Документ v0417500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2016  № 417

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

Відповідно до статей 15, 25, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою посилення вимог до анонімності поданих учасниками розміщення заявок на участь у розміщенні облігацій внутрішніх державних позик та приведення нормативно-правових актів Національного банку України до вимог законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності через 50 днів із дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції


Ю. Буца

Міністр фінансів України

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління
Національного банку України
28.12.2016 № 417

ЗМІНИ
до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

1. У розділі I:

1) в абзаці тринадцятому пункту 2 слова "банки-зберігачі" замінити словами "банки - депозитарні установи";

2) абзац десятий пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"На завершальному етапі розміщення облігацій обсяг їх розміщення за неконкурентними заявками (конкурентними заявками) збільшується з урахуванням обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій, якщо попит на облігації, що розміщуються за конкурентними заявками (неконкурентними заявками), менший, ніж установлене обмеження. Обмеження на обсяг розміщення облігацій за конкурентними заявками визначається як різниця між обмеженням на загальний обсяг розміщення облігацій та обмеженням на обсяг розміщення облігацій за неконкурентними заявками";

3) у главі 2:

абзац другий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"визначає час, обсяги та валюту розміщення облігацій";

у пункті 2.2:

в абзаці дев'ятому слова "облік та зберігання" замінити словами "облік, зберігання та погашення";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"оприлюднює інформацію щодо умов випуску облігацій, які перебувають в обігу".

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 1.1 глави 1 слова "передає Національному банку на паперових та/або електронних носіях" замінити словами "надсилає Національному банку засобами електронної пошти";

2) пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.6. Уповноважені особи Національного банку та Міністерства фінансів до кінцевого терміну надходження заявок мають доступ лише до інформації, що визначає номери та типи заявок учасників розміщення облігацій. Доступу до іншої інформації, що міститься у заявках учасників розміщення облігацій, немає.

Після закінчення терміну надходження заявок від учасників розміщення облігацій обмеження на доступ до інформації, що міститься в цих заявках, частково знімається і уповноважені особи Національного банку та Міністерства фінансів отримують інформацію щодо змісту конкурентних та неконкурентних заявок без зазначення найменувань учасників розміщення облігацій.

Інформація щодо переліку учасників розміщення облігацій стає доступною для уповноважених осіб Національного банку та Міністерства фінансів з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.

Інформація щодо переліку учасників розміщення облігацій, заявки яких відхилені за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online", стає доступною для уповноважених осіб Національного банку та Міністерства фінансів з моменту відхилення поданих учасниками розміщення заявок.

Інформація, яка міститься в заявках учасників розміщення облігацій, є конфіденційною і розголошенню не підлягає. Доступ до неї мають тільки уповноважені особи Національного банку та Міністерства фінансів. Іншим особам ця інформація надається в порядку, визначеному законодавством України".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

в абзаці п'ятому пункту 1.2 слова та цифру "разом із супровідним листом (додаток 8)" замінити словами та цифрами "з урахуванням обмежень, установлених абзацом другим пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення";

у пункті 1.8:

в абзаці першому слова "у паперовій формі" замінити словами "у паперовій або електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)";

в абзаці п'ятому слова "у паперовій формі" замінити словами та цифрами "у паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП у захищеному вигляді, з урахуванням норм, установлених абзацом третім пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення, разом із супровідним листом (додаток 8)";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Обмін електронними документами із застосуванням ЕЦП між Національним банком та Міністерством фінансів під час проведення аукціонів із розміщення облігацій здійснюватиметься у міру запровадження в Міністерстві фінансів системи обміну електронними документами з державними органами влади";

2) у главі 2:

у пункті 2.2:

в абзаці другому слова "яку надсилає засобами електронної пошти Державному казначейству України та Міністерству фінансів" замінити словами "яку надсилає в електронній формі Державній казначейській службі України";

в абзаці третьому слова "засобами електронної пошти" замінити словами "за допомогою задачі "ЛІГА" системи "ОВДП-online";

пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Національний банк протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій надсилає у паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП Міністерству фінансів (додаток 20) та Державній казначейській службі України (додаток 21) інформацію про результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик";

перше речення абзацу першого пунктів 2.7 та 2.10 після слів "захищеному вигляді" доповнити словами "та одночасно в паперовій або електронній формі із застосуванням ЕЦП";

пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. Міністерство фінансів на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами розміщення облігацій оформляє глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 22) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 22) оформляються на такий обсяг облігацій, за який отримані кошти.

Тимчасові глобальні сертифікати на випуски облігацій внутрішніх державних позик не оформляються.

Міністерство фінансів на підставі інформації про грошові розрахунки за результатами дорозміщення облігацій внутрішніх державних позик оформляє нові глобальні сертифікати випусків облігацій внутрішніх державних позик (додаток 22) у порядку, визначеному законодавством України, і разом із супровідним листом та/або відповідними розпорядженнями передає їх до Національного банку.

Національний банк повідомляє Міністерство фінансів про виконання депозитарних операцій щодо глобальних сертифікатів випусків облігацій внутрішніх державних позик у порядку, передбаченому законодавством України.

Депонування, облік, зберігання та погашення глобальних сертифікатів випусків облігацій внутрішніх державних позик здійснюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України".

4. У додатках до Положення:

1) у додатках 1, 2, 7, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22 слова "грн.", "Електронна пошта", "Департамент монетарної політики" у всіх відмінках замінити відповідно словами "гр. од.", "Електронне повідомлення", "Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення" у відповідних відмінках;

2) додатки 3 та 4 викласти в такій редакції:


"Додаток 3
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
(пункт 2.1 глави 2 розділу II)


Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення,
Національного банку України


___________________________
(назва учасника розміщення облігацій)

код МДО


відЗАЯВКА
на придбання облігацій внутрішніх державних позик-1

Дата розміщення облігацій _____________ р.

Номер розміщення облігацій ___________.

_______________________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера-2)

Умови придбання облігацій:

Номер заявки

Тип заявки (конкурентна, неконкурентна)

Рівень дохідності (%)

Кількість облігацій, що купується (шт.)

Належність цінного папера відповідному типу власника

1

2

3

4

5

Погоджуємося з умовами розміщення облігацій, а в разі порушення нами цих умов - на застосування заходів впливу.

Керівник банку

Головний бухгалтер

__________
-1Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.
-2Зазначається в разі дорозміщення облігацій.


Додаток 4
до Положення про порядок
проведення операцій, пов'язаних
з розміщенням облігацій
внутрішніх державних позик
(пункт 2.1. глави 2 розділу II)


Назва підрозділу, відповідального
за проведення розміщення,
Національного банку України

___________________________
(назва учасника розміщення облігацій)

код МДО


відСКОРИГОВАНА ЗАЯВКА
на придбання облігацій внутрішніх державних позик-1

Дата розміщення облігацій _____________ р.

Номер розміщення облігацій ___________.

_______________________________________________________________________.
(назва облігації, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера-2)

За конкурентними заявками:

Дані попередньої заявки

Дані остаточної заявки

номер заявки

рівень дохідності (%)

кількість облігацій, що купується (шт.)

належність цінного папера відповідному типу власника

номер заявки

рівень дохідності (%)

кількість облігацій, що купується (шт.)

1

2

3

4

5

6

7


Погоджуємося з умовами розміщення облігацій, а в разі порушення нами цих умов - на застосування заходів впливу.

Керівник банку

Головний бухгалтер

__________
-1Інформація щодо назви учасника розміщення облігацій, код його МДО та прізвищ уповноважених на підписання заявки осіб стає доступною з моменту завершення операції з розміщення облігацій та інформування її учасників про результати їх участі в розміщенні облігацій або прийняття Міністерством фінансів рішення не здійснювати розміщення облігацій.
-2Зазначається в разі дорозміщення облігацій".

3) у додатках 8, 15, 20 слова "Електронна пошта" виключити, а слова "Департамент монетарної політики", "грн." у всіх відмінках замінити відповідно словами "Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення", "гр. од." у відповідних відмінках;

4) у додатку 17 слова "Міністерству фінансів України" виключити;

5) у додатках 17, 18 слова "грн.", "Електронна пошта", "Департамент монетарної політики" замінити відповідно словами "гр. од.", "Електронне повідомлення", "Назва підрозділу, відповідального за розрахунки за результатами розміщення" у відповідних відмінках.

5. У тексті Положення та додатків до нього слова "Державне казначейство України" та "Операційне управління" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "Операційний департамент" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови
Національного банку України


О.Є. Чурійвгору