Документ v0404500-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.11.2016  № 404

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності через 7 днів з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.11.2016 № 404

ЗМІНИ
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1. У розділі І:

1) у главі 1:

у пункті 1.5:

четверте речення абзацу другого після слова "містити" доповнити словами "відомості про";

друге речення абзацу третього доповнити словами "з урахуванням особливостей, установлених абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I цього Положення";

пункт 1.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо кредит надається нерезидентом-кредитором резиденту-позичальнику за участю іноземного експортно-кредитного агентства, що належить до офіційних експортно-кредитних агентств, перелік яких наведено на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (далі в цьому абзаці - ЕКА), то для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування таким кредитом не враховуються передбачені договором платежі резидента-позичальника (у тому числі уповноваженого банку-позичальника) на користь нерезидента-кредитора з відшкодування фактичних витрат такого нерезидента-кредитора з оплати послуг (винагороди, премії, комісії тощо) ЕКА, безпосередньо пов'язаних з реалізацією кредитного проекту";

2) абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 доповнити новим реченням такого змісту: "Вимоги абзацу п'ятого пункту 3.2 глави 3 розділу І цього Положення не поширюються на платіжні операції, що не враховуються для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом згідно з абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I цього Положення";

3) в абзаці четвертому підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 слова "і має містити електронний цифровий підпис уповноваженої особи Національного банку, яка підписує його на паперовому носії" виключити.

2. У главі 2 розділу ІІ:

1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента, а також з урахуванням вимог Положення № 369 зобов'язаний здійснити аналіз та перевірку документів з метою встановлення:

наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції;

достатності/недостатності реальних фінансових можливостей резидента проводити (ініціювати) операцію на відповідну суму, а також джерел походження коштів (активів) з дотриманням вимоги пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ цього Положення.

Уповноважений банк, ураховуючи вимоги Положення № 369, має відмовити клієнту в обслуговуванні операцій за договором у разі наявності ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності/наявності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень";

2) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Контроль за здійсненням резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезиденту (у тому числі з дотриманням вимоги пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ цього Положення) та її повернення нерезидентом покладається на обслуговуючий банк".

3. У пункті 1.1 глави 1 розділу ІІІ:

1) підпункт "в" доповнити новим абзацом такого змісту:

"з відомостями про результати аналізу та перевірки документів згідно з пунктом 2.2 глави 2 розділу ІІ цього Положення";

2) підпункт "ґ" виключити.

4. У додатках до Положення:

1) виноску 5 додатка 1 викласти в такій редакції:

"-5Крім платіжних операцій, що не враховуються для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом згідно з абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (відомості щодо таких платіжних операцій подаються в примітці). У разі змінюваної процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 9.2 пункту 9 цього додатка";

2) виноску 5 додатка 4 викласти в такій редакції:

"-5Крім платіжних операцій, що не враховуються для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом згідно з абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (відомості щодо таких платіжних операцій подаються в примітці). У разі змінюваної процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 9.2 пункту 9 цього додатка";

3) у додатку 6:

після пункту 13 доповнити додаток новим пунктом 14 такого змісту:

"14. Підтверджуємо, що позика надається за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика".

У зв'язку з цим пункт 14 уважати пунктом 15;

після літер "М.П." доповнити додаток словами "(за наявності)";

4) додаток 7 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Купівля іноземної валюти за гривні або використання коштів в іноземній валюті, які отримані як кредит чи позика, з метою надання позики в іноземній валюті нерезиденту забороняється".

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


О.Є. Чурійвгору