Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 25.05.2015772/5
Документ v0772323-15, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2015  № 772/5

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до частини четвертої статті 56 Закону України "Про Національний банк України", пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації", абзацу третього частини другої статті 9 Закону України "Про прокуратуру" (зі змінами), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 84 "Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом", підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою оперативного і повного забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства юстиції України від 22 грудня 2006 року № 102/5 "Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" такі зміни:

1) у пункті 4 слова "Управлінню систематизації законодавства", літеру та слово "О. Пушенко" виключити;

2) доповнити наказ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Доручити державному підприємству "Українська правова інформація" (Саніна Г.В.) здійснювати дії, пов'язані з підготовкою, випуском, розповсюдженням інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" та його відправленням у країни, з якими Україна має угоди про обмін правовою інформацією.";

3) у пункті 6 слова "головних управлінь юстиції" замінити словами "головних територіальних управлінь юстиції".

2. Затвердити Зміни до Концепції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2006 року № 102/5, що додаються.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 01 лютого 2011 року № 362/5 "Про зміни у виданні та розповсюдженні інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25.05.2015 № 772/5

ЗМІНИ
до Концепції інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"

1. У пункті 1 слова "далі - ОВУ" виключити.

2. Пункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"В "Офіційному віснику України" публікуються:

постанови Кабінету Міністрів України після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України");

рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України (стаття 67 Закону України "Про Конституційний Суд України");

нормативно-правові акти Національного банку України (стаття 56 Закону України "Про Національний банк України"). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України;

накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 9 Закону України "Про прокуратуру" (зі змінами))*;

__________
*Відповідно до пункту 1 Закону України від 21 квітня 2015 року № 335-VIII "Про внесення зміни до Закону України "Про прокуратуру" щодо відтермінування набрання чинності" Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII "Про прокуратуру" набирає чинності з 15 липня 2015 року.

накази міністерств, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади");

нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12 Закону України "Про запобігання корупції").".

3. У пункті 5:

в абзаці першому слова "нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України" замінити словами "нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації";

абзаци другий та третій виключити.

4. Доповнити Концепцію після пункту 5 новими пунктами 6, 7 такого змісту:

"6. Відповідно до статті 21 Закону України "Про міжнародні договори України" в "Офіційному віснику України" публікуються українською мовою чинні міжнародні договори України.

Акти про ратифікацію міжнародних договорів, про їх затвердження, прийняття, приєднання друкуються у відповідних розділах разом із текстами міжнародних договорів, які є додатками до зазначених актів.

Міжнародні договори, які набрали чинності для України, публікуються в окремому розділі із зазначенням дати підписання, дати набрання чинності та інформації про ратифікацію, затвердження, прийняття, приєднання (без текстів відповідних актів).

У цьому самому розділі публікуються відомості про внесення змін до міжнародних договорів України та про втрату чинності міжнародних договорів України.

7. Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 84 "Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом" в "Офіційному віснику України" публікуються рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Рада) і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Комітет), у тому числі рішення і рекомендації, прийняті Комітетом у торговельному складі, у десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів.

У разі потреби переклад рішень і рекомендацій Ради і Комітету на українську мову забезпечується міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади згідно з компетенцією за зверненням секретарів Ради і Комітету.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 28 вважати відповідно пунктами 8 - 30.

5. У пункті 11:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами першим - сьомим.

6. Пункт 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 30 вважати відповідно пунктами 12 - 29.

7. У пункті 12:

в абзаці першому:

слово "Генеральним" замінити словом "генеральним";

слова "Генерального директора з видавництва" замінити словами "генерального директора";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Графік виходу з друку "Офіційного вісника України" на відповідний рік надається Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (далі - Департамент) не пізніше ніж за десять днів до початку нового року.".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"- доставки накладу "Офіційного вісника України" до цеху ДП "Преса" та надання примірників Департаменту.".

8. Пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:

"13. Унесення нормативно-правових актів до "Офіційного вісника України" здійснюється на підставі рішення, погодженого директором Департаменту та затвердженого заступником Міністра.

14. Оригінал-макет кожного номера "Офіційного вісника України" готується державним підприємством "Українська правова інформація", візується генеральним директором цього державного підприємства або у разі його відсутності заступником генерального директора, директором Департаменту та/або його заступником, підписується до друку заступником Міністра.".

9. У пункті 15:

слова "Управління систематизації законодавства" замінити словом "Департаменту";

слово "Генерального" замінити словом "генерального";

слова "Генерального директора з видавництва" замінити словами "генерального директора".

10. У пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Доставка накладу бюлетеня до цеху ДП "Преса", а також надання Департаменту примірників "Офіційного вісника України", у тому числі одного у твердій обкладинці, здійснюються у дні, які передують дням виходу у світ бюлетеня.";

в абзаці другому слова та цифри "та поштових переказів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 грудня 2007 року за № 1383/14650" замінити словами та цифрами ", затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року № 958, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 173/24950.".

11. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. "Офіційний вісник України" складається з розділів:

Закони України та інші акти Верховної Ради України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (закони України, постанови Верховної Ради України, інші акти Верховної Ради України) та датою прийняття;

Укази та розпорядження Президента України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (укази Президента України, розпорядження Президента України) та датою підписання;

Укази та розпорядження Президента України, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (укази Президента України, розпорядження Президента України) та датою підписання;

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України) та датою підписання;

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України) та датою підписання;

Акти Конституційного Суду України. Акти в розділі упорядковуються за видами актів (рішення Конституційного Суду України, висновки Конституційного Суду України) та датою підписання;

Нормативно-правові акти Національного банку України. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Нормативно-правові акти Національного банку України, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації. Акти в розділі упорядковуються за назвою міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також іншого органу та датою підписання;

Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, обмеження доступу до яких скасовано. Акти в розділі упорядковуються за назвою міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також іншого органу та датою підписання;

Акти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Акти в розділі упорядковуються за назвою суб'єкта нормотворення та датою підписання;

Міжнародні договори, що набрали чинності для України. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Міжнародні договори, укладені у рамках Світової організації торгівлі. Акти в розділі упорядковуються за датою підписання;

Рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію. Акти в розділі упорядковуються за датою прийняття;

Рішення Європейського суду з прав людини;

Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним;

Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта;

Додаткова інформація;

Довідкова інформація.".

12. У пункті 27:

в абзаці другому слова "після інформації про Реєстр" виключити;

в абзаці сьомому слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових".

13. У тексті Концепції абревіатуру "ОВУ" замінити словами "Офіційний вісник України" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняквгору