Документ v0618359-14, поточна редакція — Редакція від 24.06.2016, підстава - v0237359-16

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 травня 2014 року № 618

Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 237 від 24.06.2016}

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 30, частини дев’ятої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 2, 5 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України, Міністерством інфраструктури України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 12 липня 2012 року № 115 "Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах".

3. Цю постанову надіслати Національному банку України, Міністерству інфраструктури України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 16 травня 2014 року № 618


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 16 травня 2014 року № 285


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства інфраструктури України
від 16 травня 2014 року № 211

ПОРЯДОК
контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах

1. Цей Порядок розроблений на виконання частини дев’ятої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), визначає процедуру здійснення Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями та банками контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - партії), та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах (далі - кандидати в депутати).

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації партій, кандидатів у депутати згідно з його повноваженнями, встановленими законодавством України.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

2. Виборчий фонд партії формується за рахунок власних коштів партії, а також добровільних внесків осіб, які згідно із Законом України "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на підтримку партій, і використовується нею для фінансування своєї передвиборної агітації.

Виборчий фонд кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі формується за рахунок власних коштів кандидата та добровільних внесків осіб, які згідно із Законом України "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на підтримку партій, і використовується ним для фінансування своєї передвиборної агітації.

{Пункт 2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

3. Центральна виборча комісія здійснює контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій.

Окружні виборчі комісії здійснюють контроль за формуванням та використанням коштів виборчих фондів кандидатів у депутати у відповідних одномандатних виборчих округах.

Такий контроль здійснюється шляхом:

перевірки дотримання партіями, кандидатами в депутати порядку відкриття рахунків їх виборчих фондів у частині, що стосується кількості рахунків, строків і місця їх відкриття, а також вимог частин першої, другої статті 49 Закону щодо призначення розпорядників виборчих фондів;

перевірки дотримання порядку формування виборчих фондів, а також цільового використання коштів цих фондів, у тому числі в разі надходження звернень від суб’єктів виборчого процесу. Центральна виборча комісія та відповідна окружна виборча комісія на підставі запиту має право отримувати від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, необхідну для здійснення таких перевірок інформацію, яку банки зобов’язані надавати протягом двох банківських днів;

перевірки дотримання вимог частини першої статті 48 Закону щодо розміру виборчих фондів партій та кандидатів у депутати;

перевірки законності надходження коштів з метою виявлення внесків, отриманих від осіб, які згідно із Законом не мають права їх робити, та перерахування таких внесків до Державного бюджету України;

вибіркової перевірки наявності договорів про придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт, надання послуг;

вибіркової перевірки застосування розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу, установлених відповідними засобами масової інформації в порядку, визначеному частиною шостою статті 71 Закону;

перевірки законності публікацій агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації з метою виявлення засобів масової інформації, в яких згідно з частиною дев’ятнадцятою статті 74 Закону заборонені відповідні публікації;

аналізу фінансових звітів партій та кандидатів у депутати про надходження та використання коштів виборчих фондів.

4. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів також здійснюється банками, в яких відкрито рахунки виборчого фонду. Банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

5. Банк, в якому відкриваються рахунки виборчих фондів:

перевіряє під час відкриття рахунків наявність документів, що є підставою для їх відкриття;

повідомляє Центральну виборчу комісію не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії, поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати про відкриття відповідного рахунку та його реквізити електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ- інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих фондів партій та кандидатів у депутати (додаток 1 до цього Порядку) та письмово Центральну виборчу комісію і Національне агентство з питань запобігання корупції за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

надсилає письмове повідомлення відповідній окружній виборчій комісії після її утворення про відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати та його реквізити;

перевіряє під час приймання від фізичних осіб добровільних внесків до виборчого фонду наявність у них документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 2 Закону, а також оригіналу документа, який засвідчує його реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), а також заяви, передбаченої абзацом першим частини четвертої статті 50 Закону;

{Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

приймає власні кошти партії та кандидата в депутати, добровільні внески осіб, які згідно із Законом України "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на підтримку партій, для перерахування на відповідний рахунок згідно з частинами другою, четвертою статті 50 Закону;

{Абзац шостий пункту 5 в редакції із Постанови Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

перевіряє під час здійснення платежу з рахунку виборчого фонду відповідність документів на переказ вимогам, визначеним у додатку 3 до цього Порядку;

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

припиняє, а також поновлює розрахункові операції на поточних рахунках виборчих фондів відповідно до частин дев’ятої, десятої статті 48 Закону;

повертає відповідним особам добровільні внески, що надійшли на рахунки виборчих фондів, а в разі неможливості такого повернення перераховує їх до Державного бюджету України у випадках, передбачених частинами дванадцятою, п’ятнадцятою статті 50 Закону;

{Абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

здійснює операції щодо своєчасного повернення невикористаних коштів з поточного рахунку виборчого фонду партії на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду в строки, визначені частиною десятою статті 50 Закону; здійснює операції щодо своєчасного повернення невикористаних коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії на поточний банківський рахунок партії на підставі відповідного рішення керівного органу партії, а у разі неприйняття такого рішення - перераховує їх до Державного бюджету України в строки, визначені частиною одинадцятою статті 50 Закону;

{Абзац десятий пункту 5 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

перераховує не використані кандидатом у депутати кошти виборчого фонду в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі відповідному кандидату згідно з пунктами 1 та 2 частини тринадцятої статті 50 Закону та до Державного бюджету України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини тринадцятої статті 50 Закону;

{Абзац одинадцятий пункту 5 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

перераховує до Державного бюджету України в разі скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення.

6. Банки, які здійснюють переказ до виборчих фондів власних коштів кандидата в депутати, коштів партії, а також добровільних внесків осіб, перевіряють відповідність документів на переказ вимогам, зазначеним у додатку 3 до цього Порядку.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

7. Відділення зв’язку, через які переказують на рахунки виборчих фондів добровільні внески фізичні особи, оформляють бланк поштового переказу з урахуванням вимог, установлених частинами другою, четвертою статті 50 Закону, та на підставі цього бланка заповнюють документи на переказ окремо на кожну особу відповідно до вимог, зазначених у додатку 3 цього Порядку, і подають їх до банків, що обслуговують ці відділення. Банки на підставі цих документів формують міжбанківські розрахункові документи на кожну особу із зазначенням усіх розділових знаків та кодів, які містяться в документах на переказ.

8. Добровільний внесок перераховується банком або переказується відділенням зв’язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або на поточний рахунок кандидата в депутати не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на відповідний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

9. Банк з метою забезпечення контролю за використанням коштів виборчих фондів щодня не пізніше 12 години подає до Центральної виборчої комісії інформацію електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів партій та кандидатів у депутати (додаток 4 до цього Порядку) та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та банками (додаток 5 до цього Порядку).

Крім того, банк, в якому відкрито рахунки виборчого фонду партії, подає Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції потижневі виписки із цих рахунків, засвідчені підписом особи, уповноваженої банком, та відбитком печатки банку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

10. {Абзац перший пункту 10 виключено на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

Банк, в якому відкрито поточні рахунки виборчих фондів кандидатів у депутати, подає окружній виборчій комісії, яка здійснює підготовку та проведення виборів депутатів у відповідному одномандатному виборчому окрузі, потижневі виписки із цих рахунків, засвідчені підписом особи, уповноваженої банком, та відбитком печатки банку.

Окружні виборчі комісії після одержання виписки із рахунків виборчих фондів у п’ятиденний строк перевіряють законність надходжень і використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати за напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку.

11. Голова Центральної виборчої комісії, голова окружної виборчої комісії призначають відповідальних осіб за отримання від банків інформації та виписок із рахунків виборчих фондів партій, кандидатів у депутати, зазначених у пунктах 9 та 10 цього Порядку. Про призначення таких осіб Центральна виборча комісія та окружна виборча комісія повідомляють відповідний банк.

12. На поточні рахунки виборчого фонду партії відповідно до частини першої статті 48 Закону кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду. У разі порушення контрагентом партії або кандидата в депутати умов договору (невиконання або неналежне виконання), що зумовлює необхідність повернення перерахованих з поточного рахунку виборчого фонду коштів і/або нарахування штрафних санкцій, такі кошти та суми штрафних санкцій перераховуються контрагентом на поточний рахунок виборчого фонду.

13. У разі виявлення порушень, допущених під час надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів:

Центральна виборча комісія письмово повідомляє про це партію для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення;

окружна виборча комісія письмово повідомляє про це кандидата в депутати для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення. Про виявлені порушення та вжиті заходи щодо їх усунення окружна виборча комісія негайно повідомляє письмово Центральну виборчу комісію.

14. Центральна виборча комісія письмово повідомляє банкам, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, дату офіційного оприлюднення нею результатів виборів або надає інформацію щодо прийняття рішень про призначення повторного голосування і скасування реєстрації кандидата.

15. У разі призначення повторного голосування в одномандатному виборчому окрузі використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про повторне голосування.

16. Центральна виборча комісія приймає від розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів партій, а окружна виборча комісія - від розпорядників поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у депутати у відповідному одномандатному виборчому окрузі проміжні та остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів у строки, передбачені частиною шостою статті 49 Закону, за формами, установленими Центральною виборчою комісією відповідно до частини дев’ятої статті 49 Закону.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}

17. Аналіз фінансових звітів, передбачених пунктом 16 цього Порядку, здійснює виборча комісія, до якої вони подані, відповідно до порядку, установленого Центральною виборчою комісією згідно з частиною дев’ятою статті 49 Закону.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}Додаток 1
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 5)

ОПИС
структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих фондів партій та кандидатів у депутати

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих фондів.

2. Назви файлів мають таку структуру:

CAORxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

A - функціональний підтип файла для передавання інформації про реквізити накопичувального, поточного рахунків;

O - константа (латинська літера);

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів А

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

Найменування файла

C

12

1 - 12

CAORxxMD.nnn

2

Дата та час створення файла

D

10

13 - 22

YYMMDDHHSS

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23 - 28


4

Резерв

C

166

29 - 194

Заповнюється пропусками

5

CRLF

B

2

195 - 196


Структура інформаційного рядка файла

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

Назва банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду

C

38

1 - 38

Зазначається технологічна назва банку

2

Код банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду

N

9

39 - 47


3

Місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду

С

250

48 - 297

Зазначаються назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту (з обов’язковим зазначенням назви району для міст із районним поділом), назва області, поштовий індекс

4

Вид рахунку

C

1

298-298

Накопичувальний партії = "1" поточний партії = "2" поточний кандидата = "3"

5

Номер рахунку

N

14

299 - 312


6

Номер одномандатного виборчого округу, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду

N

3

313 - 315

Номер одномандатного виборчого округу зазначається для поточного рахунку партії кандидата в депутати

7

Дата відкриття рахунку

D

6

316 - 321

YYMMDD

8

Повна назва партії; прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі

C

38

322 - 359

 

9

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податку кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок

N

10

360 - 369


10

Прізвище, ім’я, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду

C

76

370 - 445

Якщо розпорядників рахунку виборчого фонду кілька, то їх прізвища, імена, по батькові зазначаються через символ ";"

11

Прізвище, ім’я, по батькові працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду

C

38

446 - 483

 

12

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду (телефон, e-mail)

C

38

484 - 521

 

13

CRLF

B

2

522 - 523

 
Додаток 2
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 5)

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття рахунку виборчого фонду


(на бланку банку)


Центральна виборча комісія
Національне агентство з питань запобігання корупції

Повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду

№ з/п

Назва реквізитів

Реквізит

1

Назва банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду

 

2

Код банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду

 

3

Місцезнаходження банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду (з обов’язковим зазначенням поштового індексу та назви району для міст з районним поділом)

 

4

Вид рахунку (накопичувальний або поточний)*

 

5

Номер рахунку

 

6

Номер одномандатного виборчого округу, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду (зазначається для поточного рахунку партії, кандидата в депутати)

 

7

Дата відкриття рахунку виборчого фонду

 

8

Повна назва партії; прізвище, ім’я, по батькові кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок

 

9

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податку кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок


10

Прізвище, ім’я, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду

 

11

Прізвище, ім’я, по батькові працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду

 

12

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду (телефон, e-mail)

 

Керівник банку

__________________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

_________
*У разі якщо в одному відділенні банку відкрито накопичувальний і поточний рахунок виборчого фонду партії, повідомлення складається за кожним рахунком окремо.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}Додаток 3
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 5, 6)

ВИМОГИ
щодо заповнення документів на переказ

1. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або поточний рахунок кандидата в депутати.

1.1. У разі перерахування коштів партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані Центральною виборчою комісією, до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 1 - кошти партії,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1;Кошти... партії, внесені до виборчого фонду..., без ПДВ.

1.2. У разі перерахування власних коштів кандидата в депутати до свого виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 2 - власні кошти кандидата,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2;Власні кошти кандидата, внесені до виборчого фонду..., без ПДВ.

1.3. У разі перерахування добровільного внеску юридичної особи до виборчого фонду партії або кандидата в депутати в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 3 - добровільний внесок юридичної особи,


розділовий знак ";",

3

- найменування юридичної особи,


розділовий знак ";",

4

- місцезнаходження юридичної особи,


розділовий знак ";",

5

- код платника (ЄДРПОУ) ";",

6

- призначення платежу.

Обсяг тексту в полі реквізиту "Призначення платежу" не повинен перевищувати 160 знаків. У разі перевищення зазначеної кількості знаків дозволяється скорочувати слова в тексті, крім найменування юридичної особи, яка робить внесок.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;3;ТОВ "Край"; м. Київ, пл. Івана Франка, 5; 00131305; внесок до виборчого фонду....

1.4. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду партії або кандидата в депутати в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 4 - добровільний внесок фізичної особи,


розділовий знак ";",

3

- прізвище, ім’я, по батькові,


розділовий знак ";",

4

- дата народження фізичної особи (число, місяць та рік народження у форматі ДД.ММ.РРРР),


розділовий знак ";",

5

- місце проживання фізичної особи,


розділовий знак ";",

6

- реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті),


розділовий знак ";",

7

- призначення платежу.

Обсяг тексту в полі реквізиту "Призначення платежу" не повинен перевищувати 160 знаків. У разі перевищення зазначеної кількості знаків дозволяється скорочувати слова в тексті, крім прізвища, імені, по батькові та дати народження фізичної особи, яка робить внесок.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;4;Гончаренко Олексій Іванович; 17.07.1977; м. Київ, вул. Тимошенка, 13, кв. 85; 1234567891; внесок до виборчого фонду....

1.5. У разі повернення коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду з поточного рахунку виборчого фонду партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 5 - повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;5;Повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду....

1.6. У разі повернення на рахунок виборчого фонду внесків осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду або які надійшли до виборчого фонду пізніше, ніж за день до дня голосування (після дня голосування, дня повторного голосування), якщо неможливо їх повернути відповідній особі, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 6 - повернення внесків осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду або які надійшли до виборчого фонду пізніше, ніж за день до дня голосування (після дня голосування, дня повторного голосування), якщо неможливо їх повернути відповідній особі,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;6;Повернення внесків осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду.

1.7. Внески осіб, визначених у частині третій статті 50 Закону, які не мають права здійснювати відповідні внески, позначаються кодом 10.

1.8. Внески, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону, що перераховуються до Державного бюджету України, позначаються кодом 11.

1.9. Помилкові надходження коштів позначаються кодом 12.

2. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії або поточного рахунку кандидата в депутати

2.1. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 7 - перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;7;Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в межах одномандатного виборчого округу № ___.

Якщо накопичувальний рахунок виборчого фонду партії та поточний рахунок виборчого фонду партії в межах певного одномандатного виборчого округу відкриті в одному і тому самому банку, то інформація про переказ коштів між цими рахунками згідно з додатком 2 подається у двох файлах: в одному - про списання коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії, у другому - про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду партії в межах певного одномандатного виборчого округу.

2.2. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії або поточного рахунку кандидата в депутати для повернення внесків чи перерахування до Державного бюджету України в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:

2100 - повернення особам внесків, від яких відмовився розпорядник накопичувального/поточного рахунку;

2300 - повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування);

2400 - повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду політичної партії, кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, пізніше ніж за день до дня голосування;

3110 - перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" не мають права здійснювати відповідні внески;

3120 - перерахування до Державного бюджету України внесків, розмір яких перевищує розмір, визначений частиною другою статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України";

3210 - перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального/поточного рахунку, в разі неможливості їх повернення відповідним особам;

3220 - перерахування банком до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчих фондів пізніше ніж за день до дня голосування, у разі неможливості їх повернення банком відповідним особам;

3230 - перерахування до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення банком відповідним особам;

4000 - банківські послуги, не пов’язані з відкриттям і закриттям рахунку та його функціонуванням;

5000 - повернення помилкових надходжень коштів;

6000 - опублікування реквізитів накопичувального/поточного рахунку в друкованих засобах масової інформації;


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2400;Повернення особам внесків, що надійшли до виборчого фонду пізніше ніж за день до дня голосування.

2.3. У разі призначення партією двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду та перерахування коштів з вищезазначеного рахунку в документах на переказ достатньо проставити підпис одного з двох розпорядників накопичувального рахунку.

3. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду на передвиборну агітацію

У разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:

1110 - виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації (плакатів, листівок, буклетів та інших агітаційних матеріалів);

1120 - виготовлення відеозаписів;

1130 - виготовлення аудіозаписів;

1140 - виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо), що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії/з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів;

1150 - придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;

1160 - виготовлення та встановлення агітаційних наметів;

1211 - оплата ефірного часу на телебаченні;

1212 - оплата ефірного часу на радіо;

1220 - публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації;

1310 - транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших предметів і матеріалів, пов’язаних з передвиборною агітацією);

1320 - оренда будинків і приміщень для проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;

1330 - оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації;

1340 - оренда приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян, інших публічних заходів передвиборної агітації;

1350 - розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо);

1361 - послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо);

1362 - послуги поштового зв’язку;

1400 - інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії, а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо);


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з договором № 17 від 10.11.2016, у тому числі ПДВ 20%.

4. Заповнення документів на переказ у разі повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям

4.1. У разі повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 8 - повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям;


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;8;Повернення суми, перерахованої за платіжним дорученням № 4 від 12.12.2015 за виготовлення інформаційних плакатів, у зв’язку з....

4.2. У разі перерахування на поточний рахунок виборчого фонду контрагентом штрафних санкцій у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 9 - перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;9;Перерахування штрафних санкцій за договором від 01.05.2015 № 214 у зв’язку з...

{Додаток 3 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 237 від 24.06.2016}Додаток 4
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 9)

ОПИС
структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів партій та кандидатів у депутати

1. Файли формуються банком, в якому відкрито рахунки виборчих фондів.

2. Назви файлів мають таку структуру:

CVXRxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

V - функціональний підтип файла для передавання інформації про рух коштів від банку до Центральної виборчої комісії;

X - номер виду рахунку (накопичувальний партії = "1", поточний партії = "2", поточний кандидата = "3");

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Приклад:

CV1ILC3R.001.

3. Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів V

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

Найменування файла

C

12

1 - 12

CVXRxxMD.nnn

2

Дата та час створення файла

D

10

13 - 22

YYMMDDHHSS

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23 - 28


 

4

Резерв

C

166

29 -194

Заповнюється пропусками

5

CRLF

B

2

195 - 196

 

Структура інформаційного рядка файла

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

Код банку А (платника)

N

9

1 - 9

 

2

Рахунок клієнта банку А (платника)

N

14

10 - 23

 

3

Код банку Б (одержувача)

N

9

24 - 32

 

4

Рахунок клієнта банку Б (одержувача)

N

14

33 - 46

 

5

Ознака "дебет/кредит" платежу

C

1

47 - 47

Дебет = "0", кредит = "1"

6

Сума платежу

N

16

48 - 63

Сума в копійках

7

Вид документа

N

2

64 - 65

 

8

Номер (операційний) платежу

C

10

66 - 75

 

9

Валюта платежу

N

3

76 - 78

"980" - грн

10

Дата документа на переказ

D

6

79 - 84

YYMMDD

11

Дата надходження документа до банку А

D

6

85 - 90

YYMMDD

12

Найменування платника (клієнта А)

C

38

91 - 128

 

13

Найменування одержувача (клієнта Б)

C

38

129 - 166

 

14

Призначення платежу

C

160

167 - 326

Заповнюється згідно з додатком 1 до цього Порядку

15

Допоміжні реквізити

C

60

327 - 386

 

16

Резерв

C-

3

387 - 389

 

17

Спосіб заповнення реквізитів 14 - 15

C

2

390 - 391

 

18

Ідентифікаційний код клієнта А

с

14

392 - 405

 

19

Ідентифікаційний код клієнта Б

с

14

406 - 419

 

20

Ідентифікатор документа

N

9

420 - 428

 

21

Дата зарахування коштів на рахунок виборчого фонду

D

6

429 - 434

YYMMDD

22

Дата списання коштів з рахунку виборчого фонду

D

6

435 - 440

YYMMDD

23

CRLF

B

2

441 - 442

 

Правила заповнення та формування реквізитів файлів повинні відповідати вимогам Опису інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) Національного банку України.Додаток 5
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах (пункт 9)

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та банками

Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією (в захищеному вигляді) між Центральною виборчою комісією та банками, що передається електронною поштою Національного банку України.

Центральна виборча комісія та банки за потреби можуть здійснювати обмін будь-якою інформацією в захищеному вигляді (текстова, база даних тощо) за умови правильного формування назви файла.

1. Структура назви файла інформації, що передається від Центральної виборчої комісії до банку

Назва файла CCORxxMD.nnn,

де:

C

- ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральною виборчою комісією;


C

- функціональний підтип файла для передавання інформації від Центральної виборчої комісії до банку;


O

- константа (латинська літера);


Rxx

- 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;


MD

- дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);


nnn

- порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

2. Структура назви файла під час передавання інформації від банку до Центральної виборчої комісії

Назва файла CBORxxMD.nnn,

де:

C

- ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;


B

- функціональний підтип файла для передавання інформації від банку до Центральної виборчої комісії;


O

- константа (латинська літера);


Rxx

- 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;


MD

- дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);


nnn

- порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

3. Адреса Центральної виборчої комісії

Усі файли для Центральної виборчої комісії відправляються електронною поштою Національного банку України на адресу: INF_0QZ@U0QZ.

Для обміну інформацією з Центральною виборчою комісією з використанням АРМ-НБУ- інформаційного банку необхідно виконати настроювання АРМ-НБУ- інформаційного на роботу з такою інформаційною задачею:


Тип задачі - C;
ідентифікатор ключа - 0QZ500;
типи вхідних файлів - C;
типи вихідних файлів - VBA.вгору