Document v0495500-97, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2005, on the basis - z0918-04

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 388 від 21.11.97 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
28 листопада 1997 р.
vd971121 vn388 за N 495
( Інструкція втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 388 від 21.11.97 р.
(реєстр. N 495 від 28.11.97 р.)
Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 520 ( v0607500-99 ) від 16.12.98 )
( Роз'яснення щодо змін та доповнень до Інструкції див. в
Постанові Національного банку N 520 ( v0607500-99 ) від
16.12.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99 N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99 )
( Щодо змін додатково див. Лист Національного банку
N 12-111/936 ( v_936500-99 ) від 02.09.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 579 ( z0899-99 ) від 08.12.99 N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000 N 379 ( z0695-00 ) від 29.09.2000 N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000 N 370 ( z0801-01 ) від 29.08.2001 N 11 ( z0022-02 ) від 10.01.2002 N 43 ( z0079-02 ) від 29.01.2002 N 315 ( z0737-02 ) від 29.08.2002 N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002 N 510 ( z0003-03 ) від 16.12.2002 N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003 N 356 ( z0796-03 ) від 20.08.2003 N 499 ( z1077-03 ) від 12.11.2003 N 129 ( z0367-04 ) від 24.03.2004 )
( У назві та тексті Інструкції слово "комерційні" у всіх
відмінках виключено згідно з Постановою Національного
банку N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002 )

Загальні положення
План рахунків банків - систематизований перелік рахунків
бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та
повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення
потреб складання фінансової звітності. Він застосовується для
відображення бухгалтерської інформації та є складовою національної
системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у
міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є
обов'язковим для використання банками України. За його рахунками відображаються операції, що визначені
чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими
актами Національного банку України, відповідно до їх економічної
суті. ( Розділ в редакції Постанови Національного банку N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001 )
Мета і завдання Плану рахунків
План рахунків розроблений для забезпечення потреб складання
фінансової звітності. Невід'ємною частиною Плану рахунків є
система аналітичного обліку. План рахунків надасть змогу здійснювати детальний і повний
облік усіх банківських операцій, а також своєчасно надавати
детальну, достовірну і змістовну інформацію керівництву банку,
існуючим чи потенційним акціонерам і діловим партнерам,
Національному банку України, податковим, статистичним відомствам
та іншим користувачам.
Принципи побудови Плану рахунків
План рахунків грунтується на міжнародних принципах
бухгалтерського обліку та звітності, зокрема на таких:
Безперервність діяльності (установи, що працює) Вважається, що установа постійно функціонує і продовжуватиме
свою діяльність у майбутньому. Тобто вона не має ні наміру, ні
потреби у ліквідуванні чи скороченні масштабів своєї діяльності. Якщо установа передбачає, що в наступному звітному періоді
буде ліквідована одна чи кілька філій або продані активи, то
потрібно врахувати ці активи за їх ліквідаційною вартістю продажу.
Якщо ліквідаційна вартість продажу менша, ніж залишкова вартість
(різниця між первісною (переоціненою) вартістю і сумою
нарахованого зносу), то установі потрібно врахувати потенційний
збиток і відобразити його в звіті про фінансові результати.
( Абзац в редакції Постанови Національного банку N 338
( z0780-02 ) від 10.09.2002 )
Стабільність правил бухгалтерського обліку Установа повинна у своїй роботі постійно керуватись одними і
тими ж правилами бухгалтерського обліку, окрім випадків істотних
змін у діяльності або в правовій базі. У такому разі має бути
забезпечена порівнюваність із звітами за минулі періоди.
Обачливість Активи і зобов'язання мають бути оцінені та відображені в
обліку розумно, з достатньою мірою обережності, щоб не переносити
існуючі фінансові ризики, що потенційно загрожують фінансовому
становищу установи, на наступні звітні періоди. Цей принцип передбачає ведення спеціальних рахунків сумнівних
активів, резервів під знецінювання активів та можливих втрат за
сумнівними активами, резервів під ризики та платежі.
Нарахування доходів та видатків (поділ звітних періодів) Статті доходів та витрат враховуються та оцінюються в період
здійснення економічних операцій, незалежно від того, коли були
отримані або сплачені кошти. ( Абзац із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національного банку N 338 ( z0780-02 ) від
10.09.2002 ) Метод нарахування передбачає, що сплата платежів або
отримання коштів буде здійснюватися у майбутньому. Згідно із
принципом нарахування всі доходи і витрати установи, що належать
до звітного періоду, мають відображатись у цьому ж періоді. Принцип методу нарахування має застосовуватися в межах
принципу обережності, метою якого є недопущення переоцінки активів
чи доходів, з одного боку, і недопущення недооцінки витрат чи
пасивів, з другого. ( Абзац із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002 )
Дата операції Операції відображаються в бухгалтерському обліку в день їх
здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов'язань
(пасивів), незалежно від дати руху коштів за ними.
Окреме відображення активів та пасивів Цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів
оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. Усі
рахунки є активними або пасивними, за винятком транзитних,
контрарних або технічних рахунків. ( Абзац із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001 )
Прийнятність вхідного балансу Залишки за балансовими рахунками на початок поточного
звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього
звітного періоду.
Перевага змісту над формою Операції відображаються відповідно до їх економічної суті, а
не юридичної форми. Наприклад, такі операції, як фінансовий
лізинг, облік векселів, відображені в Плані рахунків відповідно до
їх економічної суті, тобто як кредитні операції.
Оцінка Активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх
придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній
валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватися під
час кожної зміни офіційного валютного курсу та обов'язково на
звітну дату. ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 520 ( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001 )
Відкритість Фінансові звіти мають бути достатньо якісними і детальними,
щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції установи
з необхідними поясненнями в записках про правила оцінки активів і
пасивів. Операції повинні відповідати змісту окремих статей
звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для
користувача.
Консолідація Установа має складати зведену фінансову звітність у цілому по
банку з врахуванням своїх дочірніх і спільних підприємств і
організацій банку, за винятком залишків за взаємними розрахунками
та вкладеннями.
Суттєвість У фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація,
корисна для прийняття рішень керівниками установи чи інвесторами.
Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може
вплинути на економічні рішення користувачів звітності.
Особливості Плану рахунків
Особливостями Плану рахунків є: - мультивалютність; - наявність управлінського обліку; - подвійний запис операцій за позабалансовими рахунками; - нові вимоги до аналітичних рахунків. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій.
Операції в іноземній валюті здійснюються за тими ж рахунками, що і
операції в гривні. Зв'язок між операціями в іноземній і національній валютах
забезпечують технічні рахунки: - рахунок валютних позицій; - рахунок гривневого еквівалента валютних позицій. Аналогічно здійснюється облік банківських металів. У разі зміни офіційного валютного курсу активи та
зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей,
а також позабалансові рахунки в іноземній валюті переоцінюються.
( Абзац одинадцятий розділу в редакції Постанови Національного
банку N 370 ( z0801-01 ) від 29.08.2001 ) Управлінський облік - це процес деталізації, накопичення,
підготовки та передачі фінансової інформації, що використовується
керівництвом для планування, оцінки, контролю та забезпечення
використання своїх ресурсів. Установа банку встановлює внутрішні правила управлінського
обліку, що передбачають форми, принципи та цілі. Управлінський облік здійснюється за рахунками восьмого класу. Позабалансові операції відображаються в обліку за системою
подвійного запису, що забезпечується спеціальними контррахунками. Синтетичний облік здійснюється на рівні балансових рахунків
II, III, IV порядків. Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних
рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає
наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного
банку України. Додаткова інформація, необхідна для управління
банком, може бути забезпечена за допомогою додаткових атрибутів
клієнтів та договорів, визначених банком самостійно. Установи
банків можуть самостійно збільшувати кількість необхідних їм
атрибутів.
Структура Плану рахунків
Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за видами
контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності. Балансові рахунки (синтетичний облік) забезпечують інформацію
про операції, які виконуються установою, та їх відображення у
фінансовій звітності. Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію
забезпечується за допомогою аналітичного обліку, що дає змогу
уникнути використання зайвої кількості окремих балансових
рахунків. Класифікація загальних та специфічних параметрів до рахунків
клієнтів, а також вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку
викладені в Порядку ведення аналітичного обліку установами банків
України. ( Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 370 ( z0801-01 ) від 29.08.2001 )
План рахунків складається з дев'яти класів:
Балансові рахунки Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції. Клас 2. Операції з клієнтами. Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання. Клас 4. Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи. Клас 5. Капітал банку.
Рахунки доходів та витрат банку Клас 6. Доходи. Клас 7. Витрати.
Рахунки управлінського обліку Клас 8. Управлінський облік.
Позабалансові рахунки Клас 9. Позабалансові рахунки.
Кожний клас розподілений на: рахунки II порядку (двозначні - розділ); рахунки III порядку (тризначні - група); рахунки IV порядку (чотиризначні - балансовий рахунок).
Перший клас Плану рахунків визначає взаємовідносини між
Національним та банками, а також між банками, а саме: операції з
готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України. У другому класі Плану рахунків відображаються операції з
клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та
залученими депозитами. За третім класом Плану рахунків передбачені операції з
цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються
Національним банком України, та вкладень в асоційовані та дочірні
компанії) та операції за іншими розрахунками, зокрема, за
господарськими операціями банку, операціями з формування
банківських резервів, субординованого боргу, клірингових та
транзитних рахунків, розрахунки між установами одного банку,
позиції банку за іноземною валютою та банківськими металами тощо. У четвертому класі відображені вкладення банку в асоційовані
та дочірні компанії та операції за основними засобами і
нематеріальними активами. П'ятий клас визначає капітал банку. Він включає привнесений
капітал, нерозподілений прибуток та фонди і резерви, створені за
рахунок прибутку. Капітал - це різниця між активами і зобов'язаннями. Прибуток необхідно розглядати як економічний показник
діяльності установи, а не як кошти. Економічний прибуток - це
різниця між доходами і витратами. Доходи та витрати банку відображені відповідно у шостому та
сьомому класах. У восьмому класі відкриваються рахунки, деталізація яких
визначається банком самостійно. Дані восьмого класу не
враховуються у фінансових звітах банку. У дев'ятому класі обліковуються позабалансові операції.
1 Казначейські та міжбанківські операції
У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські
операції банків. До казначейських інструментів належать: - готівкові кошти; - банківські метали; - цінні папери, що рефінансуються Національним банком
України; - кошти банку у Національному банку України; - кошти Національного банку України у банку. До міжбанківських інструментів належать операції між
банками: - кореспондентські рахунки; - депозити; - кредити, у т.ч. фінансовий лізинг (оренда). До готівкових коштів належить готівка в національній та
іноземній валюті, а також дорожні чеки. Готівка та дорожні чеки обліковуються на окремих рахунках. У розділі "Банківські метали" обліковуються дорогоцінні
метали, які визначені як банківські згідно з нормативними актами
Національного банку України. У цьому розділі не повинні
обліковуватися дорогоцінні метали, які знаходяться у сховищі банку
за дорученням третьої сторони - вони обліковуються за
позабалансовими рахунками. Інші дорогоцінні метали (лом, вироби із
дорогоцінних металів) обліковуються на аналітичних рахунках
третього класу - у розділі "Товарно-матеріальні цінності". У розділах "Кошти у Національному банку України" та "Кошти
Національного банку України" відображаються активи та зобов'язання
банку за операціями з Національним банком України. На
кореспондентському рахунку банку у Національному банку України
обліковуються також обов'язкові резерви банку. Національний банк України для досягнення цілей
грошово-кредитної політики з урахуванням попиту на кредитні гроші,
показників дохідності основних сегментів грошового ринку,
ліквідності банківської системи сам визначає необхідні фінансові
інструменти, які будуть використовуватись ним у стосунках з
банками. У розділі "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України", обліковуються цінні
папери, які можуть прийматися Національним банком України в обмін
на кошти. Перелік таких цінних паперів і порядок їх рефінансування
визначаються Національним банком України. Рахунки цього розділу не
повинні використовуватися для обліку цінних паперів, які куплені і
знаходяться на зберіганні у банку за дорученням його клієнтів. Ці
папери обліковуються за позабалансовими рахунками, а цінні папери,
які не входять до переліку цінних паперів, що рефінансуються
Національним банком України, - за рахунками третього та четвертого
класів.
( Абзац преамбули класу 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 370 ( z0801-01 ) від 29.08.2001 )
( Абзац преамбули класу 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 370 ( z0801-01 ) від 29.08.2001 )
10 Готівкові кошти
100 Банкноти та монети
1001 А* Банкноти та монети в касі банку
Призначення рахунку: облік готівки в
національній та іноземній валюті в
операційній касі банку. Дорожні чеки
обліковуються за рахунками групи N 101.
Всі інші цінності, які знаходяться на
зберіганні в касі банку (акцизні марки,
розрахункові чеки тощо), обліковуються за
позабалансовими рахунками.
За дебетом рахунку проводяться суми
готівки, що вноситься в операційну касу для
зарахування на рахунки банку та його
клієнтів; суми обмінених пошкоджених
банкнот і дефектної монети, отриманих від
клієнтів банку; суми готівки, яка отримана
з установ Національного банку України та з
підвідомчих установ банку; суми готівки,
яка надходить з обмінних пунктів; залишок
готівки з банкомата і т.п.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, що видається клієнтам банку; суми
готівки, що відсилається в установи
Національного банку України та до
підвідомчих установ банку; суми готівки,
яка видається обмінному пункту, до
банкомата, у підзвіт і т.п.
------------------------------------------ За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А -
активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний,
КП - контрпасивний. ( Виноска в редакції Постанови Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) від
16.12.98 )
1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку
Призначення рахунку: облік готівки в
національній та іноземній валюті в касі
відділень банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
надходження готівкових коштів до каси
відділень банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, яка видається з каси відділення
банку або повертається до операційної каси
банку.
1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах
Призначення рахунку: облік готівки в
національній та іноземній валюті, яка
знаходиться в обмінних пунктах банку або
його підвідомчих установ.
За дебетом рахунку проводяться суми
готівки, яка надходить до обмінного пункту.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, яка видається з обмінного пункту
або повертається до операційної каси
банку.
1004 А Банкноти та монети в банкоматах
Призначення рахунку: облік готівки в
національній та іноземній валюті у
банкоматах банку або його підвідомчих
установ.
За дебетом рахунку проводяться суми
готівки, що надійшла до банкомата.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, яка видається з банкомата або
повертається до операційної каси
банку чи каси відділення банку.
1005 А Банкноти та монети, інкасовані до
перерахування
Призначення рахунку: облік інкасованої
грошової виручки, яка підлягає зарахуванню
на рахунки клієнтів. Рахунок
використовується як транзитний. Залишків на
рахунку на кінець операційного дня не
повинно бути.
За дебетом рахунку проводяться суми
інкасованої грошової виручки, яка
попередньо (до перерахування готівки)
зараховується на рахунки клієнтів, та суми
надлишків, що встановлені під час
перерахування.
За кредитом рахунку проводяться суми
перерахованої грошової виручки, яка
зараховується до операційної каси, та суми
нестач, які встановлені під час
перерахування в кореспонденції з рахунком
клієнта або, за відсутності коштів, -
дебіторської заборгованості.
1007 А Банкноти та монети в дорозі
Призначення рахунку: облік готівки в
національній та іноземній валюті, яка
відіслана банком до Національного банку
України, банків та підвідомчих установ
банку, до отримання підтвердження.
За дебетом рахунку проводяться суми
готівки, яка відіслана.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, що надійшла за призначенням.
101 Дорожні чеки
1011 А Дорожні чеки в касі банку
Призначення рахунку: облік дорожніх чеків
у касі банку, крім тих дорожніх чеків,
які отримані на консигнацію (їх облік до
часу продажу клієнтам здійснюється за
рахунком 9819 "Інші цінності і
документи").
За дебетом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, які куплені банком в
емітентів до продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, які продані, передані до
кас відділень, обмінних пунктів.
1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку
Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у
касі відділень банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, які надійшли до каси
відділень банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, які видані з каси відділень
банку або повернені до операційної каси
банку.
1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах
Призначення рахунку: облік дорожніх чеків,
які знаходяться в обмінному пункті.
За дебетом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, які надходять до обмінних
пунктів.
За кредитом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, які видані обмінним пунктом
або повернені до операційної каси.
1017 А Дорожні чеки в дорозі
Призначення рахунку: облік дорожніх чеків,
які відіслані емітентам, іншим банкам і
підвідомчим установам банку до отримання
підтвердження від них.
За дебетом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, які відіслані.
За кредитом рахунку проводяться суми
дорожніх чеків, що надійшли за
призначенням.
11 Банківські метали
110 Банківські метали
1101 А Банківські метали в банку
Призначення рахунку: облік банківських
металів у касі банку.
За дебетом рахунку проводиться вартість
банківських металів, що надходять до каси
банку.
За кредитом рахунку проводиться вартість
банківських металів, що вибувають з каси
банку.
1102 А Банківські метали у відділенні банку
Призначення рахунку: облік банківських
металів, що зберігаються у касі відділення
банку.
За дебетом рахунку проводиться вартість
банківських металів, що надходять до каси
відділення банку.
За кредитом рахунку проводиться вартість
банківських металів, що вибувають з каси
відділення банку.
1107 А Банківські метали у дорозі
Призначення рахунку: облік банківських
металів, що знаходяться у дорозі.
За дебетом рахунку проводиться вартість
банківських металів, що відіслані до іншого
банку до отримання підтвердження.
За кредитом рахунку проводиться вартість
банківських металів, що надійшли за
призначенням.
12 Кошти у Національному банку України
120 Кошти до запитання в Національному банку України
1200 А Кореспондентський рахунок у Національному
банку України
Призначення рахунку: облік коштів на
кореспондентському рахунку банку, який
відкрито в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
які надходять на користь банку, його
клієнтів і кореспондентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, які списуються за дорученням
банку за власними операціями, за операціями
клієнтів і кореспондентів, а також списання
у безспірному (безакцептному) порядку
згідно з чинним законодавством.
1203 А Кошти обов'язкових резервів, що
резервуються в Національному банку України
Призначення рахунку: облік коштів обов'язкових
резервів банків.
За дебетом рахунку проводяться перераховані
банком суми обов'язкових резервів.
За кредитом рахунку проводяться уми, що
повертаються Національним банком України за
результатами регулювання.
1207 А Накопичувальний рахунок у Національному
банку України
Призначення рахунку: облік коштів для
проведення розрахунків у разі припинення
діяльності банку (після закриття
кореспондентського рахунку) або в інших
випадках, передбачених чинним
законодавством.
За дебетом рахунку проводиться сума залишку
кореспондентського рахунку банку в разі
припинення діяльності банку і суми, які
надходять на користь банку після закриття
кореспондентського рахунку.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
перераховуються за розрахунками
банку згідно з рішеннями ліквідаційної
комісії.
1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в
Національному банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за коштами до запитання в
Національному банку України. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні.
121 Строкові депозити в Національному банку України
1211 А Кошти, надані Національному банку України
за операціями РЕПО
Призначення рахунку: облік коштів, наданих
Національному банку України за операціями
РЕПО, шляхом купівлі у Національного банку
України цінних паперів на певний період, з
умовою зворотного їх викупу за заздалегідь
обумовленою ціною.
За дебетом рахунку проводяться суми
коштів, наданих Національному банку
України в обмін на цінні папери, які є
предметом операції РЕПО.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надійшли від Національного банку України у
день зворотної купівлі, в обмін на цінні
папери, повернені банком.
1212 А Короткострокові депозити в Національному
банку України
Призначення рахунку: облік коштів,
розміщених у Національному банку України на
короткострокових депозитах.
За дебетом рахунку проводяться суми
розміщених коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
списуються при поверненні депозитів.
1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами
в Національному банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за строковими депозитами в
Національному банку України. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні.
13 Кошти Національного банку України
130 Кореспондентський рахунок Національного банку
України в банку
1300 П Кореспондентський рахунок Національного
банку України в банку
Призначення рахунку: облік коштів
Національного банку України на
кореспондентському рахунку в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять на користь Національного банку
України та його клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що
списуються банком згідно з дорученням
Національного банку України за його
власними операціями та за операціями
клієнтів.
1308 П Нараховані витрати за кореспондентським
рахунком Національного банку України в
банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за кореспондентським рахунком
Національного банку України в банку. Витрати
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх оплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
131 Короткострокові кредити, які отримані від
Національного банку України
1310 П Кредити овернайт, що отримані від
Національного банку України шляхом
рефінансування
Призначення рахунку: облік кредитів
овернайт, що тримані від Національного
банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредитів овернайт, що отримані від
Національного банку України шляхом
рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за кредитами
овернайт, отриманими від Національного
банку України шляхом рефінансування.
1311 П Кошти, які отримані від Національного банку
України за операціями РЕПО
Призначення рахунку: облік коштів,
отриманих від Національного банку України
за операціями РЕПО шляхом продажу
Національному банку України цінних паперів
на певний період, з умовою зворотного їх
викупу за заздалегідь обумовленою ціною.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, отриманих від Національного банку
України в обмін на цінні папери, які є
предметом операції РЕПО.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
повернені Національному банку України у
день зворотної купівлі, в обмін на цінні
папери банку.
1312 П Короткострокові кредити, що отримані від
Національного банку України шляхом
рефінансування
Призначення рахунку: облік короткострокових
кредитів, що отримані від Національного
банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми
короткострокових кредитів, що отримані від
Національного банку України шляхом
рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за
короткостроковими кредитами, що отримані
від Національного банку України шляхом
рефінансування.
1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які
отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік короткострокових
стабілізаційних кредитів, які отримані від
Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих короткострокових стабілізаційних
кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за кредитами.
1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані
від Національного банку України
Призначення рахунку: облік інших
короткострокових кредитів, отриманих від
Національного банку України, які не
відображені за іншими рахунками групи N 131.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за кредитами.
1318 П Нараховані витрати за короткостроковими
кредитами, які отримані від Національного
банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за короткостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України.
Витрати обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх оплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
132 Довгострокові кредити, які отримані від
Національного банку України
1325 П Довгострокові кредити, які отримані за
рахунок коштів міжнародних фінансових
організацій
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів, які отримані від Національного
банку України за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредитів, які отримані за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за кредитами,
які отримані за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій.
1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які
отримані від Національного банку України
Призначення рахунку: облік довгострокових
стабілізаційних кредитів, отриманих від
Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за кредитами.
1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані
від Національного банку України
Призначення рахунку: облік інших
довгострокових кредитів, отриманих від
Національного банку України, які не
відображені за іншими рахунками групи N
132.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за кредитами.
1328 П Нараховані витрати за довгостроковими
кредитами, які отримані від Національного
банку України
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за довгостроковими кредитами, які
отримані від Національного банку України.
Витрати обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх оплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
133 Строкові депозити Національного банку України
1332 П Короткострокові депозити Національного
банку України
Призначення рахунку: облік коштів
Національного банку України, розміщених на
короткострокових депозитах.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих короткострокових депозитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів.
1335 П Довгострокові депозити Національного банку
України
Призначення рахунку: облік коштів
Національного банку України, розміщених на
довгострокових депозитах.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих довгострокових депозитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів.
1338 П Нараховані витрати за строковими депозитами
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за строковими депозитами
Національного банку України. Витрати
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх оплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України
140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку
1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України,
у торговому портфелі банку
1401 А Інші боргові цінні папери центральних
органів державного управління, що
рефінансуються Національним банком України,
у торговому портфелі банку
1402 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому
портфелі банку
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних
паперів, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості боргових цінних
паперів, що придбані або переведені з іншого
портфеля банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані або переведені до іншого портфеля
банку.
1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу та
переведення до іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу та переведення
до іншого портфеля банку.
1406 КА Неамортизований дисконт за борговими
цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому
портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі продажу
цінних паперів або їх переведення до іншого
портфеля банку.
1407 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами, що
придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі продажу або
переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку.
1408 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час отримання,
суми накопичених процентів у разі продажу
цінних паперів, а також суми нарахованих
процентів під час переведення цінних паперів
до іншого портфеля банку.
141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж
1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж
1412 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані, погашені або переведені до інших
портфелів банку.
1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу та
переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу та переведення
до інших портфелів банку.
1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі продажу
цінних паперів або їх переведення до інших
портфелів банку.
1417 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії боргових цінних паперів, що придбані
з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі продажу або
переведення цінних паперів до інших
портфелів банку.
1418 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з інших портфелів, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх отримання,
суми накопичених нарахованих процентів у
разі продажу цінних паперів, а також суми
нарахованих процентів під час переведення до
інших портфелів банку.
1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних процентів.
142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до погашення
1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення
1421 А Інші боргові цінні папери центральних
органів державного управління, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення
1422 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку до погашення
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
погашені або переведені до іншого портфеля
банку.
1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1427 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами, що
придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1428 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля, а
також суми накопичених сплачених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів та суми нарахованих
процентів за цінними паперами, що переведені
до іншого портфеля або перераховані на
рахунок прострочених нарахованих доходів.
1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку до погашення
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних процентів.
143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів, емітованих
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані, погашені або переведені до інших
портфелів банку.
1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів,
емітованих Національним банком України, у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, емітованих Національним
банком України, що обліковуються в портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу та
переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу та переведення
до інших портфелів банку.
1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
1437 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
1438 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за борговими цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з інших портфелів, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх отримання,
суми накопичених нарахованих процентів у
разі продажу цінних паперів, а також суми
нарахованих процентів під час переведення до
інших портфелів банку.
144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік боргових цінних
паперів, випущених Національним банком
України, у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
погашені або переведені до іншого портфеля
банку.
1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами,
випущеними Національним банком України, у
портфелі банку до погашення, що придбані з
дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1447 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами,
випущеними Національним банком України, у
портфелі банку до погашення, що придбані з
премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
1448 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами, випущеними Національним банком
України, у портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля, а
також суми сплачених накопичених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів, а також суми
нарахованих процентів за цінними паперами,
що переведені до іншого портфеля банку.
149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України
1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних
паперів, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням корисності
боргових цінних паперів, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів у встановленому порядку.
1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних
паперів, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням корисності
боргових цінних паперів, що рефінансуються
Національним банком України, у портфелі
банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів у встановленому порядку.
1492 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
1493 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
15 Кошти в інших банках
150 Кошти до запитання в інших банках
1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в
інших банках
Призначення рахунку: облік коштів на
кореспондентських рахунках, які відкриті в
інших банках, а також депозитів до
запитання в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми, що
надходять на користь банку, його клієнтів
і кореспондентів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
списуються згідно з дорученням банку за
власними операціями, операціями клієнтів і
кореспондентів.
1508 А Нараховані доходи за коштами до запитання в
інших банках
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за коштами до запитання в інших
банках. Доходи обліковуються у тому
періоді, до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні чи
суми, які перераховані на рахунок
прострочених нарахованих доходів у разі
несвоєчасного їх отримання.
1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами до
запитання в інших банках
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за коштами до
запитання в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними
Подальший облік списаних доходів
здійснюється за позабалансовим рахунком N
9600.
151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках
За рахунками цієї групи обліковуються депозитні
операції і операції на строк в один операційний
день.
1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших
банках
Призначення рахунку: облік депозитів, які
розміщені банками в інших банках на строк
не більше одного операційного дня.
За дебетом рахунку проводяться суми
розміщених депозитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми
повернених коштів при закінченні строку
депозиту, а також суми, перераховані на
рахунки простроченої та сумнівної
заборгованості.
1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в
інших банках
Призначення рахунку: облік коштів, які
вимагаються банками-контрагентами для
покриття кредитного ризику за різними
операціями в цих банках (депозитами,
акредитивами тощо).
За дебетом рахунку проводяться суми
розміщених депозитів та суми грошового
покриття за відповідними акредитивами тощо.
За кредитом рахунку проводяться суми
повернених депозитів та суми акредитивів,
виконаних за дорученням банку-емітента, а
також суми, перераховані на рахунки
простроченої і сумнівної заборгованості
тощо.
1512 А Інші короткострокові депозити, які
розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік коштів,
розміщених в інших банках на
короткострокових депозитах.
За дебетом рахунку проводяться суми
розміщених коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми
повернених депозитів, а також суми,
перераховані на рахунки простроченої і
сумнівної заборгованості.
1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в
інших банках
Призначення рахунку: облік коштів,
розміщених в інших банках на довгострокових
депозитах.
За дебетом рахунку проводяться суми
розміщених коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми
повернених депозитів, а також суми,
перераховані на рахунки простроченої і
сумнівної заборгованості.
1516 А Довгострокові депозити, які розміщені на
умовах субординованого боргу
Призначення рахунку: облік коштів, які
розміщені на умовах субординованого боргу
на підставі довгострокової угоди.
За дебетом рахунку проводяться суми
розміщених депозитів на умовах
субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми
повернення субординованого боргу, а також
суми, що перераховані на рахунок сумнівної
заборгованості.
1517 А Прострочена заборгованість за строковими
депозитами, які розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік не погашеної в
строк заборгованості за строковими
депозитами, розміщеними в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення простроченої заборгованості, а
також суми, перераховані на рахунки
сумнівної заборгованості.
1518 А Нараховані доходи за строковими депозитами,
які розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за строковими депозитами, які
розміщені в інших банках. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні та
суми, які перераховані на рахунок
прострочених нарахованих доходів у разі
несвоєчасного їх отримання.
1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими
депозитами, які розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за строковими
депозитами, які розміщені в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
152 Кредити, які надані іншим банкам
1520 А Овердрафт за рахунками інших банків
Призначення рахунку: використовується для відображення дебетових залишків за
кореспондентськими рахунками інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебетових залишків за рахунками банків.
Дебетові залишки переносяться на цей
рахунок автоматично при закритті
операційного дня.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
повертаються на рахунки банків при
відкритті операційного дня. Проводки можуть
виконуватися автоматично.
1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік кредитів, які
надані іншим банкам на строк не більше
одного операційного дня.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашеної заборгованості за кредитами
овернайт, а також суми, які перераховані на
рахунки простроченої та сумнівної
заборгованості.
1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями
РЕПО
Призначення рахунку: облік коштів, наданих
іншим банкам за операціями РЕПО, шляхом
купівлі у них цінних паперів на певний
період, з умовою зворотного їх викупу за
заздалегідь обумовленою ціною або з умовою
гарантії погашення у разі, якщо строк
операції РЕПО збігається із строком до
погашення цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
наданих іншим банкам в обмін на цінні
папери, які є предметом операції РЕПО.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надійшли від інших банків у день зворотної
купівлі, в обмін на повернені банком цінні
папери.
1523 АП Інші короткострокові кредити, які надані
іншим банкам
Призначення рахунку: облік короткострокових
кредитів, що надані банкам, крім кредитів,
які обліковуються за рахунками 1520-1522. За
цим рахунком обліковуються, наприклад,
враховані банком прості векселі, що
емітовані банками. Неамортизований дисконт
за врахованими векселями обліковується
за окремим контрактивним аналітичним
рахунком.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів, а також проводиться амортизація
дисконту за врахованими векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості, а також суми, що
перераховані на рахунки простроченої
та сумнівної заборгованості; проводяться
суми неамортизованого дисконту за
врахованими векселями.
1524 АП Довгострокові кредити, які надані іншим
банкам
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів, що надані іншим банкам
(міжбанківські кредити). За цим рахунком
обліковуються, наприклад, субординовані
кредити, які надані іншим банкам, враховані
банком векселі, платниками за якими є
банки. Неамортизований дисконт за
врахованими векселями обліковується за
окремим контрактивним аналітичним рахунком.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів, а також проводиться амортизація
дисконту за врахованими векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості, а також суми, що
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості; проводяться суми
неамортизованого дисконту за врахованими
векселями.
1525 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
іншим банкам
Призначення рахунку: облік непогашеної
заборгованості інших банків за основними
засобами, переданими у фінансовий лізинг.
За дебетом рахунку проводяться суми
заборгованості за угодами фінансового
лізингу на дату їх укладення.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
1527 А Прострочена заборгованість за кредитами,
які надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік не погашених у
строк кредитів, наданих іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за наданими
кредитами.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення простроченої заборгованості за
кредитами та суми, перераховані на рахунки
сумнівної заборгованості.
1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
іншим банкам
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за кредитами, які надані іншим
банкам. Доходи обліковуються у тому
періоді, до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні та
суми, які перераховані на рахунок
прострочених нарахованих доходів у разі
несвоєчасного їх отримання.
1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
які надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за кредитами, які
надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих або списаних доходів.
Подальший облік списаних доходів
здійснюється за позабалансовим рахунком N
9600.
158 Сумнівна заборгованість інших банків
1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до
запитання в інших банках
Призначення рахунку: облік коштів до
запитання, розміщених у інших банках,
повернення яких викликає сумнів.
За дебетом рахунку проводяться суми
заборгованості за коштами до запитання, яка
класифікована як сумнівна.
За кредитом рахунку проводиться погашення
сумнівної заборгованості, списання
безнадійних боргів у встановленому порядку.
1581 А Сумнівна заборгованість за строковими
депозитами, які розміщені в інших банках
Призначення рахунку: облік коштів за
строковими депозитами, розміщеними в інших
банках, повернення яких викликає сумнів.
За дебетом рахунку проводяться суми
заборгованості за строковими депозитами,
яка класифікована як сумнівна.
За кредитом рахунку проводиться погашення
сумнівної заборгованості, списання
безнадійних боргів у встановленому порядку,
а також, у разі покращання перспективи
повернення коштів, віднесення
заборгованості в зворотному порядку на
відповідні рахунки.
1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які
надані іншим банкам
Призначення рахунку: облік кредитів,
наданих іншим банкам, повернення яких
викликає сумнів.
За дебетом рахунку проводяться суми
заборгованості за наданими кредитами, яка
класифікована як сумнівна.
За кредитом рахунку проводиться погашення
заборгованості, списання безнадійних боргів
у встановленому порядку.
1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими
гарантіями, виданими іншим банкам
Призначення рахунку: облік коштів,
виплачених за виконаними гарантіями, які
були надані банкам і не забезпечені
контргарантією платоспроможного банку.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
виплачені за гарантіями, наданими банкам
при невиконанні ними своїх зобов'язань
перед третьою стороною.
За кредитом рахунку проводиться погашення
заборгованості або списання безнадійних
боргів у встановленому порядку.
159 Резерв під заборгованість інших банків
1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість
інших банків
Призначення рахунку: облік резервів на
можливі втрати за заборгованістю інших
банків, віднесеної до категорій: "під
контролем", "субстандартна", "сумнівна",
"безнадійна". Відрахування до резервів
здійснюються відповідно до чинного
законодавства та нормативних актів
Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів або його збільшення.
За дебетом рахунку проводиться списання
безнадійної заборгованості або зменшення
резервів
1591 КА Резерви під стандартну заборгованість
інших банків
Призначення рахунку: облік резервів на
можливі втрати за заборгованістю інших
банків за кредитами, віднесеними до
категорії "стандартні". Відрахування до
резервів здійснюється відповідно до
чинного законодавства та нормативних
актів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів або його збільшення.
За дебетом рахунку проводиться списання
безнадійної заборгованості або суми
зменшення резервів.
16 Кошти інших банків
160 Кошти до запитання інших банків
1600 П Кореспондентські рахунки інших банків
Призначення рахунку: облік коштів на
кореспондентських рахунках, які відкриті
іншим банкам. За цим рахунком також
обліковуються залучені від банків депозити
до запитання.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надходять на користь банків та їх клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
списуються згідно з дорученням
банку-власника рахунку за власними
операціями і за операціями їх клієнтів.
1608 П Нараховані витрати за коштами до запитання
інших банків
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами до запитання інших
банків. Витрати обліковуються у тому
періоді, до якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх оплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
161 Строкові депозити інших банків
1610 П Депозити овернайт інших банків
Призначення рахунку: облік депозитів
терміном не більше одного операційного дня,
розміщених іншими банками.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих депозитів овернайт від інших
банків.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів.
1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття
інших банків.
Призначення рахунку: облік коштів інших
банків, які призначені для покриття
кредитного ризику за різними операціями з
цими банками (депозитами, акредитивами
тощо).
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих депозитів та суми грошового
покриття за відповідними акредитивами тощо.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених депозитів та суми акредитивів,
виконаних банком за дорученням
банку-емітента.
1612 П Короткострокові депозити інших банків
Призначення рахунку: облік коштів інших
банків, розміщених на короткострокових
депозитах.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих короткострокових депозитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів.
1615 П Довгострокові депозити інших банків
Призначення рахунку: облік коштів інших
банків, розміщених на довгострокових
депозитах.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих довгострокових депозитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів.
1618 П Нараховані витрати за строковими
депозитами інших банків
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за строковими депозитами інших
банків. Витрати обліковуються у тому
періоді, до якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх оплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
162 Кредити, які отримані від інших банків
1620 П Овердрафт за рахунками, які відкриті в
інших банках
Призначення рахунку: використовується для
відображення кредитових залишків за
кореспондентськими рахунками.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредитових залишків за кореспондентськими
рахунками. Кредитові залишки зараховуються
на цей рахунок автоматично під час закриття
операційного дня.
За дебетом рахунку проводяться суми, що
повертаються на кореспондентські рахунки.
1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших
банків
Призначення рахунку: облік кредитів
терміном не більше одного операційного дня,
отриманих від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредитів овернайт, отриманих від інших
банків.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених кредитів овернайт.
1622 П Кошти, які отримані від інших банків за
операціями РЕПО
Призначення рахунку: облік коштів,
отриманих від інших банків за операціями
РЕПО шляхом продажу їм цінних паперів на
певний період, із умовою зворотного їх
викупу за заздалегідь обумовленою ціною.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, отриманих від інших банків в обмін
на цінні папери, які є предметом операції
РЕПО.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
які сплачені іншим банкам у день зворотної
купівлі, в обмін на відповідні цінні
папери.
1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані
від інших банків
Призначення рахунку: облік інших
короткострокових кредитів, отриманих від
інших банків (міжбанківський кредит). За
цим рахунком обліковуються інші
короткострокові кредити, які не відображені
за рахунками NN 1620, 1621, 1622.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих короткострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених короткострокових кредитів.
1624 П Довгострокові кредити, які отримані від
інших банків
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів, отриманих від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих від інших банків довгострокових
кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених довгострокових кредитів інших
банків.
1628 П Нараховані витрати за кредитами, які
отримані від інших банків
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за кредитами, які отримані від інших
банків. Витрати обліковуються у тому
періоді, до якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх оплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
17 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями
178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
за міжбанківськими операціями
1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями
Призначення рахунку: облік заборгованості
за нарахованими доходами за міжбанківськими
операціями, що визнана сумнівною.
За дебетом рахунку проводяться суми
сумнівної заборгованості за нарахованими
доходами.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих або списаних нарахованих доходів.
Подальший облік списаних доходів
здійснюється за позабалансовим рахунком
9600.
179 Резерви під заборгованість за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями.
1790 КА Резерви під заборгованість за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання безнадійної заборгованості за
нарахованими доходами або зменшення
резервів.
18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з
готівкою
Призначення рахунку: облік дебіторської
заборгованості, пов'язаної з виконанням
операцій при безпосередній кореспонденції
з рахунками каси за операціями з
підкріплення банку готівкою.
За дебетом рахунку проводиться списання
сум з коррахунку або з рахунків каси.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманої готівки або безготівкових коштів.
1819 А Інша дебіторська заборгованість за
операціями з банками
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості за операціями з банками. За
цим рахунком тимчасово обліковуються суми
за розрахунками клієнтів та банків, які вже
зараховані на їх рахунки, але ще не
отримані від банків-кореспондентів. За цим
рахунком, наприклад, обліковуються суми
виплачених гарантій, які забезпечені
контргарантією платоспроможного банку до їх
погашення цим банком. За цим рахунком не
обліковуються суми до з'ясування.
За дебетом рахунку проводиться зарахування
непокритих сум на рахунки клієнтів і банків
при виконанні їх розрахункових операцій.
За кредитом рахунку проводяться суми,
отримані від банків-кореспондентів на
погашення дебіторської заборгованості.
188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з
банками
1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за
операціями з банками
Призначення рахунку: облік коштів
дебіторської заборгованості за операціями з
банками, погашення якої викликає сумнів.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості за операціями з
банками, погашення якої викликає сумнів.
За кредитом рахунку проводиться погашення
сумнівної заборгованості, списання
безнадійної заборгованості у встановленому
порядку.
189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
з банками
1890 КА Резерв під дебіторську заборгованість за
операціями з банками
Призначення рахунку: облік резерву на
можливі втрати за дебіторською
заборгованістю за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованого резерву або його збільшення.
За дебетом рахунку проводиться списання
безнадійної заборгованості або сума
зменшення резерву.

19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з
готівкою
Призначення рахунку: облік кредиторської
заборгованості, пов'язаної з виконанням
операцій при безпосередній кореспонденції
з рахунками каси за операціями з
підкріплення банку готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих коштів на коррахунок або на
рахунок каси.
За дебетом рахунку проводиться сума
відісланої готівки або безготівкових
коштів.
1919 П Інша кредиторська заборгованість за
операціями з банками
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості за операціями
з банками. За цим рахунком тимчасово
обліковуються суми за розрахунками клієнтів
та банків, які вже списані з їх рахунків,
але ще не перераховані
банкам-кореспондентам. За цим рахунком,
наприклад, обліковуються суми проданих
дорожніх чеків, що повинні бути
перераховані їх емітентам та кошти банків
до настання дати валютування.
За кредитом рахунків проводяться суми,
отримані в касу або при виконанні
розрахункових операцій.
За дебетом рахунків проводяться суми,
перераховані на рахунки
банків-кореспондентів.

( Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 579 ( z0899-99 ) від 08.12.99,
N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 )
від 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) від 20.08.2003 )

2 Операції з клієнтами
Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за
розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарської
діяльності, органами загального державного управління та фізичними
особами. До суб'єктів господарської діяльності належать усі юридичні
особи, в тому числі неприбуткові організації та установи, а також
підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної
особи. За рахунками класу 2 обліковуються кредити та аванси
(кредити, що не підкріплені кредитними угодами), субординовані
кредити, позики, позички, інші кредитні операції, бюджетні кошти,
депозити, кошти на транзитних рахунках. 1. Кредити в поточну діяльність - кредити, надані
позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для
фінансування поточних активів у разі розриву між часом надходження
коштів та здійснення затрат. Наприклад, кредити в поточну
діяльність включають овердрафти, кредити, надані за постійними
кредитними лініями на купівлю сировини та інших виробничих
запасів, на сезонні затрати або на рефінансування комерційного
кредиту між підприємствами (врахування векселів, факторинг). У Плані рахунків кредити в поточну діяльність обліковуються в
такому розрізі: рахунки за овердрафтом; - операції РЕПО; - враховані векселі; - факторингові операції; - кредити за внутрішніми торговельними операціями; - кредити за експортно-імпортними операціями, які, наприклад,
включають: облік платіжних документів, виписаних експортерами;
кредити постачальникам під контракти за експортом; кредити на
вивчення іноземних ринків та на покриття витрат із складування
експортних товарів; кредитування іноземних операцій у формі
купівлі у експортера векселів, які акцептовані імпортером; кредити
за документарними акредитивами, валютні кредити експортерам та
імпортерам і під контракти за експортом та імпортом тощо; - інші кредити в поточну діяльність. 2. Кредити в інвестиційну діяльність - кредити, надані
позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах при
здійсненні ними інвестиційних вкладень. У Плані рахунків вони обліковуються за такими рахунками: - кредити на будівництво та освоєння землі; - кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; - фінансовий лізинг (оренда). За рахунками другого класу окремо виділені рахунки для обліку
коштів державного та місцевих бюджетів. Депозити інших клієнтів класифіковані за видами. 1. Кошти до запитання клієнтів банку: - поточні рахунки; - кошти в розрахунках; - цільові кошти; - інші кошти. 2. Строкові депозити клієнтів банку і операції РЕПО: - кошти, отримані від клієнтів за операціями РЕПО; - короткострокові депозити; - рахунки за довірчими операціями; - довгострокові депозити; - інші. Ощадні (депозитні) сертифікати обліковуються за рахунками
третього класу. Інша дебіторська та кредиторська заборгованість і транзитні
рахунки за операціями з клієнтами виділені окремими розділами.
20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності
201 Кошти, які надані суб'єктам господарської
діяльності за операціями РЕПО
2010 А Кошти, які надані суб'єктам господарської
діяльності за операціями РЕПО
Призначення рахунку: облік коштів, наданих
суб'єктам господарської діяльності за
операціями РЕПО, шляхом купівлі у них
цінних паперів на певний період з умовою
зворотного їх викупу за заздалегідь
обумовленою ціною.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
наданих в обмін на цінні папери, які є
предметом операції РЕПО.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надійшли від клієнтів у день зворотної
купівлі цінних паперів.
2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані
суб'єктам господарської діяльності за
операціями РЕПО
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за коштами, які надані суб'єктам
господарської діяльності за операціями
РЕПО. Доходи обліковуються у тому періоді,
до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх оплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх сплаті.
202 Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
врахованими векселями
2020 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності
за врахованими векселями
Призначення рахунку: облік коштів, наданих
за врахованими банком товарними векселями
до настання їх строку платежу. За цими
рахунками не обліковуються кошти, які
надані у разі використання векселів як
застави, а також у разі купівлі у
експортера векселів, які акцептовані
імпортером. За цими рахунками обліковуються
також векселі в банках-кореспондентах.
Векселі, куплені на вторинному ринку,
обліковуються за рахунком N 3114
"Боргові цінні папери, випущені
нефінансовими підприємствами, в портфелі
банку на продаж" або N 3214 "Боргові
цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, в портфелі банку на
інвестиції".
За дебетом рахунку проводяться суми
врахованих банком векселів до погашення,
а також суми врахованих векселів, які
відіслані на інкасо в
банки-кореспонденти.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надійшли при настанні строку платежу за
векселем; суми, які надійшли від
банків-кореспондентів на оплату врахованих
векселів, а також суми, які перераховані
на рахунки опротестованої (простроченої) і
сумнівної заборгованості.
2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими
векселями суб'єктів господарської
діяльності
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за врахованими векселями суб'єктів
господарської діяльності, які придбані з
дисконтом. Дисконт амортизується протягом
часу до погашення векселя.
За кредитом рахунку проводиться сума
дисконту при придбанні векселів.
За дебетом рахунку проводяться:
а) суми амортизації дисконту при
нарахуванні доходів за звітний період;
б) суми неамортизованого дисконту при
продажу векселів.
2027 А Прострочена заборгованість суб'єктів
господарської діяльності за врахованими
векселями
Призначення рахунку: облік не погашеної в
строк заборгованості за врахованими
векселями.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за врахованими
векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за врахованими
векселями, а також суми, що перераховані на
рахунок сумнівної заборгованості.
2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями
суб'єктів господарської діяльності
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за врахованими векселями. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні та
суми, перераховані на рахунки прострочених
платежів у разі несвоєчасного отримання.
2029 А Прострочені нараховані доходи за
врахованими векселями суб'єктів
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за врахованими
векселями.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними
203 Рахунки суб'єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями
2030 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності
за факторинговими операціями
Призначення рахунку: облік договірної
вартості платіжних документів клієнтів,
прийнятих банком згідно з договором
факторингу. За цим рахунком не
обліковуються прийняті банком для обліку
платіжні документи за експортно-імпортними
операціями клієнтів, які обліковуються за
рахунками групи N 205.
За дебетом рахунку проводяться суми,
перераховані на рахунки постачальників.
За кредитом рахунку проводяться суми,
сплачені покупцями, а також суми,
перераховані на рахунки простроченої і
сумнівної заборгованості.
2037 А Прострочена заборгованість суб'єктів
господарської діяльності за факторинговими
операціями
Призначення рахунку: облік не погашеної в
строк заборгованості за факторинговими
операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за оплаченими
платіжними документами.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення простроченої заборгованості за
факторинговими операціями, а також суми,
перераховані на рахунок сумнівної
заборгованості.
2038 А Нараховані доходи за факторинговими
операціями із суб'єктами господарської
діяльності
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за факторинговими операціями.
Доходи обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні та
суми, які перераховуються на рахунок
прострочених нарахованих доходів у разі
несвоєчасного отримання.
2039 А Прострочені нараховані доходи за
факторинговими операціями із суб'єктами
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за факторинговими
операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
204 Кредити суб'єктам господарської діяльності за
внутрішніми торговельними операціями
2040 А Короткострокові кредити суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми
торговельними операціями
2045 А Довгострокові кредити суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми
торговельними операціями
Призначення рахунків: облік
короткострокових та довгострокових
кредитів, наданих для фінансування руху
товарів між етапами виготовлення і їх
продажу кінцевому користувачу, витрат на
перевантаження товарів у дорозі та
зберігання на складах (посередницькі
операції).
За дебетом рахунків проводяться суми
наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення заборгованості за
короткостроковими та довгостроковими
кредитами, а також суми, перераховані на
рахунки простроченої і сумнівної
заборгованості.
2047 А Прострочена заборгованість за кредитами
суб'єктам господарської діяльності за
внутрішніми торговельними операціями
Призначення рахунку: облік не погашених у
строк кредитів за внутрішніми торговельними
операціями суб'єктів господарської
діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за кредитами за
внутрішніми торговельними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення простроченої заборгованості за
кредитами, а також суми, які перераховані
на рахунок сумнівної заборгованості.
2048 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми
торговельними операціями
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за кредитами за внутрішніми
торговельними операціями суб'єктів
господарської діяльності.
Доходи обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні та
суми, які перераховуються на рахунок
прострочених нарахованих доходів у разі
несвоєчасного отримання.
2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
суб'єктам господарської діяльності за
внутрішніми торговельними операціями
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за кредитами за
внутрішніми торговельними операціями
суб'єктів господарської діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
205 Кредити суб'єктам господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
2050 А Короткострокові кредити суб'єктам
господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
2055 А Довгострокові кредити суб'єктам
господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
Призначення рахунків: облік
короткострокових та довгострокових
кредитів, наданих для здійснення операцій з
експорту та імпорту товарів і послуг згідно
з чинним законодавством, а також операцій
за форфейтинговими угодами. За цими
рахунками не обліковуються кошти, надані
банку на оплату рахунків-фактур, які були
пред'явлені закордонними складами клієнтам
банку за послуги із зберігання товарів до
часу їх реалізації.
За дебетом рахунків проводяться суми
наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення заборгованості за отриманими
кредитами, а також суми, які перераховані
на рахунки простроченої та сумнівної
заборгованості.
2057 А Прострочена заборгованість за кредитами
суб'єктам господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
Призначення рахунку: облік не погашених у
строк кредитів за експортно-імпортними
операціями суб'єктів господарської
діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за кредитами за
експортно-імпортними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення простроченої заборгованості за
кредитами, а також суми прострочених
кредитів, які перераховані на рахунок
сумнівної заборгованості.
2058 А Нараховані доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за кредитами за
експортно-імпортними операціями суб'єктів
господарської діяльності. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні або
перерахуванні на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
суб'єктам господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за кредитами за
експортно-імпортними операціями суб'єктів
господарської діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, які визнані
сумнівними.
206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
2061 А Кредити під платіжні картки, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік коштів, які
надані суб'єктам господарської діяльності
для здійснення розрахунків за товари та
послуги за допомогою платіжних карток.
За дебетом рахунку проводяться суми, надані
власнику картрахунку для здійснення
розрахунків за товари та послуги за
допомогою кредитних карток.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять на погашення кредитів.
2062 А Інші короткострокові кредити в поточну
діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності
Призначення рахунку: за цим рахунком
обліковуються всі інші короткострокові
кредити в поточну діяльність суб'єктам
господарської діяльності, які не
відображені за рахунками груп NN 200-205
та рахунком N 2061.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості, а також суми, які
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості.
2065 А Інші довгострокові кредити в поточну
діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів у поточну діяльність, які не
відображені за рахунками груп NN 204-205.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
довгострокових кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості, а також суми, які
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості.
2067 А Прострочена заборгованість за іншими
кредитами в поточну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік інших кредитів у
поточну діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності і непогашені у
строк, що передбачений договором.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за іншими
кредитами в поточну діяльність.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення простроченої заборгованості за
іншими кредитами, а також суми прострочених
кредитів, які перераховані на рахунок
сумнівної заборгованості.
2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в
поточну діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за іншими кредитами в поточну
діяльність суб'єктів господарської
діяльності. Доходи обліковуються у тому
періоді, до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні або
перерахуванні на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими
кредитами в поточну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за іншими
кредитами в поточну діяльність суб'єктів
господарської діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
2070 А Короткострокові кредити на будівництво та
освоєння землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік короткострокових
кредитів на будівництво та освоєння землі,
які надані суб'єктам господарської
діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
короткострокових кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за
короткостроковими кредитами на будівництво
та освоєння землі, а також суми, які
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості.
2071 А Короткострокові кредити на купівлю
будівель, споруд, обладнання та землі, які
надані суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік короткострокових
кредитів на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності.
За дебетом рахунків проводяться суми
наданих короткострокових кредитів на
купівлю будівель, споруд, обладнання та
землі.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення заборгованості, а також суми, які
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості.
2072 А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам
господарської діяльності за участю кредитів
Національного банку України
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів, що надані суб'єктам господарської
діяльності за участю кредитів Національного
банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
банками довгострокових кредитів суб'єктам
господарювання за участю кредитів
Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за довгостроковими
кредитами суб'єктів господарювання, а також
суми, які перераховані на рахунки
простроченої, сумнівної заборгованості
2073 А Довгострокові кредити на будівництво та
освоєння землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів на будівництво та освоєння землі,
які надані суб'єктам господарської
діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
довгострокових кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за довгостроковими
кредитами на будівництво та освоєння землі,
а також суми, які перераховані на рахунки
простроченої та сумнівної заборгованості.
2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель,
споруд, обладнання та землі, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
довгострокових кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за довгостроковими
кредитами на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі, які надані суб'єктам
господарської діяльності, а також суми, які
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості.
2075 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
суб'єктам господарської діяльності.
Призначення рахунку: облік непогашеної
заборгованості суб'єктів господарської
діяльності за основними засобами, наданими
у фінансовий лізинг.
За дебетом рахунку проводяться суми
заборгованості за угодами фінансового
лізингу на час їх укладення.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік не погашених у
строк кредитів в інвестиційну діяльність,
які надані суб'єктам господарської
діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за кредитами в
інвестиційну діяльність.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення простроченої заборгованості, а
також суми прострочених кредитів, які
перераховані на рахунок сумнівної
заборгованості.
2078 А Нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за кредитами в інвестиційну
діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні або
перерахуванні на рахунки прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
в інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих або списаних доходів.
Подальший облік списаних доходів
здійснюється за позабалансовим рахунком N
9601.
209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
суб'єктам господарської діяльності
2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими
векселями суб'єктів господарської
діяльності
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками
суб'єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами
суб'єктам господарської діяльності за
внутрішніми торговельними операціями
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами
суб'єктам господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами
в поточну діяльність, які надані суб'єктам
господарської діяльності
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
суб'єктам господарської діяльності
Призначення рахунків: за цією групою
рахунків обліковуються кредити, які надані
суб'єктам господарської діяльності і
повернення яких викликає сумнів.
За дебетом рахунків проводяться суми
заборгованості, яка класифікована як
сумнівна.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими
гарантіями, виданими суб'єктам
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік коштів,
виплачених за гарантіями, які були надані
суб'єктам господарської діяльності.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
виплачені за гарантіями, наданими суб'єктам
господарської діяльності у разі невиконання
ними своїх зобов'язань перед третьою
стороною.
За кредитом рахунку проводиться погашення
заборгованості та списання безнадійних
боргів у встановленому порядку.
21 Кредити, які надані органам загального державного
управління
210 Кредити, які надані центральним органам державного
управління
2100 АП Короткострокові кредити, які надані
центральним органам державного управління
2105 АП Довгострокові кредити, які надані
центральним органам державного управління
Призначення рахунків: за цими рахунками
обліковуються враховані банком прості
фінансові векселі, що емітовані центральними
органами державного управління, та всі інші
кредити, які надані центральним органам
державного управління. Неамортизований
дисконт за врахованими векселями
обліковується за окремим контрактивним
аналітичним рахунком.
За дебетом рахунків проводяться суми наданих
кредитів, а також проводиться амортизація
дисконту за врахованими векселями.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення заборгованості, а також суми, що
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості; проводяться суми
неамортизованого дисконту за врахованими
векселями.
2107 А Прострочена заборгованість за кредитами,
які надані центральним органам державного
управління
2108 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
центральним органам державного управління
2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
які надані центральним органам державного
управління
Призначення рахунків: за цими рахунками
обліковуються відповідно прострочені
кредити, нараховані проценти і прострочені
нараховані проценти. Ці рахунки працюють
так само, як, наприклад, аналогічні рахунки
групи N 206.
211 Кредити, які надані місцевим органам державного
управління
2110 АП Короткострокові кредити, які надані
місцевим органам державного управління
2115 АП Довгострокові кредити, які надані місцевим
органам державного управління
Призначення рахунків: за цими рахунками
обліковуються всі кредити, що надані
місцевим органам державного управління.
Неамортизований дисконт за врахованими
векселями обліковується за окремим
контрактивним аналітичним рахунком.
За дебетом рахунків проводяться суми
наданих кредитів, а також проводиться
амортизація дисконту за врахованими
векселями.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення заборгованості, а також суми, що
перераховані на рахунки простроченої та
сумнівної заборгованості; проводяться суми
неамортизованого дисконту за врахованими
векселями.
2117 А Прострочена заборгованість за кредитами,
які надані місцевим органам державного
управління
2118 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
місцевим органам державного управління
2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
які надані місцевим органам державного
управління
Призначення рахунків: за цими рахунками
обліковуються відповідно прострочені
кредити, нараховані проценти і прострочені
нараховані проценти. Ці рахунки працюють
так само, як, наприклад, аналогічні рахунки
групи N 206.
219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
органам загального державного управління
2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які
надані центральним органам державного
управління
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які
надані місцевим органам державного
управління
Призначення рахунків: за цією групою
рахунків обліковуються кредити, які надані
органам загального державного управління і
повернення яких викликає сумнів.
За дебетом рахунків проводяться суми
заборгованості, яка класифікована як
сумнівна.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими
гарантіями, виданими центральним органам
державного управління
2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими
гарантіями, виданими місцевим органам
державного управління
Призначення рахунків: облік коштів,
виплачених за гарантіями, які були видані
органам загального державного управління.
За дебетом рахунків проводяться суми, які
виплачені за гарантіями, наданими органам
загального державного управління у разі
невиконання ними своїх зобов'язань перед
третьою стороною.
За кредитом рахунків проводиться погашення
заборгованості та списання безнадійних
боргів у встановленому порядку.
22 Кредити, які надані фізичним особам
220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним
особам
2201 А Кредити під платіжні картки, які надані
фізичним особам
Призначення рахунку: облік коштів, які
надані фізичним особам для здійснення
розрахунків за товари та послуги за
допомогою платіжних карток.
За дебетом рахунку проводяться суми, надані
власнику картрахунку для здійснення
розрахунків за товари та послуги за
допомогою платіжних карток.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять на погашення наданого кредиту.
2202 А Інші короткострокові кредити, які надані
фізичним особам на поточні потреби
Призначення рахунку: облік коштів за
короткостроковими кредитами, які надані
фізичним особам для придбання споживчих
товарів та для оплати послуг.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості; суми простроченої
та сумнівної заборгованості.
2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним
особам на поточні потреби
Призначення рахунку: облік коштів за
довгостроковими кредитами, які надані
фізичним особам для придбання споживчих
товарів та для оплати послуг.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості; суми простроченої
та сумнівної заборгованості.
2207 А Прострочена заборгованість за кредитами,
які надані фізичним особам на поточні
потреби
Призначення рахунку: облік сум не сплаченої
в строк заборгованості за кредитами на
поточні потреби, які надані фізичним
особам.
За дебетом рахунку проводяться суми
заборгованості за своєчасно не погашеними
кредитами на поточні потреби.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надходять на погашення заборгованості за
кредитами, а також суми сумнівної
заборгованості.
2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
фізичним особам на поточні потреби
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за кредитами на поточні потреби,
які надані фізичним особам. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні або
перерахуванні на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання
2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
які надані фізичним особам на поточні
потреби
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за кредитами на
поточні потреби, які надані фізичним
особам.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані
фізичним особам
2210 А Короткострокові кредити, які надані
фізичним особам на будівництво та освоєння
землі
Призначення рахунку: облік коштів за
короткостроковими кредитами, які надані
фізичним особам на будівництво та освоєння
землі.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості; суми
простроченої, сумнівної заборгованості.
2211 А Короткострокові кредити, які надані
фізичним особам на купівлю будівель,
споруд, обладнання та землі
Призначення рахунку: облік коштів за
короткостроковими кредитами, які надані
фізичним особам на купівлю будівель,
споруд, обладнання та землі.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості; суми
простроченої, сумнівної заборгованості.
2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним
особам на будівництво та освоєння землі
Призначення рахунку: облік коштів за
довгостроковими кредитами, які надані
фізичним особам на будівництво та освоєння
землі.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості; суми
простроченої, сумнівної заборгованості.
2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним
особам на купівлю будівель, споруд,
обладнання та землі
Призначення рахунку: облік коштів за
довгостроковими кредитами, які надані
фізичним особам на купівлю будівель,
споруд, обладнання та землі.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
кредитів фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості; суми
простроченої, сумнівної заборгованості.
2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
фізичним особам
Призначення рахунку: облік сум не сплаченої
в строк заборгованості за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми
простроченої заборгованості за кредитами в
інвестиційну діяльність.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за кредитами, а
також суми сумнівної заборгованості.
2218 А Нараховані доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
фізичним особам
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за кредитами в інвестиційну
діяльність, наданими фізичним особам.
Доходи обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні або
перерахуванні на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами
в інвестиційну діяльність, які надані
фізичним особам
Призначення рахунку: облік не отриманих у
строк нарахованих доходів за кредитами,
наданими фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані
фізичним особам
2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на
поточні потреби, які надані фізичним особам
За кредитом рахунків проводиться
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в
інвестиційну діяльність, які надані
фізичним особам
Призначення рахунків: за цією групою
рахунків обліковуються кредити, які надані
фізичним особам і повернення яких викликає
сумнів.
За дебетом рахунків проводяться суми
заборгованості за кредитами, яка
класифікована як сумнівна.
За кредитом рахунків проводиться
погашення сумнівної заборгованості,
списання безнадійних боргів у
встановленому порядку. Подальший облік
списаної заборгованості здійснюється за
відповідними позабалансовими рахунками
групи рахунків 961.
2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими
гарантіями, виданими фізичним особам
Призначення рахунку: облік коштів,
виплачених за гарантіями, які були надані
фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
виплачені за гарантіями, наданими фізичним
особам у разі невиконання ними своїх
зобов'язань перед третьою стороною.
За кредитом рахунку проводиться погашення
заборгованості та списання безнадійних
боргів у встановленому порядку.
24 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та
резерви під заборгованість за кредитами і нарахованими
доходами
240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані
клієнтам
2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість
за кредитами, які надані клієнтам
Призначення рахунку: облік резервів на
можливі втрати за заборгованістю за
наданими клієнтам кредитами, віднесеними
до категорій: "під контролем",
"субстандартні", "сумнівні", "безнадійні".
Відрахування до резервів здійснюється
відповідно до чинного законодавства та
нормативних актів Національного банку
України.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів або його збільшення.
За дебетом рахунку проводиться списання
безнадійної заборгованості або суми
зменшення резервів
2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за
кредитами, які надані клієнтам
Призначення рахунку: облік резервів на
можливі втрати за заборгованістю
за наданими клієнтам
кредитами, віднесеними до категорії
"стандартні". Відрахування до резервів
здійснюється відповідно до чинного
законодавства та нормативних актів
Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів або його збільшення.
За дебетом рахунку проводиться списання
безнадійної заборгованості або суми
зменшення резервів.
248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами
2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими
доходами за операціями з клієнтами
Призначення рахунку: облік заборгованості
за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами, що визнана сумнівною.
За дебетом рахунку проводяться суми
сумнівної заборгованості за нарахованими
доходами.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих або списаних нарахованих доходів.
Подальший облік списаних доходів
здійснюється за відповідними
позабалансовими рахунками групи рахунків
960.
249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами
за операціями з клієнтами
2490 КА Резерви під заборгованість за нарахованими
доходами за операціями з клієнтами
Призначення рахунку: облік резерву на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за операціями з клієнтами.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання безнадійної заборгованості за
нарахованими доходами або зменшення
резервів.
25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України
За рахунками цього розділу обліковуються кошти
бюджетів України, кошти клієнтів, які утримуються з
державного та місцевих бюджетів, кошти позабюджетних
фондів України, строкові депозити клієнтів, які
утримуються з бюджетів, та строкові депозити
позабюджетних фондів.
251 Кошти Державного бюджету України
2512 П Кошти Державного бюджету України цільового
характеру
Призначення рахунку: облік коштів
Державного бюджету України для здійснення
цільових платежів.
За кредитом рахунку проводиться зарахування
коштів.
За дебетом рахунку проводиться
перерахування коштів за цільовим
призначенням.
2513 П Кошти Державного казначейства України
Призначення рахунку: облік коштів
Державного казначейства України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів
Державного бюджету України, що надійшли на
рахунки органів Державного казначейства
України для подальшого здійснення платежів
розпорядниками коштів, а також для
забезпечення витрат бюджетних організацій.
За дебетом рахунку проводиться
перерахування сум на фінансування
міністерств, відомств та організацій, а
також оплата витрат бюджетних організацій.
2514 П Депозити Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік депозитів
Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми
розміщених коштів на депозитних рахунках.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів після закінчення строку
договору.
2518 П Нараховані витрати за коштами Державного
бюджету України
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами Державного бюджету
України. Витрати нараховуються у тому
періоді, до якого вони належать. За цими
рахунками нарахування витрат здійснюється
згідно із спеціальним рішенням Уряду.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з
Державного бюджету України
2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік бюджетних коштів
міністерств, відомств, установ та
організацій згідно з бюджетною
класифікацією.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, які перераховує Головне управління
Державного казначейства України,
міністерства і відомства своїм підвідомчим
установам та організаціям.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
які перераховуються на бюджетні поточні
рахунки підвідомчим установам і
організаціям, а також видатки розпорядників
коштів.
2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру
клієнтів, які утримуються з Державного
бюджету України
Призначення рахунку: облік коштів
Державного бюджету України для здійснення
цільових платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
перераховує Головне управління Державного
казначейства України, міністерства і
відомства своїм підвідомчим установам і
організаціям на визначені ними цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання
коштів.
2525 П Депозити клієнтів, які утримуються з
Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік депозитів, які
розміщені бюджетними установами та
організаціями.
За кредитом рахунку проводяться суми
розміщених клієнтами коштів на депозитних
рахунках.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів після закінчення строку
договору.
2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету України
Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за
разовими заліками та інші). В
аналітичному обліку відкриваються особові
рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за
акредитивами, чеками та за разовими
заліками визначається нормативно-правовими
актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження
коштів, призначених для забезпечення
розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання коштів за призначенням.
2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів
банку, які утримуються з Державного бюджету
України
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за бюджетними коштами.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
253 Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду Державного
бюджету України
2530 П Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду Державного
бюджету України
Призначення рахунку: облік власних
надходжень установ і організацій, які
утримуються за рахунок коштів Державного
бюджету України, в тому числі: спеціальні
кошти бюджетних установ і організацій;
кошти, що отримані бюджетними установами і
організаціями на виконання окремих доручень;
інші власні надходження бюджетних установ і
організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми власних
коштів, що надходять клієнтам і включаються
до доходів спеціального фонду Державного
бюджету України. За дебетом рахунку
проводяться суми видатків спеціального
фонду Державного бюджету України за
дорученнями клієнтів.
2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами
Призначення рахунку: облік коштів, що
вилучаються правоохоронними, митними
органами за порушення чинного законодавства
або виявлені іншими органами як безхазяйні
і перебувають у тимчасовому розпорядженні
цих органів.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень коштів, що вилучаються
правоохоронними, митними органами за
порушення чинного законодавства або
виявлені іншими органами як безхазяйні.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання за дорученнями
правоохоронних, митних та фінансових
органів на видачу коштів на підставі
постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи; для повернення
коштів власнику, якщо такий виявився у
термін, передбачений законодавством; для
зарахування коштів до державного бюджету
на підставі рішення суду або рішення
виконавчого комітету районної, міської ради
народних депутатів, винесених за заявою
фінансового органу про визнання коштів
безхазяйними.
2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних
установ та організацій, що включаються до
спеціального фонду Державного бюджету
України
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за власними надходженнями установ
і організацій, які утримуються за рахунок
коштів Державного бюджету України, в тому
числі: спеціальних коштів бюджетних установ
і організацій; коштів, що отримані
бюджетними установами і організаціями на
виконання окремих доручень; інших власних
надходжень бюджетних установ і організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів,
що утримуються з місцевих бюджетів
2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим
2541 П Кошти обласних бюджетів
2542 П Кошти районних, міських, селищних та
сільських бюджетів
Призначення рахунків: облік коштів місцевих
бюджетів і коштів, які перераховані з
місцевих бюджетів розпорядникам коштів.
За кредитом рахунків проводяться суми
доходів, які надійшли, суми відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів та
повернення невикористаних коштів.
За дебетом рахунків проводяться суми, які
перераховуються на поточні бюджетні рахунки
розпорядників коштів, а також видатки, які
здійснюють розпорядники коштів, та
повернення помилково зарахованих коштів.
2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим
цільового характеру
2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру
2545 П Кошти районних, міських, селищних та
сільських бюджетів цільового характеру
Призначення рахунків: облік коштів місцевих
бюджетів на цільові програми.
За кредитом рахунків проводяться суми
місцевих бюджетів на визначені власниками
цілі.
За дебетом рахунків проводиться
використання коштів або повернення
помилково зарахованих коштів.
2546 П Депозити місцевих бюджетів
Призначення рахунку: облік депозитів, які
розміщені бюджетними установами та
організаціями.
За кредитом рахунку проводяться суми
розміщених клієнтами коштів на депозитних
рахунках.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів після закінчення строку
договору.
2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих
бюджетів
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
при їх сплаті.
255 Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя
2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які
утримуються з бюджету Автономної Республіки
Крим
Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки
за разовими заліками та інші). В
аналітичному обліку відкриваються особові
рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за
акредитивами, чеками та за разовими
заліками визначається нормативно-правовими
актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження
коштів, призначених для забезпечення
розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання коштів за призначенням.
2551 П Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціального фонду бюджету
Автономної Республіки Крим
Призначення рахунку: облік власних
надходжень установ і організацій, які
утримуються за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим, у тому числі:
спеціальні кошти бюджетних установ і
організацій; кошти, що отримані бюджетними
установами і організаціями на виконання
окремих доручень; інші власні надходження
бюджетних установ і організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми власних
коштів, що надходять клієнтам і включаються
до доходів спеціального фонду бюджету
Автономної Республіки Крим.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків
спеціального фонду бюджету Автономної
Республіки Крим за дорученнями клієнтів.
2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які
утримуються з обласних бюджетів
Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки
за разовими заліками та інші). В
аналітичному обліку відкриваються особові
рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за акредитивами,
чеками та за разовими заліками визначається
нормативно-правовими актами Національного
банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження
коштів, призначених для забезпечення
розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання
коштів за призначенням.
2553 П Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціальних фондів обласних
бюджетів
Призначення рахунку: облік власних
надходжень установ і організацій, що
утримуються за рахунок коштів обласних
бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти
бюджетних установ і організацій; кошти,
що отримані бюджетними установами і
організаціями на виконання окремих доручень;
інші власні надходження бюджетних установ і
організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми власних
коштів, що надходять клієнтам і включаються
до доходів спеціальних фондів обласних
бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків
спеціальних фондів обласних бюджетів за
дорученнями клієнтів.
2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які
утримуються з районних, міських, селищних
та сільських бюджетів
Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки
за разовими заліками та інші). В
аналітичному обліку відкриваються особові
рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим рахунків за
акредитивами, чеками та за разовими
заліками визначається нормативно-правовими
актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження
коштів, призначених для забезпечення
розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання коштів за призначенням.
2555 П Кошти бюджетних установ та організацій, що
включаються до спеціальних фондів районних,
міських, районних у містах, селищних та
сільських бюджетів
Призначення рахунку: облік власних
надходжень установ і організацій, що
утримуються за рахунок коштів районних,
міських, районних у містах, селищних та
сільських бюджетів, у тому числі: спеціальні
кошти бюджетних установ і організацій;
кошти, що отримані бюджетними установами
і організаціями на виконання окремих
доручень; інші власні надходження бюджетних
установ і організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми власних
коштів, що надходять клієнтам і включаються
до доходів спеціальних фондів районних,
міських, районних у містах, селищних та
сільських бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків
спеціальних фондів районних, міських,
районних у містах, селищних та сільських
бюджетів за дорученнями клієнтів.
2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних
установ та організацій, що включаються до
спеціального фонду бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за власними надходженнями установ і
організацій, що утримуються за рахунок
коштів бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя,
районних, міських, районних у містах,
селищних та сільських бюджетів, у тому
числі: спеціальних коштів бюджетних установ
і організацій; коштів, що отримані
бюджетними установами і організаціями на
виконання окремих доручень; інших власних
надходжень бюджетних установ і організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
256 Кошти позабюджетних фондів
2560 П Державні позабюджетні фонди
Призначення рахунку: облік коштів державних
позабюджетних фондів, які створюються
відповідно до чинного законодавства, а
також сум кредиторської заборгованості банку
за операціями щодо виплати пенсій та
здійснення інших видатків за рахунок коштів,
що отримані від Пенсійного фонду України
та органів соціального захисту населення.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень до фондів, а також суми, що
отримані банком від Пенсійного фонду України
та органів соціального захисту населення за
операціями щодо виплати пенсій та здійснення
інших видатків за рахунок коштів Пенсійного
фонду України і органів соціального захисту
населення.
За дебетом рахунку проводяться суми за
дорученням фондів, а також суми погашення
кредиторської заборгованості банку за
операціями щодо виплати пенсій і здійснення
інших видатків за рахунок коштів Пенсійного
фонду України і органів соціального
захисту населення.

2561 П Галузеві позабюджетні фонди
2562 П Регіональні позабюджетні фонди
Призначення рахунків: облік коштів
позабюджетних фондів, які створюються
відповідно до чинного законодавства.
За кредитом рахунків проводяться суми
надходжень до фондів.
За дебетом рахунків проводяться платежі за
дорученнями фондів.
2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів
Призначення рахунку: облік коштів
позабюджетних фондів для здійснення
цільових платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
перераховують позабюджетні фонди на
визначені ними цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання
коштів.
2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних
фондів
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами позабюджетних фондів.
Доходи обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
257 Кошти державного та місцевого бюджетів до виплати
2570 П Кошти державного бюджету для виплат
Призначення рахунку: облік коштів для
проведення готівкових виплат з Державного
бюджету України, а також сум
кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсії з
Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів,
у тому числі за операціями щодо виплати
пенсій, що надходять у встановленому порядку
від органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків
як готівкою, так і перерахуванням коштів
на поточні, вкладні (депозитні) рахунки
фізичних осіб, а також суми погашення
кредиторської заборгованості банку за
операціями щодо виплати пенсій.
2571 П Кошти державного та місцевого бюджетів для
цільових виплат готівкою
Призначення рахунку: облік коштів,які
перераховуються Державним казначейством
України для здійснення цільових виплат
готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, які перераховує Державне
казначейство України на визначені цілі.
За дебетом рахунку проводиться виплата
коштів готівкою.
2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат
Призначення рахунку: облік коштів для
проведення виплат з місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку від
органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків
як готівкою, так і перерахуванням коштів на
поточні, вкладні (депозитні) рахунки
фізичних осіб
26 Кошти клієнтів банку
260 Кошти до запитання суб'єктів господарської
діяльності
2600 АП Поточні рахунки суб'єктів господарської
діяльності
Призначення рахунку: облік коштів суб'єктів
господарської діяльності (крім
небанківських фінансових установ), які
використовуються для розрахунків, депозитів
до запитання, а також наданих кредитів
овердрафт. На цьому рахунку також
обліковуються суми, які перераховуються
клієнтами для формування статутного капіталу
до їх реєстрації як юридичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань, виплат за розпорядженням
власників рахунків згідно з режимом роботи
рахунків, примусове стягнення коштів, а
також надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на
рахунки клієнтів згідно з режимом роботи
рахунків, а також суми залишків кредитів овердрафт, що перераховуються на рахунки простроченої, сумнівної заборгованості.
2601 П Поточні рахунки управителя з довірчого
управління
Призначення рахунку: облік коштів, що
залучені банком за договорами довірчого
управління, та розрахунки за операціями
довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять у порядку, установленому для
довірчих операцій.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахування коштів згідно з договором
довірчого управління, у тому числі суми
повернення коштів установникам.
2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської
діяльності
Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (кошти до настання дати
валютування, акредитиви, розрахункові чеки,
розрахунки за разовими заліками тощо).
В аналітичному обліку відкриваються окремі
особові рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим роботи рахунків за
акредитивами, розрахунковими чеками та
разовими заліками визначається
нормативно-правовими актами Національного
банку України та згідно з Уніфікованими
правилами і звичаями для документарних
акредитивів ( 988_003 ), опублікованими
Міжнародною торговельною палатою.
За кредитом рахунку проводиться надходження
коштів, призначених для забезпечення
розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання коштів за призначенням.
2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарської
діяльності
Призначення рахунку: облік надходжень, що
підлягають розподілу або додатковому
попередньому контролю згідно з чинним
законодавством України та нормативними
актами України (наприклад, централізованих
коштів Міненерго), та коштів в іноземній
валюті, що підлягають обов'язковому
продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань згідно з режимом роботи
рахунків.
2604 П Цільові кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік коштів до
запитання Міністерства зв'язку за
переказними операціями та інших коштів за
окремими рішеннями Уряду України, а також
коштів, що надаються з бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя за окремими рішеннями Уряду
Автономної Республіки Крим та відповідних
державних адміністрацій.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять на рахунки.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
і перерахувань згідно з режимом роботи
рахунків.
2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності
для розрахунків платіжними картками
Призначення рахунку: облік операцій з використанням платіжних карток, а також
наданих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються банком, а також надані
кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень на користь власника рахунку, а
також суми залишків кредитів овердрафт, які
перераховані на рахунки простроченої,
сумнівної заборгованості.
2606 П Рахунки платників податку на додану вартість
Призначення рахунку: облік сум податку на
додану вартість платників податку на додану
вартість.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень податку на додану вартість
відповідно до вимог законодавства України.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань відповідно до вимог
законодавства України.
2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт,
які надані суб'єктам господарської
діяльності, крім небанківських фінансових
установ, які надані суб'єктам господарської
діяльності
Призначення рахунку: облік нарахованих
процентних доходів за кредитами овердрафт.
Доходи обліковуються в тому періоді, до
якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів під час їх отримання
або перерахування на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання
суб'єктів господарської діяльності,
крім небанківських фінансових установ
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами до запитання суб'єктів
господарської діяльності. Витрати
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
261 Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності
2610 П Короткострокові депозити суб'єктів
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік короткострокових
депозитів, цільових короткострокових
депозитів.
За кредитом рахунку проводиться надходження
коштів згідно з режимом роботи рахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених коштів.
2611 П Кошти, отримані від суб'єктів господарської
діяльності за операціями РЕПО
Призначення рахунку: облік коштів,
отриманих від суб'єктів господарської
діяльності за операціями РЕПО шляхом
продажу їм цінних паперів на певний період,
із умовою зворотного їх викупу за
заздалегідь обумовленою ціною.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, отриманих від суб'єктів
господарської діяльності в обмін на цінні
папери, які є предметом операції РЕПО.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
перераховуються суб'єктами господарської
діяльності у день зворотної купівлі, в
обмін на відповідні цінні папери
банків.
2615 П Довгострокові депозити суб'єктів
господарської діяльності
Призначення рахунку: облік довгострокових
депозитів суб'єктів господарської
діяльності.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, які розміщені на депозит.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених депозитів.
2618 П Нараховані витрати за строковими коштами
суб'єктів господарської діяльності
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за строковими коштами суб'єктів
господарської діяльності. Витрати
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
262 Кошти до запитання фізичних осіб
2620 АП Поточні рахунки фізичних осіб
Призначення рахунку: облік залучених коштів
фізичних осіб до запитання, розрахунки за
ними, а також наданих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань, виплат за розпорядженням
власників рахунків згідно з режимом роботи
рахунків, а також наданих кредитів
овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять на рахунки клієнтів згідно з
режимом роботи рахунків, а також суми
залишків кредитів овердрафт, що
перераховуються на рахунки простроченої,
сумнівної заборгованості.
2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб
Призначення рахунку: облік коштів у
розрахунках (кошти до настання дати
валютування, акредитиви тощо). В
аналітичному обліку відкриваються окремі
особові рахунки клієнтам за кожним видом
розрахунків. Режим роботи рахунків
визначається нормативно-правовими актами
Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження
коштів, призначених для забезпечення
розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання коштів за призначенням.
2625 АП Кошти фізичних осіб для розрахунків
платіжними картками
Призначення рахунку: облік операцій
фізичних осіб з використанням платіжних
карток, а також наданих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань, виплат згідно з режимом роботи
рахунків, а також наданих кредитів
овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень на користь власника рахунку, а
також суми залишків кредитів овердрафт, що
перераховуються на рахунки простроченої,
сумнівної заборгованості.
2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт,
які надані фізичним особам
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за кредитами овердрафт, що надані
фізичним особам. Доходи обліковуються в тому
періоді, до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів під час їх отримання
або перерахування на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання
фізичних осіб
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами до запитання фізичних
осіб. Витрати обліковуються у тому періоді,
до якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
263 Строкові кошти фізичних осіб
2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб
Призначення рахунку: облік короткострокових
депозитів фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, які розміщені на депозит.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених депозитів.
2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб
Призначення рахунку: облік довгострокових
депозитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, які розміщені на депозит.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернених депозитів.
2638 П Нараховані витрати за строковими коштами
фізичних осіб
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за строковими коштами фізичних осіб.
Витрати обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
264 Кошти виборчих фондів
2640 П Кошти виборчого фонду політичної партії
(блоку), кандидатів від якої зареєстровано
в багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі.
Призначення рахунку: облік коштів виборчого
фонду політичної партії, виборчого блоку
політичних партій, кандидатів від яких
зареєстровано в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходження коштів політичної партії
(партій, що входять до виборчого блоку), а
також добровільних внесків фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
на проведення передвиборної агітації
політичної партії (блоку).
2641 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати
України, зареєстрованого в одномандатному
виборчому окрузі
Призначення рахунку: облік коштів виборчого
фонду кандидата в народні депутати України,
зареєстрованого в одномандатному виборчому
окрузі.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходження коштів кандидата в народні
депутати України, а також добровільних
внесків фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
на проведення передвиборної агітації
кандидата в народні депутати України.
2642 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати
місцевої ради чи на посаду сільського,
селищного, міського голови
Призначення рахунку: облік коштів виборчого
фонду кандидата в депутати місцевої ради,
сільського, селищного, міського голови.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходження коштів кандидата в депутати
місцевої ради, сільського, селищного,
міського голови та добровільні внески
юридичних та фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
на проведення виборчої кампанії кандидата в
депутати місцевої ради, сільського,
селищного, міського голови.
2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти
України
Призначення рахунку: облік коштів виборчого
фонду кандидата в Президенти України.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходження коштів кандидата в Президенти
України, кошти політичних партій та
добровільні внески юридичних та фізичних
осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
на проведення виборчої кампанії кандидата в
Президенти України.
265 Кошти небанківських фінансових установ
2650 АП Поточні рахунки небанківських фінансових
установ
Призначення рахунку: облік коштів
небанківських фінансових установ, які
використовуються для розрахунків, депозитів
до запитання, а також наданих кредитів
овердрафт. На цьому рахунку також
обліковуються суми, які перераховуються
клієнтами для формування статутного капіталу
до їх реєстрації як юридичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань, виплат за розпорядженням
власників рахунків згідно з режимом роботи
рахунків, примусове стягнення коштів, а
також надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять у встановленому порядку на рахунки
клієнтів згідно з режимом роботи рахунків, а
також суми залишків кредитів овердрафт, що
перераховуються на рахунки з обліку
короткострокових кредитів або простроченої,
сумнівної заборгованості за ними.
2651 П Короткострокові депозити небанківських
фінансових установ
Призначення рахунку: облік короткострокових
депозитів, цільових короткострокових
депозитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
залучених коштів на депозит.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернутих депозитів.
2652 П Довгострокові депозити небанківських
фінансових установ
Призначення рахунку: облік довгострокових
депозитів.
За кредитом рахунку проводяться суми
залучених коштів на депозит.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернутих депозитів.
2655 АП Кошти небанківських фінансових установ для
розрахунків платіжними картками
Призначення рахунку: облік операцій
небанківських фінансових установ з
використанням платіжних карток, а також
наданих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми, що
перераховуються банком, а також надані
кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень, на користь власника рахунку, а
також залишки кредитів овердрафт, що
перераховуються на рахунки з обліку
короткострокових кредитів або простроченої,
сумнівної заборгованості за ними
2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт,
які надані небанківським фінансовим
установам
Призначення рахунку: облік нарахованих
процентних доходів за кредитами овердрафт.
Доходи обліковуються в тому періоді, до
якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів під час їх отримання або
перерахування на рахунок прострочених
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання
2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських
фінансових установ
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами до запитання та залученими
строковими коштами небанківських фінансових
установ. Витрати обліковуються в тому
періоді, до якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат під час їх сплати.
27 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій
270 Кредити, отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій
2700 П Короткострокові кредити, отримані від
міжнародних та інших фінансових
організацій
Призначення рахунку: облік короткострокових
кредитів, отриманих від міжнародних та
інших фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих короткострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за
короткостроковими кредитами.
2701 П Довгострокові кредити, отримані від
міжнародних та інших фінансових
організацій
Призначення рахунку: облік довгострокових
кредитів, отриманих від міжнародних та
інших фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих довгострокових кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за
довгостроковими кредитами.
2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами,
отриманими від міжнародних та інших
фінансових організацій
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за кредитами, що отримані від
міжнародних та інших фінансових
організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми
дисконту за кредитами, отриманими від
міжнародних та інших фінансових
організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту при нарахуванні витрат
за звітний період.
2708 П Нараховані витрати за кредитами, отриманими
від міжнародних та інших фінансових
організацій
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за кредитами, отриманими
від міжнародних та інших фінансових
організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат до їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат, які сплачені.
28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами
280 Дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами
2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів для
клієнтів
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів
за дорученням клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти та
банківських металів за дорученням клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості за
операціями з купівлі-продажу іноземної
валюти та банківських металів.
2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками
за цінними паперами для клієнтів
Призначення рахунку: облік сум
заборгованості клієнтів у разі авансування
або нестачі попередньо депонованих ними
коштів для купівлі-продажу цінних паперів за
їх дорученням.
За дебетом рахунку проводяться суми
авансування або перевищення вартості цінних
паперів над сумою попередньо депонованих
клієнтами коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять на погашення авансів.
2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюті,
банківських та дорогоцінних металів для
клієнтів.
Призначення рахунку: облік сум
заборгованості клієнтів у разі авансування
або нестачі попередньо депонованих ними
коштів для купівлі-продажу іноземної
валюти, банківських та дорогоцінних
металів, за їх дорученням.
За дебетом рахунку проводяться суми
авансування або перевищення вартості
іноземної валюти, банківських та
дорогоцінних металів над сумою попередньо
депонованих клієнтами коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять у погашення авансів.
2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з
грошово-речовими лотереями
2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією
грошових заощаджень
Призначення рахунків: облік сум
дебіторської заборгованості за операціями з
клієнтами банку.
За дебетом рахунків проводяться суми
дебіторської заборгованості за операціями з
клієнтами банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості за
операціями з клієнтами банку.
2809 А Інша дебіторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості за операціями з клієнтами
банку. За цим рахунком не обліковуються
авансовані клієнтам суми. Такі кредити
обліковуються за відповідними рахунками
розділів 20 - 23.
За дебетом рахунків проводяться суми
дебіторської заборгованості за операціями з
клієнтами банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості за
операціями з клієнтами банку.
288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку
2887 А Дебіторська заборгованість за операціями з
цінними паперами колишнього СРСР
2888 А Дебіторська заборгованість за іншими
операціями колишнього СРСР
2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку
Призначення рахунків: облік сум сумнівної
щодо погашення дебіторської заборгованості
за операціями з клієнтами банку.
За дебетом рахунків проводяться суми
сумнівної дебіторської заборгованості за
операціями з клієнтами.
За кредитом рахунків проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості за
операціями з клієнтами банку, списання
безнадійної заборгованості в установленому
порядку.
289 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю за операціями з клієнтами банку
2890 КА (контрактивний рахунок) Резерви під
дебіторську заборгованість за операціями
з клієнтами банку.
Призначення рахунку: облік створених
резервів за сумнівною заборгованістю за
операціями з клієнтами банку, щодо яких є
ризик неповернення.
За кредитом рахунку проводяться суми
створених резервів на можливі втрати за
сумнівною заборгованістю.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання безнадійної заборгованості або
зменшення резервів.
29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за
операціями з клієнтами
290 Кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку
2900 П Кредиторська заборгованість за операціями
з купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів для
клієнтів.
Призначення рахунку: облік сум,
перерахованих з рахунків клієнтів, або сум,
які підлягають перерахуванню на них, за
операціями з купівлі - продажу іноземної
валюти, банківських та дорогоцінних металів
для клієнтів. За цим рахунком не
обліковуються суми, депоновані у довірче
управління.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
отримані від клієнтів за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів.
За дебетом рахунку проводяться використані
суми, перераховані за операціями з
купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів.
2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками
за цінними паперами для клієнтів
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості за розрахунками
за цінними паперами клієнтів. За цим
рахунком обліковуються, наприклад, суми, що
списані з поточного рахунку клієнта для
купівлі цінних паперів. За цим рахунком
також обліковуються суми коштів, що
перераховані клієнтами для оплати векселів,
за якими банк є особливим платником
(доміциліатом). За цим рахунком не
обліковуються суми, що депоновані в довірче
управління.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів,
що отримані від або для клієнтів за
розрахунками за цінними паперами.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
що використані або перераховані на інші
рахунки.
2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті
платежі
Призначення рахунку: облік сум платежів,
які за дорученням клієнтів мають бути
перераховані за призначенням отримувачам
платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми
податкових, страхових, комунальних
платежів, виручка торговельних та побутових
організацій, добровільні внески від
населення та організацій, суми держмита,
інші платежі, які підлягають подальшому
зарахуванню на рахунки отримувачів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що
перераховуються за призначенням на
відповідні рахунки отримувачів коштів.
2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками
Призначення рахунку: облік кредиторської
заборгованості банку перед клієнтами за
недіючими рахунками.
За кредитом рахунку проводяться суми згідно
із законодавчими актами України та
нормативними актами Національного банку
України.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернення коштів власникам згідно з їх
розпорядженнями.
2904 П Кредиторська заборгованість за
компенсаційними сертифікатами
2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з
грошово-речовими лотереями
2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією
грошових заощаджень
2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з
цінними паперами колишнього СРСР
2908 П Кредиторська заборгованість за іншими
операціями колишнього СРСР
Призначення рахунків: облік сум
кредиторської заборгованості за видами
операцій з клієнтами банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
кредиторської заборгованості за операціями
з клієнтами банку.
За дебетом рахунків проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
операціями з клієнтами банку.
2909 П Інша кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку
Призначення рахунку: облік сум іншої
кредиторської заборгованості за операціями
з клієнтами банку, наприклад:
- невиплачені перекази для бенефіціарів,
які не мають рахунку в банку;
- суми коштів, отриманих для зарахування
на вклади клієнтів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за операціями
з клієнтами банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
операціями з клієнтами банку.
292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
2920 АП Транзитний рахунок за операціями,
здійсненими платіжними картками через
банкомат
Призначення рахунку: облік транзитних
оборотів, що пов'язані з виконанням операцій
за допомогою платіжних карток через
банкомат.
За дебетом рахунку проводяться суми
готівкових коштів, що видані клієнту через
банкомат з урахуванням комісійних.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів,
які надходять з відповідних рахунків установ
банків на оплату послуг, що надані
держателям платіжних карток через банкомат.
2924 АП Транзитний рахунок за операціями з
платіжними картками
Призначення рахунку: облік коштів для
розрахунків за товари та послуги з
використанням платіжних карток.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання коштів на оплату товарів і послуг
підприємствам торгівлі та побутового
обслуговування населення за здійсненими
трансакціями та інші операції з
використанням платіжних карток.
За кредитом рахунку проводяться суми
перерахувань коштів з рахунків клієнтів
згідно з інформацією, що надається
процесинговим центром, інші операції з
використанням платіжних карток.
( Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99,
N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99, N 579 ( z0899-99 ) від
08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 )
від 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 11 ( z0022-02 ) від 10.01.2002,
N 43 ( z0079-02 ) від 29.01.2002, N 315 ( z0737-02 ) від
29.08.2002, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 510 ( z0003-03 )
від 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356
( z0796-03 ) від 20.08.2003 )

3 Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання
30 Цінні папери в торговому портфелі банку
300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком
у торговому портфелі банку
3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені банками, у торговому
портфелі банку
3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені небанківськими
фінансовими установами, у торговому портфелі
банку
3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим
прибутком у торговому портфелі банку
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком у торговому портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми цінних
паперів, які придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За кредитом рахунків проводяться суми цінних
паперів у разі їх продажу або переведення до
іншого портфеля.
3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком у торговому портфелі
банку
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості цінних
паперів, що обліковуються в торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) цінних
паперів, списані суми уцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) цінних паперів,
списані суми дооцінки за цінними паперами
під час їх продажу або переведення до іншого
портфеля банку.
3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
дивідендів за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів.
301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
3010 А Боргові цінні папери центральних органів
державного управління в торговому портфелі
банку
3011 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління в торговому портфелі
банку
3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
торговому портфелі банку
3013 А Боргові цінні папери, випущені
небанківськими фінансовими установами, у
торговому портфелі банку
3014 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, у торговому портфелі банку
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів у торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані або переведені до іншого портфеля
банку.
3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у
торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в торговому
портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу або
переведення до іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до іншого портфеля банку.
3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами, що
придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі продажу
цінних паперів або переведення їх до іншого
портфеля банку.
3017 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами, що
придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії в разі продажу або
переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку.
3018 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами в торговому портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати, суми
нарахованих процентів за цінними паперами,
що переведені з іншого портфеля, а також
суми сплачених накопичених процентів під час
купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів під час їх отримання,
суми накопичених процентів у разі продажу
цінних паперів, а також суми нарахованих
доходів під час переведення цінних паперів
до іншого портфеля банку.
31 Цінні папери в портфелі банку на продаж
310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком
у портфелі банку на продаж
3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені банками, у портфелі
банку на продаж
3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені небанківськими
фінансовими установами, у портфелі банку на
продаж
3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми цінних
паперів, які придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За кредитом рахунків проводяться суми цінних
паперів у разі їх продажу або переведення до
інших портфелів банку.
3107 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості акцій та
інших цінних паперів, що обліковуються в
портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) цінних
паперів, списані суми уцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) цінних паперів,
списані суми дооцінки за цінними паперами
під час їх продажу або переведення до інших
портфелів банку.
3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
дивідендів за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком у портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів.
311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
3110 А Боргові цінні папери центральних органів
державного управління в портфелі банку на
продаж
3111 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління в портфелі банку на
продаж
3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
портфелі банку на продаж
3113 А Боргові цінні папери, випущені
небанківськими фінансовими установами, у
портфелі банку на продаж
3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими
підприємствами, у портфелі банку на продаж
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів у портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
продані, погашені або переведені до інших
портфелів банку.
3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки до справедливої вартості боргових
цінних паперів, що обліковуються в портфелі
банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
збільшення вартості (дооцінки) боргових
цінних паперів, списані суми уцінки за
цінними паперами під час їх продажу або
переведення до інших портфелів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення вартості (уцінки) боргових цінних
паперів, списані суми дооцінки за цінними
паперами під час їх продажу або переведення
до інших портфелів банку.
3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж, що придбані з
дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з інших
портфелів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
3117 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж, що придбані з
премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними паперами,
що придбані або переведені з інших портфелів
банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до інших портфелів банку.
3118 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами у портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з інших портфелів, а
також суми накопичених сплачених процентів
під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів та суми нарахованих
процентів за цінними паперами, що переведені
до інших портфелів банку.
3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами в портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за борговими цінними
паперами в портфелі банку на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних процентів.
319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку на продаж
3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням корисності
цінних паперів у портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів у встановленому порядку.
3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами в
портфелі банку на продаж
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами у
портфелі банку на продаж.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
32 Цінні папери в портфелі банку до погашення
321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
3210 А Боргові цінні папери центральних органів
державного управління в портфелі банку до
погашення
3211 А Боргові цінні папери місцевих органів
державного управління в портфелі банку до
погашення
3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у
портфелі банку до погашення
3213 А Боргові цінні папери, випущені
небанківськими фінансовими установами, у
портфелі банку до погашення
3214 А Боргові цінні папери, випущені
нефінансовими підприємствами, у портфелі
банку до погашення
Призначення рахунків: облік номінальної
вартості боргових цінних паперів у
портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
придбані або переведені з іншого портфеля
банку.
За кредитом рахунків проводяться суми
номінальної вартості цінних паперів, що
погашені або переведені до іншого портфеля
банку.
3216 КА Неамортизований дисконт за борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік
неамортизованого дисконту за борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення, що придбані з дисконтом.
За кредитом рахунку проводяться суми
неамортизованого дисконту за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованого дисконту в разі
переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку.
3217 А Неамортизована премія за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за борговими цінними паперами в
портфелі банку до погашення, що придбані з
премією.
За дебетом рахунку проводяться суми
неамортизованої премії за цінними
паперами, що придбані або переведені з
іншого портфеля банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації премії під час нарахування
доходів за звітний період та суми
неамортизованої премії у разі переведення
цінних паперів до іншого портфеля банку.
3218 А Нараховані доходи за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за купонними борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів до часу їх сплати,
суми нарахованих процентів за цінними
паперами, що переведені з іншого портфеля,
а також суми накопичених сплачених
процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів та суми нарахованих
процентів за цінними паперами, що
переведені до іншого портфеля або
перераховані на рахунок прострочених
нарахованих доходів.
3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення
Призначення рахунку: облік прострочених
нарахованих доходів за купонними борговими
цінними паперами в портфелі банку до
погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих процентів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих процентів або списаних
процентів.
329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
банку до погашення
3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів,
створених у зв'язку із зменшенням
корисності цінних паперів, у портфелі
банку до погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми
створених резервів.
За кредитом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
3291 КА Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами в
портфелі банку до погашення
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами у
портфелі банку до погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів або суми використаних
резервів.
33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
Порядок випуску банками цінних паперів власного боргу
передбачений Законом України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), Законом України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) та іншими нормативними
актами.
За цією групою рахунків враховуються векселі, депозитні
сертифікати та інші боргові цінні папери, емітовані
банком.
Облік цінних паперів власного боргу за цими рахунками
здійснюється в розрізі складових частин цінного папера.
Субординований борг враховується у розділі N 36.
330 Короткострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком
3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані
банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості короткострокових простих
векселів, емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості розміщених
короткострокових простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості короткострокових
простих векселів, що погашаються.
3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими
переказними векселями
Призначення рахунку: облік акцептів, що
надані за короткостроковими переказними
векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми
наданих акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати
за наданими акцептами короткострокових
переказних векселів.
3305 П Інші короткострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості інших короткострокових цінних
паперів власного боргу, крім депозитних
сертифікатів, випущених банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості розміщених
короткострокових цінних паперів власного
боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості короткострокових
цінних паперів власного боргу, що
погашаються.
3306 КП Неамортизований дисконт за
короткостроковими цінними паперами
власного боргу, емітованими банком
Призначення рахунку: облік
неамортизованого дисконту за
короткостроковими цінними паперами
власного боргу, які розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми
дисконту під час розміщення
короткострокових цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
витрат за звітний період та неамортизована
частина дисконту в разі дострокового
погашення.
3307 П Неамортизована премія за короткостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за короткостроковими цінними
паперами власного боргу, що продані з
премією.
За кредитом рахунку проводяться суми
премії під час розміщення короткострокових
цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації премії для зменшення витрат
звітного періоду та неамортизованої
частини премії у разі дострокового
погашення.
3308 П Нараховані витрати за короткостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за короткостроковими цінними
паперами власного боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів за короткостроковими
цінними паперами власного боргу до часу їх
сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх сплати.
331 Довгострокові цінні папери власного боргу,
емітовані банком
3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані
банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості довгострокових простих векселів,
емітованих банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості довгострокових простих
векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості довгострокових простих
векселів, що погашаються.
3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими
переказними векселями
Призначення рахунку: облік акцептів, що
надані за довгостроковими переказними
векселями.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих
акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати
за наданими акцептами довгострокових
переказних векселів.
3315 П Інші довгострокові цінні папери власного
боргу, емітовані банком
Призначення рахунку: облік номінальної
вартості інших довгострокових цінних паперів
власного боргу, крім депозитних
сертифікатів, випущених банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
номінальної вартості розміщених
довгострокових цінних паперів власного
боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості довгострокових цінних
паперів власного боргу, що погашаються.
3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік неамортизованого
дисконту за довгостроковими цінними паперами
власного боргу, які розміщені з дисконтом.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту
під час розміщення довгострокових цінних
паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
амортизації дисконту під час нарахування
витрат за звітний період та неамортизована
сума дисконту в разі дострокового погашення.
3317 П Неамортизована премія за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік неамортизованої
премії за довгостроковими цінними паперами
власного боргу, які розміщені з премією.
За кредитом рахунку проводяться суми премії
під час розміщення довгострокових цінних
паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми
амортизації премії для зменшення витрат
звітного періоду та неамортизована частина
премії у разі дострокового погашення.
3318 П Нараховані витрати за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, емітованими
банком
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за довгостроковими цінними паперами
власного боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів за довгостроковими
цінними паперами власного боргу до часу їх
сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх сплати.
332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком
3320 П Короткострокові ощадні (депозитні)
сертифікати, емітовані банком
Призначення рахунку: облік залучених
депозитів банку, які підкріплені
короткостроковими депозитними сертифікатами.
За кредитом рахунку проводяться суми реалізованих короткострокових депозитних
сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за
короткостроковими депозитними сертифікатами.
3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами,
емітованими банком
Призначення рахунку: відображення
неамортизованого дисконту за
короткостроковими ощадними (депозитними)
сертифікатами, які випущені банком.
За дебетом рахунку проводиться сума
дисконту під час розміщення
короткострокового ощадного (депозитного)
сертифіката.
За кредитом рахунку проводиться сума
амортизації дисконту під час нарахування
витрат за звітний період.
3327 П Неамортизована премія за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами,
емітованими банком
Призначення рахунку: відображення
неамортизованої премії за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами, які
випущені банком.
За кредитом рахунку проводиться сума
премії під час розміщення короткострокового
(ощадного) депозитного сертифіката.
За дебетом рахунку проводиться сума
амортизації премії для зменшення витрат
звітного періоду.
3328 П Нараховані витрати за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами,
емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих
процентів за короткостроковими депозитними сертифікатами. Витрати мають ураховуватись
у тому періоді, до якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентних витрат до часу їх
сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів у разі їх сплати.
333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,
емітовані банком
3330 П Довгострокові ощадні (депозитні)
сертифікати, емітовані банком
Призначення рахунку: облік залучених
депозитів банку, які підкріплені
довгостроковими депозитними сертифікатами.
За кредитом рахунку проводяться суми
реалізованих довгострокових депозитних
сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за довгостроковими
депозитними сертифікатами.
3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами,
емітованими банком
Призначення рахунку: відображення
неамортизованого дисконту за довгостроковими
ощадними (депозитами) сертифікатами, які
випущені банком.
За дебетом рахунку проводиться сума
дисконту під час розміщення
довгострокового ощадного (депозитного)
сертифіката.
За кредитом рахунку проводиться сума
амортизації дисконту під час нарахування
витрат за звітний період.
3337 П Неамортизована премія за довгостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами,
емітованими банком
Призначення рахунку: відображення
неамортизованої премії за довгостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами, які
випущені банком.
За кредитом рахунку проводиться сума премії
під час розміщення довгострокового ощадного
(депозитного) сертифіката.
За дебетом рахунку проводиться сума
амортизації премії для зменшення витрат
звітного періоду.
3338 П Нараховані витрати за довгостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами,
емітованими банком
Призначення рахунку: облік нарахованих
процентів за довгостроковими депозитними
сертифікатами. Витрати мають ураховуватись
у тому періоді, до якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентних витрат до часу їх
сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих процентів під час їх сплати
34 Товарно-матеріальні цінності
За рахунками цього розділу відображаються
товарно-матеріальні цінності, що належать банку, -
господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані
предмети.
340 Господарські матеріали
Призначення рахунків: облік господарських матеріалів
та дорогоцінних металів (вироби з дорогоцінних
металів).
3400 А Господарські матеріали на складі
Призначення рахунку: облік господарських
матеріалів на складі, а також ювілейних
і пам'ятних монет карбованцевого номіналу.
За дебетом рахунку проводяться: суми
вартості надходжень господарських
матеріалів; суми вартості придбаних
ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого
номіналу за відпускною ціною Національного
банку України без ПДВ.
За кредитом рахунку проводяться: суми
вартості господарських матеріалів, які
передані зі складу в експлуатацію, під звіт
або списані в разі вибуття; суми вартості
реалізованих ювілейних і пам'ятних монет
карбованцевого номіналу за відпускною ціною
Національного банку України без ПДВ.
3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та
в переробці
Призначення рахунку: облік господарських
матеріалів, виданих у тимчасове
користування, в переробку, для ремонту чи
реалізації.
За дебетом рахунку проводяться суми
отриманих підзвітними особами господарських
матеріалів.
За кредитом рахунку проводяться суми
списаних матеріалів з підзвітної особи.
3403 А Дорогоцінні метали у банку
Призначення рахунку: облік дорогоцінних
металів у банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості придбаних дорогоцінних металів.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості дорогоцінних металів, що
відправлені.
3407 А Дорогоцінні метали в дорозі
Призначення рахунку: облік дорогоцінних
металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості
дорогоцінних металів, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості дорогоцінних металів, що надійшли
за призначенням.
3409 А Майно, що перейшло у власність банку як
заставодержателя
Призначення рахунку: облік майна, що
перейшло банку у власність на підставі
реалізації прав заставодержателя відповідно
до умов договору застави та яке буде
реалізоване та/або визнане активом банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості отриманого у власність майна на
підставі договору застави.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості майна, що реалізовано та/або
визнано активом банку.
341 Малоцінні та швидкозношувані предмети
Призначення рахунків: облік малоцінних та
швидкозношуваних предметів.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів,
що передані в експлуатацію, списується на витрати.
3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на
складі
Призначення рахунку: облік малоцінних та
швидкозношуваних предметів на складі.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості надходжень малоцінних та
швидкозношуваних предметів на склад.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості малоцінних та швидкозношуваних
предметів, які передані зі складу в
експлуатацію або списані в разі вибуття.
35 Інші активи банку
За рахунками цього розділу відображаються:
1. Витрати майбутніх періодів - обліковуються суми витрат
банку, які проведені у звітному періоді, але
належать до наступних звітних періодів.
2. Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю
банку - обліковуються суми дебіторської
заборгованості з придбання господарських матеріалів
та МШП, нематеріальних активів та основних засобів,
за послуги банку, за податками та обов'язковими
платежами, з придбання іноземної валюти та
банківських металів за власний рахунок, за
розрахунками за цінними паперами для банку, а також
суми іншої дебіторської заборгованості за
господарською діяльністю банку.
3. Дебіторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку - обліковуються авансові суми
витрат на відрядження, на придбання господарських
матеріалів, суми нестач та інших нарахувань на
працівників банку, а також суми іншої дебіторської
заборгованості працівників банку.
4. Інші нараховані доходи - обліковуються інші нараховані
доходи та інші прострочені нараховані доходи.
5. Сумнівна дебіторська заборгованість - обліковуються
інші активи банку, щодо повернення яких існує сумнів і
які не обліковуються за аналогічними рахунками першого
і другого класів.
6. Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю банку - обліковуються резервні
відрахування за сумнівною заборгованістю інших
дебіторів, щодо яких існує ризик неповернення.
350 Витрати майбутніх періодів
3500 А Витрати майбутніх періодів
Призначення рахунку: облік витрат банку,
проведених у звітному періоді, але які
належать до наступних звітних періодів.
На цьому рахунку також потрібно
обліковувати витрати на купівлю опціонів.
За дебетом рахунку проводяться суми
проведених витрат, які належать до
наступних звітних періодів.
За кредитом рахунку проводяться списання
суми, що належать до витрат звітного
періоду.
351 Дебіторська заборгованість за господарською
діяльністю банку
3510 А Дебіторська заборгованість з придбання
господарських матеріалів і малоцінних та
швидкозношуваних предметів
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості з придбання господарських
матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних
предметів.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості з придбання
господарських матеріалів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості з
придбання господарських матеріалів,
малоцінних та швидкозношуваних предметів.
3511 А Дебіторська заборгованість з придбання
нематеріальних активів та основних засобів
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості з придбання нематеріальних
активів та основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості з придбання
нематеріальних активів та основних засобів.
За кредитом рахунку проводиться погашення
дебіторської заборгованості з придбання
нематеріальних активів та основних засобів.
3519 А Інша дебіторська заборгованість за
господарською діяльністю банку
Призначення рахунку: облік іншої
дебіторської заборгованості за
господарською діяльністю банку:
а) дебіторська заборгованість Міністерства
зв'язку; б) дебіторська заборгованість за
спецзв'язок; в) інша дебіторська
заборгованість, що не обліковується за
іншими рахунками групи N 351.
За дебетом рахунку проводяться суми іншої
дебіторської заборгованості за
господарською діяльністю банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення іншої дебіторської заборгованості
за господарською діяльністю банку.
352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
3520 А Дебіторська заборгованість за податком на
прибуток.
Призначення рахунку: облік авансових
платежів за податком на прибуток.
За дебетом рахунку проводяться суми
авансових платежів за податком на
прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання авансових платежів після
фактичного розрахунку податку на прибуток.
3521 А Відстрочений податковий актив
Призначення рахунку: облік сум податку на
прибуток, що підлягають відшкодуванню в
наступних звітних періодах.
За дебетом рахунку проводяться суми податку
на прибуток, що підлягають відшкодуванню в
наступних звітних періодах унаслідок:
тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;
перенесення податкового збитку, який не
включено до розрахунку зменшення податку на
прибуток у звітному періоді; перенесення на
наступні періоди податкових пільг, якими
скористатися у звітному періоді не можна.
За кредитом рахунку проводиться зменшення
відстроченого податкового активу.
3522 А Дебіторська заборгованість за
податками та обов'язковими платежами, крім
податку на прибуток
Призначення рахунку: облік авансових
платежів за податками та обов'язковими
платежами, крім податку на прибуток.
За дебетом рахунку проводяться суми
авансових платежів за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на
прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання авансових платежів після
фактичного розрахунку податків та
обов'язкових платежів, крім податку на
прибуток.
354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами
3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та
продажу іноземної валюти та банківських
металів за рахунок банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості з придбання та продажу
іноземної валюти та банківських металів
за власними операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості з придбання
іноземної валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості з
придбання іноземної валюти та банківських
металів.
3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками
за цінними паперами для банку
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості за розрахунками за цінними
паперами для банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості за розрахунками
за цінними паперами для банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості за
розрахунками за цінними паперами для банку.
3542 А Дебіторська заборгованість за
компенсаційними сертифікатами
Призначення рахунку: облік за ринковою
вартістю компенсаційних сертифікатів, що
купуються на договірній основі у фізичних
та юридичних осіб.
За дебетом рахунку обліковуються придбані
компенсаційні сертифікати.
За кредитом рахунку проводиться вартість
компенсаційних сертифікатів при їх
реалізації чи вкладанні в придбані об'єкти
приватизації.
3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові
послуги, які надані банком
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості за фінансові послуги, які
надані банком.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості за послуги, які
надані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості за
послуги, які надані банком.
355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку
3550 А Аванси працівникам банку на витрати з
відрядження
Призначення рахунку: облік авансів
працівникам банку з витрат на відрядження.
За дебетом рахунку проводяться суми авансів
в кореспонденції з рахунками обліку коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення виданих авансів згідно з
авансовими звітами в кореспонденції з
рахунком видатків та повернення
невикористаних сум у кореспонденції з
рахунками обліку готівкових коштів.
3551 А Аванси працівникам банку на господарські
витрати
Призначення рахунку: облік авансів
працівникам банку на господарські витрати.
За дебетом рахунку проводяться аванси в
кореспонденції з рахунками обліку
готівкових коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення виданих авансів згідно з
авансовими звітами в кореспонденції з
рахунком видатків та повернення
невикористаних сум у кореспонденції з
рахунками обліку готівкових коштів.
3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників
банку
Призначення рахунку: облік сум за нестачами
та іншими нарахуваннями на працівників
банку.
Тут обліковуються: а) заборгованість касових
працівників за виявлені неплатіжні та
фальшиві гроші; б) заборгованість за
розкраданням основних засобів, МШП;
в) заборгованість підзвітних осіб тощо.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахувань на працівників банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
списаної заборгованості з працівників
банку.
3559 А Інша дебіторська заборгованість за
розрахунками з працівниками банку та
іншими особами
Призначення рахунку: облік дебіторської
заборгованості за розрахунками з
працівниками банку та іншими особами за
заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми
виплаченої заробітної плати та інших виплат
штатним та позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення дебіторської заборгованості за
розрахунками.
357 Інші нараховані доходи
3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове
обслуговування
Призначення рахунку: облік доходів за
розрахунково-касове обслуговування. В
аналітичному обліку рекомендується вести
окремі рахунки для обліку доходів за
розрахунково-касове обслуговування банків
та клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх оплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів, які отримані або
перераховані на рахунок прострочених інших
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
3578 А Інші нараховані доходи
Призначення рахунку: облік інших
нарахованих доходів, що не передбачені
іншими рахунками класів 1-3. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх оплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів, які отримані або
перераховані на рахунок прострочених інших
нарахованих доходів у разі несвоєчасного
отримання.
3579 А Прострочені інші нараховані доходи
Призначення рахунку: облік прострочених
інших нарахованих доходів. Доходи
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
прострочених нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих доходів або доходів, що визнані
сумнівними.
358 Сумнівна дебіторська заборгованість
3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість
Призначення рахунку: облік інших активів,
сумнівних щодо повернення.
За дебетом рахунку проводяться суми
сумнівної дебіторської заборгованості.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення сумнівної заборгованості, списання
безнадійної заборгованості в установленому
порядку. Подальший облік списаної
заборгованості здійснюється за відповідними
позабалансовими рахунками групи рахунків
961.
3589 А Сумнівна заборгованість за іншими
нарахованими доходами
Призначення рахунку: облік сумнівної
заборгованості за іншими нарахованими
доходами. Подальший облік списаних доходів
здійснюється за відповідними
позабалансовими рахунками групи рахунків
960.
За дебетом рахунку проводяться суми
сумнівної заборгованості за нарахованими
доходами.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих або списаних нарахованих доходів.
Подальший облік списаних доходів
здійснюється за відповідними позабалансовими
рахунками групи рахунків 960.
359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською
заборгованістю
3590 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною
дебіторською заборгованістю
Призначення рахунку: облік резервів за
іншими сумнівними активами, щодо яких є
ризик неповернення.
За кредитом рахунку проводяться суми
створених резервів на можливі втрати за
сумнівною заборгованістю.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання сумнівної заборгованості або
зменшення резервів.
3599 КА Резерви під заборгованість за іншими
нарахованими доходами
Призначення рахунку: облік резервів на
покриття заборгованості за іншими
нарахованими доходами.
За кредитом рахунку проводяться суми
сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання безнадійної заборгованості за
іншими нарахованими доходами або зменшення
резервів.
36 Інші пасиви банку
За рахунками цього розділу відображаються:
1. Доходи майбутніх періодів - доходи, які отримані в
цьому звітному періоді, але належать до наступних
періодів.
2. Кредиторська заборгованість за господарською
діяльністю банку - суми кредиторської заборгованості
з придбання господарських матеріалів та МШП,
іноземної валюти та банківських металів за власний
рахунок, нематеріальних активів та основних засобів,
за послуги, отримані банком, за податками та
обов'язковими платежами, за дивідендами перед
акціонерами банку, суми внесків за незареєстрованим
статутним фондом (кошти, отримані від акціонерів
банку за акціями незареєстрованого статутного фонду),
облік сум відстрочених податків на прибуток,
заборгованості за розрахунками за цінними паперами
для банку, а також суми іншої кредиторської
заборгованості за господарською діяльністю банку.
3. Кредиторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку - обліковуються суми
заборгованості працівникам банку на відрядження, на
господарські витрати, суми нарахувань працівникам
банку за заробітною платою, суми утримань з
працівників банку на користь третіх осіб, а також
інші нарахування працівникам банку.
4. Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом
перед клієнтами банку (крім банків).
5. Інші нараховані видатки - обліковуються суми
нарахованих видатків, які мали місце протягом
звітного періоду, але ще не сплачені і не
обліковуються за іншими рахунками Плану рахунків
( va493500-97 ).

360 Доходи майбутніх періодів
3600 П Доходи майбутніх періодів
Призначення рахунку: облік отриманих
доходів, які належать до наступних
періодів.
За кредитом рахунку проводяться суми доходів
банків, які отримані у звітному періоді,
але належать до майбутніх звітних періодів.
За дебетом рахунку списуються суми доходів,
час визнання яких настав.
361 Кредиторська заборгованість за господарською
діяльністю банку
3610 П Кредиторська заборгованість з придбання
господарських матеріалів і малоцінних та
швидкозношуваних предметів
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості з придбання
господарських матеріалів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості з придбання
господарських матеріалів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості з
придбання господарських матеріалів,
малоцінних та швидкозношуваних предметів.
3611 П Кредиторська заборгованість з придбання
нематеріальних активів та основних засобів
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості з придбання
нематеріальних активів та основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості з придбання
нематеріальних активів та основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості з
придбання нематеріальних активів та
основних засобів.
3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим
лізингом (орендою)
Призначення рахунку: облік сум кредиторської
заборгованості за фінансовим лізингом.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за фінансовим
лізингом.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
фінансовим лізингом.
3619 П Інша кредиторська заборгованість за
господарською діяльністю банку
Призначення рахунку: облік сум іншої
кредиторської заборгованості за
господарською діяльністю банку, що не
обліковується на інших рахунках групи N
361.
За кредитом рахунку проводяться суми іншої
кредиторської заборгованості за
господарською діяльністю банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашеної іншої кредиторської
заборгованості за господарською діяльністю
банку.
362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
3620 П Кредиторська заборгованість за податком на
прибуток.
Призначення рахунку: облік фактичних сум
кредиторської заборгованості за податком на
прибуток. Порядок обчислення, сплати
податку до бюджету регулюється
законодавчими та іншими нормативними
актами.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за податком на
прибуток, що підлягає сплаті згідно
з податковим обліком.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
податком на прибуток шляхом перерахування
коштів при настанні строку платежу.
3621 П Відстрочений податок на прибуток
Призначення рахунку: облік сум податку на
прибуток, які сплачуватимуться в наступних
звітних періодах з тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню.
За кредитом рахунку проводяться суми
податку на прибуток, які сплачуватимуться в
наступних звітних періодах з тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення відстроченого податкового
зобов'язання.
3622 П Кредиторська заборгованість за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на
прибуток
Призначення рахунку: облік фактичних сум
кредиторської заборгованості за податками
та обов'язковими платежами, крім податку
на прибуток. Порядок обчислення, сплати
податків та внесків платежів до бюджету та
позабюджетних фондів регулюється
законодавчими та іншими нормативними
актами. Облік кожного виду податку ведеться
за окремим аналітичним рахунком.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за податками та
обов'язковими платежами, крім податку на
прибуток, що підлягають сплаті згідно з
податковим обліком.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
податками та обов'язковими платежами,
крім податку на прибуток, шляхом
перерахування коштів при настанні строку
платежу.
3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості за зборами до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Порядок справляння зборів здійснюється
відповідно до Закону України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб"
( 2740-14 ).
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за зборами до
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
зборами.
363 Розрахунки з акціонерами
3630 П Внески за незареєстрованим статутним
капіталом
Призначення рахунку: облік коштів, що
отримані від акціонерів банку за акціями до
реєстрації статутного капіталу.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
отримані банком в оплату акцій до
реєстрації статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми
зареєстрованого статутного капіталу, які
перераховані на рахунки класу 5, або
суми, повернені акціонерам, якщо випуск
акцій не зареєстровано.
3631 П Кредиторська заборгованість перед
акціонерами банку за дивідендами
Призначення рахунку: облік нарахованих
банком дивідендів власникам акцій після
прийняття рішення загальними зборами
акціонерів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих дивідендів за акціями.
За дебетом рахунку проводяться суми
виплачених акціонерам дивідендів.
364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами
3640 П Кредиторська заборгованість з придбання
та продажу іноземної валюти та банківських
металів за рахунок банку
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості з придбання
та продажу іноземної валюти та банківських
металів за власними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості з придбання
іноземної валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості з
придбання іноземної валюти та банківських
металів.
3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками
за цінними паперами для банку
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості за
розрахунками за цінними паперами для банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за
розрахунками за цінними паперами для банку.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
розрахунками за цінними паперами для банку.
3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові
послуги, які отримані банком
Призначення рахунку: облік сум
кредиторської заборгованості за фінансові
послуги, що отримані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за послуги,
що отримані банком.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
послуги, що отримані банком
365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку
3650 П Заборгованість працівникам банку на
відрядження
Призначення рахунку: облік нарахованих, але
невикористаних сум на відрядження, які не
отримані працівниками. Порядок видачі
готівкових коштів робітникам під звіт
регулюється правилами ведення касових
операцій.
За кредитом рахунку проводяться нараховані
суми до отримання працівниками згідно з
авансовими звітами.
За дебетом рахунку проводяться виплачені
суми.
3651 П Заборгованість працівникам банку на
господарські витрати
Призначення рахунку: облік нарахованих сум
на господарські витрати згідно з авансовими
звітами. Порядок видачі готівкових коштів
працівникам під звіт регулюється правилами
ведення касових операцій.
За кредитом рахунку проводяться нараховані
працівникам суми на господарські витрати
згідно з авансовими звітами.
За дебетом рахунку проводяться виплачені
суми.
3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною
платою
Призначення рахунку: облік нарахованих сум
з оплати праці штатним та позаштатним
працівникам банку та інших виплат,
передбачених законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться нараховані
суми з оплати праці та інших соціальних
виплат.
За дебетом рахунку проводяться суми з оплати
праці та інших соціальних виплат, що
перераховані на відповідні рахунки.
3653 П Утримання з працівників банку на користь
третіх осіб
Призначення рахунку: облік сум, які
підлягають стягненню на користь третіх осіб
із заробітної плати працівників банку, в
тому числі прибуткового податку на
громадян.
За кредитом рахунку проводиться стягнення
сум на користь третіх осіб.
За дебетом рахунку проводиться
перерахування чи виплата сум на користь
третіх осіб.
3654 П Нараховані відпускні до сплати
Призначення рахунку: облік нарахованих
відпускних до сплати згідно з чинним
законодавством.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих відпускних до сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
сплачених відпускних.
3658 П Забезпечення оплати відпусток
Призначення рахунку: облік розрахованих
зобов'язань за відпускними для забезпечення
майбутніх виплат відповідно до рішення
керівництва банку. На цьому рахунку
обліковуються також суми забезпечення
обов'язкових відрахувань (зборів) від суми
зобов'язань за відпускними на обов'язкове
державне пенсійне страхування, на
обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття тощо.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахування забезпечень.
За дебетом рахунку проводяться суми
використаних забезпечень.
3659 П Інші нарахування працівникам банку
Призначення рахунку: облік інших нарахувань
працівникам банку, які не обліковуються за
іншими рахунками групи N 365.
За кредитом рахунку проводяться суми інших
нарахувань працівникам банку.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
сплачені за іншими нарахуваннями
працівникам банку.
366 Субординований борг банку
3660 П Субординований борг банку
Призначення рахунку: облік коштів, що
залучені на умовах субординованого боргу на
підставі довгострокової угоди.
За кредитом рахунку проводяться суми
зарахування субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми
повернення субординованого боргу відповідно
до діючих угод або після задоволення
претензій всіх інших кредиторів банку.
3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за субординованим боргом. Витрати
мають враховуватись у тому періоді, до
якого вони належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих процентних витрат за
субординованим боргом до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат при їх сплаті.
367 Інші нараховані витрати
3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове
обслуговування
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за розрахунково-касове
обслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат, які сплачені.
3678 П Інші нараховані витрати
Призначення рахунку: облік інших
нарахованих витрат, що не обліковуються на
інших рахунках класів 1-3. Видатки
обліковуються у тому періоді, до якого вони
належать.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат, які сплачені.
369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат
3690 П Резерви за операціями за позабалансовими
рахунками
Призначення рахунку: облік резервів під
імовірні втрати за виданими гарантіями та
поручительствами, можливими втратами за
іншими позабалансовими операціями. Також
цей рахунок призначається для обліку
резервів під інші ризики, які банку
потрібно буде провести за вже наданими
зобов'язаннями, наприклад, зобов'язаннями,
пов'язаними з позабалансовими операціями з
цінними паперами, зобов'язаннями за
позабалансовими контрактами. Резерви
створюються за належно оформленими
документами за рішеннями керівництва банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
створених резервів та їх збільшення.
За дебетом рахунку проводяться суми
використаних резервів та зменшення резервів
у зв'язку із зменшенням ризику.
3699 П Резерви на покриття інших ризиків та витрат
Призначення рахунку: облік резервів під
імовірні оцінені втрати від інших ризиків
та витрат, наприклад, виплат у зв'язку із
судовими справами та інших, які банку
потрібно буде провести відповідно до
належно оформлених документів за рішеннями
керівництва банку і які не обліковуються на
інших рахунках цього розділу.
За кредитом рахунку проводиться створення
та збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводиться використання
та зменшення резервів.

37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні
рахунки
За рахунками цього розділу обліковуються кошти за
операціями з платіжними картками; розрахунки за
операціями з цінними паперами; кошти, які перераховані за
взаємними розрахунками між банками і тимчасово, до
з'ясування, не можуть бути віднесені на відповідні
рахунки за призначенням.
370 Клірингові рахунки
3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками
платіжними картками
Призначення рахунку: облік взаємних
грошових зобов'язань між учасниками
платіжної системи за результатами клірингу
при здійсненні розрахунків платіжними
картками. Відкривається на балансі
розрахункового банку.
За дебетом та за кредитом рахунку
проводяться суми за результатами клірингу.
371 Дебетові суми до з'ясування
3710 А Дебетові суми до з'ясування
Призначення рахунку: облік сум, які у час
здійснення платежу не можуть бути списані з
відповідних рахунків через відсутність
необхідних реквізитів документів.
За дебетом рахунку зараховуються суми до
з'ясування необхідних реквізитів
документів.
За кредитом рахунку здійснюється списання
коштів після з'ясування їх фактичних
платників та отримання підтверджень від
банку-кореспондента.
372 Кредитові суми до з'ясування
3720 П Кредитові суми до з'ясування
Призначення рахунку: облік сум, які у час
надходження не можуть бути зараховані на
відповідні рахунки за призначенням через
відсутність необхідних реквізитів
документів.
За кредитом рахунку зараховуються суми до
з'ясування отримувачів коштів.
За дебетом рахунку здійснюється списання
коштів після з'ясування їх фактичних
одержувачів та отримання підтверджень від
банку-кореспондента або повернення коштів
платнику, якщо таке підтвердження не
надходить.
373 Транзитні рахунки
3739 П Транзитний рахунок за іншими розрахунками
Призначення рахунку: облік коштів за іншими
розрахунками для розподілу загальних сум між
різними рахунками або клієнтами.
За кредитом та за дебетом рахунку
проводяться суми, які надалі шляхом
розподілу зараховуються на відповідні
рахунки за призначенням.
38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів та балансуючі рахунки
380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів
3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та
банківських металів
Призначення рахунку: технічний рахунок для
відображення позиції банку щодо іноземної
валюти та банківських металів. Рахунок
використовується для відображення
операцій, які здійснюються у двох різних
валютах, або операцій з банківськими
металами. Проводки виконуються за датою
валютування. Вартість іноземної валюти та
банківських металів за форвардними
операціями обліковується від дати угоди до
дати валютування за позабалансовими
рахунками.
За дебетом рахунку проводиться вартість
іноземної валюти чи банківських металів,
яка збільшує коротку або зменшує довгу
відкриту валютну позицію.
За кредитом рахунку проводиться вартість
іноземної валюти, яка збільшує довгу або
зменшує коротку відкриту валютну позицію.
3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної
валюти та банківських металів
Призначення рахунку: технічний рахунок для
обліку гривневого еквівалента позиції щодо
іноземної валюти та банківських металів,
яка обліковується за рахунком "Позиція
банку щодо іноземної валюти та банківських
металів". Проводки виконуються за датою
валютування. Вартість іноземної валюти та
банківських металів за форвардними
операціями обліковується від дати угоди до
дати валютування за позабалансовими
рахунками.
За дебетом рахунку проводяться еквіваленти
сум іноземної валюти, які збільшують довгу
або зменшують коротку відкриту валютну
позицію.
За кредитом рахунку проводяться
еквіваленти сум іноземної валюти, які
збільшують коротку або зменшують довгу
відкриту валютну позицію.
381 Балансуючі рахунки за результатами переоцінки
позабалансових інструментів
3810 АП Балансуючий рахунок за результатами
переоцінки позабалансової позиції щодо
іноземної валюти та банківських металів
Призначення рахунку: відображення
переоцінки форвардних, ф'ючерсних,
свопових та інших угод, а також
амортизації дисконту і премії за
форвардними і ф'ючерсними угодами в
іноземній валюті.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться
суми різниць, які виникають у разі
здійснення переоцінки деяких
валютно-металевих позабалансових рахунків,
а також амортизація премії і дисконту за
форвардними і ф'ючерсними угодами.
3811 П Балансуючий рахунок за іншими
позабалансовими інструментами
Призначення рахунку: відображення переоцінки
позабалансових інструментів, що не
впливають на позабалансову валютну позицію.
За цим рахунком відображається, наприклад,
переоцінка процентних свопів або форвардних
контрактів з цінними паперами.
За дебетом і кредитом рахунку
відображаються суми різниць, які виникають
при переоцінці позабалансових контрактів,
наприклад, у разі зміни процентних ставок
або вартості цінних паперів.
39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами
банку
Рахунки цього розділу призначені для здійснення
розрахунків між філіями та підвідомчими установами банку.
У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну
дату залишки за активними рахунками розділу повинні
дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу.
390 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими
установами банку
3900 АП Рахунки, що відкриті в установах банку
Призначення рахунку: облік розрахунків у
національній або іноземній валюті між
установами, підвідомчими одному банку.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
надходять на користь банку та його
клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
списуються згідно з дорученням банку за
його операціями та операціями його
клієнтів.
3901 АП Рахунки, що відкриті для установ банку
Призначення рахунку: облік розрахунків у
національній та іноземній валюті між
установами, підвідомчими одному банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надходять на користь установи та її
клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
списуються згідно з дорученням установи за
її власними операціями та операціями її
клієнтів.
3902 А Розрахунки за коштами, що надані установам
банку
Призначення рахунку: облік сум коштів, які
надаються установам банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
які надані установам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
коштів, які повернені установами банку.
3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від
установ банку
Призначення рахунку: облік коштів у
національній та іноземній валюті, які
отримані від установ банку.
За кредитом рахунку проводяться кошти, які
отримані від установ банку.
За дебетом рахунку проводяться кошти, які
повернені установам банку.
3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані
установам банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за коштами, наданими установам
банку. Доходи враховуються у тому періоді,
до якого вони належать, незалежно від дати
їх отримання, та відображаються за
відповідними рахунками класу 6 як доходи за
операціями з філіями (групи 608, 618, 638,
648).
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх отриманні.
3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані
від установ банку
Призначення рахунку: облік нарахованих
витрат за коштами, отриманими від
установ банку. Витрати мають враховуватися у
тому періоді, до якого вони належать, та
відображаються за відповідними рахунками
класу 7 як витрати за операціями з філіями
(групи 708, 718, 738, 748).
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих витрат за коштами, отриманими
від установ банку до часу їх сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів при їх сплаті.
3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з
готівкою між установами банку
Призначення рахунку: облік дебіторської
заборгованості за операціями з підкріплення
готівкою банку або його філій.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості за операціями з
підкріплення готівкою банку та його філій.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, що надійшла до каси, або
повернення безготівкових коштів.
3907 П Кредиторська заборгованість за операціями
з готівкою між установами банку
Призначення рахунку: облік кредиторської
заборгованості за операціями з підкріплення
готівкою банку або його філій.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості, що виникла за
операціями з підкріплення готівкою банку
або його філій.
За дебетом рахунку проводиться сума
відісланої готівки або безготівкових
коштів.
391 Розрахунки з небанківськими структурними
підрозділами, що знаходяться на кошторисному
фінансуванні банків
3910 А Поточний рахунок у банку, що здійснює
кошторисне фінансування
Призначення рахунку: облік небанківськими
структурними підрозділами коштів, які
знаходяться на поточних рахунках у банку.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
надійшли на поточні рахунки згідно з
режимом роботи цих рахунків.
За кредитом рахунку проводяться суми
використаних коштів, а також повернення
коштів банку в кореспонденції з рахунком
N 3913.
3911 АП Поточні рахунки небанківських структурних
підрозділів, що знаходяться на кошторисному
фінансуванні банку
Призначення рахунку: облік коштів
небанківських структурних підрозділів для
проведення розрахунків.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надходять на поточні рахунки підрозділів.
За дебетом рахунку проводяться суми
перерахувань, виплат за розпорядженням
власників рахунків, а також повернення
коштів банку в кореспонденції з рахунком
N 3912.
3912 А Розрахунки з небанківськими структурними
підрозділами, що знаходяться на
кошторисному фінансуванні банків, за
перерахованими їм коштами
Призначення рахунку: облік розрахунків з
небанківськими структурними підрозділами,
що знаходяться на кошторисному фінансуванні
банків.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
перерахованих небанківським структурним
підрозділам у межах їх кошторисів, у
кореспонденції з рахунком N 3911.
За кредитом рахунку проводяться суми
використаних коштів на підставі звітів
підрозділів у кореспонденції з рахунками
витрат, а також суми повернених коштів у
кореспонденції з рахунком N 3911.
3913 П Розрахунки з банком, що здійснює кошторисне
фінансування, за отриманими коштами
Призначення рахунку: облік розрахунків з
банком, що здійснює кошторисне
фінансування, за отриманими коштами.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
отримані підрозділами в межах кошторису, в
кореспонденції з рахунком N 3910.
За дебетом рахунку проводяться суми
використаних коштів, а також повернення
коштів банку в кореспонденції з рахунком
N 3910.
392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями та
іншими підвідомчими установами
3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не
були підтверджені установами банків,
розташованими в Україні
Призначення рахунку: відкриваються на
балансі регіональних розрахункових палат
банку для обліку дебетових сум, що не
були підтверджені протягом робочого дня.
Відкриваються для кожної банківської
установи, якій відкрито рахунок у головному
відділенні банку. Залишків за рахунком за
станом на 1 січня не повинно бути.
За дебетом рахунку враховуються дебетові
суми, за якими не надійшло електронне
підтвердження від банку-одержувача платежу.
За кредитом рахунку здійснюється
перерахування сум, за якими надійшло
електронне підтвердження банку-одержувача
платежу, та зарахування на рахунок
банку-одержувача платежу.
3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не
були підтверджені установами банків,
розташованими в Україні
Призначення рахунку: відкриваються на
балансі регіональних розрахункових палат
банку для обліку кредитових сум, що не були
підтверджені протягом робочого дня.
Відкриваються для кожної банківської
установи, якій відкрито рахунок у головному
відділенні банку. Залишків за рахунком за
станом на 1 січня не повинно бути.
За кредитом рахунку враховуються суми, за
якими не надійшло електронне підтвердження
від банку-одержувача коштів.
За дебетом рахунку здійснюється
перерахування сум на рахунок
банку-одержувача після отримання
підтвердження.

( Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 520 ( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 319 ( v0319500-99 ) від
30.06.99, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 472 ( z0942-00 )
від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 338
( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003,
N 356 ( z0796-03 ) від 20.08.2003 )

4 Фінансові та капітальні інвестиції
41 Інвестиції в асоційовані компанії
410 Інвестиції в асоційовані компанії
4102 А Інвестиції в асоційовані банки
4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські
фінансові установи
4109 А Інвестиції в інші асоційовані компанії
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в асоційовані компанії.
За дебетом рахунків проводяться суми
інвестицій в асоційовані компанії та суми
дооцінки в разі збільшення їх балансової
вартості.
За кредитом рахунків проводяться суми
повернення інвестицій чи переведення їх до
іншого портфеля банку та суми уцінки в разі
зменшення їх балансової вартості.
42 Інвестиції в дочірні компанії
420 Інвестиції в дочірні компанії
4202 А Інвестиції в дочірні банки
4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові
установи
4209 А Інвестиції в інші дочірні компанії
Призначення рахунків: облік інвестицій банку
в дочірні компанії.
За дебетом рахунків проводяться суми
інвестицій в дочірні компанії та суми
дооцінки в разі збільшення їх балансової
вартості.
За кредитом рахунків проводяться суми
повернення інвестицій чи переведення до
іншого портфеля банку, а також суми уцінки в
разі зменшення їх балансової вартості.
43 Нематеріальні активи
Нематеріальні активи - це вартість придбаних банком прав
користування землею, об'єктами промислової та
інтелектуальної власності, а також інших майнових прав,
що визнаються об'єктом права власності банку і приносять
дохід.
Нематеріальні активи обліковуються в бухгалтерському
обліку за первісною (переоціненою) вартістю.
430 Нематеріальні активи
4300 А Нематеріальні активи
Призначення рахунку: облік вартості
засобів, які не мають матеріально-речової
форми, однак дають прибуток чи створюють
умови для нормальної діяльності банку і
отримання прибутку.
За дебетом рахунку проводиться вартість
придбаних нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводиться вартість
нематеріальних активів, що вибули з
балансу.
4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних
активів
Призначення рахунку: облік накопиченої амортизації нематеріальних активів, що
належать банку.
За кредитом рахунку проводиться сума
нарахованої амортизації.
За дебетом рахунку проводиться сума
накопиченої амортизації нематеріальних
активів, що вибули з балансу.
431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
4310 А Капітальні інвестиції за невведеними в
експлуатацію нематеріальними активами
Призначення рахунку: облік капітальних
інвестицій у нематеріальні активи, що
створені чи придбані банком. Цей рахунок
використовується до часу введення в дію
нематеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми
придбаних нематеріальних активів або
витрати на їх створення до часу введення
їх у дію.
За кредитом рахунку проводяться суми
введених у дію нематеріальних активів.
432 Гудвіл, що виник у результаті придбання
4320 П Негативний гудвіл
Призначення рахунку: облік негативного
гудвілу.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості негативного гудвілу, що виникає в
покупця в результаті придбання як наслідок
об'єднання компаній.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення вартості негативного гудвілу, що
визнані як дохід.
4321 А Гудвіл
Призначення рахунку: облік гудвілу, що
виникає в результаті придбання іншої
компанії як наслідок об'єднання.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості гудвілу, що виникає в результаті
придбання як наслідок об'єднання компаній.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованої амортизації гудвілу і суми
будь-яких втрат від зменшення його
корисності
44 Основні засоби
Рахунки розділу "Основні засоби" призначено для обліку
та узагальнення інформації про наявність і рух власних
або отриманих на умовах фінансового лізингу оренди)
об'єктів, які віднесені до складу основних засобів.
440 Основні засоби
4400 А Основні засоби
Призначення рахунку: облік власних та
отриманих у фінансовий лізинг (оренду)
основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми
придбаних основних засобів та їх дооцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості основних засобів, що вибули, та
суми їх уцінки.
4409 КА Знос основних засобів
Призначення рахунку: облік зносу основних
засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу
основних засобів, що вибули з балансу.
443 Капітальні інвестиції за основними засобами
4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним
будівництвом і за невведеними в
експлуатацію основними засобами
Призначення рахунку: облік капітальних
інвестицій за незавершеним будівництвом,
придбаними основними засобами, засобами,
що отримані у фінансовий лізинг (оренду)
та не введені в експлуатацію.
За дебетом рахунку проводяться суми
витрат на будівництво і за придбаними
основними засобами.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат
у разі введення в експлуатацію основних
засобів.
4431 А Обладнання, що потребує монтажу
Призначення рахунку: облік обладнання, що
потребує монтажу.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості придбаного обладнання, що
потребує монтажу.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості обладнання, переданого для
монтажу.
45 Інші необоротні матеріальні активи
Рахунки розділу "Інші необоротні матеріальні активи"
призначено для обліку та узагальнення інформації про
наявність і рух інших необоротних матеріальних активів,
які не відображені в складі об'єктів обліку на рахунках
розділу 44 "Основні засоби"
450 Інші необоротні матеріальні активи
4500 А Інші необоротні матеріальні активи
Призначення рахунку: облік інших необоротних
матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості
придбаних інших необоротних матеріальних
активів.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості інших необоротних матеріальних
активів, що вибули.
4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів
Призначення рахунку: облік зносу інших
необоротних матеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованого зносу інших необоротних
матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу
інших необоротних матеріальних активів у
разі їх вибуття.
453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що
прийняті в оперативний лізинг (оренду)
4530 А Капітальні інвестиції за основними
засобами, що прийняті в оперативний
лізинг (оренду)
Призначення рахунку: облік капітальних
інвестицій за основними засобами, що
прийняті в оперативний лізинг (оренду).
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
на поліпшення об'єкта оперативного лізингу
(оренди) до часу його завершення.
За кредитом рахунку проводяться суми
завершених капітальних інвестицій у
створення (будівництво) інших необоротних
матеріальних активів.
( Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000,
N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 )
від 20.08.2003 )

5 Капітал банку
Капітал банку - залишкова вартість активів банку після
вирахування всіх його зобов'язань. Цей клас складається з двох розділів: Розділ 50 - "Статутний капітал та інші фонди банку". Розділ 51 - "Результати переоцінки". Загальні резерви та прибуток минулих років - це кошти, що
мають забезпечувати зобов'язання банку та покривати збитки. Прибуток чи збиток минулих років - це залишковий результат
діяльності банку за минулі роки. Результат поточного року формується за рахунок чистого
прибутку, що визначається як різниця між доходами (рахунки шостого
класу) та видатками (рахунки сьомого класу), що визнаються за
правилами фінансового обліку. На рахунках прибутку відображається
економічний, а не касовий прибуток. Економічний прибуток є
показником ефективності діяльності банку за відповідний період. Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами,
кредиторами та рахунками готівкових коштів лише у разі сплати
дивідендів та внесків від акціонерів, збільшення капіталу банку
шляхом переоцінки активів. У будь-якому іншому разі рахунки
п'ятого класу кореспондують тільки між собою.
50 Статутний капітал та інші фонди банку
500 Статутний капітал банку
5000 П Зареєстрований статутний капітал банку
Призначення рахунку: облік зареєстрованого
розміру статутного капіталу банку. Облік
акцій ведеться за номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми
збільшення зареєстрованого статутного
капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення зареєстрованого статутного
капіталу або суми несплаченого у
встановлений строк зареєстрованого
капіталу.
5001 КП Несплачений зареєстрований
статутний капітал банку
Призначення рахунку: облік сум
зареєстрованого, але несплаченого
статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми
зареєстрованого, але несплаченого
статутного капіталу в кореспонденції з
рахунком N 5000 "Зареєстрований статутний
капітал банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
сплаченого статутного капіталу або суми
несплаченого у встановлений строк
зареєстрованого капіталу.
5002 КП Власні акції, які викуплені в акціонерів
Призначення рахунку: облік викуплених
банком акцій. На рахунку відображаються
суми акцій, викуплених у їх власників.
Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю
та вартістю викупу списується в межах
кредитових залишків спочатку з рахунку 5010
"Емісійні різниці", а потім - з рахунку
5022 "Інші фонди банку".
За дебетом рахунку проводяться суми
викуплених акцій.
За кредитом рахунку проводяться суми реалізованих та анульованих акцій.
5003 П Дивіденди, які направлені на збільшення
статутного капіталу
Призначення рахунку: облік дивідендів,
направлених на збільшення статутного
капіталу до часу його реєстрації.
За кредитом рахунку проводяться суми
дивідендів, направлених на збільшення
статутного капіталу.
За дебетом рахунку перераховуються суми
дивідендів: у разі збільшення статутного
капіталу на рахунки 5000 "Зареєстрований
статутний капітал банку" та 5010 "Емісійні
різниці"; у разі відмови в реєстрації
сплачуються за рішенням загальних зборів
банку акціонерам або зараховуються на
рахунок 5022 "Інші фонди банку".
501 Емісійні різниці
5010 П Емісійні різниці
Призначення рахунку: облік різниці між
номінальною вартістю акції та ціною її
розміщення. При подальшому викупі власних
акцій різниця між номінальною вартістю та
ціною викупу акцій списується з цього ж
рахунку в межах залишку.
За кредитом рахунку проводяться суми
позитивної різниці при первинному та
подальшому розміщенні акцій.
За дебетом рахунку проводяться суми
списання різниці між ціною викупу та
номінальною вартістю акцій у разі викупу
власних акцій у межах залишку.
502 Загальні резерви та фонди банку
5020 П Загальні резерви
Призначення рахунку: облік загальних
резервів під певні ризики банку (наприклад,
кредитні ризики). Цей рахунок кореспондує
тільки з рахунками п'ятого класу.
За кредитом рахунку проводяться суми
прибутку, направлені на формування резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення резервів.
5021 П Резервні фонди
Призначення рахунку: облік резервних фондів
банку. Фонди створюються згідно із
законодавством. Резервні фонди банку
утворюються за рахунок прибутку. Кошти
резервних фондів призначені для покриття
можливих збитків та інших витрат.
Відрахування в резервні фонди здійснюється
в розмірах, передбачених законодавством.
За кредитом рахунку проводяться суми
надходжень у резервні фонди.
За дебетом рахунку проводяться суми на
покриття збитків та інших витрат,
передбачених законодавством.
5022 П Інші фонди банку
Призначення рахунку: облік інших фондів
банку, сформованих за рахунок прибутку.
За кредитом рахунку відображаються суми
надходжень в інші фонди банку.
За дебетом рахунку відображаються суми:
спрямовані на покриття сум збитків звітного
та/або минулих років; відрахувань до
загальних та резервних фондів; списань
емісійних різниць у разі недостатності
коштів на рахунку 5010 "Емісійні різниці";
сплати дивідендів за привілейованими акціями
та інші суми відповідно до законодавства
України.
503 Результати минулих років
5030 П Нерозподілені прибутки минулих років
Призначення рахунку: облік прибутків минулих
років до їх розподілу.
За кредитом рахунку відображаються суми
підтверджених прибутків минулих років;
перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що
раніше були переоцінені, у разі їх вибуття.
За дебетом рахунку відображаються суми
розподіленого прибутку згідно з рішенням
загальних зборів акціонерів відповідно до
законодавства України.
5031 А Непокриті збитки минулих років
Призначення рахунку: облік підтверджених
збитків минулих років до їх покриття.
За дебетом рахунку відображається облік
підтверджених сум непокритих збитків минулих
років.
За кредитом рахунку відображаються суми
покриття збитків минулих років.
5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження
Призначення рахунку: облік збитку звітного
року до його затвердження загальними зборами
акціонерів.
За дебетом рахунку проводяться суми в
порядку закриття рахунків витрат звітного
року.
За кредитом рахунку проводяться суми в
порядку закриття рахунків обліку доходів
звітного року; суми покриття збитку; суми
підтверджених загальними зборами акціонерів, збитків на рахунок 5031
"Непокриті збитки минулих років" до їх
покриття.
504 Результати звітного року, що очікують затвердження 5040 П Прибуток звітного року, що очікує
затвердження
Призначення рахунку: облік прибутку звітного
року до його затвердження загальними зборами
акціонерів.
За кредитом рахунку проводяться суми в
порядку закриття рахунків обліку доходів
звітного року.
За дебетом рахунку проводяться суми в
порядку закриття рахунків витрат звітного
року; суми розподілу прибутку за рішенням
загальних зборів акціонерів згідно із
законодавством України; суми підтвердженого
нерозподіленого прибутку на рахунок 5030
"Нерозподілені прибутки минулих років" до
його розподілу загальними зборами
акціонерів.
51 Результати переоцінки
510 Результати переоцінки
5100 П Результати переоцінки основних засобів
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми
дооцінки основних засобів та відновлення їх
корисності та суми визнаних відстрочених
податків за результатами уцінки основних
засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки
основних засобів та втрат від зменшення їх
корисності; суми перевищення попередніх
дооцінок залишкової вартості об'єктів
основних засобів та відновлення їх
корисності над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості та втрат від зменшення
їх корисності за кожним об'єктом, що раніше
був переоцінений, у разі його вибуття; суми
визнаних відстрочених податків за
результатами дооцінки основних засобів.
5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми
дооцінки нематеріальних активів та
відновлення їх корисності.
За дебетом рахунку проводяться суми
уцінки нематеріальних активів і втрат від
зменшення їх корисності; суми перевищення
попередніх дооцінок залишкової вартості
об'єктів нематеріальних активів та
відновлення їх корисності над сумою
попередніх уцінок залишкової вартості та
втрат від зменшення їх корисності за кожним
об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі
його вибуття.
5103 П Результати переоцінки інвестицій в
асоційовані та дочірні компанії
Призначення рахунку: облік результатів
переоцінки інвестицій в асоційовані та
дочірні компанії до часу реалізації
інвестицій.
За кредитом рахунку проводяться суми
збільшення вартості інвестицій в асоційовані
та дочірні компанії на частку інвестора в
сумі зміни величини власного капіталу
об'єкта інвестування.
За дебетом рахунку проводяться суми
зменшення вартості інвестицій в асоційовані
та дочірні компанії на частку інвестора в
сумі зміни величини власного капіталу
об'єкта інвестування; суми дооцінки в разі
реалізації інвестицій.
59 Результат поточного року

Доходи і витрати
Усі доходи і витрати банку включаються до класу 6 і 7
незалежно від порядку оподаткування. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного
періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення
зобов'язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками
акціонерів. Витрати - це зменшення економічної вигоди у звітному періоді
у формі відпливу або використання активів, або виникнення
заборгованості, що ведуть до зменшення власного капіталу і не є
розподіленням між акціонерами. Усі операційні доходи і витрати діляться на банківські та
небанківські. До банківських належать доходи і витрати, безпосередньо
пов'язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України
"Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ). Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і
витрати, які не відносяться до основної діяльності банку, але
забезпечують здійснення банківської діяльності. Обороти і залишки за рахунками доходів і витрат накопичуються
з початку звітного року і в кінці року закриваються на рахунок N
5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження. Сума доходів і витрат банку за операціями між філіями та
установами одного банку у консолідованому балансі банку -
юридичної особи на звітну дату повинна дорівнювати нулю. Детальну характеристику аналітичних рахунків класів 6 і 7
внутрішнього плану рахунків банки розробляють самостійно
відповідно до затвердженої облікової політики банку. ( Преамбулу
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001 )
( Розділ I виключено на підставі Постанови Національного
банку N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003 )
II. Небанківські операційні доходи і витрати
Небанківські операційні доходи (витрати) діляться на такі
групи: - адміністративні витрати; - інші небанківські операційні доходи (витрати). Адміністративні витрати - це витрати, пов'язані із
забезпеченням діяльності банківської установи. До них належать: витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії);
сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на
прибуток; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та
нематеріальних активів; інші експлуатаційні витрати (роботи і
послуги, що використовуються банком у процесі його комерційної
діяльності, SWIFT, винагорода посередникам, охорона тощо). Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у
процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою
діяльності банку. До них належать: доходи (витрати) від продажу основних засобів, нематеріальних
активів і фінансових інвестицій (вкладень у цінні папери на
інвестиції, в асоційовані і дочірні компанії); від орендних
операцій; доходи від продажу окремих небанківських послуг
(аудиторські послуги, підтримка програмного забезпечення,
консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій.
III. Створення резервів
Створення резервів - це визнання витрат для відображення
реального результату діяльності банку із урахуванням погіршення
якості його активів або підвищення ризиковості його операцій.
Резерви формуються під знецінення заборгованості за кредитами,
втрат від знецінення цінних паперів та під іншу сумнівну
дебіторську заборгованість, яка визначається у цей звітний період.
IV. Непередбачені доходи і витрати
Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони
відповідають таким ознакам: - виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий
характер - прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом
подій; - не повторюються по суті (наприклад, виникли через зміни у
правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів). Непередбачені доходи і витрати не можуть бути прийняті до
уваги для фінансової оцінки банку.
Визнання доходів і витрат
Доходи та витрати мають визнаватися такими, що належать до
того звітного періоду, до якого вони відносяться, незважаючи на
те, коли отримується або виплачується готівка чи її еквівалент. Установи, що звітують, відносять до відповідної статті звіту
нараховані суми доходів і витрат за кожним фінансовим інструментом
на кожну звітну дату в межах принципу обережності. Винагороди, комісійні та інші прибутки реєструються в міру
виконання операцій. Дивіденди, які отримуються, визнаються в тому періоді, в
якому банк отримує інформацію про їх оголошення. Обороти і залишки за рахунками доходів і витрат накопичуються
з початку звітного року і в кінці року закриваються на рахунок
N 5900 "Результат поточного року".
( Клас 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000,
N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 510 ( z0003-03 )
від 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356
( z0796-03 ) від 20.08.2003 )

6 Доходи
Усі доходи банку відображаються в бухгалтерському обліку за
рахунками класу 6 "Доходи" незалежно від порядку їх оподаткування. Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних
рахунків та їх детальну характеристику за балансовими рахунками
класу 6 внутрішнього плану рахунків відповідно до затвердженої
облікової політики банку. За кредитом рахунків проводяться суми доходів, які належать
до звітного періоду. За дебетом рахунків проводяться суми зменшення доходів або
суми збитків, що виникають за торговельними операціями (група
рахунків 620), під час зарахування результатів роботи за звітний
рік, що обліковуються на рахунках 5040 "Прибуток звітного року, що
очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року, що очікує
затвердження.
60 Процентні доходи
600 Процентні доходи за коштами, розміщеними в
Національному банку України
6000 П Процентні доходи за коштами до запитання в
Національному банку України
6002 П Процентні доходи за коштами, наданими
Національному банку України за операціями
РЕПО
6003 П Процентні доходи за короткостроковими
депозитами в Національному банку України
601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших
банках
6010 П Процентні доходи за коштами до запитання в
банках
6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт в
банках
6012 П Процентні доходи за короткостроковими
депозитами в банках
6013 П Процентні доходи за довгостроковими
депозитами в банках
6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт в
банках
6015 П Процентні доходи за коштами, наданими
банкам за операціями РЕПО
6016 П Процентні доходи за овердрафтом та
короткостроковими кредитами банкам
6017 П Процентні доходи за довгостроковими
кредитами банкам
6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом
(орендою), який наданий іншим банкам
602 Процентні доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності
6020 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів
господарської діяльності за овердрафтом
6021 П Процентні доходи за коштами, що надані
суб'єктам господарської діяльності за
операціями РЕПО
6022 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів
господарської діяльності за врахованими
векселями
6023 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів
господарської діяльності за факторинговими
операціями
6024 П Процентні доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за внутрішніми
торговельними операціями
6025 П Процентні доходи за кредитами суб'єктам
господарської діяльності за
експортно-імпортними операціями
6026 П Процентні доходи за іншими кредитами
суб'єктам господарської діяльності в поточну
діяльність
6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну
діяльність суб'єктам господарської
діяльності
6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом
(орендою), який наданий суб'єктам
господарської діяльності
603 Процентні доходи за кредитами органам загального
державного управління
6030 П Процентні доходи за кредитами центральним
органам державного управління
6031 П Процентні доходи за кредитами місцевим
органам державного управління
604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам
6040 П Процентні доходи за рахунками фізичних осіб
за овердрафтом
6041 П Процентні доходи за кредитами під платіжні
картки фізичним особам
6042 П Процентні доходи за кредитами фізичним
особам на поточні потреби
6043 П Процентні доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність фізичним особам
605 Процентні доходи за цінними паперами
6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку на продаж
6051 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у портфелі банку до погашення
6052 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами
в портфелі банку на продаж
6053 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами
в портфелі банку до погашення
6054 АП Процентні доходи за цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж.
6055 АП Процентні доходи за цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у
портфелі банку до погашення.
6056 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
рефінансуються Національним банком України,
у торговому портфелі банку
6057 АП Процентні доходи за цінними паперами
в торговому портфелі банку.
608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими
установами банку
6080 П Процентні доходи за операціями з філіями та
іншими установами банку
609 Інші процентні доходи
6099 П Інші процентні доходи
61 Комісійні доходи
610 Комісійні доходи за операціями з банками
6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування банків
6101 П Комісійні доходи від кредитного
обслуговування банків
6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними
паперами для банків
6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному
ринку та ринку банківських металів для
банків
6106 П Комісійні доходи від довірчого
обслуговування банків
6108 П Комісійні доходи за позабалансовими
операціями з банками
6109 П Інші комісійні доходи за операціями з
банками
611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами
6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування клієнтів
6111 П Комісійні доходи від кредитного
обслуговування клієнтів
6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними
паперами для клієнтів
6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному
ринку та ринку банківських металів для
клієнтів
6116 П Комісійні доходи від довірчого
обслуговування клієнтів
6118 П Комісійні доходи за позабалансовими
операціями з клієнтами
6119 П Інші комісійні доходи за операціями з
клієнтами
618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими
установами банку
6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями та
іншими установами банку
62 Результат від торговельних операцій
620 Результат від торговельних операцій
6203 АП Результат від торгових операцій з
цінними паперами в торговому портфелі банку
6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою
та банківськими металами
6209 АП Результат від торговельних операцій з
іншими фінансовими інструментами
63 Інші операційні доходи
630 Дохід у вигляді дивідендів
6300 П Дохід у вигляді дивідендів
631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії
6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії
6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії
638 Інші операційні доходи за операціями з філіями
та іншими установами банку
6380 П Інші операційні доходи за операціями з
філіями та іншими установами банку
639 Інші операційні доходи
6393 АП Результат від продажу цінних паперів з
портфеля банку на продаж
6394 П Позитивний результат від продажу цінних
паперів на інвестиції, вкладень в
асоційовані і дочірні компанії
6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)
6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг
фінансового характеру
6397 П Штрафи, пені, що отримані банком
6399 П Інші операційні доходи
64 Інші доходи
649 Інші доходи
6490 П Позитивний результат від продажу
нематеріальних активів та основних засобів.
6499 П Інші доходи
67 Повернення списаних активів
671 Повернення списаних активів
6710 П Повернення раніше списаної сумнівної
дебіторської заборгованості за
операціями з банками
6711 П Повернення раніше списаної сумнівної
заборгованості інших банків
6712 П Повернення раніше списаної сумнівної
заборгованості за кредитами, які
надані клієнтам
6713 П Повернення раніше списаної сумнівної
заборгованості від знецінення цінних
паперів на продаж
6714 П Повернення раніше списаної сумнівної
заборгованості від знецінення цінних
паперів у портфелі банку до погашення
6715 П Повернення раніше списаної сумнівної
іншої дебіторської заборгованості
та інших активів банку
6717 П Повернення раніше списаних безнадійних
доходів минулих років

68 Непередбачені доходи
680 Непередбачені доходи
6809 П Непередбачені доходи
( Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 579 ( z0899-99 ) від 08.12.99,
N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) від
29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 338 ( z0780-02 )
від 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356
( z0796-03 ) від 20.08.2003 )

7 Витрати
Усі витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за
рахунками класу 7 "Витрати" незалежно від порядку їх
оподаткування.
Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних
рахунків та їх детальну характеристику за балансовими рахунками
класу 7 внутрішнього плану рахунків відповідно до затвердженої
облікової політики банку.
За дебетом рахунків проводяться суми витрат.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат та
списуються суми витрат під час формування результату роботи за
звітний рік, які зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного
року, що очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року, що
очікує затвердження".
70 Процентні витрати
700 Процентні витрати за коштами, отриманими від
Національного банку України
7000 А Процентні витрати за коштами до запитання,
отриманими від Національного банку України
7002 А Процентні витрати за коштами, які отримані
від Національного банку України за
операціями РЕПО
7003 А Процентні витрати за короткостроковими
кредитами, які отримані від Національного
банку України
7004 А Процентні витрати за довгостроковими
кредитами, які отримані від Національного
банку України
7005 А Процентні витрати за короткостроковими
депозитами, що отримані від Національного
банку України
7006 А Процентні витрати за довгостроковими
депозитами, що отримані від Національного
банку України

701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших
банків
7010 А Процентні витрати за коштами до запитання
інших банків
7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт
інших банків
7012 А Процентні витрати за короткостроковими
депозитами інших банків
7013 А Процентні витрати за довгостроковими
депозитами інших банків
7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт
інших банків
7015 А Процентні витрати за коштами, які отримані
від інших банків за операціями РЕПО
7016 А Процентні витрати за іншими
короткостроковими кредитами інших банків
7017 А Процентні витрати за довгостроковими
кредитами інших банків
702 Процентні витрати за коштами суб'єктів
господарської діяльності
7020 А Процентні витрати за коштами до запитання
суб'єктів господарської діяльності
7021 АП Процентні витрати за строковими коштами,
які отримані від суб'єктів господарської
діяльності
7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом
(орендою)
703 Процентні витрати за коштами бюджету та
позабюджетних фондів України
7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та
позабюджетних фондів України
704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб
7040 А Процентні витрати за коштами до запитання
фізичних осіб
7041 АП Процентні витрати за строковими коштами,
які отримані від фізичних осіб
705 Процентні витрати за цінними паперами власного
боргу
7050 АП Процентні витрати за короткостроковими
цінними паперами власного боргу, які
емітовані банком, крім ощадних сертифікатів
7051 АП Процентні витрати за довгостроковими
цінними паперами власного боргу, які
емітовані банком, крім ощадних
сертифікатів
7052 АП Процентні витрати за короткостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами
власного боргу, які емітовані банком
7053 АП Процентні витрати за довгостроковими
ощадними (депозитними) сертифікатами
власного боргу, які емітовані банком
706 Процентні витрати за кредитами, що отримані
від міжнародних та інших фінансових організацій
7060 А Процентні витрати за короткостроковими
кредитами, що отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій
7061 А Процентні витрати за довгостроковими
кредитами, що отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій
707 Процентні витрати за коштами небанківських
фінансових установ
7070 А Процентні витрати за коштами до запитання
небанківських фінансових установ
7071 АП Процентні витрати за строковими коштами,
які отримані від небанківських фінансових
установ
708 Процентні витрати за операціями з філіями та іншими
установами банку
7080 А Процентні витрати за операціями з філіями
та іншими установами банку
709 Інші процентні витрати
7096 А Процентні витрати за субординованим боргом
7099 А Інші процентні витрати
71 Комісійні витрати
710 Комісійні витрати
7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове
обслуговування
7101 А Комісійні витрати на кредитне
обслуговування
7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними
паперами
7104 А Комісійні витрати за операціями на
валютному ринку та ринку банківських
металів
7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування
7108 А Комісійні витрати за позабалансовими
операціями
7109 А Інші комісійні витрати
718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими
установами банку
7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями
та іншими установами банку
73 Інші операційні витрати
731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні
компанії
7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії
7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії
738 Інші операційні витрати за операціями з філіями
та іншими установами банку
7380 А Інші операційні витрати за операціями з
філіями та іншими установами банку
739 Інші операційні витрати
7392 А Витрати на аудит
7394 А Негативний результат від продажу цінних
паперів на інвестиції, вкладень в
асоційовані і дочірні компанії
7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)
7396 А Витрати за отриманими консультаційними
послугами фінансового характеру
7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком
7399 А Інші операційні витрати
74 Загальні адміністративні витрати
740 Витрати на утримання персоналу
7400 А Основна і додаткова заробітна плата
7401 А Внески, збори на обов'язкове державне
пенсійне та соціальне страхування
7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні
виплати
7404 А Витрати на підготовку кадрів
7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту
працівників
7409 А Інші витрати на утримання персоналу
741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів,
крім податку на прибуток
7410 А Податок на додану вартість
7411 А Податок на землю
7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
7419 А Сплата інших податків та обов'язкових
платежів, крім податку на прибуток
742 Витрати на утримання основних засобів та
нематеріальних активів
7420 А Витрати на утримання власних основних
засобів та нематеріальних активів
7421 А Витрати на утримання основних засобів, що
отримані в лізинг (оренду)
7423 А Амортизація
743 Інші експлуатаційні та господарські витрати
7430 А Витрати на комунальні послуги
7431 А Господарські витрати
7432 А Витрати на охорону
7433 А Інші експлуатаційні витрати
744 Витрати на телекомунікації
7440 А Витрати на СЕП
7441 А Витрати на інші системи банківського зв'язку
7442 А Поштово-телефонні витрати
745 Інші адміністративні витрати
7452 А Витрати на відрядження
7454 А Представницькі витрати
7455 А Витрати на маркетинг та рекламу
7456 А Спонсорство та доброчинність
7457 А Інші адміністративні витрати
749 Інші витрати
7490 А Негативний результат від вибуття
нематеріальних активів та основних засобів
7499 А Інші витрати
77 Відрахування в резерви
770 Відрахування в резерви
7700 АП Відрахування в резерв під дебіторську
заборгованість за операціями з банками
7701 АП Відрахування в резерв під заборгованість
інших банків
7702 АП Відрахування в резерв під заборгованість
за наданими кредитами клієнтам
7703 АП Відрахування в резерв під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж
7704 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних
паперів у портфелі банку до погашення
7705 АП Відрахування в резерв під можливі
втрати за дебіторською заборгованістю
та іншими активами банку
7706 АП Відрахування в банківські резерви на
покриття ризиків та втрат
772 Відрахування в резерви під заборгованість
за нарахованими доходами
7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість
за нарахованими доходами
78 Непередбачені витрати
780 Непередбачені витрати
7809 А Непередбачені витрати
79 Податок на прибуток
790 Податок на прибуток
7900 АП Податок на прибуток

( Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99,
N 319 ( v0319500-99 ) від 30.06.99, N 579 ( z0899-99 ) від
08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 )
від 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002,
N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) від
20.08.2003 )

8 Управлінський облік
9 Позабалансові рахунки
Згідно із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
елемент активу або пасиву проводиться на рахунках балансу у тому
разі, якщо він задовольняє дві вимоги: 1. Імовірно, що банк отримає або втратить будь-яку майбутню
економічну вигоду (наприклад, гроші), пов'язану з цим елементом
активу або пасиву. 2. Цей елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути
досить точно виміряна. Елементи активу або пасиву, які не задовольняють ці дві
вимоги, обліковуються за позабалансовими рахунками. За рахунками дев'ятого класу обліковуються: - Вимоги та зобов'язання банку, які можуть виникнути в
майбутні періоди та за якими банк зазнає ризику. - Документи і цінності. - Розрахунки за операціями з приватизації. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками,
як і за балансовими, ведеться за системою подвійного запису.
Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.
Характеристика рахунків - актив або пасив визначається таким
чином: - позабалансовий рахунок - активний, якщо при переведенні
його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок
N 9020 "Гарантії, що надані клієнтам" - активний, тому що у
разі, якщо клієнт виявиться неплатоспроможним, банк буде змушений
платити за наданою гарантією і буде дебетувати рахунок балансу
"Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями" або "Інша
дебіторська заборгованість за операціями з банками". ( Абзац із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 338 ( z0780-02 )
від 10.09.2002 ) - позабалансовий рахунок - пасивний, якщо при переведенні
його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок
N 9110 "Зобов'язання з кредитування, які отримані від банків" -
пасивний, тому що у разі, якщо банк скористається, наприклад,
кредитною лінією, він буде кредитувати рахунок балансу з групи
N 162 "Кредити, які отримані від інших банків". ( Абзац із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 338 ( z0780-02 )
від 10.09.2002 ) Для відображення операцій за системою подвійного запису
використовуються рахунки розділу N 99. Позабалансові рахунки
можуть також кореспондувати між собою без використання
контррахунків Усі рахунки дев'ятого класу поділяються на 3 частини: 1. Рахунки розділів 90-95 використовуються для обліку
операцій, які є ризиковими для банку. Це зобов'язання та вимоги за
укладеними, але ще не виконаними угодами, як, наприклад, кредитні
лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви,
різні гарантійні зобов'язання, зобов'язання за цінними паперами,
спотові, форвардні та умовні контракти з купівлі-продажу іноземної
валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90-95 можуть бути активними або пасивними. За рахунками розділів 90-95 обліковуються операції лише за
угодами, які мають юридичну силу. ( Абзац із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 120 ( z0261-03 ) від
19.03.2003 ) 2. Рахунки розділів 96-98 використовуються для обліку
документів, цінностей та розрахунків за операціями з приватизації.
Всі рахунки цих розділів активні. 3. Рахунки розділу 99 використовуються для обліку
позабалансових операцій на контррахунках, які використовуються для
подвійного запису. Контррахунки відкриваються в аналітичному
обліку у будь-якому розрізі на розсуд банку. Наприклад: - у розрізі контрагентів - тоді на контррахунку кожного
контрагента буде відображатися позиція банку за позабалансовими
зобов'язаннями і вимогами до цього контрагента; - у розрізі фінансових інструментів; - як технічні рахунки без аналітичного змісту.
90 Зобов'язання і вимоги за усіма видами гарантій
900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що
надані банкам
Призначення рахунків цієї групи: облік усіх
видів гарантійних зобов'язань, які надані банкам.
У разі виконання таких зобов'язань банк має
оформити операцію як міжбанківський сумнівний
кредит або як дебіторську заборгованість іншого
банку у разі, якщо надана гарантія була забезпечена контргарантією платоспроможного банку.
За рахунками цієї групи обліковуються акцепти;
прямі гарантії, надані банкам, незалежно від того,
отримали ці банки кредит або самі видали гарантію;
гарантії, для яких існує отримана контргарантія.
9000 А Гарантії, що надані банкам
Призначення рахунку: облік усіх видів
гарантій та поручительств, наданих банкам.
За цим рахунком здійснюється облік як
простих гарантій, так і гарантій, для яких
отримані контргарантії, що обліковуються за
рахунками 9015 або 9036.
За дебетом рахунку проводяться суми
гарантій та поручительств, що надані
банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми
невикористаних гарантій та поручительств
після закінчення строку їх дії, гарантій
та поручительств, що визнані сумнівними,
або виплачених гарантій та поручительств.
9001 А Підтверджені акредитиви
Призначення рахунку: облік підтверджених
банком непокритих безвідкличних
акредитивів. Цей рахунок не
використовується банком, що відкрив
акредитив (банком покупця).
За дебетом рахунку проводяться суми
підтверджених акредитивів.
За кредитом рахунку проводяться суми
невикористаних акредитивів після закінчення
строку їх дії; сумнівних підтверджених
акредитивів (виконання яких є ймовірним),
які переносяться на рахунок N 9090; або
виплачених акредитивів.
9002 А Акцепти, що надані банкам
Призначення рахунку: рахунок відкривається
в банку, який акцептує платіжний документ
на користь іншого банку. За цим рахунком
також обліковуються акцепти, що видані
банком постачальника за дорученням
кореспондентів на виконання угод за
акредитивами. Враховані (дисконтовані)
акцепти мають відображатися в другому класі
Плану рахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми
акцептованих документів.
За кредитом рахунку проводяться суми
невикористаних акцептів після закінчення
строку їх дії; сумнівних акцептів, які
переносяться на рахунок N 9090;
виплачених зобов'язань за акцептами.
9003 А Авалі, що надані за банки
Призначення рахунку: облік авалів, наданих
за банки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
авалів.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання авалів після оплати векселя
платником або в разі виконання зобов'язання
за наданим авалем.
901 Гарантії, отримані від банків
9010 П Прості гарантії, що отримані від банків
Призначення рахунку: облік прямих гарантій,
отриманих від банків, для яких не існує
пов'язаної гарантії, виданої іншому
контрагенту.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунку проводяться суми
використаних гарантій і поручительств, а
також суми невикористаних гарантій після
закінчення строку їх дії.
9015 П Контргарантії, що отримані від банків
Призначення рахунку: облік гарантій,
отриманих від банків, для яких існує
пов'язана гарантія, видана іншому
контрагенту і яка обліковується за
рахунками N 9000 або N 9020. За цим
рахунком також обліковуються гарантії,
отримані від банків, які відкривають
акредитив, у разі, якщо цей акредитив був
підтверджений банком продавця (на
позабалансі якого відкривається цей
рахунок) або банк продавця акцептував
платіжні документи щодо акредитиву.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих контргарантій.
За дебетом рахунку проводяться суми
використаних контргарантій або суми
невикористаних контргарантій після
закінчення строку їх дії.
902 Гарантії, надані клієнтам
9020 А Гарантії, що надані клієнтам
Призначення рахунку: облік наданих
клієнтам (крім банків) гарантій. Гарантії,
які надані банкам як забезпечення кредитів,
отриманих клієнтами, позичальниками цих
банків, проводяться як гарантії, що надані
клієнтам. За цим рахунком здійснюється облік
як простих гарантій, так і гарантій, для
яких існує відповідна отримана
контргарантія, що обліковується за
рахунками NN 9015 або 9036.
За дебетом рахунку проводяться суми
гарантій, що надані клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми
невикористаних гарантій після закінчення
їх дії; гарантій, що стали сумнівними і
які переносяться на рахунок N 9091; або
використаних гарантій.
9023 А Авалі, що надані за клієнтів
Призначення рахунку: облік авалів, наданих
за клієнтів (крім банків).
За дебетом рахунку проводяться суми наданих
авалів.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання авалів після оплати векселя
платником або в разі виконання зобов'язання
за наданим авалем.
903 Гарантії, що отримані від клієнтів
9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду
України
9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів,
крім Уряду України
Призначення рахунків: облік прямих гарантій
і поручительств, що отримані від Уряду
України або клієнтів, та страхових свідоцтв.
Для цих гарантій і поручительств немає
гарантії, що видана іншому контрагенту.
За кредитом рахунків проводяться суми
отриманих гарантій і поручительств та
страхових свідоцтв.
За дебетом рахунків проводяться суми
невикористаних гарантій після закінчення їх
строку дії або використаних гарантій і
поручительств та страхових свідоцтв.
9036 П Контргарантії, що отримані від
клієнтів
Призначення рахунку: облік контргарантій
і поручительств, які отримані від клієнтів
за умови, що вони безвідкличні та існує
угода за будь-якою формою, що має юридичну
силу. Для цих гарантій і поручительств
існує пов'язана гарантія, видана іншому
контрагенту і яка обліковується за
рахунками N 9000 або N 9020.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунку проводяться суми
використаних гарантій і поручительств, а
також суми невикористаних гарантій після
закінчення строку їх дії.
909 Сумнівні гарантії та поручительства
9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам
9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам
Призначення рахунків: облік наданих банком
гарантій, за якими існує реальна
ймовірність їх виконання.
За дебетом рахунків проводяться суми
гарантійних зобов'язань, що стали
сумнівними.
За кредитом рахунків проводяться суми
виконаних гарантійних зобов'язань і тих, що
перестали бути сумнівними гарантійними
зобов'язаннями після закінчення строку їх
дії.
91 Зобов'язання з кредитування, надані та отримані
910 Зобов'язання з кредитування, які надані банкам
9100 А Зобов'язання з кредитування, які надані
банкам
Призначення рахунку: облік кредитних ліній
та інших зобов'язань перед банками, які
передбачають надання їм кредитів на першу
вимогу.
За дебетом рахунку проводяться суми
зобов'язань з кредитування.
За кредитом рахунку проводяться суми
виконаних зобов'язань (використана частина
кредитів, яка переходить на балансові
рахунки за призначенням) або суми
невикористаних зобов'язань після закінчення
строку дії кредитного договору.
911 Зобов'язання з кредитування, які отримані від
банків
9110 П Зобов'язання з кредитування, які отримані
від банків
Призначення рахунку: облік усіх видів
зобов'язань з кредитування, отриманих від
банків.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих зобов'язань з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми
виконаних (використана частина кредитів,
яка переходить на балансові рахунки за
призначенням) або невикористаних
зобов'язань після закінчення строку їх дії.
912 Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам
9122 А Непокриті акредитиви
Призначення рахунку: облік зобов'язань
банку, який відкриває безвідкличний
акредитив банку (банку покупця). Ці
зобов'язання не забезпечені депозитом
покупця. Цей рахунок також використовується
у разі акцепту банком покупця або за його
дорученням платіжних документів за
акредитивом.
За дебетом рахунків проводяться суми
відкритих непокритих акредитивів або
акцептів щодо акредитивів.
За кредитом рахунків проводяться суми
виконаних акредитивів або суми сплачених
зобов'язань за ними.
9129 А Інші зобов'язання з кредитування, які
надані клієнтам
Призначення рахунку: облік зобов'язань
з фінансування клієнтів (наприклад,
кредитних ліній).
За дебетом рахунку проводяться суми виданих
зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми
виконаних або невикористаних зобов'язань.

92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та
банківськими металами
Фінансовий інструмент використовується як хеджування і
враховується в цій якості, якщо:
- точно визначена позиція, за якою існує ризик втрат
і яку банк хеджує;
- фінансовий інструмент точно визначений як хедж у
час його придбання;
- існує зворотна залежність між зміною ціни на
основний інструмент і зміною ціни на інструмент,
визначений як хедж. У результаті ризик втрат від
зміни цін, валютних курсів або процентних ставок на
основний інструмент суттєво знижується.
Якщо фінансовий інструмент не задовольняє ці вимоги, він
визначається як спекулятивний.
920 Валюта та банківські метали, які куплені, але не
отримані
9200 А Валюта та банківські метали, які куплені за
умовами спот
Призначення рахунку: облік сум купленої
національної, іноземної валюти та
банківських металів, розрахунки заякими
відстрочуються з часу укладення угоди на
строк не більший ніж звичайний для
валютного ринку (як правило, не більше двох
операційних днів).
За дебетом рахунку проводяться суми
купленої, але неотриманої валюти та
вартість банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманої валюти та банківських металів
або суми сумнівної заборгованості.
9201 А Валюта та банківські метали, які куплені за
форвардними контрактами з метою хеджування
Призначення рахунку: облік купленої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди та
датою поставки за умовами форвард, за
угодами, укладеними з метою хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми
купленої валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманої валюти та банківських металів або
сумнівна заборгованість.
9202 А Валюта та банківські метали, які куплені за
форвардними контрактами за іншими
операціями
Призначення рахунку: облік купленої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
поставки за спекулятивними операціями за
умовами форвард, тобто які не
кваліфікуються як операції хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми
купленої валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманої валюти та банківських металів або
сумнівна заборгованість.
9203 А Валюта та банківські метали до отримання
за купленими опціонними контрактами з метою
хеджування
Призначення рахунку: облік купленої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
можливої реалізації опціонів, куплених з
метою хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми
купленої валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти
та банківських металів після їх отримання
або після закінчення строку угоди.
9204 А Валюта та банківські метали до отримання
за іншими опціонними контрактами
Призначення рахунку: облік купленої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
можливої реалізації опціонів, куплених за
спекулятивними опціонами, як купленими, так
і проданими.
За дебетом рахунку проводяться суми
купленої валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти
та банківських металів після їх отримання
або після закінчення строку угоди.
9205 А Дисконт/Премія до отримання за
форвардними валютними контрактами
Призначення рахунку: облік неамортизованої
різниці між спотовими та форвардними
курсами іноземної валюти за форвардними
контрактами валютного обміну, що укладені
з метою хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми різниці
між спотовим та форвардним курсами.
За кредитом рахунку проводиться сума
різниці між спотовим та форвардним курсами,
яка списується при закритті форвардного
контракту.
9206 А Хеджовані процентні доходи майбутніх
періодів в іноземній валюті
Призначення рахунку: облік сум процентів,
які повинні бути отримані за кредити в
іноземній валюті, але які ще не нараховані
на відповідних балансових рахунках і які є
предметом операції хеджування (продані на
строк).
За дебетом рахунку проводяться суми ще не
нарахованих на балансі процентів до
отримання на дату укладення угоди
хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми
процентів, які переносяться на баланс на
час їх нарахування.
9207 А Витрати майбутніх періодів, які хеджовані
Призначення рахунку: облік сум процентів,
які повинні бути сплачені за отримані
кредити та депозити в іноземній валюті, але
які ще не нараховані і які є предметом
операції хеджування (куплені на строк).
Рахунок ведеться в гривнях за курсом,
вказаним у контракті за хеджуванням.
За дебетом рахунку проводяться суми ще
не нарахованих на балансі витрат за
процентами до виплати на дату укладення
угоди з хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми
процентів, які переносяться на рахунки
витрат на час їх нарахування.
921 Валюта та банківські метали, які продані, але не
відіслані
9210 П Валюта та банківські метали, які продані за
умовами спот
Призначення рахунку: облік проданої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
поставки за операціями спот.
За кредитом рахунку проводяться суми
проданої, але невідісланої валюти та
банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми
поставленої валюти та банківських металів.
9211 П Валюта та банківські метали, які продані за
форвардними контрактами з метою хеджування
Призначення рахунку: облік проданої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
поставки за умовами форвард. На цих
рахунках також обліковується форвардна
частина свопових контрактів з обміну валют.
За кредитом рахунку проводяться суми
проданої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми
поставленої валюти та банківських металів.
9212 П Валюта та банківські метали, які продані за
форвардними контрактами за іншими
операціями
Призначення рахунку: облік проданої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
поставки за спекулятивними операціями за
умовами форвард, тобто за операціями, які
не кваліфікуються як операції хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми
проданої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми
поставленої валюти та банківських металів.
9213 П Валюта та банківські метали до відсилання
за купленими опціонними контрактами з метою
хеджування
Призначення рахунку: облік проданої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
можливої реалізації опціонів, куплених з
метою хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми
проданої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти
та банківських металів після їх сплати або
після закінчення строку угоди.
9214 П Валюта та банківські метали до відсилання
за іншими опціонними контрактами
Призначення рахунку: облік проданої
національної, іноземної валюти та
банківських металів між датою угоди і датою
можливої реалізації опціонів за
спекулятивними опціонами як купленими, так
і проданими.
За кредитом рахунку проводяться суми
проданої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти
та банківських металів після їх сплати або
після закінчення строку угоди.
9215 П Дисконт/Премія до виплати за форвардними
контрактами
Призначення рахунку: облік неамортизованої
різниці між спотовим та форвардним курсами
іноземної валюти за форвардними
контрактами валютного обміну, що укладені з
метою хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми
різниці між спотовим та форвардним курсами.
За дебетом рахунку проводиться списання
суми різниці між спотовим та форвардним
курсами при закритті форвардного контракту.
9216 П Хеджовані процентні витрати майбутніх
періодів в іноземній валюті
Призначення рахунку: облік сум процентів,
які повинні бути сплачені за кредити в
іноземній валюті, але які ще не нараховані
на відповідних балансових рахунках і які є
предметом операції хеджування (куплені на
строк).
За кредитом рахунку проводяться суми ще не
нарахованих на балансі процентів до виплати
на дату укладення угоди хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми
процентів, які переносяться на баланс на
час їх нарахування.
9217 П Доходи майбутніх періодів, які хеджовані
Призначення рахунку: облік сум процентів,
які мають бути отримані за кредити та
депозити в іноземній валюті, але які ще не
нараховані і які є предметом операції
хеджування (продані на строк). Рахунок
ведеться у гривнях за курсом угоди з
хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми ще не
нарахованих на балансі доходів за
процентами до отримання на дату укладення
угоди з хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми
процентів, які переносяться на рахунки
доходів на час їх нарахування.
929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та
банківськими металами
9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та
банківськими металами
Призначення рахунку: облік купленої валюти
та банківських металів, отримання яких
викликає сумнів.
За дебетом рахунку проводиться сума
вартості купленої валюти та банківських
металів, які визнані безнадійними до
отримання.
За кредитом рахунку проводиться сума
вартості валюти та банківських металів при
їх отриманні або списанні.
93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів,
спотових та строкових фінансових інструментів, крім
інструментів валютного обміну
930 Цінні папери до отримання за операціями
андерайтингу
9300 А Вимоги за андерайтингом цінних паперів
Призначення рахунку: облік зобов'язань
емітентів цінних паперів з андерайтингу,
тобто прав отримати обумовлену суму цінних
паперів після закінчення їх випуску. На
цьому рахунку обліковуються суми цінних
паперів до отримання з часу підписання
угоди до закінчення строку передплати. За
цим рахунком обліковуються тільки письмові
зобов'язання.
За дебетом рахунків проводиться вартість
цінних паперів до отримання.
За кредитом рахунків проводиться вартість
отриманих цінних паперів та суми зменшення
зобов'язань після реєстрації емісії.
931 Цінні папери до відсилання за операціями
андерайтингу
9310 П Зобов'язання за андерайтингом цінних
паперів
Призначення рахунку: облік сум цінних
паперів, за якими існують письмові угоди
андерайтингу і які розміщені банком. На
цьому рахунку обліковуються суми отриманих
зобов'язань з часу підписання угоди до
закінчення строку передплати на цінні
папери. За цими рахунками обліковуються
тільки письмові зобов'язання.
За кредитом рахунків проводиться вартість
цінних паперів, які розміщені.
За дебетом рахунків проводиться вартість
відісланих цінних паперів після закінчення
емісії.
935 Активи до отримання
9350 А Активи до отримання та депозити до
розміщення за спотовими контрактами
Призначення рахунку: облік сум куплених або
розміщених активів (цінних паперів,
депозитів тощо), розрахунки за якими
відстрочуються з часу укладення угоди на
строк не більший, ніж звичайний, для
відповідного ринку.
За дебетом рахунку проводяться суми
куплених або розміщених активів.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманих активів або суми сумнівної
заборгованості.
9351 А Активи до отримання за форвардними
контрактами з метою хеджування
9352 А Активи до отримання за форвардними
контрактами за іншими операціями
Призначення рахунків: облік вимог за
номінальною вартістю контрактів купівлі
кредитів, потоків процентних доходів,
біржових індексів, акцій та інших активів,
крім валюти.
За дебетом рахунків проводиться номінальна
вартість контрактів з купівлі активів.
За кредитом рахунків проводиться номінальна
вартість контрактів при купівлі активів.
9353 А Активи до отримання за купленими
опціонними контрактами з метою хеджування
9354 А Активи до отримання за іншими опціонними
контрактами
Призначення рахунків: облік вимог за ціною
виконання умовних контрактів купівлі
кредитів, потоків процентних доходів,
біржових індексів, акцій та інших активів,
крім валюти, між датою угоди і датою
можливої реалізації опціонів.
За дебетом рахунків проводяться суми
вартості контрактів з купівлі активів.
За кредитом рахунків проводяться суми
активів у разі їх купівлі або після
закінчення строку угоди.
936 Активи до відсилання
9360 П Активи до відсилання та депозити до
залучення за спотовими контрактами
Призначення рахунку: облік сум проданих
активів до відсилання (наприклад, продаж
цінних паперів тощо) або залучених
депозитів, розрахунки за якими
відстрочуються з часу укладення угоди на
строк, не більший, ніж звичайний для
відповідного ринку.
За кредитом рахунку проводяться суми
проданих активів до відсилання або
залучених депозитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
відісланих активів або залучених депозитів
9361 П Активи до відсилання за форвардними
контрактами з метою хеджування
9362 П Активи до відсилання за форвардними
контрактами за іншими операціями
Призначення рахунків: облік зобов'язань за
номінальною вартістю контрактів продажу
кредитів, потоків процентних доходів,
біржових індексів, акцій та інших активів,
крім валюти.
За кредитом рахунків проводиться номінальна
вартість контрактів з продажу активів.
За дебетом рахунків проводиться номінальна
вартість контрактів при відсиланні активів.
9363 П Активи до відсилання за купленими
опціонними контрактами з метою хеджування
9364 П Активи до відсилання за іншими опціонними
контрактами
Призначення рахунків: облік зобов'язань за
ціною виконання умовних контрактів продажу
кредитів, потоків процентних доходів,
біржових індексів, акцій та інших активів,
крім валюти.
За кредитом рахунків проводиться номінальна
вартість контрактів з продажу активів.
За дебетом рахунків проводиться вартість
активів у разі їх продажу або після
закінчення строку угоди.
939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими
інструментами, крім інструментів валютного обміну
9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими
інструментами, крім інструментів валютного
обміну
Призначення рахунку: облік куплених
фінансових інструментів, крім інструментів
валютного обміну, отримання яких викликає
сумнів.
За дебетом рахунку проводиться сума
вартості куплених фінансових інструментів,
які визнані безнадійними щодо отримання.
За кредитом рахунку проводиться сума
вартості куплених фінансових інструментів
при їх отриманні або списанні.
95 Інші зобов'язання і вимоги
950 Отримана застава
Заставою вважається актив, який виступає
забезпеченням заборгованості. Предмет застави та
порядок її реалізації визначається згідно із чинним
законодавством. Застава обліковується у сумі,
вказаній у договорі застави.
9500 П Застава, за якої предмет застави залишається
у заставодавця
Призначення рахунку: облік застав усіх
видів, за якими предмет застави залишається
на зберіганні в заставодавця.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості заставленого майна під
забезпечення наданих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості заставленого майна при поверненні
кредитів, у разі пошкодження заставленого
майна, у разі реалізації заставленого майна
тощо.
9501 П Застава, за якої предмет застави передається
на зберігання заставодержателю
Призначення рахунку: облік застав усіх
видів, за якими предмет застави передається
на зберігання заставодержателю.
За кредитом рахунку проводяться суми
активів, отриманих у заставу.
За дебетом рахунку проводяться суми списання
активів, отриманих у заставу, після
повернення кредиту або при отриманні
заставодержателем платежу (від реалізації
застави).
9502 П Застава, за якої предмет застави передається
третім особам
Призначення рахунку: облік усіх видів
застав, що передаються на зберігання третім
особам.
За кредитом рахунку проводяться суми
активів, отриманих у заставу.
За дебетом рахунку проводяться суми списання
застав після закінчення строку або при
отриманні заставодержателем платежу (від
реалізації застави).
9503 П Застава за складськими свідоцтвами
Призначення рахунку: облік застави,
оформленої складськими свідоцтвами.
За кредитом рахунку проводяться суми
отриманої застави.
За дебетом рахунку проводяться суми списаної
застави після закінчення строку або
отримання заставодержателем платежу (від
реалізації застави).
951 Надана застава
9510 А Надана застава
Призначення рахунку: облік активів, наданих
заставодавцем під заставу, у сумі,
обумовленій договором.
За дебетом рахунку проводяться суми активів,
наданих у заставу.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання наданих у заставу активів після
повернення кредиту або в разі реалізації
заставленого майна.
952 Іпотека
9520 П Земельні ділянки
9521 П Нерухоме майно житлового призначення
9523 П Інші об'єкти нерухомого майна
Призначення рахунків: облік іпотеки як
забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості
предмета іпотеки для забезпечення виконання
зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості
предмета іпотеки в разі припинення основного
зобов'язання, реалізації предмета іпотеки
відповідно до вимог законодавства України,
набуття іпотекодержателем права власності на
предмет іпотеки, визнання іпотечного
договору недійсним, знищення (втрати)
переданої в іпотеку будівлі (споруди), за
умови невідновлення її іпотекодавцем, інших
підстав, передбачених законодавством України.
96 Списана заборгованість та кошти до повернення
960 Не сплачені в строк доходи
9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів
заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з банками
9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів
заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами
Призначення рахунків: облік списаних за
рахунок спеціальних резервів сум
нарахованих, але не отриманих доходів.
За дебетом рахунків проводяться суми
нарахованих, але не отриманих доходів, що
списані за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунків проводяться суми
отриманих доходів або списаних після
закінчення строку позовної давності згідно
із законодавством України.
9602 А Нараховані та не отримані доходи за
операціями з банками
9603 А Нараховані та не отримані доходи за
операціями з клієнтами
Призначення рахунків: облік нарахованих
доходів, визнання яких за балансовими
рахунками припинено, або списаних (за
рахунок спеціальних резервів чи методом
прямого списання).
За дебетом рахунків проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати або до
закінчення строку позовної давності згідно
із законодавством України.
За кредитом рахунків проводяться суми
отриманих доходів або списаних після
закінчення строку позовної давності згідно
із законодавством України.
9604 А Списана методом прямого списання
заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з банками
9605 А Списана методом прямого списання
заборгованість за нарахованими доходами за
операціями з клієнтами
Призначення рахунків: облік списаних методом
прямого списання сум нарахованих, але не
отриманих доходів.
За дебетом рахунків обліковуються суми
нарахованих, але не отриманих доходів, що
були раніше списані методом прямого
списання.
За кредитом рахунків проводяться суми
отриманих доходів або списаних після
закінчення строку позовної давності згідно
із законодавством України.
961 Списана у збиток заборгованість за активами
9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами
на кореспондентських рахунках
Призначення рахунку: облік сум
заборгованості за коштами, які були
розміщені на кореспондентських рахунках в
інших банках (депозити до запитання) та
списані з балансу за рахунок спеціального
резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми
списаної заборгованості за коштами, що були
розміщені на кореспондентських рахунках в
інших банках (депозити до запитання), за
рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надійшли як погашення заборгованості або
списані після закінчення строку позовної
давності згідно із законодавством України.
9611 А Списана у збиток заборгованість за
кредитними операціями
Призначення рахунку: облік сум
заборгованості за кредитними операціями
банків, які списані з балансу за рахунок
спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми
заборгованості, що списані з балансу за
рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
надійшли для погашення заборгованості або
списані після закінчення строку позовної
давності згідно із законодавством України.
9613 А Списана у збиток заборгованість за
операціями з цінними паперами
Призначення рахунку: облік сум
заборгованості за операціями з цінними
паперами, що списані з балансу за рахунок
спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за операціями з цінними
паперами, які списані з балансу за рахунок
спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, які
надійшли для погашення заборгованості або
списані після закінчення строку позовної
давності згідно із законодавством України.
9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості, що списані з балансу за
рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, що списані з
балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми,
які надійшли для погашення заборгованості
або списані після закінчення строку позовної
давності згідно із законодавством України.
9617 А Списана у збиток заборгованість банків
за іншими активами
9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за
іншими активами
Призначення рахунків: облік сум
заборгованості за іншими активами, що
списані з балансу.
За дебетом рахунків проводяться суми
заборгованості за іншими активами, що
списані з балансу.
За кредитом рахунків проводяться суми,
що надійшли для погашення заборгованості
або списані після закінчення строку
позовної давності згідно із законодавством
України.
962 Кошти до повернення
9620 А Валютні кошти підприємств, організацій,
міністерств, відомств і Кабінету Міністрів
України, що знаходяться на рахунках у
Зовнішекономбанку Росії
Призначення рахунку: облік валютних коштів
підприємств і організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми
валютних коштів підприємств та організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми
повернених коштів.
9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться
на рахунках у Зовнішекономбанку Росії
Призначення рахунку: облік валютних коштів
фізичних осіб, що знаходяться на рахунках
у Зовнішекономбанку Росії та
кореспондентських рахунках банків, які
здійснювали розрахунки через
Зовнішекономбанк Росії.
За дебетом рахунку проводяться суми
валютних коштів фізичних осіб.
За кредитом проводяться суми повернених
коштів.

97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
9702 А Цінні папери на зберіганні
Призначення рахунку: облік цінних паперів
клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми цінних
паперів, переданих банку на зберігання за
їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних
паперів, повернених клієнтам банку згідно з
договором про зберігання.
9703 А Інші активи на зберіганні
Призначення рахунку: облік інших активів
клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми інших
активів, переданих банку на зберігання за
їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми інших
активів, повернених клієнтам банку згідно з
договором про зберігання.
9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором
доручення (комісії)
Призначення рахунку: облік цінних паперів
клієнтів, що придбані банком згідно з
договором доручення на купівлю або
продаються згідно з договором доручення на
продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості
цінних паперів, що придбані банком або
передані банку для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних
паперів, що реалізовані банком згідно з
договором доручення на продаж або передані
клієнтам відповідно до договору доручення на
купівлю.
971 Документи з приватизації - житлові чеки
9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних
житлових чеків
Призначення рахунку: облік емісії
приватизаційних житлових чеків.
За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
За кредитом рахунку проводиться списання
емісії після її зарахування на
позабалансовий рахунок N 9711 Ощадного
банку України.
9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку
України
Призначення рахунку: облік житлових чеків з
приватизації в установах Ощадного банку
України.
За дебетом рахунку проводяться суми, які
надійшли від Національного банку України
або від вищестоящої установи Ощадного банку
України, суми індексації номінальної
вартості приватизаційних житлових чеків.
За кредитом рахунку проводяться суми
прийнятих від клієнтів приватизаційних
платіжних доручень для перерахування суми
житлових чеків з депозитного рахунку на
рахунок відповідного позабюджетного фонду
приватизації чи фінансового посередника.
Одночасно вони проводяться за дебетом
рахунку N 9770 "Різні цінності і
розрахункові документи за придбаними
об'єктами приватизації, відіслані".
9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації
9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації Автономної
Республіки Крим
9714 А Розрахунки житловими чеками з
позабюджетними фондами приватизації
адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік коштів, які
надійшли від приватизації Державного
житлового фонду при розрахунках житловими
чеками.
За дебетом рахунків проводиться сума
номінальної вартості житлових чеків, які
надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунків проводиться списання
вартості житлових чеків після перевірки
тотожності залишків з даними фонду
приватизації.
9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України
за житловими чеками
Призначення рахунку: облік операцій за
житловими чеками установ Ощадного банку
України за придбані об'єкти приватизації.
Рахунок у кінці операційного дня
закривається. Рахунок відкривається на
балансі Ощадного банку України.
За дебетом рахунку проводяться номінальні
суми реєстрів приватизаційних доручень за
житловими чеками, надані філіями Ощадного
банку України.
За кредитом рахунку проводяться номінальні
суми реєстрів приватизаційних доручень за
житловими чеками, які підлягають відсиланню
безпосередньо установі банку отримувача
коштів (за місцем знаходження відповідних
позабюджетних фондів приватизації) з
проміжним відображенням за рахунком N 9770
"Різні цінності і розрахункові документи за
придбаними об'єктами приватизації,
відіслані".
9717 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках
фінансових посередників
Призначення рахунку: облік сум житлових
чеків громадян, які акумульовані на
рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми
житлових чеків, які надійшли на рахунки
фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми
житлових чеків, які перераховані за
придбані об'єкти приватизації.
9718 А Житлові чеки, акумульовані для розрахунків
за придбані об'єкти приватизації
Призначення рахунку: облік сум житлових
чеків, що акумульовані для приватизації
майна державних підприємств.
За дебетом рахунку проводяться суми
житлових чеків, які надійшли для
приватизації майна державних підприємств.
За кредитом рахунку проводяться суми
житлових чеків, які перераховані на оплату
приватизованого майна державних
підприємств.
972 Документи з приватизації - майнові сертифікати
9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних
майнових сертифікатів
Призначення ахунку: облік емісії
приватизаційних майнових сертифікатів.
За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
За кредитом рахунку проводиться списання
емісії у разі перерахування її установам
Ощадного банку України.
9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного
банку України
Призначення рахунку: облік майнових
сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми
майнових сертифікатів, які надійшли від
Національного банку України або від
вищестоящої установи Ощадного банку
України, суми індексації номінальної
вартості приватизаційних майнових
сертифікатів.
За кредитом рахунку проводяться суми
прийнятих від клієнтів приватизаційних
платіжних доручень для перерахування
сертифікатів з депозитного рахунку на
рахунок відповідного позабюджетного фонду
приватизації чи фінансового посередника.
Одночасно вони проводяться за дебетом
рахунку N 9770 "Різні цінності і
розрахункові документи за придбаними
об'єктами приватизації, відіслані".
9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом приватизації
9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом приватизації
Автономної Республіки Крим
9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік коштів, які
надійшли від приватизації державних
підприємств при розрахунках майновими
сертифікатами.
За дебетом рахунків проводиться сума
номінальної вартості майнових сертифікатів,
які надійшли на оплату приватизованого
майна.
За кредитом рахунків проводиться списання
сум майнових сертифікатів після перевірки
тотожності залишків з даними Фонду
державного майна.
9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України
за майновими сертифікатами
Призначення рахунку: облік операцій за
майновими сертифікатами установ Ощадного
банку України за придбані об'єкти
приватизації. Рахунок в кінці операційного
дня закривається. Рахунок відкривається на
балансі Ощадного банку України.
За дебетом рахунку проводяться номінальні
суми реєстрів приватизаційних доручень за
майновими сертифікатами, надані установами
Ощадного банку України.
За кредитом рахунку проводяться номінальні
суми реєстрів приватизаційних доручень за
майновими сертифікатами, які підлягають
відсиланню безпосередньо установі банку
одержувача коштів (за місцезнаходженням
відповідних позабюджетних фондів
приватизації) з проміжним відображенням за
рахунком N 9770 "Різні цінності і
розрахункові документи за придбаними
об'єктами приватизації, відіслані".
9726 А Бланки приватизаційних майнових
сертифікатів
Призначення рахунку: облік бланків
приватизаційних майнових сертифікатів.
Рахунок відкривається на балансі Ощадного
банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості бланків майнових
сертифікатів, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться суми
виданих громадянам приватизаційних майнових
сертифікатів, а також суми недостач бланків
майнових сертифікатів.
9727 А Приватизаційні майнові сертифікати,
акумульовані на рахунках фінансових
посередників для приватизації майна
Призначення рахунку: облік сум майнових
сертифікатів громадян, які акумульовані на
рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми
майнових сертифікатів, які надійшли на
рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми
майнових сертифікатів, які перераховані за
придбані об'єкти приватизації.
9728 А Майнові сертифікати, акумульовані для
розрахунків за приватизоване житло
Призначення рахунку: облік сум майнових
сертифікатів, що акумульовані для
приватизації державного житлового фонду.
За дебетом рахунку проводяться суми
майнових сертифікатів, які надійшли для
приватизації житла.
За кредитом рахунку проводяться суми
майнових сертифікатів, які перераховані на
оплату приватизованого житла.
973 Документи з приватизації - земельні бони
9731 А Земельні бони в установах Ощадного банку
України
Призначення рахунку: облік земельних бон.
За дебетом рахунку проводяться суми
земельних бон, які надійшли від
Національного банку України або від
вищестоящої установи Ощадного банку
України, суми індексації номінальної
вартості земельних бон.
За кредитом рахунку проводяться суми
прийнятих від клієнтів приватизаційних
платіжних доручень для перерахування
земельних бон з депозитного рахунку на
рахунок відповідного позабюджетного фонду
приватизації чи фінансового посередника.
Одночасно вони проводяться за дебетом
рахунку N 9770 "Різні цінності і
розрахункові документи за придбаними
об'єктами приватизації, відіслані".
9733 А Розрахунки земельними бонами з
позабюджетним Державним фондом приватизації
Автономної Республіки Крим
9734 А Розрахунки земельними бонами з
позабюджетним фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік коштів, які
надійшли від продажу об'єктів приватизації
до фондів приватизації при розрахунках
земельними бонами.
За дебетом рахунків проводиться сума
номінальної вартості земельних бон, які
надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунків проводиться списання
земельних бонів після перевірки тотожності
залишків з даними Фонду державного майна.
9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України
за земельними бонами
Призначення рахунку: облік операцій із
земельними бонами установ Ощадного банку
України за придбані об'єкти приватизації.
Рахунок в кінці операційного дня
закривається. Рахунок відкривається на
балансі Ощадного банку України.
За дебетом рахунку проводяться номінальні
суми реєстрів приватизаційних доручень за
земельними бонами, надані установами
Ощадного банку України.
За кредитом рахунку проводяться номінальні
суми реєстрів приватизаційних доручень за
земельними бонами, які підлягають
відсиланню безпосередньо установі банку
одержувача коштів (за місцезнаходженням
відповідних позабюджетних фондів
приватизації) з проміжним відображенням за
рахунком N 9770 "Різні цінності і
розрахункові документи за придбаними
об'єктами приватизації, відіслані".
9737 А Земельні бони, акумульовані на рахунках
фінансових посередників
Призначення рахунку: облік сум земельних
бон громадян, які акумульовані на
рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми
земельних бон, які надійшли на рахунки
фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми
земельних бон, які перераховані за
придбані об'єкти приватизації.
974 Інші розрахунки
9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації за придбане
майно
9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації Автономної
Республіки Крим за придбане майно
9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним
Державним фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць за
придбане майно
Призначення рахунків: облік коштів, які
надійшли до фондів приватизації від
приватизації майна державних підприємств
при розрахунках житловими чеками.
За дебетом рахунків проводиться сума
номінальної вартості житлових чеків, які
надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунків проводиться сума
номінальної вартості житлових чеків, які
списуються після перевірки тотожності
залишків з даними фонду приватизації.
9743 А Розрахунки приватизаційними майновими
сертифікатами з позабюджетним Державним
фондом приватизації за приватизоване житло
9744 А Розрахунки приватизаційними майновими
сертифікатами з позабюджетним Державним
фондом приватизації Автономної Республіки
Крим за приватизоване житло
9745 А Розрахунки приватизаційними майновими
сертифікатами з позабюджетним Державним
фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць за
приватизоване житло
Призначення рахунків: облік коштів, які
надійшли від приватизації державного
житлового фонду при розрахунках майновими
сертифікатами.
За дебетом рахунків проводиться сума
номінальної вартості приватизаційних
майнових сертифікатів, які надійшли від
приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунків проводиться сума
приватизаційних майнових сертифікатів, які
списуються після перевірки тотожності
залишків з даними фонду приватизації.
9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими
документами з приватизації
Призначення рахунку: облік приватизаційних
документів (майнових та компенсаційних
сертифікатів, житлових чеків), які прийняті
від фізичних осіб в обмін на сертифікати,
акції інвестиційних компаній згідно з
укладеними угодами.
975 Документи з приватизації - компенсаційні
сертифікати
9750 А Сума нарахованої компенсації грошових
заощаджень в установах Ощадного банку
України
Призначення рахунку: облік нарахованої суми
компенсації грошових заощаджень за вкладами
населення відповідно до їх залишку за
станом на 1 січня 1992 року. Рахунок
відкривається в балансі установ Ощадного
банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованої компенсації.
За кредитом рахунку проводяться суми
списаної компенсації.
9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів
Призначення рахунку: облік бланків
сертифікатів, які знаходяться у вільному
обігу.
За дебетом рахунку проводиться сума
номінальної вартості бланків сертифікатів,
що вийшли після затвердження проспекту
емісії Міністерством фінансів та Фондом
державного майна України та передачі
примірників часткового сертифіката до
установ Ощадного банку України.
За кредитом рахунку проводяться операції з
видачі сертифікатів.
9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються
на ринку
Призначення рахунку: облік за номінальною
вартістю компенсаційних сертифікатів, що
обертаються на ринку.
За дебетом рахунку проводяться суми
придбаних банком компенсаційних
сертифікатів та компенсаційних
сертифікатів, що належать клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми
проданих або перерахованих компенсаційних
сертифікатів.
9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані
для продажу на біржі
Призначення рахунку: облік компенсаційних
сертифікатів, що виставляються на продаж.
За дебетом рахунку проводяться суми
компенсаційних сертифікатів, що надійшли
до продажу як у формі записів на рахунках,
так і в паперовій формі.
За кредитом рахунку проводиться сума
номінальної вартості проданих
компенсаційних сертифікатів або тих, що не
взяли участь у торгах на біржі.
9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються
в установах банків
Призначення рахунку: облік компенсаційних
сертифікатів, що зберігаються в установах
банків.
За дебетом рахунку проводяться
компенсаційні сертифікати у паперовій
формі, отримані банком від клієнтів.
За кредитом рахунку списують компенсаційні
сертифікати згідно з вказівками
Національного банку України.
9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним Державним фондом
приватизації
9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації
Автономної Республіки Крим
9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з
позабюджетним фондом приватизації
адміністративно-територіальних одиниць
Призначення рахунків: облік компенсаційних
сертифікатів, які обмінені на акції
приватизованих підприємств.
За дебетом рахунків обліковується вартість
компенсаційних сертифікатів, що обмінені на
акції приватизованих підприємств.
За кредитом рахунків проводиться списання
компенсаційних сертифікатів після перевірки
тотожності з даними Фонду державного майна.
976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в
установах Ощадбанку
9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян
України в установах Ощадбанку
Призначення рахунку: облік нарахованої суми
компенсації грошових заощаджень за вкладами
населення. Рахунок відкривається на балансі
установ Ощадного банку України.
977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі
9770 А Різні цінності і розрахункові документи за
придбаними об'єктами приватизації,
відіслані
Призначення рахунку: облік коштів,
цінностей і документів з приватизації,
відісланих безпосередньо банкам-отримувачам
коштів до отримання підтвердження від них.
За дебетом рахунку проводиться сума
вартості коштів, цінностей і документів за
придбаними об'єктами приватизації, які
відіслані за призначенням.
За кредитом рахунку проводиться списання
коштів, цінностей і документів за
придбаними об'єктами приватизації після
отримання підтвердження про їх одержання.
9771 А Бланки з приватизації в дорозі
Призначення рахунку: облік бланків
документів з приватизації, що знаходяться в
дорозі.
За дебетом рахунку обліковуються бланки
документів з приватизації, що знаходяться в
дорозі.
За кредитом рахунку списуються бланки
документів після отримання підтвердження
від банку про надходження документів.
978 Активні рахунки довірчого управління
9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого
управління
Призначення рахунку: облік готівки в
національній та іноземній валюті, отриманої
за договорами довірчого управління від
установників - фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми
надходження готівкових коштів від
установників.
За кредитом рахунку проводяться суми
готівки, яка зарахована на поточний рахунок
управителя, повернення готівки установникам.
9781 А Поточні рахунки управителя з довірчого
управління
Призначення рахунку: облік коштів
установників, що залучені управителем за
договорами довірчого управління, а також
розрахунки за операціями довірчого
управління.
За дебетом рахунку проводяться суми
надходжень коштів, що надаються управителю в
довірче управління, а також доходи від
операцій довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми
перерахування коштів згідно з договором
довірчого управління або повернення коштів
установникам.
9782 А Дебіторська заборгованість за операціями
довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум дебіторської
заборгованості за операціями з управління
коштами та активами установників за
договорами довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми
дебіторської заборгованості за розрахунками
під час здійснення операцій довірчого
управління.
За кредитом рахунку проводяться суми
погашення заборгованості за розрахунками за
операціями довірчого управління.
9783 А Цінні папери в довірчому управлінні
Призначення рахунку: облік вартості цінних
паперів, які придбані або отримані
управителем згідно з договорами про довірче
управління. Номінальна вартість цінних
паперів у документарній формі, що придбані
(отримані) за операціями довірчого
управління, обліковується за рахунком 9702
"Цінні папери на зберіганні".
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості придбаних (отриманих) цінних
паперів, а також суми переоцінки цінних
паперів у зв'язку із зміною їх справедливої
(ринкової) вартості.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних
паперів, які погашені, продані управителем
відповідно до договору про довірче
управління або повернені установникам після
закінчення дії договору про довірче
управління, а також суми переоцінки цінних
паперів у зв'язку із зміною їх справедливої
(ринкової) вартості.
9784 А Банківські метали в довірчому управлінні
Призначення рахунку: облік банківських
металів, які придбані або отримані
управителем згідно з договорами про довірче
управління.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості придбаних (отриманих) банківських
металів, а також суми переоцінки у зв'язку
із зміною офіційних (облікових) курсів
банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми
банківських металів, які продані управителем
відповідно до договору про довірче
управління або повернені установникам після
закінчення дії договору про довірче
управління, а також суми переоцінки у
зв'язку із зміною офіційних (облікових)
курсів банківських металів.
9786 А Інші активи в довірчому управлінні
Призначення рахунку: облік інших активів,
переданих установниками у довірче управління
або придбаних управителем згідно з договором
про довірче управління.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості інших активів, що надійшли в
довірче управління або були куплені
управителем.
За кредитом рахунку проводиться сума
вартості реалізованих активів у процесі
довірчого управління або повернених клієнтам
активів після закінчення дії договору про
довірче управління.
9787 А Витрати за операціями довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум витрат за
операціями довірчого управління та
результатів переоцінки цінних паперів,
іноземної валюти, банківських металів та
інших активів, які перебувають у довірчому
управлінні.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат
за операціями довірчого управління, а також
зменшення балансової вартості активів
довірчого управління за результатами їх
переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат,
що відшкодовуються відповідно до умов
договору про довірче управління.
9788 А Нараховані доходи за об'єктами довірчого
управління
Призначення рахунку: облік нарахованих
доходів за активами, що придбані
управителем або передані установником
згідно з договорами про довірче управління.
Доходи обліковуються у тому періоді, до
якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів до часу їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів під час їх отримання або
доходи, що не отримані та заборгованість за
якими визнана витратами.
979 Пасивні рахунки довірчого управління
9790 П Фонди банківського управління
Призначення рахунку: облік коштів, цінних
паперів, інших активів, що належать
установникам на правах спільної часткової
власності та об'єднані управителем з метою
довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості грошових коштів, цінних паперів,
банківських металів та інших активів,
наданих установниками в довірче управління
згідно з договором, а також кошти за
операціями із збільшення частки
установників.
За дебетом рахунку проводяться суми, що
повертаються установникам відповідно до умов
договору про довірче управління.
9791 П Рахунки установників
Призначення рахунку: облік вартості грошових
коштів, цінних паперів, банківських металів
та інших активів, наданих установниками в
довірче управління згідно з індивідуальним
договором довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми
вартості грошових коштів, цінних паперів,
банківських металів та інших активів,
наданих установниками в довірче управління
згідно з індивідуальним договором, а також
суми коштів, що належать установникам за
результатами операцій довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми
вартості цінностей, що повертаються
установникам відповідно до умов договору про
довірче управління.
9792 П Кредиторська заборгованість за операціями
довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум кредиторської
заборгованості за операціями довірчого
управління.
За кредитом рахунку проводяться суми
кредиторської заборгованості за розрахунками
за операціями довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми
погашення кредиторської заборгованості за
операціями довірчого управління.
9797 П Доходи від операцій довірчого управління
Призначення рахунку: облік сум доходів
за операціями довірчого управління та
результатів переоцінки цінних паперів,
іноземної валюти, банківських металів та
інших активів, які перебувають у довірчому
управлінні.
За кредитом рахунку проводяться суми
нарахованих доходів за операціями довірчого
управління, а також збільшення балансової
вартості активів довірчого управління за
результатами їх переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми
доходів, що належать установникам, суми
винагороди управителю та відшкодування
витрат за операціями довірчого управління
відповідно до умов договору.

98 Облік інших засобів, цінностей та документів
980 Документи за розрахунковими операціями
9800 А Розрахункові документи за факторинговими
операціями
Призначення рахунку: облік банком платіжних
документів за номіналом (тобто облік
документів за факторинговими операціями,
переданих банку постачальником).
За дебетом рахунку проводяться суми
номінальної вартості платіжних документів,
які підлягають оплаті постачальнику.
За кредитом рахунку списуються суми, які
сплачені покупцями за платіжними
документами або у разі списання
заборгованості. У разі надходження
часткових платежів на зворотному боці
платіжних документів робляться відмітки про
суми, що надійшли.
9802 А Акредитиви до сплати
Призначення рахунку: облік акредитивів,
які виставлені банку до оплати. Вони не
обліковуються за рахунками розділів 90, 91.
9803 А Розрахункові документи клієнтів, що
обліковуються банком відповідно до
укладених цивільно-правових договорів
Призначення рахунку: облік несплачених
платіжних доручень клієнтів, що
здійснюється відповідно до укладених
цивільно-правових договорів.
За дебетом рахунку проводяться суми
несплачених платіжних доручень клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
сплачені згідно з платіжними дорученнями
клієнтів, або суми повернених клієнтам
платіжних доручень.
9804 А Розрахункові документи, що не сплачені в
строк з вини банку
Призначення рахунку: облік розрахункових
документів, що не сплачені в строк з
вини банку.
За дебетом рахунку проводяться суми не
сплачених у строк розрахункових документів
з вини банку.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання сплачених або повернених
розрахункових документів
9805 А Прострочена заборгованість за кредитами,
оформлена векселями
Призначення рахунку: облік сум векселів,
якими оформлена прострочена заборгованість
за кредитами.
За дебетом рахунку проводиться сума
векселів, якими оформлена прострочена
заборгованість за кредитами.
За кредитом рахунку проводиться списання
сум векселів у разі настання терміну
платежу за векселем.
9809 А Інші документи за розрахунковими операціями
клієнтів
Призначення рахунку: облік виконавчих та
інших документів за розрахунками.
Наприклад, рішення (ухвали) суду, постанови
слідчого, державного виконавця про
накладання арешту на кошти юридичних або
фізичних осіб, що знаходяться в банку.
На цьому рахунку документи враховуються
за умовною оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться документи,
що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться списані
документи після прийняття уповноваженим
органом відповідного рішення або в разі
його виконання

981 Інші цінності і документи
9810 А Нерозібрані посилки з цінностями
Призначення рахунку: облік нерозібраних
посилок з цінностями (цінними бланками
тощо), які не зараховані за призначенням у
день їх отримання.
За дебетом рахунку проводяться суми
цінностей, вказані на посилках, що
надійшли.
За кредитом рахунку проводяться суми
цінностей, що зараховані за призначенням,
після розбирання посилок.
9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів
Призначення рахунку: облік отриманих
свідоцтв про реєстрацію випуску цінних
паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми
отриманих дозволів.
За кредитом рахунку проводяться суми
виконаних або відкликаних свідоцтв, що
втратили силу.
9812 А Погашені цінності
Призначення рахунку: облік оплачених
облігацій, що виграли і вийшли в тиражі
погашення; сертифікатів, лотерейних білетів
та інших погашених цінностей, що
знаходяться у банку до їх знищення. Облік
здійснюється за номінальною вартістю або в
умовній оцінці (1 гривня).
За дебетом рахунку проводяться суми
погашених цінностей.
За кредитом рахунку проводяться суми
відісланих або знищених паперів.
9819 А Інші цінності і документи
Призначення рахунку: облік цінностей і
документів, які не враховуються на інших
позабалансових рахунках, наприклад дорожні
чеки, що отримані від емітентів на
консигнацію; цінностей і документів, які на
час надходження не можуть бути зараховані на
відповідні балансові та позабалансові
рахунки (наприклад, дублікати ключів,
отримані на зберігання від іншої установи
банку разом з копіями опису і супровідного
листа; у банку-надавача зазначені документи
про здачу дублікатів ключів на зберігання
разом з копіями опису і супровідного
листа обліковуються за позабалансовим
рахунком 9898 А "Інші цінності та документи
в підзвіті"), а також цінностей і
документів, списаних з інших рахунків, але
не виданих за призначеннями. На цьому
рахунку цінності і документи враховуються
за номінальною вартістю або за умовною
оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться суми
прийнятих цінностей і документів.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання виданих і відісланих за
призначенням цінностей і документів.
982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку
Бланки цінних паперів і документів суворого обліку
обліковуються за номінальною вартістю або в умовній
оцінці - 1 гривня.
9820 А Бланки цінних паперів
Призначення рахунку: облік бланків цінних
паперів, до яких належать: акції, облігації
внутрішніх республіканських та місцевих
позик, казначейські зобов'язання, ощадні
сертифікати, приватизаційні папери, інші
бланки, передбачені чинним законодавством.
За дебетом рахунку проводяться суми
отриманих бланків цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми
бланків, виданих клієнтам або під звіт,
відісланих іншим банкам, знищених
зіпсованих і дефектних бланків тощо.
9821 А Бланки суворого обліку
Призначення рахунку: облік бланків
суворого обліку, до яких належать:
документи, що обслуговують грошовий обіг -
книжки ощадні, чекові, депозитні, чеки грошові, розрахункові, доручення на видачу
коштів тощо; трудові книжки, вкладиші до
них; а також платіжні картки, квитанції,
конверти з ПІН-кодами тощо.
За дебетом рахунку проводяться суми
отриманих бланків суворої звітності.
За кредитом рахунку проводяться суми
бланків, виданих клієнтам або під звіт,
відісланих іншим банкам, знищених
зіпсованих і дефектних бланків тощо.
983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на
інкасо
9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо
Призначення рахунку: облік цінностей,
прийнятих на інкасо від клієнтів або
банків. Цінності обліковуються за
номінальною вартістю або в умовній оцінці.
За дебетом рахунку проводяться суми
прийнятих на інкасо цінностей.
За кредитом рахунку списуються відіслані
або повернені цінності.
9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо
Призначення рахунку: облік відісланих
цінностей і документів, що були прийняті на
інкасо.
За дебетом рахунку проводяться цінності і
документи, відіслані на інкасо з одночасним
їх списанням з рахунку N 9830, на якому
вони обліковуються.
За кредитом рахунку списуються відіслані на
інкасо цінності та документи після
отримання інкасованої суми або після
повернення їх через відмову банку-платника.
984 Операції за основними засобами
9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що
прийняті в оперативний лізинг (оренду).
Призначення рахунку: облік
лізингоодержувачем прийнятих в оперативний
лізинг основних засобів за вартістю,
визначеною договором оперативного лізингу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості
основних засобів, прийнятих в оперативний
лізинг.
За кредитом рахунку проводяться суми
списання вартості основних засобів,
повернених лізингодавцю.
985 Кошти на будівництво, які передані в порядку
пайової участі
9850 А Кошти на будівництво, які передані в
порядку пайової участі
Призначення рахунку: облік коштів на
будівництво, переданих генеральним
забудовникам в порядку пайової участі.
За дебетом рахунку проводяться суми,
перераховані на рахунки генеральних
забудовників згідно з укладеними з ними
угодами.
За кредитом рахунку проводяться суми, що
списуються згідно з актами або іншими
документами, які підтверджують передачу
банку сплаченої ним частки в будівлях,
введених в експлуатацію, і суми, повернені
генеральними забудовниками.
989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі
9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті
9891 А Бланки цінних паперів в дорозі
9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті
9893 А Бланки суворого обліку в дорозі
9898 А Інші цінності та документи в підзвіті
9899 А Інші цінності та документи в дорозі
Призначення рахунків: облік бланків та
цінностей в дорозі та виданих під звіт.
За дебетом рахунків проводяться суми
бланків та цінностей в дорозі або виданих
під звіт.
За кредитом рахунків проводиться списання
бланків та цінностей після отримання
підтвердження про їх одержання або на
основі звітів.
99 Контррахунки та позабалансова позиція банку
990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95
991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98
992 Позабалансова позиція банку за іноземною
валютою та банківськими металами
9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною
валютою та банківськими металами.

( Клас 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99,
N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) від
29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 )
від 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 510
( z0003-03 ) від 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003,
N 356 ( z0796-03 ) від 20.08.2003, N 499 ( z1077-03 ) від
12.11.2003 )

Визначення окремих термінів
Акція - цінний папір, що засвідчує внесення коштів у
статутний фонд акціонерного товариства, підтверджує членство в
цьому товаристві, дає право на: одержання частини прибутку у
вигляді дивідендів, участь в управлінні, участь у розподілі майна
у разі ліквідації акціонерного товариства. Акцепт - це згода на оплату або гарантування оплати платіжних
документів. Андерайтинг - це комплекс послуг, пов'язаних із розміщенням
емісії цінних паперів третіх осіб на первинному ринку. Асоційована компанія (підприємство) - це компанія, в якій
інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні
спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що
інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більшою
часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо
інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою
капіталу компанії менше 20%, але виконуються такі умови: 1) інвестор (банк) має представника (представників) у раді
директорів або аналогічному керівному органі компанії; 2) інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і
операцій компанії; 3) проводяться істотні операції між інвестором (банком) та
компанією; 4) здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором
(банком) і компанією; 5) інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або
комерційну інформацію. Боргові цінні папери - форма довгострокової позики. Як
правило, ця позика підлягає погашенню в установлений строк, хоча
деякі боргові зобов'язання є безстроковими цінними паперами. Витрати - це зменшення економічної вигоди у звітному періоді
у формі відпливу або використання активів, або виникнення
заборгованості, що ведуть до зменшення власного капіталу і не є
розподіленням між акціонерами. Внутрішні торговельні операції - торговельні операції між
суб'єктами господарської діяльності, що розташовані на території
України, її континентальному шельфі, виключній (морській)
економічній зоні. Гарантія - зобов'язання (в будь-якій формі) гаранта сплатити
за боргами третьої особи у разі невиконання нею своїх грошових
зобов'язань у частині несплаченої суми. Дисконт - це різниця між номінальною вартістю цінних паперів
і ціною їх придбання, якщо ціна придбання без урахування
нарахованих до дати придбання доходів за цінним папером нижча
номінальної вартості. Довгостроковий депозит (зобов'язання, якщо кошти зараховані
на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти розміщені в
іншому банку) - кошти інших банків, суб'єктів господарської
діяльності та фізичних осіб, які внесені на депозитний рахунок у
банк, строк погашення якого більше ніж один рік. Довірчі операції - операції банків з управління майном і
виконання інших послуг в інтересах та за дорученням клієнтів. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного
періоду у формі припливу або зростання активів або зменшення
зобов'язань, що приводять до збільшення капіталу і не є внесками
акціонерів. Дебіторська заборгованість - сума боргів, що належить
підприємству, організації, установі від юридичних або фізичних
осіб. Дочірня компанія (підприємство) - компанія, що контролюється
іншою компанією. Контроль передбачає що материнська компанія
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50% або більшою
часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо
материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії
володіє часткою капіталу компанії менше 50%, але має: 1) частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50%
завдяки угодам з іншими інвесторами; 2) право керувати фінансовою та виробничою політикою
підприємства згідно із статутом або угодою; 3) право призначати або звільняти більшість членів ради
директорів або аналогічного керівного органу компанії; або 4) право визначального голосу у раді директорів або
аналогічному керівному органі компанії. Довгострокове кредитування - надання банками на строк більше
ніж один рік кредитів юридичним та фізичним особам на цілі,
передбачені кредитними угодами. Експортно-імпортні операції - міжнародні розрахунки, в
процесі котрих регулюються платежі за грошовими вимогами та
зобов'язаннями, що виникають у підприємств щодо експорту чи
імпорту товарів і послуг. Емісійні різниці (емісійний дохід) - сума перевищення
доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску)
власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких
акцій (інших корпоративних прав). Застава - актив, який позичальник (клієнт банку) пропонує як
забезпечення виплати своїх боргів. Інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з
метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
капітальні вкладення у розвиток виробництва або невиробничу сферу. Казначейські операції - це операції, пов'язані з
інструментами, які використовуються банком для розміщення
надлишків своїх грошових коштів та власного рефінансування. До
казначейських інструментів належать: готівкові кошти, монетарні
дорогоцінні метали, цінні папери, які рефінансуються Національним
банком України, кошти банків у Національному банку України, кошти
Національного банку України у банку. Кредити в поточну діяльність - кредити, надані позичальникам
на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних
активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення
затрат. Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані
на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні
затрати та інші цілі. Кредиторська заборгованість - кошти підприємства, організації
або установи, які підлягають сплаті відповідним юридичним або
фізичним особам. Кліринговий рахунок - рахунок, за яким обліковуються
безготівкові розрахунки, що базуються на зарахуванні банками за
певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у
розрахунках. Короткостроковий депозит (поточне зобов'язання, якщо кошти
зараховані на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти
розміщені в іншому банку) - кошти інших банків, суб'єктів
господарської діяльності та фізичних осіб, які внесені чи отримані
ними на депозитний рахунок у банк строком, що не перевищує один
рік. Короткостроковий кредит (поточна вимога або поточне
зобов'язання) - кредит (наданий або одержаний) зі строком
погашення, що не перевищує один рік. Контрарні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, показники
яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів, які
відображені в інших рахунках. Це регулювання здійснюється з метою
визначення справжньої вартості об'єкта, що регулюється. Контрактивні рахунки - контрарні рахунки, які
використовуються для регулювання показників активних рахунків.
Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами
відображення операцій за пасивними рахунками. Контрпасивні рахунки - контрарні рахунки, які
використовуються для регулювання показників пасивних рахунків.
Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами
відображення операцій за активними рахунками. Капітал банку - залишкова вартість активів банку після
вирахування всіх його зобов'язань. Капітальні інвестиції - витрати на придбання або створення
матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Ліквідаційна вартість - оціночна сума коштів, що буде
отримана у разі ліквідації активу. Міжбанківські операції (розрахунки) - система здійснення і
регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які
виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності. До
міжбанківських інструментів належать операції між банками:
кореспондентські рахунки, депозити до запитання та строкові
депозити, кредити, операції РЕПО, фінансовий лізинг тощо. Мультивалютність - принцип роботи рахунків, за яким операції
в іноземній валюті відображаються за тими ж рахунками, що і
операції в гривні. Накопичений дохід за цінним папером - це частина вартості
цінного папера, що відображає суму нарахованого доходу на час
купівлі цінного папера. Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком
надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому
банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його
рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо. Овернайт - надані та отримані кредити і депозити строком не
більше одного операційного дня без урахування неробочих днів
банку. Облігація - це боргове зобов'язання позичальника перед
кредитором, за яким передбачаються періодичні платежі (процентна)
або початковий продаж за зниженою ціною (дисконтна) та виплата
номіналу при настанні строку її погашення. До них належать: - приміщення адміністративних і операційних служб, житлові
приміщення банку (наприклад, гуртожиток, готель, квартири, що
належать банку, і в яких проживають його працівники); - обладнання, транспортні засоби, що використовуються банком
(наприклад, обладнання їдальні, що використовується для
обслуговування працівників банку). Оперативний лізинг - це будь-який договір лізингу, крім
фінансового. Опціон - це контракт, що дає його власнику право, але не
зобов'язання купити або продати цінні папери, товари або кошти за
встановленою ціною протягом встановленого періоду. Операція РЕПО - див. Положення НБУ "Про операції РЕПО" - це
операція з цінними паперами, яка складається з двох частин і при
якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про
продаж (купівлю) державних цінних паперів на певний строк із
зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений строк або
на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною. Премія (за операціями з цінними паперами) - перевищення
ринкової ціни (ціни придбання) цінних паперів над номінальною без
врахування нарахованих на час придбання процентів. Прострочена заборгованість - позичка, не повернена банку у
встановлений строк. Поточний рахунок - вид рахунків у банках, які використовують
для зберігання грошових коштів до запитання і здійснення
розрахунків. Процентні доходи і витрати. Належать доходи і витрати, які
обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання. Сумнівна заборгованість - заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги, щодо яких немає впевненості в її
погашенні боржником. Свопові контракти - це контракт на обмін певної кількості
цінних паперів, товарів, коштів або фінансових інструментів на
певну дату у майбутньому. Спот - вид угоди, що передбачає оплату протягом часу, який
потрібен для здійснення розрахунків, як правило, 48 годин. Транзитні рахунки - рахунки, що використовуються для обліку
платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з
нормативними документами або угодами. Фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті
укладення якого лізингоодержувач на свої замовлення отримує у
платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не
менший 60 відсотків строку його корисної служби або право
власності за яким переходить до лізингоотримувача. Факторинг - різновид торговельно-комісійної операції, яка
поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта. В основі
операцій факторингу лежить купівля факторською компанією (банком)
рахунків-фактур клієнта на певних умовах. Форвард контракт - контракт, який засвідчує зобов'язання
особи придбати (продати) цінні папери, кошти або інші активи у
визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією
цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту. Ф'ючерсний контракт - це стандартний контракт на товарних і
фондових біржах, який засвідчує зобов'язання особи придбати
(продати) цінні папери, кошти або інші активи у визначений час та
на визначених біржею умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого
продажу під час укладення такого контракту. Хеджування - термін, що використовується у банківській,
біржовій та комерційній практиці для позначення різних методів
страхування ризику. Наприклад, застосовується в більш вузькому
значенні слова: для позначення страхування валютного ризику шляхом
створення зустрічних вимог і зобов'язань в іноземній валюті.
Найпоширенішим видом хеджування є укладення строкових валютних
угод. До твердих контрактів належать форвардні, ф'ючерсні та
аналогічні щодо них контракти. До умовних контрактів належать опціони та аналогічні щодо них
контракти. Цільові кошти - кошти, цілі використання яких обумовлені
окремими законодавчими актами або нормативними актами
Національного банку України. Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право
володіння та визначають взаємовідносини між особою, яка їх
емітувала, та їх власником і передбачають, як правило, виплату
доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість
передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів,
іншим особам.
( Перелік термінів із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 244 ( z0398-00 )
від 14.06.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 510 ( z0003-03 ) від 16.12.2002,
N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003 )on top