Документ v0257359-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.07.2004, підстава - v0279359-04

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А

N 257 від 15.09.99
м. Київ
vd990915 vn257
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 279 ( v0279359-04 ) від 29.07.2004 )
Про Методичні роз'яснення (рекомендації) щодо
практичного застосування положень постанов та
інших документів Центральної виборчої комісії
з питань фінансового та матеріально-технічного
забезпечення виборчих кампаній та всеукраїнського
референдуму в Україні

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 15, статті 17,
частини одинадцятої статті 18, статей 21, 34, 35 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), статей 11-13, 17, 36,
37 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 541/97-ВР ), статей 11, 26, 28, 30 та 32 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), статей 11-16
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР )
Центральна виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Методичні роз'яснення (рекомендації) щодо
практичного застосування положень постанов та інших документів
Центральної виборчої комісії з питань фінансового та
матеріально-технічного забезпечення виборчих кампаній та
всеукраїнського референдуму в Україні (додаються).
2. Методичні роз'яснення (рекомендації) надіслати
територіальним виборчим комісіям.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 15 вересня 1999 року N 257

МЕТОДИЧНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ)
щодо практичного застосування положень постанов
та інших документів Центральної виборчої комісії
з питань фінансового та матеріально-технічного
забезпечення виборчих кампаній та всеукраїнського
референдуму в Україні

I. Про порядок фінансового забезпечення виборів
Президента України, народних депутатів України,
всеукраїнського референдуму
Фінансове забезпечення виборчих кампаній по виборах
Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського
референдуму здійснюється органами Державного казначейства України
за рахунок коштів, передбачених на ці цілі у Державному бюджеті
України, відповідно до чинного законодавства України.
Головним розпорядником бюджетних коштів є Центральна виборча
комісія, а розпорядниками цих коштів на місцях - територіальні
(окружні) виборчі комісії, комісії з всеукраїнського референдуму
(далі - комісії), що є юридичними особами.
Центральна виборча комісія відкриває фінансування комісій на
підставі єдиного кошторису видатків територіальної (окружної)
комісії, комісії з всеукраїнського референдуму, що затверджується
Центральною виборчою комісією. Проекти єдиних кошторисів видатків
комісії розробляють згідно з затвердженими Центральною виборчою
комісією Середніми нормами видатків територіальної (окружної)
виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму і подають
їх на затвердження у десятиденний строк з дня прийняття рішень про
їх утворення. Середні норми видатків для потреб дільничних
виборчих комісій затверджуються також Центральною виборчою
комісією.
До кожної статті проектів кошторисів видатків, що подаються
на розгляд Центральної виборчої комісії, додаються відповідні
розрахунки. Центральна виборча комісія розглядає подані проекти у
триденний строк із дня надходження документів і затверджує
кошториси комісій.
При розподілі коштів на потреби дільничних виборчих комісій
комісії повинні враховувати кількість виборців на дільницях, місце
та умови розташування дільниць, забезпечення їх необхідним
обладнанням, у тому числі й обладнанням, що залишилося на
збереженні у відповідних радах з попередніх виборів.
Витрачання коштів територіальними (окружними) виборчими
комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму здійснюється
згідно з затвердженим Центральною виборчою комісією кошторисом
видатків відповідної комісії.
Порядок фінансового забезпечення виборів Президента України
31 жовтня 1999 року визначено спільним документом Центральної
виборчої комісії, Головного управління Державного казначейства
України та Правління Державного ощадного банку України. *
-------------------- * Опубліковані Центральною виборчою комісією у Збірнику
нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року, випуск третій, стор.23-26. --------------------
Цей Порядок визначає вичерпний перелік документів, що
подаються до територіальних органів Державного казначейства для
відкриття особової справи та реєстраційного рахунку, з якого
будуть здійснюватися всі розрахунки територіальної виборчої
комісії. При цьому слід мати на увазі, що лімітна довідка про
витрати із бюджету на 1999 рік за кодами функціональної
класифікації асигнувань надається Центральною виборчою комісією за
формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від
27 серпня 1999 року N 201 ( v0201359-99 ).
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених
кошторисом, здійснюється через територіальні органи Державного
казначейства України за безготівковим розрахунком на підставі
угод, які укладаються між комісією і підприємством, організацією,
установою (далі - юридичною особою), що надає послуги.
У разі коли за місцем розташування комісії немає відповідного
підприємства, організації чи установи, що можуть надавати ті чи
інші послуги, комісія укладає договір (трудову угоду) з фізичною
особою, яка може надавати необхідні послуги, виконувати певні
роботи. Це стосується транспортного, юридичного, господарського та
іншого обслуговування комісії, ведення бухгалтерського обліку та
звітності, виготовлення та установки кабін для голосування,
друкування списків виборців та іншої, пов'язаної з діяльністю
комісії, виборчої документації тощо.
Оплата праці та матеріальне стимулювання праці членів
територіальних і дільничних виборчих комісій здійснюється
відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) та постанов Кабінету Міністрів
України від 3 лютого 1998 року N 110 ( 110-98-п ) "Про умови
оплати праці членів окружних і дільничних виборчих комісій", від
7 червня 1999 року N 991 ( 991-99-п ) "Про оплату праці членів
територіальних і дільничних виборчих комісій по виборах Президента
України **, а також Порядку нарахування і виплати заробітної плати
та одноразової винагороди членам територіальних і дільничних
виборчих комісій по виборах Президента України, затвердженого
спільним наказом Міністерства фінансів України і Міністерства
праці та соціальної політики України ( z0664-99 ).
