Документ v1132874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.09.2017  № 1132

Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", статей 6 та 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 9 Закону України "Про природні монополії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 02 листопада 2012 року № 356 "Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2012 року за № 1915/22227 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
14.09 2017  № 1132

ПОРЯДОК
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (далі - стимулююче регулювання) для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

1.2. Обов’язковими умовами переходу до стимулюючого регулювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення і застосування цього Порядку є:

1) проведення одноразово суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з НКРЕКП, та наявність позитивної рецензії звіту про оцінку таких активів рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

2) наявність встановлених (не пізніше ніж за 12 місяців до дати реєстрації заяви про наміри встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання) тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення для суб'єкта природних монополій, який провадить (має намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення та є ліцензіатом НКРЕКП (далі - ліцензіат);

3) наявність у ліцензіата довгострокової інвестиційної програми, погодженої відповідним органом місцевого самоврядування, що подається на схвалення до НКРЕКП відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" після проведення відкритого обговорення (відкритого слухання);

4) наявність документів, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми;

5) наявність погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо застосування ліцензіатом тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

1.3. Виконання обов’язкових умов переходу до стимулюючого регулювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення і застосування цього Порядку надає ліцензіату право на звернення до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання відповідно до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року № 1133.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл регуляторної бази активів, що розраховується з урахуванням визначених НКРЕКП для цілей стимулюючого регулювання груп активів, строків їх корисного використання та методів нарахування амортизації;

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

витрати загального призначення - витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності, що розподіляються між видами господарської діяльності ліцензіата за базами розподілу, встановленими або погодженими НКРЕКП;

інші види господарської діяльності - усі види господарської діяльності ліцензіата, крім ліцензованих видів діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

контрольовані операційні витрати - операційні витрати, величина яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

ліцензовані види діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення - централізоване водопостачання та/або водовідведення;

неконтрольовані операційні витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має визначального впливу та які розраховуються на основі показників, що встановлюються відповідно до положень законодавства України та/або відповідними органами державної влади;

очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців поточного року, дані за які є в наявності станом на момент проведення розрахунків, та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців попереднього року, що дорівнює різниці між дванадцятьма місяцями та кількістю місяців поточного року, дані за які є в наявності станом на момент проведення розрахунків;

показник ефективності - цільове завдання щодо щорічного зменшення контрольованих операційних витрат з метою поступового скорочення неефективних витрат ресурсів у відсотках;

прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цим Порядком на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій;

прогнозні значення - значення, що враховуються при розрахунку прогнозного необхідного доходу і тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на регуляторний період до його початку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами прогнозного необхідного доходу, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки;

скоригований необхідний дохід - прогнозний необхідний дохід, що визначається згідно з цим Порядком з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу і відповідності цільовим показникам якості та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій;

тариф на централізоване водопостачання та/або водовідведення - вартість одиниці (1 куб. м) централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідної якості, визначена виходячи з величини прогнозного (скоригованого) необхідного доходу, що встановлюється НКРЕКП, без урахування податку на додану вартість;

цільові показники якості - завдання щодо забезпечення якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та поступового її підвищення.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про природні монополії" і "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення".

1.5. Розрахунок тарифів здійснюється окремо за ліцензованими видами діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

1.6. З метою формування тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання витрати (крім амортизації та витрат, визначених частиною третьою статті 9 Закону України "Про природні монополії") враховуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та поділяються на контрольовані операційні витрати, неконтрольовані операційні витрати, витрати на електроенергію для технологічних потреб і амортизацію.

1.7. Групування витрат здійснюється за такими статтями: прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

1.8. Якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) інші види господарської діяльності, він здійснює розподіл витрат загального призначення (загальновиробничих та адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат) у наступному порядку:

1) розподіл витрат загального призначення на витрати, що будуть у цілому включені до тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, та витрати, що будуть віднесені в цілому до всіх інших видів господарської діяльності, здійснюється пропорційно до прямих витрат на оплату праці;

2) розподіл витрат загального призначення, що будуть включені у цілому до тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, для формування тарифу на централізоване водопостачання та тарифу на централізоване водовідведення здійснюється з використанням баз розподілу, встановлених пунктами 1.9 та 1.10 цього Порядку.

1.9. Загальновиробничі витрати розподіляються між ліцензованими видами діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення пропорційно до прямих витрат.

1.10. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати розподіляються між ліцензованими видами діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення пропорційно до виробничої собівартості.

1.11. Для розподілу витрат загального призначення ліцензіат може застосувати інші бази розподілу ніж зазначено в пунктах 1.9 та 1.10 цієї глави, обрані із передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, за умови узгодження їх з НКРЕКП.

1.12. Бази розподілу витрат загального призначення, що застосовуються ліцензіатом, зазначаються в окремому положенні (внутрішньому документі) або розділі розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата.

1.13. Ліцензіат забезпечує ведення обліку окремо за кожним видом господарської діяльності.

1.14. Розрахунок необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення здійснюється до початку регуляторного періоду в такій послідовності:

1) встановлюються значення визначених у пункті 1.15 цієї глави параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії та є незмінними протягом регуляторного періоду;

2) визначаються прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;

3) розраховується прогнозний необхідний дохід ліцензіата на кожний рік регуляторного періоду на основі значень параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу, визначених на весь регуляторний період.

1.15. НКРЕКП встановлює значення наступних параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії:

цільовий показник технологічних витрат води;

цільовий показник втрат води;

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби;

показник ефективності (починаючи з другого регуляторного періоду);

цільові показники якості (починаючи з другого регуляторного періоду);

регуляторну норму доходу.

1.16. Параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії, які визначаються НКРЕКП індивідуально для кожного ліцензіата, встановлюються постановою НКРЕКП, дія якої поширюється на окремого ліцензіата, який звернеться до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

1.17. Параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії та є однаковими для всіх ліцензіатів, встановлюються постановою НКРЕКП, дія якої поширюється на всіх ліцензіатів, що звернуться до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

1.18. Прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного доходу визначаються відповідно до:

1) прогнозу економічного і соціального розвитку України, схваленого Кабінетом Міністрів України, зокрема:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

показника середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної).

На підставі показника середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) розраховується індекс середньомісячної заробітної плати працівників (ІСЗПt) за формулою

(1)

де

-

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) для року t, грн;


-

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) для року t-1, грн.

За наявності прогнозу індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції та показника середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) за декількома сценаріями застосовується їх найменше значення. У разі відсутності прогнозу індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, показника середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) на певний рік регуляторного періоду або якщо прогнозне значення індексів менше чи дорівнює 100 %, може використовуватися значення наявного прогнозу відповідного індексу чи показника на попередній рік;

2) поданих ліцензіатом до НКРЕКП:

довгострокової інвестиційної програми. Ліцензіат подає довгострокову інвестиційну програму на період не менше ніж 3 роки для першого регуляторного періоду та не менше ніж 5 років для другого та наступних регуляторних періодів, а у випадку залучення кредитних коштів - на період дії кредитного договору (угоди);

планів централізованого водопостачання та/або водовідведення, узгоджених органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.19. Значення показників планів централізованого водопостачання та/або водовідведення визначаються на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням фактичних за останні п’ять років та прогнозних обсягів централізованого водопостачання та/або водовідведення, укладених із споживачами договорів, цільових показників технологічних витрат і втрат води та інших техніко-економічних факторів, що мають суттєвий вплив на значення показників планів централізованого водопостачання та/або водовідведення.

1.20. Ліцензіат подає обґрунтування та підтверджуючі документи щодо техніко-економічних факторів, урахованих при формуванні планів централізованого водопостачання та/або водовідведення.

1.21. Обсяги технологічних витрат та втрат води, що враховуються при складанні планів централізованого водопостачання, визначаються з урахуванням фактичних даних щодо їх розміру за останні п’ять років та цільових показників технологічних витрат та втрат води.

1.22. Цільовий показник технологічних витрат води (ЦПвит) встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду шляхом розрахунку індивідуального завдання щодо скорочення технологічних витрат води за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з централізованого водопостачання, або на основі прогнозного значення показника технологічних витрат води, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів довгострокової інвестиційної програми. Методичні підходи до визначення цільового показника технологічних витрат води наведені в додатку 1 до цього Порядку.

1.23. Цільовий показник втрат води (ЦПвт) встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду шляхом розрахунку індивідуального завдання щодо скорочення втрат води за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з централізованого водопостачання, або на основі прогнозного значення показника втрат води, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів довгострокової інвестиційної програми, та з урахуванням рівня перспективних галузевих технологічних нормативів втрат питної води для підприємств з централізованого водопостачання, який повинен бути досягнутий у 2030 році відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839. Методичні підходи до визначення цільового показника втрат води наведені в додатку 2 до цього Порядку.

1.24. Протягом регуляторного періоду щорічно проводиться коригування прогнозного необхідного доходу, що встановлюється на наступний рік регуляторного періоду, з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу. При коригуванні прогнозного необхідного доходу також ураховується досягнення ліцензіатом цільових показників якості.

2. Визначення необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

2.1. Прогнозний необхідний дохід (ПНДt) розраховується до початку регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду окремо для централізованого водопостачання та/або водовідведення на основі встановлених НКРЕКП значень параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень за формулою

(2)

де

-

обсяг неконтрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення в році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

обсяг контрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення в році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

витрати на електроенергію для технологічних потреб господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

амортизація регуляторної бази активів централізованого водопостачання та/або водовідведення в році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

дохід на регуляторну базу активів централізованого водопостачання та/або водовідведення у році t регуляторного періоду, тис. грн.

2.2. При розрахунку прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення не враховуються витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України "Про природні монополії".

2.3. До складу неконтрольованих операційних витрат включаються тільки ті витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення:

витрати на товари, роботи та послуги, ціни (тарифи) на які підлягають державному регулюванню (у тому числі витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання), крім витрат на електроенергію для технологічних потреб господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

витрати на податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (у тому числі внески на регулювання), крім податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

витрати на оренду цілісних майнових комплексів у частині активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

витрати на обов’язкове страхування, крім витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний соціальний внесок);

інші витрати, на які ліцензіат не має визначального впливу та які розраховуються на основі показників, що встановлюються відповідно до положень чинного законодавства та/або відповідними органами державної влади.

2.4. Неконтрольовані операційні витрати виділяються у складі прямих, загальновиробничих, адміністративних, витрат на збут та інших операційних витрат.

2.5. Обсяг неконтрольованих операційних витрат на кожний рік регуляторного періоду розраховується ліцензіатом та встановлюється НКРЕКП на рівні, що враховує результати аналізу неконтрольованих операційних витрат ліцензіата за базовий рік та обґрунтованих прогнозів ліцензіата на регуляторний період.

2.6. У разі відхилення прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат від фактичних значень неконтрольованих операційних витрат ці витрати підлягають щорічному коригуванню.

2.7. Контрольовані операційні витрати включають витрати, пов’язані із провадженням господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за виключенням амортизації, витрат на електроенергію для технологічних потреб і витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до пункту 2.3 цієї глави.

2.8. До складу контрольованих операційних витрат включаються:

1) прямі матеріальні витрати, у тому числі:

витрати на реагенти для очищення і знезараження питної води або стічних вод;

матеріальні витрати на ремонт господарським способом активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення і включені до регуляторної бази активів;

інші прямі матеріальні витрати, пов’язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, придбаних комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

2) прямі витрати на оплату праці виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу централізованого водопостачання та/або водовідведення;

3) інші прямі витрати:

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу централізованого водопостачання та/або водовідведення;

витрати на ремонт підрядним способом активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення і включені до регуляторної бази активів;

інші прямі витрати, до складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

4) загальновиробничі витрати, крім амортизації необоротних активів загальновиробничого призначення та витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до пункту 2.3 цієї глави;

5) адміністративні витрати, крім амортизації необоротних активів загальногосподарського призначення та витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до пункту 2.3 цієї глави;

6) витрати на збут, крім амортизації необоротних активів, задіяних у збуті централізованого водопостачання та/або водовідведення, і витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до пункту 2.3 цієї глави;

7) інші операційні витрати, крім витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до пункту 2.3 цієї глави. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з господарською діяльністю з централізованого водопостачання та/або водовідведення, які не ввійшли до складу прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут.

2.9. У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) інші види господарської діяльності, контрольовані та неконтрольовані операційні витрати, крім прямих витрат, включаються до прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в частці, визначеній з використанням баз розподілу відповідно до пунктів 1.8-1.11 глави 1 цього Порядку.

2.10. Обсяг контрольованих операційних витрат на перший рік регуляторного періоду розраховується ліцензіатом та встановлюється НКРЕКП на рівні, що враховує результати аналізу контрольованих операційних витрат ліцензіата за базовий рік та обґрунтованих прогнозів ліцензіата.

2.11. Витрати на реагенти для очищення і знезараження питної води або стічних вод визначаються виходячи з прогнозних обсягів подачі води в мережу або пропуску стічних вод, доз реагентів та діючих (або прогнозних за наявності) цін на них з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Потреба в реагентах визначається відповідно до технологічного регламенту, затвердженого в установленому законодавством порядку, з урахуванням якості води, технологічних схем очищення, що застосовуються ліцензіатом, та фактичних витрат реагентів у попередніх роках.

2.12. Витрати на оплату праці персоналу на перший рік регуляторного періоду плануються відповідно до Закону України "Про оплату праці" і включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Планування витрат на оплату праці здійснюється із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору та статистичних даних щодо показників середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника по Україні, регіону, промисловості України та промисловості регіону.

2.13. Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу на перший рік регуляторного періоду визначаються відповідно до витрат на оплату праці персоналу у складі контрольованих операційних витрат та діючих (або прогнозних за наявності) ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2.14. Витрати на ремонт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та включені до регуляторної бази активів, на перший рік регуляторного періоду розраховуються відповідно до планів виконання планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисної документації та кошторисів.

2.15. Обсяг контрольованих операційних витрат (ОВкt) на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) розраховується до початку регуляторного періоду за формулою

(3)

де

-

контрольовані операційні витрати (за виключенням витрат на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування) з централізованого водопостачання та/або водовідведення у році t-1 регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозний індекс цін виробників промислової продукції для року t регуляторного періоду, %;


-

витрати на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, залученого до діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, в році t-1 регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозний індекс середньомісячної заробітної плати працівників для року t регуляторного періоду, %;


-

показник ефективності, який встановлюється НКРЕКП до початку регуляторного періоду, для року t регуляторного періоду, %.

2.16. Показник ефективності визначає завдання щодо зменшення обсягу контрольованих операційних витрат на кожний рік регуляторного періоду індивідуально для кожного ліцензіата.

2.17. Визначення показника ефективності базується на результатах порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, з урахуванням показників (за наявності) щодо контрольованих операційних витрат ліцензіата, яких заплановано досягти в результаті реалізації заходів довгострокової інвестиційної програми.

2.18. Максимальне щорічне значення показника ефективності не може перевищувати 5 %.

2.19. Методичні підходи до визначення показника ефективності наведені в додатку 3 до цього Порядку.

2.20. Базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВк0) першого року для другого та наступних регуляторних періодів визначаються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

(4)

де

-

прогнозне значення обсягу контрольованих операційних витрат першого року наступного регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозне значення обсягу контрольованих операційних витрат у році t попереднього регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичне значення обсягу контрольованих операційних витрат у році t попереднього регуляторного періоду (для останнього року попереднього регуляторного періоду використовується очікуване значення обсягу контрольованих операційних витрат), тис. грн;


n

-

кількість років у попередньому регуляторному періоді.

2.21. Витрати на електроенергію для технологічних потреб (ВЕt) господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення розраховуються до початку регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(5)

де

-

прогнозний обсяг питної води, поданої в систему подачі та розподілу води (далі - ПРВ), або прогнозний обсяг пропущених стічних вод у році t регуляторного періоду, тис. куб. м;


-

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в році t регуляторного періоду, кВтгод/тис. куб. м;


-

прогнозний тариф на електроенергію в році t регуляторного періоду, грн/кВтгод.

2.22. Прогнозний обсяг питної води, поданої в систему ПРВ, повинен відповідати показнику "Подано води в мережу (II підйом)", а прогнозний обсяг пропущених стічних вод - показнику "Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди" планів централізованого водопостачання та/або водовідведення, передбачених пунктом 1.19 глави 1 цього Порядку.

2.23. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби (ЦПe) на кожний рік регуляторного періоду визначається окремо для господарської діяльності з централізованого водопостачання та господарської діяльності з централізованого водовідведення.

2.24. У першому році першого регуляторного періоду цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби встановлюється на підставі фактичних даних за останні п’ять років. Починаючи з другого року першого регуляторного періоду НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду встановлює цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби визначається НКРЕКП до початку регуляторного періоду за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, або на основі прогнозного показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів довгострокової інвестиційної програми.

2.25. Методичні підходи до визначення цільового показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби наведені в додатку 4 до цього Порядку.

2.26. Прогнозний тариф на електроенергію на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) визначається шляхом застосування до прогнозного тарифу на електроенергію відповідного класу напруги попереднього року індексу цін виробників промислової продукції, визначеного відповідно до пункту 1.18 глави 1 цього Порядку.

2.27. Для першого року регуляторного періоду прогнозний тариф на електроенергію визначається на рівні діючого станом на момент проведення розрахунків або відповідно до прогнозів НКРЕКП (за наявності).

2.28. У випадку якщо ліцензіат провадить господарську діяльність з виробництва електричної енергії власними установками тільки для господарських потреб, прогнозний тариф на електроенергію визначається на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) шляхом застосування до фактичної собівартості електроенергії власного виробництва індексу цін виробників промислової продукції, визначеного відповідно до пункту 1.18 глави 1 цього Порядку, але не вище тарифів, зазначених у пунктах 2.26 та 2.27 цієї глави. Для першого року регуляторного періоду прогнозний тариф на електроенергію визначається на рівні фактичної собівартості електроенергії на момент проведення розрахунків або відповідно до прогнозів НКРЕКП (за наявності).

2.29. Амортизація регуляторної бази активів на кожний рік регуляторного періоду визначається відповідно до методів нарахування амортизації та строків корисного використання активів, встановлених Порядком визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року № 1135, і розраховується окремо щодо регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

2.30. Нарахування амортизації регуляторної бази активів проводиться щомісячно протягом строку корисного використання активів з урахуванням запланованого періоду введення/виведення активів з експлуатації. Амортизацію регуляторної бази активів починають визначати з місяця, наступного за місяцем введення активу в експлуатацію, та припиняють визначати з місяця, наступного за місяцем, в якому вибуває відповідний актив.

2.31. Дохід на регуляторну базу активів (Дt) розраховується на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(6)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн;


-

регуляторна норма доходу, встановлена НКРЕКП на весь регуляторний період до його початку, %;


-

ставка податку на прибуток підприємств у році t регуляторного періоду, %.

2.32. Ставка податку на прибуток на перший рік регуляторного періоду визначається на рівні ставки, діючої станом на момент розрахунку тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення, або на рівні прогнозної (за наявності) ставки. Ставка податку на прибуток на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з другого року регуляторного періоду, визначається на рівні прогнозної ставки (за наявності) або на рівні ставки попереднього року.

2.33. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (РБАtдс), на кожний рік t регуляторного періоду визначається за формулою

(7)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t регуляторного періоду, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t регуляторного періоду, тис. грн.

2.34. На початок першого року першого регуляторного періоду регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з НКРЕКП.

2.35. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду приймається на рівні регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАtдс_n = РБАдс_кt-1).

2.36. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду (РБАtдс_к) визначається за формулою

(8)

де

-

амортизація регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, року t регуляторного періоду, тис. грн;


-

вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн.

2.37. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (РБАtnc) на кожний рік t регуляторного періоду визначається за формулою

(9)

де

-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t регуляторного періоду, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t регуляторного періоду, тис. грн.

2.38. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду встановлюється рівною нулю.

2.39. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду приймається на рівні регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАtnс_n = РБАnс_кt-1).

2.40. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду (РБАtnс_к) визначається за формулою

(10)

де

-

амортизація регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, року t регуляторного періоду, тис. грн;


-

загальна сума капітальних інвестицій для року t регуляторного періоду відповідно до довгострокової інвестиційної програми, тис. грн;


-

вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t регуляторного періоду, тис. грн.

2.41. Регуляторна норма доходу (РНДt) встановлюється окремою постановою НКРЕКП на весь регуляторний період у межах граничних рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної цінової політики, в єдиному розмірі для всіх ліцензіатів.

2.42. Дохід на регуляторну базу активів направляється ліцензіатом на фінансування довгострокової інвестиційної програми, погашення зобов’язань за запозиченнями, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу та сплату податку на прибуток.

2.43. Щороку протягом регуляторного періоду перед початком кожного року регуляторного періоду розраховується скоригований необхідний дохід (СНДt) на наступний рік за формулою

(11)

де

ПНДt

-

прогнозний необхідний дохід у році t регуляторного періоду, тис. грн;


Qt

-

показник коригування прогнозного необхідного доходу за результатами досягнення цільових показників якості, установлених НКРЕКП (починаючи з третього року другого регуляторного періоду), у році t регуляторного періоду, тис. грн;


Kt

-

показник коригування прогнозного необхідного доходу в році t регуляторного періоду, тис. грн.

2.44. Методичні підходи до визначення цільових показників якості та показника коригування прогнозного необхідного доходу за результатами досягнення цільових показників якості наведені в додатку 5 до цього Порядку.

2.45. Показник коригування прогнозного необхідного доходу розраховується, починаючи з другого року першого регуляторного періоду. Розрахунок показника коригування прогнозного необхідного доходу здійснюється щороку перед початком наступного року регуляторного періоду з метою врахування у скоригованому прогнозному необхідному доході ліцензіата на наступний рік відхилень прогнозних та фактично досягнутих за підсумками року t-2 значень таких параметрів:

неконтрольовані операційні витрати;

контрольовані операційні витрати (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень індексу цін виробників промислової продукції та індексу середньомісячної заробітної плати працівників);

витрати на електроенергію для технологічних потреб (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень тарифу на електроенергію);

дохід від централізованого водопостачання та/або водовідведення;

амортизація;

дохід на регуляторну базу активів.

2.46. Показник коригування прогнозного необхідного доходу (Kt) розраховується за формулою

(12)

де

-

відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат у році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат у році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень витрат на електроенергію для технологічних потреб у році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення в році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


ІСЦt-1

-

фактичний індекс споживчих цін за результатами року t-1 регуляторного періоду відповідно до даних за цей рік, що є в наявності станом на момент проведення розрахунків, %;


ІСЦt-2

-

фактичний індекс споживчих цін у році t-2 регуляторного періоду, %;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень амортизації, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому прогнозному необхідному доході ліцензіата у першому році наступного регуляторного періоду, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень доходу на регуляторну базу активів, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому прогнозному необхідному доході ліцензіата у першому році наступного регуляторного періоду, тис. грн.

2.47. Відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат (ΔОВнt-2) у році t визначається за формулою

(13)

де

-

фактичне значення неконтрольованих операційних витрат для року t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозне значення неконтрольованих операційних витрат для року t-2 регуляторного періоду, визначене відповідно до пункту 2.5 цієї глави, тис. грн.

2.48. Відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат (ΔОВкt-2) у році t визначається за формулою

(14)

де

-

значення контрольованих операційних витрат для року t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

значення контрольованих операційних витрат для року t-2 регуляторного періоду, розраховане за формулою 3 пункту 2.15 цієї глави, тис. грн.


-

розраховується з урахуванням фактичних замість прогнозних значень індексу цін виробників промислової продукції та індексу середньомісячної заробітної плати працівників відповідного року за формулою

(15)

де

-

контрольовані операційні витрати (за виключенням витрат на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування) у році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


ІЦВ фактt-1

-

фактичний індекс цін виробників промислової продукції для року t-1 регуляторного періоду, %;


-

витрати на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичний індекс середньомісячної заробітної плати працівників для року t-1 регуляторного періоду, %;


-

показник ефективності, встановлений НКРЕКП до початку регуляторного періоду, на рік t-2 регуляторного періоду, %.

2.49. Відхилення фактичних від прогнозних значень витрат на електроенергію для технологічних потреб (ΔВЕt-2) у році t -2 визначається за формулою

(16)

де

ЦПеt-2

-

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для року t-2 регуляторного періоду, кВт·год/тис. куб. м;


Опрогt-2

-

прогнозний обсяг питної води, поданої в систему ПРВ, або прогнозний обсяг пропущених стічних вод у році t-2 регуляторного періоду, тис. куб. м;


Те_фактt-2

-

фактичне значення тарифу на електроенергію в році t-2 регуляторного періоду, грн/кВт·год;


Те_прогt-2

-

прогнозне значення тарифу на електроенергію в році t-2 регуляторного періоду, грн/кВт·год.

2.50. Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення (ΔДОt-2) визначається за формулою

(17)

де

-

тариф на централізоване водопостачання в році t-2 регуляторного періоду, грн/куб. м;


-

прогнозний річний обсяг централізованого водопостачання в році t-2 регуляторного періоду, що визначається як сума обсягу реалізації централізованого водопостачання та обсягу централізованого водопостачання для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, куб. м;


-

фактичний річний обсяг централізованого водопостачання в році t-2 регуляторного періоду, що визначається як сума обсягу реалізації централізованого водопостачання та обсягу централізованого водопостачання для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, куб. м;


-

тариф на централізоване водовідведення в році t-2 регуляторного періоду, грн/куб. м;


-

прогнозний річний обсяг централізованого водовідведення в році t-2 регуляторного періоду, що визначається як сума обсягу реалізації централізованого водовідведення та обсягу централізованого водовідведення для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, куб. м;


-

фактичний річний обсяг централізованого водовідведення в році t-2 регуляторного періоду, що визначається як сума обсягу реалізації централізованого водовідведення та обсягу централізованого водовідведення для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, куб. м.

2.51. При від'ємному значенні відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення включається в показник коригування прогнозного необхідного доходу з урахуванням податку на прибуток підприємств.

2.52. Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення враховується при розрахунку показника коригування прогнозного необхідного доходу лише у випадку, якщо фактичні обсяги централізованого водопостачання та/або водовідведення порівняно з прогнозними обсягами централізованого водопостачання та/або водовідведення у сторону збільшення або у сторону зменшення становили більше ніж 5 %.

2.53. Відхилення фактичного від прогнозного значення амортизації (ΔА) визначається за формулою

(18)

де

-

фактичне значення амортизації регуляторної бази активів для року t, розраховане відповідно до вимог пунктів 2.29 та 2.30 цієї глави з урахуванням фактичних даних щодо регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

прогнозне значення амортизації регуляторної бази активів для року t, розраховане відповідно до вимог пунктів 2.29 та 2.30 цієї глави, тис. грн;


n

-

кількість років регуляторного періоду.

2.54. Фактичне значення амортизації регуляторної бази активів за останній рік регуляторного періоду визначається як сума амортизації регуляторної бази активів, фактично нарахованої за кількість місяців поточного року, та амортизації регуляторної бази активів за решту місяців поточного року, визначеної з урахуванням запланованого введення/виведення активів з експлуатації за місяці останнього року регуляторного періоду, для яких відсутні фактичні значення.

2.55. Фактичне значення амортизації РБА за останній рік регуляторного періоду приймається на рівні очікуваного.

2.56. Відхилення фактичного від прогнозного значення доходу (ΔД) на регуляторну базу активів визначається за формулою

(19)

де

-

фактичне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 6 пункту 2.31 цієї глави з урахуванням фактичних даних щодо регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

прогнозне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 6 пункту цієї глави, тис. грн;


n

-

кількість років регуляторного періоду.

2.57. Значення регуляторної бази активів, необхідне для розрахунку фактичного значення доходу на регуляторну базу активів за останній рік регуляторного періоду, визначається з урахуванням фактичного значення амортизації за останній рік регуляторного періоду, визначеного відповідно до пункту 2.56 цієї глави, а також запланованого введення/виведення активів з експлуатації за місяці останнього року регуляторного періоду, для яких відсутні фактичні значення.

3. Формування тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення

3.1. Тариф на централізоване водопостачання (ТtВП ) розраховується за формулою

(20)

де

-

прогнозний (скоригований) необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання на рік t регуляторного періоду, тис. грн;


-

річний обсяг централізованого водопостачання в році t регуляторного періоду, що визначається як сума обсягу реалізації централізованого водопостачання та обсягу централізованого водопостачання для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, тис. куб. м.

3.2. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів, усі необхідні розрахункові матеріали та підтверджуючі документи на відповідний регуляторний період.

3.3. Тариф на централізоване водовідведення (ТtВВ) розраховується за формулою

(21)

де

-

прогнозний (скоригований) необхідний дохід від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення на рік t регуляторного періоду, тис. грн;


-

річний обсяг централізованого водовідведення в році t регуляторного періоду, що визначається як сума обсягу реалізації централізованого водовідведення та обсягу централізованого водовідведення для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, тис. куб. м.

3.4. Для встановлення тарифів на централізоване водовідведення ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів, усі необхідні розрахункові матеріали та підтверджуючі документи на відповідний регуляторний період.

Директор Департаменту
з регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання
та водовідведення

А. Чумак


Додаток 1
до Порядку формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ
цільового показника технологічних витрат води

1. Цільовий показник технологічних витрат води визначається до початку регуляторного періоду та встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з першого регуляторного періоду, і застосовується для обчислення обсягів технологічних витрат води, що враховуються при складанні планів централізованого водопостачання.

2. Інформаційною базою для визначення цільового показника технологічних витрат води є результати порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання, та довгострокові інвестиційні програми ліцензіатів.

3. Цільовий показник технологічних витрат води (ЦПвит), якого необхідно досягти до кінця регуляторного періоду, визначається за формулою

(1)

де

-

цільове значення показника технологічних витрат води, визначене за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;


-

цільове значення показника технологічних витрат води, визначене на основі довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, %.

4. Цільове значення показника технологічних витрат води, що визначається за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), базується на розрахунку для кожного суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання, індикатора (показника) технологічних витрат води (Iвит), який обчислюється за формулою

(2)

де

-

технологічні витрати води, усього, тис. куб. м;


-

витрати води технологічні до другого підйому, тис. куб. м;


-

витрати питної води після другого підйому, тис. куб. м;


-

обсяг піднятої води, тис. куб. м;


-

обсяг власного підйому води, тис. куб. м;


-

обсяг придбаної води, тис. куб. м;


-

обсяг реалізації води до другого підйому та для здійснення інших видів господарської діяльності, крім централізованого водопостачання (що не відповідає нормативній якості питної води), тис. куб. м.

5. В якості цільового значення показника технологічних витрат води, що визначається за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), приймається середнє геометричне значення цього показника в межах кожного кластера.

Для цього здійснюється кластеризація сукупності суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання, - поділ на однорідні за визначеними характеристиками групи, при чому враховуються типи водозаборів (підземний, поверхневий), технологічні схеми очищення води (фільтри знезалізнення, швидкі фільтри, контактні освітлювачі, без очищення), наявність придбаної води, інше.

6. Цільове значення показника технологічних витрат води, що визначається на підставі довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, базується на результатах аналізу заходів, реалізація яких направлена на зниження технологічних витрат води.

7. Цільовий показник технологічних витрат води на кожний рік регуляторного періоду (щорічний цільовий показник) (ЦПtвит) розраховується за формулою

(3)

де

-

щорічний цільовий показник технологічних витрат води на рік t-1 регуляторного періоду, який при визначенні цільового показника для першого року першого регуляторного періоду приймається на рівні фактичного показника, %;


-

фактичний показник технологічних витрат води у році, що передує першому року першого регуляторного періоду, а починаючи з другого регуляторного періоду, встановлюється на рівні щорічного цільового показника технологічних витрат води, встановленого НКРЕКП для останнього року попереднього регуляторного періоду, %;


n

-

кількість років регуляторного періоду - кількість років, протягом яких слід привести фактичний показник технологічних витрат води до встановленого НКРЕКП цільового показника (ЦПnвит = ЦПвит), років.


Додаток 2
до Порядку формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ
цільового показника втрат води

1. Цільовий показник втрат води визначається до початку регуляторного періоду та встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з першого регуляторного періоду, і застосовується для обчислення обсягів втрат води, що враховуються при складанні планів централізованого водопостачання.

2. Інформаційною базою для визначення цільового показника втрат води є результати порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання, та довгострокові інвестиційні програми ліцензіатів.

3. Цільовий показник втрат води, якого необхідно досягти до кінця регуляторного періоду (ЦПвт), визначається за формулою

(1)

де

-

цільове значення показника втрат води, визначене за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;


-

цільове значення показника втрат води, визначене на основі довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, %.

4. Цільове значення показника втрат води, що визначається за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), базується на розрахунку для кожного суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання, індикатора (показника) втрат води (Iвт), який обчислюється за формулою

(2)

де

-

втрати води, усього, тис. куб. м;


-

втрати води технологічні до другого підйому, тис. куб. м;


-

втрати питної води після другого підйому, тис. куб. м;


-

обсяг піднятої води, тис. куб. м;


-

обсяг власного підйому води, тис. куб. м;


-

обсяг придбаної води, тис. куб. м;


-

обсяг реалізації води до другого підйому та для здійснення інших видів господарської діяльності, крім централізованого водопостачання (що не відповідає нормативній якості питної води), тис. куб. м.

В якості цільового значення показника втрат води, що визначається за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), приймається середнє геометричне значення цього показника в межах кожного кластера.

Для цього здійснюється кластеризація сукупності суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання, - поділ на однорідні за визначеними характеристиками групи, при чому враховуються технічні характеристики мереж (протяжність еквівалентних мереж (із урахуванням діаметра), тип прокладання трубопроводів), інше.

Протяжність еквівалентних мереж водопостачання (водовідведення) (Пекв) розраховується за формулою

(3)

де

-

діаметр i-го відрізка мереж водопостачання (водовідведення), мм;


-

діаметр еквівалентних мереж водопостачання (водовідведення) (100 мм), мм;


-

довжина і-го відрізка мереж водопостачання (водовідведення), км.

5. Цільове значення показника втрат води, що визначається на підставі довгострокової інвестиційної програми, базується на результатах аналізу заходів, реалізація яких направлена на зниження втрат води. При визначенні цільового значення цього показника ураховується рівень перспективних галузевих технологічних нормативів втрат питної води для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з централізованого водопостачання, який повинен бути досягнутий у 2030 році, що передбачено пунктом 3 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 25 червня 2014 року № 179 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839.

6. Цільовий показник втрат води на кожний рік регуляторного періоду (щорічний цільовий показник) (ЦПtвт) розраховується за формулою

(4)

де

-

щорічний цільовий показник втрат води на рік t-1 регуляторного періоду, який при визначенні цільового показника для першого року першого регуляторного періоду приймається на рівні фактичного показника, %;


-

фактичний показник втрат води у році, що передує першому року першого регуляторного періоду, а починаючи з другого регуляторного періоду, встановлюється на рівні щорічного цільового показника втрат води, установленого НКРЕКП для останнього року попереднього регуляторного періоду, %;


n

-

кількість років регуляторного періоду - кількість років, протягом яких слід привести фактичний показник втрат води до встановленого НКРЕКП цільового показника (ЦПnвт = ЦПвт), років.Додаток 3
до Порядку формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ
показника ефективності контрольованих операційних витрат

1. Показник ефективності контрольованих операційних витрат визначає індивідуальне цільове завдання щодо зменшення контрольованих операційних витрат ліцензіата з централізованого водопостачання та/або водовідведення на кожний рік регуляторного періоду (за виключенням першого регуляторного періоду) з метою поступового скорочення неефективних витрат ресурсів.

2. Показник ефективності визначається та встановлюється НКРЕКП до початку регуляторного періоду, починаючи з другого регуляторного періоду, і застосовується при розрахунку контрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення на кожний рік регуляторного періоду.

3. Визначення показника ефективності контрольованих операційних витрат базується на результатах порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, із урахуванням результатів упровадження інвестиційних заходів, що впливають на зниження контрольованих операційних витрат ліцензіата з централізованого водопостачання та/або водовідведення, відповідно до довгострокової інвестиційної програми ліцензіата на відповідний період.

4. Показник ефективності (ПЕ) для суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення (відповідно), визначається за формулою


(1)


де

-

показник ефективності контрольованих операційних витрат, визначений за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;

-

показник ефективності контрольованих операційних витрат, визначений на основі довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, %.

5. Максимальне значення показника ефективності не може перевищувати 5 %.

6. Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, проводиться на основі індикатора питомих контрольованих операційних витрат, за результатами якого визначається цільове (еталонне) значення індикатора питомих контрольованих операційних витрат у межах кожного кластера.

Для цього здійснюється кластеризація сукупності суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, - поділ на однорідні за визначеними характеристиками групи. Для кластеризації підприємств з централізованого водопостачання враховується протяжність еквівалентних мереж (із урахуванням діаметра), обсяги поданої води в мережу/відпущеної з мережі води, обсяги придбаної води, обсяги реалізації централізованого водопостачання за категоріями споживачів, кількість підключень, інше.

При кластеризації суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення, враховуються протяжність еквівалентних мереж (із урахуванням діаметра), обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди (у т. ч. через власні очисні споруди, через очисні споруди інших суб'єктів господарювання), обсяги реалізації централізованого водовідведення за категоріями споживачів, кількість підключень, інше.

7. Індикатор (показник) питомих контрольованих операційних витрат (IОВк) обчислюється за формулою

(2)

де

-

контрольовані операційні витрати з централізованого водопостачання та/або водовідведення, грн;

-

обсяг реалізації з централізованого водопостачання та/або водовідведення, куб. м.

Цільове (еталонне) значення індикатора питомих контрольованих операційних витрат (IОВкеталонк) визначається як середнє геометричне за формулою

(3)

де

-

фактичне значення індикатора питомих контрольованих операційних витрат j-го суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, у k-му кластері, грн/куб. м;

-

кількість суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, у k-му кластері,

8. Показник ефективності контрольованих операційних витрат за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, визначається за формулою

(4)

де

-

цільове (еталонне) значення питомих контрольованих операційних витрат у k-му кластері, грн/куб. м;

-

фактичне значення питомих контрольованих операційних витрат суб'єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, у межах відповідного кластера, грн/куб. м;


n

-

кількість років регуляторного періоду - кількість років, протягом яких суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, має привести фактичне значення індикатора питомих контрольованих операційних витрат до цільового (еталонного), років.


Додаток 4
до Порядку формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ
цільового показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби

1. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби визначається до початку регуляторного періоду та встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з першого регуляторного періоду, і застосовується для обчислення витрат електроенергії на технологічні потреби.

2. Інформаційною базою для визначення цільового показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби є результати порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, та інвестиційні програми ліцензіатів.

3. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, якого необхідно досягти до кінця регуляторного періоду (ЦПе), визначається за формулою

(1)

де

-

цільове значення показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, визначене за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), кВт·год/тис. куб. м;


-

цільове значення показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, визначене на основі довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, кВт·год/тис. куб. м.

4. Цільове значення показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, що визначається за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), базується на розрахунку для кожного суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, індикаторів (показників) питомих витрат електроенергії на технологічні потреби.

Індикатор (показник) питомих витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання (IеВП) визначається як співвідношення витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та обсягів поданої води в мережу і розраховується за формулою

(2)

де

-

витрати електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання, кВт·год;


-

обсяг поданої води в мережу, тис. куб. м.

Індикатор (показник) питомих витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водовідведення (IеВВ) визначається як співвідношення витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водовідведення та обсягів пропуску стічних вод через очисні споруди і розраховується за формулою

(3)

де

-

витрати електроенергії на технологічні потреби централізованого водовідведення, кВт·год;


-

обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, тис. куб. м.

В якості цільового значення показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та/або водовідведення, що визначається за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) (ЦЗеБМ), приймається середнє геометричне значення цього показника в межах кожного кластера.

Для цього здійснюється кластеризація сукупності суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, - поділ на однорідні за визначеними характеристиками групи. Для кластеризації суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання, враховуються типи водозаборів (підземний, поверхневий), відповідні обсяги піднятої води, обсяги придбаної води, обсяги поданої води в мережу, протяжність еквівалентних мереж (із урахуванням діаметра), інше.

Кластеризація суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення, здійснюється із урахуванням обсягів пропуску стічних вод через очисні споруди (у т. ч. через власні очисні споруди, через очисні споруди інших суб'єктів господарювання), протяжності еквівалентних мереж (із урахуванням діаметра), іншого.

5. Цільове значення показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, що визначається на підставі довгострокової інвестиційної програми (ЦЗеІП), базується на результатах аналізу заходів, реалізація яких направлена на зниження витрат електроенергії на технологічні потреби.

6. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та/або водовідведення на кожний рік регуляторного періоду (щорічний цільовий показник) (ЦЗеt) розраховується за формулою

(4)

де

-

щорічний цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби на рік t-1 регуляторного періоду, який при визначенні цільового показника (ЦПеt) для першого року першого регуляторного періоду приймається на рівні фактичного показника, кВт·год/тис. куб. м;


-

щорічне цільове завдання щодо зниження питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, %.

7. Щорічне цільове завдання щодо зниження питомих витрат електроенергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та/або водовідведення (α) розраховується за формулою

(5)

де

-

фактичний показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби у році, що передує першому року першого регуляторного періоду, а починаючи з другого регуляторного періоду, встановлюється на рівні щорічного цільового показника питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, установленого НКРЕКП для останнього року попереднього регуляторного періоду, кВт·год/тис. куб. м;


n

-

кількість років регуляторного періоду - кількість років, протягом яких ліцензіат має привести фактичний показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби до встановленого НКРЕКП цільового показника (ЦПеn = ЦПе), років.


Додаток 5
до Порядку формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

ВИЗНАЧЕННЯ
цільових показників якості та показника коригування прогнозного необхідного доходу за результатами досягнення цільових показників якості

1. Цільові показники якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення визначаються перед початком регуляторного періоду та встановлюються НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду, починаючи з другого регуляторного періоду.

2. Цільові показники якості (Iiцільове) визначаються за результатами моніторингу якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та з урахуванням нормативних вимог.

3. Цільові показники якості базуються на розрахунку для кожного суб’єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, відповідних показників якості (Ii).

Показники якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення обчислюються:

1) показник 1 "Частка проб питної води у розподільчій мережі, що не відповідають нормативній якості питної води" (I1) розраховується як співвідношення кількості проб питної води у розподільчій мережі, що не відповідають нормативній якості питної води, за рік до загальної кількості здійснених проб питної води у розподільчій мережі за рік за формулою

(1)

де

-

кількість проб питної води у розподільчій мережі, що не відповідають нормативній якості питної води, за рік, од.;


-

загальна кількість здійснених проб питної води у розподільчій мережі за рік, од.;

2) показник 2 "Частка проб питної води перед її надходженням у розподільчу мережу, що не відповідають нормативній якості питної води" (I2) розраховується як співвідношення кількості проб питної води перед її надходженням у розподільчу мережу, що не відповідають нормативній якості питної води, за рік до загальної кількості здійснених проб питної води перед її надходженням у розподільчу мережу за рік за формулою

(2)

де

-

кількість проб питної води перед її надходженням у розподільчу мережу, що не відповідають нормативній якості питної води, за рік, од.;


-

загальна кількість здійснених проб питної води перед її надходженням у розподільчу мережу за рік, од.;

3) показник 3 "Середня тривалість незапланованих перерв у водопостачанні з вини ліцензіата та запланованих перерв у водопостачанні без попередження споживачів" (I3) розраховується як співвідношення сумарної тривалості незапланованих перерв у водопостачанні з вини ліцензіата (без урахування перерв у зв’язку з форс-мажорними обставинами, з вини інших осіб або споживачів, з вини інших ліцензіатів) та запланованих перерв у водопостачанні без попередження споживачів за рік для кожного абонента, відключеного від водопостачання у зв’язку із відповідною перервою, до загальної кількості абонентів ліцензіата за формулою

(3)

де

-

тривалість j-ї незапланованої перерви у водопостачанні з вини ліцензіата (без урахування перерв у зв’язку з форс-мажорними обставинами, з вини інших осіб або споживачів, з вини інших ліцензіатів), хв;


-

тривалість i-ї запланованої перерви у водопостачанні без попередження споживачів, хв;


-

кількість абонентів, відключених у зв’язку із j-ю незапланованою перервою у водопостачанні з вини ліцензіата (без урахування перерв у зв’язку з форс-мажорними обставинами, з вини інших осіб або споживачів, з вини інших ліцензіатів) за рік, абон.;


-

кількість абонентів, відключених у зв’язку із i-ю запланованою перервою у водопостачанні без попередження споживачів за рік, абон.;


р

-

кількість незапланованих перерв у водопостачанні за рік, од.;


q

-

кількість запланованих перерв у водопостачанні без попередження споживачів за рік, од.;


А

-

загальна кількість абонентів ліцензіата на початок року, абон.;

4) показник 4 "Частка скинутих стічних вод без очищення" (I4) розраховується як співвідношення обсягу скинутих стічних вод без очищення за рік до загального обсягу відведених стічних вод за рік за формулою

(4)

де

-

обсяг скинутих стічних вод без очищення за рік, тис. куб. м;


-

обсяг відведених стічних вод за рік, тис. куб. м.

4. Відносне відхилення фактичного значення показника якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення від цільових показників якості (ki) визначається за формулою

(5)

де

-

цільове (еталонне) значення i-го показника якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіата, од. виміру відповідного показника;


-

фактичне значення i-го показника якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіата, од. виміру відповідного показника.

5. Показник коригування прогнозного необхідного доходу визначається за результатами досягнення цільових показників якості в році t регуляторного періоду, починаючи із першого року другого регуляторного періоду, визначається для коригування прогнозного необхідного доходу в році t+2, тобто починаючи з третього року другого регуляторного періоду, до початку кожного відповідного року.

6. Показник коригування прогнозного необхідного доходу (Qt+2) за результатами досягнення цільових показників якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення визначається за формулою

(6)

де

-

відсоток від доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення за рік t регуляторного періоду, визначений за результатами досягнення цільових показників якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в році t, який визначено згідно з пунктом 7 цього додатка, %;


-

дохід від централізованого водопостачання та/або водовідведення в t-році регуляторного періоду, тис. грн.

7. Залежно від того, чи було досягнуто ліцензіатом цільових показників якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та наскільки їхнє фактичне значення відповідає значенню відповідного цільового показника якості (Iiцільове), визначається відсоток від доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення (d) за формулою та відповідно до значень, наведених у таблиці

(7)

де

-

відсоток від доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення, визначений за результатами досягнення ліцензіатом кожного i-го цільового показника якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в році t, який визначено згідно з пунктом 7 цього додатка, %;


-

порядковий номер показника якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, од.;


n

-

кількість показників якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, од.

Умова

Відсоток від доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення, di

Централізоване водопостачання

–5 %

-

-

0,5 %

(–5 %; 0 %)

-

-

0 %

0%

0 %

0 %

0 %

(0%; 5%)

-0,075 %

-0,075 %

0 %

(5%; 10%)

-0,15 %

-0,15 %

-0,3 %

10%

-0,25 %

-0,25 %

-0,5 %

Централізоване водовідведення

-

0 %

-0,3 %

-0,6 %

-1 %

8. Значення показника коригування прогнозного необхідного доходу за результатами досягнення цільових показників якості провадження діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення може коливатися у межах від -1 % до +0,5 % від доходу від централізованого водопостачання та/або водовідведення.вгору