Документ v0309359-06, поточна редакція — Редакція від 23.03.2006, підстава - v1058359-06

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
27.01.2006 N 309
Про затвердження Розподілу коштів
та середніх норм видатків виборчих
комісій на підготовку та проведення
виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії
N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }

Відповідно до частини п'ятої статті 49 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями
12, 13, пунктом 3 статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Розподіл коштів на підготовку та проведення
виборів народних депутатів України (додаток 1).
2. Затвердити середні норми видатків окружних виборчих
комісій з підготовки та проведення виборів народних депутатів
України (додаток 2).
3. Затвердити середні норми видатків для потреб дільничних
виборчих комісій з підготовки та проведення виборів народних
депутатів України (додаток 3).
4. Затвердити норми видатків окружної виборчої комісії,
визначеної у кожному з регіонів України, яка здійснюватиме
організаційне та фінансове забезпечення проведення політичними
партіями (виборчими блоками політичних партій) - суб'єктами
виборчого процесу передвиборної агітації в регіональних (місцевих)
засобах масової інформації державної чи комунальної форми
власності за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України
( 3235-15 ), виділених на підготовку та проведення виборів
народних депутатів України (додаток 4).
5. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з
виборів народних депутатів України.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 січня 2006 року N 309
РОЗПОДІЛ КОШТІВ
на підготовку та проведення
виборів народних депутатів України
------------------------------------------------------------------ | Виборчі комісії | Сума, грн. | |---------------------------------------+------------------------| |Центральна виборча комісія | 74 834 650| |---------------------------------------+------------------------| |Окружні виборчі комісії | 35 457 525| |---------------------------------------+------------------------| |Дільничні виборчі комісії | 488 589 825| |---------------------------------------+------------------------| |УСЬОГО | 598 882 000| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії
N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 січня 2006 року N 309
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків окружної виборчої комісії
з підготовки та проведення виборів
народних депутатів України
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне обґрунтування | Стаття видатків | Сума | | (Закон України "Про вибори | | | | народних депутатів України" | | | | ( 1665-15 ) або інші | | | | нормативно-правові акти) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина перша статті 27, |Видатки на оплату праці: | 29555| |частина сімнадцята |- голови комісії, | | |статті 33, частина шоста |заступника голови, | | |статті 36, частина перша, |секретаря або інших членів | | |четверта статті 50 |виборчої комісії (загальною| | |( 1665-15 ), постанова |кількістю не більше трьох | | |Кабінету Міністрів України |осіб), які виконують свої | | |від 28 липня 2004 N 966 |повноваження у виборчій | | |( 966-2004-п ) (із змінами |комісії на платній основі; | | |внесеними згідно з |- за роботу членів виборчої| | |постановами Кабінету |комісії (у тому числі | | |Міністрів України від |пенсіонерів та осіб, які | | |24 вересня 2005 N 954 |тимчасово не працюють) у | | |( 954-2005-п ), від |день виборів і в дні | | |24 грудня 2005 N 1280 |встановлення підсумків | | |( 1280-2005-п ), від |голосування; | | |16 березня 2006 N 340 |- залучених фахівців, | | |( 340-2006-п ) |технічних працівників для | | | |організаційного, правового,| | | |технічного забезпечення | | | |здійснення повноважень, | | | |передбачених Законом | | | |( 1665-15 ) | | | |---------------------------+------| | |Нарахування на заробітну | 9843| | |плату | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина перша статті 23, |Використання засобів | 42750| |частина п'ятнадцята |масової інформації | | |статті 28, |(публікація рішень щодо | | |частина восьма статті 69, |утворення звичайних та | | |частина перша, третя |спеціальних виборчих | | |статті 70 Закону ( 1665-15 ) |дільниць із зазначенням | | | |номерів виборчих дільниць, | | | |їх меж, місцезнаходження | | | |(витяг); складу дільничної | | | |виборчої комісії та змін у | | | |складі дільничних виборчих | | | |комісій) | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина шоста статті 25, |Виготовлення печаток, | 14471| |пункт 12, 19 частини другої |штампів та вивісок для | | |статті 31 Закону ( 1665-15 ) |дільничних виборчих комісій| | |-----------------------------+---------------------------+------| |Пункт 9 частини другої |Транспортні витрати | 3764| |статті 31 Закону ( 1665-15 ) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина дванадцята статті 28,|Оплата послуг зв'язку | 7332| |пункт 9 частини другої | | | |статті 31, | | | |частина перша статті 54, | | | |частина чотирнадцята | | | |статті 83, | | | |частина перша статті 94 | | | |Закону ( 1665-15 ) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Пункти 9, 19 частини другої |Придбання канцелярських та | 1308| |статті 31 Закону ( 1665-15 ) |господарських товарів | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина перша статті 54, |Відшкодування витрат за | 904| |частина восьма статті 66, |утримання приміщень | | |частина третя статті 81 | | | |Закону ( 1665-15 ) | | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Пункт 3, 16 частини другої |Відрядження членів окружної| 5156| |статті 31 Закону ( 1665-15 ) |виборчої комісії в межах | | | |округу з метою | | | |організаційно-методичного | | | |забезпечення діяльності | | | |дільничних комісій, до | | | |Центральної виборчої | | | |комісії | | |-----------------------------+---------------------------+------| |Частина п'ята статті 25, |Інші видатки | 2426| |частина друга статті 31, | | | |частини перша, друга | | | |статті 118 Закону ( 1665-15 )| | | |---------------------------------------------------------+------| |УСЬОГО |117509| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії
N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 січня 2006 року N 309
СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків для потреб дільничних виборчих
комісій з підготовки та проведення
виборів народних депутатів України
грн. ------------------------------------------------------------------ | Нормативне | Стаття видатків |Норми в межах виборчої | | обґрунтування (Закон | | дільниці | | України "Про вибори | |-----------------------| | народних депутатів | |малої |серед- |вели- | | України" ( 1665-15 ) | |(до 500|ньої від|кої | | або інші | |вибор- |500 до |(понад| | нормативно-правові | |ців) |1500 ви-|1500 | | акти) | | |борців) |вибор-| | | | | |ців) | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частина перша |Видатки на оплату| 7841| 8288| 10174| |статті 27, частина |праці: | | | | |сімнадцята статті 33, |- голови комісії,| | | | |частина шоста |заступника голови| | | | |статті 36, |секретаря або | | | | |частина перша, |інших членів | | | | |четверта статті 50 |виборчої комісії | | | | |Закону ( 1665-15 ), |(загальною | | | | |постанова Кабінету |кількістю не | | | | |Міністрів України від |більше трьох | | | | |28 липня 2004 N 966 |осіб), які | | | | |( 966-2004-п ) (із |виконують свої | | | | |змінами, внесеними |повноваження у | | | | |згідно з постановами |виборчій комісії | | | | |Кабінету Міністрів |на платній | | | | |України від 24 вересня|основі; | | | | |2005 N 954 |- за роботу | | | | |( 954-2005-п ), від |членів виборчої | | | | |24 грудня 2005 N 1280 |комісії (у тому | | | | |( 1280-2005-п ), від |числі пенсіонерів| | | | |16 березня 2006 N 340 |та осіб які | | | | |( 340-2006-п ) |тимчасово не | | | | | |працюють) у день | | | | | |виборів і в дні | | | | | |встановлення | | | | | |підсумків | | | | | |голосування; | | | | | |- залучених | | | | | |фахівців, | | | | | |технічних | | | | | |працівників для | | | | | |організаційного, | | | | | |правового, | | | | | |технічного | | | | | |забезпечення | | | | | |здійснення | | | | | |повноважень, | | | | | |передбачених | | | | | |Законом | | | | | |( 1665-15 ) | | | | | |-----------------+-------+--------+------| | |Нарахування на | 2774| 2932| 3565| | |фонд оплати праці| | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Пункти 2, 5, 7, 9, 11 |Оплата | 802| 802| 802| |частини другої |транспортних | | | | |статті 32, частина |послуг | | | | |десята статті 80, | | | | | |частини перша | | | | | |статті 91 Закону | | | | | |( 1665-15 ) | | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частина дванадцята |Оплата послуг | 787| 787| 787| |статті 28, пункт 12 |зв'язку | | | | |частини другої | | | | | |статті 32, частина | | | | | |перша статті 54, | | | | | |частини тринадцята, | | | | | |чотирнадцята | | | | | |статті 83 Закону | | | | | |( 1665-15 ) | | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Пункт 12 частини |Придбання | 344| 354| 372| |другої статті 32 |витратних | | | | |Закону ( 1665-15 ) |матеріалів, | | | | | |канцелярських та | | | | | |господарських | | | | | |товарів | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частини перша, |Облаштування | 320| 500| 736| |четверта статті 81 |кабін для | | | | |Закону ( 1665-15 ) |голосування | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Частина перша |Відшкодування | 360| 360| 360| |статті 54, частина |витрат за | | | | |третя статті 81 |утримання | | | | |Закону ( 1665-15 ) |приміщень | | | | |----------------------+-----------------+-------+--------+------| |Пункт 12 частини |Інші видатки | 29| 31| 37| |другої статті 32 | | | | | |Закону ( 1665-15 ) | | | | | |----------------------------------------+-------+--------+------| |УСЬОГО | 13257| 14054| 16833| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії
N 1058 ( v1058359-06 ) від 23.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 січня 2006 року N 309
НОРМИ ВИДАТКІВ
окружної виборчої комісії, визначеної у
кожному з регіонів України, яка здійснюватиме
організаційне та фінансове забезпечення
проведення політичними партіями (виборчими
блоками політичних партій) - суб'єктами
виборчого процесу передвиборної агітації
в регіональних (місцевих) засобах масової
інформації державної чи комунальної форми
власності за рахунок і в межах коштів Державного
бюджету України ( 3235-15 ), виділених на підготовку
та проведення виборів народних депутатів України

грн ------------------------------------------------------------------ |Нормативне обґрунтування | Стаття видатків | Сума | |(Закон України "Про вибори | | | |народних депутатів України"| | | |( 1665-15 ) | | | |---------------------------+----------------------------+-------| |Частина восьма |Оприлюднення результатів | 10000| |статті 69, частина четверта|жеребкування та розкладу | | |статті 70 ( 1665-15 ) |теле-, радіоефірного часу | | | |щодо черговості виходу в | | | |ефір та жеребкування щодо | | | |черговості друкування перед-| | | |виборних програм партій | | | |(блоків) у регіональних за- | | | |собах масової інформації (із| | | |розрахунку 2,50 грн за 1 кв.| | | |см) | | |---------------------------+----------------------------+-------| |Частина перша |Публікація в засобах масової| 67500| |статті 70 ( 1665-15 ) |інформації тексту передви- | | | |борних програм партій (бло- | | | |ків) | | |---------------------------+----------------------------+-------| |Частини четверта, дев'ята |Оплата за наданий ефірний | | |статті 69 ( 1665-15 ) |час для проведення передви- | | | |борної агітації в межах | | | |окремого регіону (із розра- | 256500| | |хунку вартості за 1 хвилину | | | |на радіоканалі - 85 грн; | | | |на телеканалі - 200 грн) | | |--------------------------------------------------------+-------| |УСЬОГО | 334000| ------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИКвгору