Документ v0282874-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2019
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - v0448874-19. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

28.02.2019  № 282

Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Форму звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»;

3) Форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Т.в.о. Голови НКРЕКП

О. ФормагейЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
від 28 лютого 2019 року № 282

ЗВІТ
про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності
(Форма № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
28.02.2019  № 282

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіати). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» (далі - форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та її територіальних органів.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарювання з розподілу електричної енергії.

1.3. За результатами моніторингу звітності НКРЕКП відповідно до діючих нормативно-правових актів може прийняти рішення про внесення змін (коригування) до діючих або планових розміру та/або структури тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та/або внести зміни до діючої або планової інвестиційної програми ліцензіата.

1.4. Скорочення, що застосовуються в цій Інструкції, мають такі значення:

ОСП - оператор системи передачі;

ОСР - оператор системи розподілу.

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є квартал.

2.2. Форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним. Також ліцензіати додатково подають до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії. Інформація подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом. Датою подання форми звітності вважається день фактичної її реєстрації в Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання її поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує ліцензіата. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим робочий день.

2.3. Форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: zvit2r@nerc.gov.ua та nerc6eep@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.4. Форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) підписується керівником (власником) та головним бухгалтером ліцензіата. У формі звітності зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та електронна пошта.

2.5. У разі відсутності господарської діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах звітного періоду.

2.6. Клітинки, у яких зазначений символ «X», не заповнюються.

2.7. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна).

2.8. Ліцензіат подає звітність за встановленою формою. Не допускається внесення змін ліцензіатом до шаблону форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна).

2.9. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності. У формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) показники наводяться таким чином:

вартісні показники - у тис. грн (з округленням до цілого числа);

обсяг розподілу електричної енергії - у МВт•год (з округленням до цілого числа);

обсяг енергетичного обладнання - в у.о. (умовні одиниці).

2.10. Усі показники форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

2.11. Звітні дані у формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) наводяться без урахування податку на додану вартість.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)

3.1. Звіт складається з трьох розділів: I «Загальна інформація», II «Інформація щодо регуляторного обліку» та III «Довідкова інформація». Показники розділів I-III зазначаються в розрізі видів діяльності: «Розподіл електричної енергії» (графи 1, 2), «Приєднання споживачів (фактично)» (графа 3), «Діяльність, пов’язана з ліцензованою (фактично)» (графа 4), «Інша діяльність (фактично)» (графа 5) та в цілому за всіма видами господарської діяльності - «Усього (фактично)» (графа 6). Розділи I та III заповнюють усі ліцензіати. Розділ II та додаток 5 «Розшифрування операційних контрольованих та операційних неконтрольованих витрат форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)» додатково заповнюють ліцензіати, які здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії з застосуванням стимулюючого регулювання. Якщо в ліцензіата деякі витрати не плануються або не розподіляються за видами діяльності, відповідні клітинки не заповнюються.

3.2. У графах 1-5 зазначаються відповідні показники в розрізі видів господарської діяльності ліцензіата, у графі 6 - показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата в цілому, у графах 7-9 - інформація щодо капіталізації витрат з розподілу електричної енергії, а саме:

1) у графі 1 «Розподіл електричної енергії, у діючих тарифах» розраховуються та зазначаються дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за I квартал як 1/4, за II - як 1/2, за III - як 3/4 від річного значення, що затверджене структурою тарифів. У разі перегляду тарифів ліцензіатів у середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифів;

2) у графі 2 «Розподіл електричної енергії, фактично» зазначаються фактичні дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії за відповідний період;

3) у графі 3 «Приєднання споживачів (фактично)» зазначаються фактичні дані звітного періоду, що стосуються діяльності з приєднання електроустановок до електричних мереж оператора системи розподілу. У цій графі заповнюються витрати, що формують виробничу собівартість відповідно до вимог Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965;

4) у графі 4 «Діяльність, пов’язана з ліцензованою (фактично)» зазначаються фактичні дані, що стосуються діяльності, пов’язаної з ліцензованою діяльністю, відповідно до переліку, затвердженого Методикою розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних з ліцензованою діяльністю, затвердженою постановою НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1618, та фактичні витрати ОСР, пов’язані із наданням послуг комерційного обліку електричної енергії, які не належать до виключної компетенції ОСР та покриваються замовниками цих послуг за рахунок плати за послуги комерційного обліку;

5) у графі 5 «Інша діяльність (фактично)» зазначаються фактичні дані за іншими видами господарської діяльності;

6) у графі 6 «Усього (фактично)» узагальнюються фактичні показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата;

7) у графах 7-9 «Довідково: інформація щодо витрат, які капіталізувалися з розподілу електричної енергії» зазначаються довідкові дані щодо витрат, які віднесені до капітальних витрат, у тому числі:

у графі 7 «приєднання споживачів (фактично)» зазначаються фактичні дані щодо капітальних витрат, що стосуються стандартних та нестандартних приєднань електроустановок до електричних мереж;

у графі 8 «витрати на ремонт (фактично)» зазначаються фактичні дані щодо капітальних витрат на заходи з виконання ремонтів;

у графі 9 «інше (фактично)» зазначаються фактичні дані щодо капітальних витрат за всіма іншими заходами (заходи інвестиційної програми без урахування приєднань тощо). При цьому фактичні дані щодо капітальних витрат, які сформовані шляхом виконання робіт господарським способом, розподіляються за відповідними витратами (сировина і матеріали, паливно-мастильні матеріали, витрати на оплату праці тощо). Фактичні дані щодо капітальних витрат, які сформовані шляхом виконання робіт підрядним способом, зазначаються в рядку 015 відповідної графи.

3.3. У розділі I «Загальна інформація» (рядки 005-210) зазначаються показники витрат, доходів, фінансових результатів та інші показники діяльності ліцензіата за звітний період у розрізі діяльності з розподілу електричної енергії та інших видів діяльності ліцензіата, а саме:

1) у рядку 005 «Операційні витрати, усього» зазначається вся сума витрат операційної діяльності, що відноситься до відповідного виду діяльності. Дані рядка 005 дорівнюють сумі даних рядків: 010 «Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:», 055 «Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл», 060 «Витрати на оплату праці», 065 «Відрахування на соціальні заходи», 070 «Амортизація» та 075 «Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:»;

2) у рядку 010 «Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:» зазначаються сукупні витрати на всі матеріальні ресурси, які використовуються для господарської діяльності ліцензіата, у розрізі кожного виду діяльності. Дані рядка 010 дорівнюють сумі даних рядків 015 «виробничі послуги (розшифрувати в додатку 1)», 020 «сировина і матеріали (розшифрувати в додатку 2)», 025 «послуги оператора системи передачі», 030 «послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління», 035 «паливно-мастильні матеріали (розшифрувати в додатку 3)», 040 «витрати на ремонт», 045 «витрати на електроенергію для господарчих потреб (розшифрувати в додатку 3)», 050 «інші матеріальні витрати»;

3) у рядку 015 «виробничі послуги (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються сукупні витрати на придбання послуг виробничого характеру, а саме послуг з метрологічної атестації та повірки приладів, транспортних послуг, послуг сторонніх організацій з водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання, послуг з утилізації екологічно небезпечних відходів, обробки сировини та матеріалів, проведення аналізів та досліджень обладнання та устаткування та інших послуг виробничого характеру, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності;

4) у рядку 020 «сировина і матеріали (розшифрувати в додатку 2)» зазначається вартість сировини та основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, будівельних матеріалів, які використовуються як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства, та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності;

5) у рядку 025 «послуги оператора системи передачі» зазначаються витрати на придбання послуг оператора системи передачі в розрізі діяльності з розподілу електричної енергії;

6) у рядку 030 «послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління» зазначаються витрати на придбання в оператора системи передачі послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління в розрізі діяльності з розподілу електричної енергії;

7) у рядку 035 «паливно-мастильні матеріали (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються витрати на паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, газ, мастильні речовини тощо), які використовуються у процесі надання послуг, у розрізі кожного виду діяльності;

8) у рядку 040 «витрати на ремонт» зазначається інформація щодо витрат, урахованих у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, та фактичних витрат у розрізі кожного виду діяльності;

9) у рядку 045 «витрати на електроенергію для господарчих потреб (розшифрувати в додатку 3)» зазначаються сукупні витрати на електричну енергію, що використовується ліцензіатом при здійсненні господарської діяльності;

10) у рядку 050 «інші матеріальні витрати» зазначаються інші матеріальні витрати (сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати тощо), крім тих, дані щодо яких зазначені в рядках 015-045, за відповідними видами господарської діяльності ліцензіата;

11) у рядку 055 «Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл» зазначаються витрати на придбання електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл;

12) у рядку 060 «Витрати на оплату праці» зазначаються сукупні витрати на заробітну плату з розподілом за видами господарської діяльності;

13) у рядку 065 «Відрахування на соціальні заходи» зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу з розподілом за видами господарської діяльності;

14) у рядку 070 «Амортизація» зазначаються сукупні витрати на амортизацію основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності;

15) у рядку 075 «Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:» зазначаються всі інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю ліцензіата, з розподілом за видами господарської діяльності. Дані рядка 075 дорівнюють сумі даних рядків 080 «плата за землю», 085 «витрати на зв’язок», 090 «витрати на службові відрядження», 095 «витрати на обслуговування програмного забезпечення», 100 «витрати на спільне використання технологічних електричних мереж» та 105 «інші витрати (розшифрувати в додатку 1)»;

16) у рядку 080 «плата за землю» зазначаються сукупні витрати, пов’язані з користуванням земельною ділянкою (орендна плата, податок на землю), з розподілом за видами господарської діяльності;

17) у рядку 085 «витрати на зв’язок» зазначаються сукупні витрати на зв’язок, зокрема витрати на технологічний зв’язок тощо, з розподілом за видами господарської діяльності;

18) у рядку 090 «витрати на службові відрядження» зазначаються витрати на оплату службових відряджень (добові витрати, вартість проїзду та витрати з найму житлового приміщення) з розподілом за видами господарської діяльності;

19) у рядку 095 «витрати на обслуговування програмного забезпечення» зазначаються витрати на обслуговування програмного забезпечення з розподілом за видами господарської діяльності;

20) у рядку 100 «витрати на спільне використання технологічних електричних мереж» зазначається сума коштів, яка сплачується ліцензіатом за спільне використання технологічних електричних мереж;

21) у рядку 105 «інші витрати (розшифрувати в додатку 1)» зазначається решта витрат операційної діяльності ліцензіата, зокрема витрати на придбання юридичних, аудиторських, поліграфічних, друкарських послуг, витрати на охорону праці, послуги банків, податки, збори та інші платежі до бюджетів, внески на регулювання, витрати на оплату лікарняних, підготовку та перепідготовку кадрів, канцелярські витрати, витрати на обов’язкове страхування, витрати на чистку трас, повірку лічильників та інші операційні витрати, з розподілом за видами господарської діяльності;

22) у рядку 110 «у т.ч.: внески на регулювання» зазначаються витрати, пов’язані зі сплатою внесків на регулювання діяльності НКРЕКП;

23) у рядку 115 «Коригування витрат» зазначається сума вилучення або компенсації коштів ліцензіату за результатами його діяльності;

24) у рядку 120 «Дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж» зазначається сума дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж;

25) у рядку 125 «Обсяг купівлі електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл» зазначається обсяг електричної енергії, що був закуплений для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл;

26) у рядку 130 «Фінансові витрати, що враховані в тарифах» зазначається інформація щодо фінансових витрат, урахованих у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, та фактичних фінансових витрат у розрізі діяльності з розподілу електричної енергії;

27) у рядку 135 «Витрати з прибутку» зазначаються витрати з прибутку на розширення та вдосконалення виробництва, виробничі інвестиції, виплату дивідендів та інші витрати з прибутку в розрізі діяльності з розподілу електричної енергії;

28) у рядку 140 «Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається вартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розрізі діяльності з розподілу електричної енергії;

29) у рядку 145 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного виду діяльності. Також інформація щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії додатково подається до НКРЕКП та її територіального органу окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді щоквартально (без наростаючого підсумку з урахуванням доходу, отриманого у звітному періоді від плати за перетікання реактивної електроенергії) в терміни, зазначені в пункті 2.2 глави 2 цієї Інструкції;

30) у рядку 150 «у т.ч.: за реактивну енергію» зазначається дохід, отриманий у звітному періоді від плати за перетікання реактивної електроенергії;

31) у рядку 155 «Інші операційні доходи» зазначається сума інших доходів від операційної діяльності ліцензіата, зокрема доходи від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, реалізації оборотних активів, відшкодування раніше списаних активів, штрафи, пені, неустойки тощо, з розподілом за видами господарської діяльності;

32) у рядку 160 «Фінансові результати від операційної діяльності» зазначається фінансовий результат від операційної діяльності, що визначається як сума даних рядка 145 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» та рядка 155 «Інші операційні доходи» за мінусом даних рядка 005 «Операційні витрати, усього», з розподілом за видами господарської діяльності;

33) у рядку 165 «Доходи від участі в капіталі» зазначаються доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства;

34) у рядку 170 «Інші фінансові доходи» зазначаються доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, проценти та інші доходи від фінансової діяльності;

35) у рядку 175 «Інші доходи» зазначаються доходи від реалізації фінансових інвестицій, неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

36) у рядку 180 «Фінансові витрати» зазначаються сукупні витрати на сплату відсотків за користування кредитами, відсотків за випущеними облігаціями, виданими векселями, відсотків за фінансову оренду активів та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу;

37) у рядку 185 «у т.ч.: відсотки за позиками» зазначаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами, позиками тощо;

38) у рядку 190 «Втрати від участі в капіталі» ураховуються збитки, спричинені інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства;

39) у рядку 195 «Інші витрати» зазначаються витрати від неопераційних курсових різниць, уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій, інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані безпосередньо з операційною діяльністю підприємства;

40) у рядку 200 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування» зазначається фінансовий результат до оподаткування за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата, що визначається як сума даних рядків 160 «Фінансові результати від операційної діяльності», 165 «Доходи від участі в капіталі», 170 «Інші фінансові доходи» та 175 «Інші доходи» за мінусом даних рядків 180 «Фінансові витрати», 190 «Втрати від участі в капіталі» та 195 «Інші витрати»;

41) у рядку 205 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» зазначається сума витрат з податку на прибуток, визначена згідно з положеннями бухгалтерського обліку МСБО 12 або П(С)БО 17 «Податок на прибуток»;

42) у рядку 210 «Прибуток/збиток (+/-)» зазначається чистий фінансовий результат, що визначається шляхом вирахування даних рядка 205 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» з даних рядка 200 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування».

3.4. Розділ II «Інформація щодо регуляторного обліку» (рядки 215-325) заповнюється ліцензіатом у разі застосування стимулюючого регулювання. У розділі II наводиться інформація щодо регуляторного обліку, зокрема інформація щодо операційних контрольованих та операційних неконтрольованих витрат, інформація щодо вартості, регуляторної бази активів на початок та кінець звітного періоду та інші показники регуляторного обліку, а саме:

1) у рядку 215 «Операційні контрольовані витрати (розшифрувати в додатку 5)» зазначаються операційні витрати ліцензіата, розмір яких залежить від його управлінських рішень. Перелік операційних контрольованих витрат наведено в додатку 5;

2) у рядку 220 «Операційні неконтрольовані витрати (розшифрувати в додатку 5)» зазначаються операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України). Перелік операційних неконтрольованих витрат наведено в додатку 5;

3) у рядку 225 «Амортизація активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання» зазначається амортизація на активи, які були утворені на дату переходу до стимулюючого регулювання;

4) у рядку 230 «Амортизація активів, які створені після переходу на стимулююче регулювання» зазначається амортизація на активи, які були утворені після переходу на стимулююче регулювання;

5) у рядку 235 «Амортизація активів, отриманих безоплатно» зазначається амортизація на активи, що були отримані на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання;

6) у рядку 240 «Амортизація активів, створених за рахунок плати за приєднання» зазначається амортизація на активи, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання;

7) у рядку 245 «Вартість активів на початок звітного періоду» зазначається вартість активів на початок звітного періоду;

8) у рядку 250 «Вартість активів на кінець звітного періоду» зазначається вартість активів на кінець звітного періоду;

9) у рядку 255 «Активи, що були створені протягом звітного періоду, у т.ч.:» зазначається сумарна вартість активів, що були створені протягом звітного періоду за рахунок інвестицій, плати за приєднання, та/або зазначається вартість активів, які були отримані на безоплатній основі;

10) у рядку 275 «Активи, що вибули протягом звітного періоду» зазначається вартість вибуття активів із регуляторної бази активів протягом звітного періоду;

11) у рядку 280 «Регуляторна база активів, створених на дату переходу до стимулюючого регулювання» зазначається вартість регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

12) у рядку 285 «Регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року» зазначається вартість регуляторної бази активів на початок року, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, що визначається на рівні значення первісної вартості регуляторної бази активів на кінець попереднього року;

13) у рядку 290 «Регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року» зазначається вартість регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року;

14) у рядку 295 «Регуляторна база активів після переходу до стимулюючого регулювання на початок регуляторного періоду» зазначається вартість регуляторної бази активів після переходу до стимулюючого регулювання на початок регуляторного періоду, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який становить 3 роки (або 3,5 роки, якщо перехід відбувся з другого півріччя);

15) у рядку 300 «Регуляторна база активів після переходу до стимулюючого регулювання на кінець регуляторного періоду» зазначається вартість регуляторної бази активів після переходу до стимулюючого регулювання на кінець регуляторного періоду, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який становить 3 роки (або 3,5 роки, якщо перехід відбувся з другого півріччя);

16) у рядку 305 «Коригування за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг» зазначається коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії у разі недотримання ліцензіатом цільових показників якості послуг;

17) у рядку 310 «Коригування у зв’язку зі зміною обсягів» зазначається коригування необхідного доходу у зв’язку зі зміною обсягів розподілу електричної енергії;

18) у рядку 315 «Інше коригування» зазначається коригування необхідного доходу у зв’язку з прийняттям НКРЕКП рішень щодо порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з розподілу електричної енергії;

19) у рядку 320 «Необхідний дохід (НД)» зазначається розмір доходу, що забезпечує здійснення діяльності з розподілу електричної енергії у кожному році регуляторного періоду;

20) у рядку 325 «у т.ч.: коригування» зазначається загальна сума коригувань розміру необхідного доходу.

3.5. У розділі III «Довідкова інформація» (рядки 330-430) зазначається середньооблікова кількість штатних працівників, середньомісячна заробітна плата працівників, кількість абонентів на кінець звітного періоду, інформація щодо обсягів розподілу електричної енергії, вартості активів (капіталу), балансової вартості активів та амортизації за податковим обліком та інша довідкова інформація, а саме:

1) у рядку 330 «Середньооблікова кількість штатних працівників» середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору;

2) у рядку 335 «Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками» зазначаються дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці;

3) у рядку 340 «Середньомісячна заробітна плата працівників» зазначається середньомісячна заробітна плата працівників у розрізі кожного виду діяльності ліцензіата. Дані рядка 340 визначаються як відношення рядка 060 «Витрати на оплату праці» до рядка 330 «Середньооблікова кількість штатних працівників» з подальшим діленням на відповідну кількість місяців звітного періоду;

4) у рядку 345 «у т.ч.: по 5 найбільш оплачуваних працівниках» зазначається середньомісячна заробітна плата п’яти найбільш оплачуваних працівників;

5) у рядку 350 «Кількість абонентів на кінець звітного періоду» зазначається кількість абонентів (у тому числі побутових) на кінець звітного періоду;

6) у рядку 355 «Обсяг створеного енергетичного обладнання» зазначається обсяг енергетичного обладнання, створеного за рахунок інвестицій, плати за приєднання, безоплатно отриманого чи створеного за рахунок інших коштів. Дані рядка 355 дорівнюють сумі даних рядків 360 «у т.ч.: за рахунок інвестицій», 365 «за рахунок плати за приєднання», 370 «безоплатно отримані» та 375 «інші». Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

7) у рядку 360 «у т.ч.: за рахунок інвестицій» зазначається обсяг створеного енергетичного обладнання у звітному періоді за рахунок інвестицій. Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

8) у рядку 365 «за рахунок плати за приєднання» зазначається обсяг створеного енергетичного обладнання у звітному періоді за рахунок плати за приєднання. Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

9) у рядку 370 «безоплатно отримані» зазначається обсяг безоплатно отриманого енергетичного обладнання у звітному періоді. Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

10) у рядку 375 «інші» зазначається обсяг створеного енергетичного обладнання у звітному періоді за рахунок інших коштів. Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

11) у рядку 380 «Обсяг енергетичного обладнання на початок звітного періоду» зазначається обсяг енергетичного обладнання на початок звітного періоду. Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

12) у рядку 385 «Обсяг енергетичного обладнання на кінець звітного періоду» зазначається обсяг енергетичного обладнання на кінець звітного періоду. Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

13) у рядку 390 «Обсяг енергетичного обладнання, що вибуло протягом звітного періоду» зазначається обсяг енергетичного обладнання, що вибуло протягом звітного періоду. Заповнюється лише графа 2 «Розподіл електричної енергії, фактично»;

14) у рядку 395 «Обсяг розподілу електричної енергії» зазначається обсяг розподілу електричної енергії за звітний період;

15) у рядку 400 «Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на початок звітного періоду за бухгалтерським обліком» зазначається залишкова вартість активів за бухгалтерським обліком на початок звітного періоду;

16) у рядку 405 «Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на кінець звітного періоду за бухгалтерським обліком» зазначається залишкова вартість активів за бухгалтерським обліком на кінець звітного періоду;

17) у рядку 410 «Вартість активів (капіталу)» зазначається загальна вартість активів ліцензіата;

18) у рядку 415 «Балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на початок звітного (податкового) періоду» зазначається балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до вимог Податкового кодексу України на початок звітного періоду;

19) у рядку 420 «Балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на кінець звітного (податкового) періоду» зазначається балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до вимог Податкового кодексу України на кінець звітного періоду;

20) у рядку 425 «Амортизація (за податковим обліком)» зазначається амортизація, яка визначена відповідно до вимог положень Податкового кодексу України;

21) у рядку 430 «Податок на прибуток (за податковим обліком)» зазначається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.6. У додатку 1 «Розшифрування окремих рядків форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)» відображається розшифрування окремих показників витрат діяльності з розподілу електричної енергії.

3.7. У додатку 2 «Розшифрування окремих показників форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)» відображається розшифрування окремих показників витрат, а саме розшифрування витрат «сировина і матеріали» в розрізі діяльності з розподілу електричної енергії.

3.8. У додатку 3 «Розшифрування окремих рядків форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (річна)» відображається розшифрування окремих витрат, а саме таких витрат: «паливно-мастильні матеріали» та «витрати на електроенергію для господарчих потреб» у розрізі діяльності з розподілу електричної енергії. Додаток 3 заповнюється за підсумками звітного року та подається до НКРЕКП до 01 березня року, наступного за звітним.

3.9. У додатку 4 «Фактична структура чисельності персоналу» зазначається середня кількість працівників ліцензіата (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами), задіяних у діяльності з розподілу електричної енергії, за відповідний період. У рядках 005-085 зазначаються дані, що стосуються виробничого персоналу, тобто працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з виробничими процесами та на яких покладено виробничі функції. У рядках 090-150 зазначаються дані щодо адміністративного персоналу та працівників, на яких покладено адміністративні функції.

3.10. У додатку 5 «Розшифрування операційних контрольованих та операційних неконтрольованих витрат форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)» відображається розшифрування операційних контрольованих та операційних неконтрольованих витрат у розрізі діяльності з розподілу електричної енергії.

3.11. У додатку 6 «Інформація про обсяги, вартість розподілу та витрат електричної енергії в розподільчих мережах» зазначається інформація щодо обсягу розподіленої електричної енергії мережами оператора системи розподілу та обсягів фактичних технологічних витрат електричної енергії на її розподіл помісячно, за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку року.

3.12. У додатку 7 «Розшифрування фактичних показників інших видів діяльності» зазначається загальна сума доходів та загальна сума витрат ліцензіата в розрізі кожного виду іншої діяльності ліцензіата.

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року виявлено недостовірність звітних даних, то виправити їх можливо один раз протягом десяти календарних днів після закінчення затвердженого терміну подання звітності, проте у разі виявлення недостовірності інформації після закінчення терміну виправлення звіту звітність можна відкоригувати при наданні звіту в наступному звітному періоді (за I, II та III квартали звітного року). У разі виявлення недостовірної інформації в наданій річній звітності звітність можна виправити одноразово, протягом десяти календарних днів після закінчення затвердженого терміну подання звітності, проте у разі виявлення недостовірності даних у наданій інформації річного звіту після періоду виправлення звіт можна виправити після проведення планової або позапланової перевірки (згідно з інформацією, зафіксованою в акті перевірки).

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом у повному обсязі з додатками, з відповідними примітками та поясненнями щодо причин їх виправлень, із зазначенням у звіті слова «виправлено».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю


Я. Зеленюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
від 28 лютого 2019 року № 282

ЗВІТ
про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності
(Форма № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна))ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
28.02.2019  № 282

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та/або виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках (далі - ліцензіати). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі - форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та її територіальних органів.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про альтернативні джерела енергії», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії.

1.3. За результатами моніторингу звітності НКРЕКП відповідно до діючих нормативно-правових актів може прийняти рішення щодо зміни державної регульованої ціни на електричну енергію, зміни величини інвестиційної складової, що врахована в державній регульованій ціні на електричну енергію, зміни тарифів на виробництво теплової енергії та їх структури чи схвалення змін до інвестиційної програми для ліцензіата (виробника), у тому числі інвестиційної програми для ліцензіата (виробника), який здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі(-ях), та щодо якого Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про тимчасову підтримку для проведення реконструкції та/або модернізації визначеної(-их) теплоелектроцентралі(-ей) таким ліцензіатом (виробником).

2. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є квартал.

2.2. Форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом. Датою подання форми звітності вважається день фактичної її реєстрації в Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання її поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує ліцензіата. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим робочий день.

2.3. Форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: zvit4v@nerc.gov.ua та nerc6eev@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

2.4. Форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) підписується керівником (власником) та головним бухгалтером ліцензіата. У формі звітності зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону (із зазначенням коду міжміського зв’язку), факс та електронна пошта.

2.5. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах звітного періоду.

2.6. Клітинки, у яких зазначений символ «X», не заповнюються.

2.7 Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна).

2.8. Ліцензіат подає звітність за встановленою формою. Не допускається внесення змін ліцензіатом до шаблону форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна).

2.9. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності. У формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) показники наводяться таким чином:

вартісні показники - у тис. грн (два знаки після коми);

корисний відпуск електричної (теплової) енергії - у млн кВт·год, тис. Гкал (три знаки після коми).

2.10. Усі показники форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

2.11. Звітні дані у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) наводяться без урахування податку на додану вартість.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)

3.1. Звіт складається з двох розділів: I «Загальна інформація» та II «Довідкова інформація». Показники розділів зазначаються в розрізі видів діяльності «Виробництво електричної енергії» (графи 1 та 2), «Виробництво теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» (графи 3 та 4), «Діяльність, пов’язана з ліцензованою, крім виробництва електричної та теплової енергії (фактично)» (графа 5), «Інша діяльність (фактично)» (графа 6) та в цілому за всіма видами господарської діяльності - «Усього (фактично)» (графа 7). Розділи I та II заповнюють усі ліцензіати. Якщо в ліцензіата деякі витрати не плануються або не розподіляються за видами діяльності, відповідні клітинки не заповнюються.

3.2. У графах 1-6 зазначаються відповідні показники в розрізі видів господарської діяльності ліцензіата, у графі 7 - показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата в цілому, а саме:

1) у графі 1 «ураховано в діючих тарифах (цінах)» зазначаються показники ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії, які були враховані при встановленні тарифів (цін) чи передбачені встановленою НКРЕКП структурою тарифів (у разі її встановлення), що діяли у звітному періоді, розраховані як середньозважені величини в залежності від терміну дії кожного(-ї) з тарифів (цін) упродовж звітного періоду;

2) у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

3) у графі 3 «ураховано в діючих тарифах (цінах)» зазначаються показники ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії, які передбачені встановленою НКРЕКП структурою тарифів (цін), що діяли у звітному періоді, розраховані як середньозважені величини в залежності від терміну дії кожного(-ї) з тарифів (цін) упродовж звітного періоду;

4) у графі 4 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

5) у графі 5 «Діяльність, пов’язана з ліцензованою, крім виробництва електричної та теплової енергії (фактично)» зазначаються фактичні дані звітного періоду, що стосуються іншої ліцензованої діяльності, крім виробництва електричної та/або теплової енергії;

6) у графі 6 «Інша діяльність (фактично)» зазначаються фактичні дані, що стосуються витрат (доходів) іншої неліцензованої діяльності ліцензіата;

7) у графі 7 «Усього (фактично)» узагальнюються показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата.

3.3. У розділі I «Загальна інформація» (рядки 005-270) зазначається інформація щодо виробничої собівартості продукції (послуг), адміністративних витрат, витрат операційної діяльності, доходу, фінансових результатів від операційної діяльності, а також розподіл прибутку, інші операційні витрати, фінансові витрати за звітний квартал у розрізі діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії та інших видів діяльності, а саме:

1) у рядку 005 «Виробнича собівартість продукції (послуг), усього, у т.ч.:» зазначається сума значень рядків 010-050, яка включає всю суму витрат виробничої собівартості;

2) у рядку 010 «виробничі послуги (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються витрати на послуги виробничого характеру, зокрема вартість послуг сторонніх організацій з ремонту будівель, споруд, вартість транспортних послуг, оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тощо;

3) у рядку 015 «сировина і допоміжні матеріали» зазначається вартість матеріалів і комплектуючих виробів та запасних частин, що використовуються у процесі виробництва електричної та/або теплової енергії для забезпечення технологічного процесу або які витрачаються на господарські потреби;

4) у рядку 020 «паливо» зазначаються витрати на придбання палива та його транспортування для виробництва електричної та/або теплової енергії;

5) у рядку 025 «придбана електрична енергія (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються витрати на придбання електричної енергії для забезпечення технологічного процесу відповідного виду господарської діяльності (без урахування витрат на придбання електричної енергії в інших учасників ринку електричної енергії для врегулювання небалансів електричної енергії);

6) у рядку 030 «витрати на оплату праці» зазначаються витрати на заробітну плату та інші виплати працівникам, які безпосередньо залучені до процесу виробництва електричної та/або теплової енергії;

7) у рядку 035 «відрахування на соціальні заходи» зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що нарахований на суми витрат на оплату праці виробничого персоналу (рядок 030);

8) у рядку 040 «амортизація» зазначаються суми нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;

9) у рядку 045 «інші витрати (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються загальнодержавні та місцеві податки, збори, оплата послуг сторонніх організацій за охорону, витрати на охорону праці та інші витрати;

10) у рядку 050 «у т.ч.: внески на регулювання» зазначаються витрати, пов’язані зі сплатою внесків на регулювання діяльності НКРЕКП;

11) у рядку 055 «Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:» зазначається сума значень рядків 060-080, яка включає всю суму адміністративних витрат;

12) у рядку 060 «матеріальні витрати» зазначається сума матеріальних витрат загальногосподарського призначення, а саме: вартість матеріалів, запасних частин, будівельних матеріалів на утримання і експлуатацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, витрати на утримання і експлуатацію автотранспорту та інші витрати загальногосподарського призначення;

13) у рядку 065 «витрати на оплату праці» зазначаються витрати на заробітну плату та інші виплати загальногосподарському персоналу, що відносяться до адміністративних витрат;

14) у рядку 070 «відрахування на соціальні заходи» зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування загальногосподарського персоналу;

15) у рядку 075 «амортизація» зазначається сума нарахованої амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

16) у рядку 080 «інші витрати (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються всі інші витрати загальногосподарського призначення;

17) у рядку 085 «Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:» зазначаються всі інші витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не увійшли до складу виробничої собівартості та адміністративних витрат;

18) у рядку 090 «на соціальний розвиток» зазначаються витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються ліцензіатом самостійно для обслуговування працівників, що перебувають з ліцензіатом у трудових відносинах, кошти, що відраховуються професійним спілкам, та інші витрати, пов’язані із витратами на соціальний розвиток;

19) у рядку 095 «на дослідження і розробку» зазначаються витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи;

20) у рядку 100 «інші витрати (розшифрувати в додатку 1)» зазначається відшкодування витрат Пенсійного фонду України за виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, виплати на оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності тощо;

21) у рядку 105 «Усього операційних витрат, у т.ч.:» зазначається сума витрат операційної діяльності, які далі наводяться в розрізі елементів за рядками: 110 «матеріальні витрати», 115 «витрати на оплату праці», 120 «відрахування на соціальні заходи», 125 «амортизація» та 130 «інші операційні витрати»;

22) у рядку 110 «матеріальні витрати» зазначаються сукупні витрати на всі матеріальні ресурси, які використовуються для господарської діяльності ліцензіата;

23) у рядку 115 «витрати на оплату праці» зазначаються сукупні витрати на заробітну плату та інші виплати всьому персоналу ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності;

24) у рядку 120 «відрахування на соціальні заходи» зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування всього персоналу ліцензіата з розподілом за видами діяльності;

25) у рядку 125 «амортизація» зазначаються сукупні витрати на амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності;

26) у рядку 130 «інші операційні витрати» зазначаються всі інші витрати, які пов’язані з операційною діяльністю ліцензіата;

27) у рядку 135 «Придбана електрична енергія для врегулювання небалансів електричної енергії (розшифрувати в додатку 2)» зазначаються витрати на придбання електричної енергії в інших учасників ринку електричної енергії для врегулювання небалансів електричної енергії;

28) у рядку 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії» зазначаються фінансові витрати, які включені до розрахунку тарифів (цін) на відпуск електричної енергії та/або виробництво теплової енергії за кредитними договорами (чи іншими запозиченнями), умови яких узгоджені з НКРЕКП;

29) у рядку 145 «Усього витрат (включаючи придбану електричну енергію для врегулювання небалансів та фінансові витрати)» зазначається сума всіх операційних витрат на виробництво електричної та/або теплової енергії, включаючи придбану електричну енергію для врегулювання небалансів електричної енергії та фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії;

30) у рядку 150 «Прибуток» зазначається планований прибуток, що включений до розрахунку тарифів (цін) на виробництво електричної та/або теплової енергії. Дані рядка 150 дорівнюють сумі даних рядків 155 «Податок на прибуток» та 165 «Нерозподілений прибуток, у т.ч.:»;

31) у рядку 155 «Податок на прибуток» зазначається сума нарахованого податку на прибуток;

32) у рядку 160 «відсоток податку на прибуток» зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток відповідно до положень Податкового кодексу України;

33) рядок 165 «Нерозподілений прибуток, у т.ч.:» заповнюється автоматично та є сумою рядків 170 «дивіденди», 180 «резервний капітал», 185 «інше використання прибутку»;

34) у рядку 170 «дивіденди» зазначається сума нарахованих коштів на виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку;

35) рядок 175 «відсоток дивідендів» заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 170 до рядка 165;

36) у рядку 180 «резервний капітал» зазначається сума резерву, створеного за рахунок нерозподіленого прибутку;

37) у рядку 185 «інше використання прибутку» зазначається інформація про інше використання прибутку;

38) рядок 190 «Товарна продукція» є сумою рядків 005 «Виробнича собівартість продукції (послуг), усього, у т.ч.:», 055 «Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:», 085 «Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:», 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії» та 150 «Прибуток»;

39) у рядку 195 «Фінансові витрати» зазначаються сукупні витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами, позиками та інші фінансові витрати (у тому числі, що пов’язані з виробництвом електричної енергії та теплової енергії);

40) у рядку 200 «Інші витрати (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій, втрати від безоплатної передачі необоротних активів, втрати від неопераційних курсових різниць, сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій, витрати на ліквідацію необоротних активів, інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

41) у рядку 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного виду діяльності;

42) у рядку 210 «Інші операційні доходи (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються суми інших доходів від операційної діяльності ліцензіата, зокрема доходи від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, реалізації оборотних активів, відшкодування раніше списаних активів, штрафи, пені, неустойки тощо, з розподілом за видами господарської діяльності;

43) у рядку 215 «Фінансові результати від операційної діяльності» зазначається фінансовий результат від операційної діяльності за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата, що визначається як арифметична різниця між сумою даних у рядках 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» і 210 «Інші операційні доходи (розшифрувати в додатку 1)» та даних у рядку 145 «Усього витрат (включаючи придбану електричну енергію для врегулювання небалансів та фінансові витрати)»;

44) у рядку 220 «Доходи від участі в капіталі» зазначається дохід від фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі;

45) у рядку 225 «Інші фінансові доходи (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності;

46) у рядку 230 «Інші доходи (розшифрувати в додатку 1)» зазначаються доходи від реалізації фінансових інвестицій та необоротних активів, неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

47) у рядку 235 «Втрати від участі в капіталі» зазначаються збитки, спричинені інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства;

48) у рядку 240 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування» зазначається фінансовий результат до оподаткування за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за її видами у відповідних графах, що визначається як арифметична різниця між сумою даних рядків 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», 210 «Інші операційні доходи (розшифрувати в додатку 1)», 220 «Доходи від участі в капіталі», 225 «Інші фінансові доходи (розшифрувати в додатку 1)», 230 «Інші доходи» (розшифрувати в додатку 1) та даних рядків 145 «Усього витрат (включаючи придбану електричну енергію для врегулювання небалансів та фінансові витрати)», 195 «Фінансові витрати» (за вирахуванням рядка 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії»), 200 «Інші витрати (розшифрувати в додатку 1)», 235 «Втрати від участі в капіталі»;

49) у рядку 245 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» зазначається загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу;

50) у рядку 250 «Прибуток/збиток (+/-)» зазначається чистий фінансовий результат, що визначається шляхом вирахування даних рядка 245 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» з даних рядка 240 «Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування»;

51) у рядку 255 «Витрати з чистого прибутку, у т.ч.:» зазначаються витрати на виплату дивідендів, формування резервного фонду та інші витрати з прибутку. Дані рядка 255 дорівнюють сумі даних рядків 260 «виплата дивідендів», 265 «формування резервного фонду» та 270 «інші витрати з прибутку».

3.4. У розділі II «Довідкова інформація» зазначається довідкова інформація щодо корисного відпуску, середньооблікової кількості штатних працівників, собівартості виробництва теплової енергії по кожній категорії (для різних груп споживачів), вартості активів та амортизації за податковим обліком, а саме:

1) у рядку 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» зазначається планований та фактичний обсяг відпущеної електричної та/або теплової енергії в мережу;

2) рядок 280 «Собівартість середня» заповнюється автоматично та розраховується як співвідношення рядка 145 «Усього витрат (включаючи придбану електричну енергію для врегулювання небалансів та фінансові витрати)» до рядка 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;

3) у рядках 285-305 зазначається планована та фактична собівартість виробництва теплової енергії по кожній категорії (для різних груп споживачів). Рядки 285-305 заповнюють лише ліцензіати з виробництва теплової енергії;

4) рядок 310 «Паливна складова, у т.ч.:» заповнюється автоматично та розраховується як співвідношення рядка 020 «паливо» до рядка 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;

5) у рядках 315-335 зазначаються плановані та фактичні дані щодо паливної складової при виробництві теплової енергії по кожній категорії (для різних груп споживачів). Рядки 315-335 заповнюють лише ліцензіати з виробництва теплової енергії;

6) рядок 340 «Умовно-постійні витрати, у т.ч.:» заповнюється автоматично та розраховується як співвідношення різниці рядків 145 «Усього витрат (включаючи придбану електричну енергію для врегулювання небалансів та фінансові витрати)» та 020 «паливо» до рядка 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;

7) у рядках 345-365 зазначаються умовно-постійні витрати при виробництві теплової енергії по кожній категорії (для різних груп споживачів). Рядки 345-365 заповнюють лише ліцензіати з виробництва теплової енергії;

8) рядок 370 «Прибуток від відпуску енергії, у т.ч.:» заповнюється автоматично та розраховується як співвідношення рядка 150 «Прибуток» до рядка 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;

9) у рядках 375-395 зазначається прибуток від відпуску теплової енергії в мережу по кожній категорії (для різних груп споживачів). Рядки 375-395 заповнюють лише ліцензіати з виробництва теплової енергії;

10) рядок 400 «Рентабельність» заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 150 «Прибуток» до рядка 145 «Усього витрат (включаючи придбану електричну енергію для врегулювання небалансів та фінансові витрати)»;

11) у рядку 405 «Питомі витрати умовного палива на виробництво» зазначаються середньозважені значення питомих витрат умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії в розрізі видів ліцензованої діяльності;

12) у рядку 410 «Витрати на ремонт і поліпшення (розшифрувати в додатку 5), у т.ч.:» зазначаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (відповідно до кошторисів витрат);

13) у рядку 415 «підрядним способом» зазначаються сукупні витрати на ремонт підрядним способом для потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами діяльності;

14) у рядку 420 «господарським способом» зазначаються сукупні витрати на ремонт господарським способом для потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами діяльності;

15) у рядку 425 «витрати на виконання заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації ТЕЦ (у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку)» зазначаються витрати, які були направлені на виконання заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації ТЕЦ (у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку);

16) у рядку 430 «Середньоблікова кількість штатних працівників» середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору;

17) у рядку 435 «Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками» зазначаються дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці;

18) у рядку 440 «Середньомісячна заробітна плата працівників» зазначається середньомісячна заробітна плата працівників у розрізі кожного виду діяльності ліцензіата. Дані рядка 440 розраховуються автоматично та визначаються як відношення рядка 115 «витрати на оплату праці» до рядка 430 «Середньооблікова кількість штатних працівників» з подальшим діленням на відповідну кількість місяців звітного періоду;

19) рядок 445 «Відсоток заробітної плати адміністративного персоналу» заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 065 «витрати на оплату праці» до рядка 115 «витрати на оплату праці»;

20) у рядку 450 «Витрати на сплату податків та зборів» зазначається загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів;

21) у рядку 455 «Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на початок звітного періоду за бухгалтерським обліком» зазначається залишкова вартість активів за бухгалтерським обліком на початок звітного періоду;

22) у рядку 460 «Залишкова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на кінець звітного періоду за бухгалтерським обліком» зазначається залишкова вартість активів за бухгалтерським обліком на кінець звітного періоду;

23) у рядку 465 «Вартість активів (капіталу)» зазначається загальна вартість активів (капіталу) ліцензіата;

24) у рядку 470 «Балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на початок звітного (податкового) періоду» зазначається балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до вимог Податкового кодексу України на початок звітного періоду;

25) у рядку 475 «Балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів) на кінець звітного (податкового) періоду» зазначається балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до вимог Податкового кодексу України на кінець звітного періоду;

26) у рядку 480 «Амортизація (за податковим обліком)» зазначається амортизація, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України;

27) у рядку 485 «Податок на прибуток (за податковим обліком)» зазначається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України.

3.5. У додатку 1 «Розшифрування окремих рядків форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)» відображаються розшифрування окремих показників витрат та доходів у розрізі ліцензованої діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії.

3.6. У додатку 2 «Інформація щодо придбаної електричної енергії» зазначається розшифрування рядка 025 «придбана електрична енергія (розшифрувати в додатку 2)» та рядка 135 «Придбана електрична енергія, усього, у т.ч.:».

3.7. У додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» зазначається інформація щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії. Додаток 3 подається до НКРЕКП та її територіального органу окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді щоквартально в терміни, зазначені в пункті 2.2 глави 2 цієї Інструкції.

3.8. У додатку 4 «Розшифрування фактичних показників інших видів діяльності» зазначаються загальна сума доходів та загальна сума витрат ліцензіата у розрізі кожного виду діяльності ліцензіата.

3.9. У додатку 5 «Інформація про фактичне виконання заходів ремонтних робіт та заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації ТЕЦ (у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку)» зазначається інформація щодо фактичного виконання заходів ремонтних робіт та заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації ТЕЦ (у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку).

4. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року виявлено недостовірність звітних даних, то виправити їх можливо один раз протягом десяти календарних днів після закінчення затвердженого терміну подання звітності, проте у разі виявлення недостовірності інформації після закінчення терміну виправлення звіту звітність можна відкоригувати при наданні звіту в наступному звітному періоді (за I, II та III квартали звітного року). У разі виявлення недостовірної інформації в наданій річній звітності звітність можна виправити одноразово, протягом десяти календарних днів після закінчення затвердженого терміну подання звітності, проте у разі виявлення недостовірності даних у наданій інформації річного звіту після періоду виправлення звіт можна виправити після проведення планової або позапланової перевірки (згідно з інформацією, зафіксованою в акті перевірки).

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом у повному обсязі з додатками, з відповідними примітками та поясненнями щодо причин їх виправлень, із зазначенням у звіті слова «виправлено».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю


Я. Зеленюквгору