Документ v0266874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.03.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.03.2017  № 266

Про затвердження Змін до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
10.03.2017  № 266

ЗМІНИ
до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

1. В абзаці шостому пункту 5 розділу І після слів та знаку «витрат на оплату праці,» доповнити словами та знаком «планової амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо задіяних при здійсненні діяльності з розподілу природного газу,».

2. Розділ II доповнити новими пунктами такого змісту:

«6. На перехідний період тарифи на послуги розподілу природного газу для побутових (Tрозппобут) та непобутових (Трозпнепобут) споживачів суб’єкта господарювання з розподілу природного газу за одиницю приєднаної потужності розраховується за формулами

(6)

(7)

де

ТВпобут

-

планована річна тарифна виручка суб’єкта господарювання з розподілу природного газу на планований період від побутових споживачів, тис. грн, яка розраховується за формулою

(8)

де

-

коефіцієнт розподілу тарифної виручки суб’єкта господарювання з розподілу природного газу для побутових споживачів, визначений відповідно до пункту 7 цього розділу;


ТВнепобут

-

планована річна тарифна виручка суб’єкта господарювання з розподілу природного газу на планований період від непобутових споживачів, тис. грн, яка розраховується за формулою

(9)

де

-

сумарна планована річна приєднана потужність розподілу природного газу побутових споживачів ліцензіата (1000 м-3 на рік), яка визначається за формулою

(10)

де

-

приєднана потужність і-го об’єкта побутового споживача на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ, визначена відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу (м-3 на годину);


-

сумарна планована річна приєднана потужність розподілу природного газу непобутових споживачів ліцензіата (1000 м-3 на рік), яка визначається за формулою

(11)

де

-

приєднана потужність і-го об’єкта непобутового споживача на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ, визначена відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу (м-3 на годину).

7. Перехідний період, протягом якого здійснюватиметься розрахунок тарифів на послуги розподілу природного газу окремо для побутових та непобутових споживачів, триває три роки, починаючи з дати набуття чинності тарифів на послуги розподілу природного газу.

Протягом перехідного періоду при розрахунку тарифів до планованої тарифної виручки застосовується коефіцієнт розподілу тарифної виручки для побутових споживачів (КТВпобут) суб’єкта господарювання з розподілу природного газу, який визначається відповідно до питомої ваги фактичних обсягів транспортування природного газу розподільними трубопроводами для побутових (λпобут) та непобутових споживачів за 2016 рік.

Розподіл тарифної виручки (λ) на перший рік перехідного періоду визначається за такими формулами:

(12)

(13)

де

-

питома вага обсягів розподілу природного газу для побутових споживачів суб’єкта господарювання з розподілу природного газу;


-

питома вага обсягів розподілу природного газу для побутових споживачів у середньому по Україні.

8. Протягом перехідного періоду щорічне коригування розрахункового коефіцієнту розподілу тарифної виручки для побутових споживачів з метою забезпечення переходу до встановлення однакових рівнів тарифів для побутових та непобутових споживачів суб’єкта господарювання з розподілу природного газу, розраховується за формулою

(14)

де

-

коефіцієнт розподілу тарифної виручки суб’єкта господарювання з розподілу природного газу для побутових споживачів відповідного року (t) перехідного періоду;


t = 0

-

перший рік з дати набуття чинності тарифів на послуги розподілу природного газу,


t = 1

-

другий рік з дати набуття чинності тарифів на послуги розподілу природного газу,


t = 2

-

третій рік з дати набуття чинності тарифів на послуги розподілу природного газу.».

3. Розділ V доповнити новим пунктом такого змісту:

«6. Суб’єкт господарювання з розподілу природного газу може використовувати кошти, передбачені структурою тарифу на фінансування витрат, пов’язаних із закупівлею обсягів природного газу на ВТВ, для фінансування послуг балансування, що надаються Оператором газотранспортної системи відповідно до розділу IX Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497, в обсягах, що не перевищують обсяг природного газу на ВТВ, врахований при розрахунку тарифу.».

4. Після розділу V доповнити новим розділом VI такого змісту:

«VI. Порядок визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на послуги розподілу природного газу

1. Витрати на оплату праці (далі - ВОП) - сукупність елементу «витрати на оплату праці» в повній собівартості структури тарифу (у прямих загальновиробничих витратах виробничої собівартості, адміністративних витратах і витратах на збут), що визначається відповідно до Закону України «Про оплату праці», у складі основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2. Визначення витрат на оплату праці здійснюється з урахуванням приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника ліцензіата, що здійснює діяльність на відповідній території адміністративної одиниці (далі - територія діяльності), до таких рівнів:

для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості, менший, ніж рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, - до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України;

для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості, більший, ніж рівень середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, - до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності цього ліцензіата.

3. Визначення річних витрат на оплату праці для відповідного ліцензіата здійснюється за формулою

(15)

де

ВОП

-

річні витрати на оплату праці ліцензіата, що приймається до розрахунку тарифу;


-

тарифна середня заробітна плата в розрахунку на одного працівника ліцензіата, врахована на дату встановлення відповідного тарифу та обрахована, виходячи з витрат на оплату праці та тарифної чисельності працівників, зайнятих ліцензованою діяльністю, на дату їх встановлення (далі - тарифна середня заробітна плата);


ТЧП

-

тарифна чисельність працівників ліцензіата, врахована на дату встановлення відповідного тарифу (далі - тарифна чисельність працівників);


К

-

коефіцієнт зростання ВОП для ліцензіата (у відносних одиницях), що передбачає приведення середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника ліцензіата до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості (у відносних одиницях), що визначається таким чином:

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

де

-

середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із січня по жовтень року, що передує року, на який визначаються ВОП;


-

середня заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, наростаючим підсумком за звітними даними періоду із січня по жовтень року, що передує року, на який визначаються ВОП;


ІЗП

-

прогнозований річний індекс зростання номінальної заробітної плати (у відносних одиницях), який визначається таким чином:

(21)

де

ІСЦ

-

індекс споживчих цін у середньому до попереднього року відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики, у відсотках;


ІРЗП

-

індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати працівників, скоригований на індекс споживчих цін (індекс зростання реальної середньомісячної заробітної плати), відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики, у відсотках до попереднього року;


β

-

коефіцієнт, що застосовується НКРЕКП в однаковому розмірі для ліцензіатів у сфері розподілу природного газу на визначений період з метою обмеження зростання витрат на оплату праці з урахуванням стану економіки держави в умовах фінансово-економічної кризи (0 < β 1).

4. Коефіцієнт К визначається на підставі даних форм звітності, затверджених для відповідних ліцензіатів, та звітних даних Державної служби статистики України.

5. Значення коефіцієнта К для працівників ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність на території населених пунктів, яким надано статус гірських, визначається з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах».

6. Розрахункові показники для визначення ВОП наводяться таким чином:

грошові показники щодо витрат на оплату праці - у тис. грн у цілих числах;

грошові показники щодо середньої заробітної плати - у грн у цілих числах;

індекси та коефіцієнти округлюються до двох знаків після коми.

7. Підставами для перегляду НКРЕКП витрат на оплату праці у структурі тарифу є:

відсутність перегляду витрат на оплату праці під час щорічного перегляду тарифів ліцензіатів;

застосування коефіцієнта для обмеження зростання витрат на оплату праці (β < 1) під час щорічного перегляду витрат на оплату праці.».

У зв’язку з цим розділ VI вважати розділом VII.

5. Пункт 1 розділу VIІ викласти в такій редакції:

«1. До складу тарифу на послуги розподілу природного газу включаються податки, збори та платежі, передбачені Податковим кодексом України.».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору