Документ v0977874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2017
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться пізніше, підстава - v0586874-19. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 977

Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.07.2017  № 977

ПОРЯДОК
визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб’єкта господарювання, який виконує функцію з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України.

1.2. Цей Порядок визначає основні положення формування тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України і враховує принципи відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, стимулювання суб’єкта господарювання до оптимізації витрат та отримання обґрунтованого рівня прибутку.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, які використовуються при здійсненні діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, що амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Розраховується відповідно до Податкового кодексу України;

заявник - суб'єкт господарювання, який виконує функцію з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та подав заяву щодо встановлення або перегляду тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України;

інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань суб‘єкта господарювання на період її виконання щодо розвитку суб‘єкта господарювання, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;

період регулювання - період, що дорівнює календарному року, на який НКРЕКП встановлює тариф;

прогнозований необхідний дохід - сума доходу, який повинен отримувати суб’єкт господарювання при провадженні діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП на період регулювання;

розрахунковий прибуток - розрахункова сума прибутку заявника від провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, включена до складу прогнозованого доходу відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП на період регулювання;

структура тарифу - перелік обґрунтованих витрат на провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, що групуються за економічними елементами, та складових розрахункового прибутку, на основі яких розраховується та встановлюється тариф;

тариф на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України (далі - тариф) - розмір плати в розрахунку на одиницю обсягу передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами визначеної якості, що забезпечує відшкодування заявнику обґрунтованих витрат на здійснення діяльності, а також отримання прибутку.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електроенергетику», Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (далі - П(С)БО 16 «Витрати»).

1.4. Вартісні показники в розрахунках надаються у тис. грн з округленням до цілого числа, обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - у тис. МВт•год з округленням до цілого числа, тарифи - у грн/МВт•год з округленням до двох знаків після коми.

2. Порядок формування тарифу

2.1. Розрахунок тарифу здійснюється відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифу на відповідний період регулювання покладено розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати заявника та розрахунковий прибуток, і розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, та виконання інвестиційних програм у період регулювання.

2.2. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, визначаються та відображаються згідно з Законом України «Про природні монополії», П(С)БО 16 «Витрати», Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, розробленими АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 (далі - План рахунків), рішеннями суб’єкта господарювання щодо принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання виробничої собівартості з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком.

3. Прогнозований необхідний дохід заявника

3.1. Прогнозований необхідний дохід заявника на провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання повинен забезпечувати покриття в межах провадження діяльності всіх економічно обґрунтованих витрат, які входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, інших операційних витрат, фінансових витрат, розрахункового прибутку, і розраховується за формулою

ПД = ОВ + ФВ + РЧП+ СБР,

(1)

де

ПД

-

прогнозований необхідний дохід від провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання, тис. грн;


ОВ

-

операційні витрати на провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання, тис. грн;


ФВ

-

фінансові витрати при провадженні діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання, тис. грн;


РЧП

-

розрахунковий прибуток від провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання, тис. грн;


СБР

-

складова, що враховує доходи/витрати від функціонування балансуючого ринку, тис. грн.

З метою недопущення перехресного субсидіювання при розрахунку прогнозованого доходу заявника не враховуються витрати та доходи заявника за іншими, крім діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, видами діяльності.

3.2. Витрати суб’єкта господарювання на провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України визначаються, виходячи з фактичних витрат заявника в попередньому періоді регулювання та його обґрунтованих пропозицій.

4. Операційні витрати

Визначення операційних витрат:

1) операційні витрати складаються з витрат на надання послуги з централізованого диспетчерського управління, які визначаються за наступними економічними елементами та їх окремими складовими, і розраховуються за формулою

ОВ = МВ + ОП + ВС + А + ІВ,

(2)

де

МВ

-

матеріальні витрати на провадження діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання, тис. грн;


ОП

-

витрати на оплату праці в період регулювання, тис. грн;


ВС

-

відрахування на соціальні заходи в період регулювання, тис. грн;


А

-

амортизація в період регулювання, тис. грн;


ІВ

-

інші операційні витрати в період регулювання, тис. грн.

МВ = СД + ПВ + ДП + ПС + Р + ЕС + ВО,

(3)

де

СД

-

витрати сировини і допоміжних матеріалів у період регулювання, тис. грн;


ПВ

-

витрати на оплату послуг виробничого характеру в період регулювання, тис. грн;


ДП

-

витрати на придбання допоміжних послуг, тис. грн;


ПС

-

витрати палива (пального) зі сторони в період регулювання, тис. грн;


Р

-

витрати на ремонт в період регулювання, тис. грн;


ЕС

-

витрати на купівлю енергії в період регулювання, тис. грн;


ВО

-

витрати на охорону праці та техніку безпеки в період регулювання, тис. грн;

2) витрати на придбання допоміжних послуг формуються, виходячи з вартості допоміжних послуг, що визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів НКРЕКП, які регламентують порядок придбання допоміжних послуг, з урахуванням результатів придбання допоміжних послуг у попередніх періодах;

3) витрати на оплату праці визначаються відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876;

4) відрахування на соціальні заходи здійснюються в межах норм та нормативів, встановлених законодавством;

5) амортизація визначається відповідно до норм діючого законодавства;

6) при розрахунку інших операційних витрат враховуються витрати на дослідження та розробки, інші операційні витрати, у тому числі відрахування профспілкам.

Розрахунок розміру інших операційних витрат, які включаються до складу прогнозованого доходу заявника в період регулювання, здійснюється з урахуванням норм та нормативів, встановлених законодавством.

5. Фінансові витрати

До фінансових витрат заявника, що включаються до складу прогнозованого доходу в період регулювання, відносять витрати на обслуговування залучених за погодженням з НКРЕКП кредитних коштів та інші витрати заявника, пов`язані із залученням за погодженням з НКРЕКП кредитних коштів, для реалізації інвестиційних програм, які здійснюються в межах діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України.

6. Розрахунковий прибуток

Визначення розрахункового прибутку здійснюється з урахуванням капітальних інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробничої діяльності в межах діяльності з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України в період регулювання, вимог чинного законодавства щодо податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку, яка сплачується до Державного бюджету України, необхідності повернення в період регулювання залучених кредитних коштів та інших витрат з прибутку.

7. Порядок ведення витрат

7.1. Окремий бухгалтерський облік за діяльністю з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.2. Прогнозований необхідний дохід заявника від провадження діяльності в період регулювання підлягає розподілу за кварталами року з урахуванням прогнозованих обсягів надходження електричної енергії в магістральні та міждержавні електромережі у відповідному кварталі.

8. Порядок розрахунку тарифу

Тариф розраховується на період регулювання в розрізі кварталів календарного року без урахування податку на додану вартість за формулою

Тк = ПДк/Wк,

(4)

де

Тк

-

тариф на к-й квартал періоду регулювання, грн/МВт•год;


к

-

квартал календарного року (к = 1, 2, ..., 4);


ПДк

-

прогнозований необхідний дохід у к-му кварталі, тис. грн;


Wк

-

прогнозований обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами в к-му кварталі, тис. МВт•год.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору