Про затвердження Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку [...]
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, Договір, План, Перелік, Регламент від 03.12.2015859
Документ v0859500-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.09.2016, підстава - v0387500-16

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.12.2015  № 859

Про затвердження Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 230 від 01.04.2016
№ 387 від 15.09.2016}

Відповідно до статей 6, 7 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою встановлення порядку обліку та проведення Національним банком України та банками операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, що додається.

2. Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів (Супрун А.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) протягом двох тижнів після прийняття цієї постанови внести зміни до програмно-технологічного забезпечення СертЛайн та провести тестове випробування.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.12.2015 № 859

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

{У тексті Положення слова "Відділ депозитарного обліку державних цінних паперів (далі - Відділ)" та "Відділ" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Управління депозитарної діяльності Національного банку України (далі - Управління)" та "Управління" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань регулювання ліквідності банківської системи з метою проведення та обліку операцій з депозитними сертифікатами Національного банку (далі - депозитні сертифікати) у Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі - Система СЕРТИФ), урегулювання взаємодії підрозділів Національного банку і банків України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) програмно-технологічне забезпечення СертЛайн (далі - ПТЗ СертЛайн) - це програмний комплекс, призначений для автоматизації кількісного обліку депозитних сертифікатів Національного банку, обслуговування операцій з їх розміщення, обігу, сплати доходу та погашення;

2) програмно-технологічне забезпечення КредЛайн (далі - ПТЗ КредЛайн) - це програмний комплекс, призначений для автоматизації проведення операцій з рефінансування банків, що має інтерфейс з ПТЗ СертЛайн;

3) система СЕРТИФ - це підсистема ПТЗ СертЛайн, яка обслуговує розміщення, облік, обіг та погашення депозитних сертифікатів.

{Підпункт 3 пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Операції з депозитними сертифікатами проводяться в Системі СЕРТИФ, яка обслуговує розміщення, облік, обіг та погашення депозитних сертифікатів.

4. Довідково-аналітичні форми та виписки з рахунків власників у Системі СЕРТИФ формуються банками за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн або подаються Національним банком на письмовий запит власника за підписом уповноваженої особи власника.

5. Управління депозитарної діяльності Національного банку України (далі - Управління) здійснює організаційно-методичне керівництво, пов'язане з функціонуванням та удосконаленням Системи СЕРТИФ, контроль за відповідністю кількості депозитних сертифікатів, що перебувають в обігу, загальному обсягу їх розміщення, виконання операцій щодо депозитних сертифікатів, передбачених цим Положенням, надає довідково-аналітичну інформацію, що визначена договірними відносинами та нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Центральна розрахункова палата (далі - ЦРП) здійснює впровадження та експлуатацію ПТЗ СертЛайн, формування реєстру банків - власників депозитних сертифікатів засобами Системи СЕРТИФ.

{Пункт 6 розділу І в редакції Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

7. Операційний департамент здійснює контроль за надходженням коштів від банків під час розміщення депозитних сертифікатів, нарахування та перерахування процентних доходів та перерахування коштів з погашення депозитних сертифікатів банкам.

8. Департамент інформаційних технологій здійснює розроблення, впровадження та супроводження ПТЗ СертЛайн, що забезпечує обслуговування операцій з депозитними сертифікатами.

9. Департамент відкритих ринків забезпечує такі функції:

1) розроблення нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань проведення Національним банком операцій з депозитними сертифікатами;

2) укладання та контроль за виконанням банками генеральних договорів за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку;

3) надання повідомлень банківській системі щодо умов проведення, результатів розміщення депозитних сертифікатів;

4) надання повідомлень/розпоряджень щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів у випадках, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

10. Департамент супроводження кредитів забезпечує надсилання відомості сквитованих розпоряджень щодо блокування/розблокування депозитних сертифікатів, наданих у заставу за операціями з рефінансування (додаток 1).

11. Департамент інформаційної безпеки надає програмно-апаратні засоби захисту інформації, виконує сертифікацію та розповсюдження ключів для системи захисту, проводить аналіз нестандартних ситуацій у роботі Системи СЕРТИФ, пов'язаних з питаннями інформаційної безпеки, а також надає інші послуги з питань захисту інформації.

12. Юридичний департамент забезпечує правову роботу щодо проведення Національним банком операцій з депозитними сертифікатами.

13. Департамент фінансового контролінгу в установленому порядку вносить на розгляд Правління Національного банку пропозиції про встановлення тарифів на послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів та користування Системою СЕРТИФ.

14. Департамент бухгалтерського обліку забезпечує розроблення нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку щодо порядку бухгалтерського обліку операцій з депозитними сертифікатами.

{Розділ II виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

III. Порядок проведення операцій з депозитними сертифікатами

Глава 1. Загальні умови обліку і проведення операцій з депозитними сертифікатами

19. У Системі СЕРТИФ Національний банк здійснює кількісний облік депозитних сертифікатів, власниками яких є банки.

20. Облік депозитних сертифікатів та операції з ними здійснюються на рахунках банків відповідно до цього Положення, плану балансових рахунків Системи СЕРТИФ (додаток 3) та переліку проводок за операціями з депозитними сертифікатами в Системі СЕРТИФ (додаток 4).

21. Банки можуть здійснювати операції з купівлі-продажу депозитних сертифікатів, операції репо з переходом прав власності на депозитні сертифікати на міжбанківському кредитному ринку, а також використовувати їх як забезпечення виконання зобов'язань на міжбанківському кредитному ринку та за кредитами Національного банку.

{Пункт 21 глави 1 розділу IIІ в редакції Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

22. Передавання інформації від банків до Системи СЕРТИФ здійснюється шляхом подання ними за допомогою програмно-технологічного забезпечення Системи СЕРТИФ електронних документів - розпоряджень у захищеному від модифікації та викривлення вигляді, які в обов'язковому порядку містять ідентифікатор ключа робочого місця, де ці документи були сформовані, та електронний цифровий підпис відповідального виконавця, яким ці документи були сформовані. Банки не мають права вносити будь-які зміни у програмно-технологічне забезпечення Системи СЕРТИФ, уключаючи вбудовану систему криптографічного захисту інформації, та повинні суворо дотримуватися вимог щодо організації робіт із засобами захисту інформації Національного банку.

{Пункт 22 глави 1 розділу IIІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

23. Розпорядження на списання депозитних сертифікатів/розпорядження на зарахування депозитних сертифікатів (далі - розпорядження) має містити такі реквізити:

1) назву операції;

{Підпункт 2 пункту 23 глави 1 розділу IIІ виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

3) код за ЄДРПОУ банку-продавця, код за ЄДРПОУ банку-покупця, номер рахунку банку-продавця (за операціями з дотриманням принципу "поставка проти оплати");

4) код банку продавця/заставодавця;

5) код банку покупця/заставоутримувача;

6) дату та номер договору;

7) код депозитного сертифіката;

8) кількість депозитних сертифікатів;

9) суму платежу (за операціями з дотриманням принципу "поставка проти оплати").

24. Виконання операцій з депозитними сертифікатами в Системі СЕРТИФ здійснюється на підставі розпоряджень, отриманих від Управління, банків за умови збігання відповідних реквізитів. У разі виявлення допущених під час проведення операцій помилок на підставі відповідних розпорядчих та інших документів Управління здійснює виправлення помилок шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, що підтверджують правомірність здійснення такого коригування.

{Пункт 24 глави 1 розділу IIІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

25. За наявності помилок у розпорядженнях, отриманих від банків, або в разі ненадання розпорядження операції з депозитними сертифікатами не виконуються.

{Пункт 25 глави 1 розділу IIІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

26. Право власності на депозитний сертифікат виникає в банку з часу зарахування оплачених депозитних сертифікатів на рахунок банку в Системі СЕРТИФ, крім випадку зарахування депозитних сертифікатів на балансовий рахунок банку для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих під час розміщення для подальшої оплати.

27. Підтвердженням права власності на депозитний сертифікат є виписка з рахунку банку в Системі СЕРТИФ (додаток 5), яку банк - власник депозитного сертифіката отримує за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн.

28. За принципом "поставка без оплати" здійснюються розрахунки за такими операціями:

1) розміщення депозитних сертифікатів;

2) купівля-продаж депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку;

3) надання Національним банком кредитів банкам під заставу депозитних сертифікатів;

4) міжбанківське кредитування під заставу депозитних сертифікатів;

5) погашення депозитних сертифікатів.

29. За принципом "поставка проти оплати" здійснюються розрахунки за такими операціями:

1) репо з переходом права власності на депозитні сертифікати на позабіржовому ринку;

2) з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку;

Дотримання принципу "поставка проти оплати" під час здійснення розрахунків за цими операціями забезпечується Системою СЕРТИФ згідно з регламентом її роботи (додаток 6) та спеціальними засобами СЕП.

{Пункт 29 глави 1 розділу IIІ в редакції Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

30. У день погашення депозитних сертифікатів заборонена перереєстрація прав власності, блокування та розблокування депозитних сертифікатів банками.

Глава 2. Порядок проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів

31. Департамент відкритих ринків надає Управлінню за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні тендера з розміщення депозитних сертифікатів/операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт Національного банку (далі - операцій з розміщення депозитних сертифікатів).

32. Управління на підставі отриманого в Системі СЕРТИФ повідомлення Департаменту відкритих ринків за результатами проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів здійснює такі проводки:

розміщення депозитних сертифікатів на загальний обсяг розміщених депозитних сертифікатів на рахунках Національного банку;

блокування депозитних сертифікатів, що розміщені та підлягають сплаті в розрізі кожного банку на рахунках банків на підставі задоволених заявок банків.

33. Банки перераховують кошти на підставі офіційного повідомлення Національного банку про задоволення або часткове задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів і виписки з відповідного рахунку, отриманої за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн, щодо депозитних сертифікатів, що розміщені та підлягають оплаті.

34. У разі отримання від банків коштів у повному обсязі за розміщені депозитні сертифікати Операційний департамент за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн здійснює підтвердження надходження коштів від банків за розміщені депозитні сертифікати, придбані під час проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів.

35. Після отримання інформації від Операційного департаменту про оплату в повному обсязі кожним банком депозитних сертифікатів, що розміщуються, Управління у Системі СЕРТИФ здійснює переказ оплачених депозитних сертифікатів з рахунку для обліку депозитних сертифікатів заблокованих під час розміщення для подальшої оплати на рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків, не обтяжені зобов'язаннями.

36. У разі неперерахування окремими банками повної суми коштів за розміщені депозитні сертифікати Управління наступного робочого дня на підставі отриманого від Департаменту відкритих ринків розпорядження про анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати банком в Системі СЕРТИФ, здійснює відповідні проводки щодо анулювання неоплачених депозитних сертифікатів.

{Главу 3 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

Глава 4. Порядок проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка проти оплати"

48. Банк-продавець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на списання депозитних сертифікатів з балансового рахунку банку-продавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями банку-продавця, на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами купівлі-продажу/договорами репо з переходом права власності на депозитні сертифікати на позабіржовому ринку.

{Пункт 48 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

49. Банк-покупець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на зарахування депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами купівлі-продажу/договорами репо з переходом права власності на депозитні сертифікати на позабіржовому ринку, на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями банку-покупця.

{Пункт 49 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

50. Після квитування розпоряджень банку-продавця та банку-покупця, Національний банк надає банку-покупцю повідомлення про необхідність перерахування коштів за депозитні сертифікати, яке містить такі обов'язкові реквізити:

1) код банку-продавця;

2) код банку-покупця;

3) суму платежу;

4) номер і дату договору, за яким мають бути перераховані кошти;

5) реєстраційний номер операції, що присвоєний Системою СЕРТИФ;

6) код за ЄДРПОУ банку-продавця;

7) код за ЄДРПОУ банку-покупця;

8) номер рахунку для оплати суми платежу банку-продавця;

51. Банк-покупець перераховує банку-продавцю на підставі вищезазначеного повідомлення кошти з використанням спеціальних засобів СЕП.

52. На підставі повідомлення СЕП про перерахування коштів за депозитними сертифікатами Системою СЕРТИФ здійснюються проводки щодо зарахування кількості оплачених депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані для оплати на позабіржовому ринку банку-продавця, на балансовий рахунок банку-покупця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями.

{Пункт 52 глави 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

53. Банк-покупець за запитом засобами ПТЗ СертЛайн отримує виписку з рахунку в Системі СЕРТИФ з інформацією про зарахування на його рахунок оплаченої кількості придбаних депозитних сертифікатів.

54. У разі неперерахування банком-покупцем коштів, депозитні сертифікати автоматично розблоковуються та повертаються на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями банку-продавця, під час виконання процедур завершення операційного дня.

Глава 5. Порядок проведення операцій з купівлі-продажу депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка без оплати"

55. Банк-продавець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на списання депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банку і не обтяжені зобов'язаннями, на балансовий рахунок банку-продавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку.

56. Банк-покупець на підставі отриманої за допомогою засобів Системи СЕРТИФ інформації про ініційовану банком-продавцем операцію перераховує банку-продавцю кошти за відповідну кількість депозитних сертифікатів.

57. Після перерахування коштів банк-покупець за допомогою засобів Системи СЕРТИФ надає розпорядження на зарахування депозитних сертифікатів з балансового рахунку для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані за договорами на позабіржовому ринку банку-продавця на балансовий рахунок банку-покупця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

58. У разі квитування розпоряджень банку-продавця та банку-покупця в Системі СЕРТИФ здійснюються проводки з переходу права власності на придбані депозитні сертифікати до банку-покупця.

59. Банк-покупець за запитом засобами ПТЗ СертЛайн отримує виписку з рахунку в Системі СЕРТИФ з інформацією про зарахування на його рахунок оплаченої кількості придбаних депозитних сертифікатів.

60. Розблокування депозитних сертифікатів, заблокованих за договорами на позабіржовому ринку, здійснюється автоматично під час виконання процедур завершення операційного дня.

Глава 6. Порядок проведення операцій щодо застави депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку

61. Національний банк надає кредити овернайт та кредити рефінансування під заставу депозитних сертифікатів на підставі поданих банками за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн заявок згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань регулювання ліквідності банківської системи.

62. У разі надання стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності для забезпечення виконання зобов'язань, за яким у заставу приймаються депозитні сертифікати, операції щодо блокування/розблокування цих депозитних сертифікатів здійснюються Управлінням на підставі відповідних розпоряджень Департаменту супроводження кредитів.

63. У разі надання кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування під заставу депозитних сертифікатів Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Управлінню відомість сквитованих розпоряджень щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ.

64. Управління опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відомість сквитованих розпоряджень та виконує операції щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язання за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування під заставу депозитних сертифікатів.

{Пункт 64 глави 6 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 230 від 01.04.2016}

65. Після отримання за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн інформаційного повідомлення щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ Департамент супроводження кредитів готує і передає розпорядження Операційному департаменту, який забезпечує в установленому порядку перерахування коштів банку-заставодавцю за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування під заставу депозитних сертифікатів.

66. У разі потреби додаткового блокування депозитних сертифікатів під виданий раніше кредит рефінансування під заставу депозитних сертифікатів (зміна або збільшення/зменшення застави) Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Управлінню відомість сквитованих розпоряджень, на підставі якої Управління виконує блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ.

{Пункт 66 глави 6 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 230 від 01.04.2016}

66-1. У разі вивільнення з-під застави депозитних сертифікатів після отримання підтвердження про блокування замінених активів Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Управлінню відомість сквитованих розпоряджень, на підставі якої Управління виконує розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ.

{Главу 6 доповнено новим пунктом 66-1 згідно з Постановою Національногой банку № 230 від 01.04.2016}

66-2. У разі отримання заявки банку на одержання кредиту овернайт та/або участь у тендері з підтримання ліквідності банків під заставу депозитних сертифікатів з пропозицією перерахувати кошти цього кредиту на погашення кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування, строк погашення яких настав, Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Управлінню розпорядження щодо блокування на транзитному рахунку депозитних сертифікатів, що пропонуються в заставу кредиту та не обтяжені іншими зобов'язаннями.

{Главу 6 доповнено новим пунктом 66-2 згідно з Постановою Національногой банку № 230 від 01.04.2016}

66-3. Управління опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відповідне розпорядження та виконує операції щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для оформлення застави за кредитами, строк погашення яких настав.

{Главу 6 доповнено новим пунктом 66-3 згідно з Постановою Національногой банку № 230 від 01.04.2016}

66-4. У разі задоволення заявки банку на одержання кредиту овернайт та/або участь у тендері з підтримання ліквідності банків під заставу депозитних сертифікатів з пропозицією перерахувати кошти цього кредиту на погашення кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування, строк погашення яких настав, Департамент відкритих ринків за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн подає Управлінню розпорядження щодо блокування в заставу депозитних сертифікатів з транзитного рахунку для оформлення застави за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування, строк погашення якого настав, та/або розпорядження щодо розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані на транзитному рахунку для оформлення застави за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування, строк погашення якого настав, та які не були відібрані в заставу за кредитом (у тому числі у разі незадоволення заявки).

{Главу 6 доповнено новим пунктом 66-4 згідно з Постановою Національногой банку № 230 від 01.04.2016}

66-5. Управління опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відповідне розпорядження та виконує операції щодо блокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати переказуються на балансовий рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язання за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування під заставу депозитних сертифікатів, та/або розпорядження щодо розблокування депозитних сертифікатів, що заблоковані на транзитному рахунку як такі, що запропоновані в заставу за кредитом овернайт та/або кредитом рефінансування, та не були відібрані в заставу за новим кредитом.

{Главу 6 доповнено новим пунктом 66-5 згідно з Постановою Національногой банку № 230 від 01.04.2016}

67. У день повернення/часткового повернення банком-позичальником кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування під заставу депозитних сертифікатів, банк-заставодавець повертає Національному банку кошти.

68. Департамент супроводження кредитів у день повернення/часткового повернення банком-позичальником кредиту овернайт та/або кредиту рефінансування під заставу депозитних сертифікатів після надходження інформації про повернення коштів надає за допомогою засобів ПТЗ КредЛайн Управлінню відомість сквитованих розпоряджень щодо розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ з відповідним визначенням кількості депозитних сертифікатів, що вивільнятиметься з-під застави.

69. Управління опрацьовує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ відомість сквитованих розпоряджень та виконує операції щодо розблокування депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ, після чого депозитні сертифікати розблоковуються на рахунок банку-заставодавця для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

{Пункт 69 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 230 від 01.04.2016}

70. Департамент відкритих ринків у разі невиконання (у тому числі дострокового невиконання за вимогою Національного банку) банком-заставодавцем зобов'язань за кредитом Національного банку, надає Управлінню, ЦРП та Операційному департаменту повідомлення/розпорядження щодо дострокового погашення заблокованих депозитних сертифікатів, як застава кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування.

70-1. На кінець операційного дня Системи СЕРТИФ залишки на транзитному рахунку не дозволяються. Управління перевіряє залишок на цьому транзитному рахунку і в разі його наявності повідомляє про залишок Департаменти супроводження кредитів і відкритих ринків та вживає заходів щодо його врегулювання на підставі відповідних розпоряджень до кінця операційного дня Системи СЕРТИФ.

{Главу 6 доповнено новим пунктом 70-1 згідно з Постановою Національногой банку № 230 від 01.04.2016}

Глава 7. Порядок проведення операцій міжбанківського кредитування під заставу депозитних сертифікатів

71. Банк-заставодавець блокує на транзитному рахунку депозитні сертифікати в Системі СЕРТИФ шляхом надання відповідного розпорядження.

72. Банк-кредитор отримує за допомогою засобів Системи СЕРТИФ інформацію про ініційовану банком-заставодавцем операцію блокування відповідної кількості депозитних сертифікатів та перераховує банку-заставодавцю кошти.

73. Банк-кредитор надає відповідне повідомлення про перерахування коштів у вигляді розпорядження на одержання за допомогою засобів Системи СЕРТИФ.

74. Після квитування розпоряджень банку-заставодавця та банку-кредитора в Системі СЕРТИФ відбувається блокування депозитних сертифікатів на балансовий рахунок для обліку депозитних сертифікатів, що заблоковані як забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, наданими на міжбанківському кредитному ринку.

75. Якщо до завершення операційного дня не відбулося квитування розпоряджень банку-кредитора та банку-заставодавця, то депозитні сертифікати розблоковуються на рахунок банку-заставодавця протягом виконання процедур завершення операційного дня.

76. У разі повернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, розблоковуються на підставі розпорядження банку-заставодавця і відповідного повідомлення про згоду на розблокування депозитних сертифікатів банку-кредитора, що надаються у вигляді розпорядження на одержання за допомогою засобів Системи СЕРТИФ.

77. У разі неповернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, за згодою сторін можуть бути розблоковані на рахунок банку-заставодавця на підставі розпорядження банку-заставодавця і відповідного повідомлення про згоду на розблокування депозитних сертифікатів банку-кредитора, що надаються у вигляді розпорядження на одержання за допомогою засобів Системи СЕРТИФ.

78. Після квитування розпоряджень банку-заставодавця та банку-кредитора в Системі СЕРТИФ відбувається розблокування депозитних сертифікатів банку-заставодавця.

79. До моменту отримання розпоряджень від банку-заставодавця та банку-кредитора депозитні сертифікати залишаються заблокованими на рахунку в банку-заставодавця. У разі закінчення строку обігу і настання погашення депозитних сертифікатів, які є заблокованими як застава за міжбанківським кредитом, сума коштів від їх погашення та нараховані проценти не виплачуються Національним банком до отримання ним письмових узгоджених розпоряджень від банку-кредитора і банку-заставодавця.

80. У разі неповернення банком-заставодавцем кредиту депозитні сертифікати, що заблоковані як застава, можуть бути за згодою сторін передані у власність банку-заставодержателя шляхом зарахування на балансовий рахунок банку-заставодержателя для обліку депозитних сертифікатів, що перебувають у власності банків і не обтяжені зобов'язаннями.

81. Перереєстрація прав власності за депозитними сертифікатами здійснюється в Системі СЕРТИФ після квитування відповідного розпорядження банку-заставодавця та розпорядження банку-кредитора на зарахування депозитних сертифікатів.

Глава 8. Порядок проведення операцій з погашення депозитних сертифікатів

82. Банк у разі проведення операцій з придбання депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку повідомляє Операційний департамент за допомогою засобів електронної пошти Національного банку про реквізити рахунку (код банку, код за ЄДРПОУ, номер аналітичного рахунку) для перерахування коштів від погашення депозитних сертифікатів і процентних доходів.

{Пункт 82 глави 8 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

83. Обслуговування операцій з планового погашення депозитних сертифікатів здійснюється Операційним департаментом відповідно до умов розміщення депозитних сертифікатів та згідно з реєстром банків - власників депозитних сертифікатів.

84. Операційний департамент на початку дня погашення депозитних сертифікатів отримує сформований засобами Системи СЕРТИФ реєстр банків-власників, який має містити такі обов'язкові реквізити:

1) код банку-власника;

2) балансовий номер рахунку банку, на якому обліковувались депозитні сертифікати в Системі СЕРТИФ до моменту блокування для погашення;

3) код депозитних сертифікатів;

4) кількість депозитних сертифікатів;

5) сума вкладу (номінальна вартість) депозитних сертифікатів та процентів за користування ними.

85. На початку операційного дня дати погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ здійснюється автоматичне блокування депозитних сертифікатів, що підлягають погашенню на відповідні пасивні балансові рахунки банків-власників для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для погашення із збереженням режиму обтяження зобов'язаннями.

86. Операційний департамент забезпечує перерахування коштів банкам-власникам за депозитні сертифікати, які на день погашення не обтяжені зобов'язаннями, до 11.00 дня погашення депозитних сертифікатів на відповідні рахунки, реквізити яких були повідомлені банками Операційному департаменту.

87. У разі отримання реєстру банків-власників з ознакою обтяження Операційний департамент після отримання відповідних повідомлень/розпоряджень забезпечує перерахування коштів відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку.

88. У разі настання строку погашення депозитних сертифікатів, що є заблокованими як застава за міжбанківськими кредитами, сума коштів від їх погашення та сплачені за ними проценти зараховуються на балансовий рахунок бухгалтерського обліку 4746 "Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інвестиціями" Національного банку до отримання ним письмових узгоджених розпоряджень від банку-кредитора і банку-заставодавця.

89. У разі погашення депозитних сертифікатів, що є заблокованими як застава за кредитами овернайт та/або кредитами рефінансування, сума коштів від їх погашення та сплачені проценти для відображення в бухгалтерському обліку зараховуються на балансовий рахунок 4629 "Транзитний рахунок за іншими операціями" Національного банку до отримання розпоряджень від Департаменту супроводження кредитів.

{Пункт 89 глави 8 в редакції Постанови Національного банку № 230 від 01.04.2016}

90. Погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ на дату погашення відбувається під час завершення операційного дня відповідно до реєстру банків-власників.

91. Обслуговування операцій з дострокового погашення депозитних сертифікатів за ініціативою Національного банку (у тому числі дострокового невиконання за вимогою Національного банку) здійснюється Управлінням, Операційним департаментом та ЦРП на підставі відповідних повідомлень/розпоряджень Департаменту відкритих ринків із зазначенням умов дострокового погашення.

{Пункт 91 глави 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 387 від 15.09.2016}

92. Управління після отримання відповідного повідомлення виконує в Системі СЕРТИФ операцію щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення, за результатами якої відповідна кількість депозитних сертифікатів переказується на балансові рахунки банків-власників для обліку депозитних сертифікатів, заблокованих для погашення, із збереженням режиму обтяження зобов'язаннями.

93. ЦРП після виконання Управлінням відповідних операцій щодо блокування депозитних сертифікатів для дострокового погашення формує та надає Операційному департаменту відповідні реєстр банків-власників.

94. Операційний департамент забезпечує перерахування коштів на підставі отриманого реєстру банків-власників та повідомлень/розпоряджень згідно з цим Положенням та за допомогою засобів ПТЗ СертЛайн або шляхом надання відповідного повідомлення здійснює підтвердження перерахування коштів за депозитні сертифікати, що погашаються.

95. Дострокове погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ виконується Управлінням після отримання підтвердження Операційного департаменту в ПТЗ СертЛайн або повідомлення Операційного департаменту про перерахування коштів.

96. У разі неможливості перерахування коштів за депозитні сертифікати, що заблоковані для погашення, депозитні сертифікати залишаються заблокованими, а їх погашення здійснюється на наступний робочий день.

97. За результатами погашення депозитних сертифікатів у Системі СЕРТИФ здійснюються відповідні проводки.

98. Якщо дата погашення депозитних сертифікатів припадає на неробочий день, то операції з погашення депозитних сертифікатів здійснюються на наступний робочий день.

Начальник Відділу
депозитарного обліку
державних цінних паперівА.В. Супрун

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови
Національного банку України


О.Є. Чурій


Додаток 1
до Положення про порядок
обліку та проведення
Національним банком України
та банками України операцій
з депозитними сертифікатами
Національного банку України
(пункт 10 розділу I)

ВІДОМІСТЬ
сквитованих розпоряджень

за "___" ____________ 20__ р.

№ з/п

Тип та ознака розпорядження

Код

Сума (грн.)

Кількість депозитних сертифікатів

Дата та номер договору

Додаткові реквізити одержувача/платника коштів

банку-продавця

банку-покупця

депозитних сертифікатів

код одержувача/платника

код банку-одержувача/платника

номер грошового рахунку одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}Додаток 3
до Положення про порядок
обліку та проведення
Національним банком України
та банками України операцій
з депозитними сертифікатами
Національного банку України
(пункт 20 глави 1 розділу III)

ПЛАН
балансових рахунків та структура аналітичного рахунку Системи кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ

1. Облік депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - депозитні сертифікати) здійснюється на підставі плану балансових рахунків.

2. Балансові рахунки в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі - Система СЕРТИФ) мають таку структуру:

Номер з/п

Номер рахунку

Назва розділу та рахунку

Характеристика рахунку

1

2

3

4

2


Розділ I


3


Депозитні сертифікати, що розміщуються


4

99950

Депозитні сертифікати, що розміщуються

Активний

5

58950

Депозитні сертифікати, що не розміщені

Пасивний

6

58410

Депозитні сертифікати, що заблоковані під час розміщення для подальшої сплати

Пасивний

7


Розділ II


8


Депозитні сертифікати в обігу


9

99990

Депозитні сертифікати в обігу

Активний

10

58310

Депозитні сертифікати, що перебувають у власності банків, не обтяжені зобов'язаннями

Пасивний

11

58510

Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за кредитами Національного банку України

Пасивний

12

58210

Депозитні сертифікати, заблоковані для оплати за позабіржовими операціями, що виконуються за принципом "поставка проти оплати"

Пасивний

13

58610

Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за міжбанківськими кредитами

Пасивний

14

56610

Депозитні сертифікати, заблоковані за остаточними розрахунками міжбанківського кредитування

Пасивний

{Рядок 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

{Рядок 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

17

58910

Депозитні сертифікати, заблоковані за договорами на позабіржовому ринку

Пасивний

18

58370

Депозитні сертифікати не обтяжені зобов'язаннями, заблоковані для погашення

Пасивний

19

58570

Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за кредитами Національного банку України, заблоковані для погашення

Пасивний

20

58670

Депозитні сертифікати, заблоковані як застава за міжбанківськими кредитами, заблоковані для погашення

Пасивний

21

58110

Депозитні сертифікати, заблоковані для оформлення забезпечення за кредитами, строк погашення яких настав

Пасивний

{Примітку виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

3. Сегментна структура аналітичного рахунку в Системі СЕРТИФ:

XXXXX1XXXXX2XXXXXX3,

де X - розряди кодової частини сегмента,

цифри 1 - 3 - номери сегментів.

4. П'ятирозрядний перший сегмент (XXXXX1) визначає номер балансового рахунку в Системі СЕРТИФ.

Цифри, що використовуються під час нумерації першого п'ятирозрядного сегмента, у Системі СЕРТИФ відповідають такому:

перша цифра сегмента - тип рахунку:

"5" - пасивний рахунок;

"9" - активний рахунок;

друга цифра сегмента:

"8" - депозитні сертифікати в процесі розміщення, не обтяжені зобов'язаннями, заблоковані за кредитами Національного банку України;

"6" - депозитні сертифікати заблоковані для розрахунків за операціями на позабіржовому ринку;

"9" - активний рахунок;

третя цифра сегмента - для активних - "9", для пасивних рахунків - тип блокування:

"1" - заблоковані для оформлення забезпечення за кредитами Національного банку України, строк погашення яких настав;

"2" - заблоковані для оплати за позабіржовими операціями;

"3" - не обтяжені зобов'язаннями;

"4" - заблоковані під час розміщення для подальшої сплати;

"5" - як застава за кредитами Національного банку України;

"6" - як застава за міжбанківськими кредитами;

{Абзац сімнадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

{Абзац вісімнадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

"9" - заблоковані за договорами на позабіржовому ринку;

четверта цифра сегмента - належність депозитних сертифікатів або життєвий цикл депозитних сертифікатів:

"1" - власність банку;

"5" - депозитні сертифікати, що розміщуються;

"7" - депозитні сертифікати, що погашаються;

"9" - депозитні сертифікати в обігу.

{Абзац двадцять третій пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

5. П'ятирозрядний другий сегмент (XXXXX2) визначає код депозитних сертифікатів.

Код випуску депозитних сертифікатів формується ПТЗ КредЛайн в автоматизованому режимі під час розміщення депозитних сертифікатів.

Інформація про коди депозитних сертифікатів і строки їх погашення міститься в спеціальному довіднику Системи СЕРТИФ, який постійно підтримується в актуальному стані та є доступним банкам для перегляду в програмно-технологічному забезпеченні СертЛайн.

6. Шестирозрядний третій сегмент (XXXXXX3) визначає код банку, який є власником депозитних сертифікатів. Цифрові значення цього сегмента відповідають номерам кодів банків.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 230 від 01.04.2016, № 387 від 15.09.2016}Додаток 4
до Положення про порядок
обліку та проведення
Національним банком України
та банками України операцій
з депозитними сертифікатами
Національного банку України
(пункт 20 глави 1 розділу III)

ПЕРЕЛІК
проводок за операціями з депозитними сертифікатами в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ

Номер з/п

Дебет

Кредит

Примітка

1

2

3

4

1

1. Розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (далі - депозитний сертифікат):

2

розміщення депозитних сертифікатів

3

99950

58950

балансові рахунки Національного банку України (далі - Національний банк) (на загальний обсяг розміщених депозитних сертифікатів за результатами проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів)

4

58950

99950

99950

58410

балансові рахунки Національного банку (на загальний обсяг депозитних сертифікатів, що були розміщені);

балансові рахунки банків (на кількість депозитних сертифікатів, що були розміщені)

5

58410
99990

58310
99950

балансові рахунки банків (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)

6

анулювання в разі несплати коштів за депозитні сертифікати:

7

58410

99950

балансові рахунки банку (на кількість депозитних сертифікатів, що не були оплачені)

{Рядки 8-32 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

33

7. Купівля-продаж депозитних сертифікатів/репо продаж/викуп з переходом права власності на депозитні сертифікати на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка проти оплати":

34

блокування депозитних сертифікатів з метою продажу:

35

58310

58910

58910

58210

балансові рахунки банку-продавця (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари);

балансові рахунки банку-продавця (після квитування розпоряджень, що очікують оплати)

36

зарахування на рахунки банку-покупця в разі оплати:

37

58210

99990

99990

58310

балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені);

балансові рахунки банку-покупця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)

38

8. Розблокування депозитних сертифікатів, заблокованих для розрахунків у разі неперерахування банком-покупцем коштів в операціях купівлі-продажу/репо продаж/викуп з переходом права власності на депозитні сертифікати на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка проти оплати":

39

58210

58310

балансові рахунки банку-продавця

40

9. Купівля-продаж депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку з дотриманням принципу "поставка без оплати":

41

блокування депозитних сертифікатів з метою продажу:

42

58310

58910

балансові рахунки банку-продавця (за несквитованими розпорядженнями, що очікують пари)

43

зарахування на рахунки банку-покупця в разі оплати:

44

58910

99990

99990

58310

балансові рахунки банку-продавця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені);

балансові рахунки банку-покупця (на кількість депозитних сертифікатів, що були оплачені)

45

10. Операції з депозитними сертифікатами щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, наданими Національним банком України через механізм рефінансування:

46

блокування/додаткове блокування/заміна (збільшення) застави депозитних сертифікатів за кредитами Національного банку України:

47

58310
58110

58510

балансові рахунки банку-заставодавця (на кількість депозитних сертифікатів, що блокуються в заставу за кредитом Національного банку України)

47-1

блокування депозитних сертифікатів для оформлення застави за кредитами Національного банку України, строк погашення яких настав:

47-2

58310

58110

балансові рахунки банку-заставодавця (на кількість депозитних сертифікатів, що блокуються для оформлення забезпечення)

47-3

блокування депозитних сертифікатів, що відібрані в заставу за новими кредитами Національного банку України:

47-4

58110

58510

балансові рахунки банку-заставодавця (на кількість депозитних сертифікатів, що блокуються в заставу за кредитом Національного банку України)

47-5

розблокування депозитних сертифікатів, що не відібрані в заставу за новими кредитами Національного банку України:

47-6

58110

58310

балансові рахунки банку-заставодавця (на кількість депозитних сертифікатів, що не відібрані в заставу)

48

розблокування депозитних сертифікатів у разі вивільнення з-під застави/повернення кредиту Національного банку України та відсотків за ним/заміна (зменшення) застави:

49

58510

58310

балансові рахунки банку-заставодавця (після повернення кредиту)

50

11. Операції з депозитними сертифікатами щодо забезпечення міжбанківського кредиту:

51

блокування депозитних сертифікатів під час надання міжбанківського кредиту:

52

58310

58910

балансові рахунки банку-заставодавця депозитних сертифікатів

53

зарахування на рахунки банку-заставодавця в разі перерахування коштів:

54

58910

58610

балансові рахунки банку-заставодавця депозитних сертифікатів

55

розблокування депозитних сертифікатів під час повернення міжбанківського кредиту:

56

58610
56610

56610
58310

балансові рахунки банку-заставодавця (після повернення кредиту)

57

розблокування депозитних сертифікатів у разі неповернення міжбанківського кредиту шляхом зарахування на користь банку-заставодавця за домовленістю сторін:

58

58610
56610

56610
58310

балансові рахунки банку-заставодавця

59

перереєстрація прав власності за депозитними сертифікатами в разі неповернення міжбанківського кредиту шляхом зарахування на користь банку-заставодержателя за домовленістю сторін або за безумовною операцією:

60

58610
56610
99990

56610
99990
58310

балансові рахунки банку-заставодавця

балансові рахунки банку-заставодержателя

61

12. Розблокування депозитних сертифікатів з транзитного рахунку в кінці операційного дня:

62

58910

58310

балансові рахунки банку-заставодавця

63

13. Погашення/дострокове погашення депозитних сертифікатів:

64

58310
58510
58610

58370
58570
58670

балансові рахунки банку (заблоковані для погашення)

65

58370
58570
58670

99990

балансові рахунки банку (депозитних сертифікатів, що погашаються)

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 230 від 01.04.2016, № 387 від 15.09.2016}


Додаток 5
до Положення про порядок
обліку та проведення
Національним банком України
та банками України операцій
з депозитними сертифікатами
Національного банку України
(пункт 27 глави 1 розділу III)

ВИПИСКА
з рахунку банку в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ

за ___ ____________ 20__ р.

Назва банку

________
(код банку)

________
(код ДС)

__________
(№ рахунку)

Вхідне сальдо

Дата останнього руху ___ ____________ 20__ р.
________________________________________
(зазначається сума цифрами)

Кореспондент

Дебет

Кредит

Код

назва

рахунок


Вихідне сальдо

______________________________________________
(зазначається сума цифрами)


Додаток 6
до Положення про порядок
обліку та проведення
Національним банком України
та банками України операцій
з депозитними сертифікатами
Національного банку України
(пункт 29 глави 1 розділу III)

РЕГЛАМЕНТ
роботи в Системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ

1. Регламент роботи в системі кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі - Регламент) установлює регламент роботи та технологічний порядок надання до системи кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ (далі - Система СЕРТИФ) електронних документів під час обслуговування операцій на рахунках Системи СЕРТИФ, уключаючи розрахунки за договорами щодо депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат).

2. У Системі СЕРТИФ виконуються операції за договорами щодо депозитних сертифікатів, уключаючи розрахунки за ними, на підставі таких типів документів:

1) розпоряджень банків за укладеними на позабіржовому ринку договорами щодо депозитних сертифікатів;

{Підпункт 2 пункту 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

3) електронної відомості сквитованих розпоряджень, сформованої в програмно-технологічному забезпеченні КредЛайн за результатами задоволених заявок на одержання кредитів овернайт, кредитів рефінансування під заставу депозитних сертифікатів або сформованої під час розблокування депозитних сертифікатів під час виконання погашення кредитів овернайт та кредитів рефінансування;

4) інших документів, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку України та законодавством України.

3. Операційний день Системи СЕРТИФ розпочинається о 9.00 і закінчується о 20.00 кожного робочого дня.

4. За договорами щодо депозитних сертифікатів на позабіржовому ринку, що виконуються за принципом "поставка проти оплати", Система електронних платежів (надалі - СЕП) згідно з регламентом її роботи приймає платіжні доручення з 9.00 до 18.00, а Система СЕРТИФ за такими договорами приймає відповідні документи з такими особливостями:

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

{Підпункт 1 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 387 від 15.09.2016}

2) розпорядження банків щодо операцій з депозитними сертифікатами, що виконуються з дотриманням принципу "поставка проти оплати" з 9.00 до 17.55;

3) повідомлення про перерахування коштів від СЕП з 9.00 до 18.30.

5. У разі зміни регламенту роботи СЕП відповідним чином змінюється Регламент.

6. За договорами щодо депозитних сертифікатів, що виконуються за принципом "поставка без оплати" Система СЕРТИФ, приймає відповідні розпорядження та електронні відомості сквитованих розпоряджень з 9.00 до 19.30.вгору