Документ v0183600-09, поточна редакція — Прийняття від 25.03.2009

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
25.03.2009 N 01-08/183
Господарські суди України

Про Перелік питань, порушуваних
господарськими судами
протягом 2002-2009 років
щодо застосування деяких норм
процесуального права, на які
Вищим господарським судом України
надано відповіді в інформаційних листах

У порядку інформації доводимо до відома Перелік питань,
порушуваних господарськими судами протягом 2002-2009 років щодо
застосування деяких норм процесуального права, на які Вищим
господарським судом України надано відповіді в інформаційних
листах, станом на 25.03.2009.
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленко

Додаток

ПЕРЕЛІК
питань, порушуваних господарськими судами щодо
застосування деяких норм процесуального права,
на які Вищим господарським судом України
надано відповіді в інформаційних листах

------------------------------------------------------------------ | N | Питання | Дата та номер | | п/п | | інформаційного листа | |------+------------------------------+--------------------------| | | 1. Досудове врегулювання | | | | господарських спорів | | |------+------------------------------+--------------------------| | 1.1 |Чи є обов'язковим додержання | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |стороною господарського | ( v_482600-08 ), п. 2 | | |договору передбаченого | | | |частиною другою статті 188 | | | |Господарського кодексу України| | | |( 436-15 ) та частиною першою | | | |статті 11 ГПК ( 1798-12 ) | | | |порядку досудового | | | |врегулювання спорів, що | | | |виникають у разі зміни та | | | |розірвання господарського | | | |договору? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 2. Підвідомчість справ | | | | господарським судам. | | | | Підсудність справ | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.1 |Яким господарським судом | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |розглядаються скарги на дії | ( v_155600-02 ), п. 1 | | |чи бездіяльність органів | | | |Державної виконавчої служби | | | |у зав'язку з виконанням | | | |рішень, ухвал, постанов | | | |господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.2 |Чи підлягають розгляду в | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |господарських судах України | ( v_155600-02 ), п. 10 | | |справи за позовами до | | | |відповідачів, | | | |місцезнаходження яких за | | | |межами України, якщо | | | |сторонами укладено угоду про | | | |вирішення спірних питань у | | | |господарському суді за | | | |місцезнаходженням позивача, | | | |тобто в Україні? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.3 |Чи підвідомчий господарському | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |суду спір про визнання | ( v1270600-04 ), п. 1 | | |недійсним висновку експерта- | | | |оцінювача, залученого | | | |державним виконавцем на | | | |стадії виконання рішення | | | |господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.4 |Чи підлягають розгляду в | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |господарському суді скарги | ( v1270600-04 ), п. 12 | | |на дії чи бездіяльність | | | |органів Державної виконавчої | | | |служби у зв'язку з виконанням | | | |зведеного виконавчого | | | |провадження, в яке об'єднано | | | |виконавчі провадження, | | | |відкриті на підставі | | | |виконавчих документів, виданих| | | |місцевими господарськими | | | |судами та загальними судами? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.5 |Чи підлягають розгляду | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |господарськими судами справи | ( v_344600-05 ), п. 1 | | |зі спорів про визнання | | | |недійсними актів державних | | | |чи інших органів, які | | | |втратили чинність до подання | | | |відповідного позову або під | | | |час розгляду справи судом? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.6 |Як слід вирішувати питання | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |про підсудність зустрічних | ( v_344600-05 ), п. 2 | | |позовних заяв у справах, що | | | |віднесені до виключної | | | |підсудності господарських | | | |судів відповідно до частини | | | |четвертої статті 16 ГПК | | | |( 1798-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.7 |Чи підвідомчі господарським | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |судам спори про тлумачення | ( v_344600-05 ), п. 3 | | |змісту правочину? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.8 |Якими є наслідки ситуації, | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |коли господарські суди не | ( v2351600-06 ), п. 16 | | |дійшли взаємної згоди | | | |стосовно визначення | | | |підсудності справи? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 2.9 |В якому порядку (за правилами | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |господарського чи | ( v_123600-07 ), п. 16 | | |адміністративного судочинства)| | | |мають розглядатися скарги на | | | |дії чи бездіяльність органів | | | |Державної виконавчої служби? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.10 |Чи вправі господарські суди | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |з огляду на положення Закону | ( v_675600-07 ), п. 1 | | |України від 15.12.2006 N 483-V| | | |( 483-16 ) "Про внесення змін | | | |до деяких законодавчих актів | | | |України щодо визначення | | | |підсудності справ з питань | | | |приватизації та з | | | |корпоративних спорів" приймати| | | |до розгляду позови про | | | |визнання недійсними актів | | | |державних та інших органів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.11 |Чи підлягають розглядові | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |господарським судом позовні | ( v_675600-07 ), п. 2 | | |вимоги про визнання | | | |протиправним та скасування | | | |рішення державного чи іншого | | | |органу? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.12 |Чи підлягають розгляду в | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |господарському суді справи | ( v_675600-07 ), п. 3 | | |за позовами фізичних осіб, | | | |які не мають статусу | | | |суб'єкта підприємницької | | | |діяльності, про визнання | | | |недійсними договорів | | | |купівлі-продажу приміщень, | | | |що не є житловими і | | | |призначаються саме для | | | |підприємницької діяльності? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.13 |Чи можливе об'єднання в одне | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |провадження кількох вимог, | ( v_675600-07 ), п. 16 | | |які належить розглядати в | | | |порядку різного судочинства? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.14 |За правилами якого кодексу - | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |ГПК ( 1798-12 ) чи Кодексу | ( v_675600-07 ), п. 28 | | |адміністративного судочинства | | | |України ( 2747-15 ) - | | | |повинна оспорюватись | | | |(оскаржуватись) оцінка майна, | | | |майнових прав, здійснена | | | |державним виконавцем або іншим| | | |суб'єктом оціночної | | | |діяльності? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.15 |Справи зі спорів про | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |спростування недостовірної | ( v_973600-07 ), п.1 | | |інформації, сторонами в яких | | | |є особи, зазначені в статті | | | |1 ГПК ( 1798-12 ), належать до| | | |підвідомчості господарських | | | |судів. | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.16 |Залучення до участі у справі | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |як третьої особи, яка не | ( v_973600-07 ), п. 6 | | |заявляє самостійних вимог на | | | |предмет спору, громадянина, | | | |що не має статусу суб'єкта | | | |підприємницької діяльності, | | | |не впливає на підвідомчість | | | |справи господарським судам. | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.17 |Чи підлягає розгляду в | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |господарському суді позовна | ( v_164600-08 ), п. 2 | | |вимога про визнання недійсним | | | |правочину і актів приймання- | | | |передачі майна, якими, як | | | |установлено господарським | | | |судом, оформлено відповідний | | | |правочин? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.18 |За правилами якого судочинства| 18.03.2008 N 01-8/164 | | |мають розглядатися справи за | ( v_164600-08 ), п. 3 | | |позовами, в яких об'єднано | | | |вимоги про визнання права | | | |власності на певне майно і | | | |про визнання недійсним рішення| | | |органу місцевого | | | |самоврядування, згідно з яким | | | |таке право фактично | | | |заперечується? За правилами | | | |якого процесуального кодексу | | | |повинна розглядатися позовна | | | |вимога про анулювання | | | |свідоцтва про право власності,| | | |коли орган державної влади | | | |виступає лише як реєстратор | | | |відповідного права? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.19 |Чи є господарський спір за | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |позовом виконавчої дирекції | ( v_164600-08 ), п. 4 | | |Фонду соціального | | | |страхування від нещасних | | | |випадків на виробництві та | | | |професійних захворювань | | | |України про стягнення | | | |капіталізованих платежів при | | | |ліквідації юридичної особи? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.20 |Чи підвідомчі господарським | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |судам справи у спорах щодо | ( v_164600-08 ), п. 5 | | |відведення земельних ділянок, | | | |про вилучення самовільно | | | |зайнятих земельних ділянок та | | | |про визнання недійсними рішень| | | |органів місцевого | | | |самоврядування стосовно | | | |надання або вилучення | | | |земельних ділянок? Чи можуть | | | |бути предметом спору державні | | | |акти, що посвідчують право на | | | |земельну ділянку? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.21 |Чи підлягають розглядові | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |господарським судом позовні | ( v_164600-08 ), п. 6 | | |вимоги, пов'язані з | | | |визнанням недійсними | | | |прилюдних торгів, аукціону? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.22 |Чи підвідомчі господарським | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |судам спори за участю | ( v_164600-08 ), п. 7 | | |органів виконавчої влади, до | | | |відання яких віднесено | | | |питання охорони | | | |інтелектуальної власності, | | | |про визнання недійсними | | | |правоохоронних документів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.23 |Чи підвідомчі господарським | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |судам справи зі спорів за | ( v_164600-08 ), п. 8 | | |позовами автомобільних | | | |перевізників до органів | | | |місцевого самоврядування та | | | |розпорядників бюджетних коштів| | | |про стягнення заборгованості | | | |зі сплати компенсації втрат | | | |автомобільному перевізникові | | | |внаслідок перевезення | | | |пільгових категорій пасажирів | | | |та регулювання тарифів | | | |(статті 7, 11 Закону України | | | |"Про автомобільний транспорт")| | | |( 2344-14 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.24 |Чи підвідомчі господарському | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |суду справи зі спорів про | ( v_164600-08 ), п. 9 | | |стягнення сум надмірно | | | |сплаченого митного збору? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.25 |Чи може бути розглянуто | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |господарським судом справу | ( v_164600-08 ), п. 10| | |за позовом споживача | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |електричної енергії про | ( v_482600-08 ), п. 5 | | |оскарження протоколу засідання| | | |комісії енергопостачальної | | | |компанії щодо визначення | | | |обсягу споживчої | | | |електроенергії? Якщо ні, то | | | |яким чином споживач може | | | |реалізувати право на судовий | | | |захист своїх прав та | | | |охоронюваних законом | | | |інтересів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.26 |Чи підвідомчі господарським | 18.03.2008 N 01-8/164,| | |судам справи зі спорів, | ( v_164600-08 ) п. 11 | | |пов'язаних з припиненням | | | |юридичної особи - | | | |господарського товариства? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.27 |Чи підвідомчі господарським | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |судам справи зі спорів за | ( v_164600-08 ), п. 12| | |позовами фізичних осіб, які | | | |не є учасниками | | | |(засновниками, акціонерами) | | | |господарських товариств, про | | | |визнання недійсними рішень | | | |учасників (засновників, | | | |акціонерів) таких товариств? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.28 |Чи є корпоративними спори за | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |позовами учасників | ( v_164600-08 ), п. 13 | | |(акціонерів) господарських | | | |товариств про визнання | | | |недійсними угод, укладених | | | |такими товариствами? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.29 |Чи належить до корпоративних | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |спір, пов'язаний з | ( v_164600-08 ), п. 14 | | |оскарженням дій реєстратора | | | |щодо внесення змін до | | | |реєстру власників іменних | | | |цінних паперів та із | | | |спонуканням реєстратора | | | |внести відповідні зміни до | | | |реєстру? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.30 |Чи належать до корпоративних | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |спори за позовами | ( v_164600-08 ), п. 15| | |спадкоємців учасників | | | |(акціонерів) господарських | | | |товариств, якщо такі | | | |спадкоємці не вступили до | | | |відповідних товариств? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.31 |Чи підлягають вирішенню | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |господарськими судами спори, | ( v_164600-08 ), п. 17 | | |пов'язані з оскарженням | | | |учасниками господарського | | | |товариства рішень відповідних | | | |органів останнього щодо | | | |звільнення посадових осіб | | | |даного товариства? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.32 |Чи підлягають розглядові в | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |господарських судах позови | ( v_164600-08 ), п. 25 | | |про визнання недійсними | | | |висновків експертів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.33 |Чи можливе припинення | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |провадження у справі щодо | ( v_164600-08 ), п. 30 | | |частини позовних вимог у | | | |зв'язку з їх непідвідомчістю | | | |(у відповідній частині) | | | |господарському суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.34 |Чи підвідомчі господарському | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |суду справи зі спорів між | ( v_482600-08 ), п. 4 | | |суб'єктами господарювання і | | | |органами державної влади та | | | |місцевого самоврядування, | | | |пов'язані з визнанням | | | |недійсними угод, укладених | | | |шляхом проведення прилюдних | | | |торгів (аукціону), а також | | | |актів про проведення | | | |прилюдних торгів та свідоцтв | | | |про право власності, виданих | | | |на підставі таких актів? Чи | | | |можуть вимоги про визнання | | | |недійсними названих | | | |документів бути об'єднані з | | | |вимогами про витребування | | | |відповідного майна? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.35 |Чи підвідомчі господарським | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |судам справи у спорах за | ( v_163600-09 ), п. 1 | | |позовами суб'єктів | | | |господарювання про визнання | | | |недійсними рішень тендерних | | | |комітетів органів виконавчої | | | |влади та органів місцевого | | | |самоврядування? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.36 |Чи підлягають розглядові | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарськими судами вимоги | ( v_163600-09 ), п. 2 | | |про визнання недійсними | | | |торгів, проведених на | | | |виконання судового рішення | | | |відповідно до Закону України | | | |"Про виконавче провадження" | | | |( 606-14 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.37 |Чи підлягають вирішенню | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарськими судами спори | ( v_163600-09 ), п. 3 | | |про визнання недійсними актів | | | |державних та інших органів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.38 |Чи підлягають розглядові в | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарських судах справи у | ( v_163600-09 ), п. 4 | | |спорах, пов'язаних з | | | |правопорушеннями у сфері | | | |містобудування? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.39 |Чи підвідомчі господарським | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |судам справи за позовами | ( v_163600-09 ), п. 5 | | |органів державної податкової | | | |служби про припинення | | | |діяльності юридичних осіб та | | | |скасування їх державної | | | |реєстрації? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.40 |Чи підвідомчі господарським | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |судам справи зі спорів, | ( v_163600-09 ), п. 6 | | |пов'язаних з визнанням | | | |недійсними рішень органів | | | |місцевого самоврядування про | | | |надання або вилучення | | | |земельних ділянок, з | | | |вилученням самовільно | | | |зайнятих земельних ділянок? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.41 |Чи можуть господарські суди | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |розглядати звернення | ( v_163600-09 ), п. 7 | | |(подання) органів Державної | | | |виконавчої служби про | | | |тимчасове обмеження у праві | | | |виїзду за межі України (з | | | |вилученням паспорта) | | | |фізичних осіб - підприємців, | | | |які були сторонами у | | | |господарських справах, з | | | |метою забезпечення виконання | | | |наказів господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.42 |Чи поширюються правила щодо | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |виключної підсудності справ, | ( v_163600-09 ), п. 8 | | |наведені у частині другій | | | |статті 16 ГПК ( 1798-12 ), на | | | |справи у спорах, пов'язаних | | | |з правом власності на земельну| | | |ділянку, правом користування | | | |нею, з вилученням земельної | | | |ділянки? | | |------+------------------------------+--------------------------| |2.43 |Чи потрібне винесення | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарським судом ухвали у | ( v_163600-09 ), п. 9 | | |разі надіслання ним до | | | |іншого господарського суду | | | |позовної заяви за підсудністю?| | |------+------------------------------+--------------------------| | | 3. Учасники судового | | | | процесу | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.1 |Які процесуальні права та | 14.07.2004, N 01-8/1270 | | |обов'язки має прокурор, що | ( v1270600-04 ), п. 2 | | |вступає за своєю ініціативою | | | |у справу, порушену за позовом | | | |інших осіб, на стороні | | | |відповідача? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.2 |Які підстави в розумінні | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |статті 24 ГПК ( 1798-12 ) є | ( v_344600-05 ), п. 5 | | |достатніми для залучення до | | | |участі у справі іншого | | | |відповідача? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.3 |Чи вправі прокурор (його | 25.11.2005 N 01-8/2229 | | |заступник) подавати позов до | ( v2229600-05 ), п. 1 | | |господарського суду в | | | |інтересах держави в особі | | | |відповідних органів фондів | | | |соціального страхування та | | | |Пенсійного фонду України? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.4 |Чи можливе процесуальне | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |правонаступництво у разі: | ( v2351600-06 ), п. 8 | | |- перетворення юридичної | | | |особи (сторони у справі) | | | |шляхом відділення з її | | | |складу самостійного суб'єкта | | | |господарювання? | | | |- наявності договорів | | | |переводу боргу, відступлення | | | |права вимоги? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.5 |Чи можлива участь у судовому | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |процесі в господарському | ( v2351600-06 ), п. 9 | | |суді фізичних осіб, що не | | | |мають статусу суб'єктів | | | |підприємницької діяльності, | | | |як третіх осіб? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.6 |Чи може прокурор вимагати | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |ознайомлення з матеріалами | ( v2351600-06 ), п. 27 | | |справи, в якій він не бере | | | |участі, з огляду на | | | |необхідність перевірки | | | |звернення фізичних та | | | |юридичних осіб? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.7 |Чи можуть треті особи | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |заявляти відвід судді? | ( v_675600-07 ), п. 4 | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.8 |Якими мають бути дії | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |господарського суду, коли | ( v_675600-07 ), п. 8 | | |він на підставі статті 24 ГПК | | | |( 1798-12 ) за власною | | | |ініціативою залучив до участі | | | |у справі іншого відповідача, | | | |а позивач повідомив суд про | | | |те, що вимог до цього іншого | | | |відповідача не заявляє? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 3.9 |Чи повинен господарський суд | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |ухвалювати окремий | ( v_675600-07 ), п. 9 | | |процесуальний документ у | | | |справі в разі надходження | | | |повідомлення прокурора про | | | |свою участь у вже порушеній | | | |провадженням справі та чи | | | |може суд відмовити | | | |прокуророві в такій участі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.10 |Чи вправі прокурор подавати | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |до господарського суду | ( v_675600-07 ), п. 10| | |позови в інтересах держави в | | | |особі органів місцевого | | | |самоврядування? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.11 |Чи може прокурор подати до | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |господарського суду позов в | ( v_675600-07 ), п. 11| | |інтересах громадянина - | | | |суб'єкта підприємницької | | | |діяльності? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.12 |Чи можливий виклик | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |господарським судом для | ( v_675600-07 ), п. 12| | |участі в судовому процесі з | | | |метою надання пояснень осіб, | | | |яких прямо не зазначено в | | | |статті 30 ГПК ( 1798-12 ) | | | |(зокрема, нотаріуса, | | | |адвоката, громадянина - | | | |суб'єкта підприємницької | | | |діяльності тощо), якщо вони | | | |були учасниками спірних | | | |правовідносин, але рішення з | | | |господарського спору не | | | |зачіпає їх прав та інтересів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.13 |Ліквідаційна комісія не може | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |бути учасником судового | ( v_973600-07 ), п. 2 | | |процесу й виступати в ньому | | | |від власного імені. | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.14 |Відособлений підрозділ | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |юридичної особи може | ( v_973600-07 ), п. 7 | | |здійснювати повноваження | | | |сторони або третьої особи у | | | |справі від імені юридичної | | | |особи лише за умови, якщо | | | |таке право надано йому | | | |установчими або іншими | | | |документами. | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.15 |Чи можливе у перегляді | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |судового рішення за | ( v_164600-08 ), п. 34| | |нововиявленими обставинами | | | |залучення до участі у справі | | | |третіх осіб, які не | | | |заявляють самостійних вимог | | | |на предмет спору, у тому | | | |числі під час здійснення | | | |апеляційного провадження? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.16 |Чи може бути учасником | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |судового процесу в | ( v_482600-08 ), п. 1 | | |господарському суді | | | |громадянин, який здійснює | | | |підприємницьку діяльність | | | |без створення юридичної | | | |особи і в установленому | | | |порядку набув статусу | | | |суб'єкта підприємницької | | | |діяльності, але у спірних | | | |правовідносинах виступає не | | | |як суб'єкт підприємницької | | | |діяльності? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.17 |Чи має господарський суд у | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |розгляді справи за позовом | ( v_482600-08 ), п. 7 | | |про відшкодування шкоди до | | | |органу державної влади, що | | | |фінансується з державного | | | |бюджету України, залучати до | | | |участі у справі як іншого | | | |відповідача територіальний | | | |орган Державного | | | |казначейства України? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.18 |Чи може господарський суд | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |здійснити заміну неналежного | ( v_482600-08 ), п. 8 | | |відповідача у справі належним | | | |без згоди позивача? | | |------+------------------------------+--------------------------| |3.19 |Чи вправі прокурор звернутися | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |до господарського суду з | ( v_482600-08 ), п. 9 | | |позовом в інтересах держави в | | | |особі регіонального відділення| | | |Фонду державного майна України| | | |або управління майном органу | | | |місцевого самоврядування про | | | |розірвання договору оренди | | | |відповідно державного або | | | |комунального майна, укладеного| | | |таким відділенням | | | |(управлінням) з суб'єктом | | | |господарювання? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 4. Докази | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.1 |Чи може постанова органу | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |дізнання, слідчого, | ( v_344600-05 ), п. 6 | | |прокурора про закриття | | | |кримінальної справи бути | | | |підставою для встановлення | | | |господарським судом | | | |наявності чи відсутності | | | |обставин, що мають значення | | | |для вирішення спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.2 |Чи можуть вважатися доказами | 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |виконання господарським судом | ( v1228600-06 ), п. 4 | | |обов'язку щодо повідомлення | | | |учасників судового процесу про| | | |вчинення певних процесуальних | | | |дій примірники повідомлень про| | | |вручення рекомендованої | | | |кореспонденції, повернуті | | | |органами зв'язку через | | | |неможливість вручення | | | |адресатові? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.3 |Чи вправі господарський суд | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |встановлювати обставини | ( v2351600-06 ), п. 12 | | |справи, які мають значення | | | |для вирішення спору, у | | | |випадку, коли жодна із | | | |сторін на них не посилається? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.4 |Чи вправі господарський суд | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |задовольнити позовні вимоги | ( v2351600-06 ), п. 13 | | |або відмовити в їх | | | |задоволенні з посиланням на | | | |рішення державного чи іншого | | | |органу, яке не скасоване або | | | |не визнане недійсним? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.5 |Неподання або несвоєчасне | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |подання стороною у справі | ( v_973600-07 ), п. 4 | | |доказів з неповажних причин, | | | |спрямоване на затягування | | | |судового процесу, може | | | |розцінюватися господарським | | | |судом як зловживання | | | |процесуальними правами. | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.6 |За яких умов копія | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |письмового доказу, що | ( v_164600-08 ), п. 21 | | |подається фізичною особою, | | | |може вважатися засвідченою | | | |належним чином? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.7 |Яким чином має діяти | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |господарський суд у | ( v_164600-08 ), п. 22 | | |випадках, коли певні | | | |обставини справи можуть бути | | | |підтверджені лише | | | |поясненнями фізичних осіб? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.8 |Якими доказами повинно | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |підтверджуватися місце | ( v_164600-08 ), п. 23 | | |проживання фізичних осіб - | | | |учасників судового процесу | | | |та яким чином господарський | | | |суд має встановлювати місце | | | |проживання? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 4.9 |Чи мають преюдиційне значення | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |в розумінні статті 35 ГПК | ( v_482600-08 ), п. 10 | | |( 1798-12 ) для розгляду | | | |справи господарським судом | | | |факти, встановлені рішенням | | | |господарського суду з іншої | | | |справи, склад сторін у якій | | | |повністю або частково не | | | |збігається зі складом сторін | | | |у справі, що розглядається? | | |------+------------------------------+--------------------------| |4.10 |Якими повинні бути дії | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |господарського суду, якщо | ( v_482600-08 ), п. 11 | | |після порушення провадження | | | |у справі позивач не подає | | | |суду оспорюваного договору | | | |чи акта державного або | | | |іншого органу з посиланням | | | |на відсутність у нього | | | |відповідного документа, а | | | |відповідач ухиляється від | | | |подання суду такого документа?| | |------+------------------------------+--------------------------| |4.11 |Яким чином має діяти | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |господарський суд у разі | ( v_482600-08 ), п. 12 | | |відмови підприємства чи | | | |організації у наданні | | | |документів і матеріалів, | | | |необхідних для вирішення спору| | | |і витребуваних судом у порядку| | | |статті 38 ГПК ( 1798-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 5. Запобіжні заходи | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.1 |Чи підлягають поверненню | 14.07.2004, N 01-8/1270 | | |заявникові документи та інші | ( v1270600-04 ), п. 3 | | |докази, додані до заяви про | | | |вжиття запобіжних заходів, | | | |якщо заява вважається | | | |неподаною і повертається йому?| | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.2 |Чи повинні передаватися до | 14.07.2004, N 01-8/1270 | | |архіву документи та інші | ( v1270600-04 ), п. 4 | | |докази, що додаються до | | | |заяви про вжиття запобіжних | | | |заходів? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.3 |Як слід вирішувати питання | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |про місце розгляду заяви про | ( v_344600-05 ), п. 7 | | |вжиття запобіжних заходів? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.4 |Який порядок відкриття | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |передбаченого частиною | ( v_344600-05 ), п. 8 | | |четвертою статті 43-4 ГПК | | | |( 1798-12 ) депозиту | | | |господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.5 |Чи повинен господарський суд | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |здійснювати розсилання | ( v_123600-07 ), п. 3 | | |заінтересованим особам копій | | | |заяв про вжиття запобіжних | | | |заходів? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.6 |Чи повертається заява про | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |вжиття запобіжних заходів | ( v_123600-07 ), п. 4 | | |заявникові в разі відмови в | | | |задоволенні зазначеної заяви | | | |та кому надсилається ухвала | | | |про таку відмову? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.7 |Яким чином господарський суд | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |повинен повідомляти | ( v_123600-07 ), п. 5 | | |заінтересованих осіб про | | | |розгляд ним заяви про вжиття | | | |запобіжних заходів та які | | | |особи відносяться до числа | | | |заінтересованих? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.8 |Яким є суб'єктний склад осіб, | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |що повинні виконувати вжиті | ( v_123600-07 ), п. 6 | | |господарським судом запобіжні | | | |заходи, та порядок і спосіб | | | |виконання цих заходів? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 5.9 |Яким процесуальним документом | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |оформлюється зобов'язання | ( v_123600-07 ), п. 7 | | |заявника за заявою про вжиття | | | |запобіжних заходів забезпечити| | | |його вимогу заставою і який | | | |порядок визначення розміру і | | | |внесення такої застави? Чи | | | |передує внесення застави | | | |власне вжиттю запобіжних | | | |заходів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |5.10 |Якою має бути тривалість | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |строку, встановленого | ( v_123600-07 ), п. 8 | | |господарським судом у порядку | | | |частини першої статті 43-5 ГПК| | | |( 1798-12 ), і чи може він | | | |бути продовжений? | | |------+------------------------------+--------------------------| |5.11 |Яким чином слід здійснювати | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |приєднання матеріалів щодо | ( v_164600-08 ), п. 26 | | |вжиття (виконання) | | | |запобіжних заходів до | | | |матеріалів позовного | | | |провадження, якщо позов | | | |подано до іншого | | | |господарського суду, ніж | | | |той, що виніс ухвалу про | | | |вжиття таких заходів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |5.12 |Чи можуть запобіжні заходи | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |вживатися господарським | ( v_482600-08 ), п. 13 | | |судом в інших | | | |правовідносинах крім тих, що | | | |пов'язані із захистом прав | | | |на об'єкти інтелектуальної | | | |власності? | | |------+------------------------------+--------------------------| |5.13 |Чи повинен господарський суд | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |у розгляді заяви про | ( v_482600-08 ), п. 14 | | |скасування запобіжних | | | |заходів призначати судове | | | |засідання з викликом | | | |заінтересованих сторін? | | |------+------------------------------+--------------------------| |5.14 |Чи повинен господарський суд | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |ухвалювати будь-який судовий | ( v_482600-08 ), п. 15 | | |акт про припинення | | | |запобіжних заходів? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 6. Судові витрати | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.1 |Чи можливе обмеження | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |господарським судом розміру | ( v_155600-02 ), п. 11 | | |відшкодування витрат, які | | | |підлягають сплаті за послуги | | | |адвоката? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.2 |У яких випадках підлягають | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |сплаті витрати сторони за | ( v1270600-04 ), п. 5 | | |участь адвоката у розгляді | | | |справи? Чи підлягають | | | |відшкодуванню витрати | | | |сторони на оплату послуг | | | |інших осіб (представників), | | | |які не є адвокатами? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.3 |Чи має право позивач | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |сплатити витрати на | ( v_344600-05 ), п. 9 | | |інформаційно-технічне | | | |забезпечення судового | | | |процесу за розгляд | | | |господарським судом | | | |декількох справ за його | | | |позовами одним платіжним | | | |документом? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.4 |Який порядок повернення | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |позивачеві надмірно | ( v_344600-05 ), п. 10 | | |сплаченого державного мита, | | | |що сплачене одним платіжним | | | |документом, якщо позовні | | | |заяви розглядаються різними | | | |суддями? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.5 |Чи повинні сплачувати державне| 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |мито органи, зазначені у | ( v1228600-06 ), п. 1 | | |статті 4 Декрету Кабінету | | | |Міністрів України "Про | | | |державне мито" ( 7-93 ), | | | |звертаючись до господарського | | | |суду на підставі норм | | | |Цивільного ( 435-15 ) чи | | | |Господарського ( 436-15 ) | | | |кодексів України? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.6 |Чи може бути сплачено суму | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |судових витрат одним | ( v2351600-06 ), п. 5 | | |платіжним документом за | | | |кількома позовами? Як у | | | |такому разі має бути | | | |повернуто надмірно сплачене | | | |державне мито? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.7 |Чи підлягає зменшенню | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |пропорційно розмірові | ( v2351600-06 ), п. 19 | | |задоволення позовних вимог | | | |сума державного мита, | | | |сплаченого за мінімальною | | | |ставкою, а також сума витрат | | | |на інформаційно-технічне | | | |забезпечення судового процесу?| | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.8 |Якими мають бути дії | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |господарського суду, якщо не | ( v_123600-07 ), п. 2 | | |здійснено попередню оплату | | | |проведення судової | | | |експертизи, призначеної з | | | |ініціативи господарського | | | |суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 6.9 |В якому розмірі сплачується | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |державне мито за подання | ( v_675600-07 ), п. 13 | | |позовних заяв про визнання | | | |договорів (правочинів) | | | |недійсними, зокрема, якщо | | | |позивачем не заявляються | | | |вимоги про повернення майна? | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.10 |Як визначається розмір | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |державного мита, що | ( v_675600-07 ), п. 14 | | |сплачується з позовних заяв | | | |про визнання права власності | | | |на майно (зокрема, | | | |самовільно збудоване, за | | | |відсутності або втрати | | | |правовстановлювального | | | |документа тощо)? | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.11 |Нормами процесуального права | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |передбачено відшкодування як | ( v_973600-07 ), п. 10 | | |судових витрат сум, що були | | | |сплачені учасником судового | | | |процесу за отримання лише | | | |послуг адвокатів, а не інших | | | |представників такого | | | |учасника. | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.12 |Суд може обмежити розмір | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |сум, які підлягають сплаті | ( v_973600-07 ), п. 11 | | |за послуги адвоката, з | | | |огляду на розумну | | | |необхідність відповідних | | | |судових витрат для даної | | | |справи. | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.13 |Суми, які підлягають сплаті | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |за послуги адвоката, в разі | ( v_973600-07 ), п. 12 | | |задоволення позову, поданого | | | |до відповідача, якого | | | |звільнено від сплати | | | |державного мита, можуть бути | | | |стягнуті на користь | | | |позивача. | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.14 |Яким чином суд з метою | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |обчислення суми державного | ( v_164600-08 ), п. 27 | | |мита повинен визначити | | | |вартість майна в разі | | | |застосування правових | | | |наслідків недійсності | | | |правочину (частина друга | | | |статті 216 Цивільного кодексу | | | |України) ( 435-15 ) чи | | | |наслідків визнання | | | |господарського зобов'язання | | | |недійсним (частина друга | | | |статті 208 Господарського | | | |кодексу України) ( 436-15 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.15 |В якому розмірі на сторону у | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |справі покладаються витрати, | ( v_164600-08 ), п. 28 | | |пов'язані з оплатою послуг | | | |адвоката? Чи може | | | |господарський суд визнати | | | |розмір такої оплати | | | |завищеним та стягнути | | | |відповідну суму в меншому | | | |розмірі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.16 |Чи можливе віднесення до | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |"інших витрат, пов'язаних з | ( v_164600-08 ), п. 29 | | |розглядом справи" (в розумінні| | | |статті 44 ГПК) ( 1798-12 ) | | | |витрати сторін у справі, яких | | | |вони зазнали у зв'язку з | | | |відрядженням представників | | | |(своїх працівників) для участі| | | |в судових засіданнях (проїзд, | | | |проживання, харчування | | | |та ін.), а також кошти, | | | |сплачені за надання правової | | | |допомоги не адвокатом, а іншою| | | |особою (юристом), яка не | | | |перебуває зі стороною у | | | |трудових відносинах? Чи | | | |повинен суд, не знайшовши | | | |підстав для віднесення | | | |відповідних сум на іншу | | | |сторону у справі, зазначити | | | |про це у резолютивній частині | | | |рішення? | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.17 |Яким чином має здійснюватися | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |сплата державного мита в | ( v_163600-09 ), п. 10 | | |разі подання позову кількома | | | |позивачами до одного або | | | |кількох відповідачів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.18 |Чи може вважатися належним | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |доказом сплати державного | ( v_163600-09 ), п. 11 | | |мита меморіальний ордер? | | |------+------------------------------+--------------------------| |6.19 |Чи вправі господарський суд з | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |посиланням на частину другу | ( v_163600-09 ), п. 12 | | |статті 49 ГПК ( 1798-12 ) | | | |покласти державне мито на | | | |відповідача, якщо провадження | | | |у справі припинено у зв'язку з| | | |відмовою позивача від позову і| | | |прийняттям такої відмови | | | |судом? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 7. Процесуальні строки | | |------+------------------------------+--------------------------| | 7.1 |З якого моменту слід | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |відраховувати передбачений | ( v2351600-06 ), п. 7 | | |статтею 69 ГПК ( 1798-12 ) | | | |строк вирішення спору в разі | | | |подання зустрічного позову? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 7.2 |Чи достатньо для вирішення | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |господарським судом питання | ( v_123600-07 ), п. 1 | | |про відновлення | | | |процесуального строку самого | | | |лише клопотання про це або | | | |наявність поважної причини | | | |пропуску строку має бути | | | |доведена? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 7.3 |Чи повинна особа, яка з | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |пропуском строку подання | ( v_482600-08 ), п. 31 | | |апеляційної скарги повторно | | | |подає її в порядку частини | | | |четвертої статті 97 ГПК | | | |( 1798-12 ), заявляти | | | |клопотання про відновлення | | | |зазначеного строку та | | | |обґрунтовувати поважність | | | |причин його пропуску? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 8. Подання позову | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.1 |Чи може вважатися надіслання | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |копії позовної заяви | ( v_344600-05 ), п. 11 | | |відповідачеві пред'явленням | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |вимоги у розумінні частини | ( v2351600-06 ), п. 6 | | |другої статті 530 Цивільного | | | |кодексу України ( 435-15 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.2 |Чи можлива з огляду на | 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |приписи частини четвертої | ( v1228600-06 ), п. 2 | | |статті 22 ГПК ( 1798-12 ) | | | |одночасна зміна підстав і | | | |предмета позову? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.3 |Якими є правові наслідки | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |зменшення розміру позовних | ( v2351600-06 ), п. 17 | | |вимог? | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |Чи тягне за собою зменшення | ( v_482600-08 ), п. 6 | | |розміру позовних вимог | | | |правові наслідки у вигляді | | | |припинення провадження у | | | |справі в тій частині, на яку | | | |зменшилися такі вимоги? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.4 |Яким чином господарський суд | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |повинен розцінювати заяву | ( v_675600-07 ), п. 5 | | |позивача "про уточнення | | | |позовних вимог", якщо в ній | | | |відсутнє посилання на статтю | | | |22 ГПК ( 1798-12 ) та не | | | |зазначено, що заяву подано | | | |про зміну предмета або | | | |підстав позову? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.5 |Чи вправі позивач частково | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |відмовитись від позову, а | ( v_675600-07 ), п. 6 | | |господарський суд - прийняти | | | |відмову від частини позову? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.6 |Позивачем з посиланням на | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |статтю 22 ГПК ( 1798-12 ) | ( v_675600-07 ), п. 7 | | |подано заяву про збільшення | | | |розміру позовних вимог, | | | |а саме: крім раніше заявлених | | | |вимог про визнання договору | | | |недійсним заявлено й вимогу | | | |про визнання права власності | | | |на певне майно. Чи повинен | | | |господарський суд приймати | | | |таку заяву до розгляду? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.7 |Яким є співвідношення | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |місцезнаходження сторони у | ( v_675600-07 ), п. 15 | | |справі в розумінні пункту 2 | | | |частини другої статті 54 ГПК | | | |( 1798-12 ) та її фактичного | | | |місцезнаходження з точки зору | | | |права на подання позову, якщо | | | |позивачеві невідоме фактичне | | | |місцезнаходження іншої | | | |сторони? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.8 |Яку процесуальну дію має | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |вчинити господарський суд у | ( v_675600-07 ), п. 18 | | |разі надходження до нього | | | |зустрічного позову після | | | |прийняття судового рішення у | | | |справі за відсутності | | | |передбачених статтею 63 ГПК | | | |( 1798-12 ) підстав для | | | |повернення такого позову? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 8.9 |У разі якщо позивач у | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |судовому засіданні змінив | ( v_973600-07 ), п. 5 | | |підставу або предмет позову, | | | |збільшив розмір позовних | | | |вимог, а відповідач, | | | |належним чином повідомлений | | | |про час і місце судового | | | |розгляду, в судове засідання | | | |не з'явився, розгляд справи | | | |слід відкласти. | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.10 |Оскарження ухвали про | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |повернення зустрічної | ( v_973600-07 ), п. 13 | | |позовної заяви можливе на | | | |загальних підставах. | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.11 |Господарський суд за | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |наявності у нього сумнівів | ( v_973600-07 ), п. 14 | | |щодо повноважень посадової | | | |особи підприємства | | | |(організації) на підписання | | | |позовної заяви не | | | |позбавлений права і | | | |можливості витребувати | | | |відповідні додаткові докази, | | | |але не мав законних підстав | | | |для повернення такої заяви | | | |без розгляду. | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.12 |Чи може бути прийнята | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |господарським судом позовна | ( v_482600-08 ), п. 20 | | |заява про визнання | | | |нікчемного правочину | | | |недійсним, а відповідний | | | |позов - бути розглянутим по | | | |суті? | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.13 |Чи повинен прокурор подати | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |суду докази надсилання | ( v_163600-09 ), п. 13 | | |поданої ним позовної заяви | | | |позивачеві та третій особі? | | | |Чи підлягає поверненню | | | |позовна заява, подана | | | |прокурором без додання до | | | |неї таких доказів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.14 |Чи можливе повернення заяв | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |про зміну підстави або | ( v_163600-09 ), п. 14 | | |предмета позову, збільшення | | | |розміру позовних вимог з | | | |підстав, передбачених | | | |частиною першою статті 63 ГПК | | | |( 1798-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.15 |Якими є критерії для | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |віднесення позовних заяв до | ( v_163600-09 ), п. 15 | | |однорідних? | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.16 |Яким чином має діяти | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарський суд, якщо він | ( v_163600-09 ), п. 16 | | |дійде висновку про те, що | | | |зустрічний позов взаємно не | | | |пов'язаний з первісним? | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.17 |Чи повинен господарський суд | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |у разі відмови у прийнятті | ( v_163600-09 ), п. 17 | | |позовної заяви чи припинення | | | |провадження у справі з тих | | | |підстав, що заява не | | | |підлягає розгляду чи спір - | | | |вирішенню в господарських | | | |судах України, зазначати в | | | |ухвалі, до компетенції якого | | | |суду віднесено розгляд | | | |відповідної позовної заяви | | | |чи вирішення спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| |8.18 |Чи повинні господарські суди | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |приймати до провадження | ( v_163600-09 ), п. 18 | | |справи, в яких є арбітражна | | | |угода, укладена згідно з | | | |Законом України "Про | | | |міжнародний комерційний | | | |арбітраж" ( 4002-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 9. Порушення провадження у | | | | справі та підготовка | | | | матеріалів до розгляду у | | | | першій інстанції | | |------+------------------------------+--------------------------| | 9.1 |Чи є відсутність | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |обґрунтованого розрахунку | ( v_123600-07 ), п. 9 | | |стягуваної або оспорюваної | | | |суми підставою для | | | |повернення позовної заяви | | | |без розгляду? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 9.2 |Чи повинен господарський суд | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |з'ясовувати фактичне | ( v_123600-07 ), п. 11 | | |місцезнаходження сторін у | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |справі з метою повідомлення | ( v_482600-08 ), п. 16 | | |їх про час і місце судового | | | |засідання? | | | |Яким чином має вирішуватися | | | |питання про повідомлення | | | |фізичної особи - учасника | | | |судового процесу, місце | | | |проживання якої невідоме, | | | |про час і місце розгляду | | | |справи господарським судом? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 9.3 |Чи може вважатися | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |"винятковим випадком" у | ( v_675600-07 ), п. 19 | | |розумінні частини третьої | | | |статті 69 ГПК ( 1798-12 ) | | | |неявка у судове засідання | | | |нерезидента, який є стороною | | | |у справі? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 9.4 |Який процесуальний документ | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |має бути ухвалено | ( v_675600-07 ), п. 21 | | |господарським судом, якщо | | | |позовні вимоги заявлено до | | | |відповідача, якого було | | | |ліквідовано й виключено з | | | |Єдиного державного реєстру, | | | |і якщо ці вимоги стосуються | | | |безпосередньо такого | | | |відповідача? | | |------+------------------------------+--------------------------| | 9.5 |Чи є відмітка, здійснена на | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |зворотному боці ухвали суду | ( v_482600-08 ), п. 19 | | |про порушення провадження у | | | |справі, доказом здійсненого | | | |належним чином повідомлення | | | |сторони (сторін) про час і | | | |місце засідання суду? | | | |Якими мають бути дії суду в | | | |разі повернення | | | |підприємством зв'язку | | | |відповідної ухвали у зв'язку | | | |з її неврученням адресатові? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 10. Забезпечення позову | | |------+------------------------------+--------------------------| |10.1 |Чи є обов'язковим доведення | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |того, що невжиття заходів до | (v2351600-06), п. 14 | | |забезпечення позову може | | | |утруднити чи зробити | | | |неможливим виконання рішення | | | |господарського суду? Якщо | | | |так, то яким чином | | | |відповідний обов'язок | | | |співвідноситься з правом | | | |господарського суду винести | | | |ухвалу про забезпечення | | | |позову зі своєї ініціативи? | | |------+------------------------------+--------------------------| |10.2 |Якщо позовна заява містить | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |клопотання щодо вжиття | ( v_123600-07 ), п. 10 | | |заходів до забезпечення | | | |позову, то чи повинен суддя | | | |розглянути таке клопотання | | | |під час підготовки до | | | |розгляду справи або може | | | |зробити це в судовому | | | |засіданні з розгляду | | | |відповідної справи? | | |------+------------------------------+--------------------------| |10.3 |Умовою застосування заходів | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |до забезпечення позову є | ( v_973600-07 ), п. 15 | | |достатньо обґрунтоване | | | |припущення, що невжиття | | | |таких заходів може | | | |унеможливити або утруднити | | | |виконання рішення по суті | | | |позовних вимог. | | |------+------------------------------+--------------------------| |10.4 |Чи допускається забезпечення | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |заходів, передбачених | ( v_163600-09 ), п. 19 | | |статтею 67 ГПК ( 1798-12 ), за| | | |заявою відповідача стосовно | | | |позивача (у разі здійснення | | | |повороту виконання рішення)? | | |------+------------------------------+--------------------------| |10.5 |Чи може господарський суд | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |скасувати забезпечення | ( v_163600-09 ), п. 20 | | |позову до закінчення | | | |розгляду справи і чи | | | |підлягає заява сторони про | | | |скасування такого | | | |забезпечення розглядові в | | | |судовому засіданні з | | | |викликом сторін? | | |------+------------------------------+--------------------------| | |11. Вирішення господарських | | | | спорів у першій інстанції | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.1 |Чи застосовуються приписи | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |частин третьої і четвертої | ( v_155600-02 ), п. 8 | | |статті 85 ГПК ( 1798-12 ) до | | | |ухвал господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.2 |Чи може господарський суд, | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |приймаючи рішення, визнати | ( v1270600-04 ), п. 7 | | |договір недійсним за власною | | | |ініціативою? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.3 |Чи може господарський суд з | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |урахуванням вимог Конвенції | ( v_344600-05 ), п. 12 | | |про вручення за кордоном | | | |судових та позасудових | | | |документів у цивільних або | | | |комерційних справах | | | |( 995_890 ) | | | |розглянути справу у більш | | | |тривалий строк, ніж | | | |передбачений статтею 69 ГПК | | | |( 1798-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.4 |Як розуміти термін "інший | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |суд", що вживається у | ( v_344600-05 ), п. 13 | | |частині першій статті 79 ГПК | | | |( 1798-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.5 |Чи вправі господарський суд | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |самостійно змінити позовні | ( v_344600-05 ), п. 14 | | |вимоги позивача у справі чи | | | |спонукати сторони до | | | |уточнення позовних вимог? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.6 |Чи повинен місцевий | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |господарський суд зупиняти | ( v_344600-05 ), п. 16 | | |провадження у справі у разі | | | |оскарження в апеляційному | | | |порядку окремого | | | |процесуального документа? | | | |Якими є процесуальні дії | | | |місцевого господарського | | | |суду в такому випадку? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.7 |Чи повинен господарський суд | 11.04.2005 N 01-8/334 | | |здійснювати перерахунок суми | ( v_344600-05 ), п. 18 | | |нарахованих позивачем | | | |санкцій, якщо такий | | | |розрахунок позивачем | | | |здійснено невірно? Чи може | | | |господарський суд відмовити | | | |у задоволенні позову в | | | |частині стягнення сум | | | |штрафних санкцій, річних, | | | |збитків від інфляції, якщо | | | |розрахунок таких сум позивачем| | | |взагалі не здійснено? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.8 |Чи є підставою для зупинення | 25.11.2005 N 01-8/2229 | | |провадження у справі розгляд | ( v2229600-05 ), п. 4 | | |Верховним Судом України | | | |касаційної скарги в іншій | | | |справі, що пов'язана з | | | |первісною? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.9 |Яку дату необхідно зазначати | 25.11.2005 N 01-8/2229 | | |у судовому рішенні при його | ( v2229600-05 ), п. 5 | | |прийнятті? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.10 |Яким є порядок надання | 25.11.2005 N 01-8/2229 | | |господарським судом на | ( v2229600-05 ), п. 9 | | |вимогу правоохоронних | | | |органів інформації про стан | | | |розгляду справи, оригіналів | | | |документів чи їх копій із | | | |справ? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.11 |Чи може бути збільшення | 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |розміру позовних вимог | ( v1228600-06 ), п. 3 | | |пов'язано з пред'явленням | | | |додаткових позовних вимог? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.12 |Якими мають бути дії | 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |місцевого господарського | ( v1228600-06 ), п. 5 | | |суду в разі отримання ним | | | |повідомлення органу зв'язку | | | |про вручення учасникові | | | |судового процесу надісланого | | | |йому процесуального | | | |документа, якщо матеріали | | | |відповідної справи | | | |знаходяться в суді | | | |апеляційної чи касаційної | | | |інстанції? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.13 |Чи підлягає оскарженню | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |ухвала місцевого | ( v2351600-06 ), п. 2 | | |господарського суду про | | | |затвердження мирової угоди? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.14 |Чи може господарський суд | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |вирішити спір за вимогами, | ( v2351600-06 ), п. 11 | | |які не були заявлені під | | | |час судового провадження? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.15 |Чи повинен господарський суд | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |зазначати у резолютивній | ( v2351600-06 ), п. 15 | | |частині рішення про визнання | | | |договору неукладеним? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.16 |Чи вправі місцевий | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |господарський суд | ( v_123600-07 ), п. 14 | | |витребовувати у учасників | | | |судового процесу позовні | | | |матеріали в разі подання | | | |апеляційної чи касаційної | | | |скарги на ухвалу про відмову | | | |в прийнятті позовної заяви | | | |або про повернення позовної | | | |заяви без додання до таких | | | |скарг зазначених матеріалів | | | |або повертати такі скарги? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.17 |Як має діяти господарський | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |суд у разі подання | ( v_675600-07 ), п. 17 | | |відповідачем зустрічного | | | |позову в останній день | | | |процесуального строку | | | |розгляду первісного позову? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.18 |Якщо позивач у справі - | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |громадянин, який здійснював | ( v_675600-07 ), п. 20 | | |підприємницьку діяльність | | | |без створення юридичної | | | |особи і мав статус суб'єкта | | | |підприємницької діяльності - | | | |помирає під час розгляду | | | |справи, то: | | | |- яким чином має бути | | | |вирішений спір у справі або | | | |чи підлягає припиненню | | | |провадження в ній? | | | |- на кого слід відносити | | | |витрати з оплати проведеної | | | |у справі експертизи, якщо | | | |підтверджено факт наявності | | | |вини позивача у виникненні | | | |спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.19 |Призначивши судову | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |експертизу зі справи, | ( v_973600-07 ), п. 8 | | |господарський суд не | | | |повинен самостійно робити | | | |висновок про неможливість | | | |надання експертного висновку | | | |в ній, оскільки це належить | | | |до повноважень судового | | | |експерта. | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.20 |Ухвала місцевого | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |господарського суду про | ( v_973600-07 ), п. 9 | | |призначення судової | | | |експертизи та про зупинення | | | |у зв'язку з цим провадження | | | |у справі може бути | | | |переглянута в апеляційному | | | |чи касаційному порядку лише | | | |в частині зупинення | | | |провадження. | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.21 |У невідкладних випадках | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |учасники судового процесу | ( v_973600-07 ), п. 16 | | |можуть повідомлятися | | | |господарським судом про час | | | |і місце судового засідання, | | | |про необхідні дії щодо | | | |підготовки справи до | | | |розгляду тощо із | | | |застосуванням інших, ніж | | | |надіслання судового акта | | | |поштовим відправленням, | | | |засобів зв'язку. | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.22 |Норма пункту 3 статті 83 ГПК | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |( 1798-12 ) є процесуальною | ( v_973600-07 ), п. 17 | | |і може бути застосована лише | | | |разом з відповідною нормою | | | |закону матеріального. | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.23 |Резолютивна частина судового | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |рішення, прийнятого по суті | ( v_973600-07 ), п. 18 | | |спору, має містити висновок | | | |про задоволення позову або | | | |про відмову в позові | | | |повністю чи частково по | | | |кожній з заявлених вимог. | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.24 |Чи повинен господарський суд | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |за наслідками розгляду будь- | ( v_164600-08 ), п. 1 | | |яких клопотань учасників | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |судового процесу, у тому | ( v_482600-08 ), п. 26 | | |числі усних, виносити ухвалу | | | |як окремий процесуальний | | | |документ або ж результат | | | |такого розгляду має | | | |відображатися в рішенні | | | |суду, прийнятому по суті | | | |справи? | | | |Якщо задоволення | | | |господарським судом того чи | | | |іншого клопотання учасника | | | |судового процесу потребує | | | |обов'язкового винесення | | | |ухвали як окремого | | | |процесуального документа, то | | | |чи є винесення такої ухвали | | | |обов'язковим у разі відмови | | | |в задоволенні клопотання? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.25 |1) Чи вправі розглядати | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |справу суддя, яким було | ( v_164600-08 ), п. 19 | | |винесено в цій справі ухвалу | | | |про повернення позовної | | | |заяви без розгляду або | | | |ухвалу про забезпечення | | | |позову, якщо відповідні | | | |ухвали було скасовано | | | |апеляційною чи касаційною | | | |інстанцією? | | | |2) Чи має право суддя, що | | | |приймав за результатами | | | |розгляду справи рішення або | | | |ухвалу, які в подальшому | | | |змінено або скасовано в | | | |апеляційному чи в | | | |касаційному порядку, | | | |здійснювати розгляд поданих | | | |у цій же справі заяви про | | | |зміну способу та порядку | | | |виконання рішення або скарги | | | |на дії чи бездіяльність | | | |органу Державної виконавчої | | | |служби? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.26 |1) Чи повинен господарський | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |суд у призначенні судової | ( v_164600-08 ), п. 24 | | |експертизи обґрунтовувати | | | |неможливість розгляду справи | | | |без з'ясування питань, | | | |поставлених на вирішення | | | |експерта? | | | |2) Чи може бути скасована | | | |ухвала господарського суду | | | |про призначення експертизи з | | | |мотивів помилковості його | | | |висновку про таку | | | |неможливість? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.27 |Чи може господарський суд | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |вирішити в одному | ( v_164600-08 ), п. 31 | | |процесуальному документі - | | | |рішенні - питання про | | | |припинення провадження у | | | |справі щодо частини позовних | | | |вимог, про залишення частини | | | |позовних вимог без розгляду, | | | |а також про залучення до | | | |участі у справі третьої | | | |особи, або для вчинення | | | |відповідних дій необхідно | | | |виносити ухвали як окремі | | | |процесуальні документи? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.28 |Чи вправі господарський суд | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |змінити редакцію | ( v_164600-08 ), п. 35 | | |затвердженої ним мирової | | | |угоди за наявності заяви | | | |сторін, в якій висловлюється | | | |їх згода на це? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.29 |Чи може бути підставою для | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |задоволення вимог про | ( v_164600-08 ), п. 36 | | |визнання виконавчого напису | | | |нотаріуса таким, що не | | | |підлягає виконанню, вчинення | | | |такого напису поза межами | | | |строку, передбаченого | | | |статтею 88 Закону України | | | |"Про нотаріат" ( 3425-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.30 |Чи вправі господарський суд | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |під час знаходження | ( v_164600-08 ), п. 38 | | |матеріалів справи в | | | |апеляційній чи в касаційній | | | |інстанції здійснювати | | | |розгляд скарги на дії чи | | | |бездіяльність органу | | | |Державної виконавчої служби? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.31 |Чи повинен господарський суд | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |у розгляді справи за | ( v_482600-08 ), п. 3 | | |позовом, який не відповідає | | | |встановленим законом або | | | |договором способам захисту | | | |прав, відмовляти в | | | |задоволенні такого позову | | | |або ж припиняти провадження | | | |у справі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.32 |Чи є обов'язковими для | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |нового складу суду, що | ( v_482600-08 ), п. 18 | | |розглядає справу, | | | |процесуальні дії, вчинені | | | |попереднім складом суду в | | | |цій же справі (як-от | | | |прийняття зустрічного позову | | | |зі справи, залучення до | | | |участі в ній третіх осіб, | | | |іншого відповідача тощо)? | | | |Чи допустимі перегляд та | | | |переоцінка відповідних дій | | | |новим складом суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.33 |Чи зв'язаний господарський | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |суд передбаченими статтею 69 | ( v_482600-08 ), п. 22 | | |ГПК ( 1798-12 ) строками | | | |вирішення спору в розгляді | | | |справи за участю іноземного | | | |підприємства (організації)? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.34 |Як має діяти господарський | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |суд, коли справу передано | ( v_482600-08 ), п. 23 | | |йому на розгляд апеляційною | | | |інстанцією в порядку частини | | | |четвертої статті 106 ГПК | | | |( 1798-12 ), а підприємство, | | | |що є стороною у справі, на | | | |відповідний час ліквідовано | | | |й виключено з державного | | | |реєстру? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.35 |Чи необхідно у резолютивній | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |частині судового рішення про | ( v_482600-08 ), п. 24 | | |спонукання до укладення | | | |договору наводити зміст | | | |останнього? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.36 |Коли набирає законної сили | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |ухвала господарського суду? | ( v_482600-08 ), п. 25 | |------+------------------------------+--------------------------| |11.37 |Якими повинні бути | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |процесуальні дії | ( v_163600-09 ), п. 21 | | |господарського суду, якщо | | | |позивач просить визнати | | | |недійсним акт, що не може | | | |бути предметом спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.38 |Чи існує предмет спору в | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |разі, якщо одна із сторін | ( v_163600-09 ), п. 22 | | |(відповідач) заявляє про | | | |зарахування зустрічних | | | |вимог, а інша (позивач) з | | | |таким зарахуванням не | | | |погоджується? В якій формі | | | |має реалізуватися зазначена | | | |дія відповідача? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.39 |Чи потрібно в ухвалі | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарського суду про | ( v_163600-09 ), п. 23 | | |затвердження мирової угоди | | | |викладати зміст останньої | | | |або достатньо лише зазначити | | | |про затвердження мирової | | | |угоди з доданням її до ухвали?| | |------+------------------------------+--------------------------| |11.40 |Який строк пред'явлення до | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |виконання ухвали про | ( v_163600-09 ), п. 24 | | |затвердження мирової угоди | | | |слід зазначити в цій ухвалі, | | | |якщо мировою угодою | | | |передбачено розстрочку | | | |виконання зобов'язання | | | |загальною тривалістю понад | | | |три роки? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.41 |Якщо у позовній заяві | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |зазначено двох позивачів, то | ( v_163600-09 ), п. 25 | | |чи слід господарському суду | | | |приймати рішення стосовно | | | |кожного з них? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.42 |Чи може місцевий | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарський суд виправити | ( v_163600-09 ), п. 26 | | |описку в рішенні, ухвалі, | | | |якщо матеріали справи | | | |надіслано до суду | | | |апеляційної чи касаційної | | | |інстанції? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.43 |Чи підлягає оскарженню | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |ухвала господарського суду, | ( v_163600-09 ), п. 38 | | |винесена в порядку статті 89 | | | |ГПК ( 1798-12 ) про | | | |роз'яснення або виправлення | | | |рішення, ухвали? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.44 |Чи є рішення суду з | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |адміністративної справи, що | ( v_163600-09 ), п. 39 | | |набрало законної сили, | | | |обов'язковим для | | | |господарського суду щодо | | | |фактів, які встановлені | | | |адміністративним судом і | | | |мають значення для вирішення | | | |спору з господарської справи? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.45 |Чи повинен господарський суд | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |у розгляді справи за | ( v_163600-09 ), п. 40 | | |позовом, який не відповідає | | | |встановленим законом або | | | |договором способам захисту | | | |прав, відмовляти в | | | |задоволенні такого позову | | | |або ж припиняти провадження | | | |у справі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.46 |Чи повинен господарський | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |суд, здійснюючи оцінку | ( v_163600-09 ), п. 41 | | |правильності обрання | | | |позивачем способу захисту | | | |порушеного права, | | | |звертатися, крім статті 16 | | | |Цивільного кодексу України | | | |( 435-15 ) і статті 20 | | | |Господарського кодексу України| | | |( 436-15 ), ще й до інших | | | |актів законодавства? | | |------+------------------------------+--------------------------| |11.47 |Чи може бути застосована | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарським судом позовна | ( v_163600-09 ), п. 42 | | |давність за заявою третьої | | | |особи, яка не заявляє | | | |самостійних вимог на предмет | | | |спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| | |12. Перегляд судових рішень | | | | в апеляційному порядку | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.1 |Чи необхідно надсилати копію | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |апеляційної скарги третім | ( v1270600-04 ), п. 8 | | |особам, які не заявляють | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |самостійних вимог на предмет | ( v_675600-07 ), п. 23 | | |спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.2 |Чи може апеляційний суд у | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |разі скасування ухвали | ( v1270600-04 ), п. 9 | | |місцевого господарського | | | |суду передати справу на | | | |новий розгляд? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.3 |Чи вважається рішення | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |господарського суду таким, | ( v_344600-05 ), п. 15 | | |що набрало законної сили, | | | |якщо апеляційну скаргу | | | |подано після встановленого | | | |законом строку на апеляційне | | | |оскарження? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.4 |Чи повинен апеляційний | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |господарський суд надсилати | ( v_344600-05 ), п. 20 | | |ухвалу про прийняття | | | |апеляційної скарги до | | | |провадження третім особам? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.5 |Чи може апеляційний | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |господарський суд у випадку | ( v_344600-05 ), п. 22 | | |виявлення неправильного | | | |застосування місцевим | | | |господарським судом приписів | | | |статті 60 ГПК ( 1798-12 ) | | | |усунути виявлені порушення в | | | |межах своїх повноважень? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.6 |Чи може місцевий | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |господарський суд у разі | ( v_344600-05 ), п. 23 | | |оскарження ухвали про | | | |забезпечення позову | | | |надіслати до апеляційного | | | |господарського суду лише цю | | | |ухвалу та заяву позивача, на | | | |підставі якої її було | | | |внесено, та розглядати | | | |справу далі з метою | | | |дотримання строку вирішення | | | |спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.7 |Чи вправі суд апеляційної | 25.11.2005 N 01-8/2229 | | |інстанції у здійсненні | ( v2229600-05 ), п. 6 | | |апеляційного перегляду | | | |судового рішення прийняти | | | |вимогу позивача про зміну | | | |підстави або предмета | | | |позову, збільшення | | | |(зменшення) розміру позовних | | | |вимог або ж відмову від | | | |позову? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.8 |Чи повинен господарський суд | 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |апеляційної інстанції | ( v1228600-06 ), п. 6 | | |перевіряти законність і | | | |обґрунтованість: | | | |рішення місцевого | | | |господарського суду в | | | |повному обсязі, якщо | | | |оскаржується лише частина | | | |такого рішення; | | | |інших, крім оскаржуваного, | | | |судових рішень, ухвалених | | | |господарським судом у | | | |конкретній справі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.9 |Чи може апеляційна інстанція | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |у розгляді апеляційної | ( v2351600-06 ), п. 4 | | |скарги затвердити мирову | | | |угоду, укладену сторонами в | | | |процесі апеляційного | | | |провадження? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.10 |Чи вправі суд апеляційної | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |інстанції передавати до суду | ( v2351600-06 ), п. 21 | | |першої інстанції зустрічну | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |позовну заяву, встановивши, | ( v_123600-07 ), п. 15 | | |що у прийнятті останньої | | | |слід відмовити або повернути | | | |її без розгляду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.11 |Який процесуальний документ | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |має прийматися апеляційним | ( v2351600-06 ), п. 23 | | |господарським судом за | | | |результатами апеляційного | | | |провадження у разі залишення | | | |позову без розгляду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.12 |Чи повинен суд апеляційної | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |інстанції перевіряти | ( v2351600-06 ), п. 24 | | |оскаржуване судове рішення | | | |місцевого господарського | | | |суду у повному обсязі, якщо | | | |скаржник (позивач) просить | | | |про перегляд такого рішення | | | |з посиланням на інші докази, | | | |ніж ті, на які містилися | | | |посилання в позовній заяві і | | | |які було розглянуто судом | | | |першої інстанції? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.13 |Якщо судом першої інстанції | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |позов задоволено частково, а | ( v2351600-06 ), п. 26 | | |апеляційна інстанція дійшла | | | |висновку про необхідність | | | |відмови у позові, то чи | | | |підлягає резолютивна частина | | | |рішення місцевого | | | |господарського суду зміні в | | | |частині задоволення позову | | | |або скасуванню в повному | | | |обсязі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.14 |Якщо апеляційну скаргу | 15.03.2007 N 01-8/123 | | |подано після закінчення | ( v_123600-07 ), п. 13 | | |строку, встановленого для її | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |подання, з клопотанням про | ( v_675600-07 ), п. 24 | | |відновлення цього строку, то | | | |чи можуть бути повернуті | | | |матеріали скарги у зв'язку з | | | |відмовою у відновленні | | | |пропущеного строку? ГПК | | | |( 1798-12 ) не передбачено | | | |такої підстави повернення | | | |апеляційної скарги, як | | | |відмова у відновленні | | | |пропущеного строку; водночас | | | |у разі такої відмови скарга | | | |не підлягає прийняттю | | | |апеляційним судом. Як має | | | |бути обґрунтовано ухвалу про | | | |повернення апеляційної | | | |скарги в такому випадку? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.15 |Чи є присікальним строк, | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |встановлений у частині другій | ( v_675600-07 ), п. 22 | | |статті 93 ГПК ( 1798-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.16 |Якщо судом апеляційної | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |інстанції скасовано рішення | ( v_675600-07 ), п. 25 | | |місцевого господарського | | | |суду на підставі пункту 6 | | | |або пункту 7 частини другої | | | |статті 104 ГПК ( 1798-12 ), то| | | |якими мають бути подальші | | | |дії суду апеляційної | | | |інстанції і зокрема, чи не | | | |повинен він надіслати справу | | | |для розгляду за підсудністю | | | |до відповідного | | | |господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.17 |Апеляційна і касаційна | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |інстанції не вправі | ( v_973600-07 ), п. 3 | | |розглядати збільшений розмір | | | |позовних вимог, який не був | | | |заявлений позивачем в | | | |установленому порядку в суді | | | |першої інстанції. | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.18 |Розгляд апеляційною | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |інстанцією додаткових | ( v_973600-07 ), п. 19 | | |доказів без обґрунтування | | | |заявником неможливості їх | | | |подання суду першої | | | |інстанції не може вважатися | | | |підставою для скасування | | | |законної та обґрунтованої | | | |постанови. | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.19 |Які повинні бути дії | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |апеляційного господарського | ( v_164600-08 ), п. 18 | | |суду в разі надходження до | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |нього із загального | ( v_482600-08 ), п. 28 | | |апеляційного суду | | | |апеляційної скарги зі | | | |справи, яка виникла не з | | | |корпоративних відносин? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.20 |Чи можлива зміна судом | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |апеляційної інстанції | ( v_164600-08 ), п. 32 | | |рішення місцевого | | | |господарського суду з тих | | | |підстав, що: | | | |1) на момент апеляційного | | | |перегляду такого рішення | | | |змінився стан здійснення | | | |розрахунків між сторонами | | | |(внаслідок часткового | | | |погашення заборгованості під | | | |час розгляду справи в | | | |апеляційній інстанції); | | | |2) докази часткової оплати | | | |боргу з певних причин не | | | |були подані заінтересованою | | | |стороною до суду першої | | | |інстанції? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.21 |Чи може вважатись скасованим | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |рішення місцевого | ( v_164600-08 ), п. 33 | | |господарського суду, якщо | | | |резолютивна частина | | | |постанови апеляційної | | | |інстанції повністю | | | |відповідає такому рішенню, | | | |однак у постанові йдеться | | | |про помилкове застосування | | | |місцевим господарським судом | | | |норм матеріального та/або | | | |процесуального права, яке, | | | |втім, не призвело до | | | |прийняття неправильного | | | |рішення по суті справи? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.22 |Яку саме дату слід зазначати | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |в наказі, що видається | ( v_164600-08 ), п. 37 | | |місцевим господарським судом | | | |на виконання постанови | | | |апеляційного господарського | | | |суду, як дату набрання такою | | | |постановою законної сили: | | | |дату прийняття постанови або | | | |дату підписання її повного | | | |тексту? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.23 |Яким чином має діяти суд | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |апеляційної інстанції у | ( v_482600-08 ), п. 21 | | |разі, коли предметом | | | |оскарження в апеляційному | | | |порядку є ухвала про | | | |порушення провадження у | | | |справі та про вжиття заходу | | | |до забезпечення позову (в | | | |частині вжиття відповідного | | | |заходу), якщо з матеріалів | | | |справи, на думку апеляційної | | | |інстанції, вбачається, що | | | |місцевим господарським судом | | | |помилково порушено | | | |провадження у справі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.24 |Яким чином має діяти | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |апеляційний господарський | ( v_482600-08 ), п. 27 | | |суд, якщо скаржник за | | | |апеляційною скаргою на | | | |ухвалу місцевого | | | |господарського суду про | | | |повернення позовної заяви (і | | | |доданих до неї матеріалів) | | | |без розгляду не додав до | | | |такої скарги повернуті | | | |позовну заяву й відповідні | | | |матеріали? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.25 |Які дії має вчинити | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |апеляційний господарський | ( v_482600-08 ), п. 30 | | |суд у разі надходження | | | |апеляційної скарги без | | | |документів, які зазначено в | | | |додатку до неї (доказів | | | |надсилання її копії іншій | | | |стороні чи сторонам, | | | |документів, що | | | |підтверджують сплату | | | |державного мита)? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.26 |Чи підлягає обов'язковому | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |скасуванню в апеляційному | ( v_482600-08 ), п. 32 | | |порядку рішення місцевого | | | |господарського суду, в якому | | | |він помилково застосував | | | |норму права, що не підлягала | | | |застосуванню до спірних | | | |правовідносин, але в | | | |резолютивній частині якого | | | |дійшов по суті правильного | | | |висновку? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.27 |Чи потрібно апеляційному | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |господарському суду | ( v_482600-08 ), п. 33 | | |вирішувати питання про | | | |відновлення строку подання | | | |апеляційної скарги на ухвалу | | | |місцевого господарського | | | |суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.28 |Якими є наслідки надіслання | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарському суду не | ( v_163600-09 ), п. 28 | | |підписаної апеляційної | | | |скарги? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.29 |Якими мають бути дії | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |апеляційного господарського | ( v_163600-09 ), п. 29 | | |суду в разі коли позивач, | | | |оскаржуючи ухвалу місцевого | | | |господарського суду про | | | |повернення позовної заяви, | | | |не додає до апеляційної | | | |скарги самої позовної заяви | | | |з документами, що додавалися | | | |до останньої, і це ускладнює | | | |чи унеможливлює перевірку | | | |правильності висновків суду | | | |першої інстанції? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.30 |Яким має бути процесуальний | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |статус особи, яку не було | ( v_163600-09 ), п. 30 | | |залучено місцевим | | | |господарським судом до | | | |розгляду справи, під час | | | |перегляду відповідної справи | | | |в апеляційному порядку? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.31 |Чи вправі суд апеляційної | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |інстанції, скасовуючи | ( v_163600-09 ), п. 31 | | |рішення місцевого | | | |господарського суду та | | | |припиняючи провадження у | | | |справі або залишаючи позов | | | |без розгляду, послатись | | | |тільки на пункт 3 статті 103 | | | |ГПК ( 1798-12 ), без посилання| | | |на статті відповідно 80 і 81 | | | |цього Кодексу? | | |------+------------------------------+--------------------------| |12.32 |Чи може бути застосована | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |судом апеляційної інстанції | ( v_163600-09 ), п. 32 | | |позовна давність за заявою | | | |сторони у спорі, якщо таку | | | |заяву не було зроблено в | | | |місцевому господарському суді?| | |------+------------------------------+--------------------------| | |13. Перегляд судових рішень | | | | в касаційному порядку | | |------+------------------------------+--------------------------| |13.1 |Які положення постанов | 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |касаційної інстанції мають | ( v1228600-06 ), п. 7 | | |характер обов'язкових | | | |вказівок для суду першої | | | |інстанції у новому розгляді | | | |справи? | | |------+------------------------------+--------------------------| |13.2 |Відсутність у матеріалах | 14.12.2007 N 01-8/973 | | |справи положення чи іншого | ( v_973600-07 ), п. 20 | | |нормативно-правового акта, | | | |що визначає повноваження | | | |міністерства чи відомства, | | | |не є підставою для | | | |скасування рішення чи | | | |постанови господарського | | | |суду і передачі справи на | | | |новий розгляд, оскільки | | | |касаційна інстанція може | | | |самостійно з'ясувати це | | | |питання з відповідного | | | |нормативно-правового акта | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 14. Перегляд рішення, | | | | ухвали, постанови | | | | господарського суду за | | | | нововиявленими обставинами | | |------+------------------------------+--------------------------| |14.1 |Чи можливо у розгляді заяви | 25.11.2005 N 01-8/2229 | | |відповідача про перегляд | ( v2229600-05 ), п. 7 | | |судового рішення за | | | |нововиявленими обставинами | | | |застосовувати правила, | | | |визначені розділом XI ГПК | | | |( 1798-12 ) для вирішення | | | |господарських спорів у | | | |господарському суді, | | | |зокрема, статті 81 ГПК? | | |------+------------------------------+--------------------------| |14.2 |Яким судом - загальним чи | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |господарським - повинен | ( v_675600-07 ), п. 26 | | |здійснюватися перегляд за | | | |нововиявленими обставинами | | | |судових рішень, прийнятих | | | |загальними судами зі справ: | | | |- у спорах, що виникають при | | | |укладанні, зміні, розірванні | | | |і виконанні господарських | | | |договорів щодо приватизації | | | |майна; | | | |- що виникають з | | | |корпоративних відносин? | | |------+------------------------------+--------------------------| |14.3 |Як має діяти господарський | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |суд у разі одержання заяви | ( v_675600-07 ), п. 27 | | |про перегляд судового | | | |рішення за нововиявленими | | | |обставинами від особи, яка | | | |не є учасником судового | | | |процесу в даній справі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |14.4 |Яким чином має діяти | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |господарський суд, якщо на | ( v_482600-08 ), п. 34 | | |час здійснення ним перегляду | | | |судового рішення за | | | |нововиявленими обставинами | | | |буде з'ясовано, що | | | |підприємство чи організацію, | | | |що була стороною у справі, | | | |ліквідовано? | | |------+------------------------------+--------------------------| | | 15. Виконання рішення, | | | | ухвали, постанови | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.1 |Чи може господарський суд | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |зобов'язати орган Державної | ( v_155600-02 ), п. 1 | | |виконавчої служби здійснити | | | |певні виконавчі дії, якщо | | | |він ухиляється від їх | | | |виконання? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.2 |Чи вправі органи Державної | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |виконавчої служби змінити | ( v_155600-02 ), п. 1 | | |спосіб та порядок виконання | | | |рішення господарського суду | | | |про стягнення грошових сум? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.3 |Яка дата видачі повинна бути | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |зазначена у наказі | ( v_155600-02 ), п. 6 | | |господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.4 |Чи можливе продовження | 13.02.2002 N 01-8/155 | | |встановленого статтею 121 ГПК | ( v_155600-02 ), п. 7 | | |( 1798-12 ) десятиденного | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |строку розгляду заяви про | ( v_344600-05 ), п. 25 | | |відстрочку або розстрочку | | | |виконання рішення, зміну | | | |способу та порядку виконання | | | |рішення, ухвали, постанови і | | | |розгляд такої заяви іншим | | | |суддею? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.5 |Чи видаються накази на | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |примусове виконання ухвал та | ( v1270600-04 ), п. 10 | | |постанов господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.6 |Чи у всіх випадках на | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |виконання рішення | ( v1270600-04 ), п. 11 | | |господарського суду повинен | | | |видаватися наказ, | | | |враховуючи, що відповідно | | | |до статті 116 ГПК ( 1798-12 ) | | | |наказ видається | | | |(надсилається) лише | | | |стягувачеві, а рішення суду | | | |не завжди передбачає | | | |стягнення? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.7 |Чи повинні господарські суди | 11.04.2005 N 01-8/344 | | |приймати до розгляду позовні | ( v_344600-05 ), п. 26 | | |заяви, подані на підставі | | | |статті 86 Закону України | | | |"Про виконавче провадження" | | | |( 606-14 ), без сплати | | | |державного мита? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.8 |Чи необхідне звернення до | 25.11.2005 N 01-8/2229 | | |господарського суду | ( v2229600-05 ), п. 8 | | |державного виконавця з метою | | | |отримання додаткового | | | |рішення суду про накладення | | | |арешту на кошти та інші | | | |цінності боржника для | | | |здійснення ним заходів з | | | |виконання судового рішення? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.9 |Чи впливає зміна правового | 02.06.2006 N 01-8/1228 | | |статусу органів Державної | ( v1228600-06 ), п. 8 | | |виконавчої служби на подання | | | |і розгляд скарг до | | | |господарських судів на дії | | | |чи бездіяльність цих органів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.10 |Чи існує порядок розгляду | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |господарським судом заяви | ( v2351600-06 ), п. 1 | | |державного виконавця про | | | |встановлення способу | | | |виконання рішення? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.11 |Чи підлягають розглядові | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |господарським судом скарги | ( v2351600-06 ), п. 20 | | |на дії чи бездіяльність | | | |органів Державної виконавчої | | | |служби, якщо у відповідних | | | |скаргах ідеться про зведене | | | |виконавче провадження, | | | |учасниками якого є серед | | | |інших фізичні особи, що не | | | |мають статусу суб'єкта | | | |підприємницької діяльності? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.12 |Чи підлягає оскарженню | 20.10.2006 N 01-8/2351 | | |ухвала господарського суду | ( v2351600-06 ), п. 25 | | |про відмову у вимогах | | | |заявника щодо відстрочки або | | | |розстрочки виконання | | | |судового рішення, зміну | | | |способу та порядку його | | | |виконання? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.13 |Як визначається дата | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |набрання чинності ухвалами | ( v_675600-07 ), п. 29 | | |господарського суду, що | | | |підлягають виконанню | | | |відповідно до Закону України | | | |"Про виконавче провадження" | | | |( 606-14 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.14 |Чи підлягає видачі | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |виконавчий документ за | ( v_675600-07 ), п. 30 | | |рішенням господарського суду | | | |про визнання права | | | |власності? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.15 |Чи можлива у виконавчому | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |провадженні заміна кредитора | ( v_164600-08 ), п. 39 | | |згідно з договором | | | |відступлення права вимоги? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.16 |У який спосіб може бути | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |захищено права особи, яка не | ( v_164600-08 ), п. 40 | | |погоджується з оцінкою | | | |майна, проведеною в порядку | | | |здійснення виконавчого | | | |провадження? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.17 |Чи вправі господарський суд | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |відмовити в прийнятті заяви | ( v_482600-08 ), п. 35 | | |про відстрочку або | | | |розстрочку виконання | | | |рішення, зміну способу та | | | |порядку виконання судового | | | |рішення або повернути таку | | | |заяву без розгляду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.18 |Чи вправі господарський суд: | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |- відмовляти в прийнятті | ( v_482600-08 ), п. 36 | | |скарг на дії чи | | | |бездіяльність органів | | | |Державної виконавчої служби; | | | |- повертати такі скарги? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.19 |У розгляді справи | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |господарським судом вжито | ( v_482600-08 ), п. 37 | | |заходів до забезпечення | | | |позову. Сторона у справі, не | | | |погоджуючись з діями органу | | | |Державної виконавчої служби, | | | |вчиненими останнім у | | | |виконанні відповідної ухвали | | | |господарського суду, | | | |оскаржила такі дії в порядку | | | |статті 121-2 ГПК ( 1798-12 ). | | | |Якими у відповідному випадку | | | |мають бути дії господарського | | | |суду і чи можливе зупинення | | | |провадження у справі до | | | |закінчення розгляду скарги на | | | |дії органу Державної | | | |виконавчої служби? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.20 |З приписів якого | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |законодавчого акта слід | ( v_163600-09 ), п. 33 | | |виходити у вирішенні питання | | | |щодо визначення початку | | | |перебігу строку пред'явлення | | | |наказу господарського суду | | | |до виконання? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.21 |Яким чином вноситься | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |виправлення до наказу | ( v_163600-09 ), п. 34 | | |господарського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.22 |Чи вправі скаржник за | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |скаргою на дії чи | ( v_163600-09 ), п. 35 | | |бездіяльність органів | | | |Державної виконавчої служби | | | |(стаття 121-2 ГПК) ( 1798-12 )| | | |змінювати підставу або | | | |предмет скарги, збільшувати | | | |або зменшувати розмір вимог | | | |до нею? | | | |Чи може суд вийти за межі | | | |вимог, заявлених у | | | |відповідній скарзі? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.23 |Яким саме господарським | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |судом підлягає розглядові | ( v_163600-09 ), п. 36 | | |скарга на дії органу | | | |Державної виконавчої служби, | | | |вчинені в межах зведеного | | | |виконавчого провадження у | | | |виконанні наказів, виданих | | | |різними господарськими | | | |судами, а також інших | | | |виконавчих документів, | | | |виданих, зокрема, | | | |загальними судами? | | |------+------------------------------+--------------------------| |15.24 |Чи може суд апеляційної | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |інстанції визнати поважною | ( v_163600-09 ), п. 37 | | |причину пропуску строку, | | | |передбаченого частиною першою | | | |статті 121-2 ГПК ( 1798-12 ), | | | |і відновити цей строк, | | | |і якщо так, то якими мають | | | |бути подальші процесуальні | | | |дії апеляційної інстанції? | | |------+------------------------------+--------------------------| | |16. Застосування деяких норм | | | | Закону України "Про | | | | третейські суди" ( 1701-15 ) | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.1 |Яким чином має бути | 14.07.2004 N 01-8/1270 | | |оформлено рішення, прийняте | ( v1270600-04 ), п. 6 | | |у справі зі спору | | | |немайнового характеру, яке | | | |підлягає безпосередньому | | | |виконанню без видачі наказу? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.2 |Якими мають бути дії | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |господарського суду, до | ( v_675600-07 ), п. 31 | | |якого подано заяву про | | | |скасування рішення | | | |третейського суду, в разі | | | |якщо останній не надсилає | | | |господарському суду | | | |витребувану ним справу? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.3 |Чи може господарський суд | 14.08.2007 N 01-8/675 | | |відмовити у видачі | ( v_675600-07 ), п. 32 | | |виконавчого документа на | | | |виконання рішення | | | |третейського суду в разі, | | | |якщо господарський суд | | | |вважає таке рішення | | | |неправомірним, та чи можливе | | | |оскарження рішення | | | |господарського суду про | | | |видачу виконавчого документа | | | |на підставі рішення | | | |третейського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.4 |Чи слід вважати пропущеним | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |строк оскарження рішення | ( v_164600-08 ), п. 41 | | |третейського суду в разі, | | | |якщо про таке рішення | | | |стороні не було відомо у | | | |зв'язку з підписанням | | | |третейської угоди | | | |невстановленою особою із | | | |скріпленням її підробленою | | | |печаткою (що встановлено | | | |господарським судом згідно з | | | |висновком судової експертизи)?| | |------+------------------------------+--------------------------| |16.5 |Як має діяти господарський | 18.03.2008 N 01-8/164 | | |суд, якщо до нього оскаржено | ( v_164600-08 ), п. 42 | | |рішення третейського суду, | | | |прийняте як з господарського, | | | |так і з трудового спору? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.6 |Чи повинен господарський суд | 13.08.2008 N 01-8/482 | | |видавати наказ на виконання | ( v_482600-08 ), п. 39 | | |рішення третейського суду | | | |про визнання права власності | | | |на нерухоме майно? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.7 |Які судові акти повинні | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |прийматися господарським | ( v_163600-09 ), п. 42 | | |судом у разі: | | | |1) відмови у прийнятті заяви | | | |про видачу виконавчого | | | |документа на підставі | | | |рішення третейського суду | | | |або повернення такої заяви; | | | |2) прийняття господарським | | | |судом зазначеної заяви; | | | |3) витребування | | | |господарським судом справи з | | | |третейського суду? | | | |Якими мають бути реквізити | | | |таких судових актів? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.8 |Чи підлягає розглядові у | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарському суді позовна | ( v_163600-09 ), п. 43 | | |заява про визнання недійсною | | | |третейської угоди, якщо таку | | | |заяву подано особою, яка не | | | |є стороною у третейському | | | |розгляді? | | | |Чи підлягає розглядові | | | |відповідна заява, подана | | | |після закінчення строку, | | | |передбаченого частиною | | | |четвертою статті 51 Закону | | | |України "Про третейські суди" | | | |( 1701-15 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.9 |На які законодавчі норми | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |слід посилатися | ( v_163600-09 ), п. 44 | | |господарському суду у разі | | | |відмови у прийнятті заяви | | | |або повернення