Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Заява, Форма типового документа [...] від 27.04.2017602
Документ v0602874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.08.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.04.2017  № 602

Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

Відповідно до законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики
та комунальних послуг
27.04.2017 № 602

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), при встановленні тарифу на послугу з захоронення побутових відходів і поширюється на суб'єктів господарювання, які в установленому порядку отримали ліцензію НКРЕКП на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (далі - ліцензіати).

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифу - встановлення НКРЕКП тарифу для ліцензіатів на послугу з захоронення побутових відходів за визначеною структурою;

заява - письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник - ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів із заявою та відповідним комплектом документів;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених встановленим тарифом - використання ліцензіатом коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;

період, попередній базовому - календарний рік, що передує базовому періоду.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про відходи", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та Порядку формування тарифів на послугу з захоронення побутових відходів, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 601 (далі - Порядок формування тарифу).

1.4. Розрахунки тарифу виконуються заявником відповідно до вимог Порядку формування тарифу та подаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.5. У розрахунку тарифу на послугу з захоронення побутових відходів не враховуються витрати на провадження інших неліцензованих видів діяльності заявника.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифу приймається НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників засідань, які проводяться після розгляду наданих заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП та підготовки їх пропозицій, і оформлюється постановою НКРЕКП.

1.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифу оприлюднюється на офіційному сайті НКРЕКП. До рішення про встановлення тарифу додається структура тарифу.

1.8. Рішення щодо встановлення тарифу оприлюднюється НКРЕКП згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

На засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, для розгляду оприлюднених тарифів відповідно до абзацу першого цього пункту та врахування відповідної позиції територіальних громад забезпечується присутність уповноважених представників органу місцевого самоврядування населеного пункту, частка захоронення побутових відходів якого є найбільшою від загальних річних обсягів захоронення побутових відходів ліцензіата.

1.9. Заявник зобов'язаний використовувати кошти, отримані в результаті здійснення ліцензованої діяльності за встановленим НКРЕКП тарифом, виключно на витрати, передбачені структурою встановленого тарифу та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Комплект документів, що подається до НКРЕКП для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, формується ліцензіатом з дотриманням послідовності, визначеної вимогами даної Процедури до формування наданих матеріалів та комплекту документів, що подаються для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів.

2.2. Для встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів заявник подає до НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді заяву про встановлення/коригування тарифу (додаток 1), а також розрахунки, підтвердні й обґрунтовувальні матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, а саме:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення нового тарифу, що включає обґрунтування планованих витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

2) річний план надання послуги з захоронення побутових відходів (додаток 2), погоджений відповідними органами місцевого самоврядування згідно з їхніми повноваженнями, визначеними Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", та у випадках, передбачених Порядком формування тарифу;

3) розрахунки показників річного плану надання послуги з захоронення побутових відходів, витрат, що включаються до повної собівартості ліцензованої діяльності, витрат на покриття втрат підприємств (що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифу, встановлення та його оприлюднення), складових частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

копію погодженого та затвердженого проекту полігона/звалища (для полігонів, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

копію санітарно-технічного паспорта полігона/звалища;

копію паспорта місця видалення відходів з наявним переліком відходів, які підлягають захороненню на цьому полігоні/звалищі в установленому порядку;

копію інструкції з експлуатації полігона, розробленої ліцензіатом;

копії річних технологічних (ситуаційних) планів організації робіт з захоронення побутових відходів, на яких позначаються робочі карти за останні 3 роки;

копію дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

копію правил благоустрою населеного пункту;

реєстр планових обсягів послуги з захоронення побутових відходів за видами доставки побутових відходів на полігон/звалище, за групами споживачів, сформований відповідно до укладених договорів на надання послуги з захоронення побутових відходів на планований період (додаток 3);

помісячний розрахунок обсягу захоронення побутових відходів на планований період відповідно до встановлених норм вивезення побутових відходів, укладених договорів на вивезення побутових відходів та категорій споживачів;

копії рішень органів місцевого самоврядування про затверджені діючі норми вивезення побутових відходів у населених пунктах, від яких ліцензіат приймає утворені в цих населених пунктах побутові відходи на захоронення, якщо частка захоронених побутових відходів від окремого населеного пункту становить більше ніж 10% від загального річного обсягу захоронених побутових відходів ліцензіата;

копії документів, що підтверджують коефіцієнти щільності побутових відходів, які застосовуються ліцензіатом;

копії рішень органів місцевого самоврядування про встановлення діючих тарифів на послугу з захоронення побутових відходів (надаються лише до моменту встановлення/коригування тарифу НКРЕКП);

копії рішень органів місцевого самоврядування про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, виконавця послуг з захоронення побутових відходів та/або документи, що у законний спосіб підтверджують здійснення ліцензіатом діяльності з захоронення побутових відходів;

4) інформацію про середньоспискову чисельність персоналу ліцензіата. У разі необхідності збільшення чисельності працівників та/або витрат на оплату праці для врахування в тарифах, що подаються на розгляд НКРЕКП, ліцензіати попередньо надають до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін;

5) копію штатного розпису ліцензіата;

6) копію колективного договору ліцензіата;

7) копію наказу ліцензіата про облікову політику;

8) копію статуту (положення) підприємства;

9) копію графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт на планований період, затвердженого ліцензіатом, та дефектні акти;

10) копію проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

11) копії рішень власника щодо користування земельною ділянкою та майном, що використовується при захороненні побутових відходів (користування, оренда тощо), та акти приймання-передачі зазначеного майна;

12) копію рішення органу місцевого самоврядування про ставки податку на землю за земельні ділянки;

13) копію наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата;

14) інформацію щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з розбивкою за групами та видами діяльності станом на дату надання розрахунків тарифів;

15) інвестиційну програму, розроблену відповідно до вимог порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого НКРЕКП;

16) копії статистичної звітності за базовий період і період, попередній базовому, а також з початку поточного року:

форму № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форму № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форму № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами", затверджену наказом Державної служби статистики України від 19 серпня 2014 року № 243;

форму № 1-ТПВ (річна) "Звіт про поводження з твердими побутовими відходами", затверджену наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19 вересня 2006 року № 308;

форму № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", затверджену наказом Державної служби статистики України від 10 червня 2016 року № 90;

форму № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства", затверджену наказом Державної служби статистики України від 24 червня 2016 року № 97;

форму № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію", затверджену наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами);

форму № 11-МТП (річна) "Звіт про постачання та використання енергії", затверджену наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форму № 4-МТП (річна) "Звіт про використання та запаси палива", затверджену наказом Державної служби статистики України від 31 серпня 2016 року № 162;

форму № 2ТП-водгосп (річна) "Звіт про використання води", затверджену наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827;

форму № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря", затверджену наказом Державної служби статистики України від 27 листопада 2015 року № 345;

форму № 1-екологічні витрати (річна) "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі", затверджену наказом Державної служби статистики України від 30 вересня 2015 року № 259;

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860;

Податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228;

Податкову декларацію екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497;

17) розрахунок повної собівартості та тарифу на надання послуги з захоронення побутових відходів (додаток 4);

18) загальновиробничі витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 5);

19) адміністративні витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 6);

20) витрати на збут послуги з захоронення побутових відходів (додаток 7);

21) інші операційні витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 8);

22) фінансові витрати на послугу з захоронення побутових відходів (додаток 9);

23) загальну характеристику ліцензіата з захоронення побутових відходів (додаток 10);

24) аналіз впливу зміни тарифу на послугу з захоронення побутових відходів на загальний тариф поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у планованому періоді (додаток 11);

25) додаткові розрахункові та обґрунтувальні матеріали, які, на розсуд ліцензіата, необхідні для підтвердження витрат.

2.3. У разі настання обставин, передбачених підпунктами 1 - 3 пункту 4.2 глави 4 цієї Процедури, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про встановлення тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви додаються додатки, передбачені підпунктами 2 - 25 пункту 2.2 цієї глави, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів.

2.4. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої ним інформації.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява про встановлення/коригування тарифу та зазначені в главі 2 цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у главі 2 цієї Процедури, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

3.3. У разі якщо заява та додані документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 5 робочих днів з дня надходження заяви із зазначенням підстав.

3.4. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифу та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів.

3.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів доводяться до відома споживачів згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380/21692.

3.8. Рішення про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня офіційного опублікування рішення. Рішення підлягає опублікуванню у 15-денний строк з дня його прийняття.

У разі зміни тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ліцензіат не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

4. Зміна тарифу

4.1. Зміна тарифу може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви про встановлення/коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у пункті 2.3 глави 2 цієї Процедури, або НКРЕКП без надання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифу може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме у випадках:

1) зміни обсягів захоронення побутових відходів, врахованих при встановленні діючого тарифу, більше ніж на 5%;

2) зміни в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5% від установленого рівня;

3) зміни протягом строку дії тарифу величини окремих витрат структури тарифу, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з захоронення побутових відходів, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, витрат на покриття втрат ліцензіата, що виникають протягом періоду розгляду розрахунку тарифу, встановлення та його оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка була врахована в чинних тарифах, що є підставою для вилучення зі структури тарифу невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на плановий період;

5) наявності у діяльності з надання послуги з захоронення побутових відходів перехресного субсидіювання між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності ліцензіата.

4.3. Установлення факту нецільового або необґрунтованого використання ліцензіатом коштів, передбачених структурою тарифу, є підставою для прийняття НКРЕКП рішення про зміну тарифу або окремої складової частини структури тарифу.

Начальник Управління
з питань формування
та реалізації державної
політики у сфері поводження
з побутовими відходами

О. Кострикін


Додаток 1
до Процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(пункт 2.2 глави 2)


Голові Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

ЗАЯВА
про встановлення/коригування тарифівДодаток 2
до Процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(пункт 2.2 глави 2)

ПОГОДЖЕНО

________________________

М.П. (за наявності)

РІЧНИЙ ПЛАН
надання послуги з захоронення побутових відходів

_________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

на планований період з _______________

№ з/п

Показники

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Усього обсяги побутових відходів на планований період

____ рік

____ рік

____ рік

попередній до базового ____ рік

базовий період ____ рік

м-3

тонн

м-3

тонн

м-3

тонн

м-3

тонн

м-3

тонн

м-3

тонн

м-3

тонн

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Обсяг відходів, прийнятих полігоном/звалищем на захоронення, усього, у тому числі:1.1

Обсяг побутових відходів, усього, у тому числі:
те ж саме у відсотках до пункту 11.1.1

Тверді побутові відходи1.1.2

Великогабаритні побутові відходи1.1.3

Ремонтні побутові відходи1.2

Вуличний змет1.3

Відходи зеленого господарства1.4

Будівельні відходи (подрібнені)1.5

Промислові відходи 3 класу небезпеки1.6

Промислові відходи 4 класу небезпеки1.7

Неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, шлак і зола сміттєспалювальних заводів)1.8

Обсяг інших відходів, що захоронюються на полігоні/звалищі та не ввійшли до даних рядків 1.1 - 1.7, усього, у тому числі:2

Обсяги відходів, що спрямовані при завезенні на полігон на сортування2.1

у тому числі ліцензіатом3

Обсяг захоронення відходів на полігоні/звалищі після сортування, усього, у тому числі:3.1

Обсяги захоронення побутових відходів після сортування, усього, у тому числі:
те ж саме у відсотках до пункту 33.1.1

Тверді побутові відходи3.1.2

Великогабаритні побутові відходи3.1.3

Ремонтні побутові відходи3.2

Вуличний змет3.3

Відходи зеленого господарства3.4

Будівельні відходи (подрібнені)3.5

Промислові відходи 3 класу небезпеки3.6

Промислові відходи 4 класу небезпеки3.6.1

у тому числі використано як ізолювальний матеріал3.7

Неперероблюваний залишок (несортований, некомпостований, піролізний, шлак і зола сміттєспалювальних заводів)3.7.1

у тому числі використано як ізолювальний матеріал3.8

Обсяг захоронення після сортування інших відходів, що не увійшли до даних рядків 3.1 - 3.7, на полігоні/звалищі, усього, у тому числі:4

Обсяг реалізації послуг із захоронення побутових відходів, усього, у тому числі:4.1

Населення4.2

Бюджетні організації4.3

Інші споживачі4.4

...
Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 3
до Процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 3 пункту 2.2 глави 2)

РЕЄСТР
планових обсягів послуги з захоронення побутових відходів
на ____ рік

№ з/п

Вид доставки побутових відходів на полігон/звалище

Група споживачів

Найменування споживача

Кількість побутових відходів на місяць, м-3

Кількість побутових відходів на рік, м-3

Щільність, кг/м-3

Вага побутових відходів на місяць, т

Вага побутових відходів на рік, т

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

1

Від виконавців послуг з вивезення побутових відходів
1.1


Населення...

1.2


Бюджетні організації...

1.3


Інші споживачі...

1.4


Разом по розділу 12

Власним транспортом ліцензіата
2.1


Населення...

2.2


Бюджетні організації...

2.3


Інші споживачі...

2.4


Разом по розділу 2
3

Від споживачів, що доставляють побутові відходи самостійно, власним транспортом
3.1


Населення...

3.2


Бюджетні організації...

3.3


Інші споживачі...

3.4


Разом по розділу 34

Інші види
4.1


Населення...

4.2


Бюджетні організації...

4.3


Інші споживачі...

4.4


Разом по розділу 44

Усього (п. 1.4 + п. 2.4 + п. 3.4 + п. 4.4)

х

х


Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 4
до процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 17 пункту 2.2 глави 2)

РОЗРАХУНОК
повної собівартості та тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показник

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

001

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

002

1.1.1

паливно-мастильні матеріали

003

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

004

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

005

1.1.4

доставка ґрунту

006

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату

007

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

008

1.2

прямі витрати на оплату праці

009

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

010

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

011

1.3.2

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги

012

1.3.3

витрати на здійснення заходів системи моніторингу та заходів екологічної безпеки

013

1.3.4

витрати на здійснення заходів з рекультивації

014

1.3.5

інші прямі витрати

015

1.4

Загальновиробничі витрати

016

2

Адміністративні витрати

017

3

Витрати на збут

018

4

Інші операційні витрати

019

5

Фінансові витрати

020

6

Усього витрат повної собівартості*

021

7

Витрати на покриття втрат

022

8

Планований прибуток*

023

8.1

податок на прибуток

024

8.2

чистий прибуток, у тому числі:

025

8.2.1

дивіденди

026

8.2.2

резервний фонд (капітал)

027

8.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

028

8.2.4

інше використання прибутку

029

9

Вартість захоронення побутових відходів для споживачів

030

10

Обсяг послуги з захоронення побутових відходів (тис.м-3, тис.т):

031

11

Тариф на послугу з захоронення побутових відходів

032

__________
*Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

___________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 5
до процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 18 пункту 2.2 глави 2)

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
на послугу з захоронення побутових відходів

№ з/п

Складові загальновиробничих витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Загальновиробничі витрати з надання послуги з захоронення побутових відходів, усього, у тому числі:

001

1

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу:

002

1.1

витрати на оплату праці

003

1.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

004

1.3

витрати на оплату службових відряджень

005

2

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

006

3

Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення, усього, у тому числі:

007

3.1

Витрати на утримання виробничих приміщень:

008

3.1.1

опалення

009

3.1.2

освітлення

010

3.1.3

дезінфекція

011

3.1.4

дератизація

012

3.1.5

водопостачання

013

3.1.6

водовідведення

014

3.1.7

інші витрати на утримання виробничих приміщень

015

3.2

Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

016

3.3

Витрати на страхування основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

017

3.4

Витрати на операційну оренду основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

018

4

Витрати на удосконалення технології та організації виробництва

019

5

Витрати на охорону праці та дотримання вимог техніки безпеки

020

5.1


021

5.2


022

5.3


023

5.4


024

5.5


025

6

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

026

7

Витрати на охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення:

027

7.1

пожежна охорона

028

7.2

сторожова охорона

029

7.3

утримання санітарних зон

030

8

Витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю захоронення побутових відходів:

031

8.1


032

8.2


033

9

Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств:

034

9.1

проведення планових перевірок стану обладнання

035

9.2

виконання регламентних робіт

036

9.3

освоєння нових потужностей

037

9.4


038

10

Витрати на ПММ, усього, у тому числі (розшифрувати):

039

10.1

бензин

040

10.2

дизельне паливо, л

041

10.3

мазут, л

042

10.4


043

11

Сплата податків, зборів:

044

11.1


045

11.2


046

11.3


047

12

Інші витрати загальновиробничого призначення послуги з захоронення побутових відходів:

048

12.1


049

Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 6
до процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 19 пункту 2.2 глави 2)

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
на послугу з захоронення побутових відходів

№ з/п

Складові адміністративних витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Адміністративні витрати надання послуг з захоронення побутових відходів, усього:

001

1

Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу

002

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

3

Витрати на службові відрядження

004

4

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

005

5

Витрати на малоцінні та швидкозношувані предмети

006

6

Витрати на придбання канцелярських товарів

007

7

Витрати на придбання періодичних професійних видань

008

8

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України

009

9

Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:

010

9.1

витрати на ремонт

011

9.2

витрати на оренду

012

9.3

витрати на страхування майна

013

9.4

витрати на утримання основних засобів адміністративного призначення:

014

9.4.1

опалення

015

9.4.2

освітлення

016

9.4.3

сторожова охорона

017

9.4.4

пожежна охорона

018

9.4.5

дератизація

019

9.4.6

водопостачання

020

9.4.7

водовідведення

021

9.4.8


022

10

Витрати на оплату професійних послуг:

023

10.1

юридичні

024

10.2

аудиторські

025

10.3

з оцінки майна

026

10.4


027

11

Витрати на оплату послуг зв'язку, усього, у тому числі (розшифрувати):

028

11.2

поштовий

029

11.3

телеграфний

030

11.4

телефонний

031

11.5

інтернет

032

11.6

радіозв'язок

033

12

Витрати на оплату послуг банків:

034

12.1

розрахунково-касове обслуговування

035

12.2


036

13

Витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів, крім тих, що включаються до виробничої собівартості:

037

13.1


038

14

Витрати на розв'язання спорів у судах

039

15

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством:

040

15.1

бензин

041

15.2

дизельне паливо, л

042

15.3

мазут, л

043

15.4


044

15.6


045

16

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):

046

16.1


047

16.2


048

Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

___________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 7
до Процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 20 пункту 2.2 глави 2)

ВИТРАТИ
на збут послуги з захоронення побутових відходів

№ з/п

Складові витрат на збут

код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Витрати на збут послуги з захоронення побутових відходів:

001

1

Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуги з захоронення побутових відходів споживачам

002

2

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

003

3

Витрати на оплату службових відряджень

004

4

Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

005

5

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що безпосередньо задіяні у збуті послуги з захоронення побутових відходів

006

6

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг з захоронення побутових відходів

007

7

Витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг з захоронення побутових відходів

008

8

Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з захоронення побутових відходів

009

9

Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахунку коштів споживачів за послугу з захоронення побутових відходів

010

10

Інші витрати збуту:

011

10.1.


012

Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 8
до процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 21 пункту 2.2 глави 2)

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
на послугу з захоронення побутових відходів

№ з/п

Статті витрат

Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом

Планований період рік ____

попередній до базового рік ____

базовий період рік ____

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Інші операційні витрати на захоронення побутових відходів, у тому числі (розшифрувати):

001

1.1


002

1.2


003

1.3


004

1.4


005

1.5


006

1.6


007

Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 9
до Процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 22 пункту 2.2 глави 2)

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
на послугу з захоронення побутових відходів

№ з/п

Статті витрат

Код рядка

Фактично за базовий період ____ рік

Планований період ____ рік

розмір непогашених запозичень, тис.грн

ставка, %

сума витрат, усього, тис.грн

грн/м-3

грн/т

розмір непогашених запозичень, тис.грн

ставка, %

сума витрат, усього, тис.грн.

грн/м-3

грн/т

1

2

31

Фінансові витрати на захоронення побутових відходів, усього:

0011.1


0021.2


0031.3


0041.4


0051.5


0061.6


007Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 10
до Процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 23 пункту 2.2 глави 2)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з захоронення побутових відходів

_____________________________________________________________
(повна назва ліцензіата)

№ з/п

Показник

Код рядка

Попередній до базового рік (факт)

Базовий період (факт)

Передбачено чинними тарифами

Планований період

А

Б

В

1

2

3

4

1

Одиниця виміру, за якою ведеться облік обсягу захоронення на полігоні/звалищі (м-3 або т)

001

2

Обсяг захоронення відходів з початку експлуатації полігону, т

002

2.1

у тому числі побутові відходи, т

003

2.2

те ж саме у відсотках від пункту 2

004

3

Річний обсяг захоронення відходів (т), усього, у тому числі:

005

3.1

побутові відходи

006

3.2

те ж саме у відсотках від пункту 3

007

3.3

інші відходи, дозволені для захоронення на полігонах побутових відходів

008

3.4

те ж саме у відсотках від пункту 3

009

3.5

інші відходи

010

3.6

те ж саме у відсотках від пункту 3

011

4

Обсяг побутових відходів за видами доставки на полігон/звалище (т), усього, у тому числі:

012

4.1

від виконавців послуг з вивезення побутових відходів відповідно до укладених договорів

013

4.2

від населення - фізичні особи

014

4.3

від споживачів, юридичних осіб, які доставляють побутові відходи самостійно

015

4.4

власним транспортом ліцензіата

016

5

Кількість укладених договорів, одиниць

017

6

Назва населених пунктів, які користуються послугами з захоронення побутових відходів ліцензіата та кількість населення, що проживає у цих населених пунктах (тис. осіб), усього, у тому числі:

018

6.1

Назва населеного пункту

019

6.2

Назва населеного пункту

020

6.3

Назва населеного пункту

021

6.4

Назва населеного пункту

022

6.5

Назва населеного пункту

023

6.6

...

024

7

Середньозважений тариф на захоронення побутових відходів, без ПДВ, грн (грн за 1 м-3 або грн. за 1 т - необхідне підкреслити)

025

7.1

від населення - фізичні особи

026

7.2

для ЖЕК, ЖБК, ОСББ, відомче житло

027

7.3

для бюджетних організацій

028

7.4

для інших споживачів

029

8

Вартість реалізації послуги з захоронення побутових відходів за відповідними тарифами, тис.грн без ПДВ

030

9

Повна собівартість послуги з захоронення побутових відходів*, тис.грн

031

10

Розрахунковий прибуток*, тис.грн, без ПДВ

032

11

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності, осіб

033

12

Середньомісячна зарплата працівників ліцензованої діяльності, грн

034

13

Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього, тис.грн

035

14

Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього, тис.грн

036

15

Витрати на паливно-мастильні витрати у повній собівартості, тис.грн

037

16

Нарахована сума екологічного податку за розміщення побутових відходів, тис.грн

038

17

Сплачена сума екологічного податку за розміщення побутових відходів, тис.грн

039

18

Щільність побутових відходів, яка застосовувалась для розрахунку екологічного податку, кг/м-3

040

19

Вилучено ресурсно-цінних компонентів зі складу побутових відходів для подальшого використання/продажу, т

041

20

Чистий дохід, отриманий від реалізації вторинної сировини, відповідно до п. 19, тис.грн. без ПДВ

042

21

Чистий прибуток, отриманий від реалізації вторинної сировини, відповідно до п. 20, тис.грн

043

__________
*Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 11
до Процедури встановлення
тарифу на послугу з захоронення
побутових відходів
(підпункт 24 пункту 2.2 глави 2)

АНАЛІЗ
впливу зміни тарифу на послугу з захоронення побутових відходів на загальний тариф поводження з побутовими відходами для кінцевого споживача у прогнозному періоді по

____________________________________________________________________
(назва населеного пункту*)

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показник

Код рядка

Фактично станом на ____

Планований період ____ рік

Відхилення (зменшення/збільшення)

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

грн/м-3

грн/т

грн/на 1 особу

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Розділ I. Інформація щодо тарифів

1

Тариф на захоронення побутових відходів

0012

Плата за захоронення побутових відходів для населення на 1 особу на місяць

002
3

Тариф на вивезення побутових відходів (без тарифу на захоронення побутових відходів)

0033.1

для населення

0043.2

для бюджетних установ та організацій

0053.3

для інших споживачів

0064

Плата за вивезення побутових відходів для населення (без плати на захоронення побутових відходів) на 1 особу на місяць

007
5

Тариф на перероблення побутових відходів для населення (у складі тарифу на вивезення побутових відходів), п. 3

0086

Плата за перероблення побутових відходів для населення (у складі плати на вивезення побутових відходів) на 1 особу на місяць, п. 5

009
7

Разом тариф на поводження з побутовими відходами для населення (п. 1 + п. 3.1)

0108

Плата за поводження з побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць

011
9

Разом тариф на поводження з побутовими відходами для бюджетних установ та організацій (п. 1 + п. 3.2)

01210

Разом тариф на поводження з побутовими відходами для інших споживачів (п. 1 + п. 3.3)

013Розділ II. Довідкова інформація

11

Середньозважена річна норма на вивезення побутових відходів, затверджена органом місцевого самоврядування у населеному пункті для населення, у тому числі:

01411.1

Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою (м 3 на рік, кг на рік)

01511.2

Багатоквартирні та одноквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою (м 3 на рік, кг на рік)

01611.3

Одноквартирні будинки (приватний сектор) з присадибною ділянкою за відсутністю жодного виду благоустрою (м-3 на рік, кг на рік)

017__________
*Заповнюється по кожному окремому населеному пункту, якщо частка захоронених побутових відходів від кожного такого окремого населеного пункту становить більше ніж 10% від загальних річних обсягів захоронених побутових відходів ліцензіата.

Керівник

"___" _________ 20__ року

М.П. (за наявності)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)
вгору