Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні [...]
Центрвиборчком, Національний банк, Мінтрансзв'язку України; Постанова, Порядок, Вимоги [...] від 22.12.2005, 21.12.2005, 20.12.2005240, 486, 907
Документ v0240359-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.07.2012, підстава - v0115359-12

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
22.12.2005 N 240
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 115 ( v0115359-12 ) від 12.07.2012}
Про Порядок контролю за надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих фондів політичних
партій, виборчих блоків політичних партій,
кандидатів у народні депутати України від яких
зареєстровано Центральною виборчою комісією
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії
N 133 ( v0133359-07 ) від 17.08.2007 }

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 30, частини
десятої статті 53 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктом 5
статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок контролю за надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих
блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України
від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, встановлений
Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком
України і Міністерством транспорту та зв'язку України (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 24 січня 2002 року N 66 ( v0066359-02 ) "Про
Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів
виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних
партій, кандидатів у народні депутати України".
3. Цю постанову надіслати Національному банку України,
Міністерству транспорту та зв'язку України, а також опублікувати в
газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної
виборчої комісії
від 22.12.2005 N 240
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 21.12.2005 N 486
( v0486500-05 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України
від 20.12.2005 N 907
ПОРЯДОК
контролю за надходженням, обліком і використанням
коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих
блоків політичних партій, кандидатів у народні
депутати України від яких зареєстровано
Центральною виборчою комісією

1. Цей Порядок розроблений на виконання вимог частини десятої
статті 53 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ) (далі - Закон), визначає процедуру здійснення контролю
за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів
політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі -
партії (блоки), кандидатів у народні депутати України (далі -
кандидати в депутати) від яких зареєстровано Центральною виборчою
комісією (далі - виборчі фонди).
2. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів
виборчих фондів здійснюється Центральною виборчою комісією та
установами банків, у яких відкрито накопичувальні чи поточні
рахунки виборчих фондів.
3. Контроль за надходженням, обліком та використанням коштів
виборчих фондів Центральною виборчою комісією здійснюється шляхом:
- перевірки дотримання партіями (блоками) порядку відкриття
рахунків їх виборчих фондів у частині кількості рахунків та
термінів їх відкриття;
- перевірки законності надходжень і цільового використання
коштів виборчих фондів, у тому числі в разі надходження звернень
від суб'єктів виборчого процесу. Центральна виборча комісія на
підставі запиту має право отримати від установ банків, у яких
відкрито рахунки виборчих фондів, інформацію, потрібну для
здійснення таких перевірок. Установи банків зобов'язані надати
вищезазначену інформацію в найкоротший строк;
- перевірки правильності ведення обліку надходження та
використання коштів виборчого фонду партії (блоку) розпорядниками
відповідних рахунків і достовірності зазначеного обліку;
- вибіркової перевірки законності надходжень коштів до
виборчих фондів щодо виявлення добровільних внесків фізичних осіб
з перевищенням установленого частиною другою статті 53 Закону
( 1665-15 ) розміру таких надходжень та перерахування суми
перевищення встановленого розміру внеску відповідно до частини
сьомої статті 53 Закону;
- вибіркової перевірки законності надходження коштів щодо
виявлення надходження внесків від осіб, які не мають права їх
робити згідно з частиною третьою статті 53 Закону ( 1665-15 ), та
перерахування зазначених внесків до Державного бюджету України
відповідно до частини восьмої статті 53 Закону;
- вибіркової перевірки наявності договорів (угод) на
придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт,
надання послуг, факту та часу надходження коштів з рахунку
виборчого фонду на рахунок контрагента за договором (угодою),
застосування розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці
ефірного часу, установлених відповідними засобами масової
інформації у порядку, визначеному частинами шостою та сьомою
статті 68 Закону ( 1665-15 );
- аналізу фінансових звітів партій (блоків) про надходження
та використання коштів виборчих фондів щодо відповідності
отриманій від установ банків інформації, законності надходження
коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду, цільового
використання коштів виборчих фондів, своєчасності повернення
партією (блоком) безпідставно отриманих та невикористаних коштів.
4. Установи банків, які здійснюють переказ до виборчих фондів
добровільних внесків фізичних осіб, коштів партій (партій, що
входять до виборчого блоку), кандидатів у депутати від яких
зареєстровано Центральною виборчою комісією, перевіряють
відповідність розрахункових документів вимогам, визначеним у
додатку 1 до цього Порядку.
5. Відділення зв'язку, які для подальшого переказу виборчим
фондам приймають від фізичних осіб добровільні внески на підставі
бланка поштового переказу встановленого зразка і заповненого
відповідно до вимог, визначених у додатку 1 до цього Порядку,
оформляють розрахункові документи окремо на кожну особу з
урахуванням вимог, установлених частинами другою та четвертою
статті 53 Закону ( 1665-15 ) і подають їх до установ банків, що
обслуговують ці відділення. Установи банків на підставі цих
документів формують міжбанківські електронні розрахункові
документи на кожну особу із заповненням усіх розділових знаків та
кодів, які містяться у розрахункових документах.
6. Добровільний внесок перераховується установою банку або
переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок
виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня
з дня отримання відповідного розрахункового документа. Загальний
строк безготівкового перерахування внеску не повинен перевищувати
двох банківських днів.
7. З метою забезпечення контролю за використанням коштів
виборчих фондів установа банку не пізніше наступного робочого дня
після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку
виборчого фонду повідомляє Центральну виборчу комісію про
відкриття відповідного рахунку та його реквізити електронною
поштою Національного банку України з використанням криптографічних
засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інф відповідно до Опису
структур файлів для формування реєстру документів про реквізити
відповідних рахунків виборчих фондів (додаток 4) та письмово за
формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.
Крім того, установа банку щодня, не пізніше 12 години, подає
до Центральної виборчої комісії інформацію електронною поштою
Національного банку України з використанням криптографічних
засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інф відповідно до Опису
структур файлів для формування реєстру розрахункових документів
про надходження та використання коштів виборчих фондів (додаток 2)
та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною
виборчою комісією та банківськими установами (додаток 3), а також
подає потижневі виписки з рахунків цих виборчих фондів, засвідчені
підписом особи, уповноваженої установою банку, та відбитком
печатки установи банку.
8. Установа банку, у якій відкрито рахунки виборчих фондів,
здійснює контроль за надходженням і використанням коштів виборчих
фондів шляхом:
- перевірки під час відкриття рахунків наявності документів,
що є підставою для їх відкриття;
- перевірки під час здійснення платежу з рахунку виборчого
фонду відповідності розрахункових документів вимогам, визначеним у
додатку 1 до цього Порядку;
- припинення здійснення видаткових операцій на поточних
рахунках виборчих фондів відповідно до частини одинадцятої
статті 51 Закону ( 1665-15 );
- своєчасного здійснення операцій, пов'язаних із поверненням
невикористаних коштів із поточного рахунку на накопичувальний, з
накопичувального рахунку на поточний рахунок партії (блоку) чи до
Державного бюджету України.
9. Голова Центральної виборчої комісії призначає
відповідальних осіб за отримання в установі банку інформації та
виписок з рахунків виборчих фондів партій (блоків), зазначених у
пункті 7 цього Порядку, та повідомляє про це установу банку. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 133 ( v0133359-07 ) від 17.08.2007 }
10. На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку)
відповідно до частини першої статті 51 Закону ( 1665-15 ) кошти
надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду
партії (блоку). У разі порушення контрагентом партії (блоку) умов
договору (невиконання або неналежне виконання), що зумовлює
необхідність повернення перерахованих з поточного рахунку
виборчого фонду партії (блоку) коштів і нарахування штрафних
санкцій, такі кошти та суми штрафних санкцій перераховуються
контрагентом на поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку).
11. У разі виявлення порушень, допущених під час надходження,
обліку та використання коштів виборчого фонду, Центральною
виборчою комісією складається акт, який доводиться до відома
партії (блоку) для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.
12. Центральна виборча комісія письмово повідомляє установам
банків, у яких відкрито накопичувальні рахунки виборчих фондів,
дату офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією
результатів виборів, рішення про скасування реєстрації кандидата в
депутати та рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).
13. Центральна виборча комісія не пізніше ніж на п'ятнадцятий
день після дня виборів приймає у розпорядників накопичувального
рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про надходження та
використання коштів виборчого фонду, форма якого встановлюється
Центральною виборчою комісією відповідно до частини сьомої
статті 52 Закону ( 1665-15 ).
14. Центральна виборча комісія на підставі фінансового звіту
про надходження та використання коштів виборчого фонду партії
(блоку) не пізніше ніж на десятий день з дня офіційного
оприлюднення результатів виборів приймає рішення про відшкодування
партії (партіям, що входили до блоків) за рахунок Державного
бюджету України витрат, пов'язаних із фінансуванням її
передвиборної агітації, у розмірі фактично здійснених витрат, але
не більше ста тисяч розмірів мінімальних заробітних плат для
кожної партії (блоку), або про відмову (повну або часткову) у
такому відшкодуванні.

Додаток 1
до Порядку контролю за
надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих
фондів політичних партій,
виборчих блоків політичних
партій, кандидатів у народні
депутати України від яких
зареєстровано Центральною
виборчою комісією
Вимоги
до заповнення розрахункових документів

1. Заповнення розрахункових документів у разі
перерахування коштів на накопичувальний
рахунок виборчого фонду
1.1. У разі перерахування коштів політичної партії до
виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу"
зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 1 - кошти партії (блоку);
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 1; Кошти ... партії, внесені до виборчого фонду ..., без
ПДВ.
1.2. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи
до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу"
зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 3 - добровільний внесок фізичної особи;
розділовий знак ";";
3 - прізвище, ім'я, по батькові;
розділовий знак ";";
4 - дата народження (число, місяць та рік народження у
форматі ДД.ММ.РРРР);
розділовий знак ";";
5 - адреса місця постійного проживання фізичної особи;
розділовий знак ";";
6 - призначення платежу.
Обсяг тексту в полі реквізиту "Призначення платежу" не
повинен перевищувати 160 знаків. У разі перевищення зазначеної
кількості знаків дозволяється скорочувати слова в тексті, крім
прізвища, імені, по батькові та дати народження фізичної особи,
яка робить внесок.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 3; Коваленко Олена Олексіївна; 18.07.1971; м. Київ, вул. Тимошенка, 13, кв. 85; внесок до виборчого
фонду... .
1.3. У разі повернення коштів на накопичувальний рахунок
виборчого фонду з поточного рахунку виборчого фонду в полі
реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 4 - повернення коштів з поточного рахунку виборчого
фонду;
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 4; Повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду.
1.4. У разі повернення на накопичувальний рахунок виборчого
фонду внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник
накопичувального рахунку виборчого фонду, якщо неможливо їх
повернути відповідній фізичній особі, в полі реквізиту
"Призначення платежу" зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 5 - повернення внесків фізичних осіб, від яких
відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду,
якщо неможливо їх повернути відповідній фізичній особі;
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 5; Повернення внесків фізичних осіб, від яких відмовився
розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду.
2. Заповнення розрахункових документів у разі
перерахування коштів з накопичувального
рахунку виборчого фонду
2.1. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в полі
реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 6 - перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду;
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 6; Перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в межах
територіального виборчого округу N ___.
2.2. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду в інших випадках, ніж перерахування коштів на
поточний рахунок виборчого фонду, у полі реквізиту "Призначення
платежу" зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код призначення коштів виборчого фонду за такою
класифікацією:
------------------------------------------------------------------ |2100|- повернення фізичним особам внесків, від яких відмовилися | | |розпорядники виборчих фондів; | |----+-----------------------------------------------------------| |2200|- повернення фізичним особам сум, що перевищують | | |установлений розмір внеску; | |----+-----------------------------------------------------------| |2300|- повернення фізичним особам внесків, що надійшли до | | |виборчих фондів пізніше ніж за день до дня виборів; | |----+-----------------------------------------------------------| |3110|- перерахування до Державного бюджету України внесків | | |іноземних громадян та осіб без громадянства; | |----+-----------------------------------------------------------| |3120|- перерахування до Державного бюджету України внесків | | |анонімних жертводавців (без зазначення в розрахунковому | | |документі прізвища, імені, по батькові, дати народження, | | |адреси місця постійного проживання фізичної особи); | |----+-----------------------------------------------------------| |3210|- перерахування до Державного бюджету України внесків | | |фізичних осіб, від яких відмовилися розпорядники виборчих | | |фондів, у разі неможливості їх повернення відповідним | | |фізичним особам; | |----+-----------------------------------------------------------| |3220|- перерахування до Державного бюджету України сум, що | | |перевищують установлений розмір внеску, у разі неможливості| | |їх повернення відповідним фізичним особам; | |----+-----------------------------------------------------------| |3230|- перерахування до Державного бюджету України внесків, що | | |надійшли до виборчих фондів пізніше ніж за день до дня | | |виборів, у разі неможливості їх повернення установою банку | | |відповідним фізичним особам; | |----+-----------------------------------------------------------| |3300|- перерахування до Державного бюджету України внесків від | | |осіб, не зазначених у кодах 3110, 3120, які не мають права | | |робити внески до виборчих фондів відповідно до частини | | |першої статті 53 Закону України "Про вибори народних | | |депутатів України" ( 1665-15 ) (юридичні особи, громадські | | |організації тощо); | |----+-----------------------------------------------------------| |3420|- перерахування до Державного бюджету України коштів | | |виборчого фонду, не використаних партією (блоком), якщо | | |немає прийнятого у строк, визначений частиною дванадцятою | | |статті 53 Закону України "Про вибори народних депутатів | | |України" ( 1665-15 ), рішення партії (блоку) щодо | | |перерахування зазначених коштів на поточний банківський | | |рахунок відповідної партії (блоку); | |----+-----------------------------------------------------------| |4000|- банківські послуги за повернення внесків та перерахування| | |коштів до Державного бюджету України; | |----+-----------------------------------------------------------| |5000|- перерахування коштів виборчого фонду, не використаних | | |партією (блоком), на поточний банківський рахунок | | |відповідної партії; | ------------------------------------------------------------------
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 3420; Перерахування до Державного бюджету України коштів
виборчого фонду, не використаних партією (блоком), якщо немає
рішення партії (блоку) щодо перерахування зазначених коштів на
поточний банківський рахунок відповідної партії (блоку).
2.3. У разі повернення коштів, помилково зарахованих на
накопичувальний рахунок виборчого фонду, у полі реквізиту
"Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 8 - повернення коштів, помилково зарахованих на
накопичувальний рахунок виборчого фонду;
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 8; Повернення коштів, помилково зарахованих на
накопичувальний рахунок виборчого фонду.
3. Заповнення розрахункових документів
у разі перерахування коштів з поточного
рахунку виборчого фонду
У разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого
фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код призначення коштів виборчого фонду за такою
класифікацією:
------------------------------------------------------------------ |1110|- виготовлення друкованих матеріалів; | |----+-----------------------------------------------------------| |1120|- виготовлення відеозаписів; | |----+-----------------------------------------------------------| |1130|- виготовлення аудіозаписів; | |----+-----------------------------------------------------------| |1140|- виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, | | | канцтоварів тощо); | |----+-----------------------------------------------------------| |1150|- придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і | | | матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної | | | агітації; | |----+-----------------------------------------------------------| |1211|- оплата ефірного часу на телебаченні; | |----+-----------------------------------------------------------| |1212|- оплата ефірного часу на радіо; | |----+-----------------------------------------------------------| |1220|- публікування агітаційних матеріалів у друкованих | | | засобах масової інформації; | |----+-----------------------------------------------------------| |1310|- транспортні послуги для реалізації заходів | | | передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, | | | плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення | | | передвиборної агітації, а також інших предметів і | | | матеріалів, пов'язаних з передвиборною агітацією); | |----+-----------------------------------------------------------| |1320|- оренда приміщень, обладнання тощо для проведення | | | дискусій, "круглих столів", прес-конференцій | | | стосовно положень передвиборних програм та політичної | | | діяльності партій (блоків) - суб'єктів виборчого | | | процесу чи кандидатів у депутати, а також для | | | виготовлення матеріалів передвиборної агітації; | |----+-----------------------------------------------------------| |1330|- оренда технічних засобів для ведення передвиборної | | | агітації; | |----+-----------------------------------------------------------| |1340|- оренда приміщень для проведення зборів громадян, інших | | | зустрічей з виборцями; | |----+-----------------------------------------------------------| |1350|- виготовлення (оренда) рекламних щитів; | |----+-----------------------------------------------------------| |1361|- послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, | | | фототелеграфного, факсимільного, документального | | | зв'язку, мереж та каналів передавання даних тощо); | |----+-----------------------------------------------------------| |1362|- послуги поштового зв'язку; | |----+-----------------------------------------------------------| |1400|- інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення | | | друкованих агітаційних матеріалів чи політичної | | | реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення | | | концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації | | | фільмів та телепередач чи інших публічних заходів | | | за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого | | | процесу чи кандидата у депутати, а також оприлюднення | | | інформації про таку підтримку тощо); | ------------------------------------------------------------------
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком
N 21 від 01.09.2004, у тому числі ПДВ 20%.
4. Заповнення розрахункових документів у разі
повернення на поточний рахунок виборчого фонду
коштів, перерахованих виконавцям
4.1. У разі повернення на поточний рахунок виборчого фонду
коштів, перерахованих виконавцям, у полі реквізиту "Призначення
платежу" зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 7 - повернення на поточний рахунок виборчого фонду
коштів, перерахованих виконавцям;
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 7; Повернення суми, перерахованої за платіжним дорученням
N 4 від 20.09.2004, за виготовлення інформаційних плакатів у
зв'язку з... .
4.2. У разі перерахування на поточний рахунок виборчого фонду
партії (блоку) штрафних санкцій контрагентом у полі реквізиту
"Призначення платежу" зазначаються:
1 - службовий код "+";
розділовий знак ";";
2 - код 9 - перерахування на поточний рахунок виборчого фонду
штрафних санкцій контрагентом;
розділовий знак ";";
3 - призначення платежу.
Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":
+; 9; Перерахування штрафних санкцій у зв'язку з... .
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 133 ( v0133359-07 ) від 17.08.2007 }

Додаток 2
до Порядку контролю за
надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих
фондів політичних партій,
виборчих блоків політичних
партій, кандидатів у народні
депутати від яких
зареєстровано Центральною
виборчою комісією
Опис структур файлів для формування реєстру
розрахункових документів про надходження та
використання коштів виборчих фондів політичних
партій, виборчих блоків політичних партій,
кандидатів у народні депутати України від яких
зареєстровано Центральною виборчою комісією

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих
фондів.
2. Назви файлів мають таку структуру:
CVORxxMD.nnn, де
C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються
Центральній виборчій комісії;
V - функціональний підтип файла для передавання інформації
про рух коштів від банківської установи до Центральної виборчої
комісії;
O - константа (латинська літера);
Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банківської установи в СЕП;
MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою
системою числення);
nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою
системою числення).
Приклад: CVOILC3R.001
2. Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:
службового рядка;
рядка заголовка;
інформаційних рядків.
Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні)
заповнюються в кодовій сторінці CP-866.
Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні)
закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" -
CRLF.
Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної
безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти).
Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.
Структура рядка заголовка файлів V
------------------------------------------------------------------ | N | Назва реквізиту |Тип|Довжина| Позиції | Пояснення | |з/п| | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 1 |Найменування файла| C | 12 | 1 - 12 |CVORxxMD.nnn | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 2 |Дата та час | D | 10 | 13 - 22 |YYMMDDHHSS | | |створення файла | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 3 |Кількість | N | 6 | 23 - 28 | | | |інформаційних | | | | | | |рядків у файлі | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 4 |Залишок коштів на | N | 16 | 29 - 44 |Сума в копійках | | |рахунку на кінець | | | | | | |звітного дня | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 5 |Резерв | C | 150 |45 - 194 | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 6 |CRLF | B | 2 |195 - 196| | ------------------------------------------------------------------
Структура інформаційного рядка файла
------------------------------------------------------------------ | N | Назва реквізиту |Тип|Довжина| Позиції | Пояснення | |з/п| | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 1 |Код банку А | N | 9 | 1 - 9 | | | |(платника) | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 2 |Рахунок клієнта | N | 14 | 10 - 23 | | | |банку А (платника)| | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 3 |Код банку Б | N | 9 | 24 - 32 | | | |(одержувача) | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 4 |Рахунок клієнта | N | 14 | 33 - 46 | | | |банку Б | | | | | | |(одержувача) | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 5 |Ознака | C | 1 | 47 - 47 |Дебет = "0", | | |"дебет/кредит" | | | |кредит = "1" | | |платежу | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 6 |Сума платежу | N | 16 | 48 - 63 |Сума в копійках | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 7 |Вид документа | N | 2 | 64 - 65 | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 8 |Номер | C | 10 | 66 - 75 | | | |(операційний) | | | | | | |платежу | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| | 9 |Валюта платежу | N | 3 | 76 - 78 |"980" - грн. | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |10 |Дата | D | 6 | 79 - 84 |YYMMDD | | |розрахункового | | | | | | |документа | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |11 |Дата надходження | D | 6 | 85 - 90 |YYMMDD | | |документа до банку| | | | | | |А | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |12 |Найменування | C | 38 |91 - 128 | | | |платника (клієнта | | | | | | |А) | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |13 |Найменування | C | 38 |129 - 166| | | |одержувача | | | | | | |(клієнта Б) | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |14 |Призначення | C | 160 |167 - 326|Заповнюється згідно| | |платежу | | | |з додатком 1 до | | | | | | |цього Порядку | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |15 |Допоміжні | C | 60 |327 - 386| | | |реквізити | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |16 |Код призначення | C | 3 |387 - 389| | | |платежу | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |17 |Спосіб заповнення | C | 2 |390 - 391| | | |реквізитів 14 - 16| | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |18 |Ідентифікаційний | C | 14 |392 - 405| | | |код клієнта А | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |19 |Ідентифікаційний | C | 14 |406 - 419| | | |код клієнта Б | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |20 |Ідентифікатор | N | 9 |420 - 428| | | |документа | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |21 |Дата зарахування | D | 6 |429 - 434|YYMMDD | | |коштів на рахунок | | | | | | |виборчого фонду | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |22 |Дата списання | D | 6 |435 - 440| | | |коштів з рахунку | | | | | | |виборчого фонду | | | | | |---+------------------+---+-------+---------+-------------------| |23 |CRLF | B | 2 |441 - 442| | ------------------------------------------------------------------
Правила заповнення та формування реквізитів файлів повинні
відповідати вимогам документа "Опис інтерфейсу між системою
автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП)
Національного банку України".

Додаток 3
до Порядку контролю за
надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих
фондів політичних партій,
виборчих блоків політичних
партій, кандидатів у народні
депутати від яких
зареєстровано Центральною
виборчою комісією
Інструкція
про порядок обміну інформацією між
Центральною виборчою комісією та
банківськими установами

Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією між
Центральною виборчою комісією та банківськими установами під час
передавання банками електронною поштою Національного банку України
інформації у захищеному вигляді.
Центральна виборча комісія та банківські установи за потреби
можуть здійснювати обмін будь-якою інформацією у захищеному
вигляді (текстовою, базами даних тощо) за умови правильного
формування назви файла.
1. Структура назви файла під час передавання
інформації від Центральної виборчої комісії
до банківської установи
Назва файла CCORxxMD.nnn, де:
C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються
Центральною виборчою комісією;
C - функціональний підтип файла для передавання інформації
від Центральної виборчої комісії до банківської установи;
O - константа (латинська літера);
Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банківської установи в СЕП;
MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою
системою числення);
nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою
системою числення).
2. Структура назви файла під час передавання
інформації від банківської установи до
Центральної виборчої комісії
Назва файла CBORxxMD.nnn, де:
C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються
Центральній виборчій комісії;
B - функціональний підтип файла для передавання інформації
від банківської установи до Центральної виборчої комісії;
O - константа (латинська літера);
Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банківської установи в СЕП;
MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою
системою числення);
nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою
системою числення).
3. Адреса Центральної виборчої комісії
Усі файли для Центральної виборчої комісії відправляються
електронною поштою Національного банку України на адресу:
INF_0QZ@U0QZ
Для обміну інформацією з Центральною виборчою комісією з
використанням АРМ-НБУ-інф банківській установі необхідно виконати
настроювання АРМ-НБУ-інф на роботу з такою інформаційною задачею:
Тип задачі - C; Ідентифікатор ключа - 0QZ500; Типи вхідних файлів - C; Типи вихідних файлів - VBA.

Додаток 4
до Порядку контролю за
надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих
фондів політичних партій,
виборчих блоків політичних
партій, кандидатів у народні
депутати від яких
зареєстровано Центральною
виборчою комісією
Опис структур файлів для формування реєстру
документів про реквізити накопичувального,
поточних рахунків виборчих фондів політичних
партій, виборчих блоків політичних партій,
кандидатів у народні депутати України
від яких зареєстровано Центральною
виборчою комісією

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих
фондів.
2. Назви файлів мають таку структуру:
CAORxxMD.nnn, де:
C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються
Центральній виборчій комісії;
A - функціональний підтип файла для передавання інформації
про реквізити накопичувального, поточного рахунків;
O - константа (латинська літера);
Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банківської установи в СЕП;
MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою
системою числення);
nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою
системою числення).
Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:
службового рядка;
рядка заголовка;
інформаційних рядків.
Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні)
заповнюються в кодовій сторінці CP-866.
Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні)
закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" -
CRLF.
Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної
безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти).
Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.
Структура рядка заголовка файлів A
------------------------------------------------------------------ | N | Назва реквізиту |Тип|Довжина| Позиції | |з/п| | | | | |---+--------------------------------------+---+-------+---------| | 1 |Найменування файла | C | 12 | 1 - 12 | |---+--------------------------------------+---+-------+---------| | 2 |Дата та час створення файла | D | 10 | 13 - 22 | |---+--------------------------------------+---+-------+---------| | 3 |Кількість інформаційних рядків у файлі| N | 6 | 23 - 28 | |---+--------------------------------------+---+-------+---------| | 4 |Резерв | C | 166 |29 - 194 | |---+--------------------------------------+---+-------+---------| | 5 |CRLF | B | 2 |195 - 196| ------------------------------------------------------------------
Структура інформаційного рядка файла
------------------------------------------------------------------ | N | Назва реквізиту |Тип|Довжина| Позиції | Пояснення | |з/п | | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 1 |Назва установи | C | 38 | 1 - 38 |Зазначається | | |банку, у якій | | | |технологічна назва| | |відкрито рахунок | | | |установи банку | | |виборчого фонду | | | | | | |партії (блоку) | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 2 |Код установи | N | 9 | 39 - 47 | | | |банку, у якій | | | | | | |відкрито рахунок | | | | | | |виборчого фонду | | | | | | |партії (блоку) | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 3 |Місцезнаходження | С | 250 |48 - 297 |Зазначається назва| | |установи банку, у | | | |вулиці, номер | | |якій відкрито | | | |будинку, назва | | |рахунок виборчого | | | |населеного пункту | | |фонду партії | | | |(з обов'язковим | | |(блоку) | | | |зазначенням назви | | | | | | |району для міст з | | | | | | |районним поділом),| | | | | | |назва області, | | | | | | |поштовий індекс | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 4 |Вид рахунку | С | 1 |298 - 298|Накопичувальний = | | | | | | |= "1" / поточний =| | | | | | |= "2" | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 5 |Номер рахунку | N | 14 |299 - 312| | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 6 |Номер | N | 3 |313 - 315|Номер | | |територіального | | | |територіального | | |виборчого округу, | | | |виборчого округу | | |у межах якого | | | |зазначається для | | |відкрито рахунок | | | |поточного рахунку | | |виборчого фонду | | | | | | |партії (блоку) | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 7 |Дата відкриття | D | 6 |316 - 321|YYMMDD | | |рахунку | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 8 |Назва партії | C | 250 |322 - 571| | | |(блоку), якій | | | | | | |відкрито рахунок | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 9 |Код партії | N | 10 |572 - 581| | | |(блоку), якій | | | | | | |відкрито рахунок, | | | | | | |за ЄДРПОУ | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 10 |Прізвище, ім'я, по| C | 76 |582 - 657|Якщо розпорядників| | |батькові | | | |рахунку виборчого | | |розпорядників | | | |фонду партії | | |рахунку виборчого | | | |(блоку) кілька, то| | |фонду партії | | | |вони | | |(блоку) | | | |перераховуються | | | | | | |через символ ";" | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 11 |Прізвище, ім'я, по| С | 38 |658 - 695| | | |батькові | | | | | | |працівника | | | | | | |установи банку, | | | | | | |відповідального | | | | | | |за ведення рахунку| | | | | | |виборчого фонду | | | | | | |партії (блоку) | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 12 |Інформація про | С | 38 |696 - 733| | | |працівника | | | | | | |установи банку, | | | | | | |відповідального | | | | | | |за ведення рахунку| | | | | | |виборчого фонду | | | | | | |партії (блоку) | | | | | | |(телефон, e-mail) | | | | | |----+------------------+---+-------+---------+------------------| | 13 |CRLF | B | 2 |734 - 735| | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 133 ( v0133359-07 ) від 17.08.2007 }

Додаток 5
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів виборчих
фондів політичних партій, виборчих блоків
політичних партій, кандидатів у народні
депутати від яких зареєстровано
Центральною виборчою комісією
Форма повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду
(на бланку установи банку)
Центральна виборча комісія
Повідомлення
про відкриття рахунку виборчого фонду
------------------------------------------------------------------ | N | Назва реквізиту |Реквізит| |з/п| | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 1 |Назва установи банку, у якій відкрито | | | |накопичувальний або поточний рахунок виборчого | | | |фонду партії (блоку) | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 2 |Код установи банку, у якій відкрито накопичувальний| | | |або поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку)| | |---+---------------------------------------------------+--------| | 3 |Місцезнаходження установи банку, у якій відкрито | | | |накопичувальний або поточний рахунок виборчого | | | |фонду партії (блоку) (з обов'язковим зазначенням | | | |назви району для міст з районним поділом) | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 4 |Вид рахунку (накопичувальний або поточний) | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 5 |Номер рахунку | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 6 |Номер територіального виборчого округу, у межах | | | |якого відкрито рахунок виборчого фонду партії | | | |(блоку) (зазначається для поточного рахунку) | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 7 |Дата відкриття рахунку виборчого фонду партії | | | |(блоку) | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 8 |Назва партії (блоку), якій відкрито рахунок | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 9 |Код партії (блоку), якій відкрито рахунок, за | | | |ЄДРПОУ | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 10|Прізвище, ім'я, по батькові розпорядників рахунку | | | |виборчого фонду партії (блоку) | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 11|Прізвище, ім'я, по батькові працівника установи | | | |банку, відповідального за ведення рахунку виборчого| | | |фонду партії (блоку) | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 12|Інформація про працівника установи банку, | | | |відповідального за ведення рахунку виборчого фонду | | | |партії (блоку) (телефон, e-mail) | | ------------------------------------------------------------------
Керівник установи банку __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
{ Додаток 5 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії
N 133 ( v0133359-07 ) від 17.08.2007 }вгору