Document v0389874-18, valid, current version — Adoption on June 14, 2018
( Last event — Suspension, comes January 1, 2020. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.06.2018  № 389

Про затвердження Тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», статті 5 Закону України «Про природні монополії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тимчасову методику визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», та діє до 31 грудня 2019 року.

3. З 01 січня 2020 року при визначенні та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу застосовується Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564.

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
14.06.2018  № 389

ТИМЧАСОВА МЕТОДИКА
визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

1. Загальні положення

1.1. Ця Тимчасова методика розроблена відповідно до Податкового кодексу України, законів України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

1.2. Дія цієї Тимчасової методики поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (далі - Оператори ГРМ, ліцензіати).

1.3. Ця Тимчасова методика не застосовується при розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу на основі потужності та на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

1.4. У цій Тимчасовій методиці терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю один рік, який передує планованому періоду;

заява - письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів;

економічно обґрунтовані витрати на планований період - витрати суб’єкта господарювання з розподілу природного газу, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, обмежених Податковим кодексом України, які складаються з витрат, пов’язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім витрат на створення кваліфікаційних активів);

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат суб’єкта господарювання з розподілу природного газу;

інвестиційна програма - окремий розділ плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, що затверджується НКРЕКП, яким передбачено план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи активів та який містить комплекс зобов’язань ліцензіата на період виконання інвестиційної програми щодо розвитку ліцензіата, покращення показників якості надання послуг споживачам з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання;

нецільове використання коштів - використання коштів, передбачених установленою структурою тарифу та/або схваленою інвестиційною програмою, на інші цілі;

перегляд тарифу - зміна рівня тарифу та/або його структури шляхом установлення;

перехресні субсидії - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з розподілу природного газу для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта господарювання;

планована виробнича собівартість - економічно обґрунтовані плановані витрати, які складаються з планованих прямих матеріальних витрат, планованих прямих витрат на оплату праці, планованої амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо задіяних при здійсненні діяльності з розподілу природного газу, інших планованих прямих витрат та планованих змінних загальновиробничих та планованих постійних розподілених загальновиробничих витрат;

планована тарифна виручка - планований дохід суб’єкта господарювання на планований період для фінансування його обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням послуг розподілу природного газу;

планований період - період тривалістю один календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу, або 12 місяців з дати введення в дію тарифу;

планований прибуток - розрахункова сума, на яку планований дохід (тарифна виручка) перевищує плановані витрати;

плановані фінансові витрати - плановані витрати на відсотки та інші плановані витрати суб’єкта господарювання з розподілу природного газу, пов’язані із запозиченнями;

повна планована собівартість - економічно обґрунтовані плановані витрати, що включаються до планованої виробничої собівартості, плановані адміністративні витрати, плановані витрати на збут, плановані інші операційні витрати та плановані фінансові витрати, пов’язані з наданням послуг розподілу природного газу;

попередній період - період тривалістю календарний рік, який передує базовому періоду;

структура тарифу на послуги розподілу природного газу (планованої тарифної виручки) (далі - структура тарифу) - перелік елементів витрат, що групуються за статтями витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, та витрат із прибутку;

тариф на послуги розподілу природного газу - виражена у грошовій формі вартість реалізації послуги розподілу природного газу замовнику 1000 кубічних метрів природного газу;

тарифна виручка - дохід, отриманий від надання послуг розподілу природного газу за установленим НКРЕКП тарифом.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, законах України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про нафту і газ», «Про трубопровідний транспорт» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824 (далі - Кодекс ГРМ).

2. Розрахунок тарифу на послуги розподілу природного газу

2.1. Тариф на послуги розподілу природного газу (Трозп) розраховується за формулою

де

ТВ

-

планована річна тарифна виручка суб’єкта господарювання з розподілу природного газу на планований період, тис. грн;


Vрозп

-

загальний планований річний обсяг надання послуг розподілу природного газу, 1000 м-3.

2.2. Планована річна тарифна виручка (ТВ) розраховується на основі повної планованої собівартості (В), яка визначається відповідно до глави 3 цієї Тимчасової методики, та планованого прибутку (П), який визначається відповідно до глави 4 цієї Тимчасової методики, за формулою

2.3. Планована тарифна виручка для фінансування обґрунтованих витрат визначається з урахуванням даних форми звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1090/29220 (далі - форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг), за попередні три роки.

2.4. Витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат, не враховуються при визначенні планованої тарифної виручки, необхідної для забезпечення фінансування планованих витрат операційної діяльності, планованих фінансових витрат та планованого прибутку суб’єкта господарювання з розподілу природного газу.

2.5. Обсяг надання послуг розподілу природного газу на планований період приймається до розрахунку тарифу для:

діючих ліцензіатів - як середній фактичний обсяг надходження природного газу до розподільних мереж за попередні три роки, що визначається за показниками вузлів обліку газу, за вирахуванням обсягів виробничо-технологічних витрат, нормативних втрат природного газу та власних потреб (далі - обсяг розподілу природного газу) з урахуванням прогнозованих змін;

для суб’єктів господарювання, що мають намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу - відповідно до планованих обсягів у розрахунку на рік.

3. Перелік витрат, що враховуються при визначенні планованої тарифної виручки

3.1. Планування витрат, що включаються до планованої тарифної виручки, здійснюється у розрахунку на рік, виходячи з обґрунтованих потреб суб’єкта господарювання з розподілу природного газу у планованому періоді, з урахуванням:

1) державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації;

2) витрат на управління та обслуговування виробництва;

3) ставок податків і зборів (обов’язкових платежів);

4) прогнозного індексу цін виробників промислової продукції і споживчих цін у планованому періоді;

5) звітних даних форми 4-НКРЕКП-розподіл природного газу суб’єкта господарювання з розподілу природного газу за попередні три роки;

6) необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільних мереж:

кількості газопроводів високого, середнього, низького тиску (газорозподільних мереж), внутрішньоквартальних, внутрішньодворових газопроводів і споруд на них, ГГРП (головних газорегуляторних пунктів), ГРП (газорегуляторних пунктів), ШРП (шафових регуляторних пунктів газу), які забезпечують транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів та знаходяться на балансі газорозподільного підприємства;

кількості станцій катодного захисту газопроводів від корозії;

наявності систем хімзахисту газопроводів від корозії;

наявності систем телемеханіки і зв’язку;

кількості вузлів обліку природного газу, зокрема комерційних вузлів обліку;

кількості приєднаних до газорозподільних систем Оператора ГРМ газифікованих об’єктів побутових споживачів;

кількості приєднаних до газорозподільних систем Оператора ГРМ газифікованих об’єктів промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, теплогенеруючих підприємств, установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, релігійних організацій;

утримання усіх складових газорозподільних систем, а також будівель і приміщень, оренди будівель і приміщень;

утримання спеціалізованого автотранспорту;

наявності обчислювальної техніки;

інших адміністративних та загальногосподарських витрат, крім тієї частини, яка розподілена пропорційно обсягу робіт, послуг.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за базовий період, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції, що встановлюються рішенням Кабінету Міністрів України, та на підставі кошторисів на планований період.

Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням установленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, та розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, штатної чисельності працівників та тарифно-кваліфікаційного складу робітників.

3.2. До повної планованої собівартості включаються:

планована виробнича собівартість;

плановані адміністративні витрати;

плановані витрати на збут;

інші плановані операційні витрати;

плановані фінансові витрати.

3.3. До планованої виробничої собівартості включаються:

плановані прямі матеріальні витрати;

плановані прямі витрати на оплату праці;

планована амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з розподілом природного газу;

інші плановані прямі витрати;

плановані змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, які відносяться до собівартості надання послуг розподілу природного газу.

3.4. До складу планованих прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з:

використанням палива, електроенергії та природного газу на власні потреби. Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих та/або прогнозованих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси;

використанням природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі втрати (далі - ВТВ). Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих та/або прогнозованих цін на природний газ та обсягів ВТВ. Обсяг ВТВ визначається з урахуванням динаміки використання природного газу на зазначені цілі за попередні періоди та відповідно до пункту 2 глави 6 розділу ІІІ Кодексу ГРМ;

використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг розподілу природного газу. Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих цін (тарифів), індексу цін виробників промислової продукції, за винятком вартості зворотних відходів та вартості матеріалів, переданих для переробки.

3.5. До складу планованих прямих витрат на оплату праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу розподілу природного газу (згідно із Законом України «Про оплату праці»);

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);

витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

3.6. Сума планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі:

виробничого призначення;

адміністративного призначення;

загальновиробничого призначення.

Нарахування планованої амортизації здійснюється відповідно до класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів і максимально допустимих строків їх амортизації.

Нарахування планованої амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів.

Планована амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням суб’єкта господарювання з розподілу природного газу у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активів або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Планована амортизація адміністративних та загальновиробничих активів розподіляється пропорційно штатній чисельності персоналу, безпосередньо залученого до відповідного виду діяльності. Базою розподілу планованої амортизації адміністративних та загальновиробничих активів, що включається до складу витрат діяльності з розподілу природного газу, є штатна чисельність персоналу, безпосередньо залученого до діяльності з розподілу природного газу.

3.7. До складу інших планованих прямих витрат включаються:

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників, які безпосередньо пов’язані з наданням послуг розподілу природного газу;

витрати на послуги сторонніх організацій, пов’язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, передбачених проектно-технічною документацією, освоєнням нових потужностей, що використовуються для надання послуг розподілу природного газу;

витрати на оплату робіт із сертифікації продукції, зокрема проведення випробувань, оформлення, реєстрації та видачі сертифікатів, проведення технічного нагляду тощо;

витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, які не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту);

витрати, пов’язані з демонтажем, транспортуванням до/з повірочної лабораторії, державною повіркою, ремонтом, монтажем та пломбуванням після повірки і технічним обслуговуванням вузлів обліку природного газу, що встановлені у населення;

витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку природного газу, які є власністю суб’єкта господарювання з розподілу природного газу, крім установлених у населення;

витрати на оплату послуг транспортних, страхових (у межах витрат на обов’язкове страхування, передбачене законодавством) та інших організацій;

оплата спецодягу і спецхарчування робітників, витрати на придбання яких відносяться до собівартості надання послуг розподілу природного газу;

витрати, пов’язані зі створенням обмінного фонду приладів обліку газу, у межах 3 відсотків від установленої кількості приладів обліку у населення, витрати на заміну лічильників;

витрати, пов’язані з утриманням сервісних центрів повірки приладів обліку газу, дефектоскопічних лабораторій у частині виконання робіт з періодичної повірки засобів обліку природного газу, встановлених у населення, та засобів обліку природного газу, які є власністю ліцензіата;

витрати, пов’язані з утриманням метрологічних служб, служб телемеханіки, зв’язку;

витрати, пов’язані з плановим обслуговуванням та експлуатацією газорозподільних систем і вимикаючих пристроїв на них;

витрати, пов’язані із замовленням послуг інших суб’єктів господарювання, прямо пов’язаних з наданням послуг розподілу природного газу, зокрема оплата оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи;

витрати, пов’язані з орендою/експлуатацією газорозподільних систем, власником яких є держава;

інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості, до складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати та платежі, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг розподілу природного газу, щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

3.8. До складу планованих змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат, які відносяться до собівартості надання послуг розподілу природного газу, включаються витрати, пов’язані з:

управлінням виробництвом (розподілом природного газу) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати працівникам апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248, включаються до витрат з операційної діяльності, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

підготовкою та перепідготовкою кадрів (що не перевищують 3 відсотки фонду оплати праці за відповідний період), які відносяться до загальновиробничого персоналу;

утриманням, експлуатацією, ремонтом необоротних активів загальновиробничого призначення (що не перевищують 10 відсотків балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року);

обов’язковим страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

пожежною і сторожовою охороною об’єктів загальновиробничого призначення;

утриманням санітарних зон;

оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов’язаних з виконанням робіт, що віднесені до виробничого процесу;

освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття та інші витрати, пов’язані з експлуатацією виробничих приміщень. Величина таких витрат розраховується виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку).

Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно штатній чисельності персоналу, безпосередньо залученого до відповідного виду діяльності. Базою розподілу загальновиробничих витрат, що включаються до складу витрат діяльності з надання послуг розподілу природного газу, є штатна чисельність персоналу, безпосередньо залученого до діяльності з надання послуг розподілу природного газу.

3.9. До складу планованих адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, зокрема на:

утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат з операційної діяльності, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), необхідних для ефективного провадження господарської діяльності з надання послуг розподілу природного газу відповідно до укладених договорів;

оплату послуг зв’язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);

оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів;

судовий збір;

придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління ліцензіата та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

інші витрати на утримання апарату управління ліцензіата та іншого загальногосподарського персоналу (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, створення страхових фондів документації, передбачених законодавством), щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

Адміністративні витрати розподіляються пропорційно штатній чисельності персоналу, безпосередньо залученого до відповідного виду діяльності. Базою розподілу адміністративних витрат, що включаються до складу витрат діяльності з надання послуг розподілу природного газу, є штатна чисельність персоналу, безпосередньо залученого до діяльності з надання послуг розподілу природного газу.

Плановані адміністративні витрати включаються до тарифу на послуги розподілу природного газу у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не мають перевищувати визначеного рівня інфляції.

3.10. До складу планованих витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані зі збутом послуг розподілу природного газу.

3.11. До складу інших планованих операційних витрат включаються витрати, пов’язані з наданням послуг розподілу природного газу, що не увійшли до складу планованої виробничої собівартості, планованих адміністративних витрат і планованих витрат на збут, щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

3.12. Витрати, що не включаються до розрахунку тарифу:

1) витрати, зазначені у частині третій статті 9 Закону України «Про природні монополії»:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) суми, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи.

3.13. До планованих фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг розподілу природного газу, за умови обґрунтування включаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами, отримання яких погоджено відповідно до законодавства, та інші витрати, пов’язані з обслуговуванням запозичень, погоджених з НКРЕКП (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку), що залучені для виконання затвердженої в установленому порядку інвестиційної програми.

Плановані фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено відповідно до чинного законодавства.

3.14. Плановані витрати для формування структури тарифу групуються за елементами витрат:

плановані матеріальні витрати (за винятком вартості зворотних відходів);

плановані витрати на оплату праці;

плановані відрахування на соціальні заходи;

планована амортизація;

інші плановані операційні витрати;

плановані фінансові витрати за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджені відповідно до чинного законодавства.

4. Прибуток

4.1. При розрахунку тарифу до складу планованої тарифної виручки включається планований прибуток, який визначається з урахуванням необхідності:

здійснення інвестицій, пов’язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу природного газу;

погашення основної суми кредитів та/або запозичень, які залучені для виконання інвестиційної програми та які погоджені НКРЕКП, та/або суми інвестицій за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи;

спрямування відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» частини чистого прибутку на виплату дивідендів;

фінансування компенсації витрат, яких зазнало підприємство, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України;

сплати податку на прибуток.

4.2. Планування складової частини прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, проводиться відповідно до Плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років (інвестиційної програми).

5. Стимулювання суб’єкта господарювання з розподілу природного газу до підвищення ефективності операційної діяльності

5.1. У разі зменшення суб’єктом господарювання з розподілу природного газу у базовому періоді витрат на фінансування фонду оплати праці з метою оптимізації штату працівників (за умови дотримання норм технічної безпеки надання послуг розподілу природного газу) та/або обсягів ВТВ (далі - економія коштів) суб’єкт господарювання з розподілу природного газу має право використовувати тарифну виручку, отриману за рахунок такої економії коштів, першочергово для фінансування:

заходів з підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівників;

матеріальних та інших витрат операційної діяльності;

заходів з виконання інвестиційної програми;

інших потреб фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання з розподілу природного газу.

5.2. Така економія коштів не підлягає вилученню зі структури тарифу протягом наступних трьох планованих періодів.

5.3. Суб’єкт господарювання з розподілу природного газу не має права зменшувати витрати, пов’язані з фінансуванням фонду оплати праці, за рахунок зменшення рівня середньомісячної заробітної плати працівників, який застосовувався для обґрунтування розміру цього елемента витрат, що прийнятий до розрахунку встановленого НКРЕКП тарифу на базовий період.

5.4. Суб’єкт господарювання з розподілу природного газу зобов’язаний надавати у разі такої економії коштів до НКРЕКП інформацію щодо скорочення обсягів ВТВ та/або витрат на фінансування фонду оплати праці та напрямів використання такої економії.

5.5. За результатами використання такої економії коштів після трьох планованих періодів НКРЕКП при перегляді тарифу зменшує відповідний елемент витрат чинної структури тарифу на величину 50 відсотків середньорічної економії.

5.6. Суб’єкт господарювання з розподілу природного газу може використовувати кошти, передбачені структурою тарифу на фінансування витрат, пов’язаних із закупівлею обсягів природного газу на ВТВ, для фінансування послуг балансування, що надаються Оператором ГРМ до розділу IX Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497, в обсягах, що не перевищують обсяг природного газу на ВТВ, урахований при розрахунку тарифу.

6. Порядок визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на послуги розподілу природного газу

6.1. Витрати на оплату праці (далі - ВОП) - сукупність елементу «витрати на оплату праці» в повній собівартості структури тарифу (у прямих загальновиробничих витратах виробничої собівартості, адміністративних витратах і витратах на збут), що визначається відповідно до Закону України «Про оплату праці», у складі основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

6.2. Визначення витрат на оплату праці здійснюється з урахуванням приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника ліцензіатів, що здійснюють діяльність на відповідній території адміністративної одиниці (далі - територія діяльності), до таких рівнів:

для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості, менший ніж рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, - до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України;

для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості, більший ніж рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, - до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності цього ліцензіата.

6.3. Визначення річних витрат на оплату праці для відповідного ліцензіата здійснюється за формулою

де

ВОП

-

річні витрати на оплату праці ліцензіата, що приймаються до розрахунку тарифу;


-

тарифна середня заробітна плата в розрахунку на одного працівника ліцензіата, урахована на дату встановлення відповідного тарифу та обрахована виходячи з витрат на оплату праці та тарифної чисельності працівників, зайнятих ліцензованою діяльністю, на дату їх встановлення (далі - тарифна середня заробітна плата);


ТЧ

-

тарифна чисельність працівників ліцензіата, урахована на дату встановлення відповідного тарифу (далі - тарифна чисельність працівників);


К

-

коефіцієнт зростання ВОП для ліцензіата (у відносних одиницях), що передбачає приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника ліцензіата до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості (у відносних одиницях), що визначається таким чином:

де

-

середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із січня по жовтень року, що передує року, на який визначаються ВОП;


-

середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із січня по жовтень року, що передує року, на який визначаються ВОП;


ІЗП

-

ІЗП - прогнозований річний індекс зростання номінальної заробітної плати (у відносних одиницях), який визначається таким чином:

де

ІСЦ

-

індекс споживчих цін у середньому до попереднього року відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики, у відсотках;


ІРЗП

-

індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати працівників, скоригований на індекс споживчих цін (індекс зростання реальної середньомісячної заробітної плати), відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики, у відсотках до попереднього року;


β

-

коефіцієнт, що застосовується НКРЕКП в однаковому розмірі для ліцензіатів у сфері розподілу природного газу на визначений період з метою обмеження зростання витрат на оплату праці з урахуванням стану економіки держави в умовах фінансово-економічної кризи
0 < β 1).

6.4. Коефіцієнт К визначається на підставі даних форм звітності, затверджених для відповідних ліцензіатів, та звітних даних Державної служби статистики України.

6.5. Значення коефіцієнта К для працівників ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність на території населених пунктів, яким надано статус гірських, визначається з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах».

6.6. Розрахункові показники для визначення ВОП наводяться таким чином:

грошові показники щодо витрат на оплату праці - у тис. грн у цілих числах;

грошові показники щодо середньої заробітної плати - у грн у цілих числах;

індекси та коефіцієнти округлюються до двох знаків після коми.

6.7. Підставами для перегляду НКРЕКП витрат на оплату праці у структурі тарифу є:

відсутність перегляду витрат на оплату праці під час щорічного перегляду тарифів ліцензіатів;

застосування коефіцієнта для обмеження зростання витрат на оплату праці (β < 1) під час щорічного перегляду витрат на оплату праці.

7. Податки

7.1. До складу тарифу на послуги розподілу природного газу включаються податки, збори та обов’язкові платежі, передбачені законодавством.

7.2. Розмір податку на додану вартість, установлений Податковим кодексом України, при розрахунку тарифу не враховується, а додається до нього.

8. Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги розподілу природного газу

8.1. Тариф установлюється НКРЕКП за умови наявності у суб’єкта господарювання відповідної чинної ліцензії або одночасно з видачею ліцензії.

8.2. Суб’єкт господарювання зобов’язаний використовувати тарифну виручку, отриману при провадженні діяльності з розподілу природного газу, виключно за елементами витрат та в розмірах, що передбачені встановленою структурою тарифу.

8.3. Суб’єкт господарювання забезпечує достовірність документів, що подаються ним для встановлення або перегляду тарифу.

8.4. Установлення тарифів здійснюється НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування суб’єктом господарювання планованих витрат, пов’язаних із розподілом природного газу.

8.5. Рішення про встановлення або перегляд тарифів приймається НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань.

8.6. Для встановлення тарифу суб’єкт господарювання подає до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку планованого періоду заяву про встановлення тарифу (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Тимчасової методики, до якої додаються:

1) пояснювальна записка до розрахунку тарифу (додаток 2 до цієї Тимчасової методики);

2) основні техніко-виробничі показники суб’єкта господарювання (додаток 3 до цієї Тимчасової методики);

3) динаміка витрат та розрахунок рівня тарифу на планований період (додатки 4 та 5 до цієї Тимчасової методики);

4) динаміка обсягів розподілу природного газу з відповідними обґрунтуваннями (додаток 6 до цієї Тимчасової методики);

5) розрахунок витрат, пов’язаних із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу (додаток 7 до цієї Тимчасової методики);

6) розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

7) розрахунок витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями (додаток 8 до цієї Тимчасової методики);

8) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями з урахуванням строків амортизації (додаток 9 до цієї Тимчасової методики);

9) розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

10) розрахунок прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

11) план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, оформлений з дотриманням вимог розділу IV Кодексу ГРМ, та розрахунок джерел фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми);

12) копії фінансової звітності (за попередній звітний період) - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності;

13) копії декларації з податку на прибуток підприємства з додатками (за попередній звітний період);

14) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, проведеного відповідно до вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

8.7. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 8.6 цієї глави, подаються до НКРЕКП у паперовій (два примірники) і електронній формах та оформлюються суб’єктом господарювання, що провадить діяльність з розподілу природного газу, за формами, наведеними у додатках 1-9 до цієї Тимчасової методики.

8.8. Числова інформація в документах зазначається з точністю до одного знака після коми, крім тарифу на послуги розподілу природного газу.

Величина тарифу на послуги розподілу природного газу зазначається з точністю до двох знаків після коми.

8.9. Суб’єкт господарювання зобов’язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут між діяльністю з розподілу природного газу та іншими видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.

8.10. Суб’єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат господарської діяльності з розподілу природного газу, пов’язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними пунктом 8.6 цієї глави.

8.11. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу, подає заяву та документи, зазначені у пункті 8.6 цієї глави, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії.

8.12. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються НКРЕКП щодо їх відповідності вимогам цього розділу.

У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 8.6 цієї глави, заява не розглядається, про що НКРЕКП повідомляє заявника у письмовій формі протягом десяти робочих днів з дня надходження таких документів до НКРЕКП та повертає їх заявнику.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 8.6 цієї глави, НКРЕКП розглядає їх протягом тридцяти календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

У разі потреби НКРЕКП може звернутися до суб’єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб’єктом господарювання до НКРЕКП у визначений нею строк, підписані керівником суб’єкта господарювання.

Розгляд заяви зупиняється на строк, необхідний для доопрацювання структури тарифу або інвестиційної програми, якщо при розгляді виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕКП письмово повідомляє суб’єкта господарювання.

8.13. НКРЕКП може відмовити суб’єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу у разі:

встановлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою встановленого тарифу, або фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб’єктом господарювання, який має намір його провадити;

надання до НКРЕКП недостовірної інформації або необґрунтованості складових витрат, визначених цією Тимчасовою методикою.

8.14. Перегляд рівня тарифу здійснюється як за ініціативою суб’єкта господарювання, так і НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

8.15. Суб’єкт господарювання має право звернутися до НКРЕКП щодо перегляду рівня тарифу у разі:

1) зміни обсягів розподілу природного газу у планованому періоді відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 відсотків;

2) зміни собівартості, передбаченої структурою тарифу, внаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги, зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 відсотків;

3) зміни в чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

8.16. НКРЕКП може ініціювати перегляд тарифу у разі:

1) установлення факту:

невикористання коштів, передбачених елементами витрат структури встановленого тарифу;

використання коштів у розмірах, що не були передбачені елементами витрат структури встановленого тарифу;

перехресного субсидіювання;

невикористання коштів, які були передбачені структурою тарифу як джерело фінансування інвестиційної програми (першим роком плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років);

використання коштів у розмірах, що не були передбачені затвердженою інвестиційною програмою (першим роком плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років);

використання коштів на роботи та заходи, що не були передбачені затвердженою інвестиційною програмою (першим роком плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років);

2) закінчення періоду, на який розраховувався тариф (або закінчення строку врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

3) установлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою тарифу;

4) надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності;

5) провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, за відсутності установлених НКРЕКП вимог;

6) зміни обсягів розподілу природного газу, урахованих при розрахунку тарифу, більше ніж на 5 відсотків;

7) зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу, що сталася з причин, незалежних від суб’єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу більше ніж на 5 відсотків від установленого рівня;

8) зміни в чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;

9) необхідності встановлення тимчасових тарифів на послуги розподілу, у разі якщо Оператор ГРМ вчасно не надав розрахунки тарифів для їх встановлення;

10) необхідності вжиття заходів для запобігання завдання економічної шкоди споживачам;

11) за результатами здійснення заходів державного контролю.

8.17. За наявності підстав, передбачених пунктом 8.16 цієї глави, НКРЕКП переглядає тарифи з урахуванням наявної в НКРЕКП інформації, даних звітності, актів перевірок та/або наданих суб’єктом господарювання документів та пояснень до них.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Додаток 1
до Тимчасової методики визначення
та розрахунку тарифу
на послуги розподілу природного газу
(пункт 8.6 глави 8)

ЗАЯВА
про встановлення (перегляд) тарифуДодаток 2
до Тимчасової методики визначення
та розрахунку тарифу
на послуги розподілу природного газу
(пункт 8.6 глави 8)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
питань, які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання:

1.1. Види діяльності (перелік ліцензованих видів діяльності та інших, крім ліцензованих, видів діяльності).

1.2. Структура суб’єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення ліцензованого виду діяльності, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів).

1.3. Технічна характеристика суб’єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду (пропускна потужність, протяжність газопроводів, кількість споруд на них (головних газорозподільних пунктів, газорозподільних пунктів, шафових газорозподільних пунктів, колодязів, установок електрохімзахисту тощо), що перебувають на балансі суб’єкта господарювання, в користуванні, господарському віданні, в експлуатації, - указати реквізити договорів, детально описати активи за всіма видами договорів, при великій кількості договорів необхідно прикласти реєстр договорів по кожному власнику активів). Зазначити резерв потужності газопроводів, коефіцієнт зносу, кількість мереж та споруд на них, що потребують діагностики, перекладки (заміни), ремонту тощо. Рівень (%) газифікації території провадження ліцензованої діяльності, кількість газифікованих населених пунктів, кількість споживачів та обсяги розподілу природного газу за категоріями (населення, бюджетні установи, суб’єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання, релігійні організації).

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання за базовий та попередній періоди за ліцензованим видом діяльності:

2.1. Аналіз зміни обсягів розподілу природного газу за базовий період порівняно з прийнятими обсягами розподілу природного газу при розрахунку чинних тарифів за всіма категоріями споживачів та причини відхилень.

2.2. Аналіз фактичних витрат за базовий період, доходу та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

3. Плановані обсяги надання послуг розподілу природного газу на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.

4. Обґрунтування за всіма елементами витрат. Описати принципи обліку прямих і непрямих витрат, пов’язаних з ліцензованим та іншими, крім ліцензованого, видами діяльності, указати документ, відповідно до якого розподіляються витрати (реквізити наказу, яким визначена облікова політика суб’єкта господарювання).

4.1. Матеріальні витрати:

матеріали (перелічити основні елементи витрат, указати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами);

природний газ на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати (далі - ВТВ) (указати обсяг природного газу на власні потреби виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, указати реквізити договору (договорів) з постачальником/оптовим продавцем природного газу; указати обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, додати договір з постачальником/оптовим продавцем природного газу);

паливо (зазначити види використовуваного палива, напрямок та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової);

електроенергія (зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф);

інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, віднесені до цієї статті, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами).

4.2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати; зазначити причини планованих змін загальної чисельності працівників, у тому числі в розрізі категорій працівників; указати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для різних категорій працівників).

4.3. Амортизація (зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), указати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок, і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів).

4.4. Інші витрати:

послуги банку (указати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни);

витрати на оплату послуг зв’язку (зазначити перелік використовуваних послуг (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок тощо) із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги; обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

витрати на службові відрядження (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

утримання транспорту (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних із ліцензованим видом діяльності (зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних послуг, аудиторських, консультаційних, послуг з оцінки майна, охорони, послуг з транспортування природного газу магістральними (розподільними) трубопроводами, які перебувають у власності або користуванні іншого ліцензіата з транспортування (розподілу) природного і нафтового газу тощо); обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

витрати, пов’язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням газопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

витрати, пов’язані з періодичною повіркою та ремонтом лічильників газу (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

витрати на оренду/експлатацію (зазначити витрати на оренду/експлуатацію, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати/плати за експлуатацію по кожному засобу; обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

страхування (зазначити види (обов’язкове, добровільне) та об’єкти страхування; обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, указати принцип розрахунку та розподілу витрат для ліцензованого виду діяльності);

податки та збори (зазначити види податків та зборів, платниками яких є суб’єкт господарювання при провадженні ліцензованого виду діяльності, об’єкт та базу оподаткування, ставку податку, у тому числі плати за землю, із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставки податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності; обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

інші витрати (зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

адміністративні витрати (зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності; обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

витрати на збут (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності).

5. Фінансові витрати (зазначити перелік витрат; обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення та визначенням основної суми запозичення та відсотків за користування отриманими кредитами та витрат, пов’язаних із обслуговуванням запозичень).

6. Інші доходи, які не входять до складу операційних (зазначити джерело, суму доходу та напрями його використання).

7. Планований прибуток (обґрунтувати рівень планованого прибутку із визначенням напрямів його використання:

сума коштів на виконання затвердженої інвестиційної програми;

сума коштів на погашення основної суми кредитів та інших запозичень, що залучені для виконання інвестиційної програми).

7.3. Сума коштів для спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

7.4. Сума податку на прибуток, розрахованого відповідно до Податкового кодексу України.

7.5. Сума коштів для фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнав ліцензіат, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності ліцензіата, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

7.6. Сума коштів на погашення основної суми кредитів та/або запозичень, які залучені для виконання інвестиційної програми та які погоджені НКРЕКП, та/або суми інвестицій за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи.

8. Обґрунтування витрат, які не включаються в структуру тарифу, для оцінки їх впливу на фінансовий результат діяльності підприємства (указати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:

витрати на створення резерву сумнівної заборгованості;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу);

суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

інші операційні витрати).

{Додатки 3-9}on top