Документ v0191359-19, поточна редакція — Редакція від 01.03.2019, підстава - v0426359-19

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2019 року № 191

Про Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 426 від 01.03.2019}

З метою забезпечення однакового застосування законодавства України про вибори на всій території України, відповідно до статей 31, 32, 34 - 36-1, частини п’ятої статті 78, статті 88, частини четвертої статті 90 Закону України "Про вибори Президента України", пункту 2 частини першої статті 2, частини третьої статті 7, статті 22, пунктів 1, 2 частини першої статті 26, частин першої, третьої - восьмої статті 27, статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 1 частини другої статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 1 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України (додаток 1).

2. Встановити зразки:

повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 2);

повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців (додаток 3);

повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (додаток 4);

повідомлення про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (додаток 5).

3. Цю постанову надіслати Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній міграційній службі України, Державній судовій адміністрації України для доведення до відома відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та забезпечення контролю за її виконанням, а також окружним виборчим комісіям з виборів Президента України для доведення до відома дільничних виборчих комісій після їх утворення та обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування і органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 2 лютого 2019 року № 191

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України

I. Загальні положення

1.1. Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України здійснюються відповідно до Законів України "Про вибори Президента України", "Про Державний реєстр виборців" та цього Роз’яснення.

У разі одночасного проведення виборів Президента України з виборами народних депутатів України, місцевими виборами, всеукраїнським референдумом списки виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України складаються та уточнюються в установленому Центральною виборчою комісією порядку.

1.2. Громадяни України, які мають право голосу на виборах, є виборцями та можуть реалізувати це право на виборчих дільницях, де вони включені до списків виборців.

Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

1.3. Списки виборців на звичайних та закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах виконання покарань, складаються органами ведення Державного реєстру виборців на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

Особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день виборів) зі своєї виборчої адреси, до списку не включаються.

1.4. Списки виборців на виборчих дільницях, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями про виборців, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, складаються (вносяться) за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 3 квітня 2014 року № 191.

1.5. Формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців та іменних запрошень здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру).

1.6. Дільничні виборчі комісії забезпечують використання списків виборців виключно у цілях, передбачених законом.

II. Складання попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, їх передача дільничним виборчим комісіям

2.1. Органи ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються їх повноваження, складають попередні списки виборців у двох примірниках на паперовому носії, а також виготовляють іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях.

2.2. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командир військової частини (формування), сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка згідно із законом здійснює його повноваження, за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, до дня подання цих відомостей.

Уповноважені посадові особи органів реєстрації також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня виборів включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, посадової особи, який скріплюється печаткою.

2.3. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ, посадовими особами відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

2.4. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса яких згідно з відомостями Реєстру відноситься до цієї виборчої дільниці.

2.5. У попередньому списку виборців зазначаються:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця;

дата народження (число, місяць, рік);

виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання).

Відомості про дату народження виборця вносяться арабськими цифрами: число та місяць - двозначними числами, рік - чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1974).

У графі "Виборча адреса" може не вказуватися назва району, області (у списку виборців назва району, області зазначається у відомостях про місцезнаходження дільничної виборчої комісії).

2.6. У попередньому списку виборців навпроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

2.7. Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", включається до попереднього списку виборців на виборчій дільниці, визначеній за місцем перебування такого виборця в день виборів.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

2.8. Виборці включаються до попереднього списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

2.9. Попередній список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів і виготовляється за встановленою Центральною виборчою комісією формою на паперовому носії формату А3 (з обох боків).

2.10. Кожен примірник попереднього списку виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

2.11. Орган ведення Реєстру виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях, а також виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування та які за виборчими адресами відносяться до території, на яку поширюються повноваження цього органу, за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166.

2.12. Орган ведення Реєстру не пізніш як за вісім днів до дня виборів передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлені іменні запрошення дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці.

2.13. Передача списків виборців та іменних запрошень здійснюється у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради, де розташований орган ведення Реєстру.

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

Про передачу дільничній виборчій комісії попередніх списків виборців складаються акти за встановленими Центральною виборчою комісією формами у двох примірниках, підписуються керівником органу ведення Реєстру та всіма присутніми під час передачі членами дільничної виборчої комісії. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, другий - у дільничній виборчій комісії.

Іменні запрошення передаються відповідній дільничній виборчій комісії за актом (додаток 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166), який складається у двох примірниках.

2.14. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру.

2.15. Електронні файли, що використовувалися органом ведення Реєстру для виготовлення списків виборців та іменних запрошень, підлягають знищенню.

