Документ v0712500-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0013500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.11.2014  № 712

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 372 від 18.08.2016
№ 13 від 03.01.2019}

Відповідно до статей 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 33 та 34 Закону України "Про угоди про розподіл продукції", статей 5, 10-1, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою врегулювання питань щодо здійснення розрахунків за угодами про розподіл продукції Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити пункт 2.1 розділу 2 після слів "Виручка резидентів" словами "[крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється]";

2) доповнити пункт 3.1 розділу 3 після слів "Імпортні операції резидентів" словами "[крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється]";

3) у розділі 4:

доповнити пункт 4.1 після слів "вимагати від своїх клієнтів" словами "[крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції]";

доповнити перше речення пункту 4.2 словами "[крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється]".

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 13 від 03.01.2019}

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

{Пункт  4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 372 від 18.08.2016}

5. Доповнити постанову Правління Національного банку України від 3 серпня 2004 року № 363 "Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями резидентів" після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Обмеження максимальних розмірів процентних ставок, установлені пунктами 1 і 2 цієї постанови, не застосовуються до запозичень інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції у зв'язку з такою угодою".

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 уважати відповідно пунктами 4 - 6.

6. Пункт 1.5 глави 1 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 року за № 1429/10028 (зі змінами), після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"якщо як ініціатором, так і отримувачем за валютною операцією є інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції або держава [ця норма стосується лише операцій, що здійснюються з метою розподілу коштів згідно з умовами угод про розподіл продукції між інвесторами за такими угодами та (або) між інвесторами та державою]".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим.

7. Доповнити пункт 1.4 глави 1 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2004 року за № 1413/10012 (зі змінами), новим абзацом такого змісту:

"представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції".

8. Унести до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити главу 4 розділу ІІ новим пунктом такого змісту:

"9. Інвестор (представництво іноземного інвестора) за угодою про розподіл продукції на території України має право купувати, обмінювати іноземну валюту для потреб за угодою про розподіл продукції [у тому числі для придбання обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, з метою виконання зобов'язань за кредитними операціями та платежами за цими операціями (проценти, комісійні винагороди, неустойки, штрафні санкції тощо) в іноземній валюті, а також для її перерахування на власний поточний, вкладний (депозитний) рахунок, поточні, вкладні (депозитні) рахунки в Україні або за її межами інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави] на підставі заяви про купівлю іноземної валюти";

2) доповнити розділ ІІІ новим пунктом такого змісту:

"17. Вимоги до проведення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, її перерахування та використання, установлені цим розділом, не застосовуються до операцій інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції у зв'язку з угодою про розподіл продукції".

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 2 жовтня 2014 року № 623 "Про врегулювання питань щодо відкриття та використання рахунків в уповноважених банках під час обслуговування діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції".

10. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

11. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.11.2014 № 712

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 16:

1) в абзаці шостому пункту 16.2 слова "або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" виключити;

2) абзац десятий пункту 16.11 виключити.

2. Доповнити Інструкцію новими главами такого змісту:

"21. Порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України

21.1. Відкриття поточного рахунку в національній та/або іноземній валюті представництву іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора), призначеного для обслуговування діяльності для потреб угоди про розподіл продукції, здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають (відкриває) рахунок, мають (має):

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком у національній та/або іноземній валюті представництва іноземного інвестора.

Між банком і представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

21.2. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок представництва іноземного інвестора на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картки зі зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідченої нотаріально.

21.3. За поточним рахунком представництва іноземного інвестора у національній валюті здійснюються всі види розрахунково-касових операцій, передбачених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів.

21.4. На поточний рахунок представництва іноземного інвестора в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з рахунків в Україні або за її межами юридичною особою -нерезидентом (іноземним інвестором), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторами, представництвами інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи державою;

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать іноземному інвестору, у тому числі в особі його представництва;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжнародними та/або міжурядовими угодами;

перераховані резидентами, нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

перераховані з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в Україні або за її межами;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

повернені з будь-яких причин нерезидентом або резидентом, на користь якого такі кошти були перераховані раніше;

іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у національній валюті на поточному рахунку представництва іноземного інвестора;

інші надходження на користь представництва іноземного інвестора -власника рахунку, що не суперечать законодавству України.

21.5. З поточного рахунку представництва іноземного інвестора в іноземній валюті проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (перерахування на банківські рахунки цих осіб);

здійснення розрахунку з працівниками-резидентами, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють за межами України;

перерахування коштів або продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на відкриті в Україні або за її межами власні поточні або вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора, рахунки юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, та/або рахунки інших інвесторів або представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок представництва іноземного інвестора);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках;

перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які у зв'язку з угодою про розподіл продукції тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

перерахування на території України у випадках, передбачених законодавством України;

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом (позикою, фінансовою допомогою) в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка та штрафні санкції) на користь резидентів, нерезидентів;

повернення помилково отриманих коштів;

інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.

21.6. Поточний рахунок представництва іноземного інвестора закривається в порядку, установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції.

22. Порядок відкриття і використання вкладних (депозитних) рахунків представництвам іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України і використання коштів за цими рахунками

22.1. Якщо представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України (далі - представництво іноземного інвестора) не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію представництва іноземного інвестора та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком.

Між банком та представництвом іноземного інвестора укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

22.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок якщо представництво іноземного інвестора не має рахунків у цьому банку за умови подання представництвом таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, стороною якої є юридична особа-нерезидент (іноземний інвестор), інтереси якої представляє на території України таке представництво, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності, виданої представникові іноземного інвестора в Україні, яка надає право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові документи від імені іноземного інвестора, засвідченої нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

22.3. Представництво іноземного інвестора під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку, якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.

22.4. Рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається представництву іноземного інвестора, що вже має в цьому банку рахунок (тобто, коли банком здійснена ідентифікація клієнта і сформована справа з юридичного оформлення рахунку).

22.5. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки представництва іноземного інвестора перераховуються з рахунків в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

Кошти з вкладного (депозитного) рахунку представництва іноземного інвестора перераховуються на рахунки в Україні або за її межами представництва іноземного інвестора, юридичної особи-нерезидента (іноземного інвестора), інтереси якої представляє на території України таке представництво, інвесторів, представництв інших іноземних інвесторів за відповідною угодою про розподіл продукції чи держави.

22.6. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) представництва іноземного інвестора відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

22.7. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника, крім вкладів, унесених клієнтом на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу".

Директор
Генерального департаменту
грошово-кредитної політикиО.А. Щербаковавгору