У такому разі Оператор ГРМ не пізніше десятого числа місяця, наступного за розрахунковим, направляє споживачу письмові пояснення про зміну режиму нарахування разом з актом приймання-передачі природного газу за попередній розрахунковий місяць.»;

5) підпункти 1 - 4 пункту 5 викласти в такій редакції:

«1) визначення загального об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період з урахуванням передбачених цим Кодексом (договором розподілу природного газу) регламентних процедур щодо визначення об’ємів споживання (розподілу) природного газу;

2) переведення визначеного загального об’єму споживання (розподілу) природного газу в одиниці енергії (обсяг) відповідно до розділу XV цього Кодексу;

3) складення акта приймання-передачі природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий газовий місяць із зазначенням величини об’єму (м куб.) та обсягу (за трьома одиницями виміру - кВт·год, Гкал, МДж) споживання (розподілу) природного газу та передачі його споживачу;

4) передачу даних Оператору ГТС про фактичний об’єм (м куб.) та обсяг (за трьома одиницями виміру - кВт·год, Гкал, МДж) розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача у порядку, визначеному Кодексом ГТС.»;

6) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

«6. Визначені Оператором ГРМ в акті приймання-передачі природного газу фактичні об’єм та обсяг розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за підсумками розрахункового періоду (календарного місяця) передаються Оператору ГТС у встановленому Кодексом ГТС порядку для проведення ним остаточної алокації по постачальнику споживача і є підставою для їх використання у взаємовідносинах між суб’єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між споживачем та його постачальником.»;

7) пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8 - 9 вважати відповідно пунктами 7 - 8;

8) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. За наявності розбіжностей у частині визначення об’єму та/або обсягу спожитого (розподіленого) природного газу вони підлягають урегулюванню відповідно до умов договору розподілу природного газу, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку. До вирішення цього питання об’єм (обсяг) спожитого (розподіленого) природного газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.».

3. У главі 4:

1) у назві глави слова «та алокації» виключити;

2) абзаци перший та другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

Для визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ.»;

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Періодом, за який по об’єкту побутового споживача визначається об’єм та обсяг спожитого (розподіленого) природного газу, є календарний місяць. При цьому відповідно до вимог Кодексу ГТС Оператор ГРМ на щоденній основі забезпечує передачу Оператору ГТС через його інформаційну платформу інформації про прогноз відборів/споживання природного газу по побутовому споживачу на кожну наступну газову добу протягом газової доби (оновлені прогнози), а також надає дані про фактичний (попередній) обсяг природного газу, спожитий за кожну попередню газову добу.

Прогноз добового відбору/споживання природного газу по побутовому споживачу визначається Оператором ГРМ виходячи із розрахункових (прогнозних) даних, що ґрунтуються на статистиці його фактичних добових (за їх наявності) та/або місячних обсягів споживання природного газу за попередні три роки, та враховує зміни температури навколишнього середовища, профілі споживання, дні тижня, сезон відпусток та інші параметри, що впливають на добовий відбір/споживання природного газу. Якщо лічильник газу по побутовому споживачу обладнаний в установленому порядку засобами дистанційної передачі даних, прогноз відбору/споживання природного газу, що надається Оператором ГРМ протягом газової доби, визначається Оператором ГРМ виходячи із фактичних даних, зчитаних з лічильника газу.

Обсяг природного газу, спожитий побутовим споживачем за попередню газову добу, визначається на рівні останнього оновленого прогнозу на цю добу, здійсненого Оператором ГРМ у попередній добі. При цьому такі дані корегуються Оператором ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС виходячи з даних про фактичне споживання природного газу споживачем за підсумками газового місяця. Якщо лічильник газу по побутовому споживачу обладнаний в установленому порядку засобами дистанційної передачі даних, обсяг природного газу, спожитий побутовим споживачем за попередню газову добу, визначається Оператором ГРМ виходячи із фактичних даних, зчитаних з лічильника газу.»;

4) у пункті 3:

в абзаці першому символ та слово «/поставленого» виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим), відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу XI цього Кодексу), фактичний об’єм спожитого (розподіленого) природного газу по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 15 до цього Кодексу.»;

5) в абзаці другому пункту 4 символи та слово «(алокація)» виключити;

6) абзаци перший - четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Після визначення за підсумками розрахункового періоду (газового місяця) об’єму розподіленого та спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку здійснює переведення величини об’єму природного газу в обсяг розподіленої (спожитої) енергії за трьома одиницями виміру: у кВт·год, Гкал, МДж.

Дані про об’єм (м куб.) та обсяг (кВт·год, Гкал, МДж) розподіленого споживачу (спожитого ним) природного газу за розрахунковий період (газовий місяць) зазначаються Оператором ГРМ в особистому кабінеті споживача на сайті Оператора ГРМ (за наявності) та/або в рахунку про сплату послуги за договором розподілу природного газу.

Оператор ГРМ відповідно до вимог Кодексу ГТС передає інформацію про об’єм та обсяг розподіленого споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для проведення ним остаточної алокації по постачальнику споживача.

Визначені за умовами цієї глави та договору розподілу природного газу об’єми та обсяги розподілу та споживання природного газу є обов’язковими для їх використання у взаємовідносинах між побутовим споживачем та його постачальником.»;

6) пункт 6 виключити.

IV. У розділі Х:

1. В абзаці другому пункту 6 глави 4 слова та символи «підтвердженого обсягу природного газу по об’єкту споживача (суб’єкту ринку природного газу)» замінити словами та знаком «відсутності споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника, а для іншого суб’єкта ринку природного газу за відсутності його реєстрації на інформаційній платформі Оператора ГТС».

2. В абзаці третьому пункту 2 глави 5 слова «підтверджених обсягів природного газу» замінити словами та знаком «відсутності споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника, а для іншого суб’єкта ринку природного газу за відсутності його реєстрації на інформаційній платформі Оператора ГТС». 

V. У підпункті 1 пункту 2 глави 6 розділу ХІ слова «підтвердженого обсягу природного газу» замінити словами та цифрами «середньодобового споживання за попередні 12 місяців».

VI. У розділі ХІІ:

1. Пункт 8 глави 1 викласти в такій редакції:

«8. Порядок обміну даними між Оператором ГРМ та Оператором ГТС щодо прогнозів відбору/споживання природного газу та фактичних об’ємів/обсягів природного газу за суб’єктами ринку природного газу на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ регулюється вимогами Кодексу ГТС та договором транспортування природного газу, укладеним між Оператором ГТС та Оператором ГРМ.».

2. Главу 2 виключити.

VII. У главі 3 розділу ХІV:

1. У пункті 1:

підпункт 1 викласти  в такій редакції:

«1) відомості прогнозу відборів/споживання природного газу по споживачах, відбори/споживання яких не вимірюються щодобово та які перебувають у газорозподільній зоні Оператора ГРМ;»;

у підпункті 3 знаки та слова «, підтвердження змінених номінацій, які виникають через появу перебоїв» виключити.

VIII. Пункт 3 розділу І додатка 2 виключити.

ІХ. У розділі ІІІ Додатка 11:

1. У підпункті 4 пункту 1 слова «набуття Замовником підтверджених обсягів природного газу на відповідний період» замінити словами та знаками «включення Замовника, що є споживачем, до Реєстру споживачів будь-якого постачальника».

2. У підпункті 4 пункту 3 слова та символи «набуття Замовником (власником об’єкта) підтверджених обсягів природного газу» замінити словами та знаками «включення Замовника, що є споживачем, до Реєстру споживачів будь-якого постачальника».

Х. У розділі ІІІ Додатка 12:

1. У підпункті 7 пункту 1 слова та символи «набуття Замовником (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період» замінити словами та знаками «включення Замовника, що є споживачем, до Реєстру споживачів будь-якого постачальника».

2. У підпункті 6 пункту 3 слова та символи «набуття замовником (власником об’єкта) підтверджених обсягів природного газу» замінити словами, символами та знаками «включення Замовника (власника об’єкта), що є споживачем, до Реєстру споживачів будь-якого постачальника».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.12.2017 № 1437

ЗМІНИ
до Правил постачання природного газу

1. У розділі І:

1) абзац перший пункту 3 доповнити знаками та словами «, та після включення споживача до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному розрахунковому періоді в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. Постачальник не має права реєструвати споживача у власному Реєстрі споживачів постачальника у розрахунковому періоді, не погодженому зі споживачем»;

2) у пункті 5:

абзац третій викласти в такій редакції:

«діючий постачальник - постачальник природного газу, до Реєстру споживачів якого включений cпоживач у відповідному періоді постачання;»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«інформаційна платформа - це електронна платформа Оператора ГТС у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет, створена відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;».

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«підтверджений обсяг природного газу - плановий об’єм (обсяг) природного газу, обумовлений договором постачання природного газу між споживачем та постачальником на відповідний розрахунковий період, який має бути поставлений споживачу відповідно до умов цього договору;»;

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«Реєстр споживачів постачальника - перелік споживачів, які в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі Оператора ГТС за певним постачальником у розрахунковому періоді;».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять першим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«розрахунковий період - газова доба та/або газовий місяць, визначені Кодексом газотранспортної системи на ринку природного газу, щодо якої (якого) між споживачем та його постачальником визначаються певні обсяги відбору/споживання природного газу та здійснюються відповідні розрахунки;».вгору