Документ v0979874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.01.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 979

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Відповідно до законів України «Про природні монополії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.07.2017  № 979

ПОРЯДОК
визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіат).

1.2. Цей Порядок установлює механізм визначення ліцензіатом регуляторної бази активів, груп активів, що входять до складу регуляторної бази активів ліцензіата, строки їх корисного використання та метод їх обліку для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

1.3. З метою нарахування амортизації на активи ліцензіата, що входять до складу регуляторної бази, ліцензіат має здійснити розмежування активів за ліцензованими та іншими видами діяльності відповідно до встановленого чинним законодавством порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про природні монополії», «Про електроенергетику».

2. Визначення регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання

2.1. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (далі - Методика оцінки), за умови отримання позитивного висновку рецензента звіту про оцінку активів щодо його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

2.2. У разі якщо перехід до стимулюючого регулювання відбувся пізніше ніж через квартал після проведення незалежної оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається з урахуванням вартості активів, створених згідно із затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), інвестиційною програмою, та активів, прийнятих на баланс, вибуття активів та амортизації за формулою

де РБА-0 - регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

РБА - регуляторна база активів, визначена на підставі переоціненої вартості активів за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки, з урахуванням пунктів 2.3-2.7 цього розділу, тис. грн;

І - балансова первісна вартість активів, створених за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис. грн;

ВА - залишкова переоцінена вартість активів, що вибули за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

КПК - кількість повних кварталів від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання;

Анов - амортизація на активи, що були створені за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пунктів 3.4, 3.5 глави 3 цього Порядку, тис. грн.

2.3. До складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що безпосередньо використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

2.4. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання:

земельні ділянки та речові права на них;

об’єкти соціально-культурного призначення;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокові біологічні активи;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи;

оборотні активи;

витрати майбутніх періодів.

2.5. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми, у році, що передував року впровадження стимулюючого регулювання, але при цьому не були включені в цьому самому році до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, можуть бути включені до неї у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

2.6. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми, у роках, що передували року впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію, з урахуванням висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки.

2.7. Не включаються до складу регуляторної бази активів:

частина активів, що перевищують встановлені обмеження, - будівлі адміністративного призначення площею понад 10 м-2 на 1 працюючого в ній за штатним розписом;

активи, для яких встановлені обмеження, - легкові автомобілі балансовою первісною вартістю понад 200 тис. грн за одиницю (з урахуванням податку на додану вартість) та легкові автомобілі, кількість яких перевищує 3 на 100 працівників.

2.8. Строк корисного використання активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, для нарахування амортизації становить 30 років.

Річна амортизація на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, розраховується за формулою

2.9. Амортизація активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, нараховується щокварталу із застосуванням прямолінійного методу.

2.10. Після переходу до стимулюючого регулювання в разі відчуження активів регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, та амортизація на суму вартості цих активів з дати їх відчуження не нараховуються.

3. Визначення регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання

3.1. До складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що були створені відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм.

3.2. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми, у роках, наступних за роками після впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

3.3. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, активи, що були створені за рахунок споживачів та інших користувачів електричною мережею, та активи, для яких встановлені обмеження, - легкові автомобілі балансовою первісною вартістю понад 200 тис. грн за одиницю (з урахуванням податку на додану вартість).

3.4. Амортизація на активи, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, нараховується із застосуванням прямолінійного методу щокварталу з урахуванням строків їх корисного використання згідно з додатком до цього Порядку за видами ліцензованої діяльності.

3.5. Нарахування амортизації на активи, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, здійснюється протягом строку їх корисного використання згідно з додатком до цього Порядку за видами ліцензованої діяльності і призупиняється на період виведення їх з експлуатації, що перевищує 3 місяці (з метою реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання і консервації та інших причин), на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. Нарахування амортизації відновлюється з місяця, наступного за місяцем уведення в експлуатацію таких активів.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток
до Порядку визначення
регуляторної бази активів для ліцензіата
з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними
електричними мережами

ГРУПИ
активів ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, які входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання

Група

Групи активів

Строки корисного використання

1

Будівлі, споруди, передавальні пристрої


1.1

Будівлі


1.1.1

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

50

1.1.2

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

50

1.1.3

Будівлі адміністративного призначення

70

1.2

Споруди

30

1.3

Передавальні пристрої (повітряні та кабельні лінії електропередач)


1.3.1

ПЛ-800 кВ

40

1.3.2

ПЛ-750 кВ

40

1.3.3

ПЛ-500 кВ

40

1.3.4

ПЛ-400 кВ

40

1.3.5

ПЛ-330 кВ

40

1.3.6

ПЛ-220 кВ

40

1.3.7

ПЛ-110 кВ

40

1.3.8

ПЛ-35 кВ

40

1.3.9

КЛ-110 кВ

30

1.3.10

КЛ-35 кВ

30

1.3.11

КЛ-0,4-10 кВ

30

1.4

Розподільчі пристрої


1.4.1

РП-750 кВ

35

1.4.2

РП-500 кВ

35

1.4.3

РП-400 кВ

35

1.4.4

РП-330 кВ

35

1.4.5

РП-220 кВ

35

1.4.6

РП-110 кВ

35

1.4.7

РП-35 кВ

35

1.4.8

РП-10 кВ

35

1.5.

Силові трансформатори:


1.5.1

Трансформатори 750 кВ

35

1.5.2

Трансформатори 500 кВ

35

1.5.3

Трансформатори 400 кВ

35

1.5.4

Трансформатори 330 кВ

35

1.5.5

Трансформатори 220 кВ

35

1.5.6

Трансформатори 154 кВ

30

1.5.7

Трансформатори 110 кВ

30

1.5.8

Трансформатори 35 кВ

30

1.5.9

Трансформатори 3-20 кВ

30

1.6

Шунтуючі реактори:


1.6.1

Реактор 750 кВ

35

1.6.2

Реактор 500 кВ

35

1.6.3

Реактор 35 кВ

35

1.6.4

Реактор 0,4-10 кВ

35

2.

Машини та обладнання:


2.1

Технологічне обладнання:

25

2.1.1

Вимірювальні прилади, телемеханіка та релейний захист автоматика

15

2.2.2

Обладнання систем зв’язку

15

2.2.3

Обчислювальна техніка

7

2.2.4

Транспортні засоби, спецтехніка і спецмеханізми

10

2.2.5

Інше обладнання

7

2.2

Діагностичне обладнання


2.2.1

Прилади і пристрої

5

2.2.2

Інше обладнання

5

3

Меблі

15

4

Інвентар

5

5

Програмне забезпечення

7

6

Інші активи

15
вгору