Документ v0226874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

23.02.2017  № 226

Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води»;

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води»;

1.3. Форму звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення»;

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення».

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкФорма № 13-НКРЕКП-водопостачання
(квартальна)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23.02.2017 № 226

Звітність

ЗВІТ
щодо показників надійності водопостачання та якості питної водиЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23.02.2017 № 226

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію НКРЕКП на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» (далі - форма звітності № 13НКРЕКП-водопостачання) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

абонент - фізична особа, яка мешкає в будинку садибного типу або в  квартирі у багатоквартирному будинку (побутовий абонент), або юридична особа, якій надаються ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання (непобутовий абонент);

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з централізованого водопостачання;

запланована перерва - перерва у водопостачанні, здійснена ліцензіатом з метою проведення планового ремонту або обслуговування мереж. Перерва вважається запланованою, якщо є відповідне документальне підтвердження;

запланована перерва з попередженням споживачів - тимчасове припинення водопостачання споживачам, пов’язане з ремонтом або обслуговуванням  мереж, про яке споживачів було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження, що споживачі були повідомлені про перерву у водопостачанні;

запланована перерва без попередження споживачів - тимчасове припинення водопостачання споживачам, пов’язане з ремонтом або обслуговуванням мереж, про яке споживачів не було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві;

кінець перерви у водопостачанні - зафіксований час відновлення ліцензіатом водопостачання всім споживачам, відключеним унаслідок перерви у водопостачанні;

незапланована (аварійна) перерва - тимчасове припинення водопостачання споживачам унаслідок форс-мажорних обставин, вини споживачів або інших осіб, а також з вини ліцензіата;

перерва у водопостачанні - тимчасове припинення водопостачання споживачам без від’єднання їх від мережі;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин - перерва внаслідок виникнення дії непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання послуги з водопостачання. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтверджено;

перерва з вини споживачів або інших осіб - перерва, що виникла внаслідок дій споживачів, інших ліцензіатів або інших осіб. Вина споживачів або інших осіб має бути документально підтвердженою;

перерва з вини ліцензіата - аварійна перерва, якої можливо було уникнути заходами з обслуговування мереж та з нез’ясованих причин, крім тих, які виникли внаслідок форс-мажорних обставин, вини споживачів або інших осіб;

початок перерви у водопостачанні - зафіксований час надходження від споживачів або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в водопостачанні.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги»;

Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма № 13НКРЕКП-водопостачання подається ліцензіатами в цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма № 13НКРЕКП-водопостачання складається станом на останнє число звітного періоду та подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є квартал.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.4 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Показники безперервності водопостачання

3.1. Безперервність водопостачання споживачів характеризується такими показниками:

1) показник середньої тривалості перерв у водопостачанні розраховується як відношення сумарної тривалості перерв у водопостачанні за звітний період до загальної кількості абонентів за формулою

де

ti

-

тривалість i-ї перерви у водопостачанні, хв;


ni

-

кількість абонентів, відключених у результаті і-ї перерви у водопостачанні, осіб;


k

-

кількість перерв у водопостачанні протягом звітного періоду;


і

-

номер перерви у водопостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;


n

-

загальна кількість абонентів ліцензіата станом на 01 січня звітного року, осіб;

2) показник середньої частоти перерв у водопостачанні розраховується як відношення сумарної кількості відключених споживачів унаслідок усіх перерв у водопостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості споживачів за формулою

де

ni

-

кількість абонентів, відключених у результаті  і-ї перерви у водопостачанні, осіб;


k

-

кількість перерв у водопостачанні протягом звітного періоду;


і

-

номер перерви у водопостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;


n

-

загальна кількість абонентів ліцензіата станом на 01 січня звітного року, осіб;

3) кількість перерв на 100 км мережі розраховується як відношення кількості перерв у водопостачанні протягом звітного періоду на довжину мереж водопостачання ліцензіата, помножене на 100, за формулою

де

k

-

кількість перерв у водопостачанні протягом звітного періоду;


L

-

загальна довжина мереж водопостачання ліцензіата станом на 01 січня звітного року, км.

4. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників безперервності водопостачання

4.1. Ліцензіат повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності водопостачання, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) реєстру перерв у водопостачанні згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) реєстру перевірок параметрів тиску згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

4.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності водопостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з водопостачання;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

4.3. Реєстр перерв у водопостачанні формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п перерви у водопостачанні;

графа 2 - код джерела інформації - уноситься код джерела інформації, в якому вперше зафіксована інформація про початок перерви, що призвела до відключення споживачів;

графа 3 - адреса місця пошкодження - вносяться дані щодо місця пошкодження або планового ремонту частини мережі, яке призвело до перерви у водопостачанні;

графа 4 - відключена частина мережі - перелік вулиць (будинків), на яких припинено водопостачання;

графа 5 - інформація про виконані роботи - стисла інформація про проведені ремонтні роботи для усунення пошкоджень у мережі;

графи 6 - 10 - класифікація перерв;

графа 11 - дата та час початку перерви у водопостачанні. Час першого повідомлення про відключення, яке реєструється у джерелах інформації;

графа 12 - дата та час кінця перерви у водопостачанні. Визначається та реєструється персоналом ліцензіата у джерелах інформації;

графа 13 - тривалість часу під час перерви у водопостачанні, протягом якого вода не мала подаватися за графіком, хв - зазначається лише у разі, якщо водопостачання здійснюється ліцензіатом за графіком. Для таких перерв у примітці зазначається графік водопостачання.

графа 14 - тривалість перерви, хв - розраховується як різниця часу (у хвилинах) між початком та кінцем перерви у водопостачанні за вирахуванням часу під час перерви у водопостачанні, протягом якого вода не мала подаватися за графіком (графа 13);

графи 15 - 16 - кількість відключених абонентів (побутових та непобутових). У разі неможливості визначення фактичної кількості відключених абонентів вказується розрахункове значення. Для таких перерв спосіб розрахунку зазначається у примітці;

графа 17 - примітки. У випадку незапланованої (аварійної) перерви з вини інших осіб або споживачів у примітці зазначається найменування цієї особи або споживача.

4.4. До реєстру перерв у водопостачанні не вносяться аварійні події, внаслідок яких відбувається зниження тиску в мережі, однак не припиняється водопостачання абонентів.

4.5. Якщо початок перерви у водопостачанні відбувся в одному місяці, а кінець - у наступному місяці, необхідно:

у попередньому місяці зареєструвати дату та час початку перерви у водопостачанні (графа 11 додатка 2 до цієї Інструкції);

у наступному місяці дану перерву реєструвати не потрібно;

після завершення перерви в наступному місяці занести дату та час завершення перерви в реєстр попереднього місяця.

4.6. Реєстр перевірок параметрів тиску формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. У реєстр вносяться всі випадки перевірок параметрів тиску на межі балансової належності ліцензіата за зверненнями (скаргами) споживачів або управителя багатоквартирного будинку:

графа 1 - № з/п;

графа 2 - адреса місця вимірювання параметрів тиску;

графи 3 - 4 - зазначається присутність при проведенні перевірки параметрів тиску представника управителя багатоквартирного будинку або споживача(ів);

графа 5 - дата проведення перевірки;

графи 6 - 7 - параметри тиску. Зазначаються мінімально допустиме значення тиску в точці підключення, визначене у технічних умовах, та значення тиску за результатами перевірки;

графа 8 - недотримання параметрів тиску. Заповнюється, якщо значення тиску за результатами перевірки (графа 7) нижче за мінімально допустиме значення тиску в точці підключення, визначене у технічних умовах (графа 6);

графа 9 - примітки.

4.7. Реєстри перерв у водопостачанні та реєстри перевірок параметрів тиску подаються в електронному вигляді до НКРЕКП не пізніше ніж через 20 днів після завершення звітного періоду.

5. Порядок заповнення форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання

5.1. У розділі І «Безперервність водопостачання» відповідно до класифікації перерв у водопостачанні заносяться показники середньої тривалості перерв у водопостачанні (графи 010 - 055), середньої частоти перерв у водопостачанні (графи 060 - 105) та кількості перерв на 1 км мережі (графи 110 - 155), розраховані за даними реєстрів перерв у водопостачанні.

У графах 160 - 175 зазначається кількість абонентів ліцензіата станом на 01 січня звітного року.

У графі 180 зазначається загальна довжина мереж ліцензіата станом на 01 січня звітного року.

Приклад заповнення розділу І «Безперервність водопостачання» форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання наведено в додатку 4 до цієї Інструкції.

5.2. У розділі ІІ «Перевірка параметрів тиску» за даними реєстрів перевірок параметрів тиску зазначаються кількість проведених вимірів тиску у звітному періоді (графа 010), кількість випадків  недотримання параметрів тиску (графа 020). У графі 030 вказується відсоток випадків недотримання параметрів тиску, який визначається як відношення графи 020 до графи 010 розділу ІІ форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання, помножене на 100 %.

5.3. У розділі ІІІ «Перевірка показників якості питної води» залежно від місця взяття проби зазначається:

кількість проб питної води (графа 020);

кількість проб з відхиленням від стандартів якості питної води, визначених у ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10), загалом та залежно від групи показників (графи 030 - 080);

відсоток проб з відхиленням показників якості питної води (графа 090), який визначається як відношення графи 030 до графи 020 розділу ІІІ форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання, помножене на 100 %.

Показники розраховуються за результатами виробничого контролю безпечності та якості питної води, що здійснюється згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4171-10.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. ЦаплінДодаток 1
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 13НКРЕКП-водопостачання
(квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
водопостачання та якості питної води»

ПЕРЕЛІК
джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності водопостачання

__________________________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата)

№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації

1

2

3

4

5Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 13НКРЕКП-водопостачання
(квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
водопостачання та якості питної води»

РЕЄСТР
перерв у водопостачанні


Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 13НКРЕКП-водопостачання
(квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
водопостачання та якості питної води»

РЕЄСТР
перевірок параметрів тиску


Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 13НКРЕКП-водопостачання
(квартальна)
«Звіт щодо показників надійності
водопостачання та якості питної води»

ПРИКЛАД
заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників безперервності водопостачання»Форма № 14-НКРЕКП-
водопостачання/водовідведення
(квартальна)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23.02.2017 № 226

Звітність

ЗВІТ
щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведенняЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23.02.2017 № 226

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію НКРЕКП на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» (далі - форма звітності № 14НКРЕКП-водопостачання/водовідведення) та строк подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

дата початку надання послуги - дата початку відліку строку надання послуги споживачеві з моменту отримання ліцензіатом від споживача всіх передбачених законодавством даних;

дата завершення надання послуги - дата завершення відліку строку надання послуги споживачеві, що підтверджується відповідним актом, реєстрацією вихідної інформації або іншим установленим документом;

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, на якому зафіксовані первинні дані, що використовуються для розрахунку показників якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення;

показники комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення - показники, які характеризують якість надання послуг ліцензіатом споживачеві, що, зокрема передбачає дотримання ліцензіатом строків надання послуг та виконання робіт, установлених чинним законодавством;

форс-мажорні обставини - дія непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює  надання  послуги.

Скорочення, що застосовуються в Інструкції та її додатках:

ВЛ - вина ліцензіата;

ВС - вина споживача або інших осіб;

ФМ - форс-мажорні обставини.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про звернення громадян»;

Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення подається ліцензіатами в цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення складається станом на останнє число звітного періоду та подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є квартал.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.4 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання або його уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та адреса електронної пошта.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Порядок формування загальної інформації, пов’язаної з заповненням форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення

3.1. Ліцензіат повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) переліку послуг згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) реєстру надання послуг та письмових звернень громадян згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

3.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності водопостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з водопостачання;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

3.3. Якщо послуга або звернення побутового споживача стосується одночасно питань водопостачання та водовідведення, така послуга/звернення реєструється двічі за відповідними кодами виду послуг відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції.

3.4. Реєстр надання послуг та письмових звернень громадян формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

Графи реєстру заповнюються таким чином:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код послуги відповідно до переліку послуг, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа 3 - код джерела інформації відповідно до переліку, затвердженого внутрішнім розпорядчим документом ліцензіата. Може відображатися декілька кодів джерела інформації, що містять інформацію про дату початку та завершення надання послуги;

графи 4 - 6 - інформація про абонента: прізвище, ім’я, по батькові (найменування), адреса споживача, інша інформація (телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер тощо);

графа 7 - предмет звернення - заповнюється лише для письмових звернень громадян (літери «С», «П», «З» відповідно для скарг, пропозицій (зауважень) та заяв (клопотань));

графа 8 - дата початку надання послуги:

з видачі технічних умов - день реєстрації заяви з видачі технічних умов;

з підключення об’єкта замовника до мереж - день реєстрації заяви з підключення об’єкта замовника до мереж;

з періодичної повірки засобів обліку - зафіксована у відповідних джерелах інформації дата зняття засобу обліку для періодичної повірки. Якщо за договором з ліцензіатом періодичну повірку засобів обліку, встановлених у споживачів ліцензіата, здійснює інший суб’єкт господарювання, дані щодо таких повірок також вносяться до реєстру;

з проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - дата реєстрації повідомлення споживача про неналежне надання або ненадання послуг, за яким проведено перевірку;

з розгляду акта-претензії за результатами перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - дата укладання акта-претензії про неналежне надання або ненадання послуг;

для письмових звернень громадян - дата отримання звернення громадянина, у тому числі переадресованого від органів державної влади та місцевого самоврядування. Датою отримання звернення є дата реєстрації звернення у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо);

графа 9 - дата завершення надання послуги:

з видачі технічних умов - дата реєстрації повідомлення замовника про готовність до видачі технічних умов, зафіксована у джерелах інформації;

з підключення об’єкта замовника до мереж - дата здійснення підключення об’єкта замовника до мереж, зафіксована у джерелах інформації;

з періодичної повірки засобів обліку - дата встановлення засобу обліку після проведення його повірки, зафіксована у джерелах інформації;

з проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - дата встановлення факту ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або перевірки кількісних та (або) якісних показників надання послуг, зафіксована у джерелах інформації;

з розгляду акта-претензії за результатами перевірки кількісних або якісних показників надання послуг - зареєстрована дата повідомлення споживачу про задоволення акта-претензії або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої  відмови;

для письмових звернень громадян - дата реєстрації листа-відповіді на звернення громадянина у відповідному джерелі інформації (журнал обліку, електронна база даних тощо).

У разі ненадання послуги датою завершення надання послуги є дата письмової відмови замовника або споживача від послуги або дата підтвердження неможливості надання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживача, третіх осіб або ліцензіата;

графи 10 - 11 - тривалість обґрунтованої затримки надання послуги внаслідок  форс-мажорних обставин, з вини споживача або інших осіб (календарних днів/робочих днів). Тривалість затримки зазначається в календарних або робочих днях (у графі 10 або 11) відповідно до встановлених законодавством строків;

графи 12 - 13 - тривалість надання послуги: кількість календарних/робочих днів з початку надання послуги до завершення надання послуги за вирахуванням часу обґрунтованої затримки надання послуги;

графа 14 - причина затримки. Може мати значення: ВС, ФМ. Затримка у наданні послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 15 - причина ненадання послуги. Може мати значення: ВС, ФМ, ВЛ. Ненадання послуги внаслідок форс-мажорних обставин, з вини споживачів або інших осіб має бути документально підтверджена;

графа 16 - примітки ліцензіата, які уточняють певні особливості надання даного виду послуг. Наприклад: причину відмови у видачі технічних умов тощо.

3.5. Якщо початок надання послуги відбувся в одному місяці, а завершення - у наступному або дата отримання звернення в одному місяці, а відповідь - у наступному місяці, необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та дату завершення надання послуги або дату надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

При цьому у місяці завершення надання цієї послуги або надання відповіді на звернення її реєструвати не потрібно.

При наданні послуги або відповіді на звернення пізніше наступного місяця необхідно:

у місяці, коли надійшла заявка на послугу або отримано звернення, зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції);

у місяці завершення надання цієї послуги зареєструвати дату початку надання послуги (графа 8 додатка 3 до цієї Інструкції) та дату завершення надання послуги або дату надання відповіді на звернення (графа 9 додатка 3 до цієї Інструкції).

3.6. Реєстри надання послуг та письмових звернень громадян подаються в електронному вигляді до НКРЕКП не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду (без даних, що містять персональну інформацію абонентів).

4. Порядок заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення

4.1. Інформація для заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення формується на підставі даних додатків 1 - 3 до цієї Інструкції.

4.2. Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення містить таку інформацію:

графа А - код послуги відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа Б - тип звернення відповідно до переліку, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції;

графа В - код рядка;

графа 1 - загальна кількість звернень за квартал щодо надання послуги кожного виду відповідно до кодів та назв із переліку послуг, наведених у додатку 2 до цієї Інструкції. Визначається як сума графи 2 та графи 3;

графа 2 - кількість наданих послуг відповідно до письмового звернення споживача (дані указуються окремо за кожним видом послуг у відповідному рядку). Зазначена кількість запитів щодо надання послуг визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 3 - кількість ненаданих послуг - відображаються дані щодо кількості ненаданих послуг, щодо яких надійшли письмові звернення споживачів. Визначається на підставі інформації, яку містять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 4 - строк надання послуги, визначений чинним законодавством;

графа 5 - середній строк надання послуги. Визначається як відношення сумарної тривалості надання послуги за окремим кодом до загальної кількості запитів на надання цієї послуги;

графа 6 - кількість послуг, час виконання яких перевищив установлені строки. Визначається на підставі інформації, що містять реєстри надання послуг та письмових звернень громадян (додаток 3 до цієї Інструкції);

графа 7 - відсоток послуг, час виконання яких перевищив установлені строки, %. Визначається як відношення графи 6 до графи 2, помножене на 100 %.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплін


Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 14-НКРЕКП-
водопостачання/водовідведення
(квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної
якості надання послуг з централізованого
водопостачання та (або) водовідведення»

ПЕРЕЛІК
джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг

_________________________________________________________ 20__ рік
(найменування ліцензіата та його підрозділу)


№ з/п

Код джерела інформації

Назва джерела інформації

Форма ведення джерела інформації

Стислий перелік інформації, що містить джерело інформації

1

2

3

4

5


Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 14-НКРЕКП-
водопостачання/водовідведення
(квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної
якості надання послуг з централізованого
водопостачання та (або) водовідведення»

ПЕРЕЛІК
послуг

Код послуги

Назва послуги

S1

Надання доступу до мережі водопостачання:

S1.1

видача технічних умов (стаття 30*)

S1.2

підключення об’єкта замовника до мереж (стаття 39*)

S2

Надання доступу до мережі водовідведення:

S2.1

видача технічних умов (стаття 30*)

S2.2

підключення об’єкта замовника до мереж (стаття 39*)

S3

Періодична повірка засобів обліку (пункт 15**)

S4

Перевірка кількісних або якісних показників надання послуг (з питань водопостачання)

S4.1

проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг (пункт 35**)

S4.2

розгляд акта-претензії за результатами перевірки (пункт 39**)

S5

Перевірка кількісних або якісних показників надання послуг (з питань водовідведення)

S5.1

проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг (пункт 35**)

S5.2

розгляд акта-претензії за результатами перевірки (пункт 39**)

S6

Відповідь на письмові звернення побутових споживачів (стаття 20***) (з питань водопостачання), у т. ч.:

S6.1

на скарги щодо незадовільної якості питної води

S6.2

на скарги на недостатній тиск у мережі

S6.3

на скарги на перерви у водопостачанні

S6.4

інші звернення

S7

Відповідь на письмові звернення побутових споживачів (стаття 20***) (з питань водовідведення), у т. ч.:

S7.1

на скарги щодо незадовільної якості надання послуг з водовідведення

S7.2

інші звернення

__________
* Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
** Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.
*** Закон України «Про звернення громадян».Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення
форми звітності № 14-НКРЕКП-
водопостачання/водовідведення
(квартальна)
«Звіт щодо показників комерційної
якості надання послуг з централізованого
водопостачання та (або) водовідведення»

РЕЄСТР
надання послуг та письмових звернень громадянвгору