Документ v0681359-06, поточна редакція — Редакція від 27.08.2007, підстава - v0235359-07


 
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
П О С Т А Н О В А
 
21.02.2006 N 681
 
Про затвердження форм протоколів
окружної виборчої комісії про
прийняття та передачу дільничним
виборчим комісіям виборчих бюлетенів,
актів про розходження кількості
виборчих бюлетенів з виборів народних
депутатів України 26 березня 2006 року
 
{ Додатково див. Постанову Центральної виборчої комісії N 235 ( v0235359-07, va235359-07 ) від 27.08.2007 }

 
     Відповідно до частини восьмої статті 35, частин першої, п'ятої тринадцятої, вісімнадцятої статті 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 4 статті 17, пунктами 1, 10 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити форми:
 
     протоколу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N ___ про прийняття окружною виборчою комісією від Центральної виборчої комісії виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (додаток 1);
 
     протоколу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N ___ про передачу окружною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (додаток 2);
 
     акта про розходження підрахованої кількості виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною у витягу з протоколу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N ___ про передачу дільничній виборчій комісії виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України (додаток 3);
 
     акта про розходження кількості виборчих бюлетенів, підрахованих після внесення змін до них, з кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією (додаток 4).
 
     2. Секретаріату Центральної виборчої комісії забезпечити виготовлення виборчої документації, зазначеної у пункті 1 цієї постанови.
 
     3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству внутрішніх справ України, Державному підприємству спеціального зв'язку Державного комітету зв'язку та інформатизації України, підприємству-виготовлювачу та окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2006 року N 681
 
Примірник N ___
 
ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
26 березня 2006 року
 
ПРОТОКОЛ
окружної виборчої комісії територіального
виборчого округу N ____
ПРО ПРИЙНЯТТЯ ОКРУЖНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ ВІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ З ВИБОРІВ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

 
"___" ________________ 2006 року         _________________ 
(дата складання) (місце складання)
Відповідно до частини першої статті 80 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" окружна виборча комісія на
своєму засіданні прийняла виборчі бюлетені з виборів народних
депутатів України у кількості ____________________________________
(цифрами та прописом) від _____________________________________________________________,
(прізвище, ініціали члена Центральної виборчої комісії або
представника Секретаріату Комісії)
уповноваженого рішенням Центральної виборчої комісії від
"___" _____________ 2006 року N _____.
Голова окружної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Заступник голови окружної ________ ____________________
виборчої комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени окружної виборчої комісії:
 
________  ____________________  ________  ____________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
М.П.
окружної виборчої комісії
____________________________________________________ ________
(прізвище, ініціали уповноваженого члена Центральної (підпис)
виборчої комісії або представника Секретаріату
Комісії)
Перший примірник протоколу виявили бажання підписати:
кандидати у народні депутати України:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
уповноважені особи політичних партій (виборчих блоків
політичних партій):
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
     офіційні спостерігачі від політичних партій (виборчих блоків політичних партій), громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій:
 
________  ____________________  ________  ____________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
     Примітка. Протокол складається в трьох примірниках, перший з яких передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2006 року N 681
 
Примірник N ____
 
ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
26 березня 2006 року
 
ПРОТОКОЛ
окружної виборчої комісії територіального
виборчого округу N _______
ПРО ПЕРЕДАЧУ ОКРУЖНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ
ДІЛЬНИЧНИМ ВИБОРЧИМ КОМІСІЯМ ВИБОРЧИХ
БЮЛЕТЕНІВ З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

 
"____" ________________ 2006 року   ___________________________ 
(дата складання) (місце складання)
     Відповідно до частин першої, третьої, четвертої, п'ятої статті 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) окружна виборча комісія територіального виборчого округу N ____ прийняла від Центральної виборчої комісії виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України у кількості
__________________________________________________________________ 
(цифрами та прописом)
та на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям, а
дільничні виборчі комісії прийняли виборчі бюлетені з виборів
народних депутатів України:
------------------------------------------------------------------ | Номер |Кількість вибор-|Кількість переда- |Прізвища |Підписи| |виборчої|ців на виборчій |них на виборчу |членів | | |дільниці|дільниці згідно |дільницю виборчих |дільничної | | | |зі списком вибо-|бюлетенів для |виборчої | | | |рців на день |голосування |комісії, | | | |складання прото-| |які прийня-| | | |колу (у тому чи-| |ли виборчі | | | |слі кількість | |бюлетені | | | |виборців, вклю- |------------------| | | | |чених до списку |цифрами |прописом | | | | |для голосування | | | | | | |за відкріпними | | | | | | |посвідченнями) | | | | | |--------+----------------+--------+---------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------+----------------+--------+---------+-----------+-------| | | | | | | | | | | |---------+-----------+-------| | | | | | | | | | | |---------+-----------+-------| | | | | | | | |--------+----------------+--------+---------+-----------+-------| | | | | | | | | | | |---------+-----------+-------| | | | | | | | | | | |---------+-----------+-------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього передано дільничним виборчим комісіям виборчих
бюлетенів для голосування в день виборів народних депутатів
України: ________________________________________________________.
(цифрами та прописом)
     Окружною виборчою комісією погашено виборчі бюлетені, призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл на виготовлення бюлетенів відповідно до частини шостої статті 79 Закону:
 
------------------------------------------------------------------
|Номер  |Кількість|Кількість |Постанова Центральної виборчої  |
|виборчої|виборців |погашених |комісії про надання дозволу на  |
|дільниці|на вибор-|окружною |виготовлення бюлетенів на     |
|    |чій діль-|виборчою |спеціальній виборчій дільниці,  |
|    |ниці згі-|комісією |утвореній на судні що перебуває  |
|    |дно зі  |виборчих |в день виборів у плаванні під  |
|    |списком |бюлетенів |Державним Прапором України, на  |
|    |виборців |     |полярній станції України     |
|    |на день |     |                 |
|    |складання|     |                 |
|    |протоколу|----------+----------------------------------|
|    |     |циф-|про- |від "___" ________2006 року|N_____|
|    |     |рами|писом|              |   |
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
|--------+---------+----+-----+---------------------------+------|
|    |     |  |   |від "___" ________2006 року|N_____|
------------------------------------------------------------------ 
Усього погашено виборчих бюлетенів, призначених для
спеціальних виборчих дільниць: __________________________________.
(цифрами та прописом)
     Усього передано та погашено виборчих бюлетенів для голосування в день виборів народних депутатів України:
_________________________________________________________________. 
(цифрами та прописом)
Голова окружної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Заступник голови окружної ________ ____________________
виборчої комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар окружної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Члени окружної виборчої комісії:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ М.П. ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
Перший примірник протоколу виявили бажання підписати:
кандидати у народні депутати України:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
уповноважені особи політичних партій (виборчих блоків
політичних партій):
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
     офіційні спостерігачі від політичних партій (виборчих блоків політичних партій), громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій:
 
________  ____________________  ________  ____________________ 
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
     Примітка. Протокол складається у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2006 року N 681
 
ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
26 березня 2006 року
 
АКТ
про розходження підрахованої кількості
виборчих бюлетенів з кількістю, зазначеною
у витягу з протоколу окружної виборчої
комісії територіального виборчого округу N ____
про передачу дільничній виборчій комісії виборчих
бюлетенів з виборів народних депутатів України

 
"___" ________________ 2006 року         _________________ 
(дата складання) (місце складання)
Дільнична виборча комісія виборчої дільниці N ____ отримала
від окружної виборчої комісії територіального виборчого округу
N ____ виборчі бюлетені у кількості _____________________________.
(цифрами та прописом)
При перерахуванні виборчих бюлетенів відповідно до частини
тринадцятої статті 80 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" дільничною виборчою комісією встановлено, що їх
кількість становить ___________________________________________.
(цифрами та прописом)
     Невідповідність підрахованої кількості виборчих бюлетенів та кількості, зазначеної у витягу з протоколу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N ____ про передачу дільничній виборчій комісії виборчих бюлетенів, становить
_________________________________________________________________. 
(цифрами та прописом)
Рішенням дільничної виборчої комісії від "____" _______
2006 року N _____ встановлено, що причиною розходження на ____
бюлетенів є _____________________________________________________.
Голова дільничної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Заступник голови дільничної ________ ____________________
виборчої комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар дільничної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Члени дільничної виборчої комісії:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
М.П.
Перший примірник акта виявили бажання підписати:
кандидати у народні депутати України:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
уповноважені особи політичних партій (виборчих блоків
політичних партій):
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
офіційні спостерігачі від політичних партій (виборчих блоків політичних партій), громадських організацій, іноземних держав та
міжнародних організацій:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
     Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких передається до окружної виборчої комісії, другий - зберігається у дільничній виборчій комісії.
 
     За наявності розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, установлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в цьому акті та протоколі засідання комісії.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2006 року N 681
 
ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
26 березня 2006 року
 
АКТ
про розходження кількості виборчих бюлетенів,
підрахованих після внесення змін до них, з
кількістю бюлетенів, отриманих дільничною
виборчою комісією
 
"___" ________________ 2006 року         _________________ 
(дата складання) (місце складання)

Дільнична виборча комісія виборчої дільниці N ____ отримала
від окружної виборчої комісії територіального виборчого округу
N ____ виборчі бюлетені у кількості _____________________________.
(цифрами та прописом)
     При перерахуванні виборчих бюлетенів після внесення до них змін у порядку, визначеному частиною вісімнадцятою статті 80 Закону України "Про вибори народних депутатів України", дільничною виборчою комісією встановлено, що їх кількість становить
_________________________________________________________________. 
(цифрами та прописом)
     Невідповідність підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу N ____ про передачу дільничній виборчій комісії виборчих бюлетенів, становить
_________________________________________________________________. 
(цифрами та прописом)
Рішенням дільничної виборчої комісії від "___" _______ 2006
року N _____ встановлено, що причиною розходження на ____
бюлетенів є _____________________________________________________.
Голова дільничної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Заступник голови дільничної ________ ____________________
виборчої комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Секретар дільничної виборчої ________ ____________________
комісії (підпис) (прізвище, ініціали)
Члени дільничної виборчої комісії:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
М.П.
Перший примірник акта виявили бажання підписати:
кандидати у народні депутати України:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
уповноважені особи політичних партій (виборчих блоків
політичних партій):
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________
офіційні спостерігачі від політичних партій (виборчих блоків політичних партій), громадських організацій, іноземних держав та
міжнародних організацій:
________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________ ________ ____________________

     Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких передається до окружної виборчої комісії, другий - зберігається у дільничній виборчій комісії.
 
     За наявності розходження кількості виборчих бюлетенів, підрахованих після внесення змін до них, з кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, кількість виборчих бюлетенів, установлена на засіданні дільничної виборчої комісії, зафіксована в цьому акті та протоколі засідання комісії, вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК вгору