Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2009 року N 30
Центрвиборчком; Постанова, Форма типового документа, Договір від 05.11.2009258
Документ v0258359-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2010, підстава - v0516359-10

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
05.11.2009 N 258
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 516 ( v0516359-10 ) від 05.11.2010 }
Про внесення змін до постанови Центральної виборчої
комісії від 26 травня 2009 року N 30

Керуючись статтями 12, 13, пунктом 8 статті 17 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від
26 травня 2009 року N 30 ( v0030359-09 ) "Про Порядок надання
електронної копії бази даних Державного реєстру виборців
представнику політичної партії для здійснення політичною партією
публічного контролю ведення Державного реєстру виборців" такі
зміни:
1) пункт 1 постанови ( v0030359-09 ) доповнити абзацом шостим
такого змісту:
"форму типового договору про передачу в безоплатне тимчасове
користування носія ключової інформації (додаток 5)";
2) доповнити постанову ( v0030359-09 ) додатком 5, що
додається;
3) у Порядку надання електронної копії бази даних Державного
реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення
політичною партією публічного контролю ведення Державного реєстру
виборців:
у пункті 2.4 слово "представником" замінити на слово
"представнику";
пункт 3.3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Передача носія ключової інформації здійснюється за договором
відповідно до Положення про порядок розроблення, виробництва та
експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної
інформації та відкритої інформації з використанням електронного
цифрового підпису, затвердженого наказом Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від
20 липня 2007 року N 141 ( z0862-07 )";
у пункті 4.3 слова "програми установки спеціалізованого
програмного забезпечення для перегляду копій баз даних Реєстру,
інструктивних матеріалів" замінити словами "оптичного носія з
програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для
перегляду копій баз даних Реєстру та інструктивними матеріалами".
2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України та Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 травня 2009 року N 30
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про передачу в безоплатне тимчасове
користування носія ключової інформації

м. Київ "___" _____________ 20__ року
Центральна виборча комісія як розпорядник Державного реєстру
виборців (далі - Позичкодавець), в особі Голови Центральної
виборчої комісії ________________________________________________,
який діє на підставі Закону України "Про Центральну виборчу
комісію", з однієї сторони, і ____________________________________ __________________________________________________________________
(назва політичної партії)
_____________________________________________ (далі - Користувач),
в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
яка (який) діє на підставі _______________________________________
(рішення, довіреність тощо)
_________________________________________________________________,
з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона),
уклали цей договір (далі - Договір) про нижченаведене.
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором Позичкодавець для досягнення мети,
зазначеної в пункті 1.2 Договору, передає Користувачу в безоплатне
тимчасове користування протягом визначеного Договором строку носій
ключової інформації (далі - НКІ) ________________________________,
вартість якого становить ________________________________________.
1.2. НКІ за Договором передається з метою використання
електронної копії бази даних Державного реєстру виборців.
1.3. Позичкодавець гарантує якість переданого НКІ протягом
строку дії Договору.
1.4. Ризик втрати, знищення або пошкодження НКІ з моменту
його передачі несе Користувач.
1.5. Позичкодавець у будь-якому випадку не відшкодовує
здійснені Користувачем видатки на збереження та підтримання в
належному стані переданого НКІ.
2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Користувач має право:
1) користуватися НКІ відповідно до Договору та за його
призначенням;
2) у разі виявлення Користувачем недоліків НКІ, які не могли
бути встановлені під час прийняття НКІ та які перешкоджають
використовувати його, або у разі виходу з ладу НКІ протягом строку
дії Договору передати НКІ Позичкодавцю в упаковці, яка повинна
забезпечувати його схоронність, разом із наданою електронною
копією бази даних Державного реєстру виборців для подальшої заміни
на новий НКІ належної якості, про що складається акт
приймання-передачі.
2.2. Користувач зобов'язується:
1) використовувати НКІ виключно з метою, визначеною
пунктом 1.2 Договору;
2) дотримуватися вимог Інструкції щодо перегляду електронних
копій бази даних Державного реєстру виборців, затвердженої
розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 9 червня
2009 року N 26, згідно з пунктом 1 якої експлуатація НКІ
здійснюється з використанням автоматизованої системи класу 1
відповідно до НД ТЗІ 2.5-005-99 "Класифікація автоматизованих
систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної
інформації від несанкціонованого доступу", на якій впроваджено
комплексну систему захисту інформації з підтвердженою
відповідністю;
3) вживати всіх необхідних заходів для забезпечення
збереження НКІ, підтримання його в належному стані та нести
відповідні витрати;
4) повернути Позичкодавцю НКІ в строки, встановлені Законом
України "Про Державний реєстр виборців" для повернення електронної
копії бази даних Державного реєстру виборців, в належному стані.
2.3. Позичкодавець має право:
1) ініціювати внесення змін до Договору або його розірвання;
2) у разі повернення НКІ з істотними пошкодженнями або
недоліками вимагати від Користувача відшкодування його вартості;
3) у разі неповернення НКІ в строки, встановлені Законом
України "Про Державний реєстр виборців" для повернення електронної
копії бази даних Державного реєстру виборців, вимагати його
повернення.
2.4. Позичкодавець зобов'язується:
1) після підписання Договору передати в тимчасове
користування НКІ Користувачу в належному стані за актом
приймання-передачі;
2) у разі виявлення Користувачем недоліків, зазначених у
підпункті 2 пункту 2.1 Договору, замінити переданий НКІ на новий
належної якості, про що складається акт приймання-передачі.
3. Умови передачі та повернення НКІ
3.1. НКІ вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з
моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.
3.2. НКІ вважається повернутим Користувачем Позичкодавцю з
моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.
4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством
України.
4.2. Користувач несе відповідальність за схоронність НКІ з
моменту його прийняття і до моменту його повернення
Позичкодавцеві. У випадку втрати, знищення або пошкодження НКІ
Користувач повинен відшкодувати Позичкодавцеві його вартість,
зазначену в Договорі.
4.3. Усі спори, що виникають під час виконання Договору або у
зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У
разі недосягнення згоди спір підлягає вирішенню в судовому
порядку.
5. Дія Договору
5.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з
моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
5.2. Зміни до Договору вносяться лише за домовленістю Сторін
та оформляються додатковою угодою до Договору.
5.3. Зміни до Договору набирають чинності з моменту
підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору.
6. Інші умови
6.1. Одностороння відмова від виконання умов Договору не
допускається. Зміни умов або розірвання Договору здійснюються лише
за погодженням Сторін, крім випадків, передбачених пунктом 6.2
Договору.
6.2. Договір може бути розірвано Позичкодавцем в
односторонньому порядку в разі виявлення ним використання НКІ не
за призначенням або якщо таке використання не відповідає умовам
Договору.
7. Форс-мажор
7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке
невиконання пов'язано з діями обставин непереборної сили, які
Сторони не могли передбачити або запобігти (далі - форс-мажорні
обставини).
7.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин одна Сторона
зобов'язана письмово протягом трьох робочих днів поінформувати
іншу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають
виконанню Договору.
8. Прикінцеві положення
8.1. Додаткові угоди до Договору є його невід'ємними
частинами.
8.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням
умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються
законодавством України.
8.3. Договір складено у двох автентичних примірниках, кожен з
яких має однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
9. Реквізити Сторін
Користувач: Позичкодавець: _______________________________ Центральна виборча комісія _______________________________ пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, _______________________________ 01196 _______________________________ Реєстраційний рахунок _______________________________ N 35216024000016 _______________________________ у Держказначействі України
міста Києва, _______________________________ МФО 820172, _______________________________ код ЄДРПОУ 21661450. _______________________________
(підпис) Голова
Центральної виборчої комісії М.П. _________________________
(підпис)
М.П.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВАвгору