Про деякі питання діяльності банків
Постанова Національного банку України від 25.12.2014859
Документ v0859500-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.02.2015, підстава - v0129500-15
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 01.01.2019. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.12.2014  № 859

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 129 від 24.02.2015}

Про деякі питання діяльності банків

З метою створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України, ураховуючи обставини, що спричинені тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, економічні проблеми, пов’язані з проведенням антитерористичної операції на території України, а також зростання після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, керуючись статтями 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67, 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А.А.), територіальним управлінням Національного банку України (крім Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області) протягом дії цієї постанови під час визначення адекватних заходів впливу до банку враховувати показники його діяльності, положення пунктів 2 та 3 цієї постанови, а також стан виконання банком своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками.

2. Не застосовувати до банків заходів впливу за умови дотримання ними вимог пунктів 4 та 5 цієї постанови:

за порушення економічних нормативів мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції, що пов’язані з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України та/або спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями щодо боржників/контрагентів, місцезнаходженням яких на дату укладання договорів була тимчасово окупована територія України та/або територія проведення антитерористичної операції та/або місцезнаходженням понад 50 відсотків виробничих потужностей яких є зазначена територія, та/або за операціями з якими понад 50 відсотків застави є майно, що перебуває на зазначеній території, та/або

за збільшення частки негативно класифікованих активів до розміру 10 відсотків і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик і формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, пов’язане з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України та/або активними банківськими операціями, визначеними в абзаці другому цього пункту, та/або

за наявність у банку збитків, що пов’язані з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах (розраховується сукупний результат переоцінки усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті та банківських металах) у зв’язку зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України та/або спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, визначеними в абзаці другому цього пункту.

3. Не зменшувати регулятивний капітал банку за умови дотримання обмежень, установлених пунктом 4 цієї постанови, на суму перевищення нормативного значення економічного нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), якщо таке перевищення пов’язано з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України та/або спричинено формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, визначеними в абзаці другому пункту 2 цієї постанови.

4. Зобов'язати банки, на які поширюється дія пунктів 2 (крім банків, у діяльності яких є лише недоліки, зазначені в абзаці четвертому пункту 2) та/або 3 цієї постанови, дотримуватися таких обмежень:

не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку України щодо оцінки ризиків з метою формування і використання резервів за фінансовими активами, крім: кредитів фізичним особам у сумі не більше ніж 50,0 тис.грн., у тому числі кредитів овердрафт; кредитів овердрафт юридичним особам за кредитними договорами, укладеними до дати набрання чинності цією постановою, у межах загальної суми заборгованості, що склалася на цю дату за такими кредитами; кредитів іншим банкам на строк до 30 календарних днів;

не здійснювати валютних операцій на умовах “своп”, які виконуються в строк, що перевищує 30 календарних днів;

не здійснювати активних операцій з інсайдерами (крім державних банків, їх дочірніх підприємств та підприємств, у яких частка державного банку та/або його дочірніх підприємств (окремо або разом) у статутному капіталі становить 100 відсотків) у частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов’язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;

не здійснювати викупу та/або дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 відсотків від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;

не здійснювати викупу акцій власної емісії, за винятком випадків, передбачених законодавством України щодо обов’язкового викупу банком акцій власної емісії;

не придбавати недержавних цінних паперів від свого імені, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік; цінних паперів, емітентом яких є Національний банк України; боргових цінних паперів емітентів, цінні папери яких унесені та перебувають у першому або другому рівні лістингу однієї з українських фондових бірж, у межах суми заборгованості, що склалася на дату набрання чинності цією постановою за кожним емітентом; облігацій внутрішніх місцевих позик, емітентами яких є міські ради адміністративних центрів областей України та міста Києва;

не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;

не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років;

не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;

не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі;

не збільшувати обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави, та/або нерухомого майна, набутого банком з метою запобігання збиткам.

5. Зобов’язати банки, у діяльності яких на дату набрання чинності цією постановою є порушення та недоліки, зазначені в пункті 2 цієї постанови, розробити та подати до 1 лютого 2015 року або протягом двох тижнів з моменту виникнення після 1 січня 2015 року таких порушень та недоліків до Національного банку України детальний план виконання зобов’язань (з поквартальною розбивкою) щодо усунення:

до 1 січня 2016 року порушень та недоліків, пов’язаних з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв’язку зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України;

до 1 січня 2019 року порушень та недоліків, спричинених формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, визначеними в абзаці другому пункту 2 цієї постанови.

План виконання зобов’язань щодо усунення порушень та недоліків (далі - План) має містити:

заходи залежно від проблем банку, зокрема щодо підвищення розміру регулятивного капіталу банку, приведення економічних нормативів та ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції до встановлених нормативних значень, зменшення обсягу негативно класифікованих активів, зменшення витрат та збільшення доходів, із зазначенням термінів виконання заходів та обґрунтування досягнення планових показників у визначені терміни;

графік поетапного приведення економічних нормативів/ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції до нормативних значень;

графік зменшення обсягу негативно класифікованих активів.

План та графіки мають бути затверджені правлінням та радою банку, підписані головою правління банку і головою ради банку.

Банки, які здійснюють свою діяльність згідно з планами фінансового оздоровлення або письмовими угодами, подають зазначені заходи та графіки шляхом оновлення діючих планів/угод у встановлені терміни.

Якщо План включає заходи щодо капіталізації банку, то акціонери та інвестори, які братимуть участь у капіталізації банку, зобов'язані подати до Національного банку України гарантійні листи щодо забезпечення капіталізації банку.

Гарантійні листи мають містити інформацію, зокрема щодо:

офіційної назви акціонера/інвестора (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи);

суми внеску до капіталу банку (із запевненням, що джерелом цих коштів є власні кошти акціонера/інвестора);

дати перерахування коштів банку;

запевнення, що акціонери/інвестори банку забезпечать капіталізацію банку в розмірі, передбаченому Планом, у визначені терміни.

Гарантійні листи мають бути подані до Національного банку України не пізніше 15 лютого 2015 року або разом з Планом протягом двох тижнів з моменту виникнення після 01 січня 2015 року порушень та недоліків, зазначених у пункті 2 цієї постанови.

6. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А.А.) забезпечити до 1 березня 2015 року/протягом місяця від дати подання розгляд планів щодо обґрунтованості, повноти та ефективності запроваджуваних заходів та в разі їх прийнятності підготовку пропозицій на розгляд Правління Національного банку України щодо погодження графіків, зазначених у пункті 5 цієї постанови.

7. Зобов’язати банки подавати до Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за звітним, звіт про виконання Плану, розробленого згідно з пунктом 5 цієї постанови, та дотримання обмежень, установлених пунктом 4 цієї постанови.

8. До банків, які не виконують заходи в терміни та обсягах, що передбачені Планом, розробленим згідно з пунктом 5 цієї постанови, застосовувати заходи впливу згідно із законодавством України та Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902.

9. На банки, які не мають прозорої структури власності, дія пунктів 2 - 8 цієї постанови не поширюється.

10. Постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року та діє до 1 січня 2019 року.

11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

Голова

В.О. Гонтаревавгору