Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Правила, Договір [...] від 14.03.2018308
Документ v0308874-18, перша редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.03.2018  № 308

Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з 01 липня 2019 року, крім глав 10, 12, 13 розділу І та розділу ІІ Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, які вводяться в дію з 24 червня 2019 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
14.03.2018 № 308

ПРАВИЛА
ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

І. Загальні положення

1. Визначення основних термінів та понять

1.1. Ці Правила визначають взаємовідносини, що виникають між учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (далі - учасник РДН/ВДР) та оператором ринку (далі - ОР), а також визначають порядок реєстрації учасників РДН/ВДР, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі - РДН) і внутрішньодобовому ринку (далі - ВДР), порядок організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, порядок визначення ціни на електричну енергію, порядок проведення розрахунків на РДН і ВДР, порядок визначення вартості послуг ОР та порядок її оплати, порядок розкриття інформації та оприлюднення інформації, порядок врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР, порядок внесення змін до цих Правил.

1.2. Дія цих Правил поширюється на ОР, учасників РДН/ВДР та осіб, що мають намір стати учасниками РДН/ВДР.

1.3. Зміни до цих Правил розробляються ОР та подаються на затвердження Регулятору у порядку, визначеному цими Правилами.

1.4. ОР оприлюднює ці Правила, зміни та доповнення до них шляхом їх розміщення на веб-сайті ОР у формі, в якій вони будуть доступні для друку та/або скачування.

1.5. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

акцепт заявки на торги на внутрішньодобовому ринку (акцепт заявки на торги ВДР) - прийняття пропозиції продати або купити обсяг електричної енергії в межах та на умовах, зазначених у заявці на торги на внутрішньодобовому ринку;

алгоритм ринку «на добу наперед» (алгоритм РДН) - алгоритм, який реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції і, для цілей інтеграції з європейськими ринками електричної енергії, є сумісним з алгоритмом цінового об’єднання регіонів;

аудит ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку (аудит РДН і ВДР) - перевірка відповідності роботи ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку цим Правилам;

веб-сайт оператора ринку (веб-сайт ОР) - електронний інформаційний ресурс у мережі Інтернет (www…), створений ОР для розкриття та поширення інформації щодо функціонування ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку;

доба постачання - доба, в якій відбувається фізичне постачання обсягів електричної енергії, визначених за результатами торгів ринку «на добу наперед» і торгів внутрішньодобового ринку;

додаткова сесія торгів ринку «на добу наперед» (додаткова сесія торгів РДН) - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для тих розрахункових періодів доби постачання, щодо яких не були визначені результати торгів ринку «на добу наперед»;

заявка на торги на внутрішньодобовому ринку (заявка на торги ВДР) - оформлена учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах на внутрішньодобовому ринку;

заявка на торги ринку «на добу наперед» (заявка на торги РДН) - оформлена учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах ринку «на добу наперед»;

заявки - заявки на торги на внутрішньодобовому ринку та/або заявки на торги ринку «на добу наперед»;

заявник - учасник ринку, що надав заяву про участь у ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку;

зона - визначена оператором системи передачі відповідно до Правил ринку частина об’єднаної енергетичної системи України, у межах якої фізичні потоки електричної енергії можуть проходити без обмежень;

максимальний обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку - гранична межа обсягу електричної енергії, що може бути запропонований учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для продажу на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку у добі постачання;

оператор ринку - юридична особа, яка забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках.

програмне забезпечення оператора ринку - електронна система, що використовується оператором ринку для автоматизації процесу організації, проведення та визначення результатів торгів ринку «на добу наперед» та/або торгів на внутрішньодобовому ринку;

рахунок Ескроу - рахунок, відкритий учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку у визначеному оператором ринку уповноваженому банку для акумулювання коштів, що використовуватимуться оператором ринку (бенефіціаром) для розрахунку за куплену на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку електричну енергію;

розрахунковий період - мінімальний відрізок часу, щодо якого визначається ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку (60 хвилин);

торги на ринку «на добу наперед» (торги РДН) - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для операційних періодів доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

торги на внутрішньодобовому ринку (торги ВДР) - процес визначення обсягів та цін на електричну енергію для операційних періодів доби постачання після завершення торгів на ринку «на добу наперед» та впродовж доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

учасник ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку (учасник РДН/ВДР) - учасник ринку, який уклав з оператором ринку договір про участь у ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку у порядку, установленому цими Правилами.

1.6. Скорочення, що застосовуються у цих Правилах, мають такі значення:

ID - ідентифікаційний номер;

ВДР - внутрішньодобовий ринок;

ЕЦП - електронно-цифровий підпис;

ОР - оператор ринку;

ОСП - оператор системи передачі;

ОСР - оператор системи розподілу;

ПДВ - податок на додану вартість;

РДН - ринок електричної енергії «на добу наперед».

1.7. Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308 (далі - Правила ринку), та інших нормативно-правових актах.

2. Загальний порядок роботи РДН і ВДР

2.1. РДН і ВДР функціонують відповідно до цих Правил.

2.2. Участь у РДН і ВДР набувається шляхом укладання з ОР договору про участь у РДН та/або ВДР (додаток 1 до цих Правил) відповідно до умов, визначених у главі 1 розділу ІІ цих Правил. Участь у РДН і ВДР може бути зупинена або припинена на умовах, що визначені у главі 4 розділу ІІ цих Правил.

2.3. Купівля-продаж електричної енергії на РДН і ВДР здійснюється у ході організованих електронних торгів, які проводяться за допомогою програмного забезпечення ОР.

2.4. До торгів РДН/торгів ВДР допускаються лише ті учасники РДН/ВДР, які виконали вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР, визначені у главі 2 розділу ІІ цих Правил, та відповідно до умов глави 3 розділу ІІ цих Правил уклали з ОР договір про купівлю-продаж електроенергії на РДН (додаток 2 до цих Правил) та/або договір про купівлю-продаж електроенергії на ВДР (додаток 3 до цих Правил).

2.5. Учасники РДН/ВДР подають заявки на торги РДН та/або заявки на торги ВДР, які відображають визначені обсяги та ціни продажу та/або купівлі електричної енергії щодо кожного операційного періоду доби постачання. Вимоги до складання заявок наведено у додатку 4 до цих Правил.

2.6. У ході торгів РДН ОР на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції визначає для кожного операційного періоду доби постачання ціну купівлі-продажу електричної енергії на РДН за принципом граничного ціноутворення та обсяги купленої та проданої на торгах електричної енергії. Порядок організації та проведення торгів РДН установлений у главі 2 розділу ІІІ цих Правил.

2.7. У ході торгів ВДР обсяги електричної енергії у заявці на торги ВДР акцептуються учасниками РДН/ВДР повністю або частинами по заявленій (пропонованій) ціні. Порядок організації та проведення торгів ВДР установлений у главі 5 розділу ІІІ цих Правил.

2.8. За результатами торгів РДН і торгів ВДР ОР надає ОСП повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії у порядку, установленому Правилами ринку, та відповідно до глави 7 розділу ІІІ цих Правил оприлюднює результати торгів на веб-сайті ОР.

2.9. ОР та учасники РДН/ВДР проводять розрахунки за куплену-продану на РДН/ВДР електричну енергію відповідно до глави 3 розділу ІV цих Правил та договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР.

2.10. Учасники РДН/ВДР оплачують послуги ОР у порядку, визначеному у главі 4 розділу ІV цих Правил, на підставі договору про участь у РДН та/або ВДР.

3. Оператор ринку

3.1. Функціонування РДН/ВДР та організацію купівлі-продажу електричної енергії для доби постачання забезпечує ОР.

3.2. Завданням ОР є створення організаційних, технологічних, інформаційних та інших умов для здійснення регулярних торгів РДН і торгів ВДР відповідно до цих Правил, укладання і виконання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР та проведення розрахунків за ними.

3.3. ОР виконує такі функції:

1) реєстрацію учасників РДН/ВДР, ведення та оприлюднення реєстру учасників РДН/ВДР;

2) перевірку дотримання учасниками РДН/ВДР встановлених цими Правилами вимог до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР;

3) організацію та проведення торгів РДН і торгів ВДР;

4) визначення за результатами торгів РДН і торгів ВДР обсягів купівлі-продажу електричної енергії учасниками РДН/ВДР, ціни на електричну енергію та фінансових зобов’язань учасників РДН/ВДР;

5) проведення розрахунків за куплену/продану електричну енергію;

6) повідомлення ОСП відповідно до Правил ринку про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії на РДН і ВДР;

7) оприлюднення інформації щодо торгів РДН і торгів ВДР та надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, визначених цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

8) адміністрування цих Правил;

9) інші функції, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами ринку та цими Правилами.

3.4. ОР має право:

запитувати та отримувати від учасників РДН/ВДР та ОСП інформацію, визначену цими Правилами та Правилами ринку;

отримувати від учасників РДН/ВДР плату за свої послуги, що надаються відповідно до цих Правил.

3.5. ОР не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії споживачу, а також трейдерську діяльність.

3.6. ОР зобов’язаний:

1) відкрити в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків з учасниками РДН/ВДР;

2) забезпечити рівні умови участі на РДН/ВДР усіх учасників ринку;

3) забезпечити повну і точну реєстрацію та збереження всіх даних, наданих йому або сформованих ним у процесі організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, в електронних базах даних;

4) захистити бази даних і програмне забезпечення ОР від отримання доступу сторонніх осіб до інформації з обмеженим доступом та від видалення або зміни інформації;

5) надавати державним органам та Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ними законодавчо встановлених функцій та повноважень;

6) забезпечити збереження конфіденційності даних, що надаються йому учасниками РДН/ВДР та іншої інформації, викриття якої може вплинути на (спотворити) результати торгів РДН та/або торгів ВДР;

7) приймати до розгляду від учасників РДН/ВДР пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

3.7. ОР має інші повноваження, права та обов'язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами ринку, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

4. Учасники РДН/ВДР

4.1. Учасниками РДН/ВДР можуть бути виробники, електропостачальники, трейдери, ОСП, ОСР, гарантований покупець та споживачі, які в установленому Правилами ринку порядку уклали з ОСП договір про врегулювання небалансів та в установленому у главі 1 розділу ІІ цих Правил порядку уклали з ОР договір про участь у РДН та/або ВДР.

4.2. Учасники РДН/ВДР мають право:

1) брати участь у торгах РДН та торгах ВДР у порядку, визначеному цими Правилами;

2) отримати доступ до програмного забезпечення ОР в частині формування та надання заявок на торги РДН та заявок на торги ВДР, обміну повідомленнями з ОР та відстеження результатів торгів РДН і торгів ВДР, що їх стосуються;

3) запитувати та отримувати від ОР інформацію щодо їх діяльності на РДН/ВДР;

4) своєчасно у повному обсязі отримувати кошти за продану на РДН/ВДР електричну енергію;

5) оскаржувати дії та рішення ОР в установленому законодавством та цими Правилами порядку;

6) подавати ОР пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

4.3. Учасники РДН/ВДР зобов’язані:

1) виконувати ці Правила та умови договорів, що укладатимуться на РДН/ВДР;

2) брати до відома всі повідомлення, що направлятимуться йому ОР;

3) надавати ОР інформацію, необхідну для виконання ним функцій на ринку електричної енергії в обсягах, визначених цими Правилами;

4) оплачувати куплену на РДН/ВДР електричну енергію своєчасно та виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ОР;

5) мати програмні та технічні засоби, необхідні для участі у торгах РДН, торгах ВДР та обміну інформацією з ОР;

6) забезпечувати конфіденційність даних, що надаються ними ОР у заявках на торги РДН/заявках на торги ВДР, викриття якої може вплинути на (спотворити) результати торгів РДН/торгів ВДР.

4.4. Учасники РДН/ВДР мають інші права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами ринку, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

5. Програмне забезпечення оператора ринку

5.1. ОР здійснює управління всіма процесами на РДН/ВДР, зокрема, проводить торги РДН/торги ВДР, виконує всі необхідні розрахунки, реєструє всі ринкові дані та результати торгів за допомогою програмного забезпечення ОР.

5.2. ОР розробляє та затверджує Інструкцію з користування програмним забезпеченням ОР, в якій, зокрема, має бути визначений порядок доступу учасників РДН/ВДР до програмного забезпечення ОР.

5.3. Учасники РДН/ВДР повинні мати інформаційно-технічні системи, що повинні відповідати мінімальним технічним вимогам щодо роботи з програмним забезпеченням ОР. Мінімальні технічні вимоги до інформаційно-технічних систем учасників РДН/ВДР визначаються в Інструкції з користування програмним забезпеченням ОР.

5.4. ОР координує підготовку уповноважених представників учасників РДН/ВДР для роботи з програмним забезпеченням ОР і надає необхідні інструкції та роз’яснення для впровадження (налаштування) їхніх інформаційно-технічних систем.

5.5. З метою запобігання виникненню позаштатних ситуацій ОР повинен:

мати резервну (дублюючу) систему програмного забезпечення ОР, яка працюватиме на незалежному електронному обладнанні та буде вводитися в роботу в разі тимчасового переривання або збою в роботі основної системи, з відповідною системою безпеки/захисту, що синхронізуватиметься з основною системою з точки зору повноти і цілісності інформації;

забезпечувати технічну підтримку програмного забезпечення ОР та його своєчасне оновлення.

5.6. ОР має право тимчасово перервати доступ до програмного забезпечення ОР всіх учасників РДН/ВДР для проведення технічного обслуговування і оновлення систем програмного забезпечення ОР. При цьому ОР повинен за 2 робочі доби проінформувати всіх учасників РДН/ВДР про час і тривалість переривання їх доступу до програмного забезпечення ОР. Цей час не має збігатись із часом проведення торгів на РДН.

5.7. У разі виникнення в учасника РДН/ВДР несправності технічного обладнання, що унеможливлює його доступ до програмного забезпечення ОР, він повинен негайно повідомити ОР про виникнення такої ситуації та доступні йому канали зв’язку у порядку визначеному пунктом 6.1 глави 6 цього розділу.

6. Зв'язок/обмін інформацією на РДН/ВДР

6.1. Обмін інформацією між ОР та учасниками РДН/ВДР здійснюється:

через програмне забезпечення ОР;

електронною поштою;

телефоном/факсом;

поштою.

6.2. Через програмне забезпечення ОР здійснюється:

укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР;

організація та проведення торгів РДН (надання заявок та повідомлень);

організація та проведення торгів ВДР (надання заявок та повідомлень);

надання повідомлень щодо обсягів та вартості купленої-проданої електричної енергії за результатами проведених торгів РДН;

надання повідомлень щодо обсягів та вартості купленої-проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ВДР;

надання звітів щодо виконання фінансових зобов’язань за укладеними договорами на РДН/ВДР;

надання реєстрів платіжних доручень.

6.3. Порядок надання/отримання повідомлень через програмне забезпечення ОР визначається Інструкцією з користування програмним забезпеченням ОР.

6.4. Електронною поштою надсилаються повідомлення щодо:

переривання доступу до програмного забезпечення ОР одного або всіх учасників РДН/ВДР для проведення технічного обслуговування і оновлення систем програмного забезпечення ОР;

зупинення, припинення статусу учасника РДН/ВДР;

пропозицій внесення змін до цих Правил.

6.5. Повідомлення електронною поштою надсилаються тільки на адреси ОР, оприлюднені на веб-сайті ОР, та/або учасника РДН/ВДР, зазначені відповідно до вимог пункту 1.3 глави 1 розділу II цих Правил. Будь-які повідомлення з будь-яких питань, направлені на інші електронні адреси ОР, не розглядаються.

6.6. Датою інформаційного повідомлення вважається день та час його розміщення в системі програмного забезпечення ОР та у випадку використання електронної пошти:

день та час його відправки учаснику РДН/ВДР;

день та час його отримання ОР.

6.7. Телефонний або факсимільний зв’язок використовується виключно у випадку виходу з ладу систем програмного забезпечення ОР та/або електронної пошти.

6.8. Укладаючи договір про участь у РДН/ВДР, кожний учасник ринку погоджується з тим, що ОР буде записувати операційні телефонні розмови, що відбуватимуться між сторонами. Записи дзвінків будуть використовуватися у випадку виникнення спірних питань.

6.9. Телефонний та/або факсимільний зв'язок здійснюється лише на телефонні номери ОР, оприлюднені на веб-сайті ОР, та/або Учасника РДН/ВДР, зазначені відповідно до вимог пункту 1.3 глави 1 розділу II цих Правил. ОР не несе відповідальності за отримання даних, інформації або повідомлень, які були зроблені на інші ніж обумовлені цими Правилами телефонні номери.

6.10. Поштою надсилаються:

1) рекомендованими листами з повідомленням:

проекти договору про участь у РДН/ВДР;

претензії;

повідомлення щодо форс-мажорних обставин;

будь-які інші повідомлення та запрошення, що містять інформацію важливого чи термінового характеру;

2) звичайними листами будь-які інші повідомлення та запрошення, що не містять інформації важливого чи термінового характеру.

6.11. Інформація, що зазначена у пункті 6.10 цієї глави, надсилається тільки на поштову адресу ОР, оприлюднену на веб-сайті ОР, та/або учасника РДН/ВДР, зазначену відповідно до вимог пункту 1.3 глави 1 розділу II цих Правил. Інформація, надіслана на будь-яку іншу адресу ОР, не розглядається.

7. Порядок розкриття та оприлюднення інформації

7.1. Уся інформація, пов’язана з ходом та результатами торгів РДН/торгів ВДР, є власністю ОР.

7.2. Дії ОР щодо розкриття та оприлюднення інформації мають бути спрямовані на захист інтересів учасників РДН/ВДР, забезпечення рівних умов щодо отримання ними інформації про торги РДН/торги ВДР та функціонування РДН/ВДР.

7.3. Кожний учасник РДН/ВДР повинен використовувати інформацію, отриману в ході підготовки та проведення торгів РДН/торгів ВДР, виключно для цілей участі у торгах РДН та/або торгах ВДР і для власних потреб.

7.4. ОР та учасники РДН/ВДР зобов’язуються дотримуватися загального принципу збереження конфіденційності даних, якими вони обмінюються. Розголошенню третім особам без попереднього письмового дозволу іншої сторони, крім випадків, зазначених у пунктах 7.7 та 7.8 цієї глави, не підлягає інформація, отримана у зв’язку з виконанням обов’язків, визначених цими Правилами, Правилами ринку, що позначена як конфіденційна, зокрема:

заявлені учасниками РДН/ВДР обсяги та ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР;

розмір гарантійного внеску на рахунках Ескроу учасника РДН/ВДР;

записи операційних телефонних розмов, що відбуватимуться між ОР та учасниками РДН/ВДР;

персональні дані уповноважених осіб учасників РДН/ВДР.

7.5. У разі розірвання договору про участь у РДН та/або ВДР вимога щодо збереження конфіденційності інформації, визначена положенням пункту 7.4 цієї глави, залишається в силі протягом 5 років.

7.6. ОР має право використовувати дані, що генеруються учасниками РДН/ВДР для участі у торгах РДН/торгах ВДР, для статистичних цілей та моніторингу роботи РДН/ВДР. Такі статистичні дані та результати моніторингу можуть бути оприлюднені. У цьому випадку ОР має гарантувати, що дані залишаться анонімними.

7.7. Інформація щодо торгів РДН/торгів ВДР та діяльності учасників РДН/ВДР на РДН/ВДР розкривається ОР юридичним особам, на яких цими Правилами, Правилами ринку покладаються певні функції чи обов’язки (ОСП, уповноважений банк, аудитор, Регулятор). ОР розкриває інформацію зазначеним юридичним особам у порядку та обсягах, що встановлюються цими Правилами, Правилами ринку. ОР повинен визначити в умовах договору з відповідними юридичними особами зобов’язання цих юридичних осіб щодо збереження конфіденційності інформації ОР та учасників РДН/ВДР.

7.8. ОР розкриває державним органам відповідно до вимог законодавства та Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ними законодавчо встановлених функцій та повноважень, за встановленими такими органами процедурами та/або за окремими запитами.

7.9. Кожний учасник ринку, укладаючи договір про участь у РДН та/або ВДР, погоджується з тим, що ОР розкриватиме інформацію відповідно до пунктів 7.7 та 7.8 цієї глави.

7.10. Інформація, що не є конфіденційною і повинна бути оприлюднена ОР:

1) ці Правила;

2) порядок доступу до програмного забезпечення ОР та Інструкція з користування програмним забезпеченням ОР;

3) форми заяв, звернень, довідок та договорів, передбачених цими Правилами;

4) контактні дані відповідальних осіб ОР та сервісної/технічної підтримки програмного забезпечення ОР;

5) реєстр учасників РДН/ВДР;

6) повідомлення про час і порядок проведення торгів РДН/торгів ВДР;

7) результати торгів РДН в агрегованому вигляді (погодинні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на РДН);

8) результати торгів ВДР в агрегованому вигляді;

9) агреговані цінові показники (індекси) роботи РДН/ВДР;

10) звіти про результати роботи РДН/ВДР та про діяльність ОР;

11) проекти змін до цих Правил та інформація щодо їх опрацювання.

7.11. ОР повинен оприлюднити зазначену у пункті 7.10 цієї глави інформацію шляхом її розміщення на веб-сайті ОР у відкритому доступі (у форматі придатному для копіювання та/або скачування) та постійно підтримувати її актуальність. Інформація на веб-сайті ОР повинна надаватися українською та англійською мовами. Інформація за пунктом 7.10 цієї глави має зберігатися і бути доступною на веб-сайті ОР не менше 3 останніх років.

8. Форс-мажор

8.1. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються обставини, що будуть визнані такими згідно з документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.

8.2. Учасник РДН/ВДР, для якого склались форс-мажорні обставини, зобов’язаний протягом 3 робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення рекомендованого листа) інформувати ОР про настання таких обставин та про їх наслідки. Такий же порядок повідомлення ОР застосовується учасником РДН/ВДР у разі припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

8.3. Документ Торгово-промислової палати України, що підтверджує настання форс-мажорних обставин, має бути наданий ОР у найкоротший термін з дати його отримання учасником РДН/ВДР, але не пізніше 30 календарних днів з дати повідомлення, зазначеного в пункті 8.2 цієї глави.

8.4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, що унеможливлюють виконання будь-яким учасником РДН/ВДР своїх зобов’язань, такий учасник РДН/ВДР звільняється від відповідальності за невиконання визначених цими Правилами зобов’язань на час дії зазначених обставин.

8.5. Неповідомлення учасником РДН/ВДР, для якого склались форс-мажорні обставини, ОР про їх настання та/або припинення, а також ненадання підтверджуючого документа Торгово-промислової палати України про настання таких обставин, веде до втрати права учасника РДН/ВДР посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє його від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цими Правилами та договорами, укладеними на РДН/ВДР.

9. Позаштатні ситуації на РДН/ВДР та робота в умовах надзвичайного стану в ОЕС України

9.1. Позаштатними ситуаціями в роботі РДН/ВДР вважаються обставини, що перешкоджають проведенню торгів РДН/торгів ВДР відповідно до цих Правил, а саме:

1) повна або часткова недієздатність програмного забезпечення ОР;

2) припинення (повне або часткове) роботи каналів комунікацій ОР;

3) форс-мажорні обставини.

9.2. У випадку виникнення позаштатної ситуації ОР повинен:

1) якщо дієздатність систем програмного забезпечення ОР не буде відновлена для вчасного проведення торгів РДН, прийняти рішення про:

перенесення часу початку торгів РДН на інший, але не пізніше 14:00 години доби, що передує добі постачання, якщо робота систем може бути відновлена до цього часу;

скасування торгів РДН на відповідну добу постачання, якщо робота систем не може бути відновлена до 14:00 години доби, що передує добі постачання;

2) зупинити торги ВДР до відновлення дієздатності систем програмного забезпечення ОР;

3) невідкладно повідомити про виникнення позаштатної ситуації, перенесення/скасування торгів РДН та зупинення торгів ВДР учасникам РДН/ВДР, ОСП та Регулятору;

4) при форс-мажорних обставинах отримати документ Торгово-промислової палати України, що підтверджує їх настання;

5) вжити заходів щодо відновлення у найкоротший термін роботи систем, що вийшли з ладу, зокрема, шляхом використання резервного обладнання;

6) повідомити учасників РДН/ВДР, ОСП та Регулятора про усунення позаштатної ситуації та відновлення нормального режиму роботи РДН/ВДР;

7) провести розслідування причин та аналіз наслідків виникнення позаштатної ситуації для вжиття відповідних заходів з метою недопущення її повторення.

9.3. У разі оголошення ОСП про виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України торги ВДР не проводяться.

10. Відповідальність на РДН/ВДР

10.1. Учасники РДН/ВДР та ОР несуть відповідальність за ефективне та прозоре функціонування РДН/ВДР і не повинні допускати порушення цих Правил, зловживань на РДН/ВДР.

10.2. ОР та учасники РДН/ВДР несуть відповідальність за порушення цих Правил відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», а також відповідають за неналежне виконання зобов’язань за договорами про участь у РДН та/або ВДР та про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР відповідно до умов таких договорів.

10.3. ОР та учасник РДН/ВДР не повинні робити іншу сторону відповідальною за компенсацію шкідливих наслідків, пов’язаних з:

1) форс-мажорними обставинами;

2) неякісними послугами, що надаються їм третіми особами, чим, зокрема, може бути недоступність (обмеження), відмова або переривання роботи телекомунікаційних мереж;

3) неточністю, частковою або повною відсутністю технічної інформації або даних, що надходять від третіх осіб;

4) спотворенням комп’ютеризованих баз даних у зв’язку із застосуванням мережі Інтернет або іншого обладнання, що використовується для зв’язку між учасником РДН/ВДР та ОР.

10.4. ОР не несе відповідальності за збитки учасника РДН/ВДР, що виникли через:

неможливість або складність для учасника РДН/ВДР отримати доступ до програмного забезпечення ОР в результаті несправностей в апаратному забезпеченні або іншому обладнанні, що використовує учасник РДН/ВДР;

невчасне надання учасником РДН/ВДР претензії щодо результатів торгів РДН/торгів ВДР;

форс-мажорні обставини та оголошення надзвичайної ситуації в ОЕС України.

11. Аудит РДН/ВДР

11.1. З метою запобігання виникненню спорів щодо правильності визначення результатів торгів РДН/торгів ВДР та пов’язаних з ними нарахувань ОР повинен забезпечити проведення не менше одного разу на рік кваліфікованою незалежною аудиторською компанією аудиту роботи РДН і ВДР щодо відповідності цим Правилам.

11.2. ОР закуповує послуги з аудиту РДН/ВДР відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечує внесення до договору про аудит РДН/ВДР вимог до аудитора щодо:

збереження аудитором конфіденційності інформації ОР та будь-якого учасника РДН/ВДР;

надання повного звіту про результати аудиту РДН/ВДР ОР та Регулятору.

11.3. ОР встановлює технічне завдання на аудит РДН/ВДР, яке повинно містити вимоги щодо перевірки, зокрема:

надання учасниками РДН/ВДР заявок та інших постійних і періодичних даних, що визначені цими Правилами;

процесів, що застосовуються ОР до наданих учасниками РДН/ВДР даних відповідно до цих Правил.

11.4. Технічне завдання на аудит РДН/ВДР має відповідати визначеним Регулятором вимогам щодо проведення обов’язкового аудиту роботи РДН та ВДР та оприлюднення на веб-сайті ОР.

11.5. Не пізніше 5 робочих днів з дати отримання повної версії звіту про результати аудиту РДН/ВДР ОР спільно з аудитором повинні підготувати та оприлюднити на веб-сайті ОР версію звіту, що враховує вимоги збереження конфіденційності інформації учасників РДН/ВДР та ОР.

11.6. Регулятор за своєю ініціативою або на вимогу будь-якого учасника РДН/ВДР, у разі наявності у них сумнівів щодо відповідності роботи РДН і ВДР цим Правилам, може ініціювати проведення позапланового аудиту РДН/ВДР. Організація та проведення позапланового аудиту РДН/ВДР здійснюється відповідно до пунктів 11.2 - 11.5 цієї глави.

12. Спостереження за роботою РДН/ВДР

12.1. Невід’ємним додатком до цих Правил є Правила поведінки на РДН/ВДР, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками РДН/ВДР.

12.2. Правила поведінки на РДН/ВДР встановлюють вимоги щодо поведінки учасників РДН/ВДР при здійсненні ними торгових операцій на РДН та ВДР та направлені на забезпечення:

1) попередження негативного впливу на процес формування цін на РДН;

2) дотримання учасниками РДН/ВДР принципів добросовісної конкуренції на РДН та ВДР;

3) ефективної інформаційної взаємодії учасника РДН/ВДР та ОР під час спостереження ОР за роботою РДН/ВДР;

4) повідомлення учасником РДН/ВДР ОР щодо будь-яких проявів недобросовісної конкуренції та дій, направлених на маніпулювання цінами на РДН/ВДР, які були здійснені іншими учасниками РДН/ВДР;

5) відповідальності учасника РДН/ВДР за порушення Правил поведінки на РДН/ВДР.

12.3. ОР здійснює постійне спостереження за роботою РДН та ВДР та поведінкою учасників РДН/ВДР у процесі участі в торгах РДН та/або торгах ВДР, зокрема щодо:

1) порушення вимог цих Правил щодо подання заявок на торги РДН/ВДР;

2) подання заявок на торги РДН/ВДР з ціновими показниками, що значно відрізняються від цінових показників у попередньо поданих заявках;

3) випадків одночасного подання на торги РДН/торги ВДР різними учасниками РДН/ВДР заявок на продаж або купівлю електричної енергії з однаковими цінами та обсягами;

4) подання учасником РДН/ВДР заявок на торги РДН/ВДР, які дають сигнали, що вводять в оману, стосовно попиту, пропозиції та/або цін на електричну енергії на РДН/ВДР;

5) подання учасником РДН/ВДР заявок на торги РДН/торги ВДР за відсутності наміру виконати такі заявки;

6) надання учасником РДН/ВДР дозволу здійснювати торгові операції в програмному забезпеченні ОР працівнику учасника РДН/ВДР, який не належним чином кваліфікований;

7) недотримання термінів оплати послуг ОР;

8) неподання інформації, недотримання термінів надання інформації, надання недостовірної інформації ОР, подання якої передбачено цими Правилами;

9) підкупу та/або схилення до розголошення інформації з обмеженим доступом працівника та/або посадової особи ОР учасником РДН/ВДР.

12.4. Функції ОР щодо спостереження за роботою РДН та ВДР та поведінкою учасників РДН/ВДР виконує підрозділ у структурі ОР (далі - структурний підрозділ ОР), положення про який розробляє ОР. Структурний підрозділ ОР підзвітний виконавчому органу ОР.

12.5. Структурний підрозділ ОР РДН/ВДР виконує такі функції:

1) спостереження за функціонуванням РДН та ВДР, що здійснюється шляхом створення та ведення баз даних, отриманих та сформованих ОР у процесі організації, проведення та визначення результатів торгів РДН/ торгів ВДР;

2) обробку, систематизацію та аналіз інформації щодо учасників РДН/ВДР, операцій на РДН/ВДР, цін та цінових індексів на РДН/ВДР;

3) формування характеристики поточного стану РДН/ВДР та аналіз динаміки розвитку РДН/ВДР;

4) аналіз бази даних по всіх торгових операціях учасників РДН/ВДР та розрахунках за цими операціями;

5) аналіз поведінки учасників РДН/ВДР щодо подання заявок на торги РДН та її випливу на формування ціни на РДН;

6) виявлення та фіксацію випадків невиконання (порушення) учасниками РДН/ВДР своїх зобов’язань, що виникають у процесі їх діяльності на РДН/ВДР відповідно до положень Правил РДН/ВДР, у тому числі відповідно до умов договору про участь у РДН/ВДР, договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН та договору про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР;

7) виявлення та фіксацію випадків невиконання (порушення) учасниками РДН/ВДР Правил поведінки на РДН/ВДР;

8) підготовку даних для моніторингу РДН/ВДР Регулятором;

9) інші функції, передбачені Положенням про структурний підрозділ ОР.

12.6. Структурний підрозділ ОР має право:

1) здійснювати запис, зберігання та використання фактів комунікації та інформаційного обміну (телефонні розмови, листування засобами поштового та/або електронного зв’язку тощо) з учасником РДН/ВДР у процесі виконання функцій щодо спостереження за роботою РДН/ВДР;

2) звертатися до Регулятора з питань щодо моніторингу РДН/ВДР.

12.7. Структурний підрозділ ОР зобов’язаний:

1) негайно повідомляти виконавчий орган ОР про виявлені порушення учасниками РДН/ВДР Правил РДН та ВДР, випадки фактичного та/або потенційного негативного впливу дій та/або бездіяльності учасників РДН/ВДР на результати торгів РДН/торгів ВДР;

2) надавати Регулятору звітні дані з моніторингу РДН/ВДР у порядку та у строки, визначені Регулятором;

3) оприлюднювати на веб-сайті ОР щорічний звіт щодо спостереження за роботою РДН/ВДР до 01 лютого року, наступного за звітним, з відображенням агрегованих та/або знеособлених даних.

12.8. Положення про структурний підрозділ ОР має містити такі вимоги до працівників підрозділу:

1) дотримання принципу незалежності виконання своїх функцій та дотримання принципу незалежності взаємодії з іншими структурними підрозділами ОР;

2) поводження з інформацією з обмеженим доступом та її захисту, у тому числі її нерозголошення та комерційної таємниці;

3) відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом та/або поширення отриманої в результаті спостереження за роботою РДН/ВДР інформації, якщо це завдало чи могло завдати шкоди учаснику РДН/ВДР та/або мало вплив на результати торгів РДН/торгів ВДР, відповідно до Статуту ОР та/або положення про структурний підрозділ ОР, а також норм чинного законодавства.

12.9. У випадку виявлення порушення учасником РДН/ВДР Правил поведінки на РДН/ВДР ОР повинен протягом 2 робочих днів з дати зафіксованого порушення повідомити про це Регулятора для вжиття відповідних заходів.

13. Порядок врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР

13.1. Усі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування цих Правил або у зв'язку з ними, а також інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між учасником РДН/ВДР та ОР вирішуються шляхом переговорів відповідно до пункту 13.2 цієї глави.

13.2. Учасник РДН/ВДР, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з ОР може звернутися до нього з письмовою претензією.

Учасник РДН/ВДР повинен у претензії детально описати спірне питання з посиланням на норми цих Правил або договорів, укладених з ОР, та направити її ОР рекомендованим листом, на адресу зазначену на веб-сайті ОР.

Уповноважені представники ОР та учасника РДН/ВДР повинні зустрітись у приміщенні ОР не пізніше 10:00 7 робочого дня з дати отримання ОР претензії.

ОР протягом 3 робочих днів з дати отримання претензії надає учаснику РДН/ВДР повідомлення про дату, час і місце зустрічі уповноважених представників сторін для обговорення предмету претензії.

Якщо зустріч уповноважених представників сторін не відбудеться у термін, визначений цим пунктом, сторона, яка подала претензію, має право звернутися до Регулятора щодо врегулювання спору та повідомити Регулятора про невиконання іншою стороною вимог цих Правил.

Предмет претензії має бути обговорено на засіданні уповноважених осіб ОР та учасника РДН/ВДР, за результатами якого повинен бути підписаний протокол засідання та, у тому числі запропоноване рішення. Якщо було досягнуто повної згоди щодо запропонованого рішення спірного питання, протокол повинен бути підписаний уповноваженими особами обох сторін і поданий на затвердження та надання зауважень до виконавчого органу ОР і учасника РДН/ВДР. Якщо угода була досягнута частково, то частина, щодо якої було досягнуто згоди щодо запропонованого рішення, та частина, що залишається невирішеною, повинні бути точно розділені і описані у протоколі.

Уповноважені представники ОР і учасника РДН/ВДР, у разі наявності зауважень до запропонованого рішення спірного питання повинні не пізніше 20 календарних днів з дати складання протоколу надати іншій стороні свої письмові коментарі щодо цієї пропозиції на адреси, указані в договорі про участь у РДН та/або ВДР.

13.3. Якщо питання не може бути вирішене за домовленістю сторін у строк 30 календарних днів з дати отримання претензії, сторона, що висунула претензію має право щодо врегулювання спору звернутися до Регулятора та/або передати спір на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

14. Порядок внесення змін до цих Правил

14.1. ОР та будь-який учасник РДН/ВДР мають право подавати пропозиції щодо удосконалення роботи РДН та/або ВДР та внесення змін до цих Правил.

14.2. ОР в частині виконання функції з адміністрування цих Правил:

збирає та опрацьовує пропозиції учасників РДН/ВДР та інших заінтересованих осіб щодо внесення змін до цих Правил;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті ОР запропонованих змін до цих Правил для їх опрацювання учасниками РДН/ВДР;

готує зведені пропозиції щодо змін до цих Правил та надає їх Регулятору на затвердження;

оприлюднює на веб-сайті ОР проекти щодо внесення змін до цих Правил та інформацію про їх опрацювання і затвердження;

готує пропозиції щодо приведення цих Правил у відповідність до норм чинного законодавства.

14.3. Внесення змін до цих Правил здійснюється в такому порядку:

1) будь-який учасник РДН/ВДР, ОР та/або будь-яка заінтересована особа формує свої зауваження та пропозиції щодо внесення змін до цих Правил у вигляді порівняльної таблиці, яка містить редакцію відповідних положень (пунктів, підпунктів, абзаців тощо) чинних Правил та редакцію із запропонованими змінами та пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності внесення змін до цих Правил;

2) учасники РДН/ВДР та заінтересовані особи надають сформовані відповідно до вимог підпункту 1 цього пункту пропозиції на електронну адресу ОР, зазначену на веб-сайті ОР;

3) ОР збирає пропозиції щодо внесення змін до цих Правил, опрацьовує їх та у перший вівторок кожного місяця оприлюднює на веб-сайті ОР із зазначенням строку, протягом якого прийматимуться зауваження та пропозиції щодо запропонованих змін від учасників РДН/ВДР та заінтересованих осіб. Такий строк не повинен бути меншим 5 робочих днів та перевищувати 30 календарних днів;

4) ОР після завершення строку, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, протягом 10 календарних днів узагальнює зауваження та пропозиції, що надійшли від учасників РДН/ВДР і заінтересованих осіб, готує у своїй компетенції висновок щодо запропонованих змін до цих Правил та надає пропозиції змін до цих Правил на розгляд Регулятору разом із підготовленою за результатами їх опрацювання інформацією;

5) якщо у висновку ОР визнана недоцільність внесення запропонованих змін, а учасник РДН/ВДР чи особа, що їх запропонувала, наполягає на необхідності внесення таких змін, ОР повинен ініціювати проведення наради для обговорення проблемного питання;

6) зміни до цих Правил затверджуються Регулятором.

14.4. Учасник РДН/ВДР у разі незгоди із змінами, внесеними до цих Правил, має право зупинити свій доступ до РДН/ВДР у порядку, визначеному главою 4 розділу II цих Правил.

ІІ. Участь у РДН/ВДР

1. Порядок реєстрації учасників РДН/ВДР

1.1. Учасники ринку, які бажають стати учасником РДН/ВДР повинні:

1) надати ОР заяву про участь у РДН/ВДР;

2) укласти договір про участь у РДН та/або ВДР.

1.2 Учасник ринку набуває статусу учасника РДН/ВДР з дати набрання чинності договором про участь у РДН та/або ВДР.

1.3. Форма заяви про участь у РДН/ВДР та вимоги до інформації, що в ній зазначається, встановлюються ОР та розміщуються на веб-сайті ОР. Заява про участь у РДН/ВДР включає:

1) повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код заявника;

2) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка має право підписувати договори та вчиняти дії від імені заявника;

3) інформацію про наявність у заявника ліцензій, виданих відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»;

4) банківські реквізити заявника (для електропостачальників - реквізити поточного рахунку із спеціальним режимом використання, відкритого відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»);

5) ідентифікаційний номер учасника ринку, наданий ОСП заявнику;

6) поштову адресу заявника, прізвище, ім’я, по батькові, номери телефонів, e-mail адреси уповноважених заявником контактних осіб для зв’язку та направлення офіційних письмових повідомлень;

7) інформацію про представників, уповноважених заявником здійснювати операції купівлі-продажу на РДН/ВДР від його імені та зразки їх підписів (ЕЦП).

1.4. Підписавши заяву про участь у РДН/ВДР, заявник підтверджує, що:

1) він відповідає всім установленим цими Правилами вимогам та зобов’язується їх дотримуватися;

2) надана ним інформація є повною і актуальною, і він, при необхідності, буде готовий надати підтверджуючі документи.

1.5. ОР протягом 2 робочих днів з дня отримання заяви про участь у РДН/ВДР перевіряє повноту та актуальність наданої заявником інформації.

1.6. Якщо повнота та актуальність інформації заявника підтверджена, ОР готує та надає заявнику проект договору про участь у РДН та/або ВДР для підписання у двох примірниках.

1.7. Договір про участь у РДН та/або ВДР має відповідати умовам типового договору, що є додатком 1 до цих Правил.

1.8. Після того як заявник повертає ОР підписаний у двох примірниках договір про участь у РДН та/або ВДР ОР за 1 робочий день:

1) підписує, реєструє договір та повертає один з його примірників заявнику;

2) реєструє учасника РДН/ВДР;

3) інформує Регулятора та інших учасників РДН/ВДР про реєстрацію нового учасника РДН/ВДР, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті ОР.

1.9. Договір про участь на РДН та/або ВДР набирає чинності з дати, зазначеної у ньому.

1.10. У разі якщо інформація, надана заявником, не підтверджена або є неповною, ОР повідомляє заявнику про відмову у задоволенні його заяви із зазначенням причин такої відмови.

1.11. Заявник, який отримав відмову, після врегулювання питань, що стали причиною відмови, має право подати нову заяву про участь у РДН/ВДР.

1.12. У разі якщо заявник вважає, що ОР необґрунтовано відмовив у задоволенні його заяви про участь у РДН/ВДР, він має право оскаржити рішення ОР у порядку, визначеному у главі 13 розділу І цих Правил. Якщо спір буде вирішено на користь заявника, ОР повинен укласти з ним договір про участь у РДН та/або ВДР згідно з умовами пунктів 1.5 - 1.8 цієї глави.

1.13. ОР повинен створити і вести реєстр учасників РДН/ВДР, який включатиме перелік найменувань, дату та номер договору про участь у РДН/ВДР, дату з якої призупинено статус учасника РДН/ВДР. ОР повинен оприлюднити реєстр учасників РДН/ВДР на власному веб-сайті ОР та підтримувати актуальність інформації, що в ньому міститься.

1.14. Учасник РДН/ВДР зобов’язаний не пізніше 10-денного строку повідомляти ОР про всі зміни, що відбуватимуться стосовно даних, наданих ним ОР відповідно до пункту 1.3 цієї глави, та на вимогу ОР надавати інформацію і документи, необхідні для підтвердження таких змін.

1.15. ОР має право не пізніше 10-денного строку запитувати в ОСП інформацію щодо чинності договору про врегулювання небалансів у учасників РДН/ВДР.

1.16. Після реєстрації учасника РДН/ВДР ОР повинен надати новому учаснику РДН/ВДР доступ до програмного забезпечення ОР відповідно до Інструкції з користування програмним забезпеченням ОР.

1.17. У разі внесення змін до типової форми договору про участь на РДН та/або ВДР:

1) ОР повинен ініціювати внесення змін до відповідних договорів, укладених з учасниками РДН/ВДР;

2) учасники РДН/ВДР повинні у 20-денний строк після одержання пропозиції про зміну договору про участь у РДН та/або ВДР повідомити ОР результати її розгляду;

3) якщо будь-який учасник РДН/ВДР не згоден із змінами, що вносяться у договір про участь у РДН та/або ВДР, та/або не надав ОР повідомлення відповідно до цього пункту, ОР повинен щодо такого учасника РДН/ВДР припинити участь у РДН/ВДР у порядку, визначеному у главі 4 розділу II цих Правил.

2. Порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН та/або ВДР

2.1. Кожний учасник РДН/ВДР повинен відкрити і підтримувати для розрахунків за куплену на РДН/ВДР електричну енергію банківський рахунок (рахунок Ескроу) в уповноваженому банку, визначеному ОР.

2.2. Кожний учасник РДН/ВДР обумовлює у договорі про відкриття банківського рахунку, зазначеного у пункті 2.1 цієї глави, право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) коштів з цього рахунку за платіжною вимогою ОР та доступ ОР до інформації щодо наявних на цьому рахунку коштів.

2.3. Порядок перерахування коштів з рахунку Ескроу учасника РДН/ВДР визначається договором з уповноваженим банком.

Перерахування коштів з рахунку Ескроу учасника РДН/ВДР повинно здійснюватися лише з дозволу ОР.

Учасник РДН/ВДР може закрити свій рахунок Ескроу після припинення участі у РДН/ВДР.

Залишок на рахунку Ескроу, що встановлюється за результатами торгів РДН/ВДР, перераховується на рахунок учасника РДН/ВДР за його заявою під час розрахунків, що визначені у главі 3 розділу ІV цих Правил.

2.4. ОР використовує доступ до рахунків Ескроу учасників РДН/ВДР для оплати купленої на РДН/ВДР електричної енергії та перевірки дотримання учасниками РДН/ВДР вимог до забезпечення виконання фінансових зобов’язань на РДН і ВДР, визначених пунктом 2.5 цієї глави.

2.5. Учасники РДН/ВДР, що мають намір купити електричну енергію на РДН/ВДР, повинні забезпечити можливість оплати заявлених для купівлі на РДН/ВДР обсягів електричної енергії шляхом внесення до початку торгів РДН/торгів ВДР відповідної до заявки суми коштів на свій рахунок Ескроу.

2.6. Складаючи заявки на купівлю електричної енергії, учасник РДН/ВДР повинен ураховувати, що сума максимальних вартостей обсягів купівлі електричної енергії, заявлених учасником РДН/ВДР щодо однієї доби постачання, не повинна перевищувати суми вільних від поточних фінансових зобов’язань коштів, наявних на рахунку Ескроу учасника РДН/ВДР на момент здійснення ОР перевірки заявок.

2.7. Складаючи заявку на продаж електричної енергії, учасник РДН/ВДР повинен ураховувати, що обсяги електричної енергії, які він планує продати на РДН у певний операційний період доби постачання, не повинні перевищувати максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН, що визначається на відповідний операційний період за Правилами ринку.

2.8. ОСП розраховує та надає ОР до початку торгів РДН по кожному учаснику РДН/ВДР максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН.

2.9. Учасники РДН/ВДР погоджуються з тим, що відповідно до пункту 2.8 цієї глави, ОСП розкриває ОР інформацію щодо наявного в них максимального обсягу продажу електричної енергії на РДН.

3. Укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР

3.1. Купівля та продаж електричної енергії на РДН здійснюється на підставі договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН, який укладається за формою, що є додатком 2 до цих Правил.

3.2. Купівля та продаж електричної енергії на ВДР здійснюється на підставі договору про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР, який укладається за формою, що є додатком 3 до цих Правил.

3.3. Договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР укладається в електронній формі.

3.4. Для укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР уповноважений представник учасника РДН/ВДР, повідомлений ОР відповідно до вимог глави 1 розділу II цих Правил, повинен:

1) здійснити персоніфікований вхід у систему програмного забезпечення ОР, відкрити шаблон з текстом договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР та внести у відкриті для заповнення поля необхідні реквізити;

2) у тексті договору обов’язково зазначити реквізити рахунку Ескроу учасника РДН/ВДР, відкритого в уповноваженому банку відповідно до вимог глави 2 розділу II цих Правил;

3) підписати договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР шляхом накладання ЕЦП;

4) направити ОР повідомлення з пропозицією щодо укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР та проектом договору;

3.5. ОР, отримавши повідомлення з пропозицією щодо укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР, повинен:

1) перевірити відповідність електронного проекту договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР встановленій цими Правилами формі та повноваження особи, що його підписала ЕЦП, та наявність вже укладеного договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР відповідним учасником РДН/ВДР;

2) направити протягом доби учаснику РДН/ВДР повідомлення про отримання пропозиції щодо укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР або відхилення такої пропозиції з обґрунтуванням причин;

3) протягом доби з дати отримання пропозиції щодо укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР підписати зазначений договір шляхом накладення ЕЦП посадовою особою ОР, яка на це уповноважена;

4) протягом доби направити учаснику РДН/ВДР повідомлення про завершення укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР.

3.6. Учасник РДН/ВДР, отримавши повідомлення про завершення укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР, може в системі програмного забезпечення ОР переглянути підписаний обома сторонами договір і, у разі потреби, роздрукувати.

3.7. При отриманні повідомлення про відхилення пропозиції укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР учасник РДН/ВДР має право, усунувши причини такого відхилення, направити ОР нову пропозицію про укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР.

3.8. Договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР набирає чинності з дати, зазначеної у ньому.

3.9. У разі внесення змін до встановленої цими Правилами форми договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР:

1) ОР повинен ініціювати внесення змін до відповідних договорів, укладених з учасниками РДН/ВДР;

2) у разі одержання пропозиції про зміну договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР учасники РДН/ВДР повинні у строк, передбачений Господарським кодексом України, повідомити ОР про результати її розгляду;

3) якщо будь-який учасник РДН/ВДР не згоден із змінами, що вносяться у договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР, та/або не надав ОР повідомлення відповідно до підпункту 2 цього пункту, ОР повинен повідомити такого учасника РДН/ВДР про розірвання договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН та/або договору про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР.

3.10. Якщо учасник РДН/ВДР вважає, що ОР необґрунтовано відмовив в укладенні договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР, він має право оскаржити рішення ОР у порядку, визначеному у главі 13 розділу I цих Правил. Якщо спір буде вирішено на користь учасника РДН/ВДР, ОР повинен укласти з ним договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР згідно з умовами пунктів 3.4 та 3.5 цієї глави.

3.11. Договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР повинен бути розірваний після припинення участі у РДН/ВДР відповідного учасника РДН/ВДР.

4. Зупинення та припинення участі у РДН/ВДР

4.1. Учасник РДН/ВДР має право зупинити або припинити участь у РДН/ВДР, для чого він повинен надати ОР відповідну заяву із зазначенням дати, з якої участь у РДН/ВДР буде зупинено або припинено, та у разі зупинення участі на РДН/ВДР зазначити термін його тривалості.

4.2. Отримавши від учасника РДН/ВДР заяву щодо зупинення або припинення участі у РДН/ВДР, ОР зобов’язаний зупинити або припинити його участь у РДН/ВДР з дати, зазначеної у відповідній заяві.

4.3. ОР повинен у триденний термін зупинити участь у РДН/ВДР учасника РДН/ВДР з моменту виявлення щодо такого учасника РДН/ВДР настання хоча б однієї з таких умов:

повторного протягом року порушення будь-якого положення цих Правил;

несплати послуг ОР у терміни, установлені цими Правилами, або штрафних санкцій у терміни, установлені договорами.

4.4. ОР, у разі прийняття рішення щодо зупинення участі у РДН/ВДР щодо будь-якого учасника РДН/ВДР, повинен в одноденний термін:

надати відповідному учаснику РДН/ВДР повідомлення про зупинення його участі у РДН/ВДР з відповідним обґрунтуванням;

надати Регулятору, ОСП, уповноваженому банку та оприлюднити на веб-сайті ОР інформацію щодо зупинення участі у РДН/ВДР.

4.5. Рішення щодо зупинення участі у РДН/ВДР вступає в силу з 00:00 години доби, наступної за днем відправлення повідомлення ОР щодо зупинення участі у РДН/ВДР.

4.6. Рішення щодо зупинення участі у РДН/ВДР не звільняє учасника РДН/ВДР від виконання зобов’язань, передбачених договором про участь у РДН та/або ВДР, договором про купівлю-продаж електричної енергії на РДН та/або договором про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР.

4.7. У разі зупинення участі у РДН/ВДР ОР щодо відповідного учасника РДН/ВДР повинен:

закрити доступ до торгів РДН/торгів ВДР;

не здійснювати нарахування фіксованого платежу за послуги ОР учаснику РДН/ВДР, якщо зупинення відбулось за заявою учасника РДН/ВДР.

4.8. Учасник РДН/ВДР може усунути причини, що призвели до зупинення його участі у РДН/ВДР та надати ОР відповідні підтвердження.

4.9. У разі отримання повідомлення учасника РДН/ВДР про усунення причин (порушень), які призвели до зупинення його участі у РДН/ВДР, з необхідним підтвердженням ОР протягом доби з дати отримання цього повідомлення повинен відновити участь учасника РДН/ВДР та поінформувати про це:

учасника РДН/ВДР шляхом повідомлення осіб, уповноважених здійснювати операції купівлі-продажу на РДН/ВДР від його імені;

Регулятора, ОСП, уповноважений банк та інших учасників РДН/ВДР шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сайті ОР.

4.10. Незалежно від умов, що призвели до зупинення участі у РДН/ВДР, тривалість такого зупинення не може перевищувати 6 календарних місяців.

4.11. ОР повинен припинити участь у РДН/ВДР учасника РДН/ВДР, щодо якого відбулася хоча б одна з таких умов:

1) припинено дію договору про врегулювання небалансів з ОСП;

2) винесено рішення суду про банкрутство або ліквідацію суб’єкта господарювання;

3) скасовано реєстрацію суб’єкта господарювання;

4) учасник РДН/ВДР протягом терміну, зазначеного у пункті 4.10 цієї глави, не усунув порушення, що призвели до зупинення його участі у РДН/ВДР;

5) настала ситуація, передбачена підпунктом 3 пункту 1.17 глави 1 цього розділу цих Правил.

4.12. ОР, прийнявши рішення щодо припинення участі у РДН/ВДР щодо будь-якого учасника РДН/ВДР, повинен в одноденний термін:

надати відповідному учаснику РДН/ВДР повідомлення про припинення його участі у РДН/ВДР з відповідним обґрунтуванням;

надати Регулятору, ОСП, уповноваженому банку та оприлюднити на веб-сайті ОР інформацію щодо припинення участі у РДН/ВДР.

4.13. Рішення щодо припинення участі у РДН/ВДР вступає в силу з 00:00 години доби, наступної за днем відправлення повідомлення ОР щодо припинення участі у РДН/ВДР.

4.14. У разі припинення участі у РДН/ВДР договір про участь у РДН та/або ВДР буде розірваний. Розірвання договору про участь у РДН та/або ВДР між ОР та учасником РДН/ВДР здійснюється тільки після врегулювання всіх взаємних зобов’язань за цим договором, договором про купівлю-продаж електричної енергії на РДН та договором про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР.

4.15. ОР не несе відповідальності за наслідки, що випливають з зупинення або припинення участі учасника РДН/ВДР.

4.16. Якщо учасник РДН/ВДР не згоден з рішеннями ОР щодо зупинення або припинення участі у РДН/ВДР, він має право оскаржити їх відповідно до глави 13 розділу I цих Правил.

III. Торги

1. Загальні вимоги щодо торгів

1.1. ОР щоденно організовує та проводить торги РДН і торги ВДР в електронній формі за допомогою програмного забезпечення ОР у порядку, установленому в цій главі.

1.2. Час, на який посилаються положення цієї глави, відповідає часу на серверах з програмним забезпеченням ОР, що має бути синхронізованим з часом на серверах ОСП.

1.3. Предметом торгів РДН/торгів ВДР є обсяг електричної енергії, що заявляється учасниками РДН/ВДР для продажу та/або купівлі на кожний операційний період доби постачання у визначеній зоні.

1.4. Кількість та межі зон визначаються ОСП відповідно до Правил ринку.

1.5. Типи заявок на торги РДН, заявок на торги ВДР та вимоги щодо їх складання наведені у додатку 4 до цих Правил.

1.6. Учасники РДН/ВДР повинні у заявках зазначати зону для продажу та/або купівлі електричної енергії відповідно до місцезнаходження точок відпуску/імпорту та/або відбору/експорту електричної енергії.

1.7. На РДН/ВДР купівля з метою експорту та продаж імпортованої електричної енергії здійснюється з урахуванням результатів розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, визначеного порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж і доведеного ОР ОСП за результатами річного та/або місячного, та/або добового аукціонів.

1.8. Відповідно до потреб учасників РДН/ВДР можуть запроваджуватися нові типи заявок, зокрема, такі як зв’язана блочна заявка, гнучка заявка тощо. Для запровадження нових типів заявок ОР повинен провести з учасниками РДН/ВДР відповідні консультації та за їх результатами ініціювати внесення змін до цих Правил. До набрання чинності рішення Регулятора щодо запровадження нових типів заявок ОР повинен забезпечити готовність програмного забезпечення ОР для його реалізації.

1.9. ОР повинен розмістити інформацію про час і порядок проведення торгів РДН і торгів ВДР на веб-сайті ОР.

1.10. У разі перенесення часу проведення торгів РДН, ОР повинен не пізніше 11:00 години доби, що передує добі постачання, розмістити на веб-сайті ОР повідомлення учасникам РДН/ВДР про граничний час реєстрації заявок на торги РДН, час початку торгів РДН, час повідомлення результатів торгів РДН та інші зміни у порядку проведення торгів РДН.

1.11. ОР повинен забезпечити формування та підтримку баз даних про хід та результати торгів РДН/торгів ВДР. Інформація щодо торгів РДН/торгів ВДР повинна зберігатися протягом 5 років.

1.12. ОР та учасники РДН/ВДР повинні зберігати конфіденційність даних, зазначених у заявках на торги РДН/заявках на торги ВДР.

2. Організація та проведення торгів РДН

2.1. Учасники РДН/ВДР можуть подавати заявки на торги РДН за 7 календарних днів до доби постачання і до 11:00 години доби, що передує добі постачання («Закриття воріт РДН»).

2.2. Заявки на торги РДН від імені учасника РДН/ВДР можуть подавати виключно представники, уповноважені на це учасником РДН/ВДР і повідомлені ОР відповідно до вимог глави 1 розділу II цих Правил. Уповноважені представники учасників РДН/ВДР подають заявки на торги РДН через програмне забезпечення ОР відповідно до Інструкції з користування програмним забезпеченням ОР.

2.3. Надання уповноваженою особою одного учасника РДН/ВДР заявок на торги РДН від імені іншого учасника РДН/ВДР заборонено.

2.4. Кожний учасник РДН/ВДР несе відповідальність за своєчасність надання, правильність та повноту даних заявок на торги РДН, що надаються від його імені уповноваженими ним представниками.

2.5. Учасники РДН/ВДР можуть вільно коригувати та/або скасовувати подані ними заявки на торги РДН до часу «Закриття воріт РДН».

2.6. ОР перевіряє відповідність сформованих учасниками РДН/ВДР заявок на торги РДН вимогам пункту 1.3 глави 1 розділу II та додатка 4 цих Правил та реєструє заявки на торги РДН, що задовольняють зазначеним вимогам, шляхом призначення заявці унікального коду-ідентифікатора.

2.7. Після «Закриття воріт РДН» з 11:00 до 11:30 годин доби, що передує добі постачання, ОР здійснює перевірку зареєстрованих для відповідної доби постачання заявок на торги РДН щодо виконання таких умов:

1) учасник РДН/ВДР, що подав заявку, продовжує виконання зобов’язань, передбачених Правилами ринку, та не має заборони від ОСП на торгівлю на ринку електричної енергії протягом доби постачання;

2) участь у РДН учасника РДН/ВДР, що подав заявку, на добу постачання не призупинена;

3) договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН учасника РДН/ВДР, що подав заявку, є дійсним;

4) на рахунку Ескроу учасника РДН/ВДР достатньо вільних від зобов’язань коштів для покриття вартості електричної енергії, заявленої учасником РДН/ВДР для купівлі;

5) заявлені учасником РДН/ВДР для продажу обсяги електричної енергії відповідають наявному в нього обсягу електричної енергії для продажу на РДН/ВДР.

2.8. Заявка на торги РДН не допускається до торгів РДН, якщо хоча б одна з перелічених у пункті 2.7 цієї глави умов не виконується.

2.9. За результатами перевірки, проведеної відповідно до пункту 2.7 цієї глави, ОР не пізніше 11:30 години доби, що передує добі постачання, надає учасникам РДН/ВДР повідомлення про допуск заявок до торгів РДН та/або про їх відхилення. Повідомлення про відхилення заявки на торги РДН повинно містити обґрунтування із зазначенням положень цих Правил, що були недотримані.

2.10. У разі відхилення заявки на торги РДН учасник РДН/ВДР до 12:00 години доби, що передує добі постачання, може скоригувати обсяг купівлі/продажу та/або ціну купівлі/продажу, або збільшити суму коштів на рахунку Ескроу учасника РДН/ВДР.

2.11. ОР перевіряє остаточні заявки на торги РДН та не пізніше 12:30 години доби, що передує добі постачання, надає учасникам РДН/ВДР остаточні повідомлення про допуск заявок до торгів РДН та/або про їх відхилення.

2.12. Якщо учасник РДН/ВДР не скоригував свої заявки відповідно до умов пункту 2.10 цієї глави, ОР почергово, починаючи з тих, які були подані останніми, відхиляє заявки учасника РДН/ВДР, доки не будуть виконуватись умови пунктів 2.4 та 2.5 цієї глави.

2.13. Після «Закриття воріт РДН» заявки, допущені до торгів РДН, не можуть бути змінені та/або анульовані учасниками РДН/ВДР, крім випадку, визначеного пунктом 3.6 глави 3 цього розділу.

2.14. ОР о 12:30 години доби, що передує добі постачання, по кожній зоні для кожного операційного періоду доби постачання проводить торги РДН (основна сесія). Визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН здійснюється за алгоритмом, що наведений у додатку 4 до цих Правил.

3. Додаткова сесія торгів РДН

3.1. Якщо при проведенні основної сесії торгів РДН хоча б в одному операційному періоді ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН не може бути визначена, ОР повинен оголосити та провести додаткову сесію торгів РДН на відповідні операційні періоди.

3.2. ОР оголошує додаткову сесію торгів РДН негайно, як тільки стало відомо про неможливість визначення ціни купівлі-продажу електричної енергії в будь-якому з операційних періодів.

3.3. У разі оголошення додаткової сесії торгів РДН ОР не публікує результати основної сесії торгів РДН.

3.4. При оголошенні додаткової сесії торгів РДН ОР повідомляє учасникам РДН/ВДР:

час початку прийому заявок на додаткову сесію торгів РДН;

час припинення прийому заявок на додаткову сесію торгів РДН;

граничний час для надання повідомлення про незгоду з рішенням ОР про недопущення заявки до додаткової сесії торгів РДН;

час повідомлення результатів торгів РДН;

зону та операційні періоди, для яких проводиться додаткова сесія торгів РДН;

параметри (ціна та обсяг), які потребують коригування у заявках на торги РДН.

3.5. Період для подачі заявок на додаткову сесію торгів РДН не повинен перевищувати 30 хвилин.

3.6. Якщо учасник РДН/ВДР подав заявку на торги РДН на операційний період, щодо якого була оголошена додаткова сесія торгів РДН, і вона була допущена до основної сесії торгів РДН, то така заявка:

автоматично вважається дійсною і для додаткової сесії торгів РДН;

може бути скоригована часником РДН/ВДР (змінені обсяги та ціни в ній);

може бути видалена учасником РДН/ВДР;

3.7. Учасник РДН/ВДР, який не подав жодної заявки до основної сесії торгів РДН, може подати заявку на додаткову сесію торгів РДН на операційний період, щодо якого була оголошена додаткова сесія торгів РДН.

3.8. ОР оприлюднює результати торгів РДН після отримання результатів додаткової сесії торгів РДН.

3.9. Якщо ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН для певної зони в певному операційному періоді не може бути визначена навіть за результатами додаткової сесії торгів РДН, вважається, що торги РДН для відповідних зони та операційного періоду не відбулися.

4. Повідомлення результатів торгів РДН

4.1. ОР визначає результати торгів РДН, формує та надає учасникам РДН/ВДР до 13:00 години доби, що передує добі постачання, відомості розрахунків на РДН. У випадку оголошення додаткової сесії торгів РДН або перенесення торгів РДН - не пізніше часу, зазначеного у відповідному повідомленні ОР.

4.2. Відомість розрахунків на РДН повинна містити таку інформацію:

1) дату проведення торгів РДН та дату доби постачання;

2) найменування учасника РДН/ВДР та його ідентифікаційний номер учасника ринку;

3) обсяги електричної енергії, продані учасником РДН/ВДР у кожній зоні та кожному операційному періоді;

4) обсяги електричної енергії, куплені учасником РДН/ВДР у кожній зоні та кожному операційному періоді;

5) ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН, визначені для кожної зони та кожного операційного періоду;

6) вартість проданої учасником РДН/ВДР електричної енергії по кожному операційному періоду та загальна вартість на добу постачання;

7) вартість купленої учасником РДН/ВДР електричної енергії по кожному операційному періоду та загальна вартість на добу постачання;

8) розрахована відповідно до загальних на добу постачання вартостей електричної енергії сума податку на додану вартість;

9) розмір платежу за електричну енергію за добу постачання, належний для оплати ОР;

10) розмір платежу за електричну енергію за добу постачання, належний для оплати учасником РДН/ВДР;

11) інша інформація, що стосується діяльності кожного учасника РДН/ВДР, яка була використана для розрахунку сум платежів;

12) ЕЦП уповноваженої особи ОР.

4.3. Учасник РДН/ВДР, що ознайомився з результатами, що зазначені у відомості розрахунків РДН, і має до них заперечення, повинен не пізніше ніж через 30 хвилин з часу отримання результатів подати ОР повідомлення про незгоду з результатами, що зазначені у відомості розрахунків РДН з викладенням суті своїх заперечень.

4.4. ОР у випадку отримання повідомлення про незгоду з результатами, що зазначені у відомості розрахунків РДН, повинен не пізніше ніж через 30 хвилин з часу отримання такого повідомлення провести перевірку сформованої відомості розрахунків РДН та за її висновком вчинити одну з таких дій:

повідомити учасника РДН/ВДР, що надав ОР повідомлення про незгоду з результатами, що зазначені у відомості розрахунків РДН, про підтвердження сформованої відомості розрахунків РДН;

здійснити повторне формування відомості розрахунків РДН та надати учаснику РДН/ВДР нову відомість розрахунків РДН.

4.5. ОР до 13:00 години доби, що передує добі постачання, за результатами проведених торгів РДН повинен сформувати повідомлення про погодинні обсяги проданої та купленої електричної енергії на торгах РДН та надати його ОСП у термін та спосіб, що визначені Правилами ринку.

5. Організація та проведення торгів ВДР

5.1. Учасники РДН/ВДР можуть подавати заявки на торги ВДР, починаючи з 15:00 години доби, що передує добі постачання і до «Закриття воріт ВДР», що настає за 60 хвилин до початку операційного періоду, на який подається заявка.

5.2. Кількість заявок на торги ВДР, що можуть бути подані від імені одного учасника РДН/ВДР в одній зоні на один операційний період, визначається Інструкцією з користування програмним забезпеченням ОР.

5.3. Заявки на торги ВДР від імені учасника РДН/ВДР можуть подавати виключно особи, уповноважені на це учасником РДН/ВДР і повідомлені ОР відповідно до вимог глави 1 розділу II цих Правил. Уповноважені особи учасника РДН/ВДР подають заявки на торги ВДР через програмне забезпечення ОР відповідно до Інструкції з користування програмним забезпеченням ОР.

Надання заявок на торги ВДР уповноваженою особою одного учасника РДН/ВДР від імені (за) іншого учасника РДН/ВДР заборонено.

Кожний учасник РДН/ВДР несе відповідальність за своєчасність надання, правильність та повноту даних його заявок на торги ВДР, що надаються від його імені уповноваженими ним особами.

Учасники РДН/ВДР можуть коригувати та/або скасовувати подані ними заявки на торги ВДР до часу «Закриття воріт ВДР» та за умови, що відповідна заявка не була акцептована.

5.4. ОР при надходженні заявок на торги ВДР здійснює їх перевірку щодо виконання таких умов:

1) учасник РДН/ВДР, що подав заявку, продовжує виконання зобов’язань, передбачених Правилами ринку, та не має заборони від ОСП на торгівлю на ринку електричної енергії протягом доби постачання;

2) участь у ВДР учасника РДН/ВДР, що подав заявку, на добу постачання не призупинена;

3) договір про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР учасника РДН/ВДР, що подав заявку, є чинним;

4) заявка, сформована відповідно до вимог цих Правил;

5) на рахунку Ескроу учасника РДН/ВДР достатньо вільних від зобов’язань коштів для покриття вартості електричної енергії, заявленої учасником РДН/ВДР для купівлі, ураховуючи податок на додану вартість та обсяг проданої на РДН/ВДР учасником електричної енергії;

6) заявлені учасником РДН/ВДР для продажу обсяги електричної енергії відповідають наявному у нього обсягу електричної енергії для продажу на РДН/ВДР із урахуванням результатів продажу електричної енергії цим учасником РДН/ВДР на РДН.

5.5. Заявка на торги ВДР не допускається до торгів ВДР, якщо хоча б одна з перелічених у пункті 5.4 цієї глави умов не виконується. У такому випадку ОР надає учаснику РДН/ВДР повідомлення про недопущення його заявки до торгів ВДР, яке повинно містити обґрунтування із зазначенням положень цих Правил, що були недотримані.

5.6. Учасник РДН/ВДР, що не згоден з рішеннями ОР про відхилення заявки на торги ВДР і має заперечення, повинен протягом 10 хвилин, але не пізніше ніж за 10 хвилин до «Закриття воріт ВДР», після отримання повідомлення про відхилення заявки, подати ОР повідомлення про незгоду з рішеннями ОР про відхилення заявки на торги ВДР з викладенням суті своїх заперечень.

5.7. ОР у випадку отримання повідомлення про незгоду з рішеннями ОР про відхилення заявки на торги ВДР повинен протягом 10 хвилин після отримання повідомлення про незгоду з рішеннями ОР провести повторно перевірку заявки на торги ВДР та за її висновком вчинити одну з таких дій:

1) повідомити учасника РДН/ВДР, що надав ОР повідомлення про незгоду з рішенням про відхилення заявки на торги ВДР, про підтвердження рішення про відхилення заявки на торги ВДР;

2) надати повідомлення про допуск заявки до торгів ВДР.

5.8. Якщо заявка на торги ВДР пройшла перевірку умов, визначених у пункті 5.4 цієї глави, ОР реєструє її шляхом призначення заявці унікального коду-ідентифікатора, вносить заявку до списку торгів ВДР та інформує про це відповідного учасника РДН/ВДР.

У списку торгів ВДР за унікальним кодом-ідентифікатором наводиться вся інформація, що міститься у заявці на торги ВДР, крім ідентифікаційних даних учасника РДН/ВДР, який її подав.

5.9. Заявки на торги ВДР у списку торгів ВДР розміщуються таким чином:

заявки на продаж розміщуються в порядку збільшення ціни;

заявки на купівлю розміщуються в порядку зменшення ціни;

заявки з однаковою ціною розміщуються в залежності від того, яка з них була зареєстрована першою у програмному забезпеченні ОР.

5.10. Заявка на торги ВДР залишатиметься у списку торгів ВДР доки не буде акцептована або скасована.

Доступ до списку торгів ВДР для перегляду та акцепту заявок на торги ВДР надається лише тим учасникам РДН/ВДР, щодо яких участь у ВДР на добу постачання не призупинена і договір про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР є дійсним.

Будь-який учасник РДН/ВДР, що має доступ до списку торгів ВДР, може акцептувати частину або весь обсяг електричної енергії, запропонований у заявці на торги ВДР, шляхом надання повідомлення про акцепт заявки.

5.11. Повідомлення про акцепт заявки повинно містити таку інформацію:

1) ID учасника ринку (учасника РДН/ВДР), що подає повідомлення;

2) унікальний код-ідентифікатор заявки на торги ВДР, що акцептується;

3) обсяг продажу або купівлі електричної енергії, що акцептується;

4) підпис відповідальної особи учасника РДН/ВДР (ЕЦП);

5) дату, час та номер реєстрації повідомлення.

5.12. У разі надходження щодо однієї заявки на торги ВДР кількох повідомлень про акцепт заявки пріоритет акцепту цієї заявки має учасник РДН/ВДР, повідомлення про акцепт заявки якого зареєстровано раніше.

У разі надходження повідомлення про акцепт заявки на продаж електричної енергії, тобто від учасника РДН/ВДР, що бажає купити електричну енергію на ВДР, ОР здійснює перевірку достатності на рахунку Ескроу такого учасника РДН/ВДР вільних від зобов’язань коштів для покриття вартості обсягу електричної енергії, що пропонується для акцепту.

Якщо за результатами перевірки, зазначеної у пункті 5.4 цієї глави, виявлено, що в учасника РДН/ВДР недостатньо коштів для покриття вартості обсягу електричної енергії, що пропонується для акцепту, ОР повідомляє такого учасника РДН/ВДР про відхилення його повідомлення про акцепт заявки.

Заявка на торги ВДР вважається акцептованою після надання ОР підтвердження акцепту заявки одночасно учаснику РДН/ВДР, що подав повідомлення про акцепт заявки та учаснику РДН/ВДР, який подав заявку на торги ВДР.

Якщо заявка на торги ВДР не була акцептована до часу «Закриття воріт ВДР», вона або її не акцептована частина автоматично буде скасована.

6. Повідомлення про результати торгів ВДР

6.1. ОР надає учасникам РДН/ВДР, зазначеним у пункті 5.12 глави 5 цього розділу, підтвердження про акцепт заявки одразу після:

отримання повідомлення про акцепт заявки на купівлю електричної енергії;

проведеної відповідно до пункту 5.4 глави 5 цього розділу перевірки повідомлення про акцепт заявки на продаж електричної енергії.

6.2. ОР за результатами торгів ВДР повинен сформувати та відповідно до Правил ринку надати ОСП за 45 хвилин до початку операційного періоду повідомлення про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на торгах ВДР на цей операційний період.

6.3. ОР за результатами торгів ВДР формує та надає відомості розрахунків на ВДР учасникам РДН/ВДР до 16:00 години наступної доби після доби постачання.

6.4. Відомість розрахунків на ВДР повинна містити таку інформацію:

дату проведення торгів ВДР та дату доби постачання;

найменування учасника РДН/ВДР та його ідентифікаційний номер учасника ринку;

обсяги електричної енергії, продані учасником РДН/ВДР у кожній зоні та кожному операційному періоді;

обсяги електричної енергії, куплені учасником РДН/ВДР у кожній зоні та кожному операційному періоді;

ціни купівлі-продажу електричної енергії на ВДР, визначені для кожної зони та кожного операційного періоду;

вартість проданої учасником РДН/ВДР електричної енергії по кожному операційному періоду та загальна вартість на добу постачання;

вартість купленої учасником РДН/ВДР електричної енергії по кожному операційному періоду та загальна вартість на добу постачання;

розрахована відповідно до загальних на добу постачання вартостей електричної енергії сума ПДВ;

розмір платежу за електричну енергію за добу постачання, належний для оплати ОР;

розмір платежу за електричну енергію за добу постачання, належний для оплати учасником РДН/ВДР;

інша інформація, що стосується діяльності кожного учасника РДН/ВДР, яка була використана для розрахунку сум платежів;

ЕЦП уповноваженої особи ОР.

6.5. Учасник РДН/ВДР, що ознайомився з відомістю розрахунків на ВДР і має до них заперечення, повинен не пізніше 16:30 години наступної доби після доби постачання подати ОР повідомлення про незгоду з результатами, що зазначені у відомості розрахунків на ВДР, з викладенням суті своїх заперечень.

6.6. ОР у випадку отримання повідомлення про незгоду з результатами, що зазначені у відомості розрахунків ВДР, повинен не пізніше 14:00 години наступної доби після доби постачання провести перевірку сформованої відомості розрахунків ВДР та за її висновком або:

повідомити учасника РДН/ВДР, що надав ОР повідомлення про незгоду з результатами, що зазначені у відомості розрахунків ВДР, про підтвердження сформованої відомості розрахунків ВДР;

здійснити повторне формування відомості розрахунків ВДР та надати учаснику РДН/ВДР нову відомість розрахунків ВДР.

7. Оприлюднення результатів торгів

7.1. ОР за результатами торгів РДН визначає по кожній торговій зоні і кожному операційному періоду та о 14:30 години доби, що передує добі постачання, оприлюднює на веб-сайті ОР:

загальний заявлений обсяг купівлі електричної енергії на торгах РДН, у МВт•год;

загальний заявлений обсяг продажу електричної енергії на торгах РДН, у МВт•год;

загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на торгах РДН, у МВт•год;

ціну на електричну енергію, що склалася на торгах РДН, у грн/МВт•год;

сукупні криві попиту та пропозиції на електричну енергію з позначенням обсягу, що був проданий на торгах РДН;

індекси цін для базового, пікового, нічного та напівпікового навантаження, які визначаються як середньозважені ціни на основі цін та обсягів, визначених у відповідних операційних періодах доби постачання.

7.2. Після реєстрації ОСП обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ВДР, але не пізніше 14:30 години наступної доби після доби постачання ОР за результатами торгів ВДР визначає по кожній зоні і кожному операційному періоду та оприлюднює на веб-сайті ОР:

загальний заявлений обсяг купівлі електричної енергії на торгах ВДР, у МВт•год;

загальний заявлений обсяг продажу електричної енергії на торгах ВДР, у МВт•год;

загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на торгах ВДР, у МВт•год;

середньозважену, максимальну, мінімальну та останню ціну на електричну енергію, що склалася на торгах ВДР, у грн/ МВт•год.

7.3. ОР може розраховувати та оприлюднювати інші цінові показники (індекси) щодо роботи РДН/ВДР.

ІV. Розрахунки на РДН/ВДР

1. Визначення зобов’язань учасників РДН/ВДР за результатами торгів РДН

1.1. ОР до 13:00 години доби, що передує добі постачання, або у випадку оголошення додаткової сесії торгів РДН, або перенесення торгів РДН, не пізніше часу, зазначеного у відповідному повідомленні ОР, повинен визначити обсяги зобов’язань з оплати купленої та проданої на торгах РДН електричної енергії.

1.2. Вартість проданої електричної енергії на РДН учасником РДН/ВДР у зоні (z) визначається за формулою


(грн),


де

-

визначений на торгах РДН обсяг продажу електричної енергії на РДН учасником РДН у зоні (z) та операційному періоді (i) за погодинними заявками, МВт•год;Pzi

-

визначена на торгах РДН ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у зоні (z) та операційному періоді (i), грн/МВт•год;t

-

кількість годин у добі;z

-

індекс зони.

1.3. Вартість купленої електричної енергії на РДН учасником РДН/ВДР у зоні (z) визначається за формулою


(грн),


де

Vdzi

-

визначений на торгах РДН обсяг купівлі електричної енергії на РДН учасником РДН/ВДР у зоні (z) та операційному періоді (i) за погодинними заявками, МВт•год;Pzi

-

визначена на торгах РДН ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у зоні (z) та операційному періоді (i), грн/МВт•год;z

-

індекс зони.

2. Визначення зобов’язань учасників РДН/ВДР за результатами торгів ВДР

2.1. ОР до 9:30 години наступної доби, після доби постачання, повинен визначає обсяги зобов’язань з оплати купленої та проданої на торгах ВДР електричної енергії.

2.2. Вартість проданої електричної енергії на ВДР за добу постачання (DIdz ) РДН/ВДР у зоні (z) визначається за формулою


(грн),


де

-

акцептований у заявці (i) на ВДР обсяг продажу учасником РДН/ВДР електричної енергії у зоні (z), МВт•год;-

ціна відповідної акцептованої заявки (i) на ВДР у зоні (z), грн/МВт•год;n

-

кількість акцептованих заявок;z

-

індекс зони.

2.3. Вартість купленої електричної енергії на ВДР за добу постачання (DIdz  ) учасником РДН/ВДР у зоні (z) визначається за формулою


(грн),


де

-

визначений на торгах ВДР обсяг продажу електричної енергії на ВДР учасником ВДР у зоні (z) та операційному періоді (i) за погодинними заявками, МВт•год;-

визначена на торгах ВДР ціна купівлі-продажу електричної енергії на ВДР у зоні (z) та операційному періоді (i), грн/МВт•год;t

-

кількість годин у добі;z

-

індекс зони.

3. Порядок проведення розрахунків на РДН/ВДР

3.1. Розрахунки за куплену-продану на РДН/ВДР електричну енергію здійснюються з урахуванням ПДВ грошовими коштами в національній валюті України через уповноважений банк, визначений ОР.

3.2. ОР щоденно до 15:00 надає уповноваженому банку платіжні вимоги на переказ з рахунків Ескроу учасників РДН/ВДР сум коштів, визначених у відомостях розрахунків на РДН/ВДР як зобов’язання учасника РДН/ВДР з оплати за куплену на торгах РДН/торгах ВДР електричну енергію, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ОР, відкритий відповідно до вимоги пункту 3.6 глави 3 розділу І цих Правил. У випадку оголошення додаткової сесії торгів РДН або перенесення торгів РДН вимога цього пункту має бути виконана у строк, що не перевищує 1 години, починаючи з часу оприлюднення результатів відповідних торгів РДН.

3.3. Уповноважений банк повинен протягом 30 хвилин від часу надходження платіжних вимог ОР, зазначених у пункті 3.2 цієї глави, здійснити відповідний переказ коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ОР.

3.4. ОР щоденно до 15:30 години доби повинен надати уповноваженому банку платіжні доручення на переказ сум коштів, визначених як зобов’язання ОР з оплати за куплену на торгах РДН/торгах ВДР електричну енергію, з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ОР на:

1) поточні рахунки учасників РДН/ВДР (крім електропостачальників), які відповідно до відомостей розрахунків на РДН/ВДР мають право на оплату проданої на торгах РДН/торгах ВДР електричної енергії;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальників - учасників РДН/ВДР, які відповідно до відомостей розрахунків на РДН/ВДР мають право на оплату проданої на торгах РДН/торгах ВДР електричної енергії. У випадку оголошення додаткової сесії торгів РДН або перенесення торгів РДН вимога цього пункту має бути виконана у строк, що не перевищує 1,5 години, починаючи з часу оприлюднення результатів відповідних торгів РДН.

3.5. Уповноважений банк повинен протягом 30 хвилин від часу надходження платіжних доручень ОР, зазначених у пункті 3.4 цієї глави, здійснити відповідний переказ коштів.

3.6. ОР на початку кожного місяця формує по кожному учаснику РДН/ВДР акт купівлі-продажу електричної енергії, в якому відображає вартість купівлі-продажу електричної енергії учасником РДН/ВДР за всі доби постачання попереднього місяця.

3.7. ОР до 5 числа кожного місяця надає в електронному вигляді учасникам РДН/ВДР акти купівлі-продажу електричної енергії, підписані уповноваженою особою ОР, шляхом накладення ЕЦП.

3.8. Кожний учасник РДН/ВДР протягом 2 днів з дня отримання від ОР акта купівлі-продажу електричної енергії повинен погодити його шляхом накладання ЕЦП посадовою особою, яка на це уповноважена та повідомлена ОР відповідно до вимог глави 1 розділу ІІ цих Правил, та повернути ОР.

3.9. Учасники РДН/ВДР та ОР складають податкові накладні в електронній формі та реєструють їх в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог чинного податкового законодавства України.

4. Порядок визначення вартості послуг оператора ринку та порядок її оплати

4.1. ОР має право на відшкодування учасниками РДН/ВДР його економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії.

4.2. Вартість послуг ОР, що надаються на РДН/ВДР, складається із таких складових:

фіксований платіж за участь у РДН/ВДР;


платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР (), що визначається за формулою


,


де

Z

-

кількість зон;-

обсяг проданої електричної енергії на РДН у зоні (z) за добу постачання, МВт•год;-

обсяг купленої електричної енергії на РДН у зоні (z) за добу постачання, МВт•год;-

обсяг проданої електричної енергії на ВДР у зоні (z) за добу постачання, МВт•год;-

обсяг купленої електричної енергії на ВДР у зоні (z) за добу постачання, МВт•год;-

тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР, грн/МВт•год.

4.3. ОР розраховує розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР відповідно до додатка 6 до цих Правил та повинен оприлюднити їх на веб-сайті ОР не пізніше 30 днів до введення в дію.

ОР повинен переглянути розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР, якщо прогнозні значення показників, що беруться для їх розрахунку, відхиляються від фактичних настільки, що можлива зміна доходу ОР становитиме більше 15%.

4.4. Фіксований платіж за участь у РДН/ВДР стягується щомісяця авансом. ОР надає учасникам РДН/ВДР рахунки на сплату фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР за календарний місяць першого числа відповідного місяця.

4.5. Платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР стягується подекадно за результатами проведених у відповідну декаду календарного місяця торгів РДН/торгів ВДР. ОР надає учасникам РДН/ВДР рахунок на сплату платежу за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР 11 числа, 21 числа та в останній день місяця.

4.6. Учасники РДН/ВДР повинні оплатити рахунки, що надаються ОР відповідно до пунктів 4.4 та 4.5 цієї глави протягом 3 робочих днів з дати їх отримання.

4.7. У разі виникнення заборгованості учасника РДН/ВДР з оплати послуг ОР його участь у РДН/ВДР може бути зупинена до погашення такої заборгованості відповідно до умов глави 4 розділу ІІ цих Правил.

4.8. У разі зупинення участі у РДН учасника РДН/ВДР за його заявою ОР за час дії такого зупинення не нараховує учаснику РДН/ВДР оплату послуг ОР.

Начальник
Управління енергоринку


Ю. ВласенкоДодаток 1
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринкуДодаток 2
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку

ДОГОВІР
про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед»Додаток 3
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку

ДОГОВІР
про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринкуДодаток 4
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку

ВИМОГИ
до складання заявок

1. Вимоги до складання заявок на торги РДН

1.1. Заявки на торги РДН можуть бути:

погодинними (такими, що стосуються одного операційного періоду);

блочними (такими, що стосуються кількох послідовних операційних періодів).

1.2. Погодинна заявка на торги РДН повинна містити:

1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;

2) дату і номер (години) операційного періоду, якого стосується заявка;

3) вид операції (купівля та/або продаж);

4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;

5) пропоновані обсяги продажу та/або купівлі електричної енергії для визначеної зони та операційного періоду з відповідними цінами (пари «ціна-обсяг»);

6) дату та час подання заявки;

7) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);

8) номер реєстрації заявки.

1.3. Блочна заявка на торги РДН повинна містити:

1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;

2) дату і номери (години) послідовних операційних періодів, яких стосується заявка;

3) вид операції (купівля та/або продаж);

4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;

5) пропоновані обсяги продажу та/або купівлі електричної енергії для визначеної зони з відповідною ціною;

6) дату та час подання заявки;

7) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);

8) номер реєстрації заявки.

1.4. Кількість пар «ціна - обсяг» в одній погодинній заявці на торги РДН не повинна перевищувати 256.

1.5. У заявках на торги РДН дані щодо цін та обсягів електричної енергії наводяться у таких форматах:

ціни - у грн/МВт•год з точністю до двох (2) знаків після коми;

обсяги електричної енергії - у МВт•год з точністю до трьох (3) знаків після коми.

1.6. Ціни на електричну енергію, що зазначаються у заявках на торги РДН, повинні бути:

1) у межах мінімальної ціни РДН - 10,00 грн/МВт•год та максимальної ціни РДН - 50000,00 грн/МВт•год;

2) кратними кроку торгів за ціною - 0,01 грн/МВт•год;

3) без урахування податку на додану вартість.

1.7. Якщо Учасник РДН/ВДР бажає продати електричну енергію за будь-якою ціною, що визначиться на торгах РДН, він повинен у заявці на торги РДН зазначити мінімальну ціну РДН щодо заявлених для продажу обсягів електричної енергії. Якщо Учасник РДН/ВДР бажає купити електричну енергію за будь-якою ціною, що складеться за результатами торгів РДН, він повинен у заявці на торги РДН зазначити максимальну ціну РДН щодо заявлених для купівлі обсягів електричної енергії.

1.8. Обсяги електричної енергії у погодинних заявках на торги РДН повинні бути:

1) кратними кроку торгів за обсягом - 0,001 МВт•год;

2) у випадку їх продажу - постійними або збільшуватися із збільшенням ціни заявки;

3) у випадку їх купівлі - постійними або зменшуватися із збільшенням ціни заявки.

1.9. На один операційний період кожний Учасник РДН/ВДР може подати одну погодинну заявку на торги РДН для кожної зони на купівлю та/або продаж електричної енергії.

1.10. Кількість блочних заявок на торги РДН визначається інструкцією з користування програмним забезпеченням ОР.

2. Вимоги до складання заявок на торги ВДР

2.1. Заявки на торги ВДР можуть бути:

погодинними (такими, що стосуються одного операційного періоду);

блочними (такими, що стосуються кількох послідовних операційних періодів).

2.2. Погодинна заявка на торги ВДР повинна містити:

1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;

2) дату і номер (години) операційного періоду, якого стосується заявка;

3) вид операції (купівля та/або продаж);

4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;

5) пропонований обсяг продажу та/або купівлі електричної енергії;

6) ціну продажу та/або купівлі електричної енергії;

7) дату та час подання заявки;

8) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);

9) номер реєстрації заявки.

2.3. Блочна заявка на торги ВДР повинна містити:

1) зону, в якій планується відпуск/відбір електричної енергії;

2) дату і номери (години) операційних періодів, яких стосується заявка;

3) вид операції (купівля та/або продаж);

4) ID учасника ринку (Учасника РДН/ВДР), що подає заявку;

5) пропонований обсяг продажу та/або купівлі електричної енергії;

6) ціну продажу та/або купівлі електричної енергії для визначеної зони та Операційного періоду;

7) дату та час подання заявки;

8) підпис відповідального представника Учасника РДН/ВДР (ЕЦП);

9) номер реєстрації заявки.

2.4. У заявках на торги ВДР дані щодо цін та обсягів електричної енергії наводяться у таких форматах:

ціни - у грн/МВт•год з точністю до двох (2) знаків після коми;

обсяги електричної енергії - у МВт•год з точністю до трьох (3) знаків після коми.

2.5. Ціни на електричну енергію, що зазначаються у заявках на торги ВДР, повинні бути:

1) у межах мінімальної ціни ВДР - 10,00 грн/МВт•год та максимальної ціни ВДР - 50000,00 грн/МВт•год;

2) кратними кроку торгів за ціною - 00,01 грн/МВт•год;

3) без урахування податку на додану вартість.

2.6. Обсяг електричної енергії у погодинних заявках на торги ВДР повинен бути кратним кроку торгів за обсягом - 0,001 МВт•год.Додаток 5
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку

ПОРЯДОК
визначення ціни на електричну енергію та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН

1.1. Ціна на РДН визначається по кожному операційному періоду за допомогою алгоритму РДН, який реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції і для цілей інтеграції з європейськими ринками електричної енергії, є сумісним з алгоритмом цінового об’єднання регіонів.

Алгоритм РДН при вирішені колізій застосовує принципи мінімізації ціни та максимізації обсягів торгівлі.

1.2. Результати розрахунку РДН складаються з цін для кожного операційного періоду доби постачання по кожній зоні, виконаних обсягів електроенергії та набору (переліку) блочних заявок, що були акцептовані.

1.3. Правила виконання погодинних заявок на купівлю електроенергії наступні:

1) крок заявки повинен бути повністю виконаний, якщо його ціна вища ніж ціна відповідного операційного періоду доби постачання;

2) крок заявки повинен бути частково виконаний, якщо його ціна дорівнює ціні відповідного операційного періоду доби постачання;

3) крок заявки не повинен бути виконаний, якщо його ціна нижча ніж ціна відповідного Операційного періоду доби постачання;

1.4. Правила виконання погодинних заявок на продаж наступні:

1) крок заявки повинен бути повністю виконаний, якщо його ціна нижча ніж ціна відповідного операційного періоду доби постачання;

2) крок заявки повинен бути частково виконаний, якщо його ціна дорівнює ціні відповідного операційного періоду доби постачання;

3) крок заявки не повинен бути виконаний, якщо його ціна вища ніж ціна відповідного операційного періоду доби постачання.

1.5. Правила виконання блочних заявок на купівлю наступні:

1) блочна заявка повинна бути повністю виконана (коефіцієнт акцепту дорівнює 1 (100%)) за умови:

ціна заявки вища за середню ціну відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки;

протягом процесу розрахунку блочна заявка не була визнана, як парадоксально акцептована заявка (блочна заявка, акцепт якої підвищує соціальній надлишок, але створює від’ємний надлишок для Учасника РДН/ВДР, що подає цю заявку - така блочна заявка виключається (відхиляється) з реєстру заявок у процесі визначення ціни та обсягів купівлі-продажу на РДН);

протягом процесу розрахунку блочна заявка не була визнана як така, що виключається (відхиляється) з реєстру заявок в процесі визначення ціни та обсягів купівлі-продажу на РДН;

2) блочна заявка повинна бути виконана частково (коефіцієнт акцепту знаходиться в межах між мінімальним коефіцієнтом акцепту і одиницею (100%)), якщо ціна заявки дорівнює середній ціні відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки;

3) блочна заявка не повинна бути виконана (коефіцієнт акцепту дорівнює 0 (0%)) за умови:

якщо ціна заявки нижча за середню ціну відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки;

якщо ціна заявки вища за середню ціну відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки, але протягом процесу розрахунку блочна заявка була визнана як парадоксально акцептована заявка.

1.6. Правила виконання блочних заявок на продаж наступні:

1) блочна заявка повинна бути повністю виконана (коефіцієнт акцепту дорівнює 1 (100%)), якщо одночасно виконані нижченаведені умови:

ціна заявки нижча за середню ціну відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки;

протягом процесу розрахунку блочна заявка не була визнана, як парадоксально акцептована блочна заявка;

2) блочна заявка повинна бути виконана частково (коефіцієнт акцепту знаходиться в межах між мінімальним коефіцієнтом акцепту і одиницею (100%)), якщо ціна заявки дорівнює середній ціні відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки;

3) блочна заявка не повинна бути виконана (коефіцієнт акцепту дорівнює 0 (0%)), якщо стався один з двох нижченаведених випадків:

якщо ціна заявки вища, ніж середня ціна відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки;

якщо ціна заявки нижча, ніж середня ціна відповідних операційних періодів доби постачання, що входять до складу блочної заявки, але протягом процесу розрахунку блочна заявка була визнана, як парадоксально акцептована заявка.

1.7. Акцептований обсяг електроенергії у блочній заявці для кожного операційного періоду доби постачання, що входить до складу блочної заявки, повинен дорівнювати добутку максимального обсягу електроенергії (у МВт•год) блочної заявки та коефіцієнта акцепту.Додаток 6
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку

ПОРЯДОК
розрахунку розміру фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм розрахунку ОР фіксованого платежу та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР.

2. Розрахунок фіксованого платежу


2.1. Фіксований місячний платіж () за участь у РДН/ВДР розраховується за формулою


де
-

фіксований платіж за використання програмного забезпечення на рік, грн;


-

прогнозна кількість Учасників РДН/ВДР, що визначається відповідно до максимальної кількості Учасників РДН/ВДР за попередній період.

3. Розрахунок тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР

3.1. Тарифи на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР розраховуються виходячи з рівня необхідного доходу від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії та обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР.

3.2. Тарифи на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР розраховуються за формулою


де

-

прогнозний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР на рік, МВт•год;-

тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР, грн/МВт•год;D

-

прогнозний дохід від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії на рік, грн, розраховуються за формулою


де

-

прогнозний розмір операційних витрат на здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії на рік, грн;А

-

прогнозний розмір амортизаційних відрахувань на рік, грн;Р

-

прогнозний розмір прибутку після оподаткування на рік, грн;РР

-

прогнозний розмір податку на прибуток на рік, грн.

Примірний перелік операційних витрат

№ з/п

Статті витрат

тис. грн

1

Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування


2

Послуги Уповноваженого банку


3

Аудиторські послуги


4

Розрахунково-касові операції


5

Послуги автотранспорту


6

Страхування автотранспорту


7

Відрахування профкому


8

Підготовка кадрів


9

Видатки на відрядження


10

Поштово-телеграфні видатки


11

Купівля та обслуговування програмного забезпечення


12

Інформаційне забезпечення


13

Канцелярські товари


14

Господарчі видатки


15

Послуги зв'язку


16

Судовий збір та обслуговування судових процесів


17

Комунальні платежі


18

Комунальний податок та плата за землю


19

Медичне обслуговування та страхування


20

Видатки на експортно-імпортні операції


21

Видатки на архів


22

Видатки на ЦО, охорону праці, протипожежну безпеку


23

Витратні матеріали та профілактичні заходи


24

Ліцензійний супровід з програмного забезпечення


25

Консультаційні, інформаційні послуги


26

Ліцензійний супровід з програмного забезпечення


27

Юридичні послуги


28

Представницькі витрати


29

Проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей


30

Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків


31

Службові відрядження


32

Страхування


33

Транспортні послуги сторонніх організацій


34

Утримання, експлуатація та ремонт


35

Юридичні послуги


36

Плата за ліцензію


37

ІншіДодаток 7
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Підрядкові індекси:

Z - кількість зон;

i - операційний період;

t - кількість годин у добі;

Умовні позначення

Одиниця виміру

Визначення

грн

Вартість проданої Учасником РДН/ВДР у зоні (z) електричної енергії на РДН за блочними заявками

грн

Вартість проданої Учасником РДН у зоні (z) та операційному періоді (i) електричної енергії на РДН (погодинні заявки)

грн

Вартість проданої електричної енергії на РДН Учасником РДН/ВДР у зоні (z) за добу

грн

Вартість купленої Учасником РДН/ВДР у зоні (z) електричної енергії на РДН за блочними заявками

грн

Вартість купленої Учасником РДН/ВДР у зоні (z) та операційному періоді (i) електричної енергії на РДН (погодинні заявки)

грн

Вартість купленої електричної енергії на РДН Учасником РДН/ВДР за добу у зоні (z)

грн

Вартість проданої електричної енергії на ВДР за добу постачання Учасником РДН/ВДР у зоні (z)

грн

Вартість акцептованих блочних заявок на продаж електричної енергії на ВДР за добу постачання Учасником РДН/ВДР у зоні (z)

грн

Вартість акцептованих погодинних заявок на продаж електричної енергії на ВДР за добу постачання Учасником ВДР у зоні (z)

грн

Вартість купленої електричної енергії на ВДР за добу постачання Учасником РДН/ВДР у зоні (z)

грн

Вартість акцептованих блочних заявок на купівлю електричної енергії на ВДР за добу постачання Учасником РДН/ВДР у зоні (z)

грн

Вартість акцептованих погодинних заявок на купівлю електричної енергії на ВДР за добу постачання Учасником РДН/ВДР у зоні (z)

МВт•год

Обсяг проданої електричної енергії на РДН у зоні (z) за добу постачання

МВт•год

Обсяг купленої електричної енергії на РДН у зоні (z) за добу постачання

МВт•год

Обсяг проданої електричної енергії на ВДР у зоні (z) за добу постачання

МВт•год

Обсяг купленої електричної енергії на ВДР у зоні (z) за добу постачання

грн/МВт•год

Тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН

грн

Платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР

грн/МВт•год

Визначена на торгах РДН ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН у зоні (z) та операційному періоді (i)

МВт•год

Визначений на торгах РДН обсяг продажу електричної енергії Учасником РДН у зоні (z) та операційному періоді (i) за погодинними заявками

МВт•год

Визначений на торгах РДН обсяг купівлі електричної енергії Учасником РДН/ВДР у зоні (z) та операційному періоді (i) за погодинними заявками

МВт•год

Прогнозний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР на рік

грн

Фіксований платіж за використання програмного забезпечення на рік

шт.

Прогнозна кількість Учасників РДН/ВДР

грн

Фіксований платіж за участь у РДН/ВДР

D

грн

Прогнозний дохід від здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії на рік

грн

Прогнозний розмір операційних витрат на здійснення господарської діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії на рік

А

грн

Прогнозний розмір амортизаційних відрахувань на рік

Р

грн

Прогнозний розмір прибутку після оподаткування на рік

РР

грн

Прогнозний розмір податку на прибуток на рік
вгору