Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Заява [...] від 05.10.20181175
Документ v1175874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.10.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.10.2018  № 1175

Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Національної комісії регулювання електроенергетики  України від 01 серпня 2001 року № 801 «Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом» (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1220/23752 (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1222/23754 (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1301/23833 (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за № 1293/23825 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
05.10.2018 № 1175

ПОРЯДОК
встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини щодо формування ліцензіатами та/або суб’єктами господарювання, які планують здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіати), тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та встановлення цих тарифів НКРЕКП.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів оператора системи розподілу електричної енергії, які використовуються при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії, що амортизуються протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

базовий рік - період тривалістю 12 місяців, починаючи з січня або липня, який передує прогнозному року (для перехідного періоду - період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному року);

встановлення тарифів - встановлення, у тому числі перегляд, уточнення та коригування тарифів на послуги з розподілу електричної енергії для ліцензіатів;

заява - офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів;

заявник - суб’єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

загальний показник ефективності - цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

індивідуальний показник ефективності ліцензіата - цільове індивідуальне завдання щодо щорічної зміни операційних контрольованих витрат у відсотках, визначене на підставі порівняльного аналізу;

коригування тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за базовий рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається для ліцензіата згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з розподілу електричної енергії;

оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності;

операційні контрольовані витрати - операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

операційні неконтрольовані витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України);

перегляд тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на прогнозний рік або регуляторний період;

прогнозний рік - період тривалістю 12 місяців, починаючи з січня або липня, на який здійснюється розрахунок тарифу  (для перехідного періоду -  період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу);

перехідний період - це період незастосування стимулюючого регулювання при встановленні тарифів для ліцензіатів у зв’язку із невиконанням ними умов переходу на стимулююче регулювання та/або неподання заяви на встановлення тарифів з урахуванням стимулюючого регулювання;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки (або 3,5 роки, якщо перехід на стимулююче регулювання відбувся з другого півріччя);

структура тарифу - складові економічно обґрунтованих витрат ліцензіата на здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи на послуги з розподілу електричної енергії (на перехідний період);

тариф на послуги з розподілу електричної енергії (далі - тариф) - розмір плати в розрахунку на одиницю обсягу розподілу електричної енергії електричними мережами визначеної якості, що забезпечує відшкодування ліцензіату обґрунтованих витрат на здійснення діяльності, а також отримання прибутку;

уточнення тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, обсягу інвестиційної програми на цей рік тощо.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ціни і ціноутворення», «Про ринок електричної енергії», Галузевих методичних рекомендаціях з формування собівартості виробництва передачі та постачання електричної і теплової енергії, розроблених АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (далі - П(С)БО 16 «Витрати»), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248.

1.3 Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання (далі - засідання), з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі - Порядок проведення відкритого обговорення).

НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів, змін тарифів на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, засобах масової інформації.

Під час засідання не оголошується інформація, що є конфіденційною для ліцензіата. Перелік конфіденційної інформації, у разі її наявності, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України  від 09 серпня 1993 року № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» ліцензіат подає до НКРЕКП за 5 днів до дня засідання НКРЕКП.

1.4. Вартісні показники у розрахунках надаються у тис. грн з округленням до цілого числа, обсяги розподілу електричної енергії - у МВт·год з округленням до цілого числа, тарифи - у грн/МВт·год з округленням до двох знаків після коми.

1.5. Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та всіх їх складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

2. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

2.1. Для встановлення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, і такі документи у друкованій та електронній формах:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими;

2) загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

3) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку), розрахунок фонду оплати праці ліцензіата на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку), розрахунок операційних неконтрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), які утворені після переходу на стимулююче регулювання, на рік t (за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку), розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання (за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), що були отримані на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 10 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 11 до цього Порядку), із додаванням до додатків 8, 10, 11 деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді;

4) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період за класами напруги (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку);

5) джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період, визначені з урахуванням Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), (за формою, наведеною в додатку 13 до цього Порядку);

6) узагальнений план інвестицій за напрямами використання (за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку);

7) розрахунок цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 15 до цього Порядку);

10) розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку);

11) динаміку фактичних та нормативних технологічних витрат електричної енергії в розподільчих мережах для кожного класу напруги за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 17 до цього Порядку);

12) протокол проведення відкритого обговорення (відкритих слухань) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення;

13) інші обґрунтовуючі матеріали.

2.2. Для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку), документи, визначені у пункті 2.1 цього Порядку, та додатково такі документи:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифів на 2020 рік та в подальшому);

4) довідку ДП «Енергоринок» про відсутність простроченої заборгованості ліцензіата за куповану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України, у тому числі за договорами реструктуризації та/або рішеннями суду щодо реструктуризації заборгованості, за попередні розрахункові періоди з урахуванням останнього звітного місяця до дати подання заяви до НКРЕКП;

5) копії договорів з ДП «Енергоринок» про реструктуризацію заборгованості та/або рішень суду щодо реструктуризації заборгованості (у разі наявності) за куповану електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії України;

6) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

7) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 розділу II Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753 (далі - Порядок визначення регуляторної бази активів), (у друкованій та електронній формах);

8) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за діяльністю з розподілу електричної енергії (у друкованій та електронній формах);

9) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема, шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 - 150 кВ) (у друкованій та електронній формі).

2.3. Для уточнення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

2.4. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та додатково:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з розподілу електричної енергії за базовий рік, у тому числі розрахунок фактичної суми амортизації (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

2) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з розподілу електричної енергії за базовий рік за класами напруги (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

3) розрахунок коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії за базовий рік (за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

4) розрахунок коригування необхідного доходу у зв'язку зі зміною обсягів розподілу електричної енергії за базовий рік (за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

5) довідку, завірену належним чином, щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за базовий рік.

2.5. НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

2.6. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані  керівником або особою, яка виконує його обов’язки, та завірені печаткою (у разі наявності), а копії документів - завірені ліцензіатом належним чином.

2.7. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява про перегляд тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 днів до початку регуляторного періоду, з якого будуть встановлюватися тарифи.

3.2. Заява про уточнення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.3 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП за 90 днів до початку кожного року регуляторного періоду.

3.3. Заява про коригування тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.4 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП не пізніше третього місяця після закінчення кожного року регуляторного періоду.

3.4. Сума коригування необхідного доходу враховується при коригуванні тарифів за відповідним рішенням НКРЕКП, як правило, протягом 12 місяців.

3.5. Якщо сума коригування менша ніж 5 % від необхідного доходу, вона, за рішенням НКРЕКП, може враховуватися при черговому встановленні тарифів.

3.6. Якщо за результатами незалежної оцінки активів ліцензіата, проведеної відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054, питома вартість цих активів перевищує більше ніж на 50 % середню питому вартість аналогічних активів інших ліцензіатів, НКРЕКП перевіряє перелік активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів ліцензіата.

На підставі цієї перевірки НКРЕКП приймає рішення щодо використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів.

У разі прийняття рішення щодо неможливості використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів НКРЕКП письмово повідомляє про залишення заяви ліцензіата без розгляду.

3.7. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом 5 робочих днів після отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цього Порядку або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений термін, НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата про залишення заяви без розгляду.

Неподання згідно з вимогами Порядку формування інвестиційних програм оформленої належним чином інвестиційної програми на прогнозний рік регуляторного періоду та в інших обґрунтованих випадках також є підставою для залишення заяви без розгляду.

3.8. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 3.1 - 3.3 цієї глави терміни, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для встановлення тарифів (крім перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання).

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу еклектичної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі - Ліцензійні умови).

3.9. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених главою 2 цього Порядку, та надання ліцензіатом усіх додаткових матеріалів (у разі їх запиту) НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду або уточнення тарифів не пізніше ніж за місяць до прогнозного року, з якого передбачається встановлення тарифів.

3.10. НКРЕКП приймає рішення щодо коригування тарифів не пізніше п’ятого місяця після закінчення кожного року регуляторного періоду.

4. Підстави для встановлення тарифів за ініціативою НКРЕКП

4.1. НКРЕКП може встановлювати тарифи у випадку, передбаченому пунктом 3.8 глави 3 цього Порядку, відповідно до наявної в НКРЕКП інформації.  При цьому необхідний дохід ліцензіата може за рішенням НКРЕКП бути зменшений на суму до 10 % від розрахованого.

4.2. НКРЕКП за власною ініціативою, у тому числі на підставі звітності, може коригувати тариф:

1) у разі невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу;

2) у разі зміни обсягів розподілу електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючих тарифів більше ніж на 5 %;

3) у разі наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата;

4) за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов.

5. Визначення необхідного доходу

5.1. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

загального показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

індивідуального показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

цільових показників якості послуг;

коефіцієнта поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання;

параметра коригування необхідного доходу за недотримання цільових показників якості послуг;

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифів до розрахунку беруться їх фактичні значення за ІІ півріччя попереднього до базового року та І півріччя базового року.

