Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла
Постанова Національного банку України; Інструкція, Форма типового документа, Довідка від 07.04.2016247
Документ v0247500-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2018, підстава - v0135500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.04.2016  № 247

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 135 від 21.12.2017}

Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла

{Заголовок в редакції  Постанови Національного банку № 15 від 28.02.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 308 від 05.05.2016
№ 334 від 26.05.2016
№ 343 від 08.06.2016
№ 371 від 16.08.2016
№ 375 від 23.08.2016
№ 377 від 30.08.2016
№ 15 від 28.02.2017
№ 43 від 25.05.2017
№ 98 від 03.10.2017
№ 118 від 21.11.2017}

Відповідно до статті 99 Конституції України, вимог статей 6, 7, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" і положеннями розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", постановою Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій", нормативно-правовим актом Національного банку України про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, що додається.

{Пункт 1 в редакції  Постанови Національного банку № 15 від 28.02.2017}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 118 від 21.11.2017}

3. Підпункт 17 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) викласти в такій редакції:

"17) з метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій уповноважені банки формують реєстр операцій за дорученнями клієнтів із купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - реєстр), та подають його до Національного банку України згідно з порядком та за формою, які визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку України.

Уповноваженим банкам забороняється проводити операцію клієнта в разі отримання від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення.

Операції, що підтверджені Національним банком України, можуть бути виконані не раніше четвертого операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці операції в реєстрі.

З метою запобігання непродуктивному відпливу капіталу за кордон Національний банк України має право запитувати й отримувати від уповноваженого банку копії додаткових документів, а також запитувати від центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, інших державних та комерційних установ і організацій інформацію чи додаткові документи, необхідні для з'ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була надана у відповідному реєстрі.

Уповноваженим банкам забороняється здійснювати операції, за якими Національний банк України запитав інформацію чи копії додаткових документів, що необхідні для з'ясування обставин щодо конкретної операції, інформація про яку була надана у відповідному реєстрі.

Національний банк України має право не підтверджувати можливість здійснення операції, уключеної до реєстру, якщо за результатами аналізу документів (інформації), отриманих(ої) Національним банком України в установленому законодавством порядку від уповноваженого банку та/або з інших офіційних джерел (зокрема від державних органів, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, банків, інших юридичних та/або фізичних осіб, під час здійснення безвиїзного нагляду/виїзної перевірки іншого банку/установи/організації), виявлені ознаки, що можуть свідчити про здійснення банками ризикової діяльності, або дійшов висновку, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Уповноваженим банкам дозволяється здійснювати операції з перерахування іноземної валюти за межі України за дорученням Державної казначейської служби України в день отримання платіжного доручення та без підтвердження Національним банком України можливості здійснення цієї операції".

4. Департаменту інформаційних технологій до 12 квітня 2016 року довести до відома банків України структуру та формат звітного файла #2С, у вигляді якого уповноважені банки подають до Національного банку України реєстри.

5. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Постанова набирає чинності з 15 квітня 2016 року. Пункт 3 цієї постанови діє до 08 червня 2016 року включно.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07.04.2016 № 247
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
28.02.2017 № 15)

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла

1. Ця Інструкція установлює порядок, строки, форму та спосіб подання уповноваженими банками до Національного банку України (далі - Національний банк) інформації щодо операцій з купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав (далі - Інструкція).

2. Уповноважені банки зобов'язані надавати до Національного банку інформацію щодо операцій з купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, у вигляді інформаційного файла #2С "Інформація щодо операцій з купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів" (далі - інформаційний файл) (додаток 1 до цієї Інструкції) та документи згідно з порядком, у строки, за формою та у спосіб, які визначаються цією Інструкцією.

3. Уповноважені банки зобов'язані включати до інформаційного файла інформацію щодо таких операцій:

1) купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України за дорученням клієнтів;

2) перерахування коштів у гривнях за дорученням клієнтів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;

3) перерахування коштів, що здійснюється за дорученням клієнтів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.

{Пункт 3 в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017}

4. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на:

1) купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів для виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками;

2) перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях:

за контрактами (договорами), що здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів;

на кореспондентські рахунки Європейського банку реконструкції та розвитку в гривнях, відкриті в уповноважених банках.

5. Уповноважені банки зобов'язані включати інформацію про зазначені у пункті 3 цієї Інструкції операції клієнтів до інформаційного файла у день здійснення операції (далі - день/дата здійснення операції).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 43 від 25.05.2017}

Днем здійснення операцій клієнтів є день купівлі іноземної валюти на підставі отриманих від клієнтів заяв про купівлю іноземної валюти та/або день перерахування коштів на підставі отриманих від клієнтів платіжних доручень в іноземній валюті/платіжних доручень на перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/платіжних доручень на перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, та/або день перерахування коштів для формування грошового забезпечення за документарним акредитивом на підставі отриманих від клієнтів заяв про відкриття акредитиву, та/або день купівлі/перерахування коштів на підставі оформленого в установленому порядку договору про надання банківських послуг (далі - заява, платіжне доручення, заява про відкриття акредитиву, договір про надання банківських послуг відповідно).

6. Уповноважені банки подають до Національного банку інформаційний файл за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

7. Уповноважені банки подають інформаційний файл у регіональному розрізі засобами електронної пошти Національного банку Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - ЦРП) за адресою INF_1HC@U1H0 до 20.00 дня здійснення операцій.

8. Повідомлення про приймання інформаційного файла має надходити до уповноважених банків від ЦРП після 08.00 наступного робочого дня.

9. Уповноважені банки подають до Національного банку інформаційний файл з нульовими показниками, якщо даних немає.

10. За операціями клієнтів з купівлі іноземної валюти інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 43 від 25.05.2017; в редакції Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

11. За операціями клієнтів з перерахування іноземної валюти, які здійснювалися виключно за рахунок куплених коштів, інформація до інформаційного файла не включається.

За операціями клієнтів з перерахування іноземної валюти, які здійснювалися повністю або частково за рахунок власних (некуплених) коштів та пов'язані з:

1) виконанням авансових платежів за імпорт товару, поверненням за кордон іноземному інвестору дивідендів та коштів, отриманих від продажу цінних паперів (крім продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу боргових/лістингових цінних паперів на фондових біржах), корпоративних прав, коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми;

2) виконанням інших зобов'язань:

на суми, які менші, ніж 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), інформація до інформаційного файла не включається;

на суми, які дорівнюють або більші, ніж 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), інформація до інформаційного файла включається окремими рядками.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 43 від 25.05.2017; в редакції Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

12. За операціями клієнтів з перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав, інформація до інформаційного файла включається окремими рядками незалежно від суми операції.

{Пункт 12 в редакції Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 18 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

21. За операціями клієнтів з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів уповноважені банки подають копію рішення емітента про виплату дивідендів [обов'язково має містити суму дивідендів та рік (роки), за який (і) вони виплачуються] у сканованому вигляді (усі сторінки документа скануються в чорно-білому форматі) засобами електронної пошти Національного банку після 20.00 дня здійснення операції, але не пізніше 08.30 дня, наступного за днем подання інформаційного файла на адресу 28WCON2C@U0H0.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 43 від 25.05.2017; в редакції Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 03.10.2017}

23. Національний банк має право отримувати документи/інформацію, зокрема щодо фінансової операції та її учасників, від уповноваженого(их) банку(ів) та/або з інших офіційних джерел (у тому числі від державних органів, інших банків, юридичних та/або фізичних осіб, під час здійснення безвиїзного нагляду/невиїзної (камеральної) перевірки/виїзної перевірки).

Вимога щодо надання висновків/документів/інформації, яка надіслана на адресу уповноваженого(их) банку(ів), інших банків (далі - Вимога), може містити заборону здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції (з урахуванням відомостей, що містяться у Вимозі) до моменту отримання від Національного банку окремого повідомлення. Вимога є обов'язковою до виконання уповноваженим(и) банком(ами), іншими банками у строки, визначені Національним банком у цій Вимозі.

Національний банк надсилає на адресу уповноваженого(их) банку(ів), інших банків окреме повідомлення у строк до 30 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку належного пакета всіх документів, зазначеного у Вимозі.

Національний банк може звернутися до уповноваженого(их) банку(ів), інших банків за додатковою інформацією, що потрібна для аналізу висновків/документів/інформації, отриманих на Вимогу. У такому разі перебіг строку, протягом якого Національний банк розглядає висновки/документи/інформацію та надсилає на адресу уповноваженого(их) банку(ів), інших банків окреме повідомлення, зупиняється та поновлюється після отримання належного пакета всіх додаткових документів на строк, установлений абзацом третім пункту 23 цієї Інструкції.

24. Національний банк надсилає на адресу уповноваженого банку(ів), інших банків окреме повідомлення, зокрема в разі виявлення ознак(и), що можуть(е) свідчити про здійснення уповноваженим(и) банком(ами), іншими банками ризикової діяльності, та/або в разі виявлення підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого(их) банку(ів), інших банків з метою вчинення кримінальних правопорушень, та/або якщо дійшов висновку, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого(их) банку(ів), інших банків з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або виявив невідповідність операції та/або поданих висновків/документів/інформації законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку.

Уповноважений(і) банк(и), інші банки, отримавши окреме повідомлення, яке зазначене в абзаці першому пункту 24 цієї Інструкції, зобов'язаний(і) переглянути висновки/документи/інформацію стосовно окремих операцій клієнта та/або інших учасників фінансової операції та врахувати відомості, що містяться в окремому повідомленні Національного банку, під час приймання рішення щодо здійснення надалі окремих фінансових операцій.

25. Уповноважений банк, який отримав Вимогу із забороною здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції та/або окреме повідомлення, яке зазначене в абзаці першому пункту 24 цієї Інструкції, стосовно операцій клієнта, який закрив в уповноваженому банку поточні рахунки та/або перевів на обслуговування до іншого уповноваженого банку зовнішньоекономічні договори/кредити або позики в іноземній валюті, залучені від нерезидентів/здійснення операцій з повернення за кордон дивідендів тощо, зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня отримання Вимоги та/або окремого повідомлення, надіслати на адресу Національного банку повідомлення, у якому має зазначити інформацію про цей факт, у тому числі зазначити за наявності найменування та код іншого уповноваженого банку, на обслуговування до якого перейшов клієнт.

26. Уповноважений банк під час передавання до іншого уповноваженого банку інформації щодо обслуговування зовнішньоекономічних договорів/кредитів або позик в іноземній валюті, залучених від нерезидентів/здійснення операцій з повернення за кордон дивідендів/зняття операцій з валютного контролю/закриття рахунків клієнта тощо, яка надається засобами електронної пошти Національного банку, зобов'язаний також передати відомості, що зазначені у Вимозі (у частині заборони здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції) та/або окремому повідомленні Національного банку (у частині виявлення ознак/підозр/порушень щодо операцій клієнта та/або інших учасників фінансової операції).

27. Уповноважений банк, у якому клієнт відкриває поточні рахунки, має право звернутися засобами електронної пошти Національного банку до інших уповноважених банків, які здійснювали попереднє обслуговування клієнта, для отримання відомостей щодо наявності/відсутності Вимог (у частині заборони здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції) та/або окремих повідомлень Національного банку (у частині виявлення ознак/підозр/порушень щодо операцій клієнта та/або інших учасників фінансової операції), що мають ураховуватися під час установлення ділових відносин та/або в подальшому обслуговуванні клієнта.

28. Порушення норм, установлених цією Інструкцією, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

{Інструкція в редакції  Постанови Національного банку № 15 від 28.02.2017}

Директор Департаменту
фінансового моніторингу


І.В. Береза

ПОГОДЖЕНО:


В.о. заступника Голови
Національного банку України


К.В. Рожкова


Додаток 1
до Інструкції
про порядок формування
уповноваженими банками
інформаційного файла
(пункт 2)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФАЙЛ #2С
"Інформація щодо операцій з купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів"

№ з/п

Звітна дата

Код банку

Код регіону

Код за ЄДРПОУ юридичної особи/ідентифікаційний номер за ДРФО платника податків

Назва клієнта/прізвище, ім'я, по батькові

Місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи

Підстави для купівлі іноземної валюти (постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281)

Назва бенефіціара

Код країни бенефіціара

Код іноземного банку

Назва іноземного банку

Номер контракту

Дата контракту

Код операції

Код валюти операції

Сума операції

Загальна сума платежів

Примітка: ознака операції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

123ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення додатка-1

Інформаційний файл #2С "Інформація щодо операцій з купівлі та/або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів"

1. Колонка 3 (Код банку) заповнюється згідно з кодами, зазначеними у колонці GLB Довідника банківських установ України (RCUKRU.dbf).

2. У колонці 4 (Код регіону) зазначається цифровий код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

3. Колонка 8 (Підстави для купівлі іноземної валюти) для операцій з купівлі іноземної валюти заповнюється відповідно до Довідника підстав для придбання іноземної валюти Національного банку України (kod_70_2.dbf). Для операцій з перерахування іноземної валюти/коштів у гривнях колонка заповнюється нулями.

4. У колонках 13 (Номер контракту) та 14 (Дата контракту) зазначаються відповідно номер і дата зовнішньоекономічного контракту (договору), кредитного договору/договору позики тощо, на підставі якого виникли зобов'язання. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

У разі відображення операцій з купівлі/перерахування коштів на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту (договору), кредитного договору/договору позики) у колонці 13 слід зазначати номер заяви/платіжного доручення/заяви про відкриття акредитиву/договору про надання банківських послуг, у колонці 14 - дату заяви/платіжного доручення/заяви про відкриття акредитиву/договору про надання банківських послуг.

5. У колонці 15 (Код операції) зазначаються коди операції, які можуть мати такі значення:

1) 0 - купівля іноземної валюти за іншими операціями;

2) 1 - купівля іноземної валюти для оплати за фактом поставки;

3) 2 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати;

4) 3 - переказ іноземної валюти з метою попередньої оплати;

5) 4 - купівля іноземної валюти з метою попередньої оплати за імпорт товару з використанням акредитивної форми розрахунків;

6) 5 - переказ іноземної валюти за іншими операціями;

7) 6 - перерахування коштів у гривнях з метою попередньої оплати за імпорт товару за дорученням клієнта-резидента на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях, відкритий в уповноваженому банку;

8) 7 -  перерахування коштів у гривнях за іншими операціями за дорученням клієнта-резидента на користь нерезидента через кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях, відкритий в уповноваженому банку;

9) 8 - перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;

10) 9 - купівля/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів;

11) А - купівля/перерахування коштів для оплати лікування фізичних осіб за кордоном;

12) B - купівля/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу цінних паперів (крім продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу боргових/лістингових цінних паперів на фондових біржах), корпоративних прав, коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів.

6. У колонці 16 (Код валюти операції) зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.

7. У колонці 17 зазначаються суми в сотих частках іноземної валюти та копійках. Колонка 18 не заповнюється.

8. Колонка 19 (Примітка: ознака операції) заповнюється в разі наявності в операції однієї або більше зазначених нижче ознак (якщо немає таких ознак, то в колонці зазначається "0"). Може містити такі значення:

1) 0 - ознак немає;

2) 1.1 - обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта;

3) 1.2 - здійснення переказу коштів в іноземній валюті фізичною особою на суму, що перевищує еквівалент 150000 гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції (крім операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іншої держави; оплати витрат на транспортування хворих; оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання); оплати витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу; переказу коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні; переказу пенсій, аліментів; переказу коштів на суму, яка не перевищує 50000 доларів США, або на суму, еквівалентну зазначеній сумі за офіційним курсом Національного банку на дату здійснення операції, що здійснюється на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів, а також з метою оплати витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів);

4) 2.1 -  вид продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав) не є характерним для звичайної діяльності клієнта;

5) 2.2 - невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента;

6) 2.3 - фінансові операції, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня(ій) та/або не містить очевидної законної мети;

7) 2.4 - невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності - однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав);

8) 2.5 - фінансові операції з перерахування коштів за межі України з метою здійснення авансових платежів (попередньої оплати), пов'язані з наявними ризиками невиконання нерезидентом зобов'язань щодо поставки товарів за зовнішньоекономічним договором, зокрема наявність порушень нерезидентом законодавчо встановлених строків розрахунків, створення заплутаних та/або штучних умов здійснення платежів, наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України тощо;

9) 3.1 - за договором відбувається/здійснюється перерахування коштів за межі України на користь третьої сторони;

10) 3.2 - фінансові операції за зовнішньоекономічним договором здійснюються: з використанням векселів; поручителем на підставі договорів поруки; на користь сторони, що набула права в результаті відступлення права вимоги у зобов'язанні; стороною, що набула зобов'язання в результаті переведення боргу; з використанням зарахування зустрічних однорідних вимог;

11) 3.3 - наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції на митну територію інших країн;

12) 3.4 - сплата штрафних санкцій, у тому числі за рішенням суду або мировою угодою, відшкодування збитків;

13) 4.1 - умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності;

14) 4.2 - учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977-р "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України";

15) 4.3 - банк контрагента за фінансовою операцією включений Національним банком до переліку іноземних банків, які використовуються клієнтами банків України для здійснення фінансових операцій, що містять/можуть містити ознаки ризикових фінансових операцій;

16) 5.1 - виконання зобов'язань за імпортними договорами (контрактами) щодо оплати фактично поставленої продукції на територію України за митними деклараціями, оформлення яких було проведено до 01 січня календарного року, який передує моменту здійснення/наміру здійснення фінансової операції;

17) 6.1 - фінансова операція з повернення іноземному інвестору дивідендів;

18) 7.1 - фінансова операція з перерахування клієнтом - постійним представництвом юридичної особи-нерезидента на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво;

19) 7.2 - фінансова операція з повернення іноземному інвестору коштів, отриманих від продажу корпоративних прав/цінних паперів;

20) 8.1 - наявність інших ознак ризикової фінансової операції (на розсуд банку) та передумов щодо ймовірного здійснення уповноваженим банком (клієнтами) ризикової діяльності;

21) 8 - наявність двох або більше вищезазначених ознак;

22) 9 - купівля іноземної валюти/перерахування іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях за окремим рішенням Національного банку України.

9. Усі дані щодо здійснення операцій з купівлі/перерахування, крім спеціально обумовлених у цьому додатку, надаються за аналогією до заповнення форми № 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами). Виняток: в інформаційному файлі зазначається здійснення операції з купівлі іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди (у тому числі за лізингом), відсотків за користування кредитом, неустойки (штрафи, пені).

{Додаток 1 в редакції  Постанови Національного банку № 15 від 28.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 43 від 25.05.2017, № 118 від 21.11.2017}


{Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017}

{Додаток 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017}
вгору