III. Ознайомлення виборців із попереднім списком на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

3.1. Наступного дня після отримання попереднього списку виборців дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3.2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє, зокрема, про включення його до попереднього списку на звичайній виборчій дільниці.

3.3. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком та перевірити правильність внесених до нього відомостей безпосередньо у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3.4. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку, він має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

3.5. Заява щодо обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Роз’яснення (далі - заява про уточнення попереднього списку), оформлюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та подається виборцем особисто. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати таку заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.

3.6. До заяви про уточнення попереднього списку додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

У разі виявлення невключення особи до попереднього списку на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу та належність її виборчої адреси до цієї звичайної виборчої дільниці.

Документом, який підтверджує відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження), громадянство України, належність її виборчої адреси до відповідної виборчої дільниці, є паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або у вигляді картки) або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які недавно набули громадянства України), довідка про реєстрацію місця проживання виборця (у разі коли у паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання). Копії відповідних документів (копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки разом з копією довідки про реєстрацію місця проживання особи) додаються до заяви про уточнення попереднього списку.

3.7. Заява про уточнення попереднього списку може бути подана виборцем до дільничної виборчої комісії або органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

3.8. Дільнична виборча комісія розглядає таку заяву на своєму засіданні протягом одного дня.

За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу заяви до органу ведення Реєстру, яке невідкладно направляється відповідному органу ведення Реєстру разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів). Зазначене рішення дільничної виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву про уточнення попереднього списку виборців, а також у той же строк надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

3.9. Орган ведення Реєстру здійснює розгляд заяв про уточнення попереднього списку, переданих дільничною виборчою комісією, а також поданих йому безпосередньо, у порядку, встановленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Про результати розгляду таких заяв повідомляються особи, які їх подали. Орган ведення Реєстру також невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про результати розгляду переданих нею заяв виборців.

3.10. Кожен виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру, який зобов’язаний невідкладно надати відповідь на запит суду.

Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня виборів подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до дільничної виборчої комісії.

IV. Складання уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць, їх передача дільничним виборчим комісіям

4.1. Для уточнення попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командир військової частини (формування), сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, за десять днів до дня виборів подають органу ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попередніх списків виборців до дня подання цих відомостей.

Відомості подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, посадової особи і скріплюється печаткою.

4.2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ, посадовими особами відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

4.3. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнені списки виборців за результатами розгляду заяв виборців про уточнення попереднього списку виборців, заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування, поданих відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", у тому числі членів окружних та дільничних виборчих комісій (члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної окружної виборчої комісії, а члени дільничних виборчих комісій - до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії), а також на підставі:

відомостей, поданих згідно зі статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців";

рішень окружних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на спеціальній виборчій дільниці);

повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня виборів;

рішень судів щодо внесення змін до списку виборців, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.

4.4. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до пунктів 2.5 - 2.10 цього Роз’яснення у двох примірниках на паперовому носії та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів.

4.5. Один примірник уточненого списку на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії згідно з пунктом 2.13 цього Роз’яснення не пізніш як за два дні до дня виборів.

Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру.

4.6. Другі примірники списків виборців (попередніх та уточнених), які зберігаються в органі ведення Реєстру, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", а також зазначаються вид, назва виборів, номер виборчого округу та номери виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру та печатка цього органу.

Орган ведення Реєстру невідкладно після офіційного оприлюднення результатів виборів доставляє пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) на звичайних виборчих дільницях та спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах виконання покарань, до відповідних окружних виборчих комісій для подальшої передачі разом з іншою виборчою документацією до місцевих державних архівних установ.

Передача запечатаних пакетів з другими примірниками списків виборців здійснюється за актом.

При прийнятті виборчою комісією пакетів з другими примірниками списків виборців перевіряється цілісність їх упаковки.

V. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

5.1. Зміни до уточненого списку виборців вносяться головою або заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії.

5.2. Підставою для внесення змін до уточненого списку виборців є:

рішення суду щодо внесення змін до списку виборців;

повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

5.3. При включенні виборця до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців (до продовження списку виборців). При цьому в графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду.

5.4. У день виборів зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

5.5. Особу може бути виключено з уточненого списку виборців на підставі рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

Виключення осіб з уточненого списку виборців здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем особи вказуються дата і номер рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

5.6. Уточнений список виборців після внесення до нього змін закривається у день, що передує дню виборів, шляхом закреслення незаповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) та секретарем дільничної виборчої комісії (секретарем засідання) та скріплюється печаткою комісії.

5.7. При внесенні змін до уточненого списку виборців дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців або осіб, виключених зі списку, органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців, наведено у додатку 2 до цієї постанови.

5.8. Орган ведення Реєстру, який отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до уточненого списку виборців та у зв’язку з цим виявив кратне включення виборця до списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до дня виборів). Зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців наведено в додатку 3 до цієї постанови.

5.9. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день виборів виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Дільнична виборча комісія передає відповідному органу ведення Реєстру відомості про виборців, стосовно яких в уточненому списку виборців виправлено неточності та технічні описки. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку, наведено в додатку 2 до цієї постанови.

{Пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 426 від 01.03.2019}

5.10. Орган ведення Реєстру в разі встановлення під час перевірки змін, внесених до уточнених списків виборців, факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює їх уточнення в порядку, визначеному статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

VI. Складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

6.1. На спеціальних виборчих дільницях, крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, списки виборців складаються відповідними дільничними виборчими комісіями.

6.2. Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць у стаціонарних закладах охорони здоров’я) складають списки виборців не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів за встановленою Центральною виборчою комісією формою на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці.

6.3. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, списки виборців складаються не пізніш як за сім днів до дня виборів за встановленою Центральною виборчою комісією формою на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути стаціонарний заклад охорони здоров’я до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.

Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення наведено в додатку 4 до цієї постанови.

6.4. Відомості, на підставі яких дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць складаються списки виборців, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник закладу, установи, полярної станції України, капітан судна, командир військової частини (формування) подає зазначені відомості дільничній виборчій комісії за встановленою Центральною виборчою комісією формою не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів, а керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я - не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів, та забезпечує їх достовірність.

6.5. Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, органами ведення Реєстру складаються попередні та уточнені списки виборців.

6.6. Керівники установ виконання покарань при поданні відомостей, передбачених частиною сьомою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", для складання попередніх списків виборців також надають відомості про громадян України, які відбувають покарання та яким з початку наступного місяця до дня виборів включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

6.7. Органи ведення Реєстру передають попередні та уточнені списки дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, у порядку та строки, встановлені для передачі попередніх та уточнених списків на звичайних виборчих дільницях.

6.8. Наступного дня після складання списку виборців дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у своєму приміщенні.

6.9. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, яка самостійно склала список виборців, невідкладно після його складання передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено у додатку 5 до цієї постанови.

Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, передається за допомогою технічних засобів зв’язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

6.10. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.

6.11. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення наведено в додатку 4 до цієї постанови.

6.12. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня виборів має право звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та строки, передбачені статтею 77 Закону України "Про вибори Президента України". У цьому випадку такий виборець до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці не включається.

6.13. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

6.14. Заява до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про уточнення списку виборців повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та може бути подана виборцем особисто не пізніш як за три дні до дня виборів. Заява, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду.

6.15. Заява про уточнення списку виборців невідкладно розглядається дільничною виборчою комісією на її засіданні. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:

про внесення зміни до списку виборців;

про відмову в задоволенні заяви.

Копія прийнятого дільничною виборчою комісією рішення видається виборцю в день його прийняття.

6.16. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

6.17. Зміни до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в установі виконання покарань, можуть бути внесені в порядку, встановленому для внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці.

6.18. При включенні або виключенні виборця до/зі списку виборців дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про таких виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням, який вносить або вилучає відповідну службову відмітку. Зразок повідомлення про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 5 до цієї постанови.

У разі отримання таких відомостей пізніш як за п’ять днів до дня виборів та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці (якщо повідомлення органу ведення Реєстру надійшло до дня виборів).

6.19. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

6.20. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про вибори Президента України", складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Такі відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, полярної станції України, капітана судна, командиром військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.

Після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку, дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Зразок повідомлення про включення/виключення виборців до/зі списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено в додатку 5 до цієї постанови.

Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, дільнична виборча комісія може передавати за допомогою технічних засобів зв’язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

6.21. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці після внесення до нього змін закривається у день, що передує дню виборів, шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

6.22. При проведенні позачергових виборів Президента України списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, складаються дільничними виборчими комісіями у порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" для чергових виборів, не пізніш як за сім днів до дня виборів.

Керівники закладів, установ, полярної станції України, капітани суден, командири військових частин (формувань) не пізніш як за десять днів до дня виборів подають відомості, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, відповідним дільничним виборчим комісіям.

VII. Складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

7.1. Для кожної закордонної виборчої дільниці органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складаються попередні та уточнені списки виборців.

7.2. Для складання попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях керівники закордонних дипломатичних установ України, Міністерство оборони України за двадцять сім днів до дня виборів подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частинами дев’ятою, десятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, до дня подання цих відомостей.

Керівники закордонних дипломатичних установ України також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня виборів включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом відповідної посадової особи, який скріплюється печаткою.

7.3. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подані керівниками закордонних дипломатичних установ України, Міністерством оборони України відомості відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців для закордонних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

7.4. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса яких згідно з відомостями Реєстру відноситься до цієї виборчої дільниці.

7.5. Виборцю, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів на території України, а також виборцю, який проживає в Україні та перебуватиме у день виборів за її межами, відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" може бути тимчасово змінено місце голосування без зміни виборчої адреси.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

7.6. У попередньому списку виборців для закордонної виборчої дільниці зазначаються:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця;

дата народження (число, місяць, рік) виборця;

виборча адреса виборця.

Відомості про дату народження виборця вносяться до попереднього списку виборців арабськими цифрами: число та місяць - двозначними числами, рік - чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1974).

7.7. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.

7.8. Попередній список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

7.9. Попередній список виборців для кожної закордонної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії формату А3 у двох примірниках.

Кожен примірник попереднього списку виборців для закордонної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України і скріплюється печаткою цього органу.

7.10. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на відповідних закордонних виборчих дільницях, а також виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування та які за виборчими адресами відносяться до території, на яку поширюються повноваження цього органу, за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166.

7.11. Один примірник попереднього списку виборців на паперовому та електронному носіях та виготовлені іменні запрошення передаються Міністерством закордонних справ України до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів.

Іменні запрошення передаються відповідній дільничній виборчій комісії за актом (додаток 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166).

Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

7.12. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у своєму приміщенні.

Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб іменні запрошення виборцям не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.

7.13. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей у приміщенні дільничної виборчої комісії.

7.14. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, він особисто може подати до відповідної дільничної виборчої комісії заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців (далі - заява про уточнення попереднього списку виборців), яка повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян".

До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують зазначені в ній відомості.

У разі виявлення невключення особи до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу (належність до громадянства України, досягнення на день виборів Президента України вісімнадцяти років) та її проживання або перебування на день їх проведення в межах цієї закордонної виборчої дільниці.

Заява про уточнення попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці може бути подана виборцем до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів (за київським часом) до дня виборів.

7.15. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно передає заяву про уточнення попереднього списку виборців та додані до неї документи (копії документів) через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Про передачу такої заяви дільничною виборчою комісією рішення не приймається.

Копію такої заяви закордонна дипломатична установа України також передає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв’язку.

7.16. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України розглядає передані дільничною виборчою комісією заяви виборців про уточнення попереднього списку виборців у порядку, встановленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

7.17. Для складання уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях керівники закордонних дипломатичних установ України, Міністерство оборони України за десять днів до дня виборів подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частинами дев’ятою, десятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною в назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попередніх списків до дня подання цих відомостей.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом відповідної посадової особи, який скріплюється печаткою.

7.18. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подані керівниками закордонних дипломатичних установ України, Міністерством оборони України відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців для закордонних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

7.19. Уточнені списки виборців на закордонних виборчих дільницях виготовляються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за наслідками розгляду заяв виборців про уточнення попереднього списку виборців, тимчасову зміну місця голосування та з урахуванням відомостей, поданих керівниками закордонних дипломатичних установ України, Міністерством оборони України для складання уточнених списків виборців відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців".

7.20. Уточнені списки виборців виготовляються згідно з пунктами 7.4 - 7.9 цього Роз’яснення та містять графу для підпису виборця за отримання виборчих бюлетенів.

7.21. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України передає один примірник уточненого списку виборців на паперовому та електронному носіях відповідній дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня виборів.

Другий примірник уточненого списку виборців на паперовому носії зберігається в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

7.22. Зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або заступником голови та секретарем цієї виборчої комісії у день виборів виключно шляхом виправлення неточностей та технічних описок - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

У день виборів виборці до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці не включаються.

7.23. Член дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, який за своєю виборчою адресою відповідно до відомостей Реєстру не відноситься до цієї виборчої дільниці, для включення до відповідного списку виборців може в порядку та строки, встановлені законом, змінити виборчу адресу чи тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, або подати заяву про уточнення попереднього списку виборців.

7.24. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці перед тим, як запакувати список виборців після підрахунку голосів виборців, здійснює підготовку відомостей про виборців, стосовно яких до списку були внесені зміни (виправлено неточності та технічні описки), для передачі органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

7.25. Другі примірники списків виборців (попередніх та уточнених), які зберігаються в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", вид, назва виборів, а також позначення, що виборчий округ є закордонним, номерів виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України та печатка цього органу.

Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України невідкладно після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України передає пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) на закордонних виборчих дільницях до Центральної виборчої комісії.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКА

{Додатки 2-5}вгору