5.2. Щороку за фактичними даними базового року регуляторного періоду проводиться коригування необхідного доходу, яке враховує:

фактичні обсяги виконання інвестиційної програми;

фактичні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;

відповідність фактичної якості послуг ліцензіата індивідуальним цільовим показникам якості послуг;

зміни в законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;

зміну обсягів розподілу електричної енергії;

зміну кількості умовних одиниць обладнання.

5.3. Прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на рік t розраховуються за формулою

(1)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 20 до цього Порядку) на рік t, тис.грн;

-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 21 до цього Порядку) на рік t, тис.грн;

-

вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, на рік t, що визначається за формулою

(2)

де

,

-

вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класі напруги відповідно, на рік t, що визначається за формулами

(3)

(4)

де

-

рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП (проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії), скоригованої на коефіцієнт графіка навантаження ліцензіата, або рівень цін електричної енергії, що продається за двосторонніми договорами на електронних аукціонах та на ринку «на добу наперед» (у встановленому співвідношенні), на рік t, грн/МВт·год;

,

-

прогнозовані обсяги технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на рік t визначаються за формулами

(5)

(6)

де

,

-

прогнозовані обсяги розподілу електричної енергії споживачам 1 та 2 класів напруги відповідно на рік t, МВт·год;

,

-

економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії на 1 та 2 класі напруги, встановлені відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 981 (далі - Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів), на рік t, відносні одиниці;

-

амортизація на рік t , тис.грн;

-

прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис.грн;

-

прогнозований податок на прибуток на рік t, тис.грн.

5.4. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(7)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в році t-1, тис.грн;

-

прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих операційних контрольованих витрат, у році t-1, тис.грн;

-

прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876 (далі - Порядок визначення витрат на оплату праці), тис.грн;

-

прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;

-

загальний показник ефективності для операційних контрольованих витрат, встановлений НКРЕКП, %;

-

індивідуальний показник ефективності для контрольованих операційних витрат окремого ліцензіата, встановлений НКРЕКП, %.

5.5. До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

5.6. Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених останньою структурою тарифів, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1031, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за № 1292/23824 (далі - Порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів).

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається в розпорядженні ліцензіата.

5.7. Базові рівні операційних контрольованих витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

(8)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис.грн;

-

економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

(9)

де

-

уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис.грн;

-

фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис.грн;

-

кількість років у попередньому періоді регулювання.

5.8. До складу операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

5.9. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії на рік t визначаються за формулою

(10)

де

-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати в році t-1, тис.грн;

-

фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рік t-1, відносні одиниці;

-

рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рік t, відносні одиниці;

-

прогнозований індекс споживчих цін для року t, %.

5.10. Базові рівні операційних неконтрольованих витрат для першого регуляторного періоду встановлюються на рівні відповідних витрат, передбачених останньою затвердженою структурою тарифів, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів.

5.11. При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін +5% базовий рівень операційних неконтрольованих витрат може бути переглянуто.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

5.12. Амортизація в році t регуляторного періоду визначається відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів окремо на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, створені після переходу на стимулююче регулювання, за формулою

(11)

де

-

амортизація в році t на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (додаток 9), тис.грн;

-

амортизація в році t на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, яка розраховується поквартально згідно з додатком 8, тис.грн;

-

амортизація в році t на активи, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів, що відносяться до підгрупи 1.1.3 групи 1, груп 3 - 7 додатка 1 Порядку визначення регуляторної бази активів (додаток 10), тис.грн;

-

амортизація в році t на активи, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (додаток 11), тис.грн.

5.13. При визначенні амортизації в році t у відповідних складових враховується фактична амортизація активів, що були створені після переходу до стимулюючого регулювання, за останні 4 звітні квартали.

5.14. Прибуток на регуляторну базу активів у році t визначається за формулою

(12)

де

-

регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис.грн;

-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис.грн;

-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.

5.15. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА-0), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, визначаються з урахуванням вимог Порядку визначення регуляторної бази активів.

5.16. Регуляторна база активів, яка створена на момент переходу до стимулюючого регулювання, може бути уточнена при коригуванні необхідного доходу на суму вартості активів, які були створені на момент переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, у роках, які передували року впровадження стимулюючого регулювання, але на момент переходу до стимулюючого регулювання були відсутні дані щодо їх фактичної вартості.

5.17. На початок першого року першого періоду регулювання регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАновпоч_t), дорівнює 0.

5.18. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання на рік t (РБАновпоч t), визначається за формулою

(13)

де

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу  до стимулюючого регулювання, на початок другої половини року t-1 періоду  регулювання, тис.грн;

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу  до стимулюючого регулювання, на початок другої половини року t-2 періоду  регулювання, тис.грн;

-

вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, протягом другої половини року t-2, тис.грн;

-

вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, протягом першої половини року t-1, тис.грн;

-

фактична амортизація активів, які створені після переходу  до стимулюючого регулювання, протягом другої половини року t-2, тис.грн;

-

фактична амортизація активів, які створені після переходу  до стимулюючого регулювання, протягом першої половини року t-1, тис.грн;

-

фактична сума реінвестицій або додатково залучених інвестицій на виконання заходів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, протягом другої половини року t-2, тис.грн (без ПДВ);

-

фактична сума реінвестицій або додатково залучених інвестицій на виконання заходів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, протягом першої половини року t-1, тис.грн (без ПДВ).

При цьому до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, не включаються:

активи, отримані на безоплатній основі;

активи, створені за рахунок грантових коштів;

активи, створені за рахунок надання послуг з приєднання електроустановок замовників.

5.19. Податок на прибуток підприємств у році t розраховується за формулою

(14)

де

-

ставка податку на прибуток підприємств у році t, відносні одиниці.

6. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії

6.1. Скоригований необхідний дохід від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії розраховується щороку на підставі фактичних даних за рік t-1 за формулою

(15)

де

-

відхилення уточненого необхідного доходу за рік t-1 від прогнозованого необхідного доходу, що визначається за формулою

(16)

6.2. Уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії за рік t-1 розраховується за формулою

(17)

де

-

вартість фактичних витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, за рік t-1, що визначаються за формулою

(18)

де

,

-

вартість фактичних витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класі напруги відповідно, за рік t-1, що визначаються за формулами

(19)

(20)

де

-

рівень фактичної закупівельної ціни електричної енергії або фактична ціна електричної енергії, купованої за двосторонніми договорами на електронних аукціонах або на ринку «на добу наперед», за рік t-1, грн/МВт·год;

,

-

фактичні обсяги технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класі напруги відповідно, за рік t-1, що визначаються за формулами

(21)

(22)

де

,

-

фактичні обсяги розподілу електричної енергії споживачам 1 та 2 класів напруги відповідно за рік t-1, МВт·год;

,

-

економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії на 1 та 2 класі напруги, встановлені відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів, на рік t-1, відносні одиниці;

-

уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії за рік t-1, що визначаються за формулою

(23)

де

-

уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії за рік t-2 (для першого періоду регулювання =, при цьому визначається з урахуванням пунктів 5.4 та 5.7 глави 5 цього Порядку), тис.грн;

-

середньорічний фонд оплати праці у році t-2, що врахований у складі уточнених операційних контрольованих витрат у році t-2, тис.грн;

-

середньорічний фонд оплати праці в році t-1, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, з урахуванням фактично застосованих параметрів, тис.грн;

-

фактичний індекс цін виробників промислової продукції в році t-1, %;

-

коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (0 < КУ < 1), встановлений НКРЕКП, відносні одиниці;

-

зміна кількості умовних одиниць обладнання за рік t-1;

-

кількість умовних одиниць обладнання на початок базового  року t-1;

-

уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії за рік t-1, що визначаються за формулою

(24)

де

-

фактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у році t-1, тис.грн;

-

фактичний фонд оплати праці в році t-1, тис.грн;

-

фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в році t-1, відносні одиниці;

-

амортизація в році t-1, що враховувалася при визначенні необхідного доходу, тис.грн;

-

уточнений прибуток у році t-1, розрахований відповідно до пункту 5.14 глави 5 цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених після переходу до стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, суми інвестицій у році t-1 відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис.грн;

-

уточнений податок на прибуток підприємств у році t-1, розрахований відповідно до пункту 5.19 глави 5 цього Порядку, тис.грн;

-

дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних із наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (у разі профіциту коштів є від’ємним), у році t-1, тис.грн;

-

коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг у році t-1, тис.грн, що визначається за формулами

(25)

(26)

де

(с)

-

складові якості послуг для міської (сільської) території, що розраховуються за формулами

(27)

(28)

де

-

розрахункові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) в електропостачанні для міської (сільської) території на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ на рік t-1, які визначаються за формулами:

(29)

(30)

де

-

базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території, які визначаються як середнє значення відповідних фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за останні три роки до переходу до стимулюючого регулювання, хвилин;

-

встановлені НКРЕКП цільові показники якості послуг для міської (сільської) території, хвилин;

-

порядковий номер року t з початку переходу до стимулюючого регулювання;

-

номер року з початку переходу до стимулюючого регулювання, в якому має бути досягнуто встановленого НКРЕКП цільового показника якості послуг;

-

фактичні індекси середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні для міської (сільської) території в системі на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ за рік t-1, які визначаються за даними форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 23 березня 2017 року № 345, хвилин;

-

середньозважена ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів, приєднаних до системи розподілу, у році t-1, грн/кВт·год;

-

фактичний обсяг віддачі електричної енергії споживачам 2 класу напруги в році t-1 визначається за даними форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1 - 2 класами напруги», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103, тис. кВт·год;

-

кількість хвилин у році;

-

встановлений НКРЕКП параметр коригування необхідного доходу за недотримання показників якості послуг (ПК > 1), відносні одиниці;

-

коригування необхідного доходу у зв’язку зі зміною обсягів розподілу електричної енергії в році t-1, тис.грн, що визначається за формулою

(31)

де

m

-

кількість змін тарифів на послуги з розподілу електричної енергії протягом року t-1;

-

період у році t-1, протягом якого тарифи на послуги з розподілу електричної енергії залишалися незмінними;

-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів  1 класу напруги, що діяв протягом періоду i в році t-1, грн/МВт·год;

-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 2 класу напруги, що діяв протягом періоду i в році t-1, грн/МВт·год;

-

різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягом розподілу електричної енергії споживачам 1 класу напруги протягом періоду i в році t-1, МВт·год, розраховується за формулою

(32)

де

-

фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам 1 класу напруги протягом періоду i в базовому році t-1, МВт·год;

-

прогнозований обсяг розподілу електричної енергії споживачам 1 класу напруги, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, протягом періоду i в році t-1, МВт·год, що визначається за формулою

(33)

де

-

річний прогнозований обсяг розподілу електричної енергії споживачам 1 класу напруги, передбачений при розрахунку відповідного тарифу на період і в році t-1, МВт·год;

-

річний фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам 1 класу напруги в році t-1, МВт·год;

-

різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягом розподілу електричної енергії споживачам 2 класу напруги протягом періоду i в році t-1, МВт·год.
Розрахунок та здійснюється аналогічно за формулами 32 та 33 виходячи з обсягів розподілу електричної енергії споживачам 2 класу напруги;

-

коригування необхідного доходу у зв'язку з прийняттям НКРЕКП рішень щодо порушення Ліцензійних умов у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з розподілу електричної енергії, тис.грн.

7. Вимоги до оформлення заяви, порядок та строки розгляду заяви, підстави для встановлення тарифів, механізм формування прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) ліцензіата на перехідний період

7.1. Для встановлення тарифів заявник подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) і такі документи у друкованій та електронній формах:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими;

2) загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку);

3) розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку);

4) розрахунок загальних витрат (необхідного доходу) ліцензіата на здійснення діяльності з розподілу електричної енергії (усього та за класами напруги) (за формою, наведеною в додатку 22 до цього Порядку);

5) витрати на виробничі послуги (розшифровка) та витрати на сировину та матеріали (розшифровка) (за формами, наведеними в додатках 23, 24 до цього Порядку);

6) розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої діяльності на прогнозний рік (за умови наявності такої пропозиції);

7) протокол проведення відкритого обговорення (відкритих слухань) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення;

8) інші операційні витрати (розшифровка) (за формою, наведеною в додатку 25 до цього Порядку);

9) структуру тарифів (за формою, наведеною в додатку 26 до цього Порядку);

10) розрахунок витрат на оплату праці на прогнозний рік;

11) розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний рік, здійснений згідно зі стандартами бухгалтерського обліку та відповідно до Податкового кодексу України, та інформацію щодо сум фактичних амортизаційних відрахувань за податковим та бухгалтерським обліками за базовий рік;

12) копію фінансової звітності за останній звітний період;

13) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження (при першому встановленні тарифів після отримання ліцензії та/або на вимогу НКРЕКП);

14) звіт про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифів на 2020 рік та в подальшому).

7.2. Для встановлення тарифів на грудень 2018 року (перший місяць дії ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії») ліцензіат до 05 жовтня 2018 року подає до НКРЕКП документи, передбачені підпунктами 1, 3 - 5, 8, 9 пункту 7.1 цієї глави у друкованій та електронній формах, які містять пропозиції щодо здійснення діяльності з розподілу електричної енергії, на рівні витрат, урахованих у діючих тарифах на розподіл електричної енергії на 2018 рік відповідного ліцензіата, із додатковим врахуванням прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл.

7.3. НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні документи протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

7.4. Ліцензіат зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності, затвердженого відповідним наказом по підприємству.

7.5. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані керівником ліцензіата (або особою, на яку покладені обов’язки керівника), а копії документів - завірені належним чином.

Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

7.6. Для встановлення тарифів на перехідний період (незастосування стимулюючого регулювання) ліцензіат має право, як правило раз на рік, звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

7.7. Встановлення тарифів здійснюється за зверненням ліцензіата за наявності таких умов:

1) закінчення періоду, на який встановлювалися тарифи та їх структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) необхідності оновлення (реконструкції) основних фондів стратегічно важливих об'єктів, які забезпечують розподіл електричної енергії у загальнодержавних інтересах, погодженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі;

3) зміни обсягів розподілу електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючих тарифів більше ніж на 5 %;

4) зміни економічно обґрунтованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік відносно, урахованих при розрахунку діючих тарифів, що склалася з причин, незалежних від діяльності з розподілу електричної енергії, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня; 

5) збиткової діяльності ліцензіата за базовий рік, що склалася з причин, незалежних від його діяльності;

6) в інших випадках за умови надання детальних обґрунтувань.

7.8. НКРЕКП ініціює встановлення тарифів ліцензіата як засіб державного регулювання у сфері енергетики, у тому числі за зверненням ліцензіата, у разі:

1) закінчення періоду, на який встановлювалися тарифи та їх структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) за результатами перевірок господарської діяльності ліцензіатів;

3) використання коштів на цілі або в розмірах, не передбачених схваленою інвестиційною програмою, без погодження з НКРЕКП;

4) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності;

5) порушення ліцензіатом умов проведення закупівель товарів, робіт і послуг, визначених діючими нормативними актами;

6 ) зміни обсягів розподілу електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючих тарифів більше ніж на 5 %;

7) зміни економічно обґрунтованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік відносно, урахованих при розрахунку діючих тарифів, що склалася з причин, незалежних від діяльності з розподілу електричної енергії, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня; 

8) наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата;

9) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕКП.

7.9. НКРЕКП за власною ініціативою встановлює тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на грудень 2018 року (перший місяць дії  ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»).

7.10. За наявності підстав, передбачених пунктом 7.8 цієї глави, НКРЕКП встановлює тарифи ліцензіату виходячи з даних звітності, актів перевірок та/або пояснень і матеріалів ліцензіата.

7.11. При недотриманні ліцензіатом структури тарифу та/або невиконанні інвестиційної програми НКРЕКП може зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

7.12. Для встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, подаються до НКРЕКП не пізніше ніж до 08 жовтня 2018 року.

Для встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень подаються до НКРЕКП не пізніше ніж до 01 жовтня базового року.

Для встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії серед прогнозного року заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 75 днів до запропонованої ліцензіатом дати набуття ними чинності.

7.13. У разі якщо заява та додані документи не відповідають вимогам пункту 7.1 цієї глави, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 20 робочих днів з дати реєстрації заяви.

7.14. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам пункту 7.1 цієї глави КРЕКП розглядає:

заяви та документи, подані для встановлення тарифів на прогнозний рік - не більше 75 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП;

заяви та документи, подані для встановлення тарифів серед прогнозного року - не більше 60 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

7.15. У разі встановлення факту надання заявником до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності НКРЕКП має право відмовити ліцензіату у встановленні тарифу або встановити тарифи за власною ініціативою, зменшивши необхідний дохід ліцензіата на суму до 10 % від розрахованого, з урахуванням ступеня завданої шкоди та потенційних наслідків.

7.16. Розрахунок тарифів здійснюється відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифу на відповідний прогнозний рік покладається розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати заявника та розрахунковий прибуток і розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії та виконання інвестиційних програм.

Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на грудень 2018 року (перший місяць дії  ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії») згідно з пунктом 7.9 цієї глави здійснюється НКРЕКП на підставі інформації, наданої ліцензіатами, відповідно до пункту 7.2 цієї глави.

7.17. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат діяльності з розподілу електричної енергії, визначаються та відображаються згідно з Законом України «Про природні монополії», П(С)БО 16 «Витрати», Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності, Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, розробленими АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, рішеннями ліцензіата щодо принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання виробничої собівартості з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком.

7.18. Ліцензіат має вести окремий облік витрат та доходів господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших видів господарської діяльності.

7.19. Прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) ліцензіата на провадження діяльності з розподілу електричної енергії на прогнозний рік повинні забезпечувати покриття в межах провадження діяльності всіх економічно обґрунтованих витрат, які входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, інших операційних витрат, фінансових витрат, розрахункового прибутку, і розраховуються за формулою

(34)

де

-

прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) від провадження діяльності з розподілу електричної енергії на прогнозний рік, тис.грн;

-

операційні витрати на провадження діяльності з розподілу електричної енергії на прогнозний рік, тис.грн;

-

фінансові витрати при провадженні діяльності з розподілу електричної енергії на прогнозний рік, тис.грн;

-

прогнозований прибуток від провадження діяльності з розподілу електричної енергії на прогнозний рік, тис.грн;

-

прогнозний податок на прибуток, тис.грн;

-

дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних із наданням послуг з приєднання електроустановок замовників  до електричних мереж (у разі профіциту коштів ПР є від’ємним), тис.грн.

З метою недопущення перехресного субсидіювання при розрахунку прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) ліцензіата не враховуються витрати та доходи ліцензіата за іншими, крім діяльності з розподілу електричної енергії, видами діяльності.

7.20. Витрати суб’єкта господарювання на провадження діяльності з розподілу електричної енергії визначаються виходячи з фактичних витрат ліцензіата у базовому році та його обґрунтованих пропозицій.

7.21. Розрахунок операційних витрат:

1) операційні витрати для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії визначаються за такими економічними елементами та їх окремими складовими і розраховуються за формулою

(35)

де

-

матеріальні витрати на провадження діяльності з розподілу електричної енергії на прогнозний рік, тис.грн;

-

вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, на рік t, що визначаються за формулою

(36)

де

,

-

вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класі напруги відповідно, на рік t, що визначається за формулами

(37)

(38)

де

-

рівень оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП (проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії), скоригованої на коефіцієнт графіка навантаження ліцензіата, або рівень цін електричної енергії, що продається за двосторонніми договорами на електронних аукціонах та на ринку «на добу наперед» (у встановленому співвідношенні), на рік t, грн/МВт·год;

,

-

прогнозовані обсяги технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на рік t, визначаються за формулами

(39)

(40)

де

,

-

прогнозовані обсяги розподілу електричної енергії споживачам 1 та 2 класів напруги відповідно на рік t, МВт·год;

,

-

економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії на 1 та 2 класі напруги, встановлені відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів, на рік t, відносні одиниці;

-

витрати на оплату праці на прогнозний рік, тис.грн;

-

відрахування на соціальні заходи на прогнозний рік, тис.грн;

-

амортизація на прогнозний рік, тис.грн;

-

інші операційні витрати на прогнозний рік, тис.грн;

-

коригування витрат (вилучення або компенсація ліцензіату за результатами його діяльності, у тому числі як ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) на прогнозний рік, тис.грн;

(41)

де

-

витрати на виробничі послуги на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на сировину та матеріали на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на паливно-мастильні матеріали на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на ремонт на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на купівлю електричної енергії для господарських потреб на прогнозний рік, тис.грн;

2) витрати на оплату праці визначаються відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876;

3) відрахування на соціальні заходи визначаються в межах норм та нормативів, установлених законодавством;

4) амортизація визначається відповідно до норм діючого законодавства;

5) розрахунок розміру інших операційних витрат, здійснюється з урахуванням норм та нормативів, установлених законодавством. Інші операційні витрати на прогнозний рік розраховуються за формулою

(42)

де

-

плата за землю на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на зв'язок на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на службові відрядження на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на обслуговування програмного забезпечення на прогнозний рік, тис.грн;

-

витрати на спільне використання технологічних електричних мереж на прогнозний рік, тис.грн;

-

інші витрати на прогнозний рік, тис.грн.

7.22. До фінансових витрат заявника, що включаються до складу прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) на прогнозний рік, можуть відноситися витрати на обслуговування залучених за погодженням з НКРЕКП кредитних коштів, у тому числі для реалізації інвестиційних програм.

7.23. Визначення розрахункового прибутку здійснюється з урахуванням капітальних інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробничої діяльності в межах діяльності з розподілу електричної енергії на прогнозний рік, відповідного відсотка дохідності від діяльності з розподілу електричної енергії, вимог чинного законодавства щодо податку на прибуток, необхідності повернення в прогнозному році залучених кредитних коштів та інших витрат з прибутку.

8. Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів електричної енергії 1 та 2 класів напруги (у тому числі на перехідний період)

8.1. Тариф на послуги з розподілу електричної енергії розраховується для споживачів відповідного класу напруги.

Базою розподілу прогнозованих витрат/прогнозованого необхідного доходу (за винятком вартості витрат, пов’язаних із закупівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл) від здійснення діяльності з розподілу за класами напруги є кількість умовних одиниць енергетичного обладнання на відповідному класі напруги.

Розрахунок умовних одиниць енергетичного обладнання здійснюється відповідно до розділу III Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 червня 2008 року № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2008 року за № 732/15423.

8.2. Розподіл умовних одиниць енергетичного обладнання за 1 - 2 класами напруги здійснюється таким чином:

1) умовні одиниці ЛЕП (ПЛ, КЛ), комутаційної, вимірювальної апаратури та іншого обладнання номінальною напругою 27,5 кВ та вище відносяться до 1 класу напруги. Умовні одиниці ЛЕП (ПЛ, КЛ), комутаційної, вимірювальної апаратури та іншого обладнання номінальною напругою нижче 27,5 кВ відносяться до 2 класу напруги;

2) для підстанцій з двохобмотковими трансформаторами:

умовні одиниці силових трансформаторів відносяться до класу нижчої напруги;

умовні одиниці підстанцій (будівель, споруд) та засобів диспетчерського і технологічного управління розподіляються між 1 - 2 класами напруги пропорційно до кількості приєднань на відповідному класі;

3) для підстанцій з трьохобмотковими трансформаторами:

умовні одиниці силових трансформаторів розподіляються між 1 та 2 класами напруги  пропорційно номінальній потужності обмоток 35 (27,5) кВ та 6(10) кВ трансформаторів відповідно;

умовні одиниці підстанцій (будівель, споруд) та засобів диспетчерського і технологічного управління розподіляються між 1 - 2 класами напруги пропорційно до кількості приєднань на відповідному класі напруги;

4) умовні одиниці систем та засобів обліку, іншого обладнання (СК, БСК, реактори, дугогасні котушки тощо), відносяться до класу напруги, функціонування обладнання якого вони забезпечують;

5) умовні одиниці об’єктів та електрообладнання, що не може бути прямо віднесено до 1 або 2 класу напруги, розподіляються пропорційно до питомої ваги загальної кількості умовних одиниць на певному класі напруги, визначеної відповідно до підпунктів 1 - 4 цього пункту.

8.3. Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 1 класу напруги розраховується за формулою

(43)

де

-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 1 класу напруги, грн/МВт·год;

-

прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) на розподіл електричної енергії на 1 класі напруги, грн;

-

прогнозований обсяг електричної енергії, що розподіляється на  1 класі напруги, МВт·год.

Обсяг електричної енергії, що розподіляється на 1 класі напруги, складається з обсягів корисного відпуску електричної енергії всім споживачам (у тому числі основним споживачам та малим системам розподілу), приєднаним до розподільчих мереж на 1 класі напруги, а також обсягів трансформації електричної енергії з 1 на 2 клас напруги.

Прогнозований обсяг електричної енергії, що розподіляється на 1 класі напруги, розраховується за формулою

(44)

де

-

прогнозований обсяг корисного відпуску електричної енергії всім споживачам (у тому числі основним споживачам та малим системам розподілу) на 1 класі напруги, МВт·год;

-

прогнозований обсяг електричної енергії, яка трансформується з 1 на 2 клас напруги, розраховується за формулою

(45)

де

-

прогнозований обсяг електричної енергії, що розподіляється на 2 класі напруги, МВт·год;

-

прогнозований обсяг електричної енергії, що надходить від генеруючих компаній безпосередньо на 2 клас напруги на рік t, МВт·год.

8.4. Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 2 класу напруги розраховується за формулою

(46)

де

-

тариф на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів 2 класу напруги, грн/МВт·год;

-

економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 2 класі напруги, встановлений відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів,  відносні одиниці;

-

прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) на розподіл електричної енергії на 2 класі напруги, грн.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиА. Гудаченко

{Додатки}вгору