Документ v0980874-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.05.2019, підстава - v0585874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 980

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 585 від 22.04.2019}

Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.07.2017  № 980

ПОРЯДОК
визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіат), який виконав умови переходу на стимулююче регулювання та його подальшого застосування, що визначені в рішенні НКРЕКП про застосування стимулюючого регулювання.

1.2. Цей Порядок установлює механізм визначення для ліцензіата необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та розрахунку тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

показник ефективності - цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

необхідний дохід - дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами ліцензіатом у кожному році регуляторного періоду;

операційні контрольовані витрати - операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата, примірний перелік яких наведено в додатку 1 до цього Порядку;

операційні неконтрольовані витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України), примірний перелік яких наведено в додатку 2 до цього Порядку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який становить 3 роки.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про природні монополії».

1.4. Вартісні показники у розрахунках надаються у тис. грн з округленням до цілого числа, обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - у тис. МВт•год з округленням до цілого числа, тарифи - у грн/МВт•год з округленням до двох знаків після коми.

1.5. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

регуляторної норми доходу для частини регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

коефіцієнта поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання;

параметра коригування необхідного доходу за недотримання цільових показників якості послуг;

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифів на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами до розрахунку беруться їх фактичні значення за ІІ півріччя попереднього року та І півріччя поточного року;

3) інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285 (далі - Порядок формування інвестиційних програм).

1.6. Протягом регуляторного періоду щороку за фактичними даними попереднього року проводиться коригування необхідного доходу на поточний рік, яке враховує:

фактичні обсяги виконання інвестиційної програми;

фактичні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;

відповідність фактичної якості послуг ліцензіата індивідуальним цільовим показникам якості послуг;

зміни в законодавстві у частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;

зміну обсягів передачі електричної енергії;

зміну кількості умовних одиниць обладнання.

2. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

2.1. Прогнозований необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на рік t розраховується за формулою

(1)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на рік t, тис. грн;


-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на рік t, тис. грн;


-

прогнозована амортизація на рік t, тис. грн;


-

прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис. грн;


-

прогнозовані витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами, на рік t, що визначаються за формулою

(2)

де

-

прогнозований обсяг технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами на рік t (з розбивкою по кварталах), що визначається з урахуванням Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергосистеми України на відповідний рік та Методичних рекомендацій з визначення обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними мережами і витрат при її передачі, затверджених Міністерством палива та енергетики 12 грудня 2005 року, тис. грн;


-

рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП, (або проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії) на рік t (з розбивкою по кварталах), тис. грн;


-

коефіцієнт, який враховує співвідношення фактичної ціни закупівлі електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами порівняно з прогнозованою оптовою ринковою ціною електричної енергії;


-

прогнозований податок на прибуток підприємств на рік t, тис. грн;


-

складова витрат спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на рік t, тис. грн.

2.2. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

(3)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в попередньому році t-1, тис. грн;


-

прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих контрольованих витрат у попередньому році t-1, тис. грн;


-

прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розраховується відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876, (далі - Порядок визначення витрат на оплату праці), тис. грн;


-

прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;


-

показник ефективності для операційних контрольованих витрат, %.

2.3. До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки ті операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані із здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

2.4. Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифу на базовий рік.

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається в розпорядженні ліцензіата.

2.5. Базові рівні операційних контрольованих витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

(4)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис. грн;


-

економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

(5)

де

-

уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;


-

фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;


-

кількість років у попередньому періоді регулювання.

2.6. До складу операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки ті операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

2.7. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на рік t визначаються за формулою

(6)

де

-

прогнозовані операційні неконтрольовані витрати в попередньому році t-1, тис. грн;


-

фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останній звітний рік, що передує року t, відносні одиниці;


-

прогнозований індекс споживчих цін для року t, %.

2.8. Базові рівні операційних неконтрольованих витрат для регуляторного періоду (ОНВ0) встановлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифів на базовий рік.

2.9. Нфон переглядається в разі зміни законодавчо встановленого рівня єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2.10. При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін + 5 % базовий рівень операційних неконтрольованих витрат переглядається.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

2.11. Амортизація в році t регуляторного періоду визначається відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, (далі - Порядок визначення регуляторної бази активів), окремо на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, за формулою

(7)

де

-

річна амортизація на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

амортизація в році t на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис. грн;


-

амортизація на активи, які отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів, що відносяться до підгрупи 1.1.3 групи 1, груп 3-7 додатка 1 до Порядку визначення регуляторної бази активів, тис. грн;


-

амортизація на активи, які створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання, тис. грн.

2.12. При визначенні амортизації в році t у відповідних складових враховується прогнозована амортизація активів, які будуть створені після переходу до стимулюючого регулювання в році t у рамках реалізації інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм.

2.13. Прогнозована амортизація на рік t розраховується як сума фактичної амортизації за І, ІІ та ІІІ квартали та прогнозованої амортизації на ІV квартал за попередній рік t-1.

2.14. Зазначена амортизація нараховується, починаючи з кварталу, наступного після кварталу, в якому планується введення відповідного активу в експлуатацію.

2.15. Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів здійснюється таким чином:

(8)

де

-

регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;


-

регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн;


-

регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн;


-

встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.

2.16. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання ( РБА-0), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, визначаються відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів.

2.17. Регуляторна база активів, яка створена на момент переходу до стимулюючого регулювання, може бути одноразово уточнена при коригуванні необхідного доходу на суму вартості активів, які були створені на момент переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, у році, який передував року впровадження стимулюючого регулювання, але на момент переходу до стимулюючого регулювання були відсутні дані щодо їх фактичної вартості.

2.18. На початок першого року першого періоду регулювання регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАntнов), дорівнює 0.

2.19. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на кінець попереднього року (РБАntнов = РБАновkt-1).

2.20. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на кінець року t визначається за формулою

(9)

де

-

регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на початок року t періоду регулювання, тис. грн;


-

вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, у році t, тис. грн;


-

сума інвестицій у році t відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис. грн без ПДВ;


-

дохід від плати за реактивну енергію в році регулювання t, тис. грн без ПДВ;


-

дохід від розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, тис. грн без ПДВ;


-

обсяг заходів інвестиційної програми, пов'язаний з реалізацією проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об’єктів електроенергетики, що реалізуються за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій під державні гарантії та відповідно до окремих рішень НКРЕКП, що були прийняті до запровадження стимулюючого регулювання, на рік t, тис. грн без ПДВ.

2.21. Податок на прибуток підприємств у році t розраховується за формулою

(10)

де

-

ставка податку на прибуток підприємств у році t, відносні одиниці.

2.22. Прогнозовані амортизація, прибуток на регуляторну базу активів та податок на прибуток розраховуються відповідно до пунктів 2.11-2.21 цього розділу з урахуванням прогнозних значень амортизації, суми інвестицій, індексу споживчих цін тощо.

При цьому:

прогнозована амортизація на активи регуляторної бази активів, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, у році t розраховується на активи, отримані до попереднього року t-1 включно;

прогнозована амортизація на активи, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання, у році t розраховується на активи, сформовані до попереднього року t-1 включно;

прогнозований дохід від плати за реактивну енергію у році t визначається за формулою

(11)

де

-

дохід від плати за реактивну енергію в році регулювання t-1, тис. грн без ПДВ.

3. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

3.1. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами здійснюється щороку на підставі фактичних даних за попередній рік за формулою

(12)

де

-

відхилення уточненого необхідного доходу на рік регулювання t-1 від прогнозованого необхідного доходу на попередній рік t-1, що визначається за формулою

(13)

3.2. Уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за попередній рік t-1 розраховується за формулою

(14)

де

-

уточнені операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за попередній рік t-1, що визначаються за формулою

(15)

де

-

прогнозовані операційні контрольовані витрати, уточнені для років другого та наступних регуляторних періодів з урахуванням базового рівня операційних контрольованих витрат (для першого періоду регулювання ), що розраховується за формулою 3 з уточненням економії , що визначається за формулою

(16)

де

-

уточнений фонд оплати праці у році t-2, що врахований у складі уточнених операційних контрольованих витрат у році t-2 тис. грн;


-

середньорічний фонд оплати праці в попередньому році t-1, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, з урахуванням фактично застосованих параметрів, тис. грн;


-

фактичний індекс цін виробників промислової продукції в попередньому році t-1, %;


-

встановлений НКРЕКП коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (0 < КУ < 1), відносні одиниці;


-

зміна кількості умовних одиниць обладнання за попередній рік t-1;


-

кількість умовних одиниць обладнання на початок попереднього року t-1;


-

уточнені операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за попередній рік t-1, що визначаються за формулою

(17)

де

-

фактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у попередньому році t-1, тис. грн;


-

фактичний фонд оплати праці в попередньому році t-1, тис. грн;


-

фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в попередньому році t-1, відносні одиниці;


-

фактичні витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами, у році t-1, що визначаються за формулою

(18)

де

-

фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами у році t-1, тис. грн;


-

фактична ціна електричної енергії, за якою купувалася електрична енергія з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу магістральними та міждержавними електричними мережами, у році t-1, тис. грн;


-

фактична амортизація в попередньому році t-1, розрахована відповідно до пункту 2.11 глави 2 цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, створених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

уточнений прибуток у попередньому році t-1, розрахований відповідно до пункту 2.15 глави 2 цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених після переходу до стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, суми інвестицій у попередньому році t-1 відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис. грн;


-

уточнений податок на прибуток підприємств у попередньому році t-1, розрахований відповідно до пункту 2.21 глави 2 цього Порядку, тис. грн;


-

коригування необхідного доходу у зв’язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії в попередньому році t-1, тис. грн, що визначається за формулою

(19)

де

m

-

кількість змін тарифів на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом попереднього року t-1;


і

-

період у попередньому році t-1, протягом якого тарифи на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами залишалися незмінними;


-

тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що діяв протягом періоду i в попередньому році t-1, грн/МВт•год;


-

різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягом переданої електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом періоду i в попередньому році t-1, тис. МВт•год, розраховується за формулою

(20)

де

-

фактичний обсяг переданої електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом періоду i в попередньому році t-1, тис. МВт•год;


-

прогнозований обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом періоду i в році t-1, МВт•год, що визначається за формулою

(21)

де

-

річний прогнозований обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передбачений при розрахунку відповідного тарифу на період і у попередньому році t-1, тис. МВт•год;


-

фактичний річний обсяг переданої електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами в попередньому році t-1, тис. МВт•год;


-

ставка податку на прибуток у попередньому році t-1, відносні одиниці;


-

коригування необхідного доходу у зв’язку з прийняттям НКРЕКП рішень щодо порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 11 жовтня 1996 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за № 637/1662, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

4. Розрахунок тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

4.1. Тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами розраховується на період регулювання в розрізі кварталів календарного року без урахування податку на додану вартість (без ПДВ) за формулою

(22)

де

-

тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на к-й квартал року t, грн/МВт•год;


к

-

квартал календарного року (к = 1, 2, 3, 4);


-

прогнозований необхідний дохід у к-му кварталі року t, тис. грн;


-

прогнозований обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами в к-му кварталі року t, тис. МВт•год.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 1
до Порядку визначення необхідного
доходу та тарифу на передачу
електричної енергії від здійснення
діяльності з передачі електричної
енергії магістральними
та міждержавними електричними
мережами у разі застосування
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
операційних контрольованих витрат

№ з/п

Статті витрат

тис. грн

1

Ремонт підрядним способом


2

Водопостачання та каналізація


3

Обслуговування обладнання підстанцій


4

Обслуговування повітряних ліній


5

Обслуговування пристроїв РЗА


6

Обслуговування засобів вимірювальної техніки


7

Обслуговування засобів обчислювальної техніки


8

Обслуговування засобів ДТУ


9

Обслуговування спецтехніки і спецмеханізмів


10

Транспортні послуги


11

Інші витрати на обслуговування виробничого процесу та вартість виконаних робіт (послуг)


12

Послуги ЧАЕС


13

Охорона праці та техніка безпеки


14

Сировина та допоміжні матеріали


15

Пально-мастильні матеріали


16

Покупна енергія


17

Оплата праці


18

Відрахування на соціальні заходи


19

Амортизація


20

Оренда


21

Службові відрядження


22

Вартість проїзних квитків


23

Послуги зв’язку


24

Послуги сторожової та воєнізованої охорони, обслуговування охоронної сигналізації


25

Підготовка та перепідготовка кадрів


26

Послуги пожежної охорони


27

Страхування


28

Паспортизація об’єктів


29

Роз’їзний характер робіт


30

Вивіз сміття, санітарна обробка та інші побутові послуги


31

Витрати, пов'язані з техоглядом автотранспорту


32

Паркування та стоянка


33

Технічне обслуговування легкового автотранспорту


34

Атестація робочих місць


35

Інформаційно-консультаційні послуги


36

Медогляд


37

Добові для персоналу, який працює вахтовим методом


38

Дозиметричний контроль


39

Інформаційно-обчислювальні послуги


40

Одноразова грошова допомога при виході на пенсію


41

Винагорода за раціоналізаторські пропозиції


42

Паспортизація санітарно-екологічного стану об'єктів та робочих місць (екологічний паспорт)


43

Дозвіл на роботи з підвищеної небезпеки (охорона праці)


44

Оформлення прав землекористування


45

Представницькі витрати


46

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків


47

Юридичні, аудиторські, експертні послуги


48

Витрати на передплату періодичних видань


49

На дослідження та розробки


50

Відрахування профспілковій організації


51

Виплати по соціальних пільгах


52

Інші (розшифрувати)Додаток 2
до Порядку визначення необхідного
доходу та тарифу на передачу
електричної енергії від здійснення
діяльності з передачі електричної
енергії магістральними
та міждержавними електричними
мережами у разі застосування
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
операційних неконтрольованих витрат

№ з/п

Статті витрат

1

Екологічний податок

2

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

3

Рентна плата за спеціальне використання води

4

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

5

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

6

Мито

7

Податок на нерухоме майно

8

Транспортний податок

9

Плата за землю

10

Лікарняні за рахунок підприємства

11

Плата за ліцензовану діяльність

12

Інші обов’язкові платежі (розшифрувати)
вгору