Про затвердження Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Запит [...] від 10.08.20171016
Документ v1016874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.08.2017  № 1016

Про затвердження Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Антимонопольного комітету УкраїниМ. НіжнікЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
10.08.2017 № 1016

ПОРЯДОК
здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб’єктом господарювання, який подає запит на сертифікацію, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), строк їх подання, розмір та порядок оплати за здійснення сертифікації, порядок прийняття Регулятором попереднього та остаточного рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, строк дії рішення про сертифікацію.

1.2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, які мають намір отримати рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії (далі - ОСП).

1.3. Цей Порядок застосовується з метою перевірки відповідності суб’єкта господарювання, який подав запит на сертифікацію ОСП, вимогам щодо відокремлення і незалежності ОСП, передбаченим Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон).

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

службові особи - особи, на яких покладено організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції (обов’язки) на здійснення керівництва підприємством, трудовим колективом підприємства, ділянкою роботи, операційною діяльністю підприємства;

право - у розумінні, визначеному частиною шостою статті 32 Закону.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, законах України «Про акціонерні товариства», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції» та інших нормативно-правових актах.

2. Вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб’єктом господарювання, який подає запит на сертифікацію

2.1. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію ОСП (далі - Подавач запиту), подає запит на проведення сертифікації ОСП (далі - запит на сертифікацію) до Регулятора за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, і такі документи, дані та інформацію:

1) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Подавача запиту;

2) копію статуту Подавача запиту;

3) перелік засновників (акціонерів) Подавача запиту із зазначенням інформації про здійснення ними будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та/або природного газу та виду даної діяльності;

4) дані та інформацію щодо часток (акцій) кожного засновника (акціонера) Подавача запиту у статутному (акціонерному) капіталі Подавача запиту та інших суб’єктів господарювання;

5) документальне підтвердження, що одна й та сама особа (у тому числі державний орган) чи особи (у тому числі державні органи) не здійснюють прямо або опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно Подавача запиту (або системи передачі електричної енергії) з однієї сторони та контроль чи право над суб’єктом(-ами) господарювання у сфері енергетики, який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), з іншої сторони.

З цією метою надається перелік суб’єктів господарювання та/або уповноважених державних органів, які здійснюють прямий або опосередкований одноосібний або спільний контроль чи право над Подавачем запиту (системою передачі електричної енергії), з чітким зазначенням способу контролю та відповідних прав, які мають такі суб’єкти господарювання та/або уповноважені державні органи по відношенню до Подавача запиту та інших суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних).

У випадку якщо два державних органи здійснюють контроль чи право над Подавачем запиту (системою передачі електричної енергії) та контроль чи право над суб’єктом(-ами) господарювання (у тому числі іноземним(-и)),  який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), необхідно надати документальне підтвердження того, що вони не контролюються або не перебувають під впливом третього державного органу. При цьому надається опис форми здійснення контролю (впливу) на такі державні органи, положення відповідних державних органів, інші розпорядчі документи (нормативно-правові акти), де зазначається, чи третій державний орган також здійснює контроль над суб’єктом(-ами) господарювання з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу); посилання на положення нормативно-правових актів, згідно з якими відповідні державні органи є юридично та фінансово незалежними (у тому числі від третього державного органу) тощо;

6) акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу Подавача запиту, складений та затверджений у порядку, передбаченому чинним законодавством;

7) затверджений зведений акт оцінки, зведений перелік і передавальний акт майна, внесеного до статутного капіталу Подавача запиту, та майна, закріпленого за ним на праві господарського відання та/або управління, та інші документи, що підтверджують право власності та/або господарського відання, та/або управління;

8) річну фінансову звітність на останню звітну дату, що передує поданню запиту на сертифікацію, яка включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів;

9) інформацію щодо осіб, які мають право призначати членів наглядової ради (за наявності наглядової ради), директора/генерального директора або членів виконавчого органу, інших посадових осіб Подавача запиту, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) таких осіб та переліку суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних), які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) та перебувають під прямим або опосередкованим одноосібним або спільним контролем чи правом таких осіб;

10) копію рішення особи (у тому числі державного органу), уповноваженої на здійснення таких функцій, про призначення членів наглядової ради (за наявності наглядової ради)  Подавача запиту, засвідчену керівником Подавача запиту;

11) копію рішення особи (у тому числі державного органу), уповноваженої на здійснення таких функцій, про призначення директора/генерального директора або членів виконавчого органу Подавача запиту, засвідчену керівником Подавача Запиту;

12) дані та інформацію щодо керівників усіх рівнів управління та інших службових осіб Подавача запиту, які на момент подання є працівниками Подавача запиту та впродовж двох років до дати подання суб’єктом господарювання запиту на сертифікацію є та/або  були  працівниками  суб’єкта(-ів) господарювання (у тому числі іноземного(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу). Такі дані та інформація повинні містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) працівників із зазначенням поточних посад у суб’єкті господарювання, що є Подавачем запиту, та посад, які вони обіймали (обіймають) під час роботи у суб’єкті(-ах) господарювання  (у тому числі іноземному(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електроенергії (природного газу), із наданням копій їх трудових книжок із відомостями за останні два роки їх трудової діяльності;

13) дані та інформацію щодо керівників усіх рівнів управління та інших службових осіб Подавача запиту, які на момент подання є працівниками Подавача запиту та впродовж двох років до дати подання суб’єктом господарювання запиту на сертифікацію користуються та/або користувалися будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та/або копії документів, що засвідчують користування ними будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу). Такі дані та інформація повинні містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) працівників із зазначенням поточних посад у суб’єкті господарювання, що є Подавачем запиту, та форму і статус користування правом щодо кожного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

14) витяги з трудових чи цивільно-правових договорів (засвідчені підписом керівника Подавача запиту), укладених Подавачем запиту з членом(-ами) виконавчого органу та наглядової ради (за наявності) Подавача запиту, в яких визначено його (їх) повноваження, права та обов’язки в суб’єкті господарювання, що є Подавачем запиту, та в яких закріплено положення, що одна й та сама особа не може одночасно бути членом виконавчого органу та членом наглядової ради (за наявності наглядової ради)  Подавача запиту та суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

15) перелік суб’єктів господарювання (засвідчений підписом керівника Подавача запиту), які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Подавача запиту, з чітким зазначенням способу здійснення такого контролю та відповідних прав, а також із зазначенням інформації про здійснення ними будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та/або природного газу та виду даної діяльності;

16) копії ліцензій, дозволів та/або іншої дозвільної документації, отриманої Подавачем запиту з метою здійснення діяльності на ринку електричної енергії України та/або інших країн;

17) документи та інформацію, які підтверджують, що Подавач запиту в незалежний спосіб без придбання послуг/робіт у суб’єкта(-ів) господарювання (у тому числі іноземного(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), здійснює планування комерційної діяльності, управління ризиками та страхування ризиків, юридичні послуги, бухгалтерський облік, матеріально-технічне забезпечення, фінансовий менеджмент, кадрову політику;

18) документи, які містять перелік інформації, віднесеної до конфіденційної і комерційної таємниці, та підтверджують, що Подавач запиту забезпечив належний захист від розголошення конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці відповідно до вимог законодавства, отриманої від учасників ринку, що використовується Подавачем запиту для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії, а також інформації щодо своєї власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку. Перелік інформації, віднесеної до конфіденційної та комерційної таємниці, формується Подавачем запиту з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших актів законодавства.

2.2. До запиту на сертифікацію Подавач запиту також додає заповнений опитувальний лист для проведення сертифікації ОСП (далі - Опитувальний лист) (додаток 2), документи, дані та інформацію, що вимагаються згідно із цим Опитувальним листом, та документ, що підтверджує здійснення Подавачем запиту оплати за здійснення сертифікації відповідно до умов, передбачених цим Порядком.

2.3. Відомості, що не вміщуються у відповідній графі Опитувального листа, та документи, дані та інформація, що вимагаються згідно із цією графою, оформлюються окремим додатком до Опитувального листа, який підписується Подавачем запиту. При цьому у відповідній графі робиться запис «додається в додатку(ах) №___», а в додатках до Опитувального листа записується назва відповідної графи «додаток до графи №___».

2.4. Регулятор має право вимагати від Подавача запиту, а також від суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), іншу інформацію, документи та дані, що необхідні для визначення відповідності Подавача запиту вимогам про відокремлення і незалежність ОСП, визначеним Законом.

2.5. Регулятор має право звертатися до суб’єктів владних повноважень (державних органів) з метою отримання  інформації, документів та даних, необхідних для забезпечення виконання функцій Регулятора з сертифікації ОСП, визначених Законом.

2.6. Подавач запиту повідомляє Регулятора про будь-які зміни в наданих документах, даних та інформації, передбачених цією главою, не пізніше ніж через три робочі дні після того, як ці зміни відбулися, та надає всі відповідні документи, дані та/або інформацію відповідно до вимог цього Порядку не пізніше ніж через десять робочих днів з дати, коли ці зміни відбулися. У разі отримання такого повідомлення Регулятор призупиняє розгляд документів, даних та/або інформації, стосовно яких повідомлено Подавачем запиту про зміни, до часу подання оновлених документів, даних та/або інформації. Термін прийняття попереднього рішення щодо сертифікації, визначений у пункті 3.5 глави 3 цього Порядку, може бути продовжений у такому випадку на строк, упродовж якого Подавач запиту подав оновлену інформацію до Регулятора, але не більше ніж на десять робочих днів.

2.7. Документи, дані та інформація, передбачені цією главою, подаються Регулятору в письмовій та електронній формі українською та англійською мовами.

3. Процедура сертифікації

3.1. Регулятор приймає рішення про сертифікацію (або про відмову у сертифікації) ОСП відповідно до Закону та цього Порядку на підставі результатів перевірки відповідності Подавача запиту вимогам про відокремлення і незалежність ОСП, передбаченим Законом, зокрема згідно з такими критеріями:

1) Подавач запиту є акціонерним товариством, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі Подавача запиту належать державі та не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб;

2) фізична або юридична особа, у тому числі якщо така особа є державним органом (уповноваженою особою державного органу), яка прямо або опосередковано здійснює одноосібний або спільний контроль/є засновником (акціонером) Подавача запиту або користується будь-яким правом щодо Подавача запиту (у тому числі будь-якими правами щодо системи передачі), не має права на здійснення прямого чи опосередкованого контролю над суб’єктом господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або користуватися будь-яким правом щодо такого суб’єкта і навпаки;

3) фізична або юридична особа, у тому числі якщо така особа є державним органом (уповноваженою особою державного органу), яка прямо або опосередковано здійснює одноосібний або спільний контроль/є засновником (акціонером) Подавача запиту, не має права призначати посадових осіб та здійснювати контроль будь-яким іншим способом над наглядовими, виконавчими органами та органами управління (та його членами), іншими посадовими особами суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або навпаки, а також мати право голосу та/або 50 відсотків і більше корпоративних прав у такому суб’єкті господарювання;

4) Подавачем запиту забезпечується належний захист від розголошення конфіденційної інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується Подавачем запиту для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії, та іншої інформації, отриманої Подавачем запиту при здійсненні ним своїх функцій на ринку електричної енергії, яка становить комерційну таємницю відповідно до вимог законодавства, а також інформації (у тому числі щодо своєї власної діяльності), розкриття якої може надавати комерційні переваги окремому(-им) учаснику(-ам) ринку;

5) Подавач запиту забезпечив (зокрема умовами трудового договору) неможливість упродовж двох років подальшого працевлаштування службових осіб Подавача запиту в суб’єкті господарювання, що провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або навпаки;

6) Подавач запиту має власні фінансові, матеріальні, технічні та кадрові ресурси, необхідні для здійснення діяльності ОСП, та здатний виконувати функції та повноваження ОСП, визначені в Законі та нормативно-правових актах;

7) Подавач запиту має достатні повноваження, функції, права та обов’язки щодо надання послуг з приєднання до системи передачі, надання доступу до системи передачі, послуг з передачі електричної енергії, а також щодо технічного обслуговування, підтримання в експлуатаційній готовності та розвитку системи передачі з метою забезпечення довгострокового попиту на передачу електричної енергії за рахунок планування інвестицій, будівництва та введення в експлуатацію інфраструктури системи передачі, та для виконання інших функцій та обов’язків, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами;

8) Подавач запиту є власником системи передачі та необхідних активів для виконання функцій ОСП;

9) Подавач запиту має власне найменування та торговельну марку (знак), яка чітко відрізняє Подавача запиту від інших суб’єктів господарювання на ринку електричної енергії;

10) наявність належного програмного та апаратного забезпечення для здійснення функцій, покладених на ОСП, відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;

11) наявність приміщення (будівлі) для виконання функцій ОСП, а також системи безпеки та доступу до приміщення (будівлі) ОСП, яка забезпечує авторизований доступ до приміщень ОСП (структурних підрозділів).  При цьому Подавач запиту не може використовувати будь-які приміщення та системи безпеки спільно з суб’єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або використовувати їх на підставі договору з таким(-и) суб’єктом(-ами) господарювання;

12) Подавач запиту незалежний у прийнятті рішень, що стосуються запозичення коштів у банках або на ринку капіталу, надання послуг з приєднання до системи передачі, надання доступу до системи передачі, а також щодо технічного обслуговування, підтримання в експлуатаційній готовності та розвитку системи передачі з метою забезпечення довгострокового попиту на передачу електричної енергії за рахунок планування інвестицій, будівництва та введення в експлуатацію інфраструктури, та при виконанні інших функцій, прав та обов’язків, передбачених  Законом;

13) виконавчий орган (особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства) Подавача запиту з урахуванням повноважень загальних зборів або наглядової ради (за наявності) є незалежним у прийнятті рішень щодо прийому на роботу працівників, виплат винагороди та припинення з ними трудових відносин;

14) Подавач запиту забезпечує (зокрема у трудових договорах та/або посадових інструкціях або інших підтверджуючих документах) виконання заборони службовим особам та працівникам отримувати прямі або опосередковані доручення, матеріальні/фінансові вигоди від суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

3.2. У разі якщо запит на сертифікацію подає суб'єкт господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, процедура сертифікації здійснюється відповідно до пунктів 3.3 - 3.9 цієї глави з урахуванням  особливостей, передбачених главою 5 цього Порядку.

3.3. Регулятор може прийняти рішення про відмову Подавачу запиту в сертифікації у разі:

1) невідповідності Подавача запиту вимогам про відокремлення і незалежність ОСП, передбаченим Законом;

2) виявлення у поданих документах даних та інформації, що не відповідають дійсності;

3) надання Подавачем запиту в неповному обсязі документів, даних та інформації, передбачених цим Порядком, та/або на запит Регулятора.

3.4. Регулятор невідкладно, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на сертифікацію, направляє Секретаріату Енергетичного Співтовариства повідомлення про отримання запиту про сертифікацію.

3.5. Регулятор приймає попереднє рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації протягом чотирьох місяців з дня отримання запиту на сертифікацію та повного пакету документів, даних та інформації, передбачених цим Порядком. Відповідне попереднє рішення Регулятора розміщується на офіційному веб-сайті Регулятора.

3.6. Регулятор невідкладно, не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, надає Секретаріату Енергетичного Співтовариства попереднє рішення Регулятора про сертифікацію або про відмову у сертифікації разом з усією інформацією, що стосується прийнятого рішення. При цьому Регулятор зазначає наявність у документах, що подаються до Секретаріату Енергетичного Співтовариства, конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

3.7. Регулятор взаємодіє із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та з Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства (ECRB) під час підготовки висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства з урахуванням Процедури ECRB № 01.1/2015 про надання висновку ECRB щодо рішення національного регуляторного органу про сертифікацію ОСП електроенергії та газу.

3.8. Протягом двох місяців з дня отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації ОСП Регулятор розглядає такий висновок та приймає остаточне рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації.

3.9. У випадку відсутності висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства протягом чотирьох місяців з дня отримання попереднього рішення Регулятора про сертифікацію або про відмову у сертифікації ОСП та відповідних документів вважається, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства не висунув заперечень відносно попереднього рішення Регулятора і Регулятор приймає остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті. Таке рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора разом з інформацією щодо відсутності висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації.

3.10. Регулятор повідомляє Подавача запиту про отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації протягом трьох робочих днів після закінчення строку, вказаного у пункті 3.8.

3.11. Остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, прийняте з урахуванням висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації, підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора разом із висновком Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації.

3.12. Якщо Регулятор приймає остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, що не враховує висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, на офіційному веб-сайті Регулятора разом із рішенням Регулятора розміщується висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також обґрунтування Регулятора щодо причин неврахування такого висновку.

3.13. Подавач запиту має право оскаржити в суді у встановленому законодавством порядку рішення Регулятора про відмову у сертифікації.

4. Розмір та порядок оплати за здійснення сертифікації

4.1. Оплата за здійснення сертифікації провадиться в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день подання запиту про сертифікацію. Суб’єкт господарювання, який подав запит на сертифікацію, повинен здійснити оплату протягом десяти робочих днів з дня подання запиту про сертифікацію та подати Регулятору відповідний документ, що підтверджує внесення оплати за здійснення сертифікації  (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію (чек) з платіжного терміналу або з поштового відділення зв’язку).

4.2. Оплата за здійснення сертифікації зараховується до Державного бюджету України.

5. Особливості сертифікації суб'єкта господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства

5.1. У разі якщо запит на сертифікацію подає суб'єкт господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, Регулятор протягом п’яти робочих днів повідомляє про це Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

5.2. Регулятор приймає попереднє рішення про відмову у сертифікації суб'єкта господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, якщо:

1) такий суб'єкт не виконує вимоги щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі, передбачені Законом;

2) прийняття рішення про сертифікацію такого суб'єкта зашкодить безпеці постачання електричної енергії в Україні або в Енергетичному Співтоваристві з урахуванням:

прав та обов'язків Енергетичного Співтовариства щодо відповідної держави, що не є стороною Енергетичного Співтовариства, на підставі норм міжнародного права, зокрема міжнародних угод (договорів) з питань безпеки постачання електричної енергії, сторонами яких є Енергетичне Співтовариство та відповідна держава;

прав та обов'язків України щодо відповідної держави, що не є стороною Енергетичного Співтовариства, на підставі міжнародних договорів України, укладених з такою державою, за умови, що такі права та обов'язки не суперечать Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

прав та обов'язків, взятих на себе Україною на підставі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

інших фактів та обставин, що стосуються такого суб'єкта та/або держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, та мають значення для визначення відповідності такого суб'єкта вимогам щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі електричної енергії, передбаченим Законом.

5.3. Регулятор має право звертатися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та інших суб'єктів владних повноважень із запитом про надання висновків з питань, зазначених у частині другій статті 36 Закону. Регулятор ураховує такі висновки у процесі прийняття рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації.

5.4. Перед прийняттям остаточного рішення щодо сертифікації Регулятор має отримати висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо:

1) відповідності суб’єкта господарювання вимогам щодо незалежності;

2) відсутності ризику для безпеки постачання електричної енергії в Енергетичному Співтоваристві.

5.5. Регулятор приймає рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації суб’єкта господарювання, контроль над яким здійснюють особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, за процедурою, визначеною у главі 3 цього Порядку.

5.6. Регулятор приймає остаточне рішення про відмову у сертифікації суб'єкта господарювання, контроль над яким здійснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, без урахування висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства, якщо прийняття рішення про сертифікацію такого суб'єкта створює загрозу для безпеки постачання електричної енергії в Україні чи становить загрозу інтересам національної безпеки України, за процедурою, визначеною у главі 3 цього Порядку.

6. Строк дії рішення про сертифікацію та моніторинг дотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі електричної енергії

6.1. Строк дії рішення про сертифікацію відповідає строку дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, встановленої законодавством.

6.2. У разі наявності у суб’єкта господарювання, що пройшов сертифікацію, наміру продовжувати виконувати функції ОСП відповідно до вимог Закону такий суб’єкт господарювання за дванадцять місяців до закінчення строку дії рішення про сертифікацію подає до Регулятора документи, передбачені главою 2 цього Порядку.

6.3. Повторна сертифікація здійснюється відповідно до цього Порядку.

6.4. Регулятор здійснює регулярний моніторинг виконання ОСП вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП, передбачених Законом та цим Порядком.

6.5. До 01 березня року, наступного за звітним, ОСП подає Регулятору щорічний звіт про виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, передбачених Законом.

6.6. Регулятор має право у будь-який час вимагати від ОСП надання  документів, даних та інформації, зазначених у главі 2 цього Порядку, а ОСП зобов’язаний надати їх у визначений Регулятором строк.

6.7. ОСП невідкладно письмово повідомляє Регулятора про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення та незалежності ОСП, передбачених Законом та цим Порядком, у тому числі про зміни у складі учасників (акціонерів) та їх часток у статутному капіталі, у складі виконавчого органу, наглядової ради, інших органів, а також зміни у складі керівників усіх рівнів управління та інших службових осіб ОСП, та надає всі відповідні документи.

6.8. Регулятор ініціює проведення перевірки дотримання ОСП вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП у випадку:

1) отримання письмового повідомлення від ОСП відповідно до пункту 6.7 цієї глави;

2) наявності у Регулятора обґрунтованого припущення про те, що запланована зміна контролю або прав інших осіб над ОСП може призвести або призвела до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП, передбачених Законом;

3) отримання обґрунтованої вимоги від Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

6.9. Регулятор розпочинає перевірку дотримання ОСП вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП не пізніше десяти робочих днів з дня:

1) отримання відповідного письмового повідомлення від ОСП - у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 6.8 цієї глави;

2) письмового повідомлення ОСП про початок перевірки за власною ініціативою Регулятора - у випадку, визначеному підпунктом 2 пункту 6.8 цієї глави;

3) отримання Регулятором відповідної вимоги Секретаріату Енергетичного Співтовариства - у випадку, визначеному підпунктом 3 пункту 6.8 цієї глави.

Регулятор проводить перевірку дотримання оператором системи передачі електричної енергії вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП не довше чотирьох місяців з дня  її початку.

6.10. У разі виявлення недотримання вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП, передбачених Законом, Регулятор повідомляє про це ОСП. ОСП зобов’язаний усунути виявлені Регулятором порушення протягом обґрунтованого строку, визначеного Регулятором, що не може перевищувати двох місяців, і надати документи, дані та інформацію про усунення таких порушень.

6.11. Якщо ОСП не усунув виявлені Регулятором порушення вимог щодо відокремлення і незалежності ОСП, Регулятор приймає рішення про невідповідність ОСП вимогам щодо відокремлення і незалежності ОСП, передбаченим Законом. У такому випадку Регулятор застосовує до ОСП в установленому законодавством порядку санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії або фінансові санкції (штрафи), передбачені статтею 77 Закону.

У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії суб’єкт господарювання не звільняється від обов’язку виконувати в повному обсязі і належної якості функції та зобов’язання ОСП до отримання ліцензії новим ОСП.

6.12. ОСП зобов'язаний письмово повідомити Регулятора про будь-які обставини, що можуть призвести до переходу контролю над ОСП до особи (осіб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або до держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства.

6.13. Регулятор невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів повідомляє Секретаріат Енергетичного Співтовариства про будь-які обставини, що можуть призвести до переходу контролю над ОСП до особи (осіб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або до держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства.

7. Захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці

7.1. У випадках, якщо документи, дані та/або інформація, надані ОСП Регулятору відповідно до цього Порядку, містять положення конфіденційного характеру та/або становлять комерційну таємницю, ОСП має під час подачі зазначити положення в документах, даних та інформації, що мають такий характер. При цьому ОСП має надати згоду на здійснення розкриття (передачі) положень, які містять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, що стала відома Регулятору під час сертифікації, особам (організаціям), що беруть участь у сертифікації ОСП відповідно до Закону.

7.2. Регулятор не зобов’язаний вважати документи, дані та/або інформацію, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер, якщо ОСП не зазначив цього.

7.3. Регулятор має право на власний розсуд вважати будь-які документи, дані та/або інформацію, надані ОСП, державними органами та іншими відомствами/суб’єктами господарювання з метою сертифікації, такими, що є конфіденційними та/або становлять комерційну таємницю відповідно до законодавства.

7.4. Регулятор зобов’язаний забезпечити захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства. Така інформація може бути розголошена лише у випадках, передбачених законодавством.

Заступник директора
Департаменту стратегічного
розвитку та планування -
начальник відділу моніторингу
та  регулювання якості послуг

Г. РуденкоДодаток 1
до Порядку здійснення сертифікації
оператора системи передачі
електричної енергії
(пункт 2.1)

ЗАПИТ
на проведення сертифікації оператора системи передачі електричної енергіїДодаток 2
до Порядку здійснення сертифікації
оператора системи передачі
електричної енергії
(пункт 2.2)

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
для проведення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії-1

1. Виконання вимог до оператора системи передачі електричної енергії відповідно до частини третьої статті 32 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) стосовно того, що оператором системи передачі електричної енергії може бути виключно її власник.

1.1. Потрібно надати детальну інформацію, у якій зазначити:

1) усі системи передачі (та відповідні об’єкти системи передачі) в Україні, які перебувають у власності (повністю або частково) та/або господарському віданні, та/або управлінні Подавача запиту (у тому числі ті, будівництво яких не завершено та/або заплановано станом на дату подання запиту), у тому числі міждержавні лінії електропередач та відокремлені системи передачі (мережі);

2) усі системи передачі (та відповідні об’єкти системи передачі) в інших країнах, у тому числі країнах-сторонах Енергетичного Співтовариства, які перебувають у повній або частковій власності та/або господарському віданні, та/або управлінні Подавача запиту;

3) якщо суб’єкт господарювання частково володіє та/або користується системою передачі (та об’єктами системи передачі), зазначаються інші власники системи передачі (та об’єктів системи передачі) із зазначенням частки власності/користування кожного власника/співвласника;

4) наявність у Подавача запиту системи передачі та об’єктів системи передачі, що перебувають на правах оренди чи лізингу, а саме інформації: про надання Подавачу запиту в оренду (лізинг) будь-яких об’єктів системи передачі будь-якими сторонами та/або про здачу Подавачем запиту таких об’єктів в оренду (лізинг) будь-яким сторонам.

2. Виконання вимог оператором системи передачі електричної енергії відповідно до частини другої статті 32 Закону в частині відокремлення і незалежності від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності.

2.1. Надати перелік інформації, в якому зазначити:

1) усі організації/відомства/органи (у тому числі іноземні), усіх осіб (у тому числі іноземних), що здійснюють прямий чи опосередкований спільний або одноосібний контроль-2 із зазначенням засобів їхнього контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль) над Подавачем запиту;

2) усі організації/відомства/органи (у тому числі іноземні), усіх осіб (у тому числі іноземних), прямий чи опосередкований контроль над якими здійснює Подавач запиту із зазначенням засобів цього контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре, одноосібний або спільний контроль);

3) усіх суб’єктів, які провадять господарську діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерську діяльність, у випадку якщо одна і та сама особа здійснює прямий або опосередкований спільний або одноосібний контроль чи будь-яке право-3 по відношенню до Подавача запиту та таких суб’єктів господарювання. Надати перелік таких фізичних та/або юридичних осіб із зазначенням засобів їхнього контролю (наприклад, право голосу, володіння контрольним пакетом акцій, право призначати членів наглядової ради, правління або органів, які на законних підставах представляють суб’єкта господарювання, контроль де-факто і де-юре) та/або прав, а також суб’єктів господарювання і видів діяльності, які вони здійснюють та на які розповсюджуються контроль та/або права таких осіб.

2.2. У разі якщо контроль та/або інші права над Подавачем запиту та суб’єктами господарювання з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності здійснюють державні органи:

1) коротко описати, чи здійснює прямо або опосередковано державний орган одноосібний або спільний контроль або інші права над Подавачем запиту та над суб’єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

2) детально описати та проілюструвати схематично організаційну структуру, яка відображає структуру власності та контролю державних органів над відповідними суб’єктами господарювання, у випадку, якщо державні органи (центральні чи місцеві) прямо або опосередковано здійснюють одноосібний або спільний контроль або інші права над Подавачем запиту, суб’єктом(-ами) господарювання з виробництва (видобутку), постачання електричної енергії (природного газу);

3) коротко описати спосіб, у який забезпечується правова (конституційна, законодавча) та фінансова незалежність між такими державними органами;

4) коротко описати спосіб, у який забезпечується незалежність діяльності з передачі електричної енергії від комерційної діяльності у сфері виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу) згідно з вимогами, встановленими частиною четвертою статті 32 Закону України «Про ринок електричної енергії».

2.3. Якщо Подавач запиту був частиною вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входили суб’єкти господарювання з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), коротко описати процедури/заходи, які були вжиті з метою недопущення отримання від Подавача запиту та/або від вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання суб’єктами господарювання з виробництва (видобутку), постачання електричної енергії (природного газу) конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також завдяки яким не відбувся перехід/переведення персоналу з компанії Подавача запиту до компаній суб’єктів господарювання з виробництва (видобутку), постачання електричної енергії (природного газу) та навпаки. Також надати відповідні підтверджуючі документи з цих питань.

3. Виконання вимог до оператора системи передачі електричної енергії щодо забезпечення здійснення функцій, передбачених Законом.

3.1. Коротко описати всі функції, які Подавач запиту виконує як ОСП, та зазначити їх відповідність положенням Закону. Зазначити посилання на всі положення нормативних актів (закони, кодекс системи передачі, інші нормативно-правові акти), які свідчать, що Подавач запиту несе повну відповідальність за виконання завдань та обов’язків ОСП.

3.2. Зазначити, чи має можливість Подавач запиту забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію, підтримання в належному стані та розвиток, включаючи нове будівництво та реконструкцію, системи передачі з метою забезпечення довгострокового попиту на передачу електричної енергії, виконання інших функцій ОСП згідно з законодавством за рахунок своїх фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів (так/ні).

3.3. Стисло описати спосіб, за допомогою якого ОСП вживає належних заходів з уникнення конфлікту інтересів при виконанні ним функцій диспетчерського (операційно-технологічного) управління та передачі електричної енергії, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку. При цьому надати програму заходів з недопущення конфлікту інтересів при виконанні вищезазначених функцій, а також посилання на відповідні положення внутрішніх документів (рішення, накази, розпорядження, посадові інструкції, статут тощо), які забезпечують її виконання.

4. Надати перелік документів, які містять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, зазначивши при цьому згоду на здійснення розкриття (передачі) положень, які містять конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, третім особам (організаціям), що беруть участь у сертифікації ОСП відповідно до Закону.

_________________________
(Керівник Подавача запиту)

___________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

"___" _______________ 20__ р.

__________
-1 З метою захисту конфіденційної інформації просимо вказати, яка інформація вважається конфіденційною, із зазначенням посилань на відповідні положення законодавства.
-2 Контроль - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
-3 Право - у розумінні, визначеному частиною шостою статті 32 Закону.вгору