Документ v1244323-13, поточна редакція — Редакція від 24.10.2013, підстава - v2218323-13

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2013  № 1244/5

Про затвердження Концепції науково-практичного фахового журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України"

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2218/5 від 24.10.2013}

Для забезпечення належного стану висвітлення питань реалізації правової політики держави, діяльності Міністерства юстиції України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів, судів, нотаріату, адвокатури, а також забезпечення доступу громадян до правової інформації шляхом оприлюднення нормативно-правових актів, методичних документів, з метою поширення наукових знань і передового досвіду в галузі права НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Концепцію науково-практичного фахового журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 18 серпня 2010 року № 1934/5 "Про затвердження Концепції журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України".

3. Покласти функції із забезпечення підготовки до видання, видання та розповсюдження журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" на державне підприємство "Українська правова інформація".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.06.2013  № 1244/5

КОНЦЕПЦІЯ
науково-практичного фахового журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України"

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

I. Загальні положення

Концепція науково-практичного фахового журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" (далі - Бюлетень) визначає основні засади підготовки та випуску Бюлетеня, напрями удосконалення інформаційного наповнення, формує принципи та механізми висвітлення актуальних досягнень Міністерства юстиції України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів.

{Абзац перший розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

Бюлетень - науково-практичне фахове видання, засновниками якого є Міністерство юстиції України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України та Інститут законодавства Верховної Ради України.

{Розділ I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

При підготовці Концепції враховані норми Конституції України, Законів України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про доступ до публічної інформації", актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

II. Мета та завдання

Бюлетень - офіційне періодичне юридичне науково-практичне фахове друковане видання, метою якого є висвітлення питань діяльності Міністерства юстиції України в межах функцій, визначених Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395.

{Абзац перший розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

Основними завданнями Бюлетеня є:

наукова, експертна, інформаційно-аналітична, методологічна підтримка у визначенні та впровадженні стратегічних напрямів, методів і механізмів реалізації державної правової політики органами юстиції та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальними органами, удосконалення стандартів і процедур їх роботи;

посилення в Міністерстві юстиції, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та його територіальних органах інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу, підвищення професійного рівня державних службовців органів юстиції, їх посадових осіб, поширення правової, наукової та методичної інформації щодо діяльності органів юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів;

висвітлення заходів, пов'язаних з реалізацією стратегічних напрямів діяльності Міністерства юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів;

формування позитивного іміджу про роботу органів юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів, утвердження мотивацій, психологічно-соціальних установок, навичок та цінностей державних службовців та посадових цих органів;

участь у реалізації державної правової політики;

{Абзац сьомий розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

комплексний розвиток правової науки, координація, організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права;

підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади.

III. Роль та місце на ринку друкованої продукції

Бюлетень виходить 1 раз на місяць і розповсюджується на території України.

Бюлетень виходить українською мовою.

Бюлетень може входити до переліку наукових фахових видань України. У цьому разі Бюлетень має відповідати вимогам Міністерства освіти і науки України.

З метою повноцінного позиціонування серед фахових видань, обміну кращими практиками та результатами наукових досліджень Бюлетень може увійти до бази даних SCOPUS. Це забезпечується шляхом публікування англомовних версій рефератів усіх наукових статей, створення сторінки Бюлетеня на офіційному веб-сайті редакції Бюлетеня, у тому числі англійською мовою.

Примірники Бюлетеня після їх надрукування направляються у фонди бібліотек України, визначених підпунктом 2.7 пункту 2 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1850/22162.

{Розділ III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

Електронні копії Бюлетеня безоплатно розміщуються на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі "Наукова періодика України".

{Розділ III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

IV. Типологічні характеристики

Цільовою аудиторією Бюлетеня є працівники органів юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів; інших органів виконавчої влади, працівники суду та правоохоронних органів; фахівці у галузі права; юристи, що працюють на підприємствах, в установах та організаціях; адвокати; нотаріуси; викладачі та студенти юридичних навчальних закладів; громадяни; засоби масової інформації; заінтересована громадськість та інші.

Основними критеріями визначення тематики є узгодженість її з реальними потребами розвитку суспільства загалом і діяльністю органів юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів зокрема, врахування реалій та нагальних проблем розвитку українського суспільства та завдань адміністративної реформи.

Основні засади редакційної політики:

відкрите, публічне, постійне, всебічне та оперативне висвітлення діяльності органів юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів;

формування сприятливого іміджу діяльності органів юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів;

підвищення кваліфікації та обмін досвідом;

залучення експертів до обговорення правотворчого процесу в Україні.

Редакційна політика Бюлетеня має бути спрямована на практичне застосування результатів наукових досліджень щодо основних напрямів реалізації, формування позитивного іміджу державної служби та підвищення професіоналізму державних службовців та посадових осіб органів юстиції, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів.

В умовах формування громадянського суспільства Бюлетень (як паперова версія, так і електронний ресурс) може бути платформою Міністерства юстиції України для діалогу та отримання зворотної інформації від різних верств населення на актуальні проблеми правового життя України ("круглі столи", постійно діючі рубрики, постійно діючий портал в Інтернет-просторі тощо).

Відповідальність за достовірність змісту матеріалів та додержання законодавства про авторські та суміжні права несуть автори.

V. Графічна концепція

Характеристики Бюлетеня:

формат 70 х 100 1/16;

обсяг одного примірника Бюлетеня визначається відповідно до обсягу матеріалів номера видання;

кольоровість: повноколірний;

папір: внутрішній блок - офсетний сиктивкар або еквівалент: щільність/маса паперу 1 м-2 - 80 г/м-2; обкладинки - крейдяний глянсовий щільністю 300 г/м-2; глянцеве ламінування обкладинки;

кріплення: незшивне, клейове.

При підготовці випусків слід чітко додержуватися індивідуального стилю оформлення Бюлетеня, сталого використання композиційних елементів і засобів.

Оформлення обкладинки та внутрішніх сторінок Бюлетеня має відповідати змістові, при мінімумі зображувальних засобів досягати максимуму виразності тексту, привертати увагу до ключових повідомлень.

У художньому оформленні можуть використовуватися два постійні кольори для уніфікації зі стилем оформлення офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України.

Колонтитул, логотип та рубрики Бюлетеня мають бути постійними.

Основа структури видання складається з таких частин:

тематично-авторська;

науково-дослідницька;

документи.

Тематично-авторська частина Бюлетеня містить статті з актуальних питань правової політики держави, процесів державотворення, діяльності органів державної влади, практики застосування законодавства України тощо та висвітлює думки фахівців в контексті розгляду цих питань, публіцистичні статті, інтерв'ю та інші інформаційні матеріали.

У науково-дослідницькій частині Бюлетеня друкуються статті, що відповідають затвердженим в установленому законодавством порядку вимогам до оформлення статей, які подаються в наукове фахове видання, відповідно до переліку наукових спеціальностей.

У частині "Документи" публікуються переліки нормативно-правових актів з питань діяльності органів юстиції та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів, акти та повідомлення Міністерства юстиції України, інші акти, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, міжнародні договори України, що набрали чинності.

Нормативно-правові акти можуть подаватися в супроводі коментарів і роз'яснень, підготовлених фахівцями.

Бюлетень може мати спеціальні випуски (тематичні, приурочені до певної події, дати тощо).

Бюлетень може мати електронний інформаційний ресурс.

VI. Організаційно-методичні та технічні аспекти

Для організаційно-методичного забезпечення випуску та розповсюдження Бюлетеня наказом Міністерства юстиції України затверджуються редакційна колегія Бюлетеня та наукова рада.

Редакційна колегія має складатися з:

головного редактора;

першого заступника головного редактора;

заступників головного редактора;

відповідального секретаря редакційної колегії;

членів редакційної колегії.

У складі редакційної колегії обов'язкова наявність не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не менше трьох докторів наук повинні бути штатними працівниками засновника (співзасновника), про що зазначається у вихідних відомостях.

Очолює редакційну колегію головний редактор. За його відсутності обов'язки виконує один із заступників.

Редактор (головний редактор) є штатним працівником одного із співзасновників.

Відповідальний секретар редакційної колегії - особа, яка забезпечує своєчасність подання матеріалів до видання на розгляд редакційної колегії, контролює хід виконання її рішень.

Засідання редакційної колегії мають проводитися один раз на місяць.

{Абзац тринадцятий розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

Рішення редакційної колегії оформлюється протоколом, який підписують головний редактор та відповідальний секретар.

Редакційна колегія розглядає та затверджує:

видавничий план;

зміст видання;

тираж номера;

матеріали, підготовлені до друку;

оригінал-макет журналу;

інші питання, пов'язані з виданням Бюлетеня.

Редколегія здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організовує проведення зовнішнього рецензування.

Наукова рада Бюлетеня формується та затверджується Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Під час підготовки до випуску Бюлетеня дотримуються вимоги до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України.

{Абзац двадцять третій розділу VI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2218/5 від 24.10.2013}

Члени наукової ради надають свої рекомендації редакційній колегії щодо напрямів редакційної політики та готують відповідні висновки за дорученням голови наукової ради або голови редакційної колегії.

Матеріали, що подаються на розгляд редакційної колегії для включення їх до змісту Бюлетеня, а саме - в науково-дослідницьку частину Бюлетеня, повинні мати наукові фахові рецензії, за винятком статей, авторами яких є доктори та кандидати юридичних наук.

Редакційна колегія та наукова рада співпрацюють з прес-службою Міністерства юстиції України, Управлінням координації правової робота та правової освіти Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Міністерства юстиції України.

Видання Бюлетеня здійснюється коштом державного підприємства "Українська правова інформація" та за рахунок інших, не заборонених законодавством джерел.

У Бюлетені можуть розміщуватися оголошення та публікації юридичної тематики на платній основі, а також реклама відповідно до вимог законодавства.

Розповсюдження Бюлетеня здійснюється державним підприємством "Українська правова інформація" Міністерства юстиції України на основі вільної передплати.

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняквгору