Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Умови, Форма типового документа [...] від 16.02.2017201
Документ v0201874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.03.2017. Подивитися в історії? )

4) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) відповідати вимогам про відокремлення і незалежність оператора газосховища, установленим статтею 47 Закону України «Про ринок природного газу»;

2) відповідати вимогам щодо особливості реалізації права власності держави на підземні газосховища, установленим статтею 45 Закону України «Про ринок природного газу»;

3) під час провадження ліцензованої діяльності не допускається здійснення над суб'єктом господарювання контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник Управління
ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності із зберігання
(закачування, відбору) природного газу
(пункт 1.4)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії із зберігання (закачування, відбору) природного газуДодаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності із зберігання
(закачування, відбору) природного газу
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про місця та засоби провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу

____________________________________________________
(суб’єкт господарювання)

№ з/п

Місцезнаходження сховища природного газу

Назва сховища природного газу

Загальна ємність сховища природного газу, млн метрів куб.

Обсяг буферного газу сховища природного газу, млн метрів куб.

Документ, що підтверджує право власності, господарського відання чи користування сховищем природного газу

1

2

3

4

5

6_________________________________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності із зберігання
(закачування, відбору) природного газу
(пункт 1.6)

ОПИС
документів, що додаються до заявиЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
16.02.2017  № 201

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу (далі – господарська діяльність з розподілу природного газу, ліцензована діяльність).

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

газорозподільна система ліцензіата – об’єкти газорозподільної системи, що на законних підставах перебувають у власності чи користуванні здобувача ліцензії/ліцензіата (у тому числі на праві господарського відання, користування чи експлуатації), та які знаходяться в межах місць провадження господарської діяльності;

засіб провадження діяльності – газорозподільна система, що на законних підставах перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації здобувача ліцензії/ліцензіата, якою здійснюється розподіл природного газу;

місце провадження господарської діяльності – територія адміністративно-територіальної одиниці (область, район, місто, село тощо), де знаходиться газорозподільна система ліцензіата, до якої підключено не менше 50 000 точок приєднання суб’єктів ринку природного газу, щодо якої НКРЕКП прийнято рішення про надання права ліцензіату в її межах здійснювати господарську діяльність з розподілу природного газу. Вимога щодо кількості точок приєднання розповсюджується на суб’єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензію з розподілу природного газу.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного газу», чинних Кодексі газорозподільних систем, Типовому договорі розподілу природного газу.

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою, згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (додаток 2), до якої додаються географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо), із нанесеними на них газорозподільними системами ліцензіата та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності чи користуванні здобувача ліцензії газорозподільних систем (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

2) відомість про матеріально-технічне оснащення, необхідне для провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (додаток 3);

3) відомість про наявний персонал, задіяний у розподілі природного газу (додаток 4);

4) копії актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, укладених здобувачем ліцензії з усіма суміжними суб’єктами ринку природного газу (крім споживачів);

5) заява та документи для встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу у встановленому порядку;

6) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах, за формою згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов.

1.7. Рішення НКРЕКП про видачу ліцензії приймається за умови одночасного прийняття рішення про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу на території місць провадження господарської діяльності.

2. Вимоги до провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

2.1. Господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) провадити ліцензовану діяльність лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

2) мати в наявності затверджену організаційну структуру суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт та затверджені положення про відповідні структурні підрозділи та посадові інструкції працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб штатного розпису;

3) мати в організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділи та/або спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері нафтогазового комплексу та виконавчої документації;

4) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України;

5) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року.

У разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат повинен:

при доповнені переліку новими документами подати до НКРЕКП документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

при зміні форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, подати до НКРЕКП відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;

6) складати звітність, затверджену НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подавати її до НКРЕКП у встановленому порядку;

7) подавати річну фінансову звітність у встановленому законодавством порядку.

Річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Вимоги до аудиторських фірм у разі залучення їх до аудиту фінансової звітності або консолідованої звітності мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки»;

8) у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний повідомити сторону, з якою укладено договір щодо розподілу природного газу, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

9) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

10) з урахуванням статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» у разі здійснення одночасно декількох видів господарської діяльності на ринку природного газу, що підлягають ліцензуванню, вести окремий облік за кожним видом діяльності та затверджувати правила розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між різними видами господарської діяльності;

11) забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиною електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

12) забезпечити функціонування та підтримувати на належному рівні персональний веб-сайт у мережі Інтернет;

13) забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет;

14) дотримуватися вимог чинного Кодексу газорозподільних систем, а також виконувати умови укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП;

15) надавати послуги розподілу природного газу за тарифами, що встановлені НКРЕКП;

16) використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

17) створити на підприємстві комісії з експертизи засобів вимірювальної техніки та з розгляду актів про порушення та забезпечити їх роботу в порядку та відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем;

18) організувати та забезпечити вільний доступ до свого структурного підрозділу, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції. Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції має здійснюватися ліцензіатом в окремому журналі;

19) на письмову вимогу постачальника надати йому в десятиденний термін договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата;

20) мати у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких організовано прийом та обслуговування споживачів;

21) розробляти та щороку до 31 липня подавати на затвердження до НКРЕКП та виконувати план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років;

22) розробити і запровадити програму відповідності згідно із статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу»;

23) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

24) щорічно подавати до НКРЕКП звіт про виконання програми відповідності;

25) забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної під час здійснення ліцензованої діяльності, а також розміщувати на своєму веб-сайті у недискримінаційний спосіб інформацію, яка стимулюватиме розвиток ринку природного газу;

26) здійснювати закупівлю товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;

27) мати укладений з оператором газотранспортної системи договір транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП;

28) здійснювати розрахунки із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог, що мають забезпечувати безаварійну експлуатацію газорозподільних систем як об’єктів підвищеної небезпеки та своєчасну локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій, у газорозподільній системі:

1) організувати підрозділи аварійно-диспетчерської служби (далі – АДС) з цілодобовим режимом роботи, включаючи вихідні та святкові дні.

Підрозділи АДС повинні бути забезпечені зв'язком екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв'язком екстреного виклику з відповідними спецслужбами (надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги тощо), засобами радіозв'язку і мати апаратуру для запису переговорів;

2) мати номер екстреного виклику, що зазначається у договорі розподілу природного газу;

3) мати дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів (устаткування) підвищеної небезпеки, необхідні для провадження господарської діяльності з розподілу природного газу;

4) мати у власності чи користуванні матеріально-технічну базу (виробничі будівлі та споруди, складські приміщення, майстерні, гаражі та/або стоянки для зберігання транспортних засобів), необхідну для забезпечення оперативно-диспетчерського управління газорозподільною системою та планово-профілактичних і аварійно-відновлюваних робіт на об’єктах газорозподільної системи з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки;

5) мати у власності чи користуванні транспортні засоби, у тому числі спеціалізованого призначення.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатна чисельність працівників має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на нього функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт;

2) керівник здобувача ліцензії, його заступник та головний інженер повинні мати ступінь вищої освіти;

3) провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти достатній для успішного виконання професійних обов’язків;

4) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України.

2.5. Відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

1) доступ замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів;

2) доступ суб'єктів ринку природного газу до газорозподільної системи для фактичної передачі (розподілу/споживання) належного їм природного газу до/з газорозподільної системи;

3) отримання персонального ЕІС-коду як суб’єкт ринку природного газу;

4) присвоєння всім споживачам та/або, у передбачених Кодексом газорозподільних систем випадках, точкам комерційного обліку, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата, персональних ЕІС-кодів як суб’єктам ринку природного газу (за необхідності ЕІС-коди їх точок комерційного обліку), та інформування споживачів та Оператора ГТС про присвоєні ЕІС-коди;

5) комерційний, у тому числі приладовий облік природного газу в газорозподільній системі та визначення його об'ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у тому числі в розрізі суб'єктів ринку природного газу;

6) укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

7) розподіл (переміщення) природного газу від місць його надходження в газорозподільну систему з газотранспортної системи чи з інших джерел (від видобувачів, виробників газу або суміжних газорозподільних систем, підключених до газорозподільної системи ліцензіата) до споживачів природного газу з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик та потреб цих споживачів;

8) періодичну повірку (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж та ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

2.6. Ліцензіат зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті:

1) технічні та комерційні умови доступу (приєднання) до газорозподільної системи ліцензіата, а також Методологію визначення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену НКРЕКП;

2) величини технічної та вільної потужності, у тому числі величину резервної потужності, необхідної для забезпечення нових приєднань, у розрізі кожної ГРП, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні;

3) Кодекс газорозподільних систем та Типовий договір розподілу природного газу, затверджені НКРЕКП;

4) план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, затверджений НКРЕКП;

5) перелік послуг, що надаються ліцензіатом, інформацію про тарифи та інші умови надання послуг розподілу природного газу, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до газорозподільної системи;

6) річну фінансову звітність ліцензіата у встановленому законом порядку;

7) методологію визначення тарифів на послуги розподілу природного газу;

8) дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються газорозподільною системою в обсязі, що знаходиться в розпорядженні ліцензіата;

9) фактичні дані щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками у строк, передбачений нормативно-правовими актами.

2.7. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) забезпечувати виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора газорозподільної системи, встановлених статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу»;

2) під час провадження ліцензованої діяльності не допускається здійснення над суб'єктом господарювання контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник Управління
ліцензування


Ю. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
природного газу
(пункт 1.4)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з розподілу природного газуДодаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
природного газу
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

__________________________________________________
(суб’єкт господарювання)

№ з/п

Параметри

Од. виміру

Об’єкти газорозподільної системи (ГРМ), які на законних підставах перебувають у власності чи користуванні заявника

Газопровід високого тиску

Газопровід середнього тиску

Газопровід низького тиску

ГРП

ШРП

1

2

3

4

5

6

7

8


Усього:

км/од.кількість точок приєднання (споживачів),

абон.
x

x


у т. ч. побутових

абон.
x

x


у т. ч. у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, смт, село)*:


Назва адміністративної території
кількість ГРМ

км/од.кількість підключених споживачів,

абон.
x

x


у т. ч. побутових

абон.
x

x

__________
* Якщо газорозподільна система охоплює весь район, деталізація по містах, смт та селах – не обов’язкова.
Якщо в межах адміністративно-територіальної одиниці здійснює діяльність інший ліцензіат з розподілу природного газу, інформація може містити певні адреси об’єктів споживачів ліцензіата.

___________________________________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
природного газу
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про матеріально-технічне оснащення, необхідне для провадження господарської діяльності з розподілу природного газуДодаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
природного газу
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про наявний персонал, задіяний у розподілі природного газу

__________________________________________________
(суб’єкт господарювання)

№ з/п

Підрозділи

Кількість персоналу

Примітка

управлінці

робітники

1

Служба (дільниця) експлуатації підземних газопроводів та споруд на них
2

Служба (дільниця) аварійно-відновлюваних робіт
3

Служба (дільниця) експлуатації засобів захисту від електрохімічної корозії
4

Служба обліку та режимів розподілу природного газу (служба метрології)
5

Автотранспортне господарство
6

Будівельно-монтажна служба (дільниця)
7

Інші

УСЬОГО:
___________________________________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
природного газу
(пункт 1.6)

ОПИС
документів, що додаються до заявиЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
16.02.2017  № 201

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з постачання природного газу

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу (далі – господарська діяльність з постачання природного газу, ліцензована діяльність).

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засіб провадження господарської діяльності – будівлі і приміщення, що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та персональний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікацій із споживачами (телефон, E-mail);

місце провадження діяльності – територія України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного газу», чинних Правилах постачання природного газу.

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання природного газу, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток 2).

1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання природного газу

2.1. Господарська діяльність з постачання природного газу здійснюється з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) забезпечити функціонування та підтримувати на належному рівні персональний веб-сайт у мережі Інтернет;

2) створити точки контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата;

3) у разі укладання договору постачання природного газу із побутовим споживачем забезпечити наявність особистого кабінету споживача на власному веб-сайті, що має містити і персоніфіковані дані споживача, статистичні дані про ціни та нарахування, і сплату за договором постачання природного газу та іншу інформацію, пов'язану з виконанням зазначеного договору;

4) організувати та забезпечити доступ до точки контакту для здійснення реєстрації вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції;вгору