Про тимчасові заходи щодо діяльності банків
Постанова Національного банку України від 30.11.2004576
Документ v0576500-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава - v0692500-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.11.2004 N 576
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 692 ( v0692500-04 ) від 29.12.2004 )
Про тимчасові заходи щодо діяльності банків
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 583 ( v0583500-04 ) від 02.12.2004
N 609 ( v0609500-04 ) від 09.12.2004
N 616 ( v0616500-04 ) від 10.12.2004 )

З метою забезпечення стабільності банківської системи та
захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись
статтями 7, 15, 55 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ), статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), статтями 5, 7, 10 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Установити, що Національний банк України забезпечить
проведення грошово-кредитної та валютно-курсової політики в межах
параметрів, визначених Основними засадами грошово-кредитної
політики на 2004 рік.
2. Визначити, що з метою забезпечення виконання зобов'язань
банків у повному обсязі Національний банк України забезпечить
підтримання ліквідності банків.
3. Для вирішення питання підтримання ліквідності банків, які
не можуть отримати кредити через тендери та кредит овернайт,
оперативно розглядати питання щодо надання таким банкам кредиту
відповідно до розділу III Положення про регулювання Національним
банком України ліквідності банків шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за
N 97/8696 (із змінами), під розроблену фінансову програму. Стабілізаційний кредит може надаватися строком до 1 року зі
сплатою не менше 15% річних у розмірі до 50% від регулятивного
капіталу банку і не більше 50% від вартості наданого банком
забезпечення. У забезпечення такого кредиту можуть надаватися нерухомість
банку, майнові права за договорами про раніше надані банками
кредити в національній та іноземній валюті за умови, що
забезпеченням за цими кредитами є застава (іпотека) нерухомості, у
тому числі цілісних майнових комплексів позичальника, гарантії або
поруки інших банків, державні зобов'язання за внутрішніми та
зовнішніми позиками, облігації місцевої позики, корпоративні права
та облігації підприємств й інших суб'єктів господарювання, що
вільно обертаються на ринку. Зазначений перелік не є вичерпним і
Національному банку України може пропонуватися банками інше
високоліквідне забезпечення. Національний банк приймає в заставу майнові права за
кредитами, які визначені як стандартні, і під контролем відповідно
до Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (із змінами). Між Національним банком України та банками при наданні
кредиту укладаються договори щодо забезпечення виконання
зобов'язань за стабілізаційним кредитом відповідно до вимог
законодавства України. У разі необхідності можуть укладатися
багатосторонні договори застави майнових прав за кредитами,
виданими банками". Абзац перший пункту 7.8 після слова "виплат" доповнити
словами "на видачу кредитними спілками кредитів та повернення
залучених коштів членам кредитних спілок. ( Пункт 3 в редакції Постанови НБУ N 616 ( v0616500-04 ) від
10.12.2004 )
4. Установити, що з 30.11.2004 банкам, які мають комплексну
оцінку "1" та "2" за рейтинговою системою CAMELS, кредит овернайт
бланковий може надаватись відповідно до пункту 3.7 розділу 2
Положення про регулювання Національним банком України ліквідності
банків, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 ), у розмірі до 50
процентів від суми визначеного та сформованого в банку обсягу
обов'язкових резервів за звітний період, що передує даті звернення
за кредитом.
5. Встановити, що з 30.11.2004 облігації внутрішньої
державної позики, що випущені для погашення простроченої
заборгованості з податку на додану вартість, приймаються в
забезпечення кредитів рефінансування в розмірі до 100 відсотків
від їх балансової вартості.
6. Установити, що з метою підвищення прибутковості банків
Національний банк України, починаючи з 30.11.2004 року,
розміщуватиме депозитні сертифікати за ставкою не нижче
15 відсотків річних.
7. Тимчасово, до 31.12.2004, встановити для банків (згідно з
додатком 1) такі вимоги.
7.1. Обмежити з 30.11.2004 здійснення банками активних
операцій обсягами, досягнутими кожним із них за станом на
30.11.2004, окрім операцій з державними цінними паперами,
депозитними сертифікатами Національного банку України та операцій
на міжбанківському ринку. Забезпечити постійний щоденний моніторинг за дотриманням
банками встановлених обмежень.
7.2. Установити, що уповноважені банки можуть здійснювати
одноразовий продаж своїм клієнтам готівкової іноземної валюти на
суму, що перевищує 1000 (одну тисячу) доларів США або її
еквівалент в іншій іноземній валюті, а також безготівкової
іноземної валюти в сумі, що перевищує 50000 (п'ятдесят тисяч)
доларів США або її еквівалент в іншій іноземній валюті, виключно
на підставі письмового дозволу керівника банку (або уповноваженої
ним особи) із обов'язковим забезпеченням посиленого фінансового
моніторингу за зазначеними операціями.
7.3. Запровадити порядок формування банками обов'язкових
резервів, передбачений пунктом 1 постанови Правління Національного
банку України від 24.11.2004 N 565 ( v0565500-04 ) "Про окремі
питання регулювання грошово-кредитного ринку", з 01.12.2004.
7.4. Установити, що платіжні доручення надаються в банк для
переказу коштів у межах залишку на рахунку на момент надання
платіжного доручення до банку.
7.5. З метою посилення контролю за виконанням платежів та
положень фінансового моніторингу установити, що кошти можуть
перераховуватися їх одержувачу на наступний день з моменту надання
платіжного доручення. ( Пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 583 ( v0583500-04 ) від 02.12.2004 )
7.6. Заборонити банкам нову емісію (випуск) ощадних
(депозитних) сертифікатів та їх дострокове погашення.
7.7. Заборонити банкам дострокову виплату юридичним та
фізичним особам коштів за депозитними договорами, строк виконання
зобов'язань за якими ще не настав, за умови виплати відсотків
згідно з цими договорами. Зобов'язати банки провести роз'яснювальну роботу з клієнтами
з метою недопущення дострокового зняття ними коштів з поточних та
депозитних рахунків. За умови настання строку згідно з договором
виплату здійснювати негайно. Рекомендувати банкам у разі повернення вкладниками до 10
грудня поточного року достроково знятих у період з 1 до 30
листопада депозитів виплатити втрачені ними відсотки у зв'язку з
розірванням депозитних договорів. Рекомендувати банкам вирішувати питання щодо зміни умов
депозитними договорами (відсоткові ставки, терміни тощо) залежно
від економічної ситуації.
7.8. Увести обмеження до 80000 гривень на місяць на зняття
юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності готівки з рахунків, за винятком готівки
на виплату заробітної плати, витрат на відрядження (але не більше
трикратного розміру, встановленого для цих потреб Кабінетом
Міністрів України), матеріальної допомоги, соціальних та
прирівняних до них виплат, а також витрат для закупівлі молока та
живої худоби у населення переробними підприємствами м'ясо-молочної
промисловості, які мають виручку від реалізації своєї продукції. Банкам установити контроль за видачею готівки в рамках такого
обмеження. Рекомендувати банкам установити для юридичних та фізичних
осіб, що користуються банкоматами, обмеження на отримання готівки
до 1500 гривень на день. ( Пункт 7.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 583 ( v0583500-04 ) від 02.12.2004 )
7.9. Зобов'язати банки як агентів валютного контролю
забезпечити жорсткий контроль за своєчасністю розрахунків за
експортно-імпортними операціями клієнтів. Рекомендувати банкам здійснювати купівлю безготівкової
іноземної валюти на МВРУ тільки за зовнішньоекономічними
контрактами, що передбачають розрахунки тільки після поставки
товару або акредитивну форму розрахунків.
8. Генеральному департаменту банківського нагляду
(В.В. Пушкарьов) звернутися до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України та Державної податкової
адміністрації України щодо необхідності посилення контролю за
дотриманням визначеного законодавством 90-денного терміну
розрахунків за експортно-імпортними операціями.
9. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
15.11.2004 року N 541 "Про окремі питання регулювання
грошово-кредитного ринку" ( v0541500-04 ); пункт 2 постанови Правління Національного банку України від
01.03.2004 N 87 "Про прийняття Національним банком України в
забезпечення кредитів рефінансування ОВДП, що випущені для
погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість".
10. Постанова набирає чинності з дати її підписання.
11. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
В.о. Голови А.П.Яценюк

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку
України
30.11.2004 N 576
------------------------------------------------------------------ | N | Назва банку | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | | м. Київ і Київська область | |---+------------------------------------------------------------| | 1 |Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку | | |"Укрсоцбанк" | |---+------------------------------------------------------------| | 2 |Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк | | |України" | |---+------------------------------------------------------------| | 3 |Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно- | | |імпортний банк України" | |---+------------------------------------------------------------| | 4 |Акціонерне товариство "Український Інноваційний банк" | |---+------------------------------------------------------------| | 5 |Акціонерний банк "АЖІО" | |---+------------------------------------------------------------| | 6 |Відкрите акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| | 7 |Акціонерний комерційний банк "Легбанк" | |---+------------------------------------------------------------| | 8 |Акціонерний банк "БРОКБІЗНЕСБАНК" | |---+------------------------------------------------------------| | 9 |Акціонерний комерційний банк "Трансбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |10 |Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку" | |---+------------------------------------------------------------| |11 |Акціонерний банк "Таврика" | |---+------------------------------------------------------------| |12 |Банк "Фінанси та Кредит", товариство з обмеженою | | |відповідальністю | |---+------------------------------------------------------------| |13 |Акціонерний банк "Енергобанк" | |---+------------------------------------------------------------| |14 |Акціонерний комерційний банк "ТАС-Комерцбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |15 |"Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний | | |банк "Експобанк" | |---+------------------------------------------------------------| |16 |Акціонерний банк "Старокиївський банк" | |---+------------------------------------------------------------| |17 |Відкрите акціонерне товариство Банк "Олімпійська | | |Україна" | |---+------------------------------------------------------------| |18 |Відкрите акціонерне товариство "ТММ-Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |19 |Відкрите акціонерне товариство "Український | | |Професійний Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |20 |Акціонерний комерційний банк "Альянс" | |---+------------------------------------------------------------| |21 |Акціонерний комерційний банк "Інтербанк" | |---+------------------------------------------------------------| |22 |Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" | |---+------------------------------------------------------------| |23 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк | | |"Славутич" | |---+------------------------------------------------------------| |24 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський | | |універсальний банк" | |---+------------------------------------------------------------| |25 |Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський | | |Акціонерний Банк | |---+------------------------------------------------------------| |26 |Акціонерний комерційний банк "Інтерконтинентбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |27 |Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк | | |(закрите акціонерне товариство) | |---+------------------------------------------------------------| |28 |Закрите акціонерне товариство "Український кредитний | | |банк" | |---+------------------------------------------------------------| |29 |Акціонерний комерційний банк "Мрія" | |---+------------------------------------------------------------| |30 |Відкрите акціонерне товариство "Український кредитно- | | |торговий банк" | |---+------------------------------------------------------------| |31 |Відкрите акціонерне товариство "Банк "Український | | |капітал" | |---+------------------------------------------------------------| |32 |Акціонерний комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |33 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейський | | |банк розвитку та заощаджень" | |---+------------------------------------------------------------| |34 |Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |35 |Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний | | |комерційний банк "ГАРАНТ" | |---+------------------------------------------------------------| |36 |Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |37 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Український | | |промисловий банк" | |---+------------------------------------------------------------| |38 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний | | |банк розвитку малого та середнього бізнесу "Антарес" | |---+------------------------------------------------------------| |39 |Акціонерне товариство "Каліон Банк Україна" | |---+------------------------------------------------------------| |40 |Акціонерний комерційний банк "Київ" | |---+------------------------------------------------------------| |41 |Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк | | |"Хрещатик" | |---+------------------------------------------------------------| |42 |Акціонерний комерційний банк "Аркада" | |---+------------------------------------------------------------| |43 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк | | |"Укргазбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |44 |Акціонерний комерційний банк "Східно-Європейський | | |банк" | |---+------------------------------------------------------------| |45 |ВАТ "Фермерський земельний акціонерний банк" | |---+------------------------------------------------------------| |46 |Відкрите акціонерне товариство Банк "БІГ Енергія" | |---+------------------------------------------------------------| |47 |Акціонерний банк "СТОЛИЧНИЙ" | |---+------------------------------------------------------------| |48 |Акціонерний банк "Укоопспілка" | |---+------------------------------------------------------------| |49 |Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк | | |"Надра" | |---+------------------------------------------------------------| |50 |Акціонерний банк "Національні інвестиції" | |---+------------------------------------------------------------| |51 |Акціонерний банк "Діамант" | |---+------------------------------------------------------------| |52 |Акціонерний комерційний банк "Юнекс" | |---+------------------------------------------------------------| |53 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний | | |індустріальний Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |54 |Акціонерний Банк "Синтез" | |---+------------------------------------------------------------| |55 |Відкрите акціонерне товариство "Аграрний комерційний | | |банк" | |---+------------------------------------------------------------| |56 |Відкрите акціонерне товариство "Універсальний Банк | | |Розвитку та Партнерства" | |---+------------------------------------------------------------| |57 |Акціонерний комерційний банк "Форум" | |---+------------------------------------------------------------| |58 |Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний | | |комерційний банк" | |---+------------------------------------------------------------| |59 |Акціонерне товариство "Банк Велес" | |---+------------------------------------------------------------| |60 |Акціонерний банк "Експрес-Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |61 |Акціонерний комерційний банк "ТК КРЕДИТ" | |---+------------------------------------------------------------| |62 |Акціонерний комерційний банк "Інтеграл" | |---+------------------------------------------------------------| |63 |Акціонерний комерційний банк "Національний кредит" | |---+------------------------------------------------------------| |64 |Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк | | |"Укргазпромбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |65 |Акціонерний банк "Київська Русь" | |---+------------------------------------------------------------| |66 |Закрите акціонерне товариство "ТАС-ІНВЕСТБАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |67 |Закрите Акціонерне Товариство "Банк Петрокоммерц- | | |Україна" | |---+------------------------------------------------------------| |68 |Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | |---+------------------------------------------------------------| |69 |Відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |70 |Відкрите акціонерне товариство "Перший Інвестиційний | | |Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |71 |Акціонерний комерційний банк "ХФБ Банк Україна" | |---+------------------------------------------------------------| |72 |Акціонерний банк "ІНГ Банк Україна" | |---+------------------------------------------------------------| |73 |Акціонерний комерційний "Промислово-фінансовий банк" | |---+------------------------------------------------------------| |74 |Акціонерний комерційний банк "Райффайзенбанк Україна" | |---+------------------------------------------------------------| |75 |Акціонерний комерційний банк "Сітібанк (Україна)" | |---+------------------------------------------------------------| |76 |Закрите акціонерне товариство "ПроКредит Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |77 |Закрите акціонерне товариство "Комерційний банк НРБ- | | |Україна" | |---+------------------------------------------------------------| |78 |Закрите акціонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |79 |Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТЕМ-БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |80 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний | | |банк "Актив-банк" | |---+------------------------------------------------------------| |81 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна- | | |банк" | |---+------------------------------------------------------------| |82 |Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний | | |банк "АРМА" | |---+------------------------------------------------------------| |83 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний | | |банк "Даніель" | |---+------------------------------------------------------------| |84 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний | | |банк "Столиця" | |---+------------------------------------------------------------| |85 |Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний | | |банк "Траст-капітал" | |---+------------------------------------------------------------| |86 |Закрите акціонерне товариство "Український банк | | |реконструкції та розвитку" | |---+------------------------------------------------------------| |87 |Закрите акціонерне товариство "Український будівельно- | | |інвестиційний банк" | |---+------------------------------------------------------------| |88 |Комерційний банк "Українська фінансова група" - | | |товариство з обмеженою відповідальністю | |---+------------------------------------------------------------| |89 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний | | |комерційний банк "Камбіо" | |---+------------------------------------------------------------| | | Волинська область | |---+------------------------------------------------------------| |90 |Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний | | |банк "Західінкомбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |91 |Банк Пекао (Україна) Товариство з обмеженою | | |відповідальністю | |---+------------------------------------------------------------| | | Дніпропетровська область | |---+------------------------------------------------------------| |92 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалогбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |93 |Закрите акціонерне товариство комерційний банк | | |"ПриватБанк" | |---+------------------------------------------------------------| |94 |Акціонерний комерційний банк "Новий" | |---+------------------------------------------------------------| |95 |Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк | | |"Причорномор'я" | |---+------------------------------------------------------------| |96 |Закрите акціонерне товариство Комерційний банк | | |"Кредит-Дніпро" | |---+------------------------------------------------------------| |97 |Закрите акціонерне товариство Акціонерний банк | | |"Радабанк" | |---+------------------------------------------------------------| |98 |Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний | | |банк "Земельний Капітал" | |---+------------------------------------------------------------| |99 |Акціонерний комерційний банк "Прем'єрбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |100|Закрите акціонерне товариство "Фінансовий Союз Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |101|Товариство з обмеженою відповідальністю "КласикБанк" | |---+------------------------------------------------------------| |102|Закрите акціонерне товариство Український Банк | | |Міжнародного Співробітництва "Інвест-Кривбас Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |103|Закрите акціонерне товариство "Агробанк" | |---+------------------------------------------------------------| | | Донецька область | |---+------------------------------------------------------------| |104|Акціонерний банк "ІКАР-БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |105|Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк | | |"Південкомбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |106|Відкрите акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний | | |банк "Капітал" | |---+------------------------------------------------------------| |107|Закрите акціонерне товариство з іноземними | | |інвестиціями та участю українського капіталу "Перший | | |Український Міжнародний банк" | |---+------------------------------------------------------------| |108|Товариство з обмеженою відповідальністю Донецький | | |комерційний біржовий банк "Донбіржбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |109|Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |110|Акціонерний банк "Український Бізнес Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |111|Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк з | | |іноземним капіталом "Промекономбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |112|Закрите акціонерне товариство Комерційний банк | | |"Донкредитінвест" | |---+------------------------------------------------------------| |113|Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк | | |"Перспектива" | |---+------------------------------------------------------------| |114|Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний | | |банк "Український фінансовий світ" | |---+------------------------------------------------------------| | | Закарпатська область | |---+------------------------------------------------------------| |115|Товариство з Обмеженою Відповідальністю Комерційний | | |банк "Коопінвестбанк" | |---+------------------------------------------------------------| | | Запорізька область | |---+------------------------------------------------------------| |116|Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |117|Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |118|Акціонерний банк "Муніципальний" | |---+------------------------------------------------------------| |119|Акціонерний банк "Металург" | |---+------------------------------------------------------------| | | Івано-Франківська область | |---+------------------------------------------------------------| |120|Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний | | |комерційний банк "Прикарпаття" | |---+------------------------------------------------------------| | | АР Крим і м. Севастополь | |---+------------------------------------------------------------| |121|Відкрите акціонерне товариство "Кримський | | |універсальний банк" | |---+------------------------------------------------------------| |122|Відкрите акціонерне товариство "Об'єднаний комерційний | | |банк" | |---+------------------------------------------------------------| |123|Акціонерний комерційний банк "Чорноморський банк | | |розвитку та реконструкції" | |---+------------------------------------------------------------| |124|Акціонерний Банк "Морський" | |---+------------------------------------------------------------| | | Луганська область | |---+------------------------------------------------------------| |125|Акціонерний банк "Український комунальний банк" | |---+------------------------------------------------------------| |126|Товариство з обмеженою відповідальністю "Східно- | | |промисловий комерційний банк" | |---+------------------------------------------------------------| | | Львівська область | |---+------------------------------------------------------------| |127|Відкрите акціонерне товариство "Електрон Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |128|Відкрите акціонерне товариство "Селянський комерційний | | |банк "Дністер"" | |---+------------------------------------------------------------| |129|Закрите акціонерне товариство Акціонерно-комерційний | | |банк "Львів" | |---+------------------------------------------------------------| |130|Акціонерне товариство "Кредит Банк (Україна)" | |---+------------------------------------------------------------| |131|Відкрите акціонерне товариство "Банк Універсальний" | |---+------------------------------------------------------------| | | Одеська область | |---+------------------------------------------------------------| |132|Закрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний | | |банк "Одеса-Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |133|Акціонерний комерційний банк "ПОРТО-ФРАНКО" | |---+------------------------------------------------------------| |134|Акціонерний комерційний банк "Інвестбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |135|Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний | | |банк "ФЕБ" | |---+------------------------------------------------------------| |136|Комерційний банк, товариство з обмеженою | | |відповідальністю "Місто Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |137|Відкрите акціонерне товариство "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ | | |БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |138|Акціонерний банк "Південний" | |---+------------------------------------------------------------| |139|Акціонерний комерційний банк "Фінбанк" | |---+------------------------------------------------------------| |140|Акціонерний комерційний банк "ІМЕКСБАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |141|Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний | | |банк "СоцКом Банк" | |---+------------------------------------------------------------| | | Полтавська область | |---+------------------------------------------------------------| |142|Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" | |---+------------------------------------------------------------| |143|Акціонерний комерційний банк "МТ-Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |144|Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний | | |комерційний банк "АВТОКРАЗБАНК"" | |---+------------------------------------------------------------| | | Сумська область | |---+------------------------------------------------------------| |145|Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний | | |банк "Володимирський" | |---+------------------------------------------------------------| | | Харківська область | |---+------------------------------------------------------------| |146|Акціонерний комерційний інноваційний банк | | |"УкрСиббанк" | |---+------------------------------------------------------------| |147|Відкрите акціонерне товариство "Мегабанк" | |---+------------------------------------------------------------| |148|Акціонерний комерційний регіональний банк | | |"Регіон-банк" | |---+------------------------------------------------------------| |149|Відкрите акціонерне товариство "РЕАЛ БАНК" | |---+------------------------------------------------------------| |150|Харківський акціонерний комерційний Земельний банк | |---+------------------------------------------------------------| |151|Акціонерний Східно-Український Банк "Грант" | |---+------------------------------------------------------------| |152|Акціонерний комерційний банк "Базис" | |---+------------------------------------------------------------| |153|Акціонерний комерційний банк "Меркурій" | |---+------------------------------------------------------------| |154|Акціонерний банк "Факторіал-Банк" | |---+------------------------------------------------------------| |155|Акціонерний комерційний банк "Європейський" | |---+------------------------------------------------------------| |156|Відкрите акціонерне товариство | | |"Інноваційно-промисловий банк" | |---+------------------------------------------------------------| |157|Акціонерно-комерційний банк "Золоті ворота" | |---+------------------------------------------------------------| | | Чернігівська область | |---+------------------------------------------------------------| |158|Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк | | |"Приватінвест" | |---+------------------------------------------------------------| |159|Відкрите акціонерне товариство "Банк "Демарк" | |---+------------------------------------------------------------| |160|Закрите акціонерне товариство "Полікомбанк" | ------------------------------------------------------------------вгору