Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Заява [...] від 05.10.20181175
Документ v1175874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.10.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.10.2018  № 1175

Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Національної комісії регулювання електроенергетики  України від 01 серпня 2001 року № 801 «Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом» (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 898 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1220/23752 (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 липня 2013 року № 900 «Про затвердження Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1222/23754 (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1030 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1301/23833 (зі змінами);

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1032 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за № 1293/23825 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
05.10.2018 № 1175

ПОРЯДОК
встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини щодо формування ліцензіатами та/або суб’єктами господарювання, які планують здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіати), тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та встановлення цих тарифів НКРЕКП.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів оператора системи розподілу електричної енергії, які використовуються при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії, що амортизуються протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

базовий рік - період тривалістю 12 місяців, починаючи з січня або липня, який передує прогнозному року (для перехідного періоду - період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному року);

встановлення тарифів - встановлення, у тому числі перегляд, уточнення та коригування тарифів на послуги з розподілу електричної енергії для ліцензіатів;

заява - офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів;

заявник - суб’єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

загальний показник ефективності - цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

індивідуальний показник ефективності ліцензіата - цільове індивідуальне завдання щодо щорічної зміни операційних контрольованих витрат у відсотках, визначене на підставі порівняльного аналізу;

коригування тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за базовий рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається для ліцензіата згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з розподілу електричної енергії;

оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності;

операційні контрольовані витрати - операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

операційні неконтрольовані витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України);

перегляд тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на прогнозний рік або регуляторний період;

прогнозний рік - період тривалістю 12 місяців, починаючи з січня або липня, на який здійснюється розрахунок тарифу  (для перехідного періоду -  період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу);

перехідний період - це період незастосування стимулюючого регулювання при встановленні тарифів для ліцензіатів у зв’язку із невиконанням ними умов переходу на стимулююче регулювання та/або неподання заяви на встановлення тарифів з урахуванням стимулюючого регулювання;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки (або 3,5 роки, якщо перехід на стимулююче регулювання відбувся з другого півріччя);

структура тарифу - складові економічно обґрунтованих витрат ліцензіата на здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи на послуги з розподілу електричної енергії (на перехідний період);

тариф на послуги з розподілу електричної енергії (далі - тариф) - розмір плати в розрахунку на одиницю обсягу розподілу електричної енергії електричними мережами визначеної якості, що забезпечує відшкодування ліцензіату обґрунтованих витрат на здійснення діяльності, а також отримання прибутку;

уточнення тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, обсягу інвестиційної програми на цей рік тощо.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ціни і ціноутворення», «Про ринок електричної енергії», Галузевих методичних рекомендаціях з формування собівартості виробництва передачі та постачання електричної і теплової енергії, розроблених АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (далі - П(С)БО 16 «Витрати»), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248.

1.3 Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання (далі - засідання), з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі - Порядок проведення відкритого обговорення).

НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів, змін тарифів на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, засобах масової інформації.

Під час засідання не оголошується інформація, що є конфіденційною для ліцензіата. Перелік конфіденційної інформації, у разі її наявності, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України  від 09 серпня 1993 року № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» ліцензіат подає до НКРЕКП за 5 днів до дня засідання НКРЕКП.

1.4. Вартісні показники у розрахунках надаються у тис. грн з округленням до цілого числа, обсяги розподілу електричної енергії - у МВт·год з округленням до цілого числа, тарифи - у грн/МВт·год з округленням до двох знаків після коми.

1.5. Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та всіх їх складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

2. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

2.1. Для встановлення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, і такі документи у друкованій та електронній формах:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими;

2) загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

3) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку), розрахунок фонду оплати праці ліцензіата на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку), розрахунок операційних неконтрольованих витрат на послуги з розподілу електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), які утворені після переходу на стимулююче регулювання, на рік t (за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку), розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання (за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), що були отримані на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 10 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії), що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 11 до цього Порядку), із додаванням до додатків 8, 10, 11 деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді;

4) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії на регуляторний період за класами напруги (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку);

5) джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період, визначені з урахуванням Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), (за формою, наведеною в додатку 13 до цього Порядку);

6) узагальнений план інвестицій за напрямами використання (за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку);

7) розрахунок цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 15 до цього Порядку);

10) розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку);

11) динаміку фактичних та нормативних технологічних витрат електричної енергії в розподільчих мережах для кожного класу напруги за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 17 до цього Порядку);

12) протокол проведення відкритого обговорення (відкритих слухань) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення;

13) інші обґрунтовуючі матеріали.