------------------------ ** Там же, стор. 21-22. ------------------------
Порядок використання виборчою комісією автотранспорту та
форма Типового договору на транспортне обслуговування виборчої
комісії затверджені постановою Центральної виборчої комісії від
15 липня 1999 року N 112 ( v0112359-99 ) "Про порядок використання
виборчою комісією автотранспорту та форму Типового договору на
транспортне обслуговування виборчої комісії". * --------------- * Опублікований Центральною виборчою комісією у Збірнику
нормативно-правових актів з питань організації та проведення
виборів Президента України 31 жовтня 1999 року, випуск третій,
стор. 70-74.
Для визначення вартості транспортного обслуговування та
обліку роботи орендованого транспорту застосовується подорожній
лист службового легкового автомобіля за формою, затвердженою
наказом Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998
року N 74 ( z0149-98 ) "Про затвердження типової форми первинного
обліку роботи службового легкового автомобіля та інструкції про
порядок її застосування".
Вартість транспортних послуг складається з оплати праці
водія, відшкодування амортизації транспортних засобів та вартості
паливно-мастильних матеріалів.
Оплата праці водія визначається відповідно до галузевої
угоди, укладеної між Державним департаментом автомобільного
транспорту України і профспілкою працівників автомобільного
транспорту та шляхового господарства України по галузі
"автомобільний транспорт" на 1999 рік, залежно від робочого класу
автомобіля, обсягу двигуна на підставі погодинної тарифної ставки:
------------------------------------------------------------------ Робочий клас | Обсяг двигуна (в л.) | Погодинна тарифна автомобіля | | ставка ------------------------------------------------------------------
Особливо малий і до 1,8 50,9
малий
Середній від 1,8 до 3,5 52,7
Великий від 3,5 54-6 ------------------------------------------------------------------
Крім того, в оплату праці водія включаються надбавка за
класність у відсотках до тарифної ставки (I клас - 25 відсотків,
II клас - 10 відсотків) та доплата за роботу в умовах
ненормованого робочого дня у розмірі 25 відсотків тарифної ставки.
Для розрахунку амортизаційних відрахувань береться денна
норма зносу, що визначається таким чином: середня ринкова вартість
автомобіля х 0,25 : 12 міс.: 30 днів.
Вартість паливно-мастильних матеріалів визначається
відповідно до наказу Державного департаменту автомобільного
транспорту Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. N 43
( v0043361-98 ) "Норми витрат палива і мастильних матеріалів на
автомобільному транспорті".
Порядок залучення до роботи у виборчих комісіях спеціалістів
і технічних працівників, оплати їх праці в період підготовки і
проведення виборів та форма Трудової угоди між виборчою комісією і
фізичною особою затверджені постановою Центральної виборчої
комісії від 15 липня 1999 року N 113 "Про Порядок залучення до
роботи у виборчій комісії спеціалістів і технічних працівників,
оплати їх праці в період підготовки і проведення виборів та форму
Трудової угоди". *
-------------------- * Опублікований Центральною виборчою комісією у Збірнику
нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року, випуск третій, стор. 75-78. --------------------
Слід мати на увазі, що загальна сума винагороди за
транспортне обслуговування приватним транспортом (оплата праці
водія, відшкодування водієві амортизації транспортних засобів) і
заробітна плата, що нараховується за виконані роботи за трудовою
угодою, оподатковуються внесками до Пенсійного фонду 1% - у разі
нарахування заробітної плати у розмірі до 150 грн. включно, 2% -
понад 150 грн. та внесками до фонду соціального страхування на
випадок безробіття (0,5%).
Прибутковий податок справляється відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"
від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ), а саме:
- для непрацюючих осіб, пенсіонерів, залучених до роботи на
період виборчої кампанії, прибутковий податок справляється за
шкалою, передбаченою статтею 7, з урахуванням пільг, передбачених
статтею 6 цього Декрету;
- для осіб, які надають послуги в період їх відпустки або за
сумісництвом, прибутковий податок справляється за ставкою 20%
згідно з пунктом 2 статті 7 та статті 12 Декрету.
На всю суму винагороди за транспортне обслуговування (фонд
оплати праці водія та амортизація транспортних засобів) і на
заробітну плату, що нараховуються за виконані роботи за трудовою
угодою, здійснюються обов'язкові нарахування внесків, передбачені
чинним законодавством, що відносяться до статті "Нарахування на
фонд оплати праці", а саме:
- до Пенсійного фонду - 32%
- до фонду соціального страхування - 4 %
(нарахування здійснюється у разі,
якщо строки виконання договору
(трудової угоди) перевищують 2
тижні
- до фонду соціального страхування - 1,5%
на випадок безробіття

РАЗОМ: 37,5% (33,5%) ------------------------------------------------------------------
II. Роз'яснення (рекомендації) щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності в
територіальних (окружних) виборчих комісіях,
комісіях з всеукраїнського референдуму
Бухгалтерський облік бюджетних коштів, асигнованих на
підготовку та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, та
складання бухгалтерської звітності здійснюються комісіями
відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 18 червня
1999 року N 97 ( v0097359-99 ) "Про Порядок обліку надходження та
витрат бюджетних коштів, що виділяються на підготовку і проведення
виборів, всеукраїнського референдуму, та звітності з цих питань
виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму, і про
форми фінансового звіту". *
------------------ * Опублікований Центральною виборчою комісією у Збірнику
нормативно-правових актів з питань організації та проведення
виборів Президента України 31 жовтня 1999 року, випуск третій,
стор. 27-43. ------------------
Для ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання
кошторису видатків комісій застосовується план рахунків,
передбачений Інструкцією з бухгалтерського обліку в установах і
організаціях, що перебувають на державному бюджеті, затвердженою
наказом Міністерства фінансів СРСР від 10 березня 1987 року N 61
( v0061400-87 ) (є чинною для бюджетних установ і організацій
України).
Бухгалтерський облік здійснюється за меморіально-ордерною
формою, яка грунтується на використанні принципу систематизації і
накопичування даних первинних документів безпосередньо в реєстрах
аналітичного та синтетичного обліку.
Записи в реєстрах проводяться за показниками, необхідними для
своєчасного прийняття управлінських рішень та здійснення контролю
фінансово-господарської діяльності комісії, а також для складання
періодичної бухгалтерської звітності.
Основними реєстрами за цією формою обліку є меморіальні
ордери.
Використовуються також реєстри аналітичного обліку:
відомості, таблиці, книги та картки.
Наприкінці місяця підсумкові дані із меморіальних ордерів
заносяться до Головної книги, яку використовують для узагальнення
даних меморіальних ордерів, взаємної перевірки записів за окремими
рахунками та складання звітності.
Перелік необхідних форм меморіальних ордерів наведено у
згаданій постанові Центральної виборчої комісії.
Звітність територіальних (окружних) виборчих комісій, комісій
з всеукраїнського референдуму складається відповідно до Інструкції
про складання установами та організаціями, які отримують бюджетні
кошти, місячної та квартальної звітності у 1999 році, затвердженої
наказом Головного управління Державного казначейства України від
18 березня 1999 року N 23 ( z0282-99 ), та вищезгаданої постанови
Комісії.
Загальний порядок організації бухгалтерського обліку в
територіальній (окружній) виборчій комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму здійснюється за такою схемою:
Прибутковий податок з нарахованих доходів працівників
справляється також відповідно до Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) (зі змінами та
доповненнями) "Про прибутковий податок з громадян". Відомості про
суми нарахованих доходів та утриманих податків працівників комісій
надсилаються до органу Державної податкової адміністрації України
за місцезнаходженням відповідної територіальної (окружної)
виборчої комісії за формою 8-ДР, затвердженою наказом Державної
податкової адміністрації України від 30 грудня 1997 року N 473
( z0026-98 ).
При нарахуванні будь-яких доходів працівникові комісії
обов'язково видається довідка про суми нарахованих доходів та
утриманих податків за формою N 3, затвердженою наказом Головної
Державної податкової інспекції України від 25 грудня 1995 року
N 97 ( z0485-95 ), яка необхідна для проведення перерахунків
прибуткового податку з сукупного доходу за рік.
При закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних
коштів, що виділяються на проведення виборчих кампаній, посадовим
особам виборчих комісій необхідно керуватися вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року N 694
( 694-97-п ).
Після завершення виборчої кампанії, всеукраїнського
референдуму фінансовий звіт подається до Центральної виборчої
комісії особисто головою та бухгалтером комісії у строки
відповідно до графіка, затвердженого Головою Центральної виборчої
комісії.
Після подання звіту до Центральної виборчої комісії вся
бухгалтерська документація, включаючи документи первинного обліку,
разом з виборчою документацією, передаються до державної архівної
установи за місцем знаходження комісії.
III. Рекомендації посадовим особам виборчих комісій,
комісій з всеукраїнського референдуму щодо
дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 року N 694 ( 694-97-п )
"Про організацію та проведення торгів, тендерів у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)" стосовно закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок
бюджетних коштів, що виділяються на проведення
виборчих кампаній, всеукраїнського референдуму

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року
N 694 ( 694-97-п ) "Про організацію та проведення торгів, тендерів
у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)" *
затверджено Положення про порядок організації та проведення торгів
(тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)
(додається). Відповідно до цього Положення підприємства, установи,
організації, що здійснюють закупівлю продукції за рахунок коштів
державного бюджету, зобов'язані проводити торги.
------------------- * Опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" від 02.10.97 р. -------------------
Застосування цього Положення є обов'язковим при закупівлях
товарів (робіт, послуг), якщо вартість таких закупівель дорівнює
або перевищує 10 тисяч гривень.
Закупівля продукції, що регулюється цим Положенням, при
очікуваній її вартості від 10 тисяч до 70 тисяч гривень має
проводитися шляхом застосування процедур запиту цінових пропозицій
(підпункт "в" пункту 22 вищезазначеного Положення). Для проведення
торгів виборчій комісії, комісії з всеукраїнського референдуму
необхідно прийняти відповідне рішення (постанову) про їх
проведення та створення конкурсної комісії, до складу якої входять
представники комісії у складі не менше трьох осіб.
Головою цієї комісії бажано призначати заступника голови або
секретаря виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму.
Після прийняття такої постанови конкурсна комісія подає запит
щодо цінових пропозицій не менш як трьом постачальникам
(підрядникам).
Відповідно до пункту 61-2 Положення кожному постачальнику
(підрядник), до якого звернуто запит, повідомляється про те, чи
включаються у вартість продукції витрати на транспортування,
страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових
платежів.
Кожний постачальник (підрядник) має право подати тільки одну
цінову пропозицію, яку не можна змінювати в подальшому (пункт 61-
3 Положення).
Пропозиція подається в запечатаних конвертах не пізніше
граничного терміну, встановленого комісією.
Рішення про укладення договору про закупівлю приймається на
користь постачальника, який запропонував найнижчу ціну (з
обов'язковим урахуванням технічних, якісних та інших характеристик
продукції, що задовольняють замовника).
Результати розгляду цінових пропозицій оформляються
протоколом з обгрунтуванням прийнятого рішення про укладення
договору (контракту) про закупівлю. Протокол повинен містити
стислу інформацію щодо процедури торгів згідно з пунктом 22
вищезазначеного Положення, підписується головою конкурсної
комісії.
Договори (контракти), укладені за наслідками проведення
процедури запиту цінових пропозицій, разом з відповідними
протоколами конкурсної комісії щодо обгрунтування прийнятих рішень
надаються при здійсненні розрахунків на запит органу Державного
казначейства України, де відкрито особову справу та реєстраційний
рахунок виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму.
IV. Питання матеріально-технічного забезпечення
діяльності комісій
Згідно з виборчим законодавством виборчі комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму, які є юридичними особами, а їх голови
- розпорядниками бюджетних коштів, що виділяються з Державного
бюджету України на проведення виборів, всеукраїнського
референдуму, вирішують у встановленому Центральною виборчою
комісією порядку питання:
розподілу коштів на потреби дільничних виборчих комісій
(дільничних комісій з референдуму);
здійснення контролю щодо забезпечення дільничних виборчих
комісій (дільничних комісій з референдуму) приміщеннями,
транспортом, засобами зв'язку;
матеріально-технічного забезпечення виборів та
всеукраїнського референдуму на відповідній території (у межах
своєї компетенції).
Нормативні вимоги до приміщень виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму, примірний перелік обладнання та
інвентаря, необхідного для забезпечення їх діяльності, примірний
перелік видів послуг, що можуть надаватися цим комісіям, визначено
постановою Центральної виборчої комісії від 8 липня 1999 року
N 107 ( v0107359-99 ) "Про Нормативні вимоги до приміщення
виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму, Примірний
перелік обладнання та інвентаря, необхідних для виборчої комісії,
комісії з всеукраїнського референдуму, та про Примірний перелік
видів послуг, що можуть надаватися цим комісіям за кошторисом
видатків на підготовку і проведення виборів, всеукраїнського
референдуму". *
------------------- * Опубліковано Центральною виборчою комісією у Збірнику
нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року, випуск третій, стор. 65-69. -------------------
Слід зауважити, що обладнання, відмічене у додатку 2 до цієї
постанови позначкою *, може надаватися виборчим комісіям (комісіям
з всеукраїнського референдуму) в користування з оплатою згідно з
затвердженими Центральною виборчою комісією кошторисами видатків
виборчої комісії, комісії з всеукраїнського референдуму. Інше
зазначене у цьому додатку обладнання та інвентаря, враховуючи
тимчасовий характер діяльності виборчих комісій (комісій з
всеукраїнського референдуму), надається їм відповідно до чинного
виборчого законодавства (наприклад, частини одинадцятої статті 18
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на
території яких вони утворені і діють.
V. Особисті виборчі фонди кандидатів у Президенти
України та порядок здійснення контролю за
використанням їх коштів

Постановами Центральної виборчої комісії від 24 червня 1999
року N 99 ( v0099359-99 ) та від 19 серпня 1999 року N 188
( v0188359-99 ) затверджено Порядок формування особистих виборчих
фондів кандидатів у Президенти України та здійснення контролю за
надходженням, достовірністю обліку і використанням їх коштів та
звітності про них. *
------------ * Там же, стор. 47-64. ------------
Цим документом визначено порядок відкриття і закриття
рахунків особистих виборчих фондів, приймання та перерахування
пожертвувань до виборчих фондів юридичних та фізичних осіб, облік
і використання їх коштів, звітність та контроль.
У ньому наведено вичерпний перелік заходів, безпосередньо
пов'язаних із проведенням передвиборної агітації, фінансове
забезпечення яких здійснюється виключно за рахунок коштів
особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України (пункт
12 Порядку).
Цей документ може бути особливо корисним для територіальних
виборчих комісій, які здійснюють в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі організацію використання
кандидатами у Президенти України засобів масової інформації для
проведення передвиборної агітації та її фінансування за рахунок
коштів державного бюджету при розгляді скарг суб'єктів виборчого
процесу на порушення виборчого Закону щодо фінансування та
проведення передвиборної агітації окремими кандидатами у
Президенти України. Ці територіальні виборчі комісії
територіальних виборчих округів N 1, N 11, N 19, N 25, N 42, N 64,
N 70, N 75, N 84, N 94, N 98, N 104, N 118, N 127, N 135, N 144, N
152, N 157, N 163, N 174, N 182, N 188, N 195, N 202, N 207, N
223, N 225 визначено постановою Центральної виборчої комісії від
1 вересня 1999 року N 227 ( v0227359-99 ).
VI. Контроль за використанням коштів, передбачених
Державним бюджетом України на проведення виборів,
всеукраїнського референдуму
Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) контроль за
використанням коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
проведення виборчих кампаній, покладено на Комісію і здійснюється
нею відповідно до встановленого порядку безпосередньо через органи
державного казначейства та державної контрольно-ревізійної служби.
Цей порядок встановлено постановою Центральної виборчої комісії
від 18 червня 1999 року N 98 ( v0098359-99 ) "Про Порядок
здійснення контролю за використанням коштів, що виділяються з
Державного бюджету України на фінансове забезпечення підготовки та
проведення виборів і всеукраїнського референдуму". *
--------------- * Опубліковано Центральною виборчою комісією у Збірнику
нормативно-правових актів з питань організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня 1999 року, випуск третій, стор. 44-46. ---------------
Відповідно до зазначеного Порядку з метою організації
контролю за використанням коштів, що виділяються з Державного
бюджету України на фінансове забезпечення підготовки та проведення
виборів і всеукраїнського референдуму, а також щоб запобігти
порушення посадовими особами виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму законодавства про бюджетну систему
України у тижневий строк після затвердження кошторисів витрат на
фінансове забезпечення виборів, всеукраїнського референдуму та
діяльності виборчих комісій, комісій із референдуму Центральна
виборча комісія повідомляє про це Головне контрольно-ревізійне
управління України (далі - ГоловКРУ України), Головне управління
Державного казначейства України та надає постанови Комісії з цих
питань, повідомляє адреси, телефони, прізвища посадових осіб,
відповідальних за фінансові зобов'язання виборчих комісій, комісій
із всеукраїнського референдуму, які є юридичними особами.
Контроль здійснюється поетапно, зокрема:
На першому етапі територіальні органи Державного казначейства
України здійснюють упереджувальний контроль при оплаті витрат та
рахунків за наявності у виборчих комісіях, комісіях із референдуму
(крім дільничних), затверджених постановою Центральної виборчої
комісії кошторисів, а також рахунків, рахунків-фактур, накладних,
товарно-транспортних накладних, трудових угод, актів виконаних
робіт, договорів на виконання робіт та надання послуг (оренда
приміщень, використання автотранспорту, друкування службової
документації тощо).
На другому етапі (не пізніш як у двотижневий строк після дня
виборів, всеукраїнського референдуму) органами державної
контрольно-ревізійної служби України проводяться ревізії та
перевірки відповідності використання коштів затвердженим
кошторисам витрат.
За фактами нецільового використання бюджетних коштів органи
державної контрольно-ревізійної служби надсилають матеріали
ревізій та перевірок до правоохоронних органів та (копію) до
Центральної виборчої комісії для вжиття заходів відповідно до
закону.
VII. Питання порядку отримання дозволу на
виготовлення печаток виборчих комісій, комісій з
всеукраїнського референдуму
Відповідно до законодавства про вибори та референдум виборча
комісія, комісія з референдуму забезпечуються печатками
встановленого Центральною виборчою комісією зразка. Без такої
печатки фінансове забезпечення виборчого процесу чи референдуму
реалізувати практично неможливо.
Постановою Центральної виборчої комісії від 15 липня 1999 р.
N 114 ( v0114359-99 ) "Про зразки печаток територіальної та
дільничної виборчих комісій по виборах Президента України" *
встановлено зразки печаток територіальної та дільничної виборчих
комісій по виборах Президента України. Виготовлення печаток
територіальних виборчих комісій доручено Секретаріату Центральної
виборчої комісії, печаток дільничних виборчих комісій -
відповідним територіальним виборчим комісіям.
-------------------- * Опубліковано у Збірнику нормативно-правових актів з питань
організації та проведення виборів Президента України 31 жовтня
1999 року, випуск третій, стор. 79-80. --------------------
Територіальна виборча комісія, комісія для отримання дозволу
на виготовлення печаток територіальної та дільничних виборчих
комісій по виборах Президента України згідно з листом Головного
управління Адміністративної служби міліції МВС України від 25
серпня 1999 року N 10/4-251 звертаються до відповідного органу
внутрішніх справ ГУ МВС України в Криму, м.Києві, Київській
області, УМВС України в областях та м. Севастополі за місцем
розташування виборчої комісії.
Для отримання дозволу на виготовлення відповідних печаток
подаються такі документи:
1) лист з проханням надати дозвіл на виготовлення печаток
(зразок додається);
2) Закон України "Про вибори Президента України";
3) рішення відповідно Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (або
Центральної виборчої комісії) про утворення виборчої комісії, а
також рішення відповідно сільської, селищної, міської (міст, де
немає районних рад), районної у місті ради про утворення виборчої
комісії;
4) копія постанови Центральної виборчої комісії про зразки
печаток виборчих комісій;
5) ескізи печаток, підписані секретарем виборчої комісії у
двох примірниках;
6) платіжне доручення про сплату за послуги дозвільної
системи.
