Документ v0880500-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.12.2015. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.12.2015  № 880

Про окремі питання регулювання діяльності банківських груп та затвердження Змін до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2012 року № 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 708/21021 (зі змінами) (далі - Положення № 134), що додаються (далі - Зміни).

2. Контролерам банківських груп, що визначені такими у зв'язку з набранням чинності Законом України від 16 липня 2015 року № 629-VШ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку" (далі - Закон № 629), забезпечити подання відповідальною особою банківської групи Національному банку України відомостей про створення банківської групи в порядку, визначеному главою 2 розділу II Положення № 134 з урахуванням Змін, протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою.

3. Контролерам банківських груп, у яких змінився склад учасників у зв'язку з набранням чинності Законом № 629, забезпечити подання відповідальною особою банківської групи Національному банку України відомостей про зміни структури власності банківської групи в порядку, визначеному главою 1 розділу V Положення № 134 з урахуванням Змін, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою.

4. Банківським групам, що визначені такими у зв'язку з набранням чинності Законом № 629, забезпечувати дотримання вимог і нормативів, установлених Положенням про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1178/21490 (зі змінами), починаючи з 01 січня 2016 року.

5. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

6. Банкам України довести зміст цієї постанови до відома своїх контролерів та відповідальних осіб банківських груп.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
11.12.2015 № 880

ЗМІНИ
до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

1. У розділі І:

у пункті 2 виноску 1 викласти в такій редакції:

"__________
-1Визначається не рідше одного разу на рік на підставі даних форми № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", яка складається юридичними особами, що належать до великого або середнього підприємства відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами), або форми № 2-м "Звіт про фінансові результати", яка складається юридичними особами, що належать до малого підприємства відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (зі змінами)";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Банки, небанківські фінансові установи та компанії, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, у яких держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів або територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування, або міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети, є контролером унаслідок прямого володіння часткою в їх статутному капіталі, для цілей нагляду на консолідованій основі не є такими, що мають спільного контролера";

у пункті 7:

абзац перший після слова "Відомості" доповнити словом ", документи";

абзаци другий - п'ятий після слова "відомостях" доповнити словом ", документах";

у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Документи, які подаються до Національного банку юридичною особою, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані керівником юридичної особи і засвідчені відбитком печатки юридичної особи (за наявності)";

у першому реченні абзацу другого слова "щодо фізичної особи" замінити словами "фізичною особою";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Інформація щодо учасників банківської групи, учасників групи пов'язаних осіб банківської групи, уключаючи їх операції, що надається за формами, наведеними в додатках до цього Положення, відображається на одну й ту саму звітну дату, крім інформації про розмір участі юридичних або фізичних осіб у статутному капіталі учасників банківської групи, групи пов'язаних осіб банківської групи, яка відображається на дату подання відомостей до Національного банку. Фінансові показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, який установлений Національним банком на відповідну дату";

розділ доповнити новим пунктом такого змісту:

"17. Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформацію про склад банківських груп".

2. У розділі II:

1) главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.5. Якщо у відомостях, які були подані до Національного банку відповідно до вимог пункту 2.2 цієї глави, відбулися зміни до дати визнання Національним банком банківської групи, то відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про такі зміни протягом 10 календарних днів після настання змін та подати виправлений пакет документів протягом 30 календарних днів після настання змін";

2) пункт 3.1 глави 3 після слова "контролером," доповнити словами "або яка була ідентифікована контролером не в повному складі,".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

пункт 1.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.5 уважати відповідно пунктами 1.1 - 1.4;

у пункті 1.2:

в абзаці першому слова "визнає банківську групу" замінити словами "приймає рішення про визнання банківської групи";

абзац третій доповнити словами та цифрами "згідно з вимогами глави 3 розділу ІІ цього Положення";

главу після пункту 1.2 доповнити новим пунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. Національний банк приймає рішення про визнання банківської групи на підставі інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним банком банківської групи, якщо відповідальна особа не подала відомостей про банківську групу або обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування банківської групи, протягом одного місяця після закінчення строку, установленого Національним банком для подання таких відомостей".

У зв'язку з цим пункти 1.3, 1.4 уважати відповідно пунктами 1.4, 1.5;

пункт 1.4 після слова "п'яти" доповнити словом "робочих";

у пункті 1.5 слова та цифри "пункті 1.1 цієї глави" замінити словами та цифрою "статті 2 Закону про банки", після слова "п'яти" пункт доповнити словом "робочих";

2) у главі 2:

абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Критеріями визначення підгруп у межах банківської групи є:"

абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. За видом діяльності учасників банківської групи підгрупи поділяються на:"

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. За географічним критерієм визначається підгрупа, до складу якої входить банк - учасник банківської групи, який не є материнським банком, та його дочірні та/або асоційовані компанії - учасники банківської групи, якщо серед них є принаймні один учасник, зареєстрований в іншій державі";

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.4. Відповідальна особа визначає в межах банківської групи підгрупи та склад їх учасників відповідно до вимог цієї глави.

Відповідальна особа подає до Національного банку інформацію про склад учасників підгруп банківської групи під час подання відомостей про створення банківської групи та про зміни структури власності банківської групи за формою, наведеною в таблицях 1.4.1 - 1.4.3 додатка 9 до цього Положення, якщо група є національною банківською групою, або за формою, наведеною в таблицях 3.1.1 - 3.1.3 додатка 10 до цього Положення, якщо група є іноземною банківською групою".

4. У розділі IV:

1) у главі 2:

друге речення абзацу четвертого пункту 2.1 після слів "зворотному боці" доповнити словами "підписом уповноваженої особи відповідальної особи та";

пункт 2.4 після слів "одного місяця" доповнити словами ", а під час визнання банківської групи - протягом трьох місяців";

2) пункт 3.1 глави 3 доповнити новим реченням такого змісту: "Для погодження іншої відповідальної особи до Національного банку подається пакет документів у порядку, установленому главою 2 цього розділу".

5. Розділ V викласти в такій редакції:

"Розділ V. Зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників

Глава 1. Порядок повідомлення про зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників

1. Для цього Положення змінами структури власності банківської групи є зміни:

1) контролера банківської групи;

2) складу учасників банківської групи.

2. У разі зміни контролера банківської групи особа, яка має намір стати контролером банківської групи, зобов'язана виконати вимоги, визначені главою 1 розділу ІІ цього Положення.

3. Учасники банківської групи зобов'язані повідомляти відповідальну особу про зміни своєї структури власності та видів діяльності не пізніше 10 календарних днів після настання таких змін та надавати документи, які підтверджують такі зміни.

4. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Національний банк про зміни структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників протягом 30 календарних днів після настання таких змін та надати такі відомості:

лист з повідомленням про зміни структури власності банківської групи, видів діяльності її учасників з обґрунтуванням таких змін;

документи, які підтверджують зміни структури власності банківської групи, видів діяльності її учасників;

інформацію про банківську групу. Якщо банківська група є національною банківською групою, то інформація подається за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення, якщо іноземною банківською групою, то за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення;

структуру власності банківської групи за зразком, наведеним у додатку 11 до цього Положення;

структуру банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення.

5. Відповідальна особа в разі зміни видів діяльності учасників банківської групи подає до Національного банку такі відомості:

склад учасників банківської групи. Якщо банківська група є національною банківською групою, то інформація подається за формою, наведеною в таблиці 1.4 додатка 9 до цього Положення, якщо іноземною банківською групою, то за формою, наведеною в таблиці 3.1 додатка 10 до цього Положення;

структуру банківської групи та групи пов'язаних осіб банківської групи, які мають спільного контролера з учасниками банківської групи, за зразком, наведеним у додатку 12 до цього Положення.

6. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком.

7. Національний банк має право вимагати від відповідальної особи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності банківської групи та видів діяльності її учасників.

8. Банківська група (контролер) у разі зміни складу учасників банківської групи має право визначити нову відповідальну особу або прийняти рішення про продовження виконання обов'язків відповідальною особою.

Глава 2. Порядок ідентифікації Національним банком зміни структури власності банківської групи

1. Національний банк ідентифікує зміну структури власності банківської групи, про яку відповідальна особа не повідомила Національний банк, на підставі інформації, отриманої:

під час здійснення банківського нагляду;

від інших державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг;

від іноземних органів нагляду.

2. Національний банк за результатами такої ідентифікації вимагає від відповідальної особи виконання вимог цього Положення та забезпечення подання відомостей про зміну структури власності банківської групи в порядку, визначеному главою 1 цього розділу.

3. Національний банк приймає рішення про зміну структури власності банківської групи на підставі наявної інформації, якщо відповідальна особа не подала відомостей про таку зміну, або обґрунтованих, документально підтверджених заперечень такої зміни.

Глава 3. Погодження Національним банком зміни структури власності банківської групи

1. Національний банк приймає рішення про погодження змін структури власності банківської групи, що визначені в підпунктах 1, 2 пункту 1 глави 1 цього розділу, на підставі:

відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами глави 1 цього розділу;

інформації, отриманої під час здійснення банківського нагляду.

2. Національний банк приймає рішення про погодження зміни структури власності банківської групи протягом одного місяця з дня отримання від відповідальної особи всіх документів, визначених главою 1 цього розділу.

3. Національний банк приймає рішення про погодження зміни структури власності банківської групи на підставі інформації, отриманої під час здійснення банківського нагляду, якщо відповідальна особа не подала відомостей про зміну структури власності банківської групи або обґрунтованих, документально підтверджених заперечень такої зміни протягом одного місяця після закінчення строку, установленого Національним банком для подання таких відомостей.

4. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття ним рішення про погодження зміни структури власності банківської групи надсилає повідомлення відповідальній особі банківської групи про таке рішення.

5. Національний банк приймає рішення про відмову в погодженні зміни структури власності банківської групи, якщо за інформацією, отриманою під час здійснення банківського нагляду, склад учасників банківської групи не змінився.

6. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову в погодженні зміни структури власності банківської групи надсилає відповідальній особі повідомлення з обґрунтуванням підстав відмови".

6. У розділі VI:

у пункті 1 слова та цифри "пункті 1.1 глави 1 розділу III цього Положення" замінити словами та цифрою "статті 2 Закону про банки";

у пункті 6:

слова "внаслідок зміни структури власності банківської групи" виключити;

доповнити пункт словами та цифрами "протягом 30 календарних днів із дня припинення існування банківської групи";

розділ після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Національний банк приймає рішення про припинення визнання банківської групи протягом одного місяця із дня отримання повного пакета документів, визначеного цим розділом".

У зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 9.

7. У додатку 2:

у пункті 2.1 слова "спостережної (наглядової)" виключити;

у пункті 2.2 слова "(ради директорів)" виключити.

8. У пункті 6 додатка 3 слово "наглядової" виключити.

9. У додатку 6:

назву додатка доповнити словами "станом на";

у пункті 1:

виноску 2 викласти в такій редакції:

"-2Розмір участі/запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи в учаснику/майбутньому учаснику банківської групи, розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку";

у виносці 3 слова "десятих (з одним знаком після коми)" замінити словами "значущих цифр";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Основні фінансові показники учасників/майбутніх учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали-4 (тис.грн.-5)

№ з/п

№ показника

Показник

Загальні активи

Середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:


2

1

Банки:


3

1.1

повне найменування


4

...

повне найменування


5

1.n

повне найменування


6

2

Страхові компанії:


7

2.1

повне найменування


8

...

повне найменування


9

2.n

повне найменування


10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):


11

3.1

повне найменування


12

...

повне найменування


13

3.n

повне найменування


14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)


15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)


16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)


17

II

Нефінансові компанії, у тому числі


18

1.1

повне найменування


19

повне найменування


20

1.n

повне найменування


21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)


__________
-4Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.
-5Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих".

10. У додатку 7:

назву додатка доповнити словами "станом на";

у пункті 1:

виноску 2 викласти в такій редакції:

"-2Розмір участі/запланований розмір участі особи, яка має намір стати контролером банківської групи в учаснику/майбутньому учаснику банківської групи, розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку";

у виносці 3 слова "десятих (з одним знаком після коми)" замінити словами "значущих цифр";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Основні фінансові показники учасників/майбутніх учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали-4 (тис.грн.-5)

№ з/п

№ показника

Показник

Загальні активи

Середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:


2

1

Банки:


3

1.1

повне найменування


4

...

повне найменування


5

1.n

повне найменування


6

2

Страхові компанії:


7

2.1

повне найменування


8

...

повне найменування


9

2.n

повне найменування


10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):


11

3.1

повне найменування


12

...

повне найменування


13

3.n

повне найменування


14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)


15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)


16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)


17

II

Нефінансові компанії, у тому числі


18

1.1

повне найменування


19

повне найменування


20

1.n

повне найменування


21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)


__________
-4Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.
-5Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих".

11. У додатку 9:

назву додатка доповнити словами "станом на";

у пункті 1:

підпункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Склад учасників національної банківської групи

№ з/п

Повне найменування учасника національної банківської групи

Код за ЄДРПОУ-1

Місцезнаходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в учаснику-2 (%)-3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка здійснювала аудит річної фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми (аудитора) (позитивний/умовно позитивний/ негативний)

основний

інші1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

__________
-1Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
-2Розмір участі контролера в учаснику банківської групи розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.
-3Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

Склад учасників кредитно-інвестиційної підгрупи

Таблиця 2

№ з/п

Найменування учасника підгрупи

Код за ЄДРПОУ

1

2

3
Склад учасників страхової підгрупи

Таблиця 3

№ з/п

Найменування учасника підгрупи

Код за ЄДРПОУ

1

2

3
Склад учасників підгрупи № 1, визначеної за географічним критерієм (заповнюється таблиця за кожною підгрупою окремо)

Таблиця 4

№ з/п

Найменування учасника підгрупи

Код за ЄДРПОУ

1

2

3
";

підпункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Основні фінансові показники учасників національної банківської групи за останні чотири звітних квартали-4 (тис.грн.-5)

№ з/п

№ показника

Показник

Загальні активи

Середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:


2

1

Банки:


3

1.1

повне найменування


4

повне найменування


5

1.n

повне найменування


6

2

Страхові компанії:


7

2.1

повне найменування


8

...

повне найменування


9

2.n

повне найменування


10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):


11

3.1

повне найменування


12

...

повне найменування


13

3.n

повне найменування


14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)


15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)


16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)


17

II

Нефінансові компанії, у тому числі


18

1.1

повне найменування


19

...

повне найменування


20

1.n

повне найменування


21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)


__________
-4Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.
-5Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих";

у підпункті 1.6:

у таблиці назву колонки 4 викласти в такій редакції: "Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи";

у виносці 5:

слова "фізичних осіб" замінити словами "фізичних осіб-резидентів";

доповнити виноску двома новими реченнями такого змісту: "Для фізичних осіб-нерезидентів - номер платника податків такої особи в країні резидентності (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк";

у таблиці підпункту 1.7:

назву колонки 4 викласти в такій редакції: "Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи";

доповнити таблицю після колонки 7 новою колонкою 8 такого змісту: "Найменування учасника банківської групи".

У зв'язку з цим колонки 8 - 10 уважати відповідно колонками 9 - 11;

назву колонки 9 викласти в такій редакції: "Пряма участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)";

назву колонки 10 викласти в такій редакції: "Опосередкована участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)";

назву колонки 11 викласти в такій редакції: "Загальний відсоток участі контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)";

у підпункті 1.8 слова "спостережної (наглядової)" виключити;

підпункт 2.1 пункту 2 доповнити словами "(тис.грн.)".

12. У додатку 10:

назву додатка доповнити словами "станом на";

у пункті 3:

підпункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Склад учасників іноземної банківської групи

Таблиця 1

№ з/п

Повне найменування учасника іноземної банківської групи

Код за ЄДРПОУ-1

Місцезнаходження

Основний та інші види економічної діяльності

Країна реєстрації

Розмір участі контролера банківської групи в учаснику-2 (%)-3

Державний орган, що здійснює нагляд на індивідуальній основі за учасником

Чи здійснювався аудит останньої річної фінансової звітності (так/ні)

Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка здійснювала аудит річної фінансової звітності

Висновок аудиторської фірми (аудитора) (позитивний/ умовно позитивний/ негативний)

основний

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

__________
-1Для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
-2Розмір участі контролера в учаснику банківської групи розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.
-3Процентні величини зазначаються з точністю до значущих цифр.

Склад учасників кредитно-інвестиційної підгрупи

Таблиця 2

№ з/п

Найменування учасника підгрупи

Код за ЄДРПОУ

1

2

3
Склад учасників страхової підгрупи

Таблиця 3

№ з/п

Найменування учасника підгрупи

Код за ЄДРПОУ

1

2

3
Склад учасників підгрупи № 1, визначеної за географічним критерієм (заповнюється таблиця за кожною підгрупою окремо)

Таблиця 4

№ з/п

Найменування учасника підгрупи

Код за ЄДРПОУ

1

2

3
";

підпункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Основні фінансові показники учасників іноземної банківської групи за останні чотири звітних квартали-4 (тис.грн.-5)

№ з/п

№ показника

Показник

Загальні активи

Середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали

Власний капітал

Фінансовий результат
(прибуток "+"; збиток "-")

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

квартальна звітна дата
(n-3)

квартальна звітна дата
(n-2)

квартальна звітна дата
(n-1)

квартальна звітна дата
(n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

I

Фінансові установи, у тому числі:


2

1

Банки:


3

1.1

повне найменування


4

повне найменування


5

1.n

повне найменування


6

2

Страхові компанії:


7

2.1

повне найменування


8

...

повне найменування


9

2.n

повне найменування


10

3

Небанківські фінансові установи (крім страхових):


11

3.1

повне найменування


12

повне найменування


13

3.n

повне найменування


14

4

Частка банківської діяльності в фінансовій діяльності (%)


15

5

Частка страхової діяльності в фінансовій діяльності (%)


16

6

Частка небанківської фінансової діяльності (крім страхової) у фінансовій діяльності (%)


17

II

Нефінансові компанії, у тому числі


18

1.1

повне найменування


19

повне найменування


20

1.n

повне найменування


21

III

Усього за всіма учасниками (розділ I + розділ II)


__________
-4Показники за IV квартал зазначаються за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо юридична особа не складає квартальної фінансової звітності відповідно до законодавства країни її походження, в усіх колонках таблиці зазначаються показники за даними її останньої річної фінансової звітності. Для належного розуміння зазначеної в цій таблиці інформації до таблиці додається відповідне пояснення.
-5Показники зазначаються в тисячах гривень без десятих";

у таблиці підпункту 3.3 назву колонки 4 викласти в такій редакції: "Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи";

у виносці 5:

слова "фізичних осіб" замінити словами "фізичних осіб-резидентів";

доповнити виноску двома новими реченнями такого змісту: "Для фізичних осіб-нерезидентів - номер платника податків такої особи в країні резидентності (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк";

у таблиці підпункту 3.4:

назву колонки 4 викласти в такій редакції: "Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи";

доповнити таблицю після колонки 7 новою колонкою 8 такого змісту: "Найменування учасника банківської групи".

У зв'язку з цим колонки 8 - 10 уважати відповідно колонками 9 - 11;

назву колонки 9 викласти в такій редакції: "Пряма участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)";

назву колонки 10 викласти в такій редакції: "Опосередкована участь контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)";

назву колонки 11 викласти в такій редакції: "Загальний відсоток участі контролера у статутному капіталі учасника банківської групи (%)";

у підпункті 3.5 слова "спостережної (наглядової)" виключити;

підпункт 4.1 пункту 4 доповнити словами "(тис.грн.)".

13. Додаток 11 викласти в новій редакції, що додається.

14. Додаток 12 доповнити виноскою 1 такого змісту:

"__________
-1Зазначається інформація про пряму та/або опосередковану участь".

15. У додатку 13:

слова " наглядової (спостережної)" виключити;

додаток доповнити виноскою 1 такого змісту:

"__________
-1Письмове запевнення учасника банківської груп може бути оформлене на окремому аркуші".

Директор
Департаменту методології


Н.В. ІваненкоДодаток 11
до Положення про порядок
ідентифікації та визнання
банківських груп

СТРУКТУРА
власності банківської групи
(Зразок)вгору