Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Кодекс від 14.03.2018311
Документ v0311874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.03.2018  № 311

Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Кодекс комерційного обліку електричної енергії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
14.03.2018 № 311

КОДЕКС
комерційного обліку електричної енергії

І. Загальні положення

1.1. Цей Кодекс визначає принципи організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України, процеси та процедури для забезпечення формування даних щодо обсягу виробленої, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії з метою використання таких даних на ринку електричної енергії, права та обов'язки сторін стосовно організації комерційного обліку електричної енергії та отримання точних і достовірних даних комерційного обліку для здійснення комерційних розрахунків із дотриманням рівних прав і без дискримінації учасників ринку електричної енергії.

1.2. Дія цього Кодексу поширюються на всіх учасників ринку електричної енергії та постачальників послуг комерційного обліку, що ними залучаються.

1.3. Для виконання зобов'язань, визначених цим Кодексом, учасникам ринку дозволяється наймати треті сторони (постачальників послуг комерційного обліку), що мають відповідну кваліфікацію та, у передбачених цим Кодексом випадках, відповідну реєстрацію у адміністратора комерційного обліку.

1.4. У цьому Кодексі терміни вживаються в таких значеннях:

1) автоматизована система (АС) - система, що складається з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій;

2) автоматизована система постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії (АС ППКО) - автоматизована система, до складу якої можуть входити декілька систем та програмних продуктів, яка забезпечує автоматизацію одного або кількох процесів вимірювання та/або комерційного обліку;

3) автоматичний збір результатів вимірювання лічильника - технологія автоматичного формування первинних даних комерційного обліку (зчитування результатів та передача з інтервальних лічильників електричної енергії);

4) агрегатор даних комерційного обліку - функція (роль), яку виконує адміністратор комерційного обліку у процесі агрегації даних комерційного обліку;

5) агрегація даних (агрегація) - упорядкування та об'єднання даних комерційного обліку відповідно до вимог Правил ринку та цього Кодексу;

6) адміністратор засобів комерційного обліку (АЗКО) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі адміністрування детальної бази даних у Датахаб з інформацією про засоби комерційного обліку в точках комерційного обліку;

7) автоматизована система збору даних та керування лічильниками (АСЗД) - автоматизована система, яка складається з підсистеми збору та підсистеми управління та реконфігурації лічильників електричної енергії відповідно до ДСТУ IEC 61968-9;

8) адміністратор комерційного обліку (АКО) - юридична особа, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку та є адміністратором цього Кодексу;

9) адміністратор точок комерційного обліку (АТКО) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі адміністрування точок комерційного обліку на ринку електричної енергії;

10) адміністрування точок комерційного обліку - процес реєстрації, внесення змін та видалення в базах даних Датахаб ТКО, пов'язаних ЗКО, областей комерційного обліку та сторін;

11) багатотарифний лічильник - лічильник електричної енергії, який реєструє значення вимірювання електричної енергії протягом відповідних інтервалів часу дії диференційованого за часом тарифу;

12) валідація даних комерційного обліку (валідація даних) - процедура підтвердження ППКО придатності даних комерційного обліку для подальшої їх обробки АКО в Датахаб;

13) валідовані дані комерційного обліку (валідовані дані) - набір даних комерційного обліку за встановлений період для точки комерційного обліку після їх валідації (перевірки, оцінки, заміни тощо), що буде використовуватись для подальшої їх обробки АКО в Датахаб;

14) вузол обліку електричної енергії (вузол обліку, ВОЕ) - сукупність обладнання та засобів вимірювальної техніки, змонтованих та з'єднаних між собою за встановленою схемою з метою забезпечення вимірювання та обліку електричної енергії в заданій точці вимірювання. Типовий ВОЕ складається з лічильника електричної енергії, трансформатора струму, трансформатора напруги, засобів захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники), вторинних кіл струму і напруги та інших допоміжних засобів (тестового блока, перетворювачів імпульсів, блоків живлення тощо); характеристики складових ВОЕ мають бути достатніми для вимірювання електричної енергії з заданою періодичністю та похибкою;

15) візуальне зчитування результатів вимірювання лічильника - локальне зчитування результатів вимірювання лічильника (первинних даних комерційного обліку), яке здійснюється шляхом візуального зчитування показів через інтерфейс користувача лічильника;

16) встановлення часу годинника - регулювання годинника по різниці в часі, яка більше певної межі;

17) дані комерційного обліку електричної енергії (дані комерційного обліку) - дані, отримані на основі вимірювання або розрахунковим шляхом під час здійснення комерційного обліку електричної енергії, а також дані про стан засобів комерційного обліку, які використовуються для здійснення розрахунків та проведення аналізу на ринку електричної енергії;

18) день остаточного розрахунку - останній день, протягом якого ППКО має право надіслати або виправити надіслані раніше дані, які будуть використовуватися на ринку електричної енергії для цілей остаточних розрахунків;

19) день попереднього розрахунку - останній день, протягом якого ППКО має право надіслати або виправити надіслані раніше дані, які будуть використовуватися на ринку електричної енергії для цілей попередніх розрахунків;

20) дистанційне зчитування лічильника електричної енергії - зчитування результатів вимірювання лічильника електричної енергії (первинних даних комерційного обліку) уповноваженою стороною з використанням телекомунікаційного інтерфейсу зв'язку та технічних засобів дистанційного зчитування без фізичного доступу до лічильника електричної енергії;

21) електронне локальне зчитування результатів вимірювання лічильника - локальне зчитування результатів вимірювання лічильника (первинних даних комерційного обліку), яке здійснюється шляхом підключення лічильника через комунікаційний інтерфейс до портативного електронного приладу, здатного отримувати і зберігати результати вимірювання та дані про стан лічильника впродовж встановленого періоду часу;

22) заінтересована сторона - будь-яка фізична або юридична особа, яка має право на дані комерційного обліку електричної енергії, що отримані з конкретної точки комерційного обліку;

23) засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) - засоби вимірювань, вимірювальні системи та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності;

24) засоби комерційного обліку електричної енергії (ЗКО, засоби обліку) - узагальнена назва засобів, які використовуються для здійснення комерційного обліку електричної енергії (засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, засоби та системи збору та обробки результатів вимірювання, формування, збереження та передачі даних комерційного обліку та керування даними тощо) як це визначено Кодексом;

25) ідентифікаційний код - код у встановленому форматі, який використовується для цілей ідентифікації суб'єкта чи об'єкта;

26) неінтервальний лічильник (інтегральний лічильник) - лічильник електричної енергії, який вимірює обсяг електричної енергії, формує та відображає результат вимірювання накопичувальним підсумком від початку вимірювання;

27) інтервал вимірювання - інтервал часу, протягом якого здійснюється диференційоване за часом (інтервальне) вимірювання електричної енергії. Кожному інтервалу вимірювання відповідає одне значення вимірюваної величини;

28) інтервал часового ряду (ІЧР) - встановлений крок часу для часової послідовності, що містить результати інтервального вимірювання або диференційовані за часом дані комерційного обліку електричної енергії;

29) інтервальний лічильник - лічильник електричної енергії, який вимірює обсяг електричної енергії, формує та відображає результат вимірювання диференційовано за періодами часу;

30) інтерфейс користувача лічильника - людино-машинний комунікаційний інтерфейс, що є частиною лічильника, який дозволяє передавати інформацію між лічильником та людиною-користувачем;

31) керування даними - будь-які дії з результатами вимірювання та даними комерційного обліку з метою їх обробки та підготовки для використання у розрахунках на ринку електричної енергії (перевірка достовірності, перетворення, округлення, приведення до комерційної межі, агрегація, профілювання, передача, зберігання тощо);

32) київський час (східноєвропейський час) - час другого часового поясу UTC(UA)+2 з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад;

33) комерційна межа розподілу (комерційна межа) - точка або сукупність точок розмежування елементів електричної мережі, де відбувається зміна власника електричної енергії на ринку електричної енергії. Комерційна межа вказується в договорі та, як правило, співпадає з межею балансової належності;

34) комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між учасниками ринку;

35) комунікаційний інтерфейс - електронний, оптичний, радіо чи інший технічний інтерфейс, що дозволяє передавати інформацію між лічильниками/ВОЕ та зовнішніми пристроями/системами/користувачами;

36) контрольний огляд засобів комерційного обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

37) лічильник електричної енергії (лічильник) - засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювання та реєстрації кількості електричної енергії та, опціонально, величини електричної потужності, параметрів якості електричної енергії та безперервності її розподілу, інших фізичних параметрів електричної енергії в точці вимірювання;

38) локальне зчитування результатів вимірювання лічильника - отримання результатів вимірювання лічильника (первинних даних комерційного обліку) безпосередньо на місці його встановлення;

39) національна шкала часу України UTC(UA) (UTC(UA)) - шкала часу, що формується державним первинним еталоном одиниць часу і частоти України та синхронізована з міжнародною шкалою часу - Всесвітнім координованим часом;

40) область комерційного обліку мережі (область комерційного обліку, ОКО) - фізична область електричної мережі, що містить електроустановку або сукупність з'єднаних електричними мережами електроустановок, яка визначається за ознакою зобов'язань щодо забезпечення окремого комерційного обліку електричної енергії. Область комерційного обліку мережі обмежується ТКО, що забезпечені лічильниками, які здійснюють вимірювання перетоків електричної енергії, що втікає та витікає з цієї області, як із цілісного об'єкта. Розміри та конфігурації областей комерційного обліку визначаються згідно з методикою, що розробляється АКО;

41) оператор даних комерційного обліку (ОДКО) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі надання послуг (виконання робіт) із формування та керування даними, зокрема, їх обробки, перевірки, валідації, зберігання, архівування та передачі до АКО валідованих даних комерційного обліку;

42) оператор електричної мережі (ОМ, оператор мережі) - оператор системи передачі, оператор системи розподілу або основний споживач (оператор малої системи розподілу), що надає доступ до електричної мережі через точку комерційного обліку з метою споживання, генерації або обміну електричною енергією;

43) оператор засобів комерційного обліку (ОЗКО, оператор лічильника) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі надання послуг (виконання робіт) зі встановлення, введення і виведення з експлуатації, технічного обслуговування ЗКО, а також програмного і апаратного забезпечення, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії;

44) оператор зчитування даних з лічильників (ОЗД) - функція (роль), яку виконує ППКО у процесі надання послуг (виконання робіт) із забезпечення зчитування результатів вимірювань та даних про стан з лічильників, контролю якості зчитування, формування первинних даних комерційного обліку та їх передачі до ОДКО;

45) основні дані Датахаб - нормативно-довідкова інформація (далі - НДІ), що зберігається в базах даних Датахаб, необхідна для виконання процедур комерційного обліку. До такої інформації відносяться реєстри учасників ринку, ППКО, областей комерційного обліку, ТКО, пов'язаних з ними, ЗКО та інших елементів тощо;

46) параметризація лічильника - налаштування параметрів лічильника у встановлений виробником спосіб;

47) первинна база даних (ПБД) - база даних з результатами вимірювання та даними про стан, що розміщена у вбудованому пристрої пам'яті лічильника (при наявності такого пристрою);

48) первинні дані комерційного обліку - набір даних комерційного обліку за встановлений період для точки комерційного обліку, отриманий у результаті зчитування результатів вимірювання лічильника, та їх маркування згідно з визначеними цим Кодексом класифікаторами;

49) перевірка даних - процедура перевірки повноти, точності та достовірності результатів вимірювання та даних комерційного обліку;

50) період часового ряду даних комерційного обліку електричної енергії (період часового ряду) - тривалість часу, до якого відноситься весь набір даних часового ряду;

51) покази лічильника - значення вимірюваної величини, отримані за допомогою лічильника та подані візуальним або кодовим сигналом вимірювальної інформації;

52) послуги комерційного обліку електричної енергії (послуги комерційного обліку) - послуги із забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, які визначені Законом України "Про ринок електричної енергії";

53) постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії (ППКО) - суб'єкт господарювання, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" та цього Кодексу;

54) пристрій зберігання даних - окремий зовнішній або вбудований у лічильник спеціалізований електронний пристрій, який використовується для накопичення та зберігання результатів вимірювання та/або даних комерційного обліку для подальшого їх використання;

55) профілювання - процес, який направлений на трансформування результату інтегрального вимірювання або групи результатів інтегральних вимірювань з використанням типових графіків (профілів) в окремі диференційовані за часом значення, які встановлюються для кожного інтервалу часового ряду;

56) порушення схеми підключення засобів комерційного обліку - знеструмлення однієї або декількох фаз у колах живлення, зміна полярності підключення трансформаторів струму, шунтування струмових кіл, самовільна заміна вимірювальних трансформаторів або зміна їх технічних характеристик, знеструмлення трансформатора напруги, використання "штучного нуля" у схемах засобів комерційного обліку тощо;

57) реєстр автоматизованих систем постачальників послуг комерційного обліку електричної енергії (реєстр АС ППКО) - база даних з інформацією про АС ППКО;

58) реєстр точок комерційного обліку (реєстр ТКО) - база даних основних даних Датахаб з інформацією про ТКО, пов'язані з ними ВОЕ та ЗВТ, області комерційного обліку, ППКО, споживачів та учасників ринку електричної енергії;

59) розрахунковий період - часовий інтервал, для якого адміністратор розрахунків здійснює розрахунки за кожним учасником ринку згідно з Правилами ринку та Правилами роздрібного ринку;

60) роль - абстрактне визначення учасника відносин, що виникають на ринку електричної енергії, яке дозволяє його однозначно ідентифікувати та віднести до відповідної категорії виконавців, що виконують визначені функції (ролі) для досягнення певної мети;

61) сертифікація даних комерційного обліку (сертифікація даних) - процедура перевірки, оцінки, редагування, профілювання та агрегації валідованих даних комерційного обліку, що виконується АКО з метою підготовки даних, придатних для розрахунків на ринку електричної енергії;

62) сертифіковані дані комерційного обліку (сертифіковані дані, СДКО) - остаточний набір даних комерційного обліку за встановлений період для точки або групи точок комерційного обліку (після перевірки, оцінки, редагування, профілювання тощо), що використовується всіма учасниками для розрахунків на ринку електричної енергії;

63) синхронізація годинника - регулювання годинника по різниці в часі, яка менша певної межі;

64) сторона, відповідальна за ТКО (ВТКО) - учасник ринку, який відповідає за організацію комерційного обліку електричної енергії в конкретній точці комерційного обліку;

65) сторона, приєднана до мережі (СПМ) - юридична або фізична особа (у тому числі фізична особа-підприємець), яка розподіляє, відпускає або споживає електричну енергію до/з електричних мереж через ТКО;

66) суміжні електричні мережі - електричні мережі, які безпосередньо з'єднані між собою в точках приєднання електроустановок суміжних учасників ринку, в яких здійснюється обмін електричною енергією між мережами цих учасників;

67) сигнал тривоги лічильника - спрацювання вбудованих датчиків про відкриття клемної кришки, впливу постійного (змінного) магнітного поля та/або радіочастотного випромінювання, яке зафіксоване світловим індикатором на лічильнику або відображенням на рідкокристалічному екрані лічильника відповідного повідомлення, індикація на рідкокристалічному екрані лічильника інформації про знеструмлення однієї або двох фаз у колах живлення, відсутність збільшення показань про використану активну та/або реактивну електричну енергію при наявності навантаження, інша інформація в журналі подій лічильника;

68) телекомунікаційний інтерфейс - точка інтерфейсу в телекомунікаційному каналі зв'язку з віддаленим центром управління, що дозволяє виконувати дистанційний обмін даними з лічильником або ВОЕ;

69) типовий графік (профіль) - шаблон, що описує пропорцію розподілу інтегральних даних комерційного обліку по розрахункових періодах та/або інтервалах часового ряду (по годинах доби, по добах тижня/місяця, по місяцях року);

70) тип точки комерційного обліку (тип ТКО) - ознака, яка застосовується для класифікації ТКО в залежності від типу і функцій, пов'язаних з ТКО, електроустановок, інтервалу вимірювання, періодичності та термінів надання даних комерційного обліку до Датахаб AKO тощо;

71) точка вимірювання - фізична точка на електричній мережі (точка підключення лічильника електричної енергії прямого включення, а у разі застосування вимірювальних трансформаторів - точка підключення високовольтної обмотки трансформатора струму), в якій фактично вимірюються обсяги та/або параметри електричної енергії;

72) точка комерційного обліку (точка обліку, ТКО) - точка на комерційній межі розподілу електричної мережі або умовна точка, в якій відбувається зміна власника електричної енергії і до якої відносяться дані комерційного обліку електричної енергії, що використовуються для розрахунків на ринку електричної енергії;

73) точка приєднання - стиковий вузол, в якому генеруюча одиниця, об'єкт енергоспоживання, електрична розподільна мережа чи система постійного струму високої напруги (далі - ПСВН) приєднані до системи передачі, системи розподілу, включаючи системи ПСВН, як це визначено в договорі про приєднання;

74) технічна перевірка засобів комерційного обліку (технічна перевірка) - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності цьому Кодексу та іншим нормативно-технічним документам стану засобу обліку електричної енергії та схеми його підключення, а також стану електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки вимірювання;

75) центральна інформаційно-комунікаційна платформа АКО (Датахаб) - інформаційна система з базою даних, яка створена, належить та управляється АКО, за допомогою якої АКО керує даними комерційного обліку, основними даними, а також інформаційним обміном цими даними на ринку електричної енергії. Датахаб містить, зокрема, дані комерційного обліку електричної енергії, а також централізовані реєстри постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку та автоматизованих систем;

76) часовий ряд даних (часовий ряд) - структурований набір результатів вимірювання (показів лічильника) або даних комерційного обліку, в якому для кожного окремого значення повинно бути зазначено відповідний час або порядковий номер.

1.5. Інші терміни, що використовуються в цьому Кодексі вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про ринок електричної енергії", "Про метрологію та метрологічну діяльність", Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, Правилах роздрібного ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Кодексі системи розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та Кодексі системи передачі, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309.

ІІ. Адміністрування Кодексу комерційного обліку

1. Адміністратор Кодексу

1.1. Періодичний розгляд пропозицій щодо внесення змін і доповнень до цього Кодексу здійснюється адміністратором Кодексу.

1.2. До функцій адміністратора Кодексу належить:

1) ведення та забезпечення публікації чинної редакції Кодексу комерційного обліку;

2) видача довідника користувача цього Кодексу щодо його використання;

3) надання роз'яснень положень цього Кодексу у разі звернення ППКО або будь-якого учасника ринку;

4) розробка, у разі необхідності, змін до цього Кодексу;

5) розгляд пропозицій щодо внесення змін до цього Кодексу;

6) збір, упорядкування та аналіз всіх отриманих пропозицій щодо змін і доповнень до цього Кодексу;

7) підготовка звіту про стан комерційного обліку електричної енергії;

8) подання проекту змін до цього Кодексу на затвердження Регулятору.

1.3. Будь-яка заінтересована сторона, на яку безпосередньо або опосередковано впливає цей Кодекс, має право вносити адміністратору Кодексу пропозиції про внесення змін або доповнень до цього Кодексу. З цією метою адміністратор Кодексу створює спеціальну систему контактування, інформацію про яку розміщує на власному веб-сайті.

2. Звіт про комерційний облік

2.1. Щорічно протягом першого тижня лютого адміністратор Кодексу має підготувати та оприлюднити на сайті ОСП у мережі Інтернет звіт про стан комерційного обліку електричної енергії на ринку, що включає:

1) опис стану комерційного обліку за звітний період;

2) статистичну інформацію по споживанню електричної енергії, узагальнену по окремих категоріях виробників/споживачів та областях вимірювання;

3) опис проблем, виявлених під час реалізації цього Кодексу та процедур комерційного обліку;

4) узагальнений огляд усіх пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Кодексу, які були отримані за попередній рік, та обґрунтування щодо їх прийняття/відхилення;

5) основні напрямки розвитку і шляхи удосконалення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України.

3. Процедура внесення змін до цього Кодексу

3.1. Регулятор, ППКО, учасник ринку або будь-яка інша заінтересована сторона направляє адміністратору Кодексу подання щодо змін (далі - подання) до цього Кодексу з обґрунтуванням необхідності внесення змін. У разі необхідності адміністратор Кодексу запрошує сторону, яка направила подання, надати додаткову інформацію щодо нього.

3.2. Адміністратор Кодексу письмово повідомляє сторону, яка підготувала це подання, потягом 10 робочих днів після його отримання, що запропоновані зміни:

1) приймаються до розгляду;

2) не приймаються до розгляду, з обґрунтуванням підстав відхилення.

3.3. Адміністратор Кодексу на власному офіційному веб-сайті публікує подання потягом 15 робочих днів з дня дати його отримання, рішення про розгляд подання, свої зауваження до нього, а також протягом місяця з дня публікації подання - пропозиції, що надійшли від ППКО, учасників ринку та інших заінтересованих сторін.

3.4. Адміністратор Кодексу за необхідності проводить зустрічі зі стороною, яка подала подання щодо змін, ППКО, учасниками ринку або іншими заінтересованими сторонами, які надали письмові зауваження.

3.5. Адміністратор Кодексу після проведення зустрічей та консультацій повинен підготувати висновки за результатами розгляду пропозицій зазначених у поданні. Максимальний термін розгляду подання має не перевищувати 3 місяців з дня його отримання.

3.6. Після підготовки висновків за результатами розгляду адміністратор Кодексу, за необхідності внесення змін, повинен оприлюднити на своєму веб-сайті та надати Регулятору письмовий звіт, в якому вказуються:

1) рекомендації адміністратора Кодексу, що включають пропозицію внесення змін до цього Кодексу, копію тексту змін, що пропонуються, приблизний час реалізації цих змін і зведений огляд зауважень до запропонованих змін, отриманих до або наданих під час засідань;

2) аналіз необхідності внесення змін до інших нормативно-правових актів;

3) зведений огляд процедури, якої дотримувався адміністратор Кодексу під час розгляду питання;

4) зведений огляд заперечень, які висловлені будь-яким ППКО або учасником ринку до рекомендацій, якщо сторона, яка висловила ці заперечення, на цьому наполягає.

3.7. Адміністратор Кодексу інформує сторону, яка підготувала подання, ППКО та учасників ринку, які надали зауваження, про свої рекомендації щодо подання.

ІІІ. Організація процесу комерційного обліку

1. Загальні положення

1.1. Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується АКО та здійснюється ППКО відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", цього Кодексу, Правил роздрібного ринку та Правил ринку.

1.2. Метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є надання учасникам ринку повної та достовірної інформації про обсяги виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між учасниками ринку.

1.3. Учасники ринку та адміністратор розрахунків використовують для розрахунків та інших комерційних цілей виключно сертифіковані дані щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії, що отримані від АКО та зберігаються в Датахаб AKO для кожної ТКО.

1.4. Надання послуг комерційного обліку здійснюється ППКО на конкурентних засадах за умови реєстрації ППКО та реєстрації його автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії АКО у порядку, встановленому цим Кодексом.

1.5. До послуг комерційного обліку електричної енергії належить:

1) установлення, налаштування, заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів комерційного обліку, допоміжного обладнання та автоматизованих систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;

2) збір, керування та адміністрування даних щодо комерційного обліку відповідно до цього Кодексу.

1.6. Учасники ринку мають право вільного вибору ППКО. Послуги комерційного обліку надаються на договірних засадах.

1.7. Періодичність виконання учасниками ринку та ППКО процесів комерційного обліку електричної енергії встановлюється цим Кодексом та регламентами АКО, затвердженими Регулятором.

1.8. Основні функції (ролі), які виконуються учасниками при забезпеченні комерційного обліку електричної енергії, та пов'язані з ними процеси вказані в таблиці 1.

Таблиця 1

Учасник

Функція (роль)

Основні процеси-1

споживач, виробник, оператор мережі

сторона, відповідальна за ТКО (ВТКО)

організація улаштування ВОЕ в ТКО, його технічного обслуговування та ремонту;
організація передачі даних комерційного обліку в АКО власноруч або із залученням зареєстрованого ППКО

споживач, виробник, оператор суміжної електричної мережі

сторона, приєднана до мережі (СПМ)

надання власних ідентифікаційних даних; вибір сторони, відповідальної за організацію комерційного обліку; контроль відповідності даних комерційного обліку, що надано ППКО до Датахаб, показам ЗВТ, що пов'язані з ТКО;
підтвердження даних процедури зміни постачальника; надання доступу до даних комерційного обліку своєї ТКО

оператор мережі

оператор (електричної) мережі (ОМ)

надання доступу до електричної мережі через ТКО з метою споживання або виробництва електричної енергії, участь у процесі організації та перевірки ТКО, пов'язаних з ними ЗВТ;
виконання функцій ППКО для ТКО, приєднаних до його мережі, у разі анулювання реєстрації діючого ППКО

постачальники послуг комерційного обліку електричної енергії (ППКО)

оператор засобів комерційного обліку (ОЗКО)

встановлення, налаштування (у т.ч. програмування та параметризація), заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування ЗКО, їх програмного та апаратного забезпечення

адміністратор засобів комерційного обліку (АЗКО)

адміністрування детальної бази даних з інформацією про ВОЕ, що встановлені для ТКО

адміністратор точок комерційного обліку (АТКО)

адміністрування ТКО в Датахаб, пов'язаних з ними ЗКО, областей комерційного обліку та сторін

оператор зчитування даних з лічильників (ОЗД)

зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку) та даних про стан ЗВТ, контроль якості зчитування, формування первинних даних комерційного обліку та їх передача до ОДКО

оператор даних комерційного обліку (ОДКО)

отримання даних від ОЗД;
формування, обробка, перевірка, валідація, зберігання, архівування та передача до АКО даних, отриманих від ОЗД, та валідованих даних комерційного обліку

електропостачальник

сторона, відповідальна за баланс

передача ідентифікаційних даних СПМ; передача інформації щодо зміни ППКО для ТКО; отримання даних комерційного обліку по ТКО за згодою СПМ

адміністратор комерційного обліку (АКО)

агрегатор даних комерційного обліку

отримання та обробка даних щодо ТКО та пов'язаних з ними елементів (ППКО, області комерційного обліку, споживачі, електропостачальники тощо);
надання інформації про ТКО заінтересованим сторонам;
перевірка, упорядкування, профілювання сертифікація та агрегація валідованих даних комерційного обліку, отриманих від ОДКО;
надання сертифікованих даних комерційного обліку до адміністратора розрахунків та всіх заінтересованих сторін;
експлуатація та технічне обслуговування центральної автоматизованої системи даних комерційного обліку Датахаб, до якої мають авторизований доступ учасники ринку електричної енергії та споживачі

адміністратор Кодексу

адміністрування і забезпечення публікації цього Кодексу;
випуск посібника із застосування цього Кодексу та його тлумачення;
публікація звіту про комерційний облік;
надання пропозицій щодо перегляду та внесення змін до цього Кодексу;
узагальнення пропозицій від ППКО або учасників ринку щодо внесення змін до цього Кодексу

__________
-1 Під час перехідного періоду або випадках особливого приєднання користувачів мережі може застосовуватись різний розподіл функцій та процесів відповідно до цього Кодексу.

1.9. Учасники ринку зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ до засобів комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та межах, визначених цим Кодексом.

1.10. Кожний замовник послуги комерційного обліку має право вільно обирати ППКО.

1.11. Якщо споживач на роздрібному ринку електричної енергії, що приєднаний до/через систему розподілу, не обрав собі зареєстрованого ППКО, то надання послуг комерційного обліку для цього споживача має здійснювати оператор системи розподілу (далі - ОСР), який здійснює на цій території свою ліцензовану діяльність. При цьому такі послуги споживачу можуть надаватись ОСР у рамках укладеного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Споживач, що отримує послуги комерційного обліку від ОСР може у будь-який час обрати іншого зареєстрованого ППКО.

1.12. Угоди щодо надання послуг ППКО укладаються між зареєстрованим ППКО і замовниками послуг на договірних засадах, за умови їх відповідності вимогам цього Кодексу.

1.13. Учасники ринку або ППКО несуть відповідальність відповідно до законодавства України за неправомірне володіння, користування і розпорядження результатами вимірювання електричної енергії, даними комерційного обліку електричної енергії або викривлення цих даних.

2. Адміністратор комерційного обліку

2.1. Права, обов'язки і відповідальність АКО визначаються Законом України "Про ринок електричної енергії", Правилами ринку, Правилами роздрібного ринку, цим Кодексом, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2.2. Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" у спосіб та у межах, що визначені цим Кодексом, АКО:

1) здійснює адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії шляхом забезпечення реєстрації ППКО, ТКО, автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії;

2) забезпечує контроль за дотриманням учасниками ринку електричної енергії вимог цього Кодексу;

3) координує інформаційний обмін на ринку електричної енергії;

4) визначає регламенти та протоколи інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку електричної енергії;

5) отримує від ППКО дані комерційного обліку електричної енергії, визначає їхню придатність до використання та забезпечує центральну агрегацію;

6) надає дані комерційного обліку електричної енергії адміністратору розрахунків та іншим учасникам ринку;

7) створює та управляє базами даних комерційного обліку електричної енергії, а також централізованими реєстрами ППКО, ТКО та автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії;

8) здійснює нагляд та приймає рішення щодо відповідності стану комерційного обліку на ринку електричної енергії вимогам цього Кодексу;

9) визначає регламенти і протоколи щодо інформаційної взаємодії учасників ринку та обміну даними комерційного обліку електричної енергії. Забезпечує нагляд за дотриманням регламентів та протоколів, які застосовуються згідно з цим Кодексом;

10) визначає перелік, формати і періодичність надання учасниками ринку та ППКО даних комерційного обліку;

11) створює та управляє процесом наповнення та підтримки баз даних комерційного обліку електричної енергії Датахаб;

12) забезпечує обмін даними комерційного обліку між учасниками ринку через центральну інформаційну платформу Датахаб;

13) створює та підтримує реєстр ППКО, АС ППКО, учасників ринку та областей комерційного обліку;

14) публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо ППКО та перелік визначених цим Кодексом функцій, які ними виконуються, включаючи територію діяльності;

15) створює реєстр ТКО та керує процесом наповнення даними та підтримки реєстру ТКО з боку АТКО;

16) керує процесом зміни інформації про учасників ринку та ППКО, які пов'язані з ТКО;

17) отримує валідовані дані комерційного обліку електричної енергії від ППКО та проводить їх сертифікацію та агрегацію;

18) виконує перевірку повноти інформації, отриманої від ППКО, визначає помилки у даних або відсутність даних;

19) проводить розрахунок балансу областей комерційного обліку як складової процесу перевірки достовірності даних комерційного обліку електричної енергії;

20) інформує ППКО про стан придатності отриманих даних комерційного обліку та вимагає повторного надання належних даних з метою виправлення виявлених помилок;

21) забезпечує профілювання даних комерційного обліку електричної енергії на основі відповідної методики;

22) надає агреговані сертифіковані дані комерційного обліку електричної енергії адміністратору розрахунків;

23) надає сертифіковані дані комерційного обліку електричної енергії учасникам ринку та іншим заінтересованим сторонам, які пов'язані з певною ТКО;

24) надає агреговані дані комерційного обліку по видах споживачів та областях комерційного обліку, сертифіковані дані комерційного обліку електричної енергії підрозділам з оперативно-диспетчерського управління ОСП, Регулятору, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, та іншим органам державної влади;

25) за рішенням суду надає дані комерційного обліку правоохоронним та судовим органам;

26) забезпечує вирішення спірних питань щодо організації та здійснення комерційного обліку в межах своєї компетенції;

27) забезпечує захист інформації (у тому числі кіберзахист), отриманої від учасників ринку, яка використовується для здійснення функцій АКО на ринку електричної енергії, інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може зашкодити або може надати комерційні переваги учасникам ринку, інформації щодо комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, відповідно до чинного законодавства України;

28) зберігає електронні архіви даних комерційного обліку електричної енергії та нормативно-довідкову інформацію (далі - НДІ), а також усі зміни в даних не менше 4 років;

29) надає авторизований доступ до НДІ іншим учасникам ринку для виконання своїх функцій відповідно до цього Кодексу. Доступ кожного учасника ринку має обмежуватись потребами такого учасника для виконання своїх функцій;

30) забезпечує технічну спроможність власних інформаційних систем отримувати дані комерційного обліку, зберігати і передавати необхідні дані сторонам, які мають право отримувати ці дані своєчасно та у відповідному форматі, забезпечує захист даних при їх обробці та передачі;

31) здійснює інші функції, передбачені Правилами ринку та цим Кодексом.

2.3. АКО не має права здійснювати трейдерську діяльність, діяльність з виробництва, розподілу та постачання електричної енергії.

2.4. АКО не несе відповідальності за зобов'язання інших учасників ринку, що виникають на підставі договорів, які укладені між ними.

3. Постачальники послуг комерційного обліку

3.1. Суб'єкти господарювання, що виконують функції ППКО, а також учасники ринку, які забезпечують комерційний облік електричної енергії власними силами та за свій кошт, зобов'язані:

1) зареєструватися в АКО як ППКО;

2) зареєструвати в АКО власні АС ППКО та укласти із АКО договір про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії;

3) укладати договори про надання послуг комерційного обліку в передбачених цим Кодексом випадках та у межах своєї відповідальності;

4) контролювати технічний стан відповідних ТКО, для яких вони надають послуги комерційного обліку;

5) підтримувати технічний стан ТКО у рамках договорів, укладених з ВТКО;

6) формувати та передавати АКО електронні документи з даними щодо переліку та параметрів ТКО, для яких вони надають послуги комерційного обліку;

7) формувати та передавати АКО електронні документи з даними комерційного обліку згідно з регламентами, встановленими цим Кодексом, Правилами ринку та Правилами роздрібного ринку;

8) забезпечити виконання функцій ППКО з використанням власних програмно-технічних засобів та персоналу;

9) забезпечити можливість для АКО або його уповноважених представників виконувати періодичні перевірки їх діяльності;

10) дотримуватись вимог цього Кодексу, Правил ринку, Правил роздрібного ринку та додатків до них.

3.2. ППКО мають право:

1) отримувати обґрунтовану плату від ВТКО за надання послуг згідно з умовами укладених договорів;

2) перевіряти на відповідність вимогам цього Кодексу ВОЕ в ТКО, для яких вони надають послуги комерційного обліку;

3) вимагати від ВТКО приведення ВОЕ до вимог цього Кодексу самостійно або із залученням ППКО;

4) відмовляти ВТКО в наданні послуг комерційного обліку, якщо ВТКО не приводить ВОЕ до вимог цього Кодексу ВОЕ у встановлений термін;

5) пломбувати ЗВТ ВОЕ;

6) мати доступ до ВОЕ в погоджений з ВТКО та СПМ час для проведення періодичних та позачергових перевірок їх технічного стану та зчитування інформації;

7) відмовляти ВТКО в наданні послуг комерційного обліку в разі відмови ВТКО в допуску до ВОЕ в обумовлені терміни;

8) відмовляти ВТКО в наданні послуг комерційного обліку в разі їх несплати в обумовлений термін ВТКО або уповноваженим ним учасником ринку.

3.3. Договір про надання послуг комерційного обліку з СПМ не укладається, якщо ВТКО для ТКО на її комерційній межі є ОСР.

3,4. ППКО не може делегувати функції АТКО та ОДКО третім сторонам.

3.5. ППКО зобов'язані обробляти, передавати та використовувати дані комерційного обліку з урахуванням вимог законодавства України про інформацію, Закону України "Про ринок електричної енергії", Правил ринку, Правил роздрібного ринку, цього Кодексу та інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

3.6. ППКО несе відповідальність згідно з діючим законодавством України за достовірність електронних документів, що надаються ним АКО, у тому числі за складання неправдивих документів, внесення до документів неправдивих відомостей, видачу неправдивих документів, інше підроблення документів.

4. Електропостачальники

4.1. Електропостачальник зобов'язаний:

1) передбачити в договорі постачання електричної енергії, що укладається із споживачем, право доступу ППКО, ОМ та АКО до ВОЕ споживача для виконання ними своїх обов'язків відповідно до цього Кодексу;

2) зареєструватися в АКО як ППКО, якщо планує виконувати ці функції самостійно.

5. Оператор мережі

5.1. Оператор мережі зобов'язаний:

1) пройти процедури реєстрації в АКО власних АС ППКО та укласти із АКО договір про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії, якщо планує виконувати функції ППКО самостійно;

2) зареєструвати в АКО всі ТКО на межах областей комерційного обліку, генерації та постачання в межах власних електричних мереж, по яких надходить та відпускається електрична енергія;

3) забезпечити формування додаткових областей комерційного обліку згідно з вимогами цього Кодексу;

4) запровадити і забезпечити виконання функцій ППКО для всіх ТКО та приєднань до власної мережі як це визначено цим Кодексом;

5) за відповідним зверненням СПМ стати ВТКО в ТКО на його комерційній межі.

5.2. Оператор мережі має право:

1) залучати інших зареєстрованих ППКО для забезпечення комерційного обліку;

2) отримувати від АКО дані комерційного обліку по всіх ТКО, що обслуговуються іншими ППКО на території його ліцензованої діяльності;

3) мати доступ до ВОЕ ТКО на території його ліцензованої діяльності у погоджений з ВТКО та СПМ час для проведення періодичних та позачергових оглядів стану та контрольного зчитування інформації.

5.3. ОМ, що являється ліцензованим ОСР, не має права відмовити учасникам ринку в наданні послуг комерційного обліку електричної енергії на території здійснення своєї ліцензованої діяльності.

5.4. ОСР відповідно до укладених із споживачами договорів про надання послуг розподілу електричної енергії забезпечує для споживачів, які не обрали собі зареєстрованого ППКО, надання послуг комерційного обліку. При цьому такий споживач не позбавляється права обрати собі іншого ППКО. У разі укладення споживачем договору з іншим ППКО ніж ОСР, договір з ОСР у частині комерційного обліку для такого споживача зупиняється на час дії договору, укладеного між споживачем та ППКО.вгору