Документ v1059874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.08.2017  № 1059

Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 26-1 Закону України «Про теплопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
31.08.2017 № 1059

ПОРЯДОК
розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на теплову енергію за тарифом, встановленим на принципах економічної доцільності, у тому числі на принципах стимулюючого регулювання, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію (далі - ліцензіати) на право здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання.

Цей Порядок не застосовується при узгодженні обсягів запозичень у міжнародних фінансових організацій для фінансування заходів, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат теплової енергії; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва тощо, що впливає на складові тарифу.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період, який передує плановому періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

виробничі інвестиції з прибутку - складова частина структури тарифів, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата та направляється для фінансування заходів інвестиційної програми, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти, отримані ліцензіатом від провадження господарської діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема кошти в обсязі, передбаченому у встановлених тарифах для виконання інвестиційних програм (амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку тощо), та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі - власні кошти), позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти;

залишкові кошти - кошти, накопичені на поточному рахунку із спеціальним режимом використання відповідно до вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750, для проведення розрахунків за інвестиційними програмами та не використані протягом попередніх планових періодів, а також кошти, утворені за рахунок економії тощо;

заходи - придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат теплової енергії, підвищення рівня організації виробництва тощо, які впливають на складові тарифу та передуючим ним заходам з розробки проектної та технічної документації;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми;

інвестиційна програма - комплекс заходів відповідно до джерел фінансування планового періоду, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання, зокрема щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, зниження витрат і втрат теплової енергії, з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями та розрахунками, що підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних інвестицій, а також із зазначенням джерел фінансування.

інвестиційна програма планового періоду - інвестиційна програма, сформована на плановий період з відповідним йому терміном реалізації та яка складається з річних інвестиційних програм;

плановий період - період тривалістю від 1 до 5 років для тарифів, встановлених на принципах економічної доцільності, та 3, 5 або 8 років для тарифів, розроблених на принципах стимулюючого регулювання, у структурі яких передбачаються відповідні джерела фінансування для виконання інвестиційної програми;

результативні показники - показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення її мети та реалізації завдань;

річна інвестиційна програма - інвестиційна програма, сформована в межах фінансування відповідного календарного року та розрахована згідно з плановими річними обсягами корисного відпуску теплової енергії споживачам;

термін реалізації інвестиційної програми - строк, який дорівнює плановому періоду;

уповноважений орган - орган, який відповідно до законодавства уповноважений встановлювати тарифи на теплову енергію;

фактичні джерела фінансування - джерела фінансування, розраховані відповідно до фактичних (згідно з формами звітності) річних обсягів корисного відпуску теплової енергії споживачам.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про теплопостачання».

2. Розроблення інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об’єктів теплопостачання, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів та інших зобов’язань, та які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє інвестиційну програму, затверджує та здійснює її погодження і схвалення (для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП)).

Якщо плановий період становить більше одного року, то інвестиційна програма планового періоду складається з відповідної кількості річних інвестиційних програм.

2.2. Інвестиційна програма планового періоду та річна інвестиційна програма формуються відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів, які розраховані згідно з плановими річними обсягами відпуску теплової енергії (без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ)), і мають містити:

1) титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1, - для ліцензіатів НКРЕКП та ліцензіатів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

2) зміст інвестиційної програми;

3) інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми за формою, наведеною в додатку 2;

4) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період (додаток 3);

5) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 4), розрахованих відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів і залучених коштів під час провадження господарської діяльності, з обов’язковим визначенням джерел фінансування заходів цієї інвестиційної програми;

6) актуалізовану пояснювальну записку, яка має містити коротку інформацію про ліцензіата, висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми, обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими, аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому періоді, узагальнену характеристику об’єктів у сфері теплопостачання за формою № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна), визначеною Правилами організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими постановою НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717;

7) опис заходів інвестиційної програми, який має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів з урахуванням вимог НКРЕКП щодо першочерговості виконання заходів, затверджених схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України, розроблених відповідно до вимог законодавства, результатів проведених аудиту та експертиз (за наявності), висновків експертно-технічних обстежень (за необхідності), забезпечення стовідсоткового технологічного з джерел теплопостачання та комерційного обліку теплової енергії тощо (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»);

визначення строку окупності та економічного ефекту від упровадження заходів інвестиційної програми (у випадку неможливості - надати обґрунтовані пояснення) з наданням детального розрахунку з посиланнями на конкретні пункти відповідної нормативної документації, довідкової технічної літератури, експлуатаційної документації тощо, а саме визначення економії паливно-енергетичних ресурсів (у натуральних одиницях виміру та в тоннах умовного палива із зазначенням перевідних коефіцієнтів), економічного ефекту (тис. грн), строку окупності (місяців) тощо з використанням даних форм звітності за базовий період, необхідних для їх розрахунків;

аналіз можливих альтернативних технічних рішень з наданням матеріалів щодо обґрунтування прийнятого технічного рішення, порівняння витрат на проведення заходу та отримання відповідного результативного показника, обґрунтування вибору обладнання (матеріалів) різних виробників за орієнтовною їх вартістю та технічними показниками на підставі прийнятого технічного рішення;

для обґрунтування вартості матеріальних ресурсів - комерційні пропозиції (не менше двох) або звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», закупівля яких передбачена в інвестиційній програмі на плановий період, загальною вартістю однотипного обладнання та/або матеріалів за інвестиційною програмою, в яких мають бути вказані обрані цінові пропозиції (без ПДВ) та, у разі зазначення вартості в іноземній валюті, курс обміну з прив’язкою до дати, єдиної для всієї інвестиційної програми (у разі визначення курсу обміну ліцензіатом), загальною вартістю однотипного обладнання більше 25 тис. грн по всій інвестиційній програмі (у разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат має надати відповідне обґрунтування). Пропозиції повинні містити дані щодо комплектації обладнання, бути завірені належним чином (дата, підпис тощо) та містити реквізити постачальника обладнання (матеріалів). Не приймаються до розгляду роздруківки з веб-сайтів;

затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на плановий період, та відомості ресурсів до нього, розроблені в одному програмному комплексі;

для обґрунтування вартості робіт - копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на плановий період по об’єктах реконструкції, технічного переоснащення, модернізації та нового будівництва загальною кошторисною вартістю від 500 тис. грн (без ПДВ) до 5 млн грн (без ПДВ); копії висновків експертизи щодо всієї проектної документації відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» - по об’єктах вартістю більше 5 млн грн (без ПДВ); копії висновків експертизи кошторисної частини проектної документації по всіх об’єктах для ліцензіатів, на яких поширюються вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Назва заходу у фінансових планах (додатки 3 та 4) має відповідати назві проекту, зазначеного в експертному звіті;

8) орієнтовні ціни закупівель. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель, але не повинна перевищувати вартість, зафіксовану в схваленій інвестиційній програмі, більше ніж на три відсотки;

9) у разі планування отримання позики, кредиту (крім кредитів міжнародних фінансових організацій) для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою на плановий період, надаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування отримання позики, кредиту (бізнес-план), затверджене ліцензіатом, погоджене відповідальним виконавцем та органом місцевого самоврядування;

прогнозний графік фінансування;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманих позики, кредиту;

графік погашення відсотків за користування позикою, кредитом та основної суми запозичення;

аналіз впливу на структуру тарифу, складений відповідно до графіка отримання та погашення запозичень;

опис технічних рішень;

погодження органу місцевого самоврядування (для об’єктів комунальної власності);

10) зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо:

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»);

підвищення якості послуг у сфері теплопостачання;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

2.3. Інвестиційна програма подається на узгодження до уповноваженого органу після проведення відкритого обговорення (для ліцензіатів НКРЕКП - з урахуванням положень Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 року № 866).

2.4. Річна інвестиційна програма (у складі довгострокової інвестиційної програми) розробляється з метою уточнення, коригування джерел фінансування заходів інвестиційної програми на плановий період. Склад річної інвестиційної програми повинен відповідати вимогам, встановленим у пункті 2.2 цієї глави.

2.5. У разі передбачення заходів із розробки проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до інвестиційної програми включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм, із обґрунтуванням вартості розробки проектної документації та надання відповідних комерційних пропозицій.

2.6. Обсяги інвестицій визначаються виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів.

2.7. У межах інвестиційної програми забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблено таку інвестиційну програму.

2.8. Розроблений з дотриманням вимог цього Порядку проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій оприлюднюються ліцензіатом шляхом розміщення на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

У засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщуються інформаційне повідомлення про розроблений проект інвестиційної програми та інформація про порядок подання до нього пропозицій.

2.9. Ліцензіат під час оприлюднення проекту інвестиційної програми обов’язково зазначає строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, а також повідомляє адресу, за якою необхідно їх подавати.

2.10. Строк, протягом якого від споживачів приймаються пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він не може бути меншим ніж 14 календарних днів та більшим ніж 30 календарних днів з дня розміщення проекту інвестиційної програми.

2.11. Пропозиції споживачів до проекту інвестиційної програми, подані у процесі відкритого обговорення, розглядаються ліцензіатом.

Пропозиції до проекту інвестиційної програми, отримані органом місцевого самоврядування, подаються для розгляду ліцензіату.

2.12. За результатами розгляду пропозицій до проекту інвестиційної програми ліцензіат приймає рішення про врахування поданих пропозицій у проекті інвестиційної програми або про їх вмотивоване відхилення та розміщує інформацію щодо прийнятого рішення на своєму офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

2.13. Інвестиційні програми для ліцензіатів, тариф яких сформований відповідно до Порядку формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання, розробляються з урахуванням останнього.

2.14. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до уповноваженого органу інформації.

3. Затвердження та погодження інвестиційних програм

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку та з урахуванням прийнятих рішень про врахування поданих пропозицій відповідно до пункту 2.12 глави 2 цього Порядку інвестиційна програма планового періоду щодо об’єктів теплопостачання (крім об’єктів, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами.

3.2. Після затвердження інвестиційної програми стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, ліцензіат звертається до органу місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на територію, на якій здійснюється діяльність ліцензіата, із заявою щодо погодження цієї програми.

Якщо орган місцевого самоврядування є уповноваженим органом, то ліцензіат погоджує інвестиційну програму відповідно до вимог глави 4 цього Порядку.

3.3. До заяви ліцензіата додаються такі документи:

1) затверджена інвестиційна програма, складена відповідно до вимог цього Порядку, на паперовому та електронному носіях;

2) звіти за результатами проведення енергетичного аудиту та проведення експертизи кошторисної частини проектної документації (за наявності);

3) копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними в наказі Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, та завірені ліцензіатом;

4) копія договору концесії або оренди об’єктів централізованого теплопостачання, завірена ліцензіатом (за наявності);

5) інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною в додатку 5.

3.4. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється ліцензіатом відповідно до вимог чинного законодавства.

3.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а у разі якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох значущих знаків після коми.

3.6. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, завіряються ліцензіатом.

3.7. Орган місцевого самоврядування погоджує інвестиційну програму. У разі виконання робіт у декількох населених пунктах необхідне погодження кожного органу місцевого самоврядування, де знаходяться відповідні об’єкти. За відсутності в інвестиційній програмі заходів щодо об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, за необхідності надається відповідне погодження органу місцевого самоврядування на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об’єктів теплопостачання, сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній території. Копії рішень щодо погодження інвестиційної програми додаються до матеріалів.

3.8. Погоджена згідно з цією главою інвестиційна програма щодо об’єктів теплопостачання подається ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

4. Розгляд інвестиційних програм уповноваженим органом

4.1. Інвестиційні програми розглядаються уповноваженим органом згідно з вимогами цієї глави.

Якщо уповноваженим органом є НКРЕКП, то інвестиційна програма схвалюється НКРЕКП, а якщо орган місцевого самоврядування - погоджується органом місцевого самоврядування.

4.2. Щороку, не пізніше ніж за два місяці до дати початку планового періоду та календарного року, ліцензіат подає до уповноваженого органу заяву за формою, наведеною в додатку 6, щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми планового періоду та річної інвестиційної програми разом із документами, передбаченими пунктом 3.3 глави 3 цього Порядку.

4.3. За результатами попереднього розгляду у разі встановлення невідповідності поданої заяви та документів, доданих до неї, вимогам цього Порядку заява до розгляду не приймається, про що протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня її надходження до уповноваженого органу ліцензіат повідомляється вмотивованим листом.

4.4. Після усунення виявлених невідповідностей заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми може знову подаватися ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

4.5. Заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми протягом двадцяти п’яти робочих днів розглядається уповноваженим органом щодо:

1) обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, залучення кредитних та інших коштів окремо щодо кожного заходу інвестиційної програми, включаючи строк окупності та визначення економічного та соціального ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми, результативних показників;

2) обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені інвестиційною програмою;

3) визначення джерел фінансування інвестиційної програми та інших надходжень на плановий період.

4.6. У разі необхідності до розгляду інвестиційної програми уповноваженим органом можуть бути залучені експертні та спеціалізовані організації. Проведення додаткових експертиз до загального строку розгляду заяви не включається.

4.7. Для отримання додаткової інформації до поданих документів уповноважений орган може направити ліцензіату запит, відповідь на який ліцензіат має надавати протягом десяти робочих днів з дня його отримання. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.8. У разі відсутності в уповноваженого органу зауважень, пропозицій до доданих документів до інвестиційної програми остання в межах строків, визначених пунктом 4.5 цієї глави, розглядається уповноваженим органом.

На засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, під час розгляду інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, мають бути присутні представники органів місцевого самоврядування на рівні не нижчому заступника голови такого органу.

4.9. За результатами розгляду інвестиційної програми та відкритого обговорення проекту рішення (для ліцензіатів НКРЕКП - відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 року № 866) про її схвалення уповноважений орган в установленому порядку приймає рішення про її схвалення (погодження). Копія рішення направляється ліцензіату протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття.

4.10. Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення її на його офіційному веб-сайті (за наявності), на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за згодою) та/або на інформаційних стендах.

У засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми розміщується інформаційне повідомлення про схвалення (погодження) уповноваженим органом інвестиційної програми.

Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма оформлюється у трьох примірниках та протягом десяти робочих днів перший примірник та його електронна версія подаються до уповноваженого органу, другий примірник та його електронна версія подаються до відповідного територіального органу уповноваженого органу (у разі утворення), третій залишається у ліцензіата.

5. Внесення змін до інвестиційної програми та надання інформації

5.1. У разі виникнення потреби у внесенні змін щодо вартості робіт, закупівлі обладнання, матеріалів більше трьох відсотків від зафіксованої в інвестиційній програмі щодо запланованих заходів, способу виконання заходів у зв’язку з обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, ліцензіат зобов’язаний протягом планового періоду звернутися до уповноваженого органу з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми, надавши відповідні обґрунтування.

5.2. У випадку збільшення надходження коштів понад три відсотки відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів або враховує ці кошти як додаткове джерело фінансування інвестиційної програми на наступний плановий період.

5.3. Зміни до інвестиційної програми розглядаються відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційної програми.

Зміни подаються в термін до 01 грудня останнього року планового періоду.

5.4. У разі зміни обсягів фінансування на виконання заходів із незалежних від ліцензіата причин у розмірі до трьох відсотків від запланованої загальної суми в межах одного розділу інвестиційної програми ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими заходами з урахуванням вимог НКРЕКП щодо їх першочерговості, доцільності, вартості обладнання та матеріалів за умови незмінності фізичних обсягів закупівель.

6. Виконання інвестиційної програми

6.1. Перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, проводиться на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків виключно на виконання заходів інвестиційних програм на плановий період.

Кошти перераховуються обов’язково в незалежності від наявності інвестиційної програми.

6.2. Ліцензіат повинен дотримуватись терміну виконання інвестиційної програми.

6.3. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми планового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми планового періоду.

Рішення щодо можливості продовження виконання робіт інвестиційної програми після закінчення терміну її виконання приймає НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, за результатами перевірки ліцензіата. В іншому разі кошти на фінансування заходів після закінчення терміну виконання інвестиційної програми вважаються невикористаними.

6.4. Інвестиційна програма вважається виконаною за умови стовідсоткового цільового використання коштів та виконання фізичних обсягів заходів відповідно до фактичних джерел фінансування, у тому числі відповідно до вимог глав 5 та 6 цього Порядку, протягом планового періоду та можливого продовження виконання заходів, погоджених інвестиційною програмою, за умови дотримання ліцензіатом вимог пункту 6.3 цієї глави.

6.5. Виконаними вважаються об’єкти, введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

6.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами з рахунка із спеціальним режимом використання.

6.7. У разі перевищення фінансування по кожному із заходів інвестиційної програми, у тому числі відповідно до вимог глави 5 цього Порядку, більше ніж на три відсотки без відповідного погодження НКРЕКП сума такого перевищення вважається невикористаною.

6.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості та меншої більше ніж на три відсотки вартості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

6.9. Кошти, не використані протягом строку виконання інвестиційної програми, за рішенням НКРЕКП можуть вилучатись зі структури тарифу або переноситись до інвестиційної програми наступного періоду.

6.10. Ліцензіат на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах ліцензіата, протягом першого кварталу поточного календарного року оприлюднює звіт про виконання схваленої (затвердженої) інвестиційної програми за минулий календарний рік.

6.11. Контроль за виконанням інвестиційних програм планового періоду та календарного року проводиться відповідно до Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сфері теплопостачання.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. Черних


Додаток 1
до Порядку розроблення,
погодження, затвердження
та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА


Додаток 2
до Порядку розроблення,
погодження, затвердження
та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми


Додаток 3
до Порядку розроблення,
погодження, затвердження
та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__-20__ роки


Додаток 4
до Порядку розроблення,
погодження, затвердження
та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяцівДодаток 5
до Порядку розроблення,
погодження, затвердження
та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних


Додаток 6
до Порядку розроблення,
погодження, затвердження
та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання

ЗАЯВА
щодо схвалення (погодження) інвестиційної програмивгору