Документ v0682500-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.11.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.10.2014  № 682

Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України” та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог Закону України від 4 липня 2014 року № 1586-VIІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем та розрахунків (Кравець В.М.) довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.10.2014 № 682

ЗМІНИ
до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

1. Пункт 1 глави 1 розділу І після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

“заблоковані кошти - кошти, заблоковані Національним банком на кореспондентському рахунку банку, відкритому в Національному банку, у розмірі наданого банку кредиту овернайт без забезпечення (далі - кредит овернайт бланковий) та процентів за користування ним відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про регулювання ліквідності банків України”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - сорок третій уважати відповідно абзацами десятим - сорок четвертим.

2. У першому реченні пункту 3 глави 2 розділу ІІ слова “протягом трьох робочих днів” замінити словами “не пізніше наступного робочого дня”.

3. У розділі ІІІ:

1) у першому реченні пункту 3 глави 2 слова “протягом трьох робочих днів” замінити словами “не пізніше наступного робочого дня”;

2) у главі 3:

пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8 - 12 уважати відповідно пунктами 7 - 11;

у пункті 9:

абзаци перший - шостий замінити одним новим абзацом такого змісту:

“Документи про арешт коштів банку-кореспондента, що надійшли під час тимчасової адміністрації, банк приймає і обліковує на відповідному позабалансовому рахунку без виконання та повідомляє орган, який прийняв (надіслав) документ про арешт коштів, про запровадження тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий уважати відповідно абзацами другим - четвертим;

в абзаці третьому слова та цифру “визначеному пунктом 8 цієї глави” замінити словами та цифрою “визначеному пунктом 7 цієї глави”.

4. У пунктах 1 та 3 глави 1 розділу V слова “внутрішньобанківська платіжна система” у всіх відмінках замінити абревіатурою “ВМПС”.

5. У розділі VI:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 3 після слів “на початок поточного операційного дня” доповнити словами “за винятком заблокованих коштів”;

пункт 4 після слів “на кореспондентському рахунку банку на цей час” доповнити словами “за винятком заблокованих коштів”;

пункт 11 виключити;

2) у главі 2:

абзац перший пункту 2 доповнити словами “за винятком заблокованих коштів”;

в абзаці другому пункту 5 слово та цифри “груп 352” замінити словом та цифрами “груп 131, 132, 352”;

перше речення пункту 7 після слів “на початок поточного операційного дня” доповнити словами “за винятком заблокованих коштів”;

у підпункті “б” пункту 9 слова та цифри “(крім ліміту, установленого на виконання документів, передбачених абзацом першим пункту 10 цієї глави)” виключити;

абзаци перший - шостий пункту 10 замінити одним новим абзацом такого змісту:

“Документи про арешт коштів банку, що надійшли під час тимчасової адміністрації, територіальне управління приймає і обліковує на відповідному позабалансовому рахунку без установлення ліміту технічного рахунку банку та повідомляє орган, який прийняв (надіслав) документ про арешт коштів, про запровадження тимчасової адміністрації в банку”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий уважати відповідно абзацами другим - четвертим;

3) у главі 4:

абзац другий пункту 2 замінити двома новими абзацами такого змісту:

“списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком за кредитом овернайт бланковий на суму заблокованих коштів;

списання в безспірному порядку іншої заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, у межах залишку коштів на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня за винятком заблокованих коштів”.

У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

главу після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

“3. Територіальне управління в день списання заборгованості банку перед Національним банком за кредитом овернайт бланковий формує меморіальний ордер на суму заблокованих коштів. Територіальне управління виконує меморіальний ордер у режимі реального часу шляхом формування засобами САБ відповідного пакета-запиту з міжбанківським електронним розрахунковим документом, передавання його через АРМ-СЕП до ЦОСЕП та отримання пакета-відповіді”.

У зв’язку з цим пункти 3 - 8 уважати відповідно пунктами 4 - 9;

пункти 4 - 7 замінити одним новим пунктом 4 такого змісту:

“4. Територіальне управління в день здійснення списання в безспірному порядку іншої заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, та договірного списання встановлює ліміт технічного рахунку банку:

для списання в безспірному порядку іншої заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, - на визначену суму списання. Якщо немає (недостатньо) коштів на кореспондентському рахунку банку на початок операційного дня, то територіальне управління додатково розраховує суму для списання з поточних надходжень на кореспондентський рахунок банку. Додатково розрахована сума дорівнює 20% від суми надходжень на кореспондентський рахунок банку за останній робочий день, у який були надходження на його кореспондентський рахунок;

для договірного списання - на визначену суму списання.

Ліміт установлюється в режимі реального часу (пакет-запит надсилається ЦОСЕП до відправлення файла L.00) або у файловому режимі (файл L.00).

Списання за меморіальним ордером здійснюється в режимі реального часу або у файловому режимі. Якщо на технічному рахунку банку сума менша, ніж сума встановленого ліміту, то списання здійснюється в межах наявної суми.

У режимі реального часу територіальне управління виконує меморіальний ордер у такому порядку:

формує засобами САБ відповідний пакет-запит з міжбанківським електронним розрахунковим документом, передає його через АРМ-СЕП до ЦОСЕП та отримує пакет-відповідь;

зменшує ліміт технічного рахунку банку на визначену суму списання.

У файловому режимі територіальне управління виконує меморіальний ордер у такому порядку:

формує міжбанківський електронний розрахунковий документ і файлом A надсилає до СЕП;

зменшує ліміт технічного рахунку банку на визначену суму списання, пересвідчившись (на підставі інформації, яка надходить від ЦОСЕП), що списана сума відображена за цим рахунком.

Територіальне управління в разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку банку для погашення іншої заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, розподіляє суму цієї заборгованості між банком і його філіями, які працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, і надсилає засобами системи ЕП повідомлення територіальним управлінням, у яких відкриті кореспондентські рахунки філій цього банку, про списання в безспірному порядку відповідних сум з кореспондентських рахунків філій.

Територіальні управління виконують списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентських рахунків філій у порядку, визначеному цим пунктом, та інформують засобами системи ЕП територіальне управління, що обслуговує кореспондентський рахунок банку, про здійснені суми списання.

Територіальне управління, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку, здійснює контроль за повнотою списання суми заборгованості”.

У зв’язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 5, 6.

6. У пункті 9 глави 2 розділу VII слово та цифри “пунктів 1 - 5” замінити словом та цифрами “пунктів 1 - 4”.

7. В абзаці сьомому пункту 2 глави 4 розділу Х слова “внутрішньобанківської платіжної системи” замінити словами “внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи”.

8. У тексті Інструкції та в додатках до неї слова “ідентифікаційний код за ЄДРПОУ”, “орган доходів і зборів” та “Управління захисту інформації” у всіх числах та відмінках замінити відповідно словами “код за ЄДРПОУ”, “контролюючий орган” та “Управління інформаційної безпеки” у відповідних числах та відмінках.

9. Додаток 2 до Інструкції після слова “Начальник” доповнити словами “(або уповноважена ним особа)”.

10. Додаток 3 до Інструкції викласти в такій редакції:


“Додаток 3
до Інструкції про міжбанківський
переказ коштів в Україні
в національній валюті
(підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

КАРТКА
із зразками підписів та відбитка печатки"

Директор Департаменту
платіжних
систем та розрахунківВ.М. Кравець

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
16.09.2014
Я.В. Смолійвгору