Документ v1058359-06, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2006

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
23.03.2006 N 1058
Про внесення змін до постанови Центральної
виборчої комісії від 27 січня 2006 року N 309
"Про затвердження Розподілу коштів та
середніх норм видатків виборчих комісій
на підготовку та проведення виборів
народних депутатів України
26 березня 2006 року"

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" ( 3235-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
28 липня 2004 року N 966 ( 966-2004-п ) "Про умови оплати праці
членів виборчих комісій" (із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1366
( 1366-2004-п ), від 24 грудня 2005 року N 1280 ( 1280-2005-п ),
від 16 березня 2006 року N 340 ( 340-2006-п ) Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Додатки 1-3 до постанови Центральної виборчої комісії від
27 січня 2006 року N 309 ( v0309359-06 ) викласти у новій
редакції, що додається.
2. Окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів
з виборів народних депутатів України на підставі середніх норм
видатків, у разі необхідності, скласти та надіслати до Центральної
виборчої комісії для затвердження довідки про зміни річного
розпису бюджету (кошторису), довідки про зміни помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету та єдиний кошторис видатків на
підготовку і проведення виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року.
3. Копію цієї постанови надіслати окружним виборчим комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 березня 2006 року N 1058
РОЗПОДІЛ КОШТІВ
на підготовку та проведення
виборів народних депутатів України
------------------------------------------------------------------ | Виборчі комісії | Сума, грн. | |---------------------------------------+------------------------| |Центральна виборча комісія | 74 834 650| |---------------------------------------+------------------------| |Окружні виборчі комісії | 35 457 525| |---------------------------------------+------------------------| |Дільничні виборчі комісії | 488 589 825| |---------------------------------------+------------------------| |УСЬОГО | 598 882 000| ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 березня 2006 року N 1058
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків окружної виборчої комісії
з підготовки та проведення виборів
народних депутатів України
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Стаття видатків | Сума | | (Закон України "Про вибори | | | | народних депутатів України" | | | | ( 1665-15 ) або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина перша статті 27, |Видатки на оплату праці: | 29555| |частина сімнадцята |- голови комісії, | | |статті 33, частина шоста |заступника голови, | | |статті 36, частина перша, |секретаря або інших членів | | |четверта статті 50 |виборчої комісії (загальною| | |( 1665-15 ), постанова |кількістю не більше трьох | | |Кабінету Міністрів України |осіб), які виконують свої | | |від 28 липня 2004 N 966 |повноваження у виборчій | | |( 966-2004-п ) (із змінами |комісії на платній основі; | | |внесеними згідно з |- за роботу членів виборчої| | |постановами Кабінету |комісії (у тому числі | | |Міністрів України від |пенсіонерів та осіб, які | | |24 вересня 2005 N 954 |тимчасово не працюють) у | | |( 954-2005-п ), від |день виборів і в дні | | |24 грудня 2005 N 1280 |встановлення підсумків | | |( 1280-2005-п ), від |голосування; | | |16 березня 2006 N 340 |- залучених фахівців, | | |( 340-2006-п ) |технічних працівників для | | | |організаційного, правового,| | | |технічного забезпечення | | | |здійснення повноважень, | | | |передбачених Законом | | | |( 1665-15 ) | | | |---------------------------+------| | |Нарахування на заробітну | 9843| | |плату | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина перша статті 23, |Використання засобів | 42750| |частина п'ятнадцята |масової інформації | | |статті 28, |(публікація рішень щодо | | |частина восьма статті 69, |утворення звичайних та | | |частина перша, третя |спеціальних виборчих | | |статті 70 Закону ( 1665-15 ) |дільниць із зазначенням | | | |номерів виборчих дільниць, | | | |їх меж, місцезнаходження | | | |(витяг); складу дільничної | | | |виборчої комісії та змін у | | | |складі дільничних виборчих | | | |комісій) | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина шоста статті 25, |Виготовлення печаток, | 14471| |пункт 12, 19 частини другої |штампів та вивісок для | | |статті 31 Закону ( 1665-15 ) |дільничних виборчих комісій| | |-----------------------------+---------------------------+------| |Пункт 9 частини другої |Транспортні витрати | 3764| |статті 31 Закону ( 1665-15 ) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина дванадцята статті 28,|Оплата послуг зв'язку | 7332| |пункт 9 частини другої | | | |статті 31, | | | |частина перша статті 54, | | | |частина чотирнадцята | | | |статті 83, | | | |частина перша статті 94 | | | |Закону ( 1665-15 ) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Пункти 9, 19 частини другої |Придбання канцелярських та | 1308| |статті 31 Закону ( 1665-15 ) |господарських товарів | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина перша статті 54, |Відшкодування витрат за | 904| |частина восьма статті 66, |утримання приміщень | | |частина третя статті 81 | | | |Закону ( 1665-15 ) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Пункт 3, 16 частини другої |Відрядження членів окружної| 5156| |статті 31 Закону ( 1665-15 ) |виборчої комісії в межах | | | |округу з метою | | | |організаційно-методичного | | | |забезпечення діяльності | | | |дільничних комісій, до | | | |Центральної виборчої | | | |комісії | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина п'ята статті 25, |Інші видатки | 2426| |частина друга статті 31, | | | |частини перша, друга | | | |статті 118 Закону ( 1665-15 )| | | |---------------------------------------------------------+------| |УСЬОГО |117509| ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 березня 2006 року N 1058
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків для потреб дільничних виборчих
комісій з підготовки та проведення
виборів народних депутатів України
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне | Стаття видатків |Норми в межах виборчої | | обґрунтування (Закон | | дільниці | | України "Про вибори | |-----------------------| | народних депутатів | |малої |серед- |вели- | | України" ( 1665-15 ) | |(до 500|ньої від|кої | | або інші | |вибор- |500 до |(понад| | нормативно-правові | |ців) |1500 ви-|1500 | | акти) | | |борців) |вибор-| | | | | |ців) | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частина перша |Видатки на оплату| 7841| 8288| 10174| |статті 27, частина |праці: | | | | |сімнадцята статті 33, |- голови комісії,| | | | |частина шоста |заступника голови| | | | |статті 36, |секретаря або | | | | |частина перша, |інших членів | | | | |четверта статті 50 |виборчої комісії | | | | |Закону ( 1665-15 ), |(загальною | | | | |постанова Кабінету |кількістю не | | | | |Міністрів України від |більше трьох | | | | |28 липня 2004 N 966 |осіб), які | | | | |( 966-2004-п ) (із |виконують свої | | | | |змінами, внесеними |повноваження у | | | | |згідно з постановами |виборчій комісії | | | | |Кабінету Міністрів |на платній | | | | |України від 24 вересня|основі; | | | | |2005 N 954 |- за роботу | | | | |( 954-2005-п ), від |членів виборчої | | | | |24 грудня 2005 N 1280 |комісії (у тому | | | | |( 1280-2005-п ), від |числі пенсіонерів| | | | |16 березня 2006 N 340 |та осіб які | | | | |( 340-2006-п ) |тимчасово не | | | | | |працюють) у день | | | | | |виборів і в дні | | | | | |встановлення | | | | | |підсумків | | | | | |голосування; | | | | | |- залучених | | | | | |фахівців, | | | | | |технічних | | | | | |працівників для | | | | | |організаційного, | | | | | |правового, | | | | | |технічного | | | | | |забезпечення | | | | | |здійснення | | | | | |повноважень, | | | | | |передбачених | | | | | |Законом | | | | | |( 1665-15 ) | | | | | |-----------------+-------+--------+------| | |Нарахування на | 2774| 2932| 3565| | |фонд оплати праці| | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Пункти 2, 5, 7, 9, 11 |Оплата | 802| 802| 802| |частини другої |транспортних | | | | |статті 32, частина |послуг | | | | |десята статті 80, | | | | | |частини перша | | | | | |статті 91 Закону | | | | | |( 1665-15 ) | | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частина дванадцята |Оплата послуг | 787| 787| 787| |статті 28, пункт 12 |зв'язку | | | | |частини другої | | | | | |статті 32, частина | | | | | |перша статті 54, | | | | | |частини тринадцята, | | | | | |чотирнадцята | | | | | |статті 83 Закону | | | | | |( 1665-15 ) | | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Пункт 12 частини |Придбання | 344| 354| 372| |другої статті 32 |витратних | | | | |Закону ( 1665-15 ) |матеріалів, | | | | | |канцелярських та | | | | | |господарських | | | | | |товарів | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частини перша, |Облаштування | 320| 500| 736| |четверта статті 81 |кабін для | | | | |Закону ( 1665-15 ) |голосування | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частина перша |Відшкодування | 360| 360| 360| |статті 54, частина |витрат за | | | | |третя статті 81 |утримання | | | | |Закону ( 1665-15 ) |приміщень | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Пункт 12 частини |Інші видатки | 29| 31| 37| |другої статті 32 | | | | | |Закону ( 1665-15 ) | | | | | |----------------------------------------+-------+--------+------| |УСЬОГО | 13257| 14054| 16833| ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвгору