Документ v0966874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.01.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 966

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 20 вересня 2013 року № 169 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2013 року за № 1678/24210.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.07.2017 № 966

ПОРЯДОК
визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії), є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та формують тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

1.2. Цей Порядок установлює механізм визначення регуляторної бази активів ліцензіатів, груп активів, що входять до складу регуляторної бази активів, строків їх корисного використання та методи нарахування амортизації для розрахунку необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

1.3. Термін «регуляторна база активів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про природні монополії».

1.4. Облік регуляторної бази активів щодо діяльності з транспортування теплової енергії ведеться окремо від інших видів господарської діяльності ліцензіата.

1.5. Облік регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, ведеться окремо від обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

1.6. Регуляторна база активів ліцензіата обліковується за первісною та залишковою вартістю і визначається на початок кожного року регуляторного періоду як зміна з дати переходу до стимулюючого регулювання вартості та складу активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, відповідно до пункту 2.6 глави 2 Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2017 року № 967 (далі - Порядок формування тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання).

1.7. У складі регуляторної бази активів враховуються необоротні активи, що безпосередньо використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та належать ліцензіату на праві власності, користування або перебувають у концесії.

Інфраструктура, яка використовується відповідно до договорів концесії, враховується у складі регуляторної бази активів з урахуванням положень законів України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» та відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.8. Вартість створених, реконструйованих та модернізованих об’єктів, які безпосередньо використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, враховується при визначенні регуляторної бази активів з дати введення відповідних об’єктів в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

1.9. Орендні, концесійні, лізингові та інші платежі за використання майна, що не перебуває у власності ліцензіата та безпосередньо використовується для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, не враховуються у складі регуляторної бази активів.

1.10. Зміна вартості активів відповідно до бухгалтерського обліку не враховується при визначенні первісної та залишкової вартості регуляторної бази активів.

1.11. Не включаються до складу регуляторної бази активів:

земельні ділянки та речові права на них;

невиробничі об’єкти необоротних активів (у т.ч. об’єкти соціальної інфраструктури);

безкоштовно отримані об’єкти необоротних активів;

об’єкти необоротних активів, що створені за рахунок коштів споживачів, плати за приєднання, грантів, субсидій, наданих на безповоротній основі;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокові біологічні активи;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи;

оборотні активи;

витрати майбутніх періодів.

1.12. Амортизація регуляторної бази активів нараховується із застосуванням прямолінійного або кумулятивного методу на основі первісної вартості регуляторної бази активів з урахуванням введення/виведення активів з експлуатації та мінімальних строків корисного використання груп активів, наведених у додатку до цього Порядку.

Амортизацію регуляторної бази активів починають визначати з місяця, наступного за місяцем введення активу в експлуатацію, та припиняють визначати з місяця, наступного за місяцем, в якому вибуває відповідний актив.

2. Визначення регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

2.1. При першому застосуванні стимулюючого регулювання регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (далі - Методика оцінки активів), за умови отримання позитивного висновку рецензента, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, стосовно звіту про оцінку активів щодо його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки.

2.2. У разі якщо перехід на стимулююче регулювання відбувся пізніше ніж через квартал після проведення незалежної оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається з урахуванням вартості активів, введених згідно з інвестиційною програмою, затвердженою, погодженою та схваленою в установленому законодавством порядку, вибуття активів та амортизації за формулою

(1)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець першого року першого регуляторного періоду, тис. грн;


РБА

-

регуляторна база активів, визначена за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки активів, тис. грн;


І

-

вартість активів, створених за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої інвестиційної програми, тис. грн;


ВА

-

вартість виведених з експлуатації, проданих або відчужених іншим шляхом активів регуляторної бази активів за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


А

-

амортизація активів, що були створені до проведення незалежної оцінки активів, та активів, що були створені за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн.

2.3. Первісна вартість регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кожний рік регуляторного періоду встановлюється рівною первісній вартості регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок попереднього року, зменшеній на первісну вартість вибуття активів з регуляторної бази активів, та визначається за формулою

(2)

де

ПРБАдсt, ПРБАдсt-1

-

первісна вартість регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t та році (t-1) відповідно, тис. грн;


ПВОЗдсt

-

первісна вартість активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, що виведені з експлуатації, продані або відчужені іншим шляхом, у році t, тис. грн.

2.4. Залишкова вартість регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кожний рік регуляторного періоду визначається відповідно до підпунктів 1 - 4 пункту 2.6. глави 2 Порядку формування тарифів на теплову енергію на принципах стимулюючого регулювання.

3. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

3.1. До складу регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, пооб’єктно включаються активи, що створені відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.

3.2. У разі якщо ліцензіат використовує для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії об’єкти відповідно до договору оренди та/або концесії, облік інвестицій (поліпшень таких об’єктів) ведеться окремо для інвестицій за рахунок власних коштів ліцензіата, у тому числі в частині відокремлюваних та невідокремлюваних поліпшень об’єктів, та для інвестицій, профінансованих орендодавцем (концесієдавцем).

3.3. При переході у власність або користування ліцензіата активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, які раніше враховувались у складі регуляторної бази активів іншого ліцензіата, первісна і залишкова вартість цих об’єктів встановлюється рівною первісній і залишковій вартості цих активів у ліцензіата, що передає зазначені активи.

3.4. На початок першого року першого регуляторного періоду первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, дорівнює нулю.

3.5. Для наступних років першого та наступних регуляторних періодів первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, визначається як вартість активів в експлуатації, необхідних для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, створених з дати переходу до стимулюючого регулювання відповідно до пунктів 3.1 - 3.4 цієї глави, зменшена на первісну вартість вибуття активів з регуляторної бази активів, за формулою

(3)

де

ПРБАпсt, ПРБАпсt-1

-

первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t та році (t-1) відповідно, тис. грн;


ПВОЗпсt

-

первісна вартість активів регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, що виведені з експлуатації, продані або відчужені іншим шляхом, у році t, тис. грн;


Іпсt

-

вартість активів, що вводяться в експлуатацію відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої інвестиційної програми, на рік t, тис. грн.

3.6. Залишкова вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кожен рік регуляторного періоду визначається відповідно до підпунктів 5 - 8 пункту 2.6 глави 2 Порядку формування тарифів на теплову енергію на принципах стимулюючого регулювання.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. ЧернихДодаток
до Порядку визначення регуляторної
бази активів суб’єктів природних
монополій, що провадять
(мають намір провадити) господарську
діяльність з транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
(пункт 1.12)

СТРОКИ
корисного використання груп активів регуляторної бази активів ліцензіатів, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії

№ з/п

Групи активів

Строк корисного використання, років

1

Будівлі, споруди, передавальні пристрої, у т. ч.:

1.1

будівлі:

1.1.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

50

1.1.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади тощо)

50

1.2

споруди

30

1.3

передавальні пристрої, у т. ч.:

1.3.1

підземні теплові мережі

30

1.3.2

надземні теплові мережі

25

1.3.3

інші передавальні пристрої

30

2

Машини та обладнання, у т. ч.:

2.1

технологічне обладнання

25

2.2

вимірювальні прилади, телемеханіка тощо

15

2.3

обладнання систем зв’язку

15

2.4

обчислювальна техніка

7

3

Транспортні засоби

10

4

Інструменти, прилади, інвентар, у т. ч.:

4.1

інструменти, прилади

15

4.2

інвентар

5

5

Програмне забезпечення

10

6

Інші нематеріальні активи

5
вгору