Документ v0361874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

23.03.2018  № 361

Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23.03.2018 № 361

ПОРЯДОК
(правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок (правила) визначає механізм, принципи, процедури і єдині методичні засади організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання окремо від інших видів господарської діяльності у разі формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання відповідно до Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967.

1.2. Дія цього Порядку (правил) поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках (далі - виробництво теплової енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії), постачання теплової енергії та є ліцензіатами НКРЕКП (далі - ліцензіати), які формують тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

1.3. У цьому Порядку (правилах) терміни вживаються в таких значеннях:

активи загального призначення - активи, які використовуються більше ніж в одному виді господарської діяльності, у т.ч. активи загальновиробничого та загальногосподарського призначення;

база розподілу - показник виміру певного фактору, який чинить найбільший вплив на обсяг відповідних операційних чи інших витрат і використовується для їх розподілу у разі неможливості віднесення окремих видів витрат безпосередньо до певного виду господарської діяльності;

вертикально інтегроване підприємство - теплопостачальне підприємство з двома та більше видами взаємопов’язаних між собою виробництв (організаційно, технологічно і економічно), об’єднаних єдиною метою діяльності;

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) - виражені у грошовій формі прямі витрати основної операційної діяльності на виробництво продукції (робіт, послуг) та розподілені змінні і постійні загальновиробничі витрати операційної діяльності підприємства;

витрати загального призначення - витрати, пов’язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності та які для цілей визначення фінансового результату за видами господарської діяльності розподіляються на основі баз розподілу, встановлених або погоджених уповноваженим органом для цілей ціноутворення;

внутрішньогосподарські розрахунки - розрахунки, що виникають у вертикально інтегрованого підприємства при взаємозалежному здійсненні ліцензованих та інших видів діяльності з метою розкриття інформації про їх доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання на принципах, установлених цим Порядком (правилами);

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат;

задіяні активи - активи, які пов’язані або використовуються у господарській діяльності ліцензіата і включають оборотні та необоротні активи;

зовнішні споживачі - покупці, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами для відповідної категорії споживачів (населення, бюджетні установи, релігійні організації, інші споживачі (крім населення));

капітал (власний капітал) - перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями (тобто підсумок першого розділу пасиву балансу (звіту про фінансовий стан));

облік за ліцензованими видами діяльності - система збору, обробки та підготовки інформації, необхідної НКРЕКП для ефективного виконання завдань державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що діють на суміжних ринках;

первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання - первісна вартість активів, які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії) та фактично створені з дати переходу до стимулюючого регулювання;

повна собівартість продукції (робіт, послуг) - виражені у грошовій формі сумарні витрати, що складаються з собівартості реалізації продукції (робіт, послуг), розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства;

прямо задіяні активи - активи, які використовуються лише в одному виді господарської діяльності;

робочий план рахунків бухгалтерського обліку - систематизований перелік рахунків, який забезпечує групування облікової інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, визначає побудову всієї системи бухгалтерського обліку з метою одержання необхідних даних для управління, контролю і звітності;

собівартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва - собівартість, яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) власного виробництва, розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства;

собівартість реалізації продукції (робіт, послуг) - собівартість, яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат;

тарифна собівартість продукції (робіт, послуг) - собівартість продукції (робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства, що включаються до складу тарифу.

Терміни «стимулююче регулювання», «регуляторна база активів», «регуляторна норма доходу» та «амортизація регуляторної бази активів» застосовуються у значеннях, що наведені в Законі України «Про природні монополії», Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженому постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967, та інших нормативно-правових актах щодо стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання.

1.4. Облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання здійснюється з метою формування інформації про доходи, витрати, активи, регуляторну базу активів (для сфери транспортування теплової енергії), капітал і зобов’язання за видами господарської діяльності, що провадяться ліцензіатом, та видами продукції (робіт, послуг).

1.5. До ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання належать:

1) виробництво теплової енергії, у т.ч.:

теплова енергія, вироблена на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках (далі - ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ);

теплова енергія, вироблена на установках з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії;

теплова енергія, вироблена на джерелах/установках (крім зазначених вище);

теплова енергія, придбана в інших суб’єктів господарювання;

2) транспортування теплової енергії, у т.ч.:

теплова енергія, що транспортується власними мережами для власних споживачів;

теплова енергія, що транспортується власними мережами для споживачів інших ліцензіатів;

теплова енергія, що транспортується мережами інших ліцензіатів;

3) постачання теплової енергії.

1.6. До інших видів діяльності належать:

1) ліцензовані види діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, перелік яких наведено у пункті 1.5 цієї глави;

2) неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання (комунальні послуги, тарифи на які встановлює НКРЕКП), у т.ч.:

послуги з централізованого опалення (далі - ЦО);

послуги з централізованого постачання гарячої води (далі - ЦПГВ);

3) інші неліцензовані види діяльності, що не зазначені у підпункті 2 цього пункту, та, зокрема:

видача технічних умов на приєднання до теплових мереж інших виробників теплової енергії та/або споживачів теплової енергії;

приєднання до теплових мереж інших виробників теплової енергії та/або споживачів теплової енергії.

1.7. Зазначені у пунктах 1.5 та 1.6 переліки є примірними. Для врахування специфіки господарювання ліцензіати можуть їх деталізувати або розширювати: за структурними одиницями (підрозділами), категоріями споживачів тощо.

1.8. Дані обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання використовуються для регуляторних і контрольних цілей НКРЕКП, управлінських потреб ліцензіата при формуванні (у т.ч. коригуванні та перегляді) тарифів, інвестиційних програм та звітності, що подається до НКРЕКП (далі - регуляторна звітність).

1.9. Завданнями обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання є:

створення інформаційної бази для ефективного тарифного регулювання (формування, перегляд і коригування тарифів, бенчмаркинг, якість послуг) та інвестиційної діяльності;

забезпечення прозорості та об’єктивності інформації у розрізі видів діяльності;

запобігання перехресному субсидіюванню між видами господарської діяльності, категоріями споживачів;

запровадження єдиних методик формування показників регуляторної звітності з метою забезпечення їх достовірності і зіставності.

1.10. Ведення обліку здійснюється окремо за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та кожним іншим видом господарської діяльності ліцензіата.

1.11. Облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ґрунтується на даних бухгалтерського та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та є способом деталізації фінансової інформації відповідно до вимог, що визначені цим Порядком (правилами), і обмежень НКРЕКП у частині ліцензованих видів діяльності. Забезпечення окремих регуляторних вимог досягається засобами внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, тобто шляхом застосування методик калькулювання, алгоритмів, розрахунків та розподілів.

1.12. Положення цього Порядку (правил) не змінюють і не відміняють бухгалтерський облік, а також вимоги до формування фінансової та податкової звітності.

2. Принципи обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

2.1. Облік за ліцензованими видами діяльності ґрунтується на таких принципах:

нарахування і відповідності доходів і витрат - ліцензіат відображає доходи і витрати в момент їх виникнення незалежно від дати надходження грошових коштів. При цьому для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів;

послідовності - ліцензіат постійно (із року в рік) застосовує правила ведення обліку за ліцензованими видами діяльності, у т.ч. методичні засади розподілу активів, капіталу, зобов’язань, витрат і доходів, у встановленому цим Порядком (правилами) порядку, крім випадків, коли існують істотні умови внесення змін до методики, що забезпечить більш достовірне відображення інформації у розрізі ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності, або у разі зміни вимог НКРЕКП;

причинно-наслідкового зв’язку - ліцензіат повинен прямо або шляхом розподілу на послідовній і обґрунтованій основі обліковувати визначені та розподілені доходи, витрати, активи, капітал та зобов’язання звітного періоду за ліцензованими видами діяльності та/або іншими видами господарської діяльності (продукцією, роботами, послугами), у т.ч. у межах структурних одиниць (підрозділів), видів господарської діяльності;

об’єктивності - ліцензіат повинен розподіляти доходи, витрати, активи, капітал і зобов’язання звітного періоду між видами господарської діяльності (продукцією, роботами, послугами) неупереджено, запобігаючи тим самим викривленню фінансового результату будь-якого виду господарської діяльності та впливу на прийняття рішення користувачами облікової інформації;

повноти висвітлення - ліцензіат повинен відображати в обліку та звітності за ліцензованими видами діяльності та/або іншими видами господарської діяльності усю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій і подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

достовірності - ліцензіат повинен гарантувати, що інформація про ліцензовані види діяльності та/або інші види господарської діяльності є точною, достовірною, не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

корисності - ліцензіат повинен застосовувати такі методики ведення обліку за ліцензованими видами діяльності, що дозволяють отримувати інформацію, яка є вичерпною, корисною і доступною для внутрішніх і зовнішніх користувачів цієї інформації;

доцільності - ліцензіат повинен забезпечити раціональне співвідношення між затратами на отримання інформації і економічним результатом від її отримання;

періодичності - ліцензіат формує інформацію про доходи, витрати, активи, капітал і зобов’язання ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності періодично (один раз за звітний період - рік), уникаючи дублювання одних і тих же показників у даних обліку ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності;

прозорості - ліцензіат повинен забезпечити ідентифікацію, облік, розподіл і віднесення доходів, витрат, активів, капіталу та зобов’язань ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності таким чином, щоб можна було прозоро, чітко і однозначно відобразити відповідну інформацію у фінансовій і регуляторній звітності;

превалювання суті над формою - ліцензіат відображає операції в обліку та звітності відповідно до їх економічної сутності, а не лише на основі юридичної форми.

3. Перелік заходів для забезпечення організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

3.1. З метою організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ліцензіат проводить технічні, методичні, організаційні та інформаційні заходи:

1) технічне забезпечення включає:

вибір форми ведення обліку доходів, витрат і активів (у т.ч. регуляторної бази активів для сфери транспортування теплової енергії) з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних (програмного і матеріального забезпечення);

застосування інформаційних технологій збору, накопичення, обробки, зберігання та передачі інформації;

2) методичне забезпечення включає:

документування господарських операцій з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та інших видів господарської діяльності (первинні та розрахункові документи, облікові регістри, правила та графік документообігу тощо);

розробку та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат (синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки), що дозволяє здійснювати реєстрацію, деталізацію, групування і узагальнення облікової інформації за ліцензованими та іншими видами діяльності.

Ліцензіат використовує субрахунки, дані аналітичного обліку виходячи з потреб управління, ступеня деталізації даних у калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг) за ліцензованими видами діяльності для контролю, аналізу й звітності із збереженням кодів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291:

порядок (методику) розподілу і ведення обліку доходів, витрат, фінансових результатів, зобов’язань і активів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання окремо від інших видів господарської діяльності;

визначення методів калькулювання собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

метод нарахування амортизації регуляторної бази активів відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затвердженого постановою НКРЕКП

від 27 липня 2017 року № 966 (далі - Порядок визначення РБА);

3) організаційне забезпечення включає створення необхідних умов для ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та складання регуляторної звітності, зокрема:

розробку системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і звітності господарських операцій за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку;

затвердження правил документообігу і технології обробки облікової і розрахункової інформації, визначення прав працівників на підписання документів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання;

контроль за дотриманням вимог щодо ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, зіставністю показників форм регуляторної звітності та інших форм звітності;

організацію професійного розвитку персоналу ліцензіата;

4) інформаційне забезпечення включає:

створення інформаційної моделі та баз даних ліцензіата, у т.ч. автоматизованих;

своєчасне інформування відповідних служб та підрозділів про зміни в законодавстві щодо регулювання відповідної сфери діяльності, правил ведення обліку за ліцензованими видами діяльності тощо.

4. Правила розподілу активів, зобов’язань, капіталу, доходу і витрат між видами господарської діяльності

4.1. Активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати ліцензіата розподіляються між видами діяльності за загальним правилом на:

такі, що прямо (безпосередньо) можуть бути віднесені до одного виду господарської діяльності (ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання, іншого виду господарської діяльності);

такі, що підлягають розподілу на послідовній основі за визначеною (обґрунтованою) базою розподілу (далі - розподілені);

нерозподілені - частина активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, що не увійшла до прямо (безпосередньо) віднесених або розподілених.

4.2. Не відносяться прямо (безпосередньо) та не підлягають розподілу за визначеною (обґрунтованою) базою на ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання такі активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати, на які встановлено нормативні або регуляторні обмеження у чинному законодавстві або які визначені такими за самостійним рішенням ліцензіата.

У разі відсутності законодавчих обмежень щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, які є нерозподіленими для ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, ліцензіат самостійно приймає рішення про їх включення до складу інших видів господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання.

4.3. До складу активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат кожного окремого виду господарської діяльності включають такі, що безпосередньо пов’язані з одним видом господарської діяльності, а також розподілені за визначеною базою.

4.4. Розподіл активів між видами господарської діяльності:

1) прямо задіяними активами ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання є активи, що безпосередньо використовуються ліцензіатом для провадження одного виду господарської діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії);

2) прямо задіяними активами інших видів господарської діяльності є активи, що безпосередньо використовуються ліцензіатом для провадження будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання;

3) активи загального призначення (активи загальновиробничого та загальногосподарського призначення), що підлягають розподілу за базою. Базою розподілу активів загального призначення є:

між ліцензованими у сфері теплопостачання та іншими видами діяльності ліцензіата - прямі витрати на оплату праці;

між ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання - бази розподілу загальновиробничих та адміністративних витрат, що передбачені порядками формування тарифів;

4) до складу задіяних активів ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають:

інвестиційну нерухомість;

незавершені капітальні інвестиції;

невиробничі основні засоби (у т.ч. об’єкти соціальної інфраструктури);

безкоштовно отримані об’єкти необоротних активів;

необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття;

фінансові інвестиції;

біологічні активи;

відстрочені податкові активи;

дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;

витрати майбутніх періодів;

інші задіяні активи, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.5. Розподіл зобов’язань між видами діяльності:

1) зобов’язання, що безпосередньо стосуються ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, вважають такими, якщо доходи та витрати, пов’язані з їх виникненням, належать до діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії. Наприклад, заборгованість постачальнику природного газу, бюджетам з екологічного податку за здійснення викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення тощо належать до складу зобов’язань діяльності з виробництва теплової енергії;

2) зобов’язання, що безпосередньо стосуються інших видів господарської діяльності ліцензіата, вважають такими, якщо доходи та витрати, пов’язані з їхнім виникненням, належать безпосередньо до інших видів господарської діяльності ліцензіата;

3) зобов’язання ліцензіата, що стосуються кількох ліцензованих у сфері теплопостачання або інших видів господарської діяльності, підлягають розподілу за встановленою обґрунтованою базою розподілу, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі види господарської діяльності, продукції (роботи, послуги).

Базою розподілу зобов’язань ліцензіата є прямі витрати за видами діяльності ліцензіата;

4) до складу зобов’язань ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання не включають:

відстрочені податкові зобов’язання;

довгострокові кредити та зобов’язання, що стосуються діяльності суб’єкта господарювання - ліцензіата у цілому;

забезпечення наступних витрат і платежів;

цільове фінансування, що стосується діяльності суб’єкта господарювання - ліцензіата у цілому;

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття;

інші зобов’язання, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.6. Розподіл капіталу між видами господарської діяльності:

1) капітал за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності визначається шляхом вирахування з вартості активів суми зобов’язань відповідного виду господарської діяльності (за балансовим рівнянням);

2) ліцензіат має право визначати складові власного капіталу за загальним правилом, що наведено у пункті 4.1 цієї глави.

4.7. Розподіл доходів між видами господарської діяльності:

1) доходами відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання визнають доходи ліцензіата, що безпосередньо можуть бути віднесені до господарської діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

2) доходами будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, визнають доходи ліцензіата, що безпосередньо пов’язані із провадженням іншого виду господарської діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

3) доходи від іншої операційної діяльності у разі неможливості здійснення їх обліку за відповідним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами діяльності підлягають розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата пропорційно собівартості реалізації продукції (робіт, послуг).

Фінансові та інші доходи ліцензіата є нерозподіленими, крім випадків, коли отримання таких доходів безпосередньо пов’язано з окремим видом господарської діяльності підприємства;

4) до складу доходів ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають:

податок на додану вартість, інші збори і вирахування з доходу (збори, знижки, повернення товарів тощо);

фінансові доходи;

дохід з податку на прибуток;

доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів тощо);

кошти цільового фінансування, що стосуються діяльності суб’єкта господарювання - ліцензіата у цілому;

доходи від неопераційних курсових різниць;

доходи від безоплатно одержаних необоротних активів;

доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) інших видів господарської діяльності (у т.ч. надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води).

4.8. Розподіл витрат між видами господарської діяльності:

1) витратами відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання визнаються витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

2) витратами будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, визнають витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням іншого виду господарської діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

3) розподіл витрат загального призначення здійснюється у такій послідовності:

розподіл витрат загального призначення на витрати, що будуть віднесені в цілому до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, та витрати, що будуть у цілому віднесені до собівартості усіх інших видів господарської діяльності, здійснюється з використанням бази розподілу, обраної ліцензіатом із передбачених П(С)БО 16 «Витрати» та узгодженої з НКРЕКП;

розподіл витрат загального призначення, що в цілому належать до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, між цими видами діяльності здійснюється з використанням баз розподілу, установлених НКРЕКП для цілей формування тарифів;

розподіл витрат загального призначення, що будуть віднесені в цілому до повної собівартості інших видів господарської діяльності, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, між іншими видами господарської діяльності здійснюється з використанням бази розподілу, обраної ліцензіатом із передбачених П(С)БО 16 «Витрати» та узгодженої з НКРЕКП.

Фінансові витрати та інші витрати у разі неможливості здійснення їх обліку за відповідними ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності є нерозподіленими;

4) до складу витрат ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів;

суми визнаних неустойок (штрафів, пені);

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей, втрат від знецінення запасів;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати, що пов’язані з утриманням об’єктів соціально-культурного призначення;

витрати з податку на прибуток;

інші витрати, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.9. У разі неможливості або економічної недоцільності застосування визначених цим Порядком (правилами) баз розподілу активів, зобов’язань, доходів та витрат ліцензіат погоджує з НКРЕКП іншу базу з відповідним обґрунтуванням її вибору.

5. Методичні засади обліку задіяних активів та регуляторної бази активів

5.1. До складу задіяних активів ліцензіатів включаються:

необоротні активи (матеріальні і нематеріальні);

оборотні активи (запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, одержані векселі, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи).

Задіяні активи класифікуються за складом, розміщенням та функціональною участю у процесі діяльності ліцензіата, а також поділяються за загальним правилом на прямо задіяні та активи загального призначення.

5.2. Для цілей цього Порядку (правил) облік задіяних активів у розрізі видів господарської діяльності, перелік яких зазначено у пунктах 1.5 і 1.6 глави 1 цього Порядку (правил), здійснюється за функціональним призначенням, у т.ч.:

основне (у т.ч. виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та інше);

допоміжне (обслуговуюче) виробництво;

загальновиробниче і загальногосподарське (адміністративне).

5.3. Розподіл необоротних активів між видами діяльності ліцензіата здійснюється відповідно до функцій ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, що наведені в додатку 1. Інформація про задіяні активи за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання використовується для цілей обґрунтування (підтвердження) правомірності віднесення витрат на утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування, страхування, операційну оренду необоротних активів та амортизації при формуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та веденні обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання.

Задіяні (необоротні) активи, що не забезпечують виконання функцій ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, наведених у додатку 1, крім загальновиробничих та загальногосподарських (адміністративних), вважаються такими, що належать до інших видів господарської діяльності ліцензіата. Загальновиробничі та загальногосподарські (адміністративні) функції стосуються усіх видів господарської діяльності ліцензіата.

5.4. Класифікація за групами та облік необоротних активів здійснюється відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для відображення господарських операцій з надходження, вибуття та переміщення необоротних активів ліцензіат використовує бланки типових і спеціалізованих форм первинних документів, затверджених відповідним органом державної влади, або бланки виготовлених самостійно первинних документів, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Особливості класифікації активів, що задіяні у господарській діяльності з транспортування теплової енергії, описані у пункті 5.13 цієї глави.

5.5. Визначення класифікаційних ознак об’єктів основних засобів, їх розподіл між видами господарської діяльності ліцензіата та віднесення об’єктів до класифікаційних груп (за натурально-речовою ознакою), ліквідаційної вартості і строку корисного використання (експлуатації) задіяних активів покладається на Технічну раду (комісію) ліцензіата, до складу якої входять працівники виробничо-технічних, фінансово-економічних служб та інших підрозділів підприємства. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) задіяних активів для регуляторних цілей ураховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку, при цьому для:

активів, що задіяні у діяльності з виробництва і постачання теплової енергії, вони не можуть бути меншими за мінімально допустимі строки корисного використання з урахуванням вимог Податкового кодексу України (далі - ПКУ);

активів, що задіяні у діяльності з транспортування теплової енергії, вони не можуть бути меншими за мінімально допустимі строки корисного використання, які визначені у Порядку визначення РБА.

5.6. У складі кожної класифікаційної групи необоротних активів ліцензіат додатково виділяє активи, які прямо задіяні у процесі провадження ліцензованого або іншого виду господарської діяльності, та активи загального призначення. За необхідності ліцензіат розширює класифікацію, поділяючи активи у групах (підгрупах) на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, добудові, частковій ліквідації, на реконструкції, модернізації тощо.

5.7. Переліки прямо задіяних необоротних активів за видами господарської діяльності з виробництва і постачання теплової енергії та активів загального призначення у розрізі класифікаційних груп складаються на основі інвентарних переліків необоротних активів ліцензіата.

Перелік прямо задіяних необоротних активів діяльності з транспортування теплової енергії у розрізі класифікаційних груп складається на основі звіту про оцінку для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та на основі інвентарних переліків необоротних активів, створених відповідно до затвердженої, погодженої і схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.

Довідково в додатках 2 - 7 наведено примірні переліки необоротних активів (основних засобів), які прямо задіяні у провадженні ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, активів загального призначення та діяльності з надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Рекомендовані форми переліків прямо задіяних необоротних активів та необоротних активів загальновиробничого та загальногосподарського призначення наведені в додатках 8 - 10.

5.8. Зведений перелік задіяних необоротних активів ліцензіата формується окремо за даними бухгалтерського обліку і даними обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання (далі - регуляторного обліку). Рекомендована форма зведеного переліку задіяних необоротних активів ліцензіата наведена в додатку 11.

5.9. У переліках наводиться інформація про первісну (переоцінену), залишкову та ліквідаційну вартість, дату введення в експлуатацію, термін корисного використання, суми накопиченого зносу та місячної амортизації необоротних активів тощо.

5.10. На основі переліків прямо задіяних необоротних активів та переліків активів загальновиробничого і загальногосподарського (адміністративного) призначення формується зведена відомість про розподіл задіяних необоротних активів за видами діяльності ліцензіата. Рекомендована форма зведеної відомості про розподіл задіяних необоротних активів за видами діяльності ліцензіата наведена в додатку 12.

5.11. Облік регуляторної бази активів (далі - РБА), що задіяні у провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії, здійснюється з метою визначення вартості та складу активів, формування фактичних значень первісної та залишкової вартостей РБА та відповідно фактичних значень амортизації РБА та доходу на РБА.

5.12. РБА формується згідно з Порядком визначення РБА та відповідно до функцій господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.13. Класифікація активів, які включаються до складу РБА у сфері транспортування теплової енергії, здійснюється за групами, які встановлені Порядком визначення РБА.

5.14. Якщо до переходу до стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії розподіл активів між ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання було здійснено за ознакою місця використання, ліцензіат забезпечує виключення активів, які за функціональним призначенням включаються до складу прямо задіяних активів діяльності з транспортування теплової енергії, із складу прямо задіяних активів у сфері виробництва та постачання теплової енергії.

5.15. Зміни у складі РБА (надходження і вибуття активів) підтверджуються первинними документами з обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

5.16. До складу РБА включають основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи, що безпосередньо задіяні у господарській діяльності з транспортування теплової енергії та відповідають технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі - ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання).

У складі РБА враховуються об’єкти, що:

належать ліцензіату на праві власності;

отримані в господарське відання чи оперативне управління;

отримані на умовах фінансового лізингу;

отримані на умовах оренди цілісних майнових комплексів;

отримані у концесію.

Не включаються до складу РБА:

активи, які безпосередньо задіяні у провадженні інших видів господарської діяльності ліцензіата;

активи, перелік яких наведено у пункті 1.11 глави 1 Порядку визначення РБА;

орендні, концесійні, лізингові та інші платежі за користування майном, що не перебуває у власності ліцензіата та безпосередньо використовується для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

витрати на проведення суб’єктом оціночної діяльності одноразової оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.17. РБА обліковується за первісною та залишковою вартістю і визначається на початок та кінець кожного року регуляторного періоду як зміна з дати переходу до стимулюючого регулювання вартості та складу активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.18. Для кожного року регуляторного періоду формуються фактичні значення показників:

РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості на початок і кінець кожного року регуляторного періоду);

РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості на початок і кінець кожного року регуляторного періоду);

вибуття активів зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості за кожний рік регуляторного періоду);

вибуття активів зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості за кожний рік регуляторного періоду);

первісної вартості активів, що введені в експлуатацію відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої інвестиційної програми, за кожний рік регуляторного періоду.

5.19. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, виражає сукупну вартість активів (сформовану відповідно до Порядку визначення РБА та за результатами незалежної оцінки), що були створені до дати переходу до стимулюючого регулювання та які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії).

5.20. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду визначається відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

5.21. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, визначається на рівні значення первісної вартості РБА на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.22. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між первісною вартістю РБА на початок кожного року регуляторного періоду та первісною вартістю активів, що вибули зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду.

5.23. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює первісній вартості РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду.

5.24. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, визначається на рівні значення залишкової вартості на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.25. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між залишковою вартістю РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, амортизацією РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду та залишковою вартістю активів, що вибули внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, та розраховується за формулою

ЗРБА дс_к t = ЗРБА дс_п t - А дс t - ЗВА дс t, (1)


де

ЗРБА дс_к t

-

залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду;ЗРБА дс_п t

-

залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду;А дс t

-

амортизація РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду;ЗВА дс t

-

залишкова вартість активів, що вибули зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, у кожному році регуляторного періоду.

5.26. Для кожного року регуляторного періоду ліцензіат складає (заповнює) відомість обліку регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА за 20__ рік (____ рік _____ регуляторного періоду) (наприклад, за 2018 рік (1-й рік першого регуляторного періоду)), форма якої наведена в додатку 13.

5.27. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює нулю.

5.28. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду (крім першого року першого регуляторного періоду) визначається на рівні значення первісної вартості на кінець попереднього року кожного регуляторного періоду.

5.29. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається шляхом зменшення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду на суму первісної вартості активів, що вибули зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду (виведені з експлуатації, продані або відчужені іншим шляхом у кожному році) та збільшення на первісну вартість активів, що вводяться в експлуатацію відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду.

5.30. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює первісній вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду.

5.31. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду визначається на рівні значення залишкової вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.32. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між залишковою вартістю РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду та первісною вартістю активів, введених в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду за мінусом амортизації РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду та залишкової вартості активів, що вибули з регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду і розраховується за формулою

ЗРБА пс_к t = ЗРБА пс_п t - А пс t +І t - ЗВА пс t, (2)


де

ЗРБА пс_к t

-

залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду;3РБА пс_п t

-

залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду;А пс t

-

амортизація РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду;І t

-

первісна вартість активів, введених в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду;ЗВА пс t

-

залишкова вартість активів, що вибули з регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду.

5.33. Для кожного року регуляторного періоду ліцензіат складає (заповнює) відомість обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА за 20__ рік (_____ рік _____ регуляторного періоду) (наприклад, за 2018 рік (1-й рік першого регуляторного періоду)), форма якої наведена в додатку 14.

5.34. При формуванні фактичного значення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, ураховуються інвестиції (активи, введені в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду) окремо по кожному об’єкту з дати введення відповідних об’єктів в експлуатацію на підставі первинних та розрахункових документів, які містять інформацію про обсяг і склад витрат, які формують первісну вартість активу (об’єкта).

6. Порядок визначення обліку витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

6.1. Методичні засади обліку, визначення і розподілу витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, методах калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2017 року № 377, та Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967 (далі - Порядки формування тарифів), організаційно-технологічної структури, виробничо-господарських процесів та розподілу активів і персоналу між видами господарської діяльності ліцензіата.

6.2. Облік витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ґрунтується на даних бухгалтерського та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та є способом деталізації фінансової інформації шляхом застосування методик калькулювання, алгоритмів, розрахунків та розподілів.

6.3. Організація і ведення обліку витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання здійснюється з метою формування даних за статтями та елементами витрат з урахуванням вимог цього Порядку (правил).

6.4. Для врахування особливостей господарської діяльності ліцензіат розробляє порядок та/або методику ведення обліку витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності у вигляді окремого положення або розділу розпорядчого документа про облікову політику підприємства, що має розкривати:

перелік і склад статей витрат у структурі виробничої собівартості за кожним видом господарської діяльності ліцензіата, зокрема за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та неліцензованими видами діяльності (у т.ч. надання комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, тарифи на які встановлює НКРЕКП);

перелік і склад статей витрат у структурі собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) та повної собівартості продукції (робіт, послуг) за кожним видом господарської діяльності ліцензіата, зокрема за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та неліцензованими видами діяльності (у т.ч. надання комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, тарифи на які встановлює НКРЕКП);

порядок групування і розподілу витрат за місцем виникнення і характером виробництва, видами витрат (контрольовані і неконтрольовані, змінні (умовно-змінні), постійні (умовно-постійні), розподілені та нерозподілені витрати);

визначення переліку і складу витрат, що не можуть бути віднесені до конкретного виду господарської діяльності, із зазначенням видів господарської діяльності, між якими ці витрати розподіляються, та бази розподілу;

порядок документального забезпечення (визначення форм робочих документів, аналітичних розрахунків, відомостей розподілу, калькуляцій тощо).

6.5. Ліцензіат здійснює визначення і розподіл витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії) та іншими видами господарської діяльності за правилами, що визначені у пункті 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

6.6. Для обґрунтування (підтвердження) правомірності віднесення до певного виду господарської діяльності витрат на оплату праці та інших витрат, пов’язаних з персоналом (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відрядження, витрат на навчання та перепідготовку, охорону праці тощо), при формуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та веденні обліку за ліцензованими видами діяльності ліцензіат розподіляє персонал за видами господарської діяльності, перелік яких зазначено у пунктах 1.5 і 1.6 глави 1 цього Порядку (правил), відповідно до розподілу функцій між структурними підрозділами та залежно від характеру виробництва.

6.7. Розподіл персоналу між видами діяльності ліцензіата здійснюється з урахуванням вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання.

6.8. Персонал ліцензіата поділяється на:

персонал, що безпосередньо залучений до технологічного процесу кожного виду ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання;

персонал, що безпосередньо залучений до провадження інших видів господарської діяльності;

загальновиробничий та загальногосподарський (адміністративний) персонал.

6.9. Переліки персоналу, безпосередньо залученого до провадження кожного виду господарської діяльності (у т.ч. ліцензованого у сфері теплопостачання), загальновиробничого та загальногосподарського (адміністративного) персоналу формуються щорічно на основі штатного розпису підприємства станом на кінець року.

Переліки персоналу, що безпосередньо залучений до технологічних процесів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та інших видів господарської діяльності, формуються у розрізі структурних підрозділів за формою, що наведена в додатку 15.

Переліки загальновиробничого та загальногосподарського (адміністративного) персоналу формуються у розрізі структурних підрозділів за формою, що наведена в додатку 16.

Довідково в додатках 17 - 19 наведено примірні переліки персоналу, що безпосередньо залучений до процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, в додатку 20 - примірний перелік персоналу, що безпосередньо залучений до провадження господарської діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

6.10. Витрати, пов’язані з прямо задіяними необоротними активами і персоналом ліцензованих видів діяльності, безпосередньо належать до відповідного виду ліцензованої діяльності та обліковуються в установленому порядку на окремих субрахунках рахунка 23 «Виробництво».

6.11. Витрати, пов’язані з задіяними необоротними активами і персоналом загального призначення, розподіляються за базою розподілу, що визначена у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

6.12. Групування витрат здійснюється за такими статтями: прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні та інші операційні витрати.

До складу прямих витрат діяльності з транспортування теплової енергії включаються витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в теплових мережах, витрати на електричну енергію для технологічних потреб.

У складі прямих, загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат діяльності з транспортування теплової енергії виділяють контрольовані та неконтрольовані витрати. Перелік і склад контрольованих і неконтрольованих операційних витрат діяльності з транспортування теплової енергії наведено у підпунктах 2 і 4 пункту 2.1 глави 2 Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967.

Аналітичний облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ведеться за видами виробництва, статтями витрат, видами або групами продукції (робіт, послуг), структурними підрозділами підприємства, центрами витрат, центрами відповідальності. Вибір об’єкта обліку залежить від потреб у деталізації облікової інформації.

6.13. Витрати визнаються витратами звітного періоду згідно з принципом нарахування під час їх виникнення одночасно з зобов’язаннями і визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені, незалежно від факту оплати або іншого способу компенсації. Витрати, які не мають безпосереднього зв’язку і які неможливо прямо пов’язати з певним доходом звітного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони виникли.

6.14. Ведення обліку витрат окремо за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання вертикально інтегрованими підприємствами здійснюється з урахуванням особливостей, зокрема щодо відображення в обліку:

1) прямих витрат на теплову енергію, що:

виробляється на джерелах/установках з використанням природного газу та інших видів палива, крім нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;

виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КГУ;

виробляється на установках з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії;

придбана у суб’єктів господарювання;

2) прямих витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах;

3) прямих витрат на електричну енергію для технологічних потреб господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

4) розподілених витрат (загальновиробничих, адміністративних та інших витрат), що включаються до повної собівартості:

теплової енергії, реалізованої зовнішнім споживачам;

теплової енергії, використаної для надання послуг з централізованого опалення і з постачання гарячої води та/або продукції (послуг) інших видів господарської діяльності;

5) контрольованих та неконтрольованих витрат господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

6.15. Фактична виробнича собівартість теплової та/або електричної енергії, води власного виробництва визначається відповідно до розрахунків (калькуляцій, кошторисів) і структури відповідних тарифів та використовується для цілей формування витрат на теплову, електричну енергію, воду власного виробництва для господарських потреб та інших видів діяльності ліцензіата.

7. Підходи до формування виробничої та повної собівартості продукції (робіт, послуг) ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання

7.1. Для цілей обліку витрат і складання звітності за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання застосовуються такі види планової і фактичної собівартості продукції (робіт, послуг):

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг);

собівартість реалізації продукції (робіт, послуг);

повна собівартість продукції (робіт, послуг).

7.2. Одиницею калькулювання фактичної виробничої собівартості реалізації та повної собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії є 1 Гкал теплової енергії.

7.3. Виробнича собівартість теплової енергії формується за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання, а саме за:

виробництвом теплової енергії;

транспортуванням теплової енергії;

постачанням теплової енергії.

7.4. Виробнича собівартість за кожним ліцензованим видом діяльності складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного або змішаного методу (складної функціональної системи калькулювання собівартості).

Примірні переліки і склад прямих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії наведено в додатках 21 - 23.

7.5. Особливістю обліку прямих матеріальних витрат на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії є потреба:

1) в обліку окремих статей витрат за категоріями споживачів у разі встановлення різних тарифів на енергоресурси для цих категорій споживачів (зокрема витрати на природний газ, покупну теплову енергію, теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та установками з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії тощо);

2) у формуванні вартості виробничих ресурсів для технологічних потреб:

електричної енергії (придбаної зі сторони або виробленої власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, активної та реактивної, за класами напруги тощо);

води (придбаної зі сторони або води власного виробництва тощо);

3) обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії:

витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в теплових мережах;

витрат на електроенергію для технологічних потреб;

контрольованих і неконтрольованих операційних витрат.

7.6. До витрат на оплату праці у складі прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат включаються витрати на основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, витрати на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), а також винагороди за виконання робіт (надання послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду (за винятком договорів з фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності).

7.7. Для визначення прямих витрат на оплату праці та інших витрат, пов’язаних з персоналом, безпосередньо залученим до технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, ліцензіат класифікує такий персонал за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання в розрізі виробничих структурних підрозділів (котельня, тепловий пункт, дільниця (експлуатаційна, виробнича) та інші (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо)).

7.8. Амортизація необоротних активів (виробничих основних засобів та/або нематеріальних активів), безпосередньо задіяних у провадженні ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, нараховується з урахуванням вимог Порядків формування тарифів та інших актів законодавства, зокрема:

діяльності з виробництва та/або постачання теплової енергії - відповідно до вимог ПКУ та постанови НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 377;

діяльності з транспортування теплової енергії - відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання (постанови НКРЕКП від 27 липня 2017 року №№ 966, 967).

7.9. Суми нарахованої амортизації за об’єктами виробничих основних засобів, які безпосередньо задіяні у провадженні діяльності з виробництва і постачання теплової енергії, включаються до складу прямих витрат за цими видами діяльності.

Амортизація РБА у сфері транспортування теплової енергії не включається до складу прямих витрат. Методичні засади обліку амортизації РБА, які безпосередньо задіяні у діяльності з транспортування теплової енергії, здійснюються відповідно до глави 9 цього Порядку (правил).

7.10. Суми нарахованої амортизації за об’єктами необоротних активів загальновиробничого і загальногосподарського призначення включаються до складу відповідних статей витрат за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання після їх розподілу в порядку, що визначений у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

7.11. Загальновиробничі витрати підлягають розподілу за базою, що визначена у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил). Примірний перелік і склад загальновиробничих витрат наведено в додатку 24.

7.12. Для реєстрації і узагальнення інформації про витрати за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання у робочому плані рахунків бухгалтерського обліку відкриваються субрахунки другого та/або третього, та/або четвертого порядку і т.д. Ліцензіат самостійно визначає субрахунки/рахунки аналітичного обліку залежно від видів господарської діяльності та організаційної структури підприємства.

7.13. Витрати на обслуговування та ремонт теплових пунктів (далі - ТП), які є власністю ліцензіата та/або знаходяться у нього в користуванні, належать до прямих витрат на транспортування теплової енергії у випадку, якщо підприємство є одночасно ліцензіатом з транспортування та постачання теплової енергії, або до прямих витрат на постачання теплової енергії, якщо підприємство є лише ліцензіатом з постачання теплової енергії.

7.14. До прямих витрат на постачання теплової енергії включаються всі витрати, пов’язані з постачанням (реалізацією) теплової енергії, що можуть бути безпосередньо віднесені до цього виду господарської діяльності (витрати, пов’язані з виставленням рахунків, роботою з договорами купівлі-продажу теплової енергії, претензійною та інформаційною роботою із зовнішніми споживачами теплової енергії тощо).

До складу прямих витрат на постачання теплової енергії не включаються витрати, пов’язані зі здійсненням ліцензіатом діяльності з надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

7.15. Собівартість реалізації теплової енергії формується за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання, а саме за:

виробництвом теплової енергії;

транспортуванням теплової енергії;

постачанням теплової енергії.

7.16. Фактична собівартість реалізованої у звітному періоді теплової енергії складається з фактичної виробничої собівартості, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

7.17. Повна собівартість теплової енергії формується за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання, а саме за:

виробництвом теплової енергії;

транспортуванням теплової енергії;

постачанням теплової енергії.

7.18. Ліцензіат визначає фактичну повну собівартість теплової енергії з метою визначення фінансового результату за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії). До складу повної фактичної собівартості теплової енергії включається фактична собівартість реалізованої теплової енергії та розподілені адміністративні, інші операційні, фінансові та інші витрати.

7.19. Облік адміністративних витрат, інших операційних та фінансових витрат здійснюється шляхом реєстрації і узагальнення інформації на відповідних рахунках (субрахунках відповідних синтетичних рахунків) бухгалтерського обліку.

Примірний перелік і склад адміністративних витрат наведено в додатку 25.

7.20. Для цілей формування повної собівартості за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання розподіл адміністративних витрат здійснюється за базою розподілу, що визначена НКРЕКП для цілей формування тарифів.

7.21. Склад інших операційних витрат визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» з урахуванням обмежень, установлених Порядками формування тарифів. Для цілей формування повної собівартості за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання розподіл інших операційних витрат здійснюється за базою розподілу, що визначена НКРЕКП для цілей формування тарифів.

7.22. До фінансових витрат, які включаються до повної собівартості за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, належать витрати на відсотки за користування кредитами, одноразові та інші, пов’язані з кредитом, комісії (у т.ч. по запозиченнях МФО, окрім грантів) та інші витрати, пов’язані із запозиченнями для провадження ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання (крім фінансових витрат, які віднесені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати»).

7.23. Для цілей формування повної собівартості за видами діяльності у сфері теплопостачання інші витрати визначаються або розподіляються у порядку, що встановлений у підпункті 3 пункту 4.8 глави 4 цього Порядку (правил).

Перелік статей (структуру) фактичної повної собівартості за видами діяльності у сфері теплопостачання наведено в додатку 26.

8. Особливості розрахунку внутрішньогосподарського обороту при визначенні витрат за видами господарської діяльності

8.1. При визначенні показників фактичних витрат з виробництва, транспортування і постачання теплової енергії слід розраховувати внутрішньогосподарський оборот у сумі витрат, які за фактичною собівартістю належать до виробництва продукції (робіт, послуг) інших видів господарської діяльності ліцензіата, зокрема надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

8.2. Для визначення собівартості послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води ліцензіат визначає:

витрати, що можуть бути прямо віднесені до собівартості послуги з централізованого опалення;

витрати, що можуть бути прямо віднесені до собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води;

витрати, що не можуть бути прямо віднесені до собівартості послуги з централізованого опалення або собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води і є загальними (спільними) для цих видів послуг. Базою розподілу цих витрат є обсяги теплової енергії на надання послуги з централізованого опалення та надання послуги з централізованого постачання гарячої води.

8.3. До повної собівартості послуги з централізованого опалення включаються витрати, примірний перелік яких наведено в додатку 27.

8.4. До повної собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води включаються витрати, примірний перелік яких наведений у додатку 28.

9. Методичні засади обліку амортизації регуляторної бази активів

9.1. Амортизація регуляторної бази активів у сфері транспортування теплової енергії розраховується відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання, визначених Порядком визначення РБА.

9.2. Метод нарахування амортизації РБА обирається ліцензіатом самостійно. Для усіх груп активів РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, обирається однаковий метод нарахування амортизації (прямолінійний або кумулятивний).

Обраний метод нарахування амортизації РБА у сфері транспортування теплової енергії зазначається в окремому положенні (внутрішньому документі) або розділі розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата.

9.3. При визначенні строку корисного використання активів, які безпосередньо задіяні у діяльності з транспортування теплової енергії, у разі встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання на транспортування теплової енергії враховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку, але вони не можуть бути меншими за мінімальні строки корисного використання груп активів, які визначені у Порядку визначення РБА.

9.4. Амортизація РБА у кожному році регуляторного періоду визначається окремо на:

активи РБА, введені до переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням фактичного вибуття (виведення активів з експлуатації, продажу, іншого відчуження) у кожному році регуляторного періоду;

активи РБА, введені після переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням фактичного вибуття активів (виведення з експлуатації, продажу, іншого відчуження) та введення активів відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми у кожному році регуляторного періоду.

9.5. Об’єктом нарахування амортизації є первісна вартість кожного окремого активу, що входить до складу РБА.

9.6. Нарахування амортизації РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду:

починається з місяця, наступного за місяцем, у якому набрала чинності постанова НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому актив вибув із експлуатації та його виключено зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, або у разі коли сума накопиченої амортизації (зносу) РБА досягла значення первісної вартості активу (тобто вартості, за якою його було включено до складу РБА до переходу до стимулюючого регулювання).

9.7. Нарахування амортизації РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду:

починається з місяця, наступного за місяцем, у якому актив фактично введено в експлуатацію та включено до складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання;

припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося вибуття відповідного активу та його виключення зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

9.8. Інформацію про суми нарахованої амортизації РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, і РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду ліцензіат відображає у Відомості обліку регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА та Відомості обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА, форми яких наведені в додатках 13 і 14 відповідно.

10. Порядок визначення та обліку доходів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

10.1. Методичні засади обліку, визначення і розподілу доходів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей та вимог Порядків формування тарифів.

10.2. Цей Порядок (правила) визначає підходи до формування інформації про доходи основної (у т.ч. за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання) та іншої операційної діяльності та її розкриття у регуляторній звітності. Класифікацію і склад доходів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ліцензіат визначає самостійно та закріплює у розпорядчому документі про облікову політику або іншому документі підприємства.

10.3. Для регуляторних цілей доходи за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання визначаються у встановленому у цьому Порядку (правилах) порядку окремо.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності в Робочому плані рахунків бухгалтерського обліку відкриваються субрахунки другого та/або третього, та/або четвертого порядку до рахунка 70 «Доходи від реалізації».

10.4. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання обліковуються за відповідними категоріями споживачів (населення, бюджетні установи, релігійні організації, інші споживачі (крім населення)).

10.5. Дохід від реалізації теплової енергії визначається і відображається в обліку на підставі укладених договорів, актів, інших первинних або розрахункових документів, які підтверджують реалізацію теплової енергії, шляхом множення обсягів реалізації теплової енергії на тарифи, що діяли протягом звітного періоду.

10.6. Для цілей регуляторної звітності доходи від здійснення основної операційної діяльності відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання (виробництва, транспортування, постачання теплової енергії) визначаються відповідно до фактичних обсягів відпущеної для відповідної категорії споживачів теплової енергії та діючих протягом звітного періоду тарифів.

10.7. Ліцензіати, яким установлені двоставкові тарифи, дохід за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання визначають окремо за умовно-змінною частиною двоставкового тарифу (вартістю спожитої теплової енергії) та умовно-постійною частиною двоставкового тарифу (абонентською платою) з урахуванням витрат на покриття втрат.

10.8. До складу операційних доходів, які безпосередньо належать до ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, включають доходи від іншої операційної діяльності, якщо підприємство може забезпечити їх облік. Наприклад, безповоротна фінансова допомога (цільова допомога ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання); списана кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги), що придбавались для потреб ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання; інші доходи, які безпосередньо можуть бути віднесені до відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання.

10.9. Дохід від реалізації комунальних послуг у сфері теплопостачання (ЦО та ЦПГВ) визначається і відображається в обліку на підставі укладених договорів, актів або інших первинних документів, які підтверджують реалізацію послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, шляхом множення обсягів наданих послуг на тарифи, що діяли протягом звітного періоду.

11. Особливості розрахунку внутрішньогосподарського обороту при визначенні доходів за видами господарської діяльності

11.1. Для забезпечення зіставності показників фінансової та регуляторної звітності вертикально інтегровані підприємства визначають дохід за внутрішньогосподарськими розрахунками (оборотами), який належить до інших видів господарської діяльності - надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

11.2. Внутрішньогосподарський оборот для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води визначається виходячи з фактичних обсягів спожитої (реалізованої) теплової енергії на ці види діяльності та тарифів на теплову енергію для відповідних категорій споживачів, що діяли протягом звітного періоду.

11.3. При розрахунку внутрішньогосподарського обороту ліцензіати застосовують методики та алгоритми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, проводять фінансово-економічні розрахунки та розподіли, які оформлюються належним чином.

12. Порядок визначення та обліку зобов’язань

12.1. Для цілей ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання аналітичні дані про зобов’язання формуються у розрізі видів господарської діяльності ліцензіата, перелік яких зазначено у пунктах 1.5 і 1.6 глави 1 цього Порядку (правил).

12.2. Методичні засади формування інформації про зобов’язання, у тому числі за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, іншими видами діяльності, базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та з урахуванням вимог цього Порядку (правил).

12.3. Поточні (короткострокові) та довгострокові зобов’язання належать до відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання та/або іншого виду діяльності за загальним правилом, що визначено у пункті 4.1 глави 4 цього Порядку (правил).

12.4. Для формування інформації про довгострокові і поточні, розподілені за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності і нерозподілені зобов’язання ліцензіат з урахуванням організаційно-технічних особливостей здійснює ведення аналітичного обліку в розрізі груп зобов’язань окремо за видами господарської діяльності:

кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

заборгованості за розрахунками з бюджетом;

заборгованості з оплати праці;

заборгованості зі страхування;

заборгованості за іншими розрахунками, у т.ч. внутрішньогосподарськими;

інших зобов’язань, у т.ч. тих, що призводять до зміни власного капіталу.

13. Порядок обліку капіталу і фінансових результатів

13.1. Методичні засади формування інформації про капітал базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нормах цього Порядку (правил).

13.2. Дані про капітал за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності ліцензіата формуються у порядку, визначеному у пункті 4.6 глави 4 цього Порядку (правил).

13.3. З метою регулювання ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання та інших видів господарської діяльності визначаються такі розрахункові показники:

фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток/збиток);

фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток);

чистий фінансовий результат (прибуток/збиток).

13.4. Для визначення фінансового результату за ліцензованими видами діяльності необхідно порівняти доходи звітного періоду відповідного виду діяльності з витратами, здійсненими для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображають в обліку і звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Ліцензіати відображають в обліку і звітності доходи у тому періоді, коли їх було нараховано, а витрати - на основі відповідності цим доходам. Витрати, які не мають безпосереднього зв’язку з певними доходами, відображаються у тому періоді, коли вони виникли.

13.5. Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток/збиток) визначається за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності і відображається у відповідних показниках регуляторної та фінансової звітності. Прибуток/збиток від операційної діяльності визначається як різниця між сумою чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), інших операційних доходів та витрат операційної діяльності.

13.6. Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток) визначається за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності окремо та відображається у відповідних показниках регуляторної та фінансової звітності. Прибуток/збиток до оподаткування визначається як різниця між сумою чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), інших операційних доходів, фінансових та інших доходів та повної собівартості продукції (робіт, послуг).

13.7. Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) визначається шляхом вирахування податку на прибуток з фінансового результату до оподаткування (прибуток/збиток).

14. Звітність за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності

14.1. Для забезпечення регуляторних потреб суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання звітують в установленому порядку за формами регуляторної звітності, що визначаються НКРЕКП, за формою фінансового звіту, що передбачена П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», та іншими формами, що визначені цим Порядком (правилами) і наведені в додатках 29 - 31.

14.2. Ліцензіат формує інформацію про доходи, витрати, фінансові результати, активи, капітал і зобов’язання за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності для цілей заповнення форм регуляторної та фінансової звітності з урахуванням вимог цього Порядку (правил), а також контролює зіставність показників регуляторної та інших форм звітності.

14.3. Для формування окремих показників регуляторної звітності ліцензіат застосовує методики та алгоритми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, проводить фінансово-економічні розрахунки та розподіли.

До таких показників регуляторної звітності у розрізі ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання та інших видів господарської діяльності належать:

витрати на паливо, ураховуючи вартість палива та його транспортування і постачання, за видами виробництв теплової енергії (виробництво котельнями, ТЕЦ, ТЕС, АЕС і КГУ та установками з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії) та категоріями споживачів теплової енергії;

витрати на теплову енергію, придбану в інших суб’єктів господарювання, за категоріями споживачів;

вартість теплової енергії для власних господарських потреб та потреб надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів;

фактична виробнича і повна собівартість власного виробництва 1 Гкал теплової енергії котельнями, ТЕЦ, ТЕС, АЕС і КГУ та установками з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії за категоріями споживачів теплової енергії;

фактична виробнича і повна собівартість електроенергії власного виробництва на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і КГУ;

фактична виробнича і повна собівартість води власного виробництва;

витрати на питну воду власного виробництва для надання послуг з централізованого постачання гарячої води;

умовно-змінні витрати на одиницю теплової енергії, одиницю послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

умовно-постійні витрати на одиницю теплової енергії, одиницю послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;

амортизація згідно з вимогами Податкового кодексу України;

фінансові витрати за ліцензованими видами діяльності та іншими видами господарської діяльності;

дохід від реалізованої продукції (робіт, послуг) за діючими тарифами, у тому числі для потреб інших видів господарської діяльності ліцензіата;

дотація на відшкодування різниці в тарифах;

витрати на покриття втрат;

перерахунки/коригування розміру плати за послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води;

фінансовий результат від операційної діяльності;

фінансовий результат до оподаткування;

чистий фінансовий результат;

втрати теплової енергії в теплових мережах;

обсяги фінансування заходів інвестиційної програми за ліцензованими видами діяльності, за способами виконання, у т.ч. господарським (вартість матеріальних ресурсів) і підрядним.

14.4. Для внутрішньогосподарських (управлінських) потреб та з метою забезпечення прозорості показників за видами господарської діяльності ліцензіати можуть складати:

Звіт про фінансовий стан (баланс) за видами господарської діяльності ліцензіата (баланс) за формою, що наведена в додатку 29;

Звіт про прибутки і збитки (фінансові результати) за видами господарської діяльності ліцензіата за формою, що наведена в додатку 30;

Звіт про основні показники за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності за формою, що наведена в додатку 31.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. Черних


Додаток 1
до Порядку (правил)
організації та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

РОЗПОДІЛ
функцій між ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

1. Виробництво теплової енергії:

розміщення будівель і споруд виробничого і допоміжного призначення, доріг, зелених насаджень на території, яка дає можливість здійснювати виробничу діяльність із замкнутого процесу виробництва теплової енергії, складування палива, виконання ремонтних робіт, забезпечення екологічних вимог до викидів у довкілля, розміщення машин і обладнання, а також здійснення інших видів господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом теплової енергії, згідно з розробленим генеральним планом забудови;

розміщення згідно з вимогами нормативної документації обладнання, пристроїв, механізмів, трубопроводів, машин, матеріалів і палива в умовах, які забезпечують тривалу і надійну їх експлуатацію, захист від атмосферних опадів, роботу та функціонування за оптимальних параметрів, нормовані умови зберігання і підготовки до використання, необхідні параметри мікроклімату, нормовані умови з безпеки і санітарної гігієни працівників при здійсненні виробничої діяльності з виробництва теплової енергії;

запобігання забрудненню поверхонь нагрівання теплообмінних апаратів, паро- і теплогенеруючих пристроїв, трубопроводів та іншого обладнання щодо утворення в них солей жорсткості, шламу та інших забруднюючих речовин, що погіршують ефективність роботи таких пристроїв, шляхом внутрішньокотлового оброблення води, а також оброблення води у пристроях для магнітного, кислотного та інших способів очищення поверхонь нагрівання апаратів і обладнання для виробництва теплової енергії;

докотлова підготовка води, її пом’якшення, дегазація (деаерація) і очищення з метою досягнення нормативних вимог якості котлової, живильної, підживлювальної і мережної води. Забезпечення нормативного водно-хімічного режиму роботи котелень. Збереження і складування реагентів і матеріалів систем водопідготовки джерела енергії;

запобігання і профілактика пожеж, надзвичайних ситуацій, попадання блискавки, несанкціонованого проникнення до будівель, вибухів, загазованості, аварій у системі паливоподачі у разі самозаймання палива, короткого замикання, знеструмлення з метою забезпечення захисту від затоплення на території розташування джерел теплової енергії;

транспортування і трансформація робочих тіл і енергоносіїв у межах земельних ділянок і будівель об’єктів з виробництва теплової енергії (пари, води, повітря, конденсату, продуктів згорання, палива, стічних вод, електричної енергії тощо) для безпечного виконання основних функцій та подачі робочих тіл і енергоносіїв окремим елементам і пристроям об’єктів з виробництва теплової енергії, видаленню таких робочих тіл у довкілля в потрібній кількості і з необхідним тиском;

генерування або трансформація енергії у формі теплової енергії або електричної енергії з використанням викопних видів палива, відновлювальних або альтернативних джерел енергії, високотемпературних енергоносіїв і пристроїв, обладнання, машин, які складаються із різних конструктивних елементів, кожен із яких є обов’язковим для забезпечення діяльності з виробництва теплової енергії;

забезпечення автоматичного регулювання, диспетчеризації, обліку та надійності роботи пристроїв з генерування чи трансформації теплової енергії, транспортування робочих тіл, підготовки палива, систем забезпечення нормованого водно-хімічного режиму роботи і безпеки функціонування обладнання, споруд, механізмів і машин;

забезпечення необхідної циркуляції води, пари і конденсату в паро- і теплогенераторах, теплообмінних пристроях; забезпечення живлення і підживлення котлів; подачі конденсату з необхідними тиском і витратами, а також регулювання параметрів робочих тіл на етапі виробництва теплової енергії;

забезпечення конденсації водяної пари у складі продуктів згорання і запобігання досягненню точки роси продуктів згорання;

рекуперація і регенерація теплової енергії вихідних газів, гарячої води, конденсату, пари, стічної води з метою підвищення ефективності використання палива на етапі виробництва теплової енергії;

очищення продуктів згорання і стічних вод від забруднюючих речовин з метою досягнення нормованих екологічних характеристик викидів у довкілля на етапі генерування теплової енергії. Збір і перероблення відходів виробництва, золи і твердих побутових відходів;

регулювання у ручному чи автоматичному режимі параметрів роботи обладнання, механізмів, машин шляхом зміни тиску, витрат, числа обертів, сили току, напруги, потужності, температури, об’єму, показників ефективності роботи та інших характеристик з метою забезпечення оптимальних режимів роботи обладнання на етапі виробництва теплової енергії;

контроль технологічних параметрів, оброблення, накопичення і фіксація інформації про параметри роботи обладнання, механізмів, машин на етапі виробництва теплової енергії за допомогою ЕОМ, засобів автоматичного оброблення інформації, пов’язаних з ними засобів зчитування або друку інформації, комп’ютерних програм, інших інформаційних систем, комутаторів, маршрутизаторів, модулів, модемів, джерел безперебійного живлення та засобів їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефонів (у тому числі стільникових), міні-АТС, радіостанцій, рацій тощо. Фіксація і моніторинг поточних параметрів роботи обладнання механізмів, машин на етапі виробництва теплової енергії;

виконання ремонтних, земляних, зварювальних та інших видів робіт з ремонту обладнання, механізмів, машин на етапі виробництва теплової енергії.

2. Транспортування теплової енергії:

передача (транспортування) магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, ввідними трубопроводами необхідної кількості і якості теплоносія від виробника ТЕ до споживача теплової енергії для забезпечення функціонування в нормованому режимі систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і технологічних потреб споживачів;

забезпечення необхідного тиску в подавальному і зворотному трубопроводі (забезпечення необхідного гідродинамічного режиму роботи теплової мережі) по всій протяжності магістральних і місцевих (розподільних) теплових мереж, а також у місцях підключення до теплових мереж споживачів теплової енергії, що забезпечувало б виконання таких задач:

а) створення необхідного перепаду тиску у подавальному і зворотному трубопроводах теплових мереж, достатнього для підключення споживачів, забезпечення стійкої роботи теплових вузлів вводу та інженерних систем споживачів або циркуляції теплоносія в інженерних системах споживачів;

б) унеможливлення закипання теплоносія і пароутворення в найбільш високих точках системи;

в) забезпечення роботи обладнання теплових вузлів вводу, опалювальних приладів і трубопроводів абонентських систем (обмеження щодо максимального тиску теплоносія в найбільш низьких точках теплових мереж);

г) заповнення абонентських систем споживачів теплоносієм у найвищих точках системи;

забезпечення необхідного теплового режиму роботи теплових мереж, який гарантує подачу необхідної кількості теплової енергії споживачам в умовах динамічного регулювання відпуску теплової енергії у споживачів, змінного теплового і гідравлічного режиму роботи теплових мереж;

забезпечення надійності системи теплопостачання і безперебійності подачі теплоносія;

досягнення мінімально можливих втрат теплоносія із трубопроводів теплових мереж і компенсація витоків води (втрат води) із теплової мережі водою необхідної якості і параметрів (хімводопідготовленою водою необхідного тиску);

регулювання відпуску теплової енергії споживачам залежно від режиму споживання;

контроль за витоками теплоносія із системи, своєчасне усунення аварійних ситуацій, пов’язаних із витоками теплоносія та іншими факторами;

забезпечення гідравлічної і теплової стійкості системи теплопостачання;

забезпечення безаварійної компенсації теплових видовжень трубопроводів, надійної та безаварійної роботи будівельних конструкцій теплових мереж; надійне прокладання трубопроводів та експлуатація трубопроводів і запірно-регулювальної арматури згідно з вимогами нормативної документації (що забезпечують можливість огляду, видалення води із системи попутного дренажу, вентиляції тунелей);

досягнення мінімально можливих нормованих втрат теплової енергії з поверхні трубопроводів і арматури;

можливість ручного і автоматичного управління гідравлічним і тепловим режимом роботи мереж;

трансформація теплоносія за показниками температури і виду теплоносія залежно від вимог споживачів, технічних нормативних обмежень;

захист трубопроводів теплових мереж від внутрішньої і зовнішньої корозії;

забезпечення необхідної чистоти теплоносія і його очищення;

визначення витрат теплоти, отриманої від джерел генерування теплоти; визначення витрат підживлювальної води, холодної води для роботи систем гарячого водопостачання; визначення витрат електричної енергії в системі транспортування;

автоматизація і контроль за параметрами теплоносія, роботою підкачувальних, мережних, рециркуляційних, підживлювальних, циркуляційних, дренажних робочих і резервних насосів (помп);

диспетчерське керування і телемеханізація роботи обладнання і трубопроводів теплових мереж;

можливість відключення окремих ділянок, відгалуджень і вводів теплових мереж;

можливість акумуляції теплоносія;

можливість отримання електричної енергії необхідних параметрів для роботи струмоприймачів системи транспортування теплоносія;

забезпечення роботоздатності електродвигунів та редукторних електроприводів, систем автоматики, контрольно-вимірювальних приладів і електрощитових;

підготовка води, яка використовується в системі гарячого водопостачання і системі підживлення (хімводопідготовка, трансформація тиску, очищення від забруднень);

теплове розширення води в системі теплопостачання;

режимно-налагоджувальні роботи і випробування теплових мереж.

3. Постачання теплової енергії:

розміщення будівель і споруд виробничого і допоміжного призначення на території, яка дає можливість здійснювати виробничу діяльність підрозділів з постачання теплової енергії, необхідну для розміщення засобів оргтехніки, контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв, необхідних для контролю за якістю і кількістю теплової енергії, яка постачається споживачам, а також здійснення інших видів господарської діяльності, пов’язаної з постачанням теплової енергії, згідно з розробленим генеральним планом забудови;

розміщення згідно з вимогами нормативної документації засобів організаційної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і засобів обліку теплової енергії, наявність яких забезпечує моніторинг і контроль за якістю і кількістю теплової енергії, що надходить споживачам згідно з умовами договорів купівлі-продажу теплової енергії, функціонування вузлів обліку теплової енергії, захист від атмосферних опадів, необхідні параметри мікроклімату, нормовані умови з безпеки і санітарної гігієни працівників при здійсненні господарської діяльності з постачання теплової енергії;

запобігання забрудненню поверхонь нагрівання у разі надзвичайних ситуацій, попадання блискавки, несанкціонованого проникнення до будівель і приміщень, загазованості, аварій, короткого замикання, знеструмлення з метою забезпечення захисту від затоплення на території розташування обладнання для постачання теплової енергії;

забезпечення диспетчеризації обліку і надійності роботи пристроїв з обліку теплової енергії, устаткування для збору та обробки даних з вузлів обліку теплової енергії;

контроль технологічних параметрів, оброблення, накопичення і фіксація інформації про параметри роботи обладнання на етапі постачання теплової енергії. Фіксація і моніторинг поточних параметрів кількості і якості теплоти;

виконання робіт із забезпечення функціонування обладнання, пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія, кількості та якості теплової енергії, що постачається споживачам, та їх повірку або державну метрологічну атестацію (у разі якщо зазначені прилади перебувають у власності або користуванні ліцензіата);

комунікації зі споживачами за допомогою доступних каналів зв’язку, пристроїв оргтехніки (телефон, ЕОМ), збереження інформації, яка стосується господарської діяльності з постачання теплової енергії на матеріальних носіях за допомогою ЕОМ та інших засобів створення електронних та інших видів звітності із можливістю забезпечення збереження, оперативного користування та своєчасного поновлення інформації про споживання теплової енергії, характеристики вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальні прилади, призначені для визначення параметрів теплоносіїв, кількості та якості теплової енергії. Створення та забезпечення функціонування колл-центру для обслуговування споживачів.Додаток 2
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
необоротних активів (основних засобів), які прямо задіяні у провадженні діяльності з виробництва теплової енергії

Класифікаційні групи та об’єкти

Група 1 «Земельні ділянки» - земельні ділянки під котельнями, складськими будівлями, будівлями паливоприготування та іншими підрозділами, що безпосередньо задіяні у провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Група 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»:
Будівлі - будівлі котелень (у т.ч. міні-котельні, блочні та модульні котельні, транспортабельні (пересувні) котельні установки та інші), будівлі газорегуляторних пунктів, складські будівлі (палива, твердого палива тощо), будівлі паливоприготування, інші будівлі.
Споруди - баки (рідкого палива, деаераторний, сірчаної кислоти та інших реагентів, солевий, промивочний, робочої рідини, холодної води та інші), бокси, блискавкозахисні споруди котелень, димарі і димові труби, склади палива, газорозподільні пункти, виробничі під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні, мости, переходи) і тротуари, споруди для відведення зливових, талих і ґрунтових вод від будівель та споруд із території (дренажі, водовідвідні канави, відмостки, жиронафтоуловлювачі тощо), ворота, ємності (емальовані, накопичувальні, запасу води, промивочні, зливальні, для зберігання рідкого палива та інші), каналізаційні насосні станції, споруди системи каналізації, споруди мазутного господарства, огородження, огороджувальні майданчики, очисні споруди, резервуари (пожежні, акумуляторні, зберігання рідкого палива та інші), складські споруди, майданчики для солі, станції очистки конденсату, трансформаторна підстанція, естакада та інші споруди.
Передавальні пристрої - газопроводи, газоходи, мережі газопостачання, ГРП, технологічні трубопроводи, електричні мережі освітлення котельні, мережі зовнішнього освітлення котельні, мережі зв’язку котельні, паливопроводи, мазутопроводи, повітропроводи котельні, водопровідні та каналізаційні мережі, інші передавальні пристрої

Група 4 «Машини та обладнання»:
Машини - котли (парові, водогрійні, утилізатори, пароводогрійні та інші), економайзери, елементи котла (випарник, пароперегрівач, пальник, вентиль, колектор, барабан та інші), вентилятори систем вентиляції і паливоподачі, вентилятори пальників, димососи, агрегати паливоприготування та золовидалення, вузли обліку (електроенергії, палива, води), бойлери, водопідігрівачі, теплообмінники, грязьовики, регулятори тиску газу, запобіжні клапани, фільтри, вимірювачі тиску (дифманометри, манометри), автоматика для котла, водонагрівачі, газогенератори, датчики (температури, тиску), електродвигуни, електростанції, устаткування для збору та обробки даних з електролічильників, електролічильники, регулятори, нітрофільтри, підігрівачі, помпові установки (помпи), реле тиску, солерозчинники, термостати, трансформатори, витратоміри, щит (загальнокотельної автоматики, освітлення), інші машини.
Обладнання - запірно-регулювальна арматура на котельні з ручним та електромеханічним приводом (засувки, клапани, вентилі, регулятори тиску тощо), газорегуляторна установка, шафова ГРП, електроустаткування та електрообладнання котельні (міст, рубильник, силова шафа, силовий щит, трансформатор, щит управління котлом та інші), тепломеханічне обладнання котельні, робоче устаткування котельні, агрегат зварювальний (апарат зварювальний), бензоелектричний апарат, верстати (заточний, зварювальний, настільно-свердлувальний (свердлувальний), слюсарний, токарний, вертикально-свердлувальний, точильно-шліфувальний, інші), мотопомпа, ножиці напольні, опресовочна установка, прес гідравлічний, таль, тиски, трубогиб тощо.
В окрему підгрупу виділяються: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у т.ч. стільникові), міні-АТС, радіостанції, рації тощо

Група 6 «Інструменти, прилади, інвентар» - пилки (циркулярні), зварювальні апарати, перфоратори, талі ручні, дифманометри, манометри, витратоміри, водоміри (лічильники води), панелі АВР, панелі вводу, пульти керування, контрольно-вимірювальні прилади котлів, контрольно-вимірювальні прилади котелень (газоаналізатори, датчики, дифманометри, термометри, діафрагми, індикатори, контактори, регулятори та інші), перетворювачі тиску, регулятори, сигналізатори, інвертори, тепловентилятори, меблі тощо

Група 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - інші основні засоби, які використовуються на об’єктах виробничого призначення, що забезпечують виробництво теплової енергії (строк корисного використання яких більше одного рoку та які зa вартісними ознаками зараховано підприємством дo складу малоцінних необоротних матеріальних активiв)


Додаток 3
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
необоротних активів (основних засобів), які прямо задіяні у провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії

Класифікаційні групи та об’єкти

Група «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»:
Будівлі (технологічного призначення, інженерна інфраструктура, склади) - будівлі теплових пунктів, будівлі бойлерних, будівлі насосних станцій, інші будівлі.
Споруди - бетонні майданчики, огорожі, каркаси, навіси та інші споруди.
Передавальні пристрої - теплові мережі (магістральні, розподільні, безканальні), трубопроводи, теплові камери, мережі зв’язку до теплових пунктів, бойлерних, насосних станцій, електричні мережі освітлення теплових пунктів, бойлерних, насосних станцій, мережі зовнішнього освітлення теплових пунктів, зовнішні інженерні мережі теплопостачання, гарячого водопостачання, бойлерних, насосних станцій та інші передавальні пристрої

Група «Машини та обладнання»:
Машини - водопідігрівачі та вузли вводу теплових пунктів, вузли обліку (теплової енергії, холодної води), водоміри, елеваторні вузли (обладнання регулювання відпуску теплової енергії), електродвигуни (приводи засувок, клапанів, регуляторів, пальника тощо), насоси (живлення та конденсатні, парові, рециркуляційні, вакуумні, промивочні, підживлення, сирої води, хімводообробки та інші нагнітачі, насоси-дозатори, мережеві, підвищувальні та циркуляційні), система водопідготовки (установка водопідготовки, деаераційна живильна установка, деаераторні установки, бак, фільтри та інші), кондуктометр води лабораторний, електрощити теплових пунктів, щит управління насосами тощо.
Технологічне обладнання - запірно-регулювальна арматура теплових пунктів (засувки, клапани регулюючі), компресори, обладнання бойлерних, насосних, теплових пунктів, перетворювачі частоти з трансформатором, пристрої керування двигунами, вузли обліку електричної енергії теплових пунктів, пульти керування теплових пунктів, щит управління КВПіА, регулятори, редукторні електроприводи, насоси підживлення, насоси (мережеві, підвищувальні, циркуляційні, попутного дренажу, підкачувальні на тепломережі, коригувальні), електродвигуни насосів, інше обладнання.
Вимірювальні прилади, телемеханіка та обладнання систем зв’язку - комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), міні-АТС, радіостанції, рації тощо. Обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи

Група «Транспортні засоби» - автокрани, екскаватори, трактори, інші транспортні засоби, що використовуються підрозділами, що безпосередньо здійснюють транспортування теплової енергії тощо

Група «Інструменти, прилади, інвентар» - болгарки, датчики, інфрачервоні термометри, пірометри, пристрій для кріплення датчиків, термометри, зварювальні апарати, перфоратори, пилки (циркулярна), контрольно-вимірювальні прилади і автоматика (контролери з клемною панеллю і картою керування), переносні пульти керування, витратоміри, водоміри, бойлери (водонагрівачі), меблі тощо


Додаток 4
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
необоротних активів (основних засобів), які прямо задіяні у провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії

Класифікаційні групи та об’єкти

Група 1 «Земельні ділянки» - земельні ділянки під будівлями, спорудами, передавальними пристроями, де розташовані підрозділи, що безпосередньо задіяні у провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії

Група 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»:
Будівлі, споруди - будівлі (споруди), що використовуються підрозділами, що безпосередньо здійснюють діяльність з постачання теплової енергії.
Передавальні пристрої - мережі зв’язку, електричні мережі освітлення, мережі зовнішнього освітлення та інші передавальні пристрої, що використовуються підрозділами, що безпосередньо здійснюють діяльність з постачання теплової енергії

Група 4 «Машини та обладнання»:
Машини - комп’ютери, ноутбуки, сервери, блоки безперебійного (резервного) живлення, жорсткі диски до комп’ютерів, копіювальні пристрої (апарати), принтери, машинки друкарські, модеми, монітори, багатофункціональні пристрої, системні блоки, сканери, телефакси, термінали (телефонні), факси тощо.
Обладнання - вузли обліку електричної енергії, насоси, мережеві фільтри, компресори, охоронні сигналізації, інше обладнання.
В окрему підгрупу виділяються: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у т.ч. стільникові), міні-АТС, радіостанції, рації тощо

Група 5 «Транспортні засоби» - легкові автомобілі та інші транспортні засоби, що використовуються підрозділами, що безпосередньо задіяні у провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії тощо

Група 6 «Інструменти, прилади, інвентар» - агрегати насосні, верстати (вертикально-фрезерувальні, деревообробні, заточні, свердлувальні, токарні, шліфувальні, фрезерні, фугувальні, інші), електричні шліфувальні машинки, електрогенератори, ємності, переносні пульти керування для АВР, зварювальні апарати (агрегати), мотокоси, молотки відбійні, перфоратори, пилки циркулярні, витратоміри, трансформатори, трубогиби, теплообігрівачі, бойлери (водонагрівачі), фільтри для води, вентилятори, кондиціонери, сейфи, меблі тощо

Група 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - інші основні засоби, які використовуються на об’єктах виробничого призначення, що забезпечують постачання теплової енергії (строк корисного використання яких більше одного року та які за вартісними ознаками зараховано підприємством дo складу малоцінних необоротних матеріальних активів)


Додаток 5
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
необоротних активів (основних засобів) загальновиробничого призначення

Класифікаційні групи та об’єкти

Група 1 «Земельні ділянки» - земельні ділянки під будівлями, спорудами, передавальними пристроями, де розташовані цехові (виробничі) підрозділи (транспортні дільниці, ремонтно-механічні дільниці, майстерні, склади, гаражі тощо)

Група 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»:
Будівлі - будівлі транспортних дільниць, ремонтно-механічних дільниць, майстерень, складів, гаражів та інші будівлі. Споруди - баки, бокси, бункери, складські споруди, ємності та інші споруди.
Передавальні пристрої - мережі зв’язку, електричні мережі освітлення, мережі зовнішнього освітлення та інші мережі транспортних дільниць, ремонтно-механічних дільниць, майстерень, складів, гаражів тощо та інші передавальні пристрої

Група 4 «Машини та обладнання»:
Машини - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, копіювальні пристрої (апарати), принтери, модеми, монітори, багатофункціональні пристрої, системні блоки, сканери, телефакси, телефони (у т.ч. стільникові), факси, міні-АТС, радіостанції, рації тощо.
Обладнання - вузли обліку електричної енергії, насоси, мережеві фільтри, компресори, охоронні сигналізації, інше обладнання

Група 5 «Транспортні засоби» - автокрани, автомобілі, автонавантажувачі (навантажувачі), гідропідіймачі, екскаватори, електрокари, самоскиди, трактори, причепи та інші транспортні засоби

Група 6 «Інструменти, прилади, інвентар» - агрегати насосні, бетонозмішувачі електричні, інструменти та прилади (вертикально-фрезерувальні, деревообробні, заточні, свердлувальні, токарні (токарно-гвинтові, шліфувальні, фрезерні, фугувальні, інші)), газоаналізатори, електричні шліфувальні машинки, електрогенератори, ємності, переносні пульти керування для АВР, зварювальні апарати, зварювальні агрегати, мотокоси, молотки відбійні, перфоратори, пилки циркулярні, витратоміри, трансформатори, трубогиби, теплообігрівачі, бойлери (водонагрівачі), фільтри для води, вентилятори, кондиціонери, сейфи, меблі та інші інструменти, прилади, інвентар

Група 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - інші основні засоби, які використовуються на об’єктах загальновиробничого призначення (строк корисного використання яких більше одного року та які за вартісними ознаками зараховано підприємством дo складу малоцінних необоротних матеріальних активів)


Додаток 6
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
необоротних активів (основних засобів) загальногосподарського (адміністративного) призначення

Класифікаційні групи та об’єкти

Група 1 «Земельні ділянки» - земельні ділянки під будівлями, спорудами, передавальними пристроями загальногосподарського (адміністративного) призначення

Група 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»:
Будівлі, споруди - будівлі (споруди) загальногосподарського (адміністративного) призначення.
Передавальні пристрої - мережі зв’язку, електричні мережі освітлення, мережі зовнішнього освітлення та інші передавальні пристрої загальногосподарського (адміністративного) призначення

Група 4 «Машини та обладнання»:
Машини - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, копіювальні пристрої (апарати), принтери, модеми, монітори, багатофункціональні пристрої, системні блоки, сканери, телефакси, телефони (у тому числі стільникові), факси, міні-АТС, радіостанції, рації тощо.
Обладнання - вузли обліку електричної енергії, насоси, мережеві фільтри, міні-АТС у комплекті, компресори, охоронні сигналізації, інше обладнання

Група 5 «Транспортні засоби» - легкові автомобілі та інші транспортні засоби

Група 6 «Інструменти, прилади, інвентар» - фільтри для води, сейфи, шафи, спліт-системи, вентилятори, кондиціонери, холодильники, музичні центри, фотоапарати цифрові, теплообігрівачі, меблі та інші інструменти, прилади, інвентар

Група 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - інші основні засоби, які використовуються на об’єктах загальногосподарського призначення (строк корисного використання яких більше одного року та які за вартісними ознаками зараховано підприємством до складу малоцінних необоротних матеріальних активів)


Додаток 7
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
необоротних активів (основних засобів), які прямо задіяні у провадженні діяльності з надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

Класифікаційні групи та об’єкти

Група 1 «Земельні ділянки» - земельні ділянки під будівлями, спорудами, передавальними пристроями, де розташовані підрозділи, що безпосередньо пов’язані з наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

Група 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої»:
Будівлі - будівлі, які використовуються підрозділами, що безпосередньо пов’язані з наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води. Споруди - споруди, які використовуються підрозділами, що безпосередньо пов’язані з наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.
Передавальні пристрої - мережі зв’язку, електричні мережі освітлення, мережі зовнішнього освітлення та інші мережі будівель та споруд, які використовуються підрозділами, що безпосередньо пов’язані з наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

Група 4 «Машини та обладнання»:
Машини - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, сервери, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у т.ч. стільникові), міні-АТС, факси, мікрофони і рації тощо.
Обладнання - вузли обліку електричної енергії, насоси, мережеві фільтри, компресори, охоронні сигналізації, інше обладнання

Група 5 «Транспортні засоби» - легкові автомобілі та інші транспортні засоби, які використовуються підрозділами, що безпосередньо пов’язані з наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

Група 6 «Інструменти, прилади, інвентар» - фільтри для води, сейфи, вентилятори, кондиціонери, фотоапарати цифрові, теплообігрівачі, меблі та інші інструменти, прилади, інвентар

Група 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» - інші основні засоби, які використовуються на об’єктах, які пов’язані з наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води (строк корисного використання яких більше одного року та які зa вартісними ознаками зараховано підприємством до складу малоцінних необоротних матеріальних активів)


Додаток 8
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПЕРЕЛІК
прямо задіяних необоротних активів, що відносяться до господарської діяльностіДодаток 9
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПЕРЕЛІК
прямо задіяних необоротних активів, що відносяться до господарської діяльності з транспортування теплової енергіїДодаток 10
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПЕРЕЛІК
задіяних необоротних активів призначення ліцензіатаДодаток 11
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК
задіяних необоротних активів ліцензіатаДодаток 12
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про розподіл задіяних необоротних активів за видами діяльності ліцензіата
станом на кінець ______року*

Групи активів

Код рядка

Усього (станом на кінець року)

У т.ч. за видами діяльності:

виробництво теплової енергії

транспортування теплової енергії

постачання теплової енергії

інші види діяльності

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

Основні засоби:

010
Земельні ділянки

020Х

Х

ХПрямо задіяні

021Х

Х

ХЗагальновиробничі

022
Загальногосподарські

023
Усього нерозподілені:

024
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Інвестиційна нерухомість

030Х

Х

ХПрямо задіяні

031Х

Х

ХЗагальновиробничі

032
Загальногосподарські

033
Усього нерозподілені:

034
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Капітальні витрати на поліпшення земель

040Х

Х

ХПрямо задіяні

041Х

Х

ХЗагальновиробничі

042
Загальногосподарські

043
Усього нерозподілені:

044
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Будинки, споруди та передавальні пристрої

050
Прямо задіяні

051
Загальновиробничі

052
Загальногосподарські

053
Усього нерозподілені:

054
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Машини та обладнання

060
Прямо задіяні

061
Загальновиробничі

062
Загальногосподарські

063
Усього нерозподілені:

064
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Транспортні засоби

070
Прямо задіяні

071
Загальновиробничі

072
Загальногосподарські

073
Усього нерозподілені:

074
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Інструменти, прилади, інвентар

080
Прямо задіяні

081
Загальновиробничі

082
Загальногосподарські

083
Усього нерозподілені:

084
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Малоцінні необоротні матеріальні активи

090
Прямо задіяні

091
Загальновиробничі

092
Загальногосподарські

093
Усього нерозподілені:

094
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Інші необоротні активи: тварини, багаторічні насадження, бібліотечні фонди, тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату та інші

100Х

Х

ХПрямо задіяні

101Х

Х

ХЗагальновиробничі

102
Загальногосподарські

103
Усього нерозподілені:

104
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Нематеріальні активи:

110
Прямо задіяні

111
Загальновиробничі

112
Загальногосподарські

113
Усього нерозподілені:

114
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Усього за всіма групами необоротних активів:

120
Прямо задіяні

121
Загальновиробничі

122
Загальногосподарські

123
Нерозподілені

124
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

__________
*за даними бухгалтерського облікуДодаток 13
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ВІДОМІСТЬ
обліку регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА
_______________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання)

за 20__ рік (___ рік ___ РП)

Групи активів

На початок року РП*,
тис. грн

Амортизація,
тис. грн

Вибуття за рік***,
тис. грн

На кінець року РП,
тис. грн

первісна вартість*

накопичена амортизація (знос)**

залишкова вартість

первісна вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

первісна вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

А

1

2

3 = 1 - 2

4

5 = 1

6 = 2 + 4

7 = 5 - 6

8 = 1 - 5

9 = 2 + 4 - 6

10 = 8 - 9

Основні засоби:Будівлі, споруди, передавальні пристрої, у т.ч.:будівлі:будівлі технологічного (виробничого) призначеннябудівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади тощо)Споруди:Передавальні пристрої, у т.ч.:підземні теплові мережінадземні теплові мережіінші передавальні пристроїМашини та обладнання, у т.ч.:технологічне обладнаннявимірювальні прилади, телемеханіка тощообладнання систем зв’язкуобчислювальна технікаТранспортні засобиІнструменти, прилади, інвентар:інструменти, приладиінвентарНематеріальні активи:програмне забезпеченняінші нематеріальні активиРБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання (усього):__________
* Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок 1 року 1 регуляторного періоду – за результатами звіту про оцінку активів.
** Накопичена амортизація (знос) РБА на початок 1 року 1 регуляторного періоду не визначається.
*** Заповнюються дані про первісну вартість і суми накопиченої амортизації (зносу) лише тих активів (об’єктів), що вибувають із складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання.


Додаток 14
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ВІДОМІСТЬ
обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА _________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання)

за 20__ рік (_____ рік _____ РП)

Групи активів

На початок року РП*,
тис. грн

Амортизація,
тис. грн

Інвестиції за рік,
тис. грн

Вибуття за рік***,
тис. грн

На кінець року РП,
тис. грн

первісна вартість*

накопичена амортизація (знос)**

залишкова вартість

первісна вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

первісна вартість

накопичена амортизація (знос)

залишкова вартість

А

1

2

3

4

5

6 = 1

7 = 2 + 4

8 = 6 - 7

9 = 1 + 5 - 6

10 = 2 + 4 - 7

11 = 9 - 10

Основні засоби:
Будівлі, споруди, передавальні пристрої, у т.ч.:
будівлі:
будівлі технологічного (виробничого) призначення
будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади тощо)
Споруди:
Передавальні пристрої, у т.ч.:
підземні теплові мережі
надземні теплові мережі
інші передавальні пристрої
Машини та обладнання, у т.ч.:
технологічне обладнання
вимірювальні прилади, телемеханіка тощо
обладнання систем зв’язку
обчислювальна техніка
Транспортні засоби:
Інструменти, прилади, інвентар:
інструменти, прилади
інвентар
Нематеріальні активи:
програмне забезпечення
інші нематеріальні активи
РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання (усього):
__________
*Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок 1 року 1 регуляторного періоду дорівнює нулю.
** Накопичена амортизація (знос) РБА на початок 1 року 1 регуляторного періоду не визначається.
*** Заповнюються дані про первісну вартість і суми накопиченої амортизації (зносу) лише тих активів (об’єктів), що вибувають із складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання.


Додаток 15
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПЕРЕЛІК
персоналу, що безпосередньо залучений до провадження господарської діяльності з
____________________________________________________
(зазначити відповідний вид господарської діяльності - виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії або інший)

за 20_____ рік

№ з/п

Назва посади

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010

Кількість одиниць


Структурний підрозділ № 1 (назва, адреса)1
..

Усього:
Структурний підрозділ № __ (назва, адреса)1
..

Усього:
Разом:
Додаток 16
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПЕРЕЛІК
загальновиробничого та загальногосподарського (адміністративного) персоналу за 20_____ рік

№ з/п

Назва посади

Код згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010

Кількість одиниць


Структурний підрозділ № 1 (назва, адреса)1
2
..

Усього:
Структурний підрозділ №___ (назва, адреса)1
2
..

Усього:
….
Разом:
Додаток 17
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
персоналу, що безпосередньо залучений до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

(структурні підрозділи: котельні, дільниці)

Назва посади

Код згідно з Класифікатором професій
ДК 003:2010

Вогнетривник

7122

Зварник

7219

Електрозварник ручного зварювання

7212

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

7241

Зливальник-розливальник

8290

Контролер енергонагляду

9153

Машиніст котельної установки

8340

Машиніст котлів

8162

Машиніст насосних установок

8163

Оператор котельні (старший, підмінний)

8162

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7233

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

7241, 7242

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

7233

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

Слюсар-ремонтник

7233

Слюсар-сантехнік

7136

Комірник

9411

Підсобний робітник

9322

Пічник

7122

Прибиральник виробничих (службових) приміщень та територій

9132

Сторож

9152


Додаток 18
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
персоналу, що безпосередньо залучений до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії (структурні підрозділи: теплові райони, теплові пункти, дільниці)

Назва посади

Код згідно з Класифікатором професій
ДК 003:2010

Апаратник хімводоочищення

8264

Зварник

7219

Електрозварник ручного зварювання

7212

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

7241

Ізолювальник з термоізоляції

7134

Ізолювальник на гідроізоляції

7134

Контролер енергонагляду

9153

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3111

Лаборант хімічного аналізу

8159

Машиніст насосних установок

8163

Оператор теплових мереж

8161

Оператор теплового пункту

8162

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

7241, 7242

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

Слюсар-ремонтник (з ремонту устаткування теплових мереж)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7233

Слюсар з обслуговування теплових пунктів

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар-сантехнік

7136

Підсобний робітник

9322

Прибиральник виробничих (службових) приміщень та територій

9132


Додаток 19
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
персоналу, що безпосередньо залучений до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (структурні підрозділи: дільниця, відділ, служба)

Назва посади

Код згідно з Класифікатором професій
ДК 003:2010

Начальник відділу збуту (маркетингу, дільниці, центру, служби тощо)

1233

Бухгалтер

3433

Спеціаліст-бухгалтер

2419.3

Економіст

2441.2

Економіст з договірних та претензійних робіт

2441.2

Економіст із збуту

2419.2

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

2441.2

Програміст (база даних)

2132.2

Інженер

2149.2

Інженер з розрахунків та режимів

2149.2

Інженер з якості

2149.2

Інженер-контролер

2149.2

Інженер-програміст

2132.2

Технік

3119

Технік-інспектор

3152

Технік-теплотехнік

3119

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

4113

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)

4114

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

4211

Контролер теплового господарства

7136

Кур'єр

9151

Водій автотранспортних засобів

8322


Додаток 20
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
персоналу, що безпосередньо залучений до провадження господарської діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (структурні підрозділи: абонентський відділ, служба збуту послуг, відділ обслуговування фізичних осіб, сервісний центр, інформаційно-розрахунковий центр, тощо)

Назва посади

Код згідно з Класифікатором професій
ДК 003:2010

Начальник відділу, служби, тощо

1233

Заступник начальника відділу, служби тощо

1233

Бухгалтер

3433

Спеціаліст-бухгалтер

2419.3

Економіст

2441.2

Економіст з договірних та претензійних робіт

2441.2

Економіст із збуту послуг

2419.2

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

2441.2

Програміст (база даних)

2132.2

Інженер

2149.2

Інженер з розрахунків та режимів

2149.2

Інженер з якості

2149.2

Інженер-контролер

2149.2

Інженер-програміст

2132.2

Технік (технік-теплотехнік)

3119

Технік-інспектор

3152

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

4113

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)

4114

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

4211

Контролер теплового господарства

7136

Диспетчер

3119

Кур'єр

9151

Водій автотранспортних засобів

8322

Слюсар-сантехнік

7136

Сторож

9152

Прибиральник службових приміщень

9132


Додаток 21
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
і склад прямих витрат на виробництво теплової енергії

Статті витрат

Зміст (склад) статей витрат

Прямі матеріальні витрати

Паливо для технологічних потреб

Витрати на паливо (природний газ, мазут, вугілля, торф, інші види технологічного палива, використаного для виробництва теплової енергії)

Електроенергія для технологічних потреб

Витрати на електроенергію, у тому числі активну і реактивну, використану на основні і допоміжні технологічні процеси виробництва теплової енергії, а також технічно неминучі втрати при виробництві теплової енергії відповідно до укладених договорів та чинних цін (тарифів) суб’єктів господарювання у разі придбання та/або за фактичною собівартістю власного виробництва.
Зокрема включаються витрати на електроенергію, що споживається:
тягодуттьовим обладнанням (вентилятори систем вентиляції і паливоподачі, вентилятори пальників, димососи); насоси (парові котельні, котлові, вакуумні) та інші нагнітачі, насоси-дозатори, насоси подачі палива тощо; агрегати паливоприготування та золовидалення;
на інші потреби виробництва теплової енергії: вентиляція, кондиціювання, внутрішнє та зовнішнє освітлення, електроопалення виробничих та допоміжних приміщень джерел теплової енергії; випробування після ремонту та інші заплановані випробування обладнання; підігрів води для господарсько-побутових потреб приміщень і персоналу, безпосередньо залученого до виробництва теплової енергії

Придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання

Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання в обсягах покупної теплової енергії відповідно до укладених договорів і чинних цін (тарифів)

Теплова енергія, вироблена власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та установками з використанням НПДЕ

Витрати на виробництво теплової енергії, виробленої на власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, за фактичною собівартістю

Вода для технологічних потреб та водовідведення

Витрати на холодну воду та послуги водовідведення відповідно до укладених договорів та чинних цін (тарифів) суб’єктів господарювання та/або за фактичною собівартістю води власного виробництва.
Для потреб виробництва теплової енергії холодна вода та послуги водовідведення використовуються, зокрема, для: заповнення системи теплопостачання котлів, регенерації та промивки фільтрів на джерелах теплової енергії; промивання пароводяних водопідігрівників, трубної системи теплообмінних апаратів, котлів; продувки котлів; охолодження обладнання та механізмів (підшипників тощо) та шлаку; компенсації втрат теплоносія з випаром вакуумних деаераторів в котельнях; компенсації витоків води сальникових ущільнень насосів

Інші прямі матеріальні витрати

Витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, куповані комплектувальні вироби, напівфабрикати та інші матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення основного технологічного процесу виробництва теплової енергії, у т.ч. матеріальні витрати, необхідні для потреб хімводопідготовки (хімічні реагенти, реактиви, сіль, посуд тощо), матеріальні витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу, що безпосередньо здійснює виробництво теплової енергії (спецодяг, спецвзуття, медикаменти тощо), та інші витрати, що безпосередньо відносяться до технологічного процесу виробництва теплової енергії

Прямі витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці виробничого персоналу

Витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо залученого до діяльності з виробництва теплової енергії, відповідно до Закону України «Про оплату праці» і, зокрема:
витрати на основну заробітну плату працівників відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
витрати на додаткову заробітну плату за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством)

Інші прямі витрати

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу виробництва теплової енергії

Амортизація

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, що безпосередньо забезпечують виробництво теплової енергії

Витрати на ремонт основних засобів

Витрати на ремонт основних засобів, задіяних у процесі виробництва теплової енергії, передбачених планом виконання планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисною документацією, кошторисами; витрати, пов’язані з обслуговуванням і експлуатацією виробничих основних засобів

Інші прямі витрати

Усі необхідні виробничі витрати, які включаються до виробничої собівартості і які можуть бути безпосередньо віднесені до витрат на виробництво теплової енергії (оренда, страхування основних засобів виробничого призначення, що безпосередньо забезпечують виробництво теплової енергії, витрати на роботи і послуги сторонніх організацій, безпосередньо пов’язані з технологічним процесом виробництва теплової енергії, податки, збори (екологічний податок, земельний податок, збір за спеціальне використання води, збір за користування радіочастотним ресурсом України, плата за користування надрами тощо) та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (у т.ч. внесок на регулювання))


Додаток 22
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
і склад прямих витрат на транспортування теплової енергії

№ з/п

Стаття витрат

Зміст (склад) статей витрат

1

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах

Витрати на теплову енергію, використану для компенсації втрат теплової енергії в мережах, що визначаються відповідно до фактичних втрат теплової енергії в мережах та чинних тарифів на виробництво теплової енергії, придбаної в інших суб’єктів господарювання (або фактичної повної собівартості виробництва теплової енергії в розрахунку на 1 Гкал відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел - у випадку, якщо ліцензіат провадить одночасно діяльність з виробництва та транспортування теплової енергії)

2

Витрати на електричну енергію для технологічних потреб

Витрати на електроенергію, у тому числі реактивну, використану на основні і допоміжні технологічні процеси транспортування теплової енергії, а також технічно неминучі втрати (придбану в інших суб’єктів господарювання - за чинними тарифами або власного виробництва - за фактичною повною собівартістю). Зокрема електроенергія, що споживається насосами (підживлення, мережевими, підвищувальними та циркуляційними, попутного дренажу, підкачувальними на тепломережі, коригувальними); апаратами електромагнітної обробки води; електроенергія для потреб вентиляції, кондиціонування, внутрішнього та зовнішнього освітлення, електроопалення виробничих та допоміжних приміщень насосних станцій, теплових пунктів; для роботи КВПіА; для випробування після ремонту та інших запланованих випробувань; для щорічних випробувань тепломережі на герметичність та її заповнення; для підігріву води для господарсько-побутових потреб приміщень і персоналу, безпосередньо залученого до транспортування теплової енергії, а також інші витрати на електроенергію, що можуть бути безпосередньо віднесені до складу прямих витрат господарської діяльності з транспортування теплової енергії

3

Контрольовані прямі витрати:


3.1

матеріальні витрати:


3.1.1

вода та водовідведення для технологічних потреб

Витрати на холодну воду та послуги водовідведення для потреб транспортування теплової енергії (за чинними тарифами у разі придбання/надання іншими суб’єктами господарювання та/або за фактичною повною собівартістю - для продукції власного виробництва), зокрема для: наповнення та підживлення мережі (деаерованою хімводоочищеною водою); гідравлічних випробувань теплових мереж та систем у теплових пунктах (насосних станціях); промивання теплових мереж та систем у теплових пунктах (насосних станціях); регенерації та промивки фільтрів на теплових пунктах (насосних станціях); господарсько-побутових потреб (вологе прибирання виробничих та допоміжних приміщень теплових пунктів (насосних станцій), господарсько-питні потреби персоналу, безпосередньо залученого до господарської діяльності з транспортування теплової енергії); інші витрати на холодну воду та послуги водовідведення, що можуть бути безпосередньо віднесені до складу прямих витрат господарської діяльності з транспортування теплової енергії

3.1.2

матеріальні витрати на ремонт господарським способом

Матеріальні витрати, необхідні для виконання ремонтних робіт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до регуляторної бази активів, що виконуються господарським способом

3.1.3

інші прямі матеріальні витрати

Витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, куповані комплектувальні вироби, напівфабрикати та інші матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення технологічного процесу транспортування теплової енергії; матеріали для потреб хімводопідготовки (хімічні реагенти, реактиви, сіль, посуд тощо); матеріальні витрати на охорону праці та техніку безпеки персоналу, безпосередньо залученого до господарської діяльності з транспортування теплової енергії (спецодяг, спецвзуття, медикаменти тощо); інші прямі матеріальні витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до складу прямих витрат господарської діяльності з транспортування теплової енергії

3.2

витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, відповідно до Закону України «Про оплату праці» і, зокрема:
витрати на основну заробітну плату працівників відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
витрати на додаткову заробітну плату за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);
інші заохочувальні та компенсаційні виплати персоналу, безпосередньо залученому до технологічного процесу транспортування теплової енергії (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством)

3.3

інші прямі витрати:


3.3.1

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії

3.3.2

витрати на ремонт підрядним способом

Витрати на ремонт необоротних активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до регуляторної бази активів, що виконується іншими суб’єктами господарювання відповідно до укладених договорів

3.3.3

інші прямі витрати

Інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до діяльності з транспортування теплової енергії, у т.ч. витрати на роботи і послуги сторонніх організацій, безпосередньо пов’язаних з технологічним процесом транспортування теплової енергії тощо

4

Неконтрольовані прямі витрати:


4.1

витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання

Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання відповідно до укладених договорів та чинних цін (тарифів)

4.2

внески на регулювання

Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання для фінансування діяльності НКРЕКП

4.3

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання)

Земельний податок, податок на майно і, зокрема, на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок; рентна плата за спеціальне використання води, рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України, екологічний податок, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин тощо

4.4

оренда цілісних майнових комплексів

Витрати на оренду цілісних майнових комплексів у частині активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, відповідно до укладених договорів

4.5

інші витрати

Інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до діяльності з транспортування теплової енергії та які залежать від показників, величина (ставка) яких установлюється відповідно до вимог чинного законодавства України та/або відповідними державними органами


Додаток 23
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
і склад прямих витрат на постачання теплової енергії

Статті витрат

Зміст (склад) статей витрат

Прямі матеріальні витрати

Електроенергія для технологічних потреб

Витрати на електроенергію для основних і допоміжних технологічних процесів постачання теплової енергії, а також технологічно неминучі втрати: активна та реактивна електроенергія для вентиляції, кондиціонування, внутрішнього та зовнішнього освітлення, електроопалення приміщень; підігріву води для господарсько-побутових потреб приміщень і персоналу, безпосередньо залученого до постачання теплової енергії; роботи оргтехніки, а також втрати електроенергії

Холодна вода для технологічних потреб та водовідведення

Витрати на холодну воду та послуги водовідведення для господарсько-побутових потреб (вологе прибирання приміщень, господарсько-питні потреби персоналу, безпосередньо залученого до постачання теплової енергії, потреби автотранспорту, що обслуговує процес постачання теплової енергії)

Інші прямі матеріальні витрати

Витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, куповані комплектувальні вироби, напівфабрикати та інші матеріальні ресурси (канцтовари, МШП тощо), необхідні для забезпечення технологічного процесу постачання теплової енергії

Прямі витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці виробничого персоналу

Витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо залученого до діяльності з постачання теплової енергії, відповідно до Закону України «Про оплату праці» і, зокрема:
витрати на основну заробітну плату працівників відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
витрати на додаткову заробітну плату за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством)

Інші прямі витрати

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу постачання теплової енергії

Амортизація

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, що безпосередньо забезпечують постачання теплової енергії

Інші прямі витрати

Інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до діяльності з постачання теплової енергії:
витрати, пов’язані з обслуговуванням і експлуатацією виробничих основних засобів (технічний огляд, технічне обслуговування), витрати на ремонт для підтримання об’єкта у робочому стані (у т.ч. витрати на електроенергію для ремонтних робіт);
витрати на операційну оренду, страхування, ремонт, опалення, охорону, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, служб збуту теплової енергії;
витрати на послуги зв’язку персоналу та підрозділів, що безпосередньо забезпечують постачання теплової енергії (витрати поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, послуги Інтернету та кур’єрської доставки тощо);
податки, збори (плата за землю, податок на майно і, зокрема, на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортний податок; рентна плата за спеціальне використання води, рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України, екологічний податок, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин тощо) та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (у т.ч. внесок на регулювання);
витрати на службові відрядження персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу постачання теплової енергії, у межах норм, передбачених законодавством; витрати на оплату інформаційних послуг (оголошення, розміщення статей інформаційного характеру у ЗМІ тощо);
витрати на виготовлення розрахункових документів про оплату спожитої теплової енергії (рахунків, договорів тощо);
витрати на обслуговування оргтехніки та програмного забезпечення підрозділів, що забезпечують збут теплової енергії


Додаток 24
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
і склад загальновиробничих витрат

Статті витрат

Зміст (склад) статей витрат

Витрати на оплату праці та відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Витрати на оплату праці:
апарату управління цехами, дільницями загального призначення;
загальновиробничого персоналу, що обслуговує виробничі процеси більше ніж одного виду діяльності ліцензіата;
працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробничих процесів більше ніж одного виду діяльності ліцензіата, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик виробничих процесів більше ніж одного виду діяльності ліцензіата.
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу

Амортизація

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

Матеріальні витрати

Витрати на матеріали, комплектуючі вироби і напівфабрикати, оплата послуг сторонніх організацій тощо, пов’язаних з удосконаленням та організацією виробничих процесів більше ніж одного виду діяльності ліцензіата.
Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління цехами, дільницями та загальновиробничого персоналу загального призначення

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища

Витрати на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування, миючі засоби, проведення медоглядів, придбання медикаментів для комплектації та поповнення медичних аптечок, навчання з охорони праці, утримання вогнегасників тощо для загальновиробничого персоналу загального призначення

Витрати на податки і збори

Витрати на податки і збори, пов’язані з виробничими процесами більше ніж одного виду діяльності ліцензіата (земельний податок, податок на майно і, зокрема, на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортний податок; рентна плата за спеціальне використання води, рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України, екологічний податок, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин тощо)

Інші витрати загальновиробничого характеру

Витрати на медичне страхування апарату управління цехами, дільницями загального призначення, іншого загальновиробничого персоналу.
Витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць загального призначення.
Витрати на ремонт, страхування, операційну оренду, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, пожежну і сторожову охорону, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття, утримання санітарних зон та інші витрати, пов’язані з експлуатацією загальновиробничих основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загального призначення.
Витрати, пов’язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, передбачених проектно-технічною документацією, освоєнням нових потужностей, що використовуються для виробничих процесів більше ніж одного виду діяльності ліцензіата.
Витрати на зв’язок загальновиробничого персоналу та підрозділів загального призначення (витрати поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, послуги Інтернету та кур’єрської доставки тощо).
Витрати на обслуговування оргтехніки та програмного забезпечення служб апарату управління цехами, дільницями та іншого загальновиробничого персоналу загального призначення.
Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів апарату управління цехами, дільницями загального призначення та іншого загальновиробничого персоналу, що обслуговує виробничі процеси більше ніж одного виду діяльності ліцензіата.
Витрати на різні види страхування, пов’язані з виробничими процесами більше ніж одного виду діяльності ліцензіата (цивільно-правової відповідальності, від нещасних випадків на транспорті тощо).
Інші загальновиробничі витрати, пов’язані з більше ніж одним видом діяльності ліцензіата


Додаток 25
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
і склад адміністративних витрат

Статті витрат

Зміст (склад) статей витрат

Витрати на оплату праці та відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Витрати на оплату праці апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу.
Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу

Амортизація

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення

Витрати на операційну оренду, страхування, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорону, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення

Податки і збори

Витрати на податки і збори, крім тих, що включаються до виробничої собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування і постачання (земельний податок, податок на майно і, зокрема, на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортний податок; рентна плата за спеціальне використання води, рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України, екологічний податок, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин тощо)

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти

Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти

Інші витрати загальногосподарського призначення

Витрати на паливо-мастильні матеріали, малоцінні і швидкозношувані предмети та канцелярські товари для потреб апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.
Службові відрядження, підготовка і перепідготовка персоналу апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.
Витрати на професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо).
Витрати поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, послуги Інтернету та кур’єрської доставки тощо.
Витрати на обслуговування оргтехніки та програмного забезпечення служб апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу.
Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу.
Витрати на періодичні професійні видання, оформлення архівних документів.
Витрати на врегулювання спорів у судових органах.
Витрати на різні види страхування (цивільно-правової відповідальності, від нещасних випадків на транспорті тощо)


Додаток 26
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПЕРЕЛІК
статей (структура) фактичної повної собівартості виробництва теплової енергії

1. Прямі витрати.

1.1. Прямі матеріальні витрати:

паливо для технологічних потреб;

електроенергія для технологічних потреб;

придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання;

теплова енергія, вироблена власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та установками з використанням НПДЕ;

витрати на транспортування покупної теплової енергії іншими суб’єктами господарювання;

вода для технологічних потреб та водовідведення;

інші прямі матеріальні витрати.

1.2. Прямі витрати на оплату праці.

1.3. Інші прямі витрати:

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

амортизація;

витрати на ремонт основних засобів;

інші витрати.

2. Загальновиробничі витрати (частина загальновиробничих витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою).

3. Адміністративні витрати (частина загальної суми адміністративних витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою).

4. Інші операційні витрати (частина загальної суми інших операційних витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

5. Фінансові витрати (частина загальної суми фінансових витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

6. Інші витрати (частина інших витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

Перелік статей (структура) фактичної повної собівартості транспортування теплової енергії

1. Прямі витрати.

1.1. Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах.

1.2. Витрати на електричну енергію для технологічних потреб.

1.3. Контрольовані прямі витрати:

1) матеріальні витрати:

вода та водовідведення для технологічних потреб;

матеріальні витрати на ремонт господарським способом;

2) витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо залучений до діяльності з транспортування теплової енергії;

3) інші прямі витрати:

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

витрати на ремонт підрядним способом;

інші витрати.

1.4. Неконтрольовані прямі витрати:

витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання;

внески на регулювання;

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання);

оренда цілісних майнових комплексів;

інші витрати.

2. Загальновиробничі витрати (частина загальновиробничих витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою).

2.1. Контрольовані загальновиробничі витрати:

витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу;

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

інші витрати.

2.2. Неконтрольовані загальновиробничі витрати:

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання);

оренда цілісних майнових комплексів;

інші витрати.

3. Адміністративні витрати (частина загальної суми адміністративних витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою).

3.1. Контрольовані адміністративні витрати:

витрати на оплату праці загальногосподарського (адміністративного) персоналу;

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

інші витрати.

3.2. Неконтрольовані адміністративні витрати:

податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі (крім внесків на регулювання);

оренда цілісних майнових комплексів;

інші витрати.

4. Інші операційні витрати (частина загальної суми інших операційних витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

5. Амортизація РБА:

введених до переходу до стимулюючого регулювання;

введених після переходу до стимулюючого регулювання.

6. Фінансові витрати (частина загальної суми фінансових витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

7. Інші витрати (частина інших витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

Перелік статей (структура) фактичної повної собівартості постачання теплової енергії

1. Прямі витрати.

1.1. Прямі матеріальні витрати:

електроенергія для технологічних потреб;

холодна вода для технологічних потреб та водовідведення;

інші прямі матеріальні витрати.

1.2. Прямі витрати на оплату праці.

1.3. Інші прямі витрати:

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

амортизація;

інші витрати.

2. Загальновиробничі витрати (частина загальновиробничих витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою).

3. Адміністративні витрати (частина загальної суми адміністративних витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою).

4. Інші операційні витрати (частина загальної суми інших операційних витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

5. Фінансові витрати (частина загальної суми фінансових витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).

6. Інші витрати (частина інших витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку).Додаток 27
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
витрат повної собівартості послуги з централізованого опалення

Статті витрат

Зміст (склад) статей витрат

Прямі витрати:


Витрати на теплову енергію для послуг з централізованого опалення (ЦО)

Витрати на теплову енергію, що визначаються на рівні собівартості теплової енергії відповідно до структури встановлених НКРЕКП тарифів на теплову енергію виходячи з фактичних обсягів надання послуг з ЦО

Витрати на придбання електричної енергії

Витрати на електроенергію, у тому числі реактивну, використану для надання послуг з ЦО, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії. Наприклад, витрати на електроенергію, спожиту абонентською службою (відділом) на освітлення, роботу оргтехніки, електричне опалення у процесі надання послуг з ЦО тощо

Витрати на матеріали, запасні частини, куповані комплектуючі вироби та інші матеріальні ресурси

Витрати на матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення процесу надання послуг з ЦО, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії, у т.ч. витрати на МШП, ПММ, запасні частини, канцелярські товари, бланки, поштові марки і послуги та інші матеріальні ресурси

Прямі витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо залученого до надання послуг з ЦО, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії

Інші прямі витрати

Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, безпосередньо залученого до надання послуг з ЦО.
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, задіяних у процесі надання послуг з ЦО, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії, у т.ч. амортизація організаційної та офісної техніки абонентської служби (відділу), транспорту, що здійснює перевезення контролерів або інших працівників абонентської служби (відділу) у процесі надання послуг з ЦО та контролю за їх споживанням і оплатою тощо.
Витрати на ремонт основних засобів, задіяних у процесі надання послуг з ЦО, передбачених виконанням планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисною документацією, кошторисами, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії.
Витрати на воду та/або послуги централізованого водопостачання для господарсько-питних потреб абонентської служби (відділу) і водовідведення у процесі надання послуг з ЦО.
Витрати на оплату послуг банків та інших установ за приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг з ЦО.
Виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з наданням послуг з ЦО, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії

Загальновиробничі витрати

Частина загальновиробничих витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою

Адміністративні витрати

Частина загальної суми адміністративних витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою

Інші операційні витрати

Частина загальної суми інших операційних витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку

Фінансові та інші витрати

Частина загальної суми фінансових та інших витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку


Додаток 28
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
витрат повної собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води

Статті витрат

Зміст (склад) статей витрат

Прямі витрати:


Витрати на теплову енергію для послуг з централізованого постачання гарячої води (ЦПГВ)

Витрати на теплову енергію, що визначаються на рівні собівартості теплової енергії відповідно до структури встановлених НКРЕКП тарифів на теплову енергію виходячи з фактичних обсягів надання послуг з ЦПГВ

Витрати на придбання електричної енергії

Витрати на електроенергію, у тому числі реактивну, використану для надання послуг з ЦПГВ, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії. Наприклад, витрати на електроенергію, спожиту абонентською службою (відділом) на освітлення, роботу оргтехніки, електричне опалення у процесі надання послуг з ЦПГВ тощо

Витрати на питну воду для надання послуг з ЦПГВ

Витрати на питну воду, що визначаються виходячи з обсягів надання послуг з ЦПГВ та встановлених тарифів

Витрати на матеріали, запасні частини, куповані комплектуючі вироби та інші матеріальні ресурси

Витрати на матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення процесу надання послуг з ЦПГВ, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії, у т.ч. витрати на МШП, ПММ, запасні частини, канцелярські товари, бланки, поштові марки і послуги та інші матеріальні ресурси, що використовуються абонентською службою у процесі надання послуг з ЦПГВ

Прямі витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо залученого до надання послуг з ЦПГВ, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії, у т.ч. витрати на оплату праці персоналу абонентської служби (відділу)

Інші прямі витрати

Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу, безпосередньо залученого до надання послуг з ЦПГВ.
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, задіяних у процесі надання послуг з ЦПГВ, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії, у т.ч. амортизація організаційної та офісної техніки абонентської служби (відділу), транспорту, що здійснює перевезення контролерів або інших працівників абонентської служби (відділу) у процесі надання послуг з ЦПГВ та контролю за їх споживанням і оплатою тощо.
Витрати на ремонт основних засобів, задіяних у процесі надання послуг з ЦПГВ, передбачених виконанням планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисною документацією, кошторисами, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії.
Витрати на воду та/або послуги централізованого водопостачання для господарсько-питних потреб абонентської служби (відділу) і водовідведення у процесі надання послуг з ЦПГВ.
Витрати на оплату послуг банків та інших установ за приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг з ЦПГВ.
Виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з наданням послуг з ЦПГВ, крім витрат, що увійшли до собівартості теплової енергії

Загальновиробничі витрати

Частина загальновиробничих витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою

Адміністративні витрати

Частина загальної суми адміністративних витрат, визначена у результаті розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата за встановленою базою

Інші операційні витрати

Частина загальної суми інших операційних витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку

Фінансові та інші витрати

Частина загальної суми фінансових та інших витрат, визначена у встановленому цим Порядком (правилами) порядку


Додаток 29
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс) за видами господарської діяльності ліцензіата за ______ рік

На початок/кінець року

Стаття

Код рядка

Ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т.ч.:

Неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т.ч.:

Інші види діяльності

Нерозподілені статті

Усього

виробництво теплової енергії

транспортування теплової енергії

постачання теплової енергії

послуги з централізованого опалення

послуги з централізованого постачання гарячої води

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Актив


1. Необоротні активи


Нематеріальні активи

1000

Первісна вартість

1001

Накопичена амортизація

1002

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби

1010

Первісна вартість

1011

Знос

1012

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

Інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом 1

1095

2. Оборотні активи


Запаси

1100

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

за виданими авансами


з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом 2

1195

3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

Пасив


1. Власний капітал


Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Неоплачений капітал

1425

Вилучений капітал

1430

Усього за розділом 1

1495

2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення


Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

у т.ч. благодійна допомога

1526

субвенції, дотації

1527

Усього за розділом 2

1595

3. Поточні зобов'язання і забезпечення


Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за:


довгострокови ми зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

розрахунками з бюджетом

1620

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

1630

одержаними авансами

1635

розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов'язання

1690

у т.ч. отримані аванси

1691

Усього за розділом 3

1695

4. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900


Додаток 30
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ЗВІТ
про прибутки і збитки (фінансові результати) за видами господарської діяльності ліцензіата _ рік

Стаття

Код рядка

Ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т.ч.:

Неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т.ч.:

Інші види діяльності

Нерозподілені статті

Усього

виробництво теплової енергії

транспортування теплової енергії

постачання теплової енергії

послуги з централі зованого опалення

послуги з централізованого постачання гарячої води
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Виробнича собівартість продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:

2040

прямі матеріальні витрати

2041

прямі витрати на оплату праці

2042

інші прямі витрати

2043

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати

2044

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:

2050

нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

2051

наднормативні виробничі витрати

2052

Валовий:

2090

прибуток

збиток

2095

Інші операційні доходи, у т.ч.:

2120

від отримання субсидій, дотацій з різниці в тарифах (компенсації втрат)

2125

Адміністративні витрати

2130

Витрати на збут

2150

Інші операційні витрати

2180

Фінансовий результат від операційної діяльності:


прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Фінансові витрати

2250

витрати на проценти (за користування отриманими кредитами)

2221

інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями

2222

Втрати від участі в капіталі

2255

Інші витрати

2270

Фінансовий результат до оподаткування:

2290

прибуток

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:

2350

прибуток

збиток

2355

II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

Чистий прибуток (збиток), що належить:

2470

власникам материнської компанії


неконтрольованій частці

2475

Сукупний дохід, що належить:

2480

власникам материнської компанії


неконтрольованій частці

2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Матеріальні затрати

2500

Витрати на оплату праці

2505

Відрахування на соціальні заходи

2510

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

Разом

2550


Додаток 31
до Порядку (правил) організації
та ведення обліку
за ліцензованими видами
діяльності у сфері
теплопостачання на принципах
стимулюючого регулювання

ЗВІТ
про основні показники за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності за ______ рік

Найменування показника

Код рядка

Ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т.ч.:

Неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання, у т.ч.:

Інші види діяльності

Нерозподілені статті

Усього

виробництво теплової енергії

транспортування теплової енергії

постачання теплової енергії

послуги з централізованого опалення

послуги з централізованого постачання гарячої води

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доходи від операційної діяльності

10

з них:

11

доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

зовнішнім покупцям

іншим видам діяльності ліцензіата

12

інші операційні доходи

13

Фінансові доходи

20

Інші доходи

30

Усього доходів діяльності

40

Нерозподілені доходи

50

з них:


доходи від операційної діяльності

51

фінансові і інші доходи

52

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) інших видів діяльності ліцензіата

60

Усього доходів підприємства

70

(р. 040 + р. 050 - р. 060)

Витрати звітних сегментів:

80

Витрати операційної діяльності

з них:


собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

81

зовнішнім покупцям

іншим видам діяльності ліцензіата

82

Адміністративні витрати

90

Витрати на збут

100

Інші операційні витрати

110

Фінансові витрати діяльності

120

з них:


фінансові, які безпосередньо можна віднести до одного виду діяльності ліцензіата

121


122

Інші витрати

130

Усього витрат діяльності

140

Нерозподілені витрати

150

з них:


адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені за видами діяльності

151

фінансові витрати

152

податок на прибуток

154

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) інших видів діяльності

160

Усього витрат підприємства

170

(р. 140 + р. 150 - р. 160)

Фінансовий результат діяльності

180

(р. 040 - р. 140)

Фінансовий результат діяльності підприємства

190

(р. 070 - р. 170)

Активи діяльності

200

з них:


необоротні активи

201

у тому числі:


нематеріальні активи

202

основні засоби

203

довгострокова дебіторська заборгованість

204

оборотні активи

205

з них:


поточна дебіторська заборгованість

206

у тому числі:


за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги)

207

за виданими авансами

208

за розрахунками із внутрішніх розрахунків

209

Нерозподілені активи

220

з них:

221

основні засоби

222

нематеріальні активи

223

поточна дебіторська заборгованість

224

Усього активів підприємства

230

Зобов'язання діяльності

240

з них:


довгострокові

241

поточні

242

у тому числі:


короткострокові кредити банків

243

Поточна кредиторська заборгованість за:


товари, роботи, послуги

244

розрахунками з бюджетом

245

розрахунками зі страхування

246

розрахунками з оплати праці

247

одержаними авансами

248

із внутрішніх розрахунків

249

Нерозподілені зобов'язання:

260

довгострокові

261

поточні

262

у тому числі:


короткострокові кредити банків

263

Поточна кредиторська заборгованість за:

264

товари, роботи, послуги

265

розрахунками з бюджетом

266

розрахунками зі страхування

267

розрахунками з оплати праці

268

одержаними авансами

269

Усього зобов'язань підприємства

270

(р. 240 + р. 260)

Капітал

280
вгору