Документ v0964874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2018, підстава - v1379874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 964

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1379 від 07.11.2017}

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.07.2017 № 964

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), під час встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання (далі - тарифи) для суб’єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії) і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії НКРЕКП (далі - ліцензіати).

1.2. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів - встановлення НКРЕКП в установленому законодавством порядку тарифів, що сформовані відповідно до Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967 (далі - Порядок);

заява про встановлення тарифів - письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заява про наміри встановлення тарифів - письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП з метою повідомлення про наміри встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник - ліцензіат, який в установленому цією Процедурою порядку звертається до НКРЕКП із заявою про наміри встановлення тарифів або з заявою про встановлення тарифів;

коригування тарифів - встановлення НКРЕКП в установленому законодавством порядку тарифів, що сформовані відповідно до Порядку, на підставі показника скоригованого необхідного доходу;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про теплопостачання» та Порядку.

1.3. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог Порядку та подаються до НКРЕКП разом із заявою про встановлення тарифів як додатки.

1.4. Після розгляду поданих заявником відповідних комплектів документів, передбачених главами 2 та 3, аналізу результатів його фінансово-господарської діяльності, підготовки пропозицій відповідними структурними підрозділами НКРЕКП подані документи розглядаються на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, за результатами якого НКРЕКП схвалює проект відповідного рішення (про встановлення параметрів регулювання, що мають довгострокову дію, для цілей стимулюючого регулювання або про встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання).

Рішення НКРЕКП про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для цілей стимулюючого регулювання, про встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання приймаються на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання.

Рішення НКРЕКП про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для цілей стимулюючого регулювання, про встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання оформлюються постановами та набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самими рішеннями, але не раніше дня офіційного опублікування рішень, про що зазначається в тексті рішень.

2. Вимоги до оформлення заяви про наміри встановлення тарифів

2.1. З метою інформування НКРЕКП про наміри встановлення тарифів заявник подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про наміри встановлення тарифів (додаток 1) з відповідним комплектом документів, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо застосування ліцензіатом тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

2) погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо застосування ліцензіатом двоставкових тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання у випадку, якщо ліцензіат звертається до НКРЕКП для встановлення таких тарифів;

3) погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо графіка (режиму) надання послуг з централізованого постачання гарячої води протягом періоду, на який будуть встановлюватися тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

4) довгострокову інвестиційну програму відповідно до вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - довгострокова інвестиційна програма).

Інші документи, що подаються заявником до НКРЕКП разом із заявою про наміри встановлення тарифів у разі їх наявності на момент подання заяви про наміри встановлення тарифів:

5) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

6) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

7) документи, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми.

2.2. На підставі заяви про наміри встановлення тарифів з відповідним комплектом документів НКРЕКП не пізніше ніж через 20 робочих днів з дати реєстрації заяви про наміри встановлення тарифів схвалює проект постанови НКРЕКП «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для цілей стимулюючого регулювання» з наступним її прийняттям в установленому законодавством порядку.

2.3. Заява про наміри встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, наведеним у пункті 2.1 цієї глави, подається до НКРЕКП за 6 місяців до прогнозованої дати введення в дію тарифів.

2.4. У разі, якщо заява про наміри встановлення тарифів з відповідним комплектом документів не відповідають вимогам пункту 2.1 цієї глави, заява про наміри встановлення тарифів залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про наміри встановлення тарифів.

2.5. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо відповідного комплекту документів, доданих до заяви про наміри встановлення тарифів, необхідних для підтвердження намірів ліцензіата про встановлення тарифів, визначення параметрів регулювання, що мають довгострокову дію, для цілей стимулюючого регулювання та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви про наміри встановлення тарифів.

2.6. Розгляд заяви про наміри встановлення тарифів з відповідним комплектом документів призупиняється на строк аналізу додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо відповідного комплекту документів, доданих до заяви про наміри встановлення тарифів, відповідно до пункту 2.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3. Вимоги до оформлення заяви про встановлення тарифів

3.1. Для встановлення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про встановлення тарифів (додаток 2) з відповідним комплектом документів, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ліцензіата та обґрунтування показників прогнозного необхідного доходу;

2) загальну характеристику ліцензіата (додаток 3). У випадку, якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії та/або постачання теплової енергії, крім розділу «Транспортування теплової енергії», він заповнює розділ «Виробництво теплової енергії» та/або розділ «Постачання теплової енергії»;

3) план транспортування теплової енергії, погоджений відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». У випадку, якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії та/або постачання теплової енергії, крім показників щодо транспортування теплової енергії, він заповнює показники щодо виробництва теплової енергії та/або показники щодо постачання теплової енергії. План транспортування теплової енергії заповнюється ліцензіатом на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 4), окремо на перший рік регуляторного періоду (додаток 5) та на кожен рік (починаючи з другого року) регуляторного періоду (додаток 6);

4) розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (додаток 7), розрахунок неконтрольованих операційних витрат (додаток 8), розрахунок контрольованих операційних витрат (додаток 9), розрахунок витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах (додаток 10), розрахунок витрат на електроенергію для технологічних потреб (додаток 11), розрахунок амортизації регуляторної бази активів на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 12), розрахунок амортизації регуляторної бази активів окремо на кожний рік регуляторного періоду (додаток 13), розрахунок доходу на регуляторну базу активів на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 14),  розрахунок витрат на оплату праці, розрахунок витрат на ремонти, розрахунок витрат на воду та водовідведення для технологічних потреб;

5) розрахунок регулярної бази активів на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 15);

6) зведену інформацію щодо довгострокової інвестиційної програми, що включає узагальнений план інвестицій за напрямами використання, джерела фінансування та очікувану економію ресурсів відповідно до довгострокової інвестиційної програми ліцензіата на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 16);

7) розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску з колекторів генеруючих джерел (додаток 17);

8) розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання на весь регуляторний період  з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 18) та окремо на кожний рік регуляторного періоду (додаток 19);

9) розрахунок тарифів на постачання теплової енергії на перший рік регуляторного періоду (додаток 20);

10) розрахунок тарифів на теплову енергію на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 21);

11) інвестиційну програму ліцензіата на перший рік регуляторного періоду, затверджену, погоджену та схвалену в установленому законодавством порядку;

12) довгострокову інвестиційну програму, погоджену відповідним органом місцевого самоврядування;

13) окреме положення (внутрішній документ) або розділ розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата, в якому зазначені бази розподілу витрат загального призначення між видами господарської діяльності ліцензіата;

14) копію погоджених в установленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

15) документи, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми;

16) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1379 від 07.11.2017}

До зазначених додатків ліцензіат додає усі необхідні розрахункові, аналітичні та підтверджуючі документи.

3.2. Якщо ліцензіат вперше здійснює перехід до стимулюючого регулювання та не подавав зазначені в пункті 2.1 глави 2 документи разом із заявою про наміри встановлення тарифів, він подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, наведених у пункті 3.1 цієї глави, та додатково копії таких документів в одному примірнику:

1) звіту про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

2) рецензії звіту про незалежну оцінку активів, зробленої рецензентами, які працюють в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

3.3. На запит НКРЕКП ліцензіат має надати форми звітності НКРЕКП, форми фінансової звітності, відомчі форми звітності, форму статистичної звітності «1 Підприємництво», звіт з праці (форма 1-ПВ) за видами діяльності та категоріями працівників, письмові обґрунтування наданих документів та/або іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви про встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, протягом 5 робочих днів від дати отримання запиту.

3.4. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Процедури у друкованому вигляді, мають бути засвідчені підписом керівника (уповноваженої особи), а копії документів - завірені належним чином.

3.5. Усі вартісні показники в розрахунках мають бути наведені в тис. грн з округленням до двох знаків після коми, а тарифи - у грн/Гкал з округленням до двох знаків після коми.

3.6. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе заявник.

3.7. Заявник залишає собі копії всіх поданих до НКРЕКП документів.

4. Порядок та строки розгляду заяви про встановлення тарифів

4.1. Заява про встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 3.1 і 3.2 глави 3 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП за 5 місяців до прогнозованої дати введення в дію тарифів.

4.2. У випадку коригування тарифів заява про встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 5.3 глави 5 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП за 4 місяці до початку того року регуляторного періоду, в тарифах якого будуть враховані результати коригування.

4.3. У разі, якщо заява про встановлення тарифів з відповідним комплектом документів не відповідають вимогам глави 3 цієї Процедури, заява про встановлення тарифів залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про встановлення тарифів.

4.4. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо відповідного комплекту документів, доданих до заяви про встановлення тарифів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви про встановлення тарифів.

4.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків, письмових обґрунтувань і підтверджуючих документів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

4.6. Розгляд заяви про встановлення тарифів з відповідним комплектом документів призупиняється на строк аналізу додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо відповідного комплекту документів, доданих до заяви про встановлення тарифів, та проведення експертизи розрахунків і письмових обґрунтувань та підтверджуючих документів ліцензіата, передбачених пунктами 4.4 та 4.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

5. Зміна тарифів

5.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви про встановлення тарифів з відповідним комплектом документів або НКРЕКП  без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

5.2. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме в таких випадках:

1) зміна обсягів транспортування теплової енергії, урахованих при встановленні чинних тарифів, більше ніж на 5 %;

2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

3) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності з транспортування теплової енергії, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом встановлених цільових показників та цільових завдань;

5) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

6) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні розрахунків тарифів.

5.3. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про встановлення тарифів (додаток 2) з відповідним комплектом документів, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) розрахунок коригування прогнозного необхідного доходу, у тому числі за результатами досягнення цільового показника якості, на відповідний рік регуляторного періоду (додаток 22). Періодичність розрахунку показника коригування за окремими складовими визначається Порядком;

2) інформацію щодо якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (додаток 23);

3) розрахунок скоригованого необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання на відповідний рік регуляторного періоду (додаток 24).

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. ЧернихДодаток 1
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ЗАЯВА
про наміри встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання


Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ЗАЯВА
про встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулюванняДодаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

_________________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Передбачено чинними тарифами

Перший рік регуляторного періоду, (t) рік

1

2

3

4

5

6

7

Транспортування теплової енергії

1

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі станом на кінець року, усього, у тому числі:

км

1.1

магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі, усього, у тому числі:

км

1.1.1

канальна прокладка, усього, у тому числі:

км

1.1.1а

попередньо ізольовані теплові мережі

км

1.1.1б

інші теплові мережі

км

1.1.2

безканальна прокладка, усього, у тому числі:

км

1.1.2а

попередньо ізольовані теплові мережі

км

1.1.2б

інші теплові мережі

км

1.1.3

теплові мережі, розміщені на відкритому повітрі, усього, у тому числі:

км

1.1.3а

попередньо ізольовані теплові мережі

км

1.1.3б

інші теплові мережі

км

1.2

мережі постачання гарячої води, усього, у тому числі:

км

1.2.1

подавальні

км

1.2.2

циркуляційні

км

1.3

паропроводи

км

1.4

конденсатопроводи

км

2

Теплові пункти, усього, у тому числі:

од.

2.1

ЦТП

од.

2.2

ІТП

од.

3

Насосні станції

од.

4

Середньооблікова чисельність персоналу

осіб

5

Середньомісячна заробітна плата персоналу

грн/особу

6

Загальний обсяг надходження теплової енергії до теплових мереж, усього, у тому числі:

Гкал

6.1

до власних теплових мереж, усього, у тому числі:

Гкал

6.1.1

теплової енергії ліцензіата

Гкал

6.1.2

теплової енергії інших власників

Гкал

6.2

теплової енергії ліцензіата до теплових мереж інших теплотранспортуючих організацій

Гкал

7

Втрати теплової енергії в теплових мережах, усього, у тому числі:

Гкал

7.1

у власних теплових мережах, усього, у тому числі:те саме у відсотках від рядка 6.1

%

7.1.1

теплової енергії ліцензіата

Гкал


те саме у відсотках від рядка 6.1.1

%

7.1.2

теплової енергії інших власників

Гкал


те саме у відсотках від рядка 6.1.2

%

7.2

теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортуючих організацій (розшифрувати за власниками)

Гкал


те саме у відсотках від рядка 6.2

%

8

Нормативні втрати теплової енергії в теплових мережах, усього, у тому числі:

Гкал

8.1

у власних теплових мережах, усього, у тому числі:

Гкал

8.1.1

теплової енергії ліцензіата

Гкал

8.1.2

теплової енергії інших власників

Гкал

8.2

теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортуючих організацій (розшифрувати за власниками)

Гкал

9

Корисний відпуск теплової енергії з теплових мереж, усього, у тому числі:

Гкал

9.1

теплової енергії ліцензіата, усього, у тому числі:

Гкал

9.1.1

з власних теплових мереж

Гкал

9.1.2

з теплових мереж інших теплотранспортуючих організацій

Гкал

9.2

теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата

Гкал

10

Витрати на оплату праці персоналу

тис. грн

11

Витрати на ремонт основних засобів, усього, у тому числі:

тис. грн

11.1

без витрат на оплату праці та відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис. грн

12

Амортизація

тис. грн

13

Витрати на електроенергію

тис. грн

14

Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів та споживачів інших власників теплової енергії*, яка транспортується тепловими мережами ліцензіата, усього, у тому числі для потреб:

Гкал/год

14.1

населення

Гкал/год

14.2

релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

Гкал/год

14.3

бюджетних установ

Гкал/год

14.4

інших споживачів

Гкал/год

Виробництво теплової енергії

1

Встановлена потужність джерел теплопостачання (генеруючих джерел)

Гкал/год

2

Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів

Гкал/год

3

Питоме використання палива до обсягу відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел:


3.1

газ

м3/Гкал

3.2

інше паливо (розшифрувати)

кг/Гкал

4

Питоме використання умовного палива до обсягу відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел:

кг у. п./Гкал

4.1

газ

кг у. п./Гкал

4.1

інше паливо (розшифрувати)

кг у. п./Гкал

5

Встановлений норматив питомого використання умовного палива до обсягу відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел

кг у. п./Гкал

6

Обсяг виробленої теплової енергії на генеруючих джерелах ліцензіата

Гкал

7

Обсяг використання теплової енергії на власні потреби джерел теплопостачання (генеруючих джерел)

Гкал

8

Обсяг відпущеної теплової енергії з колекторів генеруючих джерел ліцензіата

Гкал

9

Середньооблікова чисельність персоналу

осіб

10

Середньомісячна заробітна плата персоналу

грн/особу

11

Витрати на оплату праці

тис. грн

12

Витрати на ремонт основних засобів, усього, у тому числі:

тис. грн

12.1

без витрат на оплату праці та відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис. грн

13

Амортизація

тис. грн

14

Витрати на електроенергію

тис. грн

Постачання теплової енергії

1

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата, усього, у тому числі:

од.

1.1

населення - фізичні особи

од.

1.2

виконавці комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

од.

1.3

релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

од.

1.4

бюджетні установи

од.

1.5

інші споживачі

од.

2

Середньооблікова чисельність персоналу

осіб

3

Середньомісячна заробітна плата персоналу

грн/особу

4

Річний обсяг постачання теплової енергії споживачам, усього, у тому числі для потреб:

Гкал

4.1

населення - фізичних осіб, у тому числі:

Гкал

4.1.1

за приладами обліку

Гкал

4.2

виконавців комунальних послуг для населення з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у тому числі:

Гкал

4.2.1

за приладами обліку

Гкал

4.3

релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності), у тому числі:

Гкал

4.3.1

за приладами обліку

Гкал

4.4

бюджетних установ, у тому числі:

Гкал

4.4.1

за приладами обліку

Гкал

4.5

інших споживачів, у тому числі:

Гкал

4.5.1

за приладами обліку

Гкал

5

Витрати на оплату праці

тис. грн

6

Витрати на ремонт, усього, у тому числі:

тис. грн

6.1

без витрат на оплату праці та відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис. грн

7

Амортизація

тис. грн

8

Витрати на електроенергію

тис. грн

__________
* Заповнюється при встановленні двоставкових тарифів.

Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 4
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ПОГОДЖЕНО
__________________________________

ПЛАН
транспортування теплової енергії на 20__ - 20___ роки ( __ий регуляторний період)

______________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Передбачено чинними тарифами

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, усього, у тому числі:

Гкал


1.1

ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційні установки та ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії

Гкал


1.2

котельні

Гкал


2

Надходження до теплових мереж ліцензіата теплової енергії, виробленої іншими виробниками, усього, у тому числі:

Гкал


2.1

покупна теплова енергія (розшифрувати за виробниками)

Гкал


2.2

теплова енергія інших власників для транспортування тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками)

Гкал


3

Загальний обсяг надходження теплової енергії до теплових мереж (рядок 2 + рядок 1), усього, у тому числі:

Гкал


3.1

до власних теплових мереж, усього, у тому числі:

Гкал


3.1.1

теплової енергії ліцензіата

Гкал


3.1.2

теплової енергії інших власників для транспортування (розшифрувати за власниками)

Гкал


3.2

теплової енергії ліцензіата до теплових мереж інших теплотранспортуючих організацій

Гкал


4

Втрати теплової енергії в теплових мережах, усього, у тому числі:

Гкал


4.1

втрати теплової енергії у власних теплових мережах, усього, у тому числі:

Гкалте саме у відсотках від рядка 3.1

%


4.1.1

втрати теплової енергії ліцензіата

Гкалте саме у відсотках від рядка 3.1.1

%


4.1.2

втрати теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками)

Гкалте саме у відсотках від рядка 3.1.2

%


4.2

втрати теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортуючих організацій (розшифрувати за власниками)

Гкалте саме у відсотках від рядка 3.2

%


5

Корисний відпуск теплової енергії з теплових мереж, усього, у тому числі:

Гкал


5.1

теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата (розшифрувати за назвами власників)

Гкал


5.2

на господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата

Гкал


5.3

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата, усього, у тому числі для потреб:

Гкал


5.3.1

населення

Гкалте саме у відсотках від рядка 5.3

%


5.3.2

релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

Гкалте саме у відсотках від рядка 5.3

%


5.3.3

бюджетних установ

Гкалте саме у відсотках від рядка 5.3

%


5.3.4

інших споживачів

Гкалте саме у відсотках від рядка 5.3

%


6

Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата, усього, у тому числі для потреб:

Гкал/год


6.1

населення

Гкал/год


6.2

релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

Гкал/год


6.3

бюджетних установ

Гкал/год


6.4

інших споживачів

Гкал/год


7

Обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах за даними ліцензіата без урахування цільового завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах (відповідно до рядка 4.1)

Гкал


8

Цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах, встановлене НКРЕКП

Гкалте саме у відсотках від рядка 7

%


9

Цільовий показник втрат теплової енергії в мережах (рядок 7 – рядок 8)

Гкал


Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 5
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ПЛАН
транспортування теплової енергії на 20__ рік (перший рік регуляторного періоду)


Додаток 6
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ПЛАН
транспортування теплової енергії на 20__ рік ( __ ий рік регуляторного періоду)Додаток 7
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на 20__ - 20___ роки (__ ий регуляторний період)

___________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Неконтрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.1

прямі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.1.1

витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання

тис. грн
1.1.2

внески на регулювання

тис. грн
1.1.3

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)

тис. грн
1.1.4

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн
1.1.5

інші витрати

тис. грн
1.2

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.2.1

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)

тис. грн
1.2.2

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн
1.2.3

інші витрати

тис. грн
1.3.

адміністративні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.3.1

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)

тис. грн
1.3.2

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн
1.3.3

інші витрати

тис. грн
1.4.

інші операційні витрати

тис. грн
2

Контрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
2.1

прямі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
2.1.1

вода та водовідведення для технологічних потреб

тис. грн
2.1.2

матеріальні витрати на ремонт господарським способом

тис. грн
2.1.3

оплата праці виробничого персоналу

тис. грн
2.1.4

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

тис. грн
2.1.5

витрати на ремонт підрядним способом

тис. грн
2.1.6

інші прямі витрати

тис. грн
2.2

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
2.2.1

оплата праці загальновиробничого персоналу

тис. грн
2.2.2

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу

тис. грн
2.2.3

інші витрати

тис. грн
2.3

адміністративні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
2.3.1

оплата праці адміністративного персоналу

тис. грн
2.3.2

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу

тис. грн
2.3.3

інші витрати

тис. грн
2.4

інші операційні витрати

тис. грн
3

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах (прямі), усього, у тому числі для потреб:

тис. грн
3.1

населення

тис. грн
3.2

релігійних організацій

тис. грн
3.3

бюджетних установ

тис. грн
3.4

інших споживачів

тис. грн
4

Витрати на електроенергію для технологічних потреб (прямі)

тис. грн
5

Амортизація

тис. грн
6

Дохід на регуляторну базу активів

тис. грн
7

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6), усього, у тому числі:

тис. грн
7.1

населення

тис. грн
7.2

релігійних організацій

тис. грн
7.3

бюджетних установ

тис. грн
7.4

інших споживачів

тис. грн
8

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
8.1

населення

тис. Гкал
8.2

релігійних організацій

тис. Гкал
8.3

бюджетних установ

тис. Гкал
8.4

інших споживачів

тис. Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 8
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
неконтрольованих операційних витрат на 20__ - 20___ роки (__ ий регуляторний період)

______________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Неконтрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.1

прямі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.1.1

витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання

тис. грн
1.1.2

внески на регулювання

тис. грн
1.1.3

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)

тис. грн
1.1.4

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн
1.1.5

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн
1.2

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.2.1

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)

тис. грн
1.2.2

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн
1.2.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн
1.3

адміністративні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.3.1

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)

тис. грн
1.3.2

оренда цілісних майнових комплексів

тис. грн
1.3.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн
1.4

інші операційні витрати, усього (розшифрувати)

тис. грн
2

Неконтрольовані операційні витрати, усього, у тому числі для розрахунку тарифів:

тис. грн
2.1

населення

тис. грн
2.2

релігійних організацій

тис. грн
2.3

бюджетних установ

тис. грн
2.4

інших споживачів

тис. грн
3

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
3.1

населення

тис. Гкал
3.2

релігійних організацій

тис. Гкал
3.3

бюджетних установ

тис. Гкал
3.4

інших споживачів

тис. Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 9
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
контрольованих операційних витрат на  20__ - 20___ роки (__ ий регуляторний період)

_________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Контрольовані операційні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.1

прямі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.1.1

вода та водовідведення для технологічних потреб

тис. грн
1.1.2

матеріальні витрати на ремонт господарським способом

тис. грн
1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

тис. грн
1.1.4

оплата праці виробничого персоналу

тис. грн
1.1.5

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

тис. грн
1.1.6

витрати на ремонт підрядним способом

тис. грн
1.1.7

інші прямі витрати (розшифрувати)

тис. грн
1.2

загальновиробничі витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.2.1

оплата праці загальновиробничого персоналу

тис. грн
1.2.2

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу

тис. грн
1.2.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн
1.3

адміністративні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн
1.3.1

оплата праці адміністративного персоналу

тис. грн
1.3.2

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу

тис. грн
1.3.3

інші витрати (розшифрувати)

тис. грн
1.4

інші операційні витрати, усього (розшифрувати)

тис. грн
2

Частина економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду

тис. грн
3

Контрольовані операційні витрати (рядок 1 - рядок 2), усього, у тому числі для розрахунку тарифів для:

тис. грн
3.1

населення

тис. грн
3.2

релігійних організацій

тис. грн
3.3

бюджетних установ

тис. грн
3.4

інших споживачів

тис. грн
4

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
4.1

населення

тис. Гкал
4.2

релігійних організацій

тис. Гкал
4.3

бюджетних установ

тис. Гкал
4.4

інших споживачів

тис. Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 10
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах на  20__ - 20___ роки (__ ий  регуляторний період)

______________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Цільовий показник втрат теплової енергії в мережах (рядок 12 додатка 4/1000), усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
1.1

населення

тис. Гкал
1.2

релігійних організацій

тис. Гкал
1.3

бюджетних установ

тис. Гкал
1.4

інших споживачів

тис. Гкал
2

Тариф на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел для потреб:

грн/Гкал

х

х

х

х

х

х

х

2.1

населення

грн/Гкал
2.2

релігійних організацій

грн/Гкал
2.3

бюджетних установ

грн/Гкал
2.4

інших споживачів

грн/Гкал
3

Індекс цін виробників промислової продукції

%

х

х


4

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, усього, у тому числі для розрахунку тарифів для:

тис. грн
4.1

населення

тис. грн
4.2

релігійних організацій

тис. грн
4.3

бюджетних установ

тис. грн
4.4

інших споживачів

тис. грн
5

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
5.1

населення

тис. Гкал
5.2

релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

тис. Гкал
5.3

бюджетних установ

тис. Гкал
5.4

інших споживачів

тис. Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 11
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
витрат на електроенергію для технологічних потреб на  20__ - 20___ роки (___ ий регуляторний період)

____________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
1.1

населення

тис. Гкал
1.2

релігійних організацій

тис. Гкал
1.3

бюджетних установ

тис. Гкал
1.4

інших споживачів

тис. Гкал
2

Цільовий показник втрат теплової енергії в мережах (рядок 12 додатка 4/1000), усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
2.1

населення

тис. Гкал
2.2

релігійних організацій

тис. Гкал
2.3

бюджетних установ

тис. Гкал
2.4

інших споживачів

тис. Гкал
3

Розрахунковий обсяг надходження теплової енергії в теплові мережі ліцензіата (рядок 1 + рядок 2), усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
3.1

населення

тис. Гкал
3.2

релігійних організацій

тис. Гкал
3.3

бюджетних установ

тис. Гкал
3.4

інших споживачів

тис. Гкал
4

Витрати електроенергії на технологічні потреби без урахування цільового завдання по скороченню витрат електроенергії

тис. кВт·од
5

Показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби без урахування цільового завдання щодо скорочення витрат електроенергії (рядок 4/рядок 3)

кВт·год/Гкал
6

Цільове завдання по скороченню витрат електроенергії, встановлене НКРЕКП

тис. кВт·год
7

Показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби з урахуванням цільового завдання щодо скорочення витрат електроенергії (рядок 8/рядок 3)

кВт·год/Гкал
8

Цільовий показник витрат електроенергії на технологічні потреби з урахуванням цільового завдання щодо скорочення витрат електроенергії, усього, у тому числі (рядок 4 - рядок 6):

тис. кВт·год
8.1

населення, усього, у тому числі:

тис. кВт·год
8.1.1

електроенергія 1го класу напруги

тис. кВт·год
8.1.2

електроенергія 2го класу напруги

тис. кВт·год
8.1.3

електроенергія власного виробництва

тис. кВт·год
8.2

релігійних організацій, усього, у тому числі:

тис. кВт·год
8.2.1

електроенергія 1го класу напруги

тис. кВт·год
8.2.2

електроенергія 2го класу напруги

тис. кВт·год
8.2.3

електроенергія власного виробництва

тис. кВт·год
8.3

бюджетних установ, усього, у тому числі:

тис. кВт·год
8.3.1

електроенергія 1го класу напруги

тис. кВт·год
8.3.2

електроенергія 2го класу напруги

тис. кВт·год
8.3.3

електроенергія власного виробництва

тис. кВт·год
8.4

інших споживачів, усього, у тому числі:

тис. кВт·год
8.4.1

електроенергія 1го класу напруги

тис. кВт·год
8.4.2

електроенергія 2го класу напруги

тис. кВт·год
8.4.3

електроенергія власного виробництва

тис. кВт·год
9

Тариф на електроенергію 1го класу напруги

грн/кВт·год
10

Тариф на електроенергію 2го класу напруги

грн/кВт·год
11

Собівартість 1 кВт*год електроенергії власного виробництва

грн/кВт·год
12

Індекс цін виробників промислової продукції

%

х

х


13

Витрати на електроенергію для технологічних потреб, усього, у тому числі для розрахунку тарифів для:

тис. грн
13.1

населення

тис. грн
13.2

релігійних організацій

тис. грн
13.3

бюджетних установ

тис. грн
13.4

інших споживачів

тис. грн
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___"____________20__рокуДодаток 12
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
амортизації регуляторної бази активів на  20__ - 20___ роки (__ ий регуляторний період)

______________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Амортизація регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

2

Амортизація регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

3

Амортизація регуляторної бази активів (рядок 1 + рядок 2)

тис. грн

4

Амортизація регуляторної бази активів, усього, у тому числі для розрахунку тарифів для:

тис. грн

4.1

населення

тис. грн

4.2

релігійних організацій

тис. грн

4.3

бюджетних установ

тис. грн

4.4

інших споживачів

тис. грн

5

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал

5.1

населення

тис. Гкал

5.2

релігійних організацій

тис. Гкал

5.3

бюджетних установ

тис. Гкал

5.4

інших споживачів

тис. Гкал

Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 13
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
амортизації регуляторної бази активів на  20__  рік (__ий рік регуляторного періоду)Додаток 14
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
доходу на регуляторну базу активів на 20__– 20__  роки (__ ий регуляторний період)

___________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Регуляторна база активів, усього, у тому числі:

тис. грн

1.1

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (рядок 5 додатка 6)

тис. грн

1.2

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (рядок 11 додатка 6)

тис. грн

2

Регуляторна норма доходу

%

3

Ставка податку на прибуток підприємств

%

4

Дохід на регуляторну базу активів, усього, у тому числі:

тис. грн

4.1

дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

4.2

дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

5

Дохід на регуляторну базу активів, усього, у тому числі для розрахунку тарифів для:

тис. грн

5.1

населення

тис. грн

5.2

релігійних організацій


5.3

бюджетних установ

тис. грн

5.4

інших споживачів

тис. грн

6

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал

6.1

населення

тис. Гкал

6.2

релігійних організацій

тис. Гкал

6.3

бюджетних установ

тис. Гкал

6.4

інших споживачів

тис. Гкал

Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 15
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
регуляторної бази активів на  20__– 20__  роки (__ ий  регуляторний період)

___________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року

тис. грн

2

Амортизація регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

3

Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

4

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року (рядок 1 - рядок 2 - рядок 3)

тис. грн

5

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання ((рядок 1 + рядок 4)/2)

тис. грн

6

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року

тис. грн

7

Амортизація регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

8

Загальна сума капітальних інвестицій відповідно до довгострокової інвестиційної програми

тис. грн

9

Вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн

10

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року (рядок 6 - рядок 7 + рядок 8 - рядок 9)

тис. грн

11

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання ((рядок 6 + рядок 10)/2)

тис. грн

12

Регуляторна база активів (рядок 5 + рядок 11)

тис. грн

Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 16
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо довгострокової інвестиційної програми на 20__ - 20__  роки (__ ий регуляторний період)

____________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Обсяг інвестицій, усього, у тому числі за напрямами здійснення:

тис. грн

1.1

теплові мережі

тис. грн

1.2

теплові пункти

тис. грн

1.3

насосні станції

тис. грн

1.4

інші (розшифрувати за напрямами, фінансування яких становить не менше ніж 5 % від загального обсягу інвестицій)

тис. грн

2

Джерела фінансування інвестицій, усього, у тому числі:

тис. грн

2.1

власні кошти, усього, у тому числі:

тис. грн

2.1.1

амортизація

тис. грн

2.1.2

дохід на регуляторну базу активів

тис. грн

2.1.3

інші (розшифрувати)

тис. грн

2.2

позичкові кошти, усього, у тому числі:

тис. грн

2.2.1

кредити вітчизняних банків

тис. грн

2.2.2

кредити міжнародних фінансових установ

тис. грн

2.2.3

інші (розшифрувати)

тис. грн

2.3

залучені кошти (розшифрувати)

тис. грн

3

Зменшення втрат теплової енергії в мережах

Гкал

4

Зменшення витрат електроенергії на технологічні потреби

тис. кВт·год

5

Зменшення витрат води на технологічні потреби

тис. куб. м.

6

Зменшення чисельності виробничого персоналу

осіб

7

Зменшення інших ресурсів (розшифрувати)


Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 17
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
тарифів на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску з колекторів генеруючих джерел на 20__ рік (___ рік регуляторного періоду)Додаток 18
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання на 20__ - 20___ роки (__ ий регуляторний період)

______________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

Регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Неконтрольовані операційні витрати

тис. грн
2

Контрольовані операційні витрати

тис. грн
3

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, усього, у тому числі:

тис. грн
3.1

населення

тис. грн
3.2

релігійних організацій

тис. грн
3.3

бюджетних установ

тис. грн
3.4

інших споживачів

тис. грн
4

Витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн
5

Амортизація

тис. грн
6

Дохід на регуляторну базу активів, усього

тис. грн
7

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, усього, у тому числі для розрахунку тарифів для:

тис. грн
7.1

населення

тис. грн
7.2

релігійних організацій

тис. грн
7.3

бюджетних установ

тис. грн
7.4

інших споживачів

тис. грн
8

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
8.1

населення

тис. Гкал
8.2

релігійних організацій

тис. Гкал
8.3

бюджетних установ

тис. Гкал
8.4

інших споживачів

тис. Гкал
9

Тариф на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання для потреб:

грн/Гкал
9.1

населення

грн/Гкал
9.2

релігійних організацій

грн/Гкал
9.3

бюджетних установ

грн/Гкал
9.4

інших споживачів

грн/Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 19
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання на 20__ рік (__ ий рік регуляторного періоду)Додаток 20
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
тарифів на постачання теплової енергії на 20__ рік (____ рік __ого регуляторного періоду)

________________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий рік __ го регуляторного періоду, t рік

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

тис. грн
1.1

прямі матеріальні витрати

тис. грн
1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн
1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

тис. грн
1.3.1

відрахування на соціальні заходи

тис. грн
1.3.2

амортизація

тис. грн
1.3.3

інші прямі витрати

тис. грн
1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

тис. грн
1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн
1.4.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн
1.4.3

інші витрати

тис. грн
2

Адміністративні витрати, у тому числі:

тис. грн
2.1

витрати на оплату праці

тис. грн
2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн
2.3

інші витрати

тис. грн
3

Інші операційні витрати

тис. грн
4

Фінансові витрати

тис. грн
5

Повна собівартість

тис. грн
6

Витрати на покриття втрат

тис. грн
7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

тис. грн
7.1

податок на прибуток

тис. грн
7.2

дивіденди

тис. грн
7.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн
7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн
7.5

інше використання прибутку

тис. грн
8

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн
9

Середньозважений тариф на постачання теплової енергії

грн/Гкал
10

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
10.1

населення

тис. Гкал
10.2

бюджетних установ

тис. Гкал
10.3

релігійних організацій

тис. Гкал
10.4

інших споживачів

тис. Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року      Додаток 21
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
тарифів на теплову енергію на 20__ - 20___ роки (__ ий регуляторний період)

_______________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

__ий регуляторний період

t рік

t+1 рік

t+2 рік

t+3 рік

t+4 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Повна вартість виробництва теплової енергії, у тому числі:

тис. грн
1.1

повна планована собівартість виробництва

тис. грн
1.2

витрати на покриття втрат

тис. грн
1.3

планований прибуток

тис. грн
2

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, у тому числі:

тис. грн
2.1

витрати на транспортування

тис. грн
2.2

дохід на регуляторну базу активів

тис. грн
3

Повна вартість постачання теплової енергії, у тому числі:

тис. грн
3.1

повна планована собівартість постачання

тис. грн
3.2

витрати на покриття втрат

тис. грн
3.3

планований прибуток

тис. грн
4

Відпуск теплової енергії з колекторів генеруючих джерел, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
4.1

населення

тис. Гкал
4.2

релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

тис. Гкал
4.3

бюджетних установ

тис. Гкал
4.4

інших споживачів

тис. Гкал
5

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
5.1

населення

тис. Гкал
5.2

релігійних організацій

тис. Гкал
5.3

бюджетних установ

тис. Гкал
5.4

інших споживачів

тис. Гкал
6

Тариф на виробництво теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску з колекторів генеруючих джерел для потреб:

грн/Гкал
6.1

населення

грн/Гкал
6.2

релігійних організацій

грн/Гкал
6.3

бюджетних установ

грн/Гкал
6.4

інших споживачів

грн/Гкал
7

Тариф на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання в розрахунку на 1 Гкал корисного відпуску для потреб:

грн/Гкал
7.1

населення

грн/Гкал
7.2

релігійних організацій

грн/Гкал
7.3

бюджетних установ

грн/Гкал
7.4

інших споживачів

грн/Гкал
8

Тариф на постачання теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал корисного відпуску для потреб:

грн/Гкал
8.1

населення

грн/Гкал
8.2

релігійних організацій

грн/Гкал
8.3

бюджетних установ

грн/Гкал
8.4

інших споживачів

грн/Гкал
9

Тариф на теплову енергію для потреб:

грн/Гкал
9.1

населення

грн/Гкал
9.2

релігійних організацій

грн/Гкал
9.3

бюджетних установ

грн/Гкал
9.4

інших споживачів

грн/Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 22
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
коригування прогнозного необхідного доходу, у тому числі за результатами досягнення цільового показника якості на 20__ рік (__ ий рік регуляторного періоду)

_____________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік (t-2), факт

Рік (t-2), прогноз

Відхилення (4 - 5)

1

2

3

4

5

6

1

Неконтрольовані операційні витрати

тис. грн
2

Контрольовані операційні витрати

тис. грн
3

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, усього, у тому числі для потреб:

тис. грн
3.1

населення

тис. грн
3.2

релігійних організацій

тис. грн
3.3

бюджетних установ

тис. грн
3.4

інших споживачів

тис. грн
4

Витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн
5

Дохід від реалізації послуг з транспортування теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. грн
5.1

населення

тис. грн
5.2

релігійних організацій

тис. грн
5.3

бюджетних установ

тис. грн
5.4

інших споживачів

тис. грн
6

Амортизація

тис. грн
7

Дохід на регуляторну базу активів

тис. грн
8

Коригування за результатами досягнення цільового показника якості

тис. грн
9

Загальна сума коригування, усього, у тому числі для врахування в тарифах для:

тис. грн
9.1

населення

тис. грн
9.2

релігійних організацій

тис. грн
9.3

бюджетних установ

тис. грн
9.4

інших споживачів

тис. грн
10

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
10.1

населення

тис. Гкал
10.2

релігійних організацій

тис. Гкал
10.3

бюджетних установ

тис. Гкал
10.4

інших споживачів

тис. Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 23
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

ІНФОРМАЦІЯ
щодо якості провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

_______________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік, попередній до року, попереднього до базового, (t-3) рік

Рік, попередній до базового, (t-2) рік

Базовий рік, (t-1) рік

1

2

3

4

5

6

1

Фактична кількість днів провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії протягом року

днів
2

Загальна кількість незапланованих перерв у транспортуванні теплової енергії, у т. ч.:

од.
2.1

аварійних з вини інших осіб або споживачів

од.
2.2

аварійних з вини ліцензіата

од.
2.2.1

тривалістю понад 6 годин

од.
2.3

внаслідок дії обставин непереборної сили

од.
3

Загальна кількість запланованих перерв у транспортуванні теплової енергії, у т. ч.:

од.
3.1

з попередженням

од.
3.2

без попередження

од.
4

Загальна тривалість незапланованих перерв у транспортуванні теплової енергії

хв
4.1

аварійних з вини інших осіб або споживачів

хв
4.2

аварійних з вини ліцензіата

хв
4.2.1

тривалістю понад 6 годин

хв
4.3

внаслідок дії обставин непереборної сили

хв
5

Загальна тривалість запланованих перерв у транспортуванні теплової енергії, у т. ч.:

хв
5.1

з попередженням

хв
5.2

без попередження

хв
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокуДодаток 24
до Процедури встановлення тарифів
на транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
на принципах стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК
скоригованого необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання на 20__ рік (__ ий рік регуляторного періоду)

_______________________________________________________
(повне найменування ліцензіата)

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Рік t регуляторного періоду

до коригування

величина коригування

з урахуванням коригування

1

2

3

4

5

6

1

Неконтрольовані операційні витрати

тис. грн
2

Контрольовані операційні витрати

тис. грн
3

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, усього, у тому числі для потреб:

тис. грн
3.1

населення

тис. грн
3.2

релігійних організацій

тис. грн
3.3

бюджетних установ

тис. грн
3.4

інших споживачів

тис. грн
4

Витрати на електроенергію для технологічних потреб

тис. грн
5

Амортизація

тис. грн
6

Дохід на регуляторну базу активів

тис. грн
7

Прогнозний необхідний дохід від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, усього, у тому числі для розрахунку тарифів для:

тис. грн
7.1

населення

тис. грн
7.2

релігійних організацій

тис. грн
7.3

бюджетних установ

тис. грн
7.4

інших споживачів

тис. грн
8

Корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі для потреб:

тис. Гкал
8.1

населення

тис. Гкал
8.2

релігійних організацій

тис. Гкал
8.3

бюджетних установ

тис. Гкал
8.4

інших споживачів

тис. Гкал
9

Тариф на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання для потреб:

грн/Гкал
9.1

населення

грн/Гкал
9.2

релігійних організацій

грн/Гкал
9.3

бюджетних установ

грн/Гкал
9.4

інших споживачів

грн/Гкал
Керівник

______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ рокувгору