------------------------------------------------------------------ Зразок листа
для отримання дозволу на виготовлення
печаток виборчих комісій
Начальнику Печерського
РУ ГУ МВС України у м. Києві
Прошу видати територіальній виборчій комісії виборчого округу
N 200 дозвіл на виготовлення круглих печаток дільничних виборчих
комісій NN 1-153 у кількості 153 (сто п'ятдесят три) шт. для
здійснення своїх повноважень згідно з чинним законодавством
(юридична адреса: 252196, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 93, тел.
294-95-35).
Голова територіальної виборчої комісії виборчого округу N 220
Головко Петро Іванович, 1947 року народження, паспорт МА 377610,
виданий Дніпровським РУГУ МВС України в місті Києві 29.10.1997
року.
Печатки виготовляються вперше. Дозвіл на виготовлення печаток
доручено отримати секретарю комісії виборчого округу N 220
Тарасюку Семену Григоровичу, 1951 року народження, паспорт СН
560617, виданий Києво-Святошинським РУ ГУ МВС України в Київській
області 04.07.1997 року, проживає за адресою: м.Київ, проспект
Оболонський, 23, кв. 117.
Відповідальним за здачу та отримання замовлення на
виготовлення печаток призначаю секретаря комісії виборчого округу
N 220 Тарасюка Семена Григоровича, 1951 року народження, паспорт
СН 560617, виданий Києво-Святошинським РУ ГУ МВС України в
Київській області 04.07.1997 року, проживає за адресою: м.Київ,
проспект Оболонський, 23, кв. 117.
Додатки:
1. Закон України "Про вибори Президента України".
2. Рішення Печерської районної ради міста Києва про утворення
дільничних виборчих комісій.
3. Постанова Центральної виборчої комісії від 15 липня 1999
року N 114 "Про зразки печаток територіальної та дільничної
виборчих комісій по виборах Президента України".
4. Зразки печаток (по 2 примірники).
5. Копія платіжного доручення про сплату за послуги
дозвільної системи.
Голова комісії виборчого округу N 220 П.ГОЛОВКО ------------------------------------------------------------------
Питання щодо порядку отримання дозволу на виготовлення
печаток виборчих комісій по виборах народних депутатів України,
комісій з всеукраїнського референдуму регулюється відповідними
Законами України і прийнятими на їх основі постановами Центральної
виборчої комісії.
VIII. Про відповідальність посадових осіб
виборчих комісій, комісій з всеукраїнського
референдуму за порушення законодавства про
бюджетну систему України
Фінансування і матеріально-технічне забезпечення роботи
виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму, а саме
витрати на підготовку і проведення виборів Президента України,
народних депутатів України, всеукраїнських референдумів
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що
передаються у розпорядження Центральної виборчої комісії. Ці кошти
використовуються Центральною виборчою комісією відповідно до
ухваленого нею кошторису витрат.
За порушення законодавства про бюджетну систему України
згідно статті 39 Закону України "Про бюджетну систему України"
( 512-12 ) наступає адміністративна та кримінальна
відповідальність посадових осіб виборчих комісій, у разі
використання коштів державного бюджету на цілі, не передбачені
Законом про Державний бюджет України, або в обсягах, що
перевищують межі передбачених видатків.
Посадовими особами згідно статті 164 Кримінального кодексу
України ( 2001-05 , 2002-05 ) визнаються:
особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції
представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на
підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми
власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих
або адміністративно-господарських обов'язків, чи виконують такі
обов'язки за спеціальними повноваженнями.
Посадові особи виборчих комісій, які відповідають за
використання бюджетних коштів відповідно до їх цільового
призначення, несуть кримінальну відповідальність згідно із статтею
80-3 Кримінального кодексу України ( 2002-05 , 2001-05 ) про
порушення законодавства про бюджетну систему України.
Частина перша статті 80-3 Кримінального кодексу України
( 2001-05 , 2002-05 ) передбачає, що використання посадовою особою
бюджетних коштів не відповідно до їх цільового призначення або в
обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само
недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету
чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це
встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом діянь
були бюджетні кошти у великих розмірах, - караються позбавленням
волі на строк від одного до трьох років або штрафом до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права
займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років або без такого.
Частиною другою статті 80-3 Кримінального кодексу України
( 2001-05 , 2002-05 ) передбачено, що вказані у частині першій
цієї статті діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо
великих розмірах, або вчинені повторно, або за попереднім зговором
групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до
восьми років з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією
майна або без такої.
-------------- Примітка. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у
бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх
формування.
Відповідно до статті 80-3 Кримінального кодексу України
( 2001-05 , 2002-05 ) великим розміром бюджетних коштів вважається
сума, що в сто і більше разів, а особливо великим розміром - сума,
що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.
Посадові особи також несуть адміністративну відповідальність
за неправомірне використання державного майна згідно із статтею
184-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 , 80732-10 ). Ця правова норма передбачає, що
використання посадовою особою в особистих чи інших неслужбових
цілях державних коштів, наданих їм у службове користування
приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого
державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не
перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення адміністративного штрафу від двох з
половиною до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
IX. Роз'яснення з питань фінансового забезпечення
виборчих кампаній, порушених членами виборчих комісій
Питання 1.
Чи є чинними нормативно-правові акти Центральної виборчої
комісії з питань фінансового та матеріально-технічного
забезпечення виборчих кампаній без їх державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України?
Відповідь.
Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року
N 493/92 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами,
внесеними Указом Президента України від 21 травня 1998 року
N 493/98 ( 493/98 ), державній реєстрації підлягають
нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими
органами виконавчої влади, органами господарського управління та
контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер.
Статтею 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-ВР ) визначено, що Центральна виборча комісія є державним
органом, який забезпечує організацію підготовки і проведення
виборів Президента України, народних депутатів України, а також
всеукраїнських референдумів відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) та інших законів України.
Отже, Центральна виборча комісія не є органом виконавчої
влади, тому її постанови та інші нормативно-правові акти не
підпадають під дію згаданого Указу Президента України і не
підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України
(Лист Міністерства юстиції України від 28.04.99 р. N 30-32-4).
Питання 2.
Чи є правомірним отримання одноразової винагороди державними
службовцями, які не були звільнені з основного місця роботи на
період виборчої кампанії, але виконували громадські обов'язки у
складі виборчих комісій?
Відповідь.
Згідно із статтею 16 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та статтею 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) державний службовець не має права виконувати роботу
на умовах сумісництва (крім наукової, творчої, викладацької
діяльності, також медичної практики).
Робота у виборчих комісіях на громадських засадах не є
роботою за сумісництвом, тому виплата одноразової винагороди у
розмірі 100 відсотків місячної заробітної плати членам відповідної
виборчої комісії після завершення роботи передбачена постановами
Кабінету Міністрів України від З лютого 1998 року N 110
( 110-98-п ) "Про умови оплати праці членів окружних і дільничних
виборчих комісій", а також від 16 березня 1998 року N 291
( 291-98-п ) "Про фінансове забезпечення проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів",
отже, і не суперечить вимогам Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) (Лист Головного управління державної служби при
Кабінеті Міністрів України від 22 січня 1999 року N 10/308.
Питання 3.
Чи може вважатися виконання обов'язків голови, заступника
голови та секретаря виборчої комісії роботою за основним місцем
роботи?
Відповідь.
Статтею 23 КЗпП України ( 322-08 ) встановлено, що трудовий
договір може бути: безстроковим; на визначений строк; таким, що
укладається на час виконання певної роботи.
Основним місцем роботи працівника є підприємство, установа,
організація, де ведеться його трудова книжка.
Період виконання обов'язків голови, заступника голови та
секретаря виборчої комісії не може вважатись роботою за основним
місцем роботи відповідно до Порядку нарахування і виплати
заробітної плати та одноразової винагороди членам окружних та
дільничних виборчих комісій, звільненим від виконання виробничих
або службових обов'язків за основним місцем роботи, затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії від 20 лютого 1998 року N
72, і яким визначено надання відпустки без збереження заробітної
плати за основним місцем роботи на період виконання обов'язків
членів виборчих комісій.
У разі, коли член виборчої комісії не має місця постійної
роботи і на період трудового договору його трудова книжка
знаходиться у виборчій комісії, для такого працівника робота в
зазначеній комісії вважається основним місцем роботи (Лист
Міністерства праці та соціальної політики України від 07.04.99 р.
N 13/2-1215).
Питання 4.
Який порядок обчислення прибуткового податку з членів
виборчих комісій, що мають передбачені законом пільги (у тому
числі як громадяни, які постраждали від Чорнобильської катастрофи
і віднесені до категорій 1, 2 та інших)?
Відповідь.
Оподаткування прибутковим податком доходів громадян,
незалежно від їх соціального статусу, регулюється Декретом
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян", статтею другою
якого встановлено, що об'єктом оподаткування громадян, які мають
постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний
доход за календарний рік, одержаний з різних джерел.
Розділ II цього Декрету визначає особливості оподаткування
доходів, одержуваних громадянином за місцем основної роботи.
Згідно з цим розділом визначено порядок надання пільг для всіх
громадян, незалежно від їх соціального статусу, яким встановлено,
зокрема, що сукупний оподатковуваний доход громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1
та 2 категорій, при оподаткуванні прибутковим податком щомісяця
зменшується на 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
тобто на 170 грн. на місяць; громадян, віднесених до 3 та 4
категорій, - на п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(85 грн. на місяць) (Лист Міністерства праці та соціальної
політики України від 07.04.99 р. N 13/2-1215).
Питання 5
Як вирішуються питання щодо державного соціального
страхування, у тому числі виплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності членам виборчих комісій, які отримали травму або
захворіли протягом роботи в комісіях і продовжують перебувати на
лікарняному після закінчення повноважень виборчих комісій?
Відповідь.
Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності членам
виборчих комісій, які отримали травму або захворіли протягом
роботи в комісіях і продовжують перебувати на лікарняному після
закінчення повноважень виборчих комісій, то слід виходити із
загальних підстав, а саме:
- тим, за якими на період виборчої кампанії зберігалось
основне місце роботи - допомога виплачується до відновлення
працездатності або установлення медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК) інвалідності;
- тим, які не мали основного місця роботи і залучались як
члени виборчих комісій тільки на період виборчої кампанії -
допомога виплачується до відновлення працездатності або
установлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК)
інвалідності, якщо ушкодження здоров'я безпосередньо сталося під
час виконання обов'язків члена виборчої комісії, і не більше ніж
75 календарних днів, якщо тимчасова непрацездатність настала
внаслідок інших причин.
Підстава: пункти 10 і 22 Положення про порядок забезпечення
допомогою по державному соціальному страхуванню, затвердженого
постановою Президії ВЦРПС від 12 листопада 1984 р. N 13-6
( n0001400-84 ) (із змінами і доповненнями), (Лист Міністерства
праці та соціальної політики України від 27 квітня 1999 року
N 13/2-1215).
Питання 6
Чи зараховується стале роботи в період виборчої кампанії на
посадах голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії до
стажу державної служби?
Відповідь.
Оскільки голова, заступник голови, секретар або інші члени
виборчої комісії можуть бути звільнені від виконання виробничих чи
службових обов'язків за основним місцем роботи на період виборчої
кампанії, робота у виборчій комісії не є роботою на постійній
основі.
Згідно з Порядком обчислення стажу державної служби,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня
1994 року N 283 ( 283-94-п ), період роботи на посаді голови,
заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії може бути
зарахований до стажу державної служби тим особам, які за основним
місцем роботи займають посади державних службовців і були
звільнені від обов'язків на час виконання роботи у виборчих
комісіях (Лист Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 квітня 1999 року N 13/2-1215).
Питання 7
Чи можна при складанні єдиного кошторису видатків комісії
змінювати суму асигнувань, передбачених окремими статтями середніх
норм видатків, за рахунок інших статей у межах загальної суми
виділених коштів?
Відповідь.
Відповідно до затвердженого постановою Центральної виборчої
комісії від 27 серпня 1999 року N 201 ( v0201359-99 ) Розподілу
коштів та Середніх норм видатків територіальної та дільничної
виборчих комісій на підготовку і проведення виборів Президента
України голови територіальних виборчих комісій повинні до 9
вересня 1999 року подати Центральній виборчій комісії на
затвердження проекти єдиного кошторису видатків із зведеними
даними та розрахунками. Необхідні зміни асигнувань за окремими
статтями витрат у межах загальної суми асигнувань, що виділяються
на комісію в цілому, слід передбачити при поданні проекту єдиного
кошторису. При цьому необхідно врахувати, що зміні не підлягає
встановлений Середніми нормами видатків загальний розмір фонду
оплати праці з відповідними нарахуваннями.
Затверджений Центральною виборчою комісією єдиний кошторис
видатків територіальної виборчої комісії, а також лімітна довідка
про витрати з Державного бюджету України є документами, за якими
місцеві органи Державного казначейства України будуть здійснювати
оплату відповідних рахунків комісій.
У разі нагальної потреби зміни до кошторису витрат вносяться
у тому ж порядку, що і при затвердженні Центральною виборчою
комісією проекту єдиного кошторису видатків територіальної
виборчої комісії.
Питання 8.
Хто повинен зробити запис у трудовій книжці пенсіонерові,
який під час виборів залучався до роботи у виборчій комісії на
посаду голови комісії?
Відповідь.
При укладанні трудового договору, форма якого передбачена п.З
частини першої статті 23 КЗпП України ( 322-08 ), пенсіонер подає
свою трудову книжку до виборчої комісії, на яку і покладається
обов'язок зробити відповідний запис у трудовій книжці (Лист
Міністерства праці та соціальної політики України від 7 квітня
1999 року N 13/2-1215).
Питання 9.
Як будуть фінансуватися витрати дільничних виборчих комісій
під час виборів Президента України ?
Відповідь.
Територіальна виборча комісія, як юридична особа, а її
голова, як розпорядник бюджетних коштів, здійснюють фінансування
дільничних виборчих комісій у відповідності із середніми нормами
видатків дільничної виборчої комісії в межах єдиного кошторису
видатків територіальної виборчої комісії.
При розподілі коштів між дільничними виборчими комісіями слід
враховувати місце знаходження дільниці, її віддаленість від
територіальної комісії, забезпеченість дільниці приміщенням,
обладнанням тощо.
Оплата рахунків за надання послуг здійснюється територіальною
виборчою комісією за безготівковими розрахунками. Угоди з
юридичними або фізичними особами на надання послуг дільничним
виборчим комісіям укладає лише голова територіальної виборчої
комісії (а в разі його тимчасової відсутності - заступник голови)
за поданням необхідних документів посадовими особами дільничних
виборчих комісій.
Виплата заробітної плати членам комісії та особам, які
працюють за трудовими угодами, проводиться або безпосередньо у
територіальній виборчій комісії, або через відділення Ощадного
банку України за місцем знаходження дільничної виборчої комісії
(стосується дільничних виборчих комісій, віддалених від
територіальної комісії).
Зразок договору на нарахування та виплату заробітної плати
працівникам дільничних виборчих комісій через відділення Ощадного
банку України наведений у Порядку фінансового забезпечення виборів
Президента України. *
------------------- * Опублікований Центральною виборчою комісією у Збірнику
нормативно-правових актів з питань організації та проведення
виборів Президента України 31 жовтня, випуск третій, стор.
23-26. -------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧвгору