Документ v0334359-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2014, підстава - v0259359-14

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
02.09.2010 N 334
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 259 ( v0259359-14 ) від 11.04.2014 }
Про форми подань щодо кандидатур
до складу територіальних виборчих комісій,
що здійснюють підготовку
та проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Відповідно до частини десятої статті 22, пункту 4 частини
першої статті 24 Закону України "Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів" ( 2487-17 ), керуючись статтями 11-13,
пунктом 7 статті 21 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити форми подань щодо кандидатур до складу
територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів (додатки 1-4).
2. Подання щодо кандидатур до складу територіальної виборчої
комісії вносяться на паперових носіях та в електронній формі.
3. Цю постанову надіслати політичним партіям, а також
Верховній Раді та Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих
комісій після сформування нового складу цих комісій.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 вересня 2010 року N 334

__________________________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
____________________________________________
(назва виборчої комісії)
ПОДАННЯ
__________________________________________________________________
(назва місцевої організації політичної партії, депутатська
фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України
поточного скликання, або зареєстрованої в установленому законом
порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці
місцевої організації політичної партії, що входить до виборчого
блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті
Верховної Ради України поточного скликання)
щодо кандидатур до складу ________________________________________
(назва територіальної виборчої комісії)
------------------------------------------------------------------------------- |Прізвище, |Число, |Грома- |Місце | Кон-|Освіта|Місце |По- |Наявність| Відо- | | власне |місяць,|дянство|прожи-|такт-|(зага-|роботи|сада|досвіду | мості | | ім'я | рік | |вання | ні | льна | (за- | |роботи у | про | | (всі | наро- | |(адре-|теле-| се- |няття)| |виборчих | засоби | | власні |дження | | са | фони|редня,| | |комісіях,|зв'язку | |імена) та |(дд.мм.| |житла)| |вища) | | |комісіях | (кон- | | по | рррр) | | | | | | |з рефе- |тактний | | батькові | | | | | | | |рендуму |телефон)| | (за | | | | | | | |(із заз- |суб'єкта| |наявності)| | | | | | | |наченням |подання | | особи | | | | | | | |року про-| | | | | | | | | | |ведення | | | | | | | | | | |виборів, | | | | | | | | | | |референ- | | | | | | | | | | |думу, | | | | | | | | | | |посади в | | | | | | | | | | |комісії) | | |----------+-------+-------+------+-----+------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | |----------+-------+-------+------+-----+------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | |----------+-------+-------+------+-----+------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Особи, запропоновані для включення до складу територіальної
виборчої комісії, відповідають вимогам статті 21 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Додаток: 1. Копія свідоцтва про реєстрацію _________________,
(назва місцевої
організації
політичної партії)
засвідчена в установленому законом порядку.
2. Заяви осіб, запропонованих для включення до
складу територіальної виборчої комісії, про їх
згоду на участь у роботі відповідної виборчої
комісії разом із ксерокопіями першої та другої
сторінок, а також сторінки із зареєстрованим
місцем проживання паспорта громадянина України
таких осіб на ___ арк.
_______________________ ________ ______________________
(назва посади керівника М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
місцевої організації
політичної партії)

Примітка. Подання місцевої організації політичної партії щодо
кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії
засвідчується печаткою місцевої організації політичної партії або
печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня
і вноситься на паперовому носії та в електронній формі у форматі
MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).
"____" _______________ 20__ року

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 вересня 2010 року N 334

__________________________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
____________________________________________
(назва виборчої комісії)
ПОДАННЯ
__________________________________________________________________
(назва зареєстрованої в установленому законом порядку у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевої
організації політичної партії, яка має намір висувати кандидатів на відповідних місцевих
виборах)
щодо кандидатури до складу _______________________________________
(назва територіальної виборчої комісії)
------------------------------------------------------------------------------- |Прізвище,| Число,|Грома- | Місце | Кон-|Освіта|Місце |По- |Наявність| Відо- | | власне |місяць,|дянство| прожи-|такт-|(зага-|роботи|сада|досвіду | мості | | ім'я | рік | | вання | ні | льна | (за- | |роботи у | про | | (всі | наро- | |(адреса|теле-| се- |няття)| |виборчих | засоби | | власні | дження| | житла)| фони|редня,| | |комісіях,|зв'язку | | імена) |(дд.мм.| | | |вища) | | |комісіях | (кон- | | та по | рррр) | | | | | | |з рефе- |тактний | | батькові| | | | | | | |рендуму |телефон)| |(за наяв-| | | | | | | |(із заз- |суб'єкта| | ності) | | | | | | | |наченням |подання | | особи | | | | | | | |року про-| | | | | | | | | | |ведення | | | | | | | | | | |виборів, | | | | | | | | | | |референ- | | | | | | | | | | |думу, | | | | | | | | | | |посади в | | | | | | | | | | |комісії) | | |---------+-------+-------+-------+-----+------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Особа, запропонована для включення до складу територіальної
виборчої комісії, відповідає вимогам статті 21 Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Додаток: 1. Копія свідоцтва про реєстрацію _________________,
(назва місцевої
організації
політичної партії)
засвідчена в установленому законом порядку.
2. Заява особи, запропонованої для включення до
складу територіальної виборчої комісії, про її
згоду на участь у роботі відповідної виборчої
комісії разом із ксерокопіями першої та другої
сторінок, а також сторінки із зареєстрованим
місцем проживання паспорта громадянина України
таких осіб на ___ арк.
_______________________ ________ ______________________
(назва посади керівника М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
місцевої організації
політичної партії)

Примітка. Подання місцевої організації політичної партії щодо
кандидатури до складу відповідної територіальної виборчої комісії
засвідчується печаткою місцевої організації політичної партії або
печаткою місцевої організації цієї політичної партії вищого рівня
і вноситься на паперовому носії та в електронній формі у форматі
MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або DVD-R).
"____" _______________ 20__ року

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 вересня 2010 року N 334
__________________________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
Верховна Рада
Автономної Республіки Крим
ПОДАННЯ
__________________________________________________________________
(назва республіканської в Автономній Республіці Крим організації
політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в
Апараті Верховної Ради України поточного скликання, або
зареєстрованої в установленому законом порядку республіканської
в Автономній Республіці Крим організації політичної партії, що
входить до виборчого блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного
скликання)
щодо кандидатур до складу виборчої комісії Автономної
Республіки Крим
---------------------------------------------------------------------------------- |Прізвище,| Число,|Грома- |Місце | Кон-| Освіта |Місце |По- |Наявність| Відо- | | власне |місяць,|дянство|прожи- |такт-|(загальна|роботи|сада|досвіду | мості | | ім'я | рік | |вання | ні | середня,| (за- | |роботи у | про | | (всі | наро- | |(адреса|теле-| вища із |няття)| |виборчих | засоби | | власні | дження| |житла) | фони| зазна- | | |комісіях,|зв'язку | | імена) |(дд.мм.| | | | ченням | | |комісіях | (кон- | | та по | рррр) | | | | навча- | | |з рефе- |тактний | | батькові| | | | | льного | | |рендуму |телефон)| |(за наяв-| | | | | закладу | | |(із заз- |суб'єкта| | ності) | | | | | та спе- | | |наченням |подання | | особи | | | | | ціаль- | | |року про-| | | | | | | | ності) | | |ведення | | | | | | | | | | |виборів, | | | | | | | | | | |референ- | | | | | | | | | | |думу, | | | | | | | | | | |посади в | | | | | | | | | | |комісії) | | |---------+-------+-------+-------+-----+---------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | |---------+-------+-------+-------+-----+---------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | |---------+-------+-------+-------+-----+---------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Особи, запропоновані для включення до складу виборчої комісії
Автономної Республіки Крим, відповідають вимогам статті 21 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Додаток: 1. Копія свідоцтва про реєстрацію _________________,
(назва
республіканської в
Автономній Республіці
Крим організації
політичної партії)
засвідчена в установленому законом порядку.
2. Заяви осіб, запропонованих для включення до
складу виборчої комісії Автономної Республіки
Крим про їх згоду на участь у роботі комісії
разом із ксерокопіями першої та другої сторінок,
а також сторінки із зареєстрованим місцем
проживання паспорта громадянина України таких
осіб на ___ арк.
_______________________ ________ ______________________
(назва посади керівника М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
республіканської в
Автономній Республіці
Крим організації
політичної партії)
Примітка. Подання республіканської в Автономній Республіці
Крим організації політичної партії щодо кандидатур до складу
виборчої комісії Автономної Республіки Крим засвідчується печаткою
республіканської в Автономній Республіці Крим організації цієї
політичної партії і вноситься на паперовому носії та в електронній
формі у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або
DVD-R).
"____" _______________ 20__ року

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 вересня 2010 року N 334
__________________________________________________________________
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
Верховна Рада
Автономної Республіки Крим
ПОДАННЯ
__________________________________________________________________
(назва зареєстрованої в установленому законом порядку
республіканської в Автономній Республіці Крим організації
політичної партії,
яка має намір висувати кандидатів у депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим)
щодо кандидатури до складу виборчої комісії Автономної
Республіки Крим
---------------------------------------------------------------------------------- |Прізвище,| Число,|Грома- |Місце | Кон-| Освіта |Місце |По- |Наявність| Відо- | | власне |місяць,|дянство|прожи- |такт-|(загальна|роботи|сада|досвіду | мості | | ім'я | рік | |вання | ні | середня,| (за- | |роботи у | про | | (всі | наро- | |(адреса|теле-| вища із |няття)| |виборчих | засоби | | власні | дження| |житла) | фони| зазна- | | |комісіях,|зв'язку | | імена) |(дд.мм.| | | | ченням | | |комісіях | (кон- | | та по | рррр) | | | | навча- | | |з рефе- |тактний | | батькові| | | | | льного | | |рендуму |телефон)| |(за наяв-| | | | | закладу | | |(із заз- |суб'єкта| | ності) | | | | | та спе- | | |наченням |подання | | особи | | | | | ціаль- | | |року про-| | | | | | | | ності) | | |ведення | | | | | | | | | | |виборів, | | | | | | | | | | |референ- | | | | | | | | | | |думу, | | | | | | | | | | |посади в | | | | | | | | | | |комісії) | | |---------+-------+-------+-------+-----+---------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | |---------+-------+-------+-------+-----+---------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | |---------+-------+-------+-------+-----+---------+------+----+---------+--------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Особа, запропонована для включення до складу виборчої комісії
Автономної Республіки Крим, відповідає вимогам статті 21 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Додаток: 1. Копія свідоцтва про реєстрацію _________________,
(назва
республіканської в
Автономній Республіці
Крим організації
політичної партії)
засвідчена в установленому законом порядку.
2. Заява особи, запропонованої для включення до
складу виборчої комісії Автономної Республіки
Крим про її згоду на участь у роботі комісії
разом із ксерокопіями першої та другої сторінок,
а також сторінки із зареєстрованим місцем
проживання паспорта громадянина України такої
особи на ___ арк.
_______________________ ________ ______________________
(назва посади керівника М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
республіканської в Автономній Республіці
Крим організації
політичної партії)
Примітка. Подання республіканської в Автономній Республіці
Крим організації політичної партії щодо кандидатури до складу
виборчої комісії Автономної Республіки Крим засвідчується печаткою
республіканської в Автономній Республіці Крим організації цієї
політичної партії і вноситься на паперовому носії та в електронній
формі у форматі MS Word на оптичному носії інформації (CD-R або
DVD-R).
"____" _______________ 20__ року

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШвгору