Документ v0439500-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2015, підстава - v0829500-15

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.07.2015  № 439

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 829 від 26.11.2015}

Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", постанови Правління Національного банку України від 18 вересня 2014 року № 585 "Про переведення банків - учасників СЕП на обслуговування за кореспондентським рахунком до Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

1) Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), що додаються.

{Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 829 від 26.11.2015}

2. Постанову Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320 "Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909, після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. У Національному банку України відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків-резидентів та філій іноземних банків у національній валюті України здійснює Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області".

У зв'язку з цим пункти 2 - 5 уважати відповідно пунктами 3 - 6.

3. Департаменту інформаційної безпеки (Лук'янов Д.О.):

1) розробити та затвердити до 01 жовтня 2015 року графік та порядок розірвання договорів банків України, їх філій та небанківських установ (далі - організації) з територіальними управліннями і Центральною розрахунковою палатою Національного банку України про використання криптографічних засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України та інформаційних задачах Національного банку України (далі - Договори) та з укладання зазначених Договорів організацій з Департаментом інформаційної безпеки;

2) розробити та впровадити до 01 січня 2016 року комплекс заходів щодо забезпечення організацій засобами криптографічного захисту інформації Національного банку України;

3) переукласти Договори до 01 січня 2016 року.

4. Територіальним управлінням, Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (Годік М.М.) забезпечити виконання Договорів до моменту переукладання Договорів та передачі функцій з їх реалізації Департаментом інформаційної безпеки.

5. Департаменту інформаційної безпеки (Лук'янов Д.О.) довести зміст цієї постанови до відома Центральної розрахункової палати Національного банку України, банків України, їх філій, органів Державної казначейської служби України, інших органів державної влади, небанківських установ, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України, для застосування в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Правління Національного банку
України
07.07.2015  № 439

ЗМІНИ
до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

1. У пункті 1 глави 1 розділу I:

в абзаці другому слово "(філій)" виключити;

в абзаці шістнадцятому слова "філій (або певної кількості філій) у разі роботи банку (філії)" замінити словами "філій для роботи банку";

в абзаці двадцять дев'ятому слово "(філій)" виключити;

абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

"система захисту електронних банківських документів - сукупність методів та засобів, що включає апаратно-програмні, програмні засоби захисту, ключову інформацію та систему розподілу ключової інформації, технологічні засоби контролю та організаційні заходи щодо захисту інформації";

в абзаці тридцять шостому слова "Операційне управління" замінити словами "Операційний департамент".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Територіальне управління відкриває кореспондентський рахунок банку на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання правильно оформлених документів, зазначених у пункті 2 цієї глави";

в абзаці першому пункту 2 слова "за місцезнаходженням банку" виключити;

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 10 уважати відповідно пунктами 3 - 9;

у пункті 3 слово "(філії)" виключити;

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5 - 9 уважати відповідно пунктами 4 - 8;

пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 8 уважати відповідно пунктами 5 - 7;

у пункті 5:

у підпунктах "а" - "г", "д" слово "(філія)" у всіх відмінках виключити;

у підпункті "ґ" слова "(філії), що має містити код за ЄДРПОУ" виключити;

у пункті 6 слова "а також у зв'язку з взаємним обміном банком та його філією місцезнаходження та пов'язаною з цим зміною обслуговуючих їх територіальних управлінь банк (філія)" замінити словом "банк";

у пункті 7 слово "(філії)" виключити;

2) у главі 2:

у назві глави та пункті 1 слово "(філії)" виключити;

у пункті 3:

у першому реченні слова "не пізніше наступного робочого дня з дня закриття кореспондентського рахунку, уключаючи день закриття, зобов'язане" замінити словами "у день закриття кореспондентського рахунку зобов'язане";

у третьому реченні слово "(філії)" виключити;

у пункті 4 слово "(філії)" виключити;

3) у главі 4:

підпункт "б" пункту 1 викласти в такій редакції:

"б) укладення з Національним банком договорів:

про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України (додаток 5);

про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку щодо організації захисту електронних банківських документів";

в абзаці першому пункту 5 слова "за своїм місцезнаходженням" замінити словами "за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Територіальне управління за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку після отримання повідомлення від банку (філії) зобов'язане надіслати його до ЦРП засобами системи ЕП за два робочих дні до набрання чинності змінами.

Територіальне управління за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку інформує засобами системи ЕП регіональний підрозділ Департаменту інформаційної безпеки Національного банку за місцезнаходженням банку (філії) про ініціювання банком (філією) внесення інформації до Довідника учасників СЕП";

у пункті 7:

слова "отриманими від територіальних управлінь повідомленнями" замінити словами "отриманим від територіального управління за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку повідомленням";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"ЦРП вносить інформацію до Довідника учасників СЕП щодо включення нового учасникам СЕП (безпосереднього) або зміни ідентифікатора учасника СЕП (безпосереднього) за умови, що цей учасник надіслав відкриті ключі АРМ-СЕП на сертифікацію до 13 години дня, що передує дню внесення інформації до Довідника учасників СЕП";

у пункті 8:

у першому реченні слова "(філії)" та "АРМ-СЕП відповідного" виключити;

у другому реченні слова "учасник СЕП" замінити словом "банк";

у третьому реченні пункту 10 слова "за місцезнаходженням банку (філії)" замінити словами "за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку";

у пункті 11:

в абзаці першому:

у першому реченні слова "(філії), що має кореспондентський рахунок" виключити;

у другому реченні слово "(філія)" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо банк не виконав цю вимогу, то ЦРП наприкінці останнього робочого дня банку в СЕП після виконання вимог пункту 10 цієї глави має повідомити про це територіальне управління. Територіальне управління, отримавши повідомлення ЦРП, зобов'язане здійснити списання засобами СЕП суми коштів банку, що дорівнює залишку на його технічному рахунку, і перерахувати її на рахунок, визначений згідно з пунктом 2 глави 2 цього розділу";

4) у главі 5:

у пункті 3 слово "(філії)" виключити;

у пункті 5 слова "розділу X цієї Інструкції" замінити словами "нормативно-правового акта Національного банку щодо організації захисту електронних банківських документів";

5) у главі 6:

у першому реченні пункту 1 слова "територіальних управлінь" замінити словами "територіального управління";

у пункті 8 слово "відповідного" виключити;

6) у пункті 2 глави 7 слово "(філії)" виключити;

7) у главі 8:

у пункті 2:

в абзаці першому слова "за його місцезнаходженням" виключити;

в абзаці другому слова "кореспондентських рахунків у територіальних управліннях і" виключити;

в абзаці першому пункту 3:

у першому реченні слова "за його місцезнаходженням" виключити;

у другому реченні слова "не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але" виключити;

в абзаці першому пункту 4:

у першому реченні слова "за його місцезнаходженням" виключити;

у другому реченні слова "не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але" виключити;

в абзаці першому пункту 5:

у першому реченні слова "за його місцезнаходженням" виключити;

у другому реченні слова "не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але" виключити;

пункт 6 виключити;

8) у главі 9:

пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 17 уважати відповідно пунктами 5 - 16;

у пункті 5:

в абзаці першому цифру "5" замінити цифрою "4";

в абзаці другому слова "за місцезнаходженням банку" замінити словами "за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку";

у пункті 6 цифру "6" замінити цифрою "5";

перше речення абзацу першого пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Банк узгоджує з територіальним управлінням за місцем відкриття кореспондентського рахунку банку дату переходу на роботу в СЕП за відповідної моделлю, про що територіальне управління робить відмітку в дозволі";

у пункті 8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"повідомляє філії про потребу протягом трьох робочих днів укласти/розірвати або (за потреби) внести зміни до договорів про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України, а також про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Банк та його філії мають ініціювати внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП";

пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10 - 16 уважати відповідно пунктами 9 - 15;

у пунктах 10 і 11 цифру "5" замінити цифрою "4";

пункти 12, 13 виключити.

У зв'язку з цим пункти 14, 15 уважати відповідно пунктами 12, 13;

у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

"13. У разі закриття банком усіх філій дозвіл на роботу в СЕП за відповідною моделлю втрачає чинність";

в абзаці другому слова "надіслати до територіального управління за своїм місцезнаходженням повідомлення про внесення змін" замінити словами "ініціювати внесення відповідної інформації";

9) у главі 10:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк може бути ініціатором переведення банку на обслуговування за кореспондентським рахунком до іншого територіального управління (далі - переведення) відповідно до постанови Правління Національного банку про зміну територіального управління, що обслуговує банк";

у пункті 2 слова "Ініціатор переведення узгоджує дату переведення з Національним банком або банком" замінити словами "Національний банк узгоджує дату переведення з банком";

у пункті 3:

у підпункті "а":

абзац другий викласти в такій редакції:

"до територіального управління 1 - заяву про закриття кореспондентського рахунку в Національному банку";

друге речення абзацу третього виключити;

в абзаці третьому підпункту "б" слова "(у разі переведення за ініціативою Національного банку)" виключити;

підпункт "в" доповнити новим абзацом такого змісту:

"укладає договір з банком про кореспондентський рахунок у Національному банку України";

підпункт "г" виключити.

3. В абзаці першому пункту 5 глави 3 розділу IV слова "територіальних управліннях із застосуванням" замінити словами "територіальному управлінні, із застосуванням".

4. У розділі VI:

1) у назві розділу слово "(філії)" виключити;

2) у главі 1:

у назві глави слово "(філії)" виключити;

у пункті 1 слова "філії (далі - банк)" виключити;

3) у главі 2:

у назві глави слово "(філії)" виключити;

у пункті 1 слова "філії (далі - банк)" виключити;

пункт 9 після підпункту "б" доповнити новим підпунктом "в" такого змісту:

"в) повідомляє ЦРП засобами системи ЕП про скасування зупинення власних видаткових операцій банку в СЕП".

У зв'язку з цим підпункт "в" уважати підпунктом "г";

4) у главі 3:

у назві глави слово "(філії)" виключити;

у пункті 1:

в абзацах першому - третьому слово "(філія)" у всіх відмінках виключити;

абзац п'ятий виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Відновлення власних видаткових операцій банку за його кореспондентським рахунком здійснюється відповідно до законодавства України і забезпечується ЦРП на підставі повідомлення територіального управління про скасування зупинення власних видаткових операцій банку в СЕП";

5) у главі 4:

у назві глави слово "(філії)" виключити;

в абзаці першому пункту 1:

слова "філії (далі - банк)" виключити;

слова "про регулювання" замінити словами "з питань надання кредитів для підтримки";

у пункті 4:

абзац четвертий замінити двома новими абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Ліміт установлюється в режимі реального часу (пакет-запит) або у файловому режимі (файл L).

Територіальне управління здійснює списання після отримання від ЦОСЕП інформації про встановлення ліміту технічного рахунку банку".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим;

в абзацах дев'ятому та дванадцятому слова "на визначену суму списання" замінити словами "на фактично списану суму";

абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий виключити.

5. У главі 2 розділу VII:

в абзаці першому пункту 2 слова "за місцезнаходженням філії іноземного банку" виключити;

перше речення пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Філія іноземного банку в разі зміни свого найменування зобов'язана подати до територіального управління такі самі документи, що і під час відкриття рахунку, а також унести зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України або укласти новий договір";

у пункті 6 слово та цифру "пунктом 8" замінити словом та цифрою "пунктом 5";

у пункті 9:

слово та цифру "пункту 1" виключити;

слово та цифри "розділів IX, X" замінити словом та цифрою "розділу IX".

6. У главі 1 розділу VIII:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Для роботи в СЕП інші установи укладають з Національним банком договори:

про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України, зразок якого наведений у додатку 5 до цієї Інструкції. Сторони можуть змінювати передбачені цим зразком договору умови, а також установлювати інші умови, якщо це не суперечить законодавству;

про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку щодо організації захисту електронних банківських документів";

у пункті 2 слово та цифру "та X" виключити.

7. У розділі IX:

1) у пунктах 1, 4, 5 глави 1 та в пункті 4 глави 2 слова "Управління інформаційної безпеки" в усіх відмінках замінити словами "Департамент інформаційної безпеки" у відповідних відмінках;

2) в абзаці першому пункту 2 глави 3 слова "програмно-апаратні засоби криптографічного захисту інформації" замінити словами "апаратно-програмні засоби захисту інформації";

3) у главі 6:

у пункті 1 слова "апаратних засобів криптографічного захисту інформації СЕП" замінити словами "апаратно-програмних засобів захисту інформації";

у першому реченні пункту 2 та першому реченні пункту 3 слово "апаратних" замінити словом "апаратно-програмних";

у першому реченні пункту 4 слова "апаратними засобами криптографічного захисту" замінити словами "апаратно-програмними засобами захисту інформації";

4) у главі 7:

пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2 - 6 уважати відповідно пунктами 1 - 5;

у пункті 1 слова "і вжити заходів для створення резервних копій службових файлів ключової інформації АРМ-СЕП, файлів конфігурації та допоміжних файлів" замінити словами "з актуальними таблицями відкритих ключів, файлами конфігурації та допоміжними файлами";

в абзаці третьому пункту 2 слова "Управління інформаційної безпеки" замінити словами "регіональний підрозділ Департаменту інформаційної безпеки Національного банку за своїм місцезнаходженням".

8. Розділ X виключити.

9. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 1:

у преамбулі слова "(найменування філії, якщо договір укладає філія)" виключити;

абзаци п'ятий - сьомий пункту 2.1 замінити одним новим абзацом такого змісту:

"здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку Замовника в разі ненадходження від Замовника (або його філії) оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в цьому договорі та/або договорах-1 про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України від ________ № ___; про використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України від ________ № ________.

__________
-1 Якщо договори укладаються неодночасно або Замовник працює за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, то з метою зазначення реквізитів договорів, за якими має здійснюватися договірне списання коштів, потрібно укласти додаткові договори";

абзаци восьмий - десятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"нести відповідальність перед Виконавцем за зобов'язаннями філій згідно з умовами договорів щодо:

розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України;

використання засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України";

2) у додатку 2 слова "банку/філії" замінити словом "банку";

3) у додатку 3:

слова "банку/філії" замінити словом "банку";

у виносці 1 цифру "8" замінити цифрою "5";

4) у додатку 4:

слова "банку/філії" замінити словом "банку";

слова "або філії" виключити;

5) у додатку 5:

в абзаці шостому пункту 2.1 слово "(філії)" виключити;

абзац дев'ятнадцятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"у разі ліквідації банку забезпечувати його повноцінну роботу згідно з діючою технологією до часу закриття кореспондентського рахунку";

у пункті 3.3 слово "(філії)" виключити;

6) додаток 6 виключити;

У зв'язку з цим додатки 7 - 10 уважати відповідно додатками 6 - 9.

У тексті Інструкції посилання на додатки 7 - 10 замінити посиланнями відповідно на додатки 6 - 9;

7) додаток 6 викласти в такій редакції:

"

Додаток 6
до Інструкції про міжбанківський
переказ коштів в Україні
в національній валюті
(пункт 5 глави 4 розділу II)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

________________________________
[найменування банку (філії)]

___________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)

Повідомлення
про внесення інформації до Довідника учасників СЕП
(зразок)

Згідно з _____________________ включити/виключити/унести зміни до списку учасників СЕП.

Назва учасника СЕП

Код банку - учасника СЕП

Код валюти

Ідентифікатор у СЕП

Адреса в системі ЕП

Код банку - юридичної особи

№ моделі

Код банку - власника кореспондентського рахунку

Режим реального часу

Дата внесення змін

початкові платежі

відповідні платежі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Керівник банку (філії)

_____________________________
                    (ініціали, прізвище)

Виконавець

_____________________________
                 (прізвище, ініціали)

№ телефону

_____________________________

__________
Примітки:


У колонці 7 зазначається одне з таких значень:
"  " - не працює за моделлю;
"C" - банк, що працює за моделлю 3;
"3" - філія, що працює за моделлю 3;
"D" - банк, що працює за моделлю 4;
"4" - філія, що працює за моделлю 4;
"G" - банк, що працює за моделлю 7;
"7" - філія, що працює за моделлю 7;
"H" - банк, що працює за моделлю 8;
"8" - філія, що працює за моделлю 8.
У колонці 8 зазначається реквізит "код банку" власника консолідованого кореспондентського рахунку, якому відкрито цей рахунок у територіальному управлінні. Якщо банк працює в СЕП без використання моделі, то в цій графі зазначається "0".
У колонці 9 зазначається одне з таких значень:
"N" - учасник СЕП не працює в режимі реального часу;
"3" - філія - учасник СЕП працює через ВМПС;
"  " - обмежень немає.
У колонці 10 зазначається одне з таких значень:
"3" - філія - учасник СЕП працює через ВМПС;
"  " - обмежень немає;
"X" - заборонено відповідні платежі в режимі реального часу.
У колонці 11 зазначається дата, з якої внесені зміни набирають чинності.
Повідомлення надсилається банком (філією) на електронну адресу територіального управління.
Територіальне управління надсилає повідомлення на електронну адресу Центральної розрахункової палати (V32RPAL@U1H0) у файлі формату MS WORD з іменем Zxmmddnn.RTF, де x - літера, що позначає територіальне управління Національного банку України; mm - поточний місяць; dd - день місяця; nn - порядковий номер".

Директор Департаменту
платіжних систем


Н.Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
Я.В. Смолій

{Зміни до Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 829 від 26.11.2015}вгору