2.2. Для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку), документи, визначені у пункті 2.1 цього Порядку, та додатково такі документи:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифів на 2020 рік та в подальшому);

4) довідку ДП «Енергоринок» про відсутність простроченої заборгованості ліцензіата за куповану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України, у тому числі за договорами реструктуризації та/або рішеннями суду щодо реструктуризації заборгованості, за попередні розрахункові періоди з урахуванням останнього звітного місяця до дати подання заяви до НКРЕКП;

5) копії договорів з ДП «Енергоринок» про реструктуризацію заборгованості та/або рішень суду щодо реструктуризації заборгованості (у разі наявності) за куповану електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії України;

6) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

7) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 розділу II Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753 (далі - Порядок визначення регуляторної бази активів), (у друкованій та електронній формах);

8) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за діяльністю з розподілу електричної енергії (у друкованій та електронній формах);

9) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема, шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 - 150 кВ) (у друкованій та електронній формі).

2.3. Для уточнення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

2.4. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та додатково:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з розподілу електричної енергії за базовий рік, у тому числі розрахунок фактичної суми амортизації (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

2) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з розподілу електричної енергії за базовий рік за класами напруги (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

3) розрахунок коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії за базовий рік (за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

4) розрахунок коригування необхідного доходу у зв'язку зі зміною обсягів розподілу електричної енергії за базовий рік (за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку) (у друкованій та електронній формах);

5) довідку, завірену належним чином, щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за базовий рік.

2.5. НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

2.6. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані  керівником або особою, яка виконує його обов’язки, та завірені печаткою (у разі наявності), а копії документів - завірені ліцензіатом належним чином.

2.7. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява про перегляд тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 днів до початку регуляторного періоду, з якого будуть встановлюватися тарифи.

3.2. Заява про уточнення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.3 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП за 90 днів до початку кожного року регуляторного періоду.

3.3. Заява про коригування тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.4 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП не пізніше третього місяця після закінчення кожного року регуляторного періоду.

3.4. Сума коригування необхідного доходу враховується при коригуванні тарифів за відповідним рішенням НКРЕКП, як правило, протягом 12 місяців.

3.5. Якщо сума коригування менша ніж 5 % від необхідного доходу, вона, за рішенням НКРЕКП, може враховуватися при черговому встановленні тарифів.

3.6. Якщо за результатами незалежної оцінки активів ліцензіата, проведеної відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054, питома вартість цих активів перевищує більше ніж на 50 % середню питому вартість аналогічних активів інших ліцензіатів, НКРЕКП перевіряє перелік активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів ліцензіата.

На підставі цієї перевірки НКРЕКП приймає рішення щодо використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів.

У разі прийняття рішення щодо неможливості використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів НКРЕКП письмово повідомляє про залишення заяви ліцензіата без розгляду.

3.7. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом 5 робочих днів після отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цього Порядку або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений термін, НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата про залишення заяви без розгляду.

Неподання згідно з вимогами Порядку формування інвестиційних програм оформленої належним чином інвестиційної програми на прогнозний рік регуляторного періоду та в інших обґрунтованих випадках також є підставою для залишення заяви без розгляду.

3.8. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 3.1 - 3.3 цієї глави терміни, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для встановлення тарифів (крім перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання).

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу еклектичної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі - Ліцензійні умови).

3.9. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених главою 2 цього Порядку, та надання ліцензіатом усіх додаткових матеріалів (у разі їх запиту) НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду або уточнення тарифів не пізніше ніж за місяць до прогнозного року, з якого передбачається встановлення тарифів.

3.10. НКРЕКП приймає рішення щодо коригування тарифів не пізніше п’ятого місяця після закінчення кожного року регуляторного періоду.

4. Підстави для встановлення тарифів за ініціативою НКРЕКП

4.1. НКРЕКП може встановлювати тарифи у випадку, передбаченому пунктом 3.8 глави 3 цього Порядку, відповідно до наявної в НКРЕКП інформації.  При цьому необхідний дохід ліцензіата може за рішенням НКРЕКП бути зменшений на суму до 10 % від розрахованого.

4.2. НКРЕКП за власною ініціативою, у тому числі на підставі звітності, може коригувати тариф:

1) у разі невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу;

2) у разі зміни обсягів розподілу електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючих тарифів більше ніж на 5 %;

3) у разі наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата;

4) за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов.

5. Визначення необхідного доходу

5.1. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

загального показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

індивідуального показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

цільових показників якості послуг;

коефіцієнта поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання;

параметра коригування необхідного доходу за недотримання цільових показників якості послуг;

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифів до розрахунку беруться їх фактичні значення за ІІ півріччя попереднього до базового року та І півріччя базового року.

5.2. Щороку за фактичними даними базового року регуляторного періоду проводиться коригування необхідного доходу, яке враховує:

фактичні обсяги виконання інвестиційної програми;

фактичні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;

відповідність фактичної якості послуг ліцензіата індивідуальним цільовим показникам якості послуг;

зміни в законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;

зміну обсягів розподілу електричної енергії;

зміну кількості умовних одиниць обладнання.

5.3. Прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід) від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії на рік t розраховуються за формулою

(1)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 20 до цього Порядку) на рік t, тис.грн;

-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 21 до цього Порядку) на рік t, тис.грн;

-

вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, на рік t, що визначається за формулою

(2)

де

,

-

вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класі напруги відповідно, на рік t, що визначається за формулами

(3)

(4)

де

-

рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП (проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії), скоригованої на коефіцієнт графіка навантаження ліцензіата, або рівень цін електричної енергії, що продається за двосторонніми договорами на електронних аукціонах та на ринку «на добу наперед» (у встановленому співвідношенні), на рік t, грн/МВт·год;

,

-

прогнозовані обсяги технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на рік t визначаються за формулами

(5)

(6)

де

,

-

прогнозовані обсяги розподілу електричної енергії споживачам 1 та 2 класів напруги відповідно на рік t, МВт·год;

,

-

економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електроенергії на 1 та 2 класі напруги, встановлені відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 981 (далі - Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів), на рік t, відносні одиниці;

-

амортизація на рік t , тис.грн;

-

прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис.грн;

-

прогнозований податок на прибуток на рік t, тис.грн.

5.4. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(7)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в році t-1, тис.грн;

-

прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих операційних контрольованих витрат, у році t-1, тис.грн;

-

прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876 (далі - Порядок визначення витрат на оплату праці), тис.грн;

-

прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;

-

загальний показник ефективності для операційних контрольованих витрат, встановлений НКРЕКП, %;

-

індивідуальний показник ефективності для контрольованих операційних витрат окремого ліцензіата, встановлений НКРЕКП, %.

5.5. До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

5.6. Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених останньою структурою тарифів, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1031, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за № 1292/23824 (далі - Порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів).

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається в розпорядженні ліцензіата.

5.7. Базові рівні операційних контрольованих витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

(8)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис.грн;

-

економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

(9)

де

-

уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис.грн;

-

фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис.грн;

-

кількість років у попередньому періоді регулювання.

5.8. До складу операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

5.9. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії на рік t визначаються за формулою

(10)

де

-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати в році t-1, тис.грн;

-

фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рік t-1, відносні одиниці;

-

рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рік t, відносні одиниці;

-

прогнозований індекс споживчих цін для року t, %.

5.10. Базові рівні операційних неконтрольованих витрат для першого регуляторного періоду встановлюються на рівні відповідних витрат, передбачених останньою затвердженою структурою тарифів, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів.

5.11. При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін +5% базовий рівень операційних неконтрольованих витрат може бути переглянуто.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

5.12. Амортизація в році t регуляторного періоду визначається відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів окремо на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, створені після переходу на стимулююче регулювання, за формулою

(11)

де

-

амортизація в році t на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (додаток 9), тис.грн;

-

амортизація в році t на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, яка розраховується поквартально згідно з додатком 8, тис.грн;

-

амортизація в році t на активи, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів, що відносяться до підгрупи 1.1.3 групи 1, груп 3 - 7 додатка 1 Порядку визначення регуляторної бази активів (додаток 10), тис.грн;

-

амортизація в році t на активи, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (додаток 11), тис.грн.

5.13. При визначенні амортизації в році t у відповідних складових враховується фактична амортизація активів, що були створені після переходу до стимулюючого регулювання, за останні 4 звітні квартали.

5.14. Прибуток на регуляторну базу активів у році t визначається за формулою

(12)

де

-

регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис.грн;

-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис.грн;

-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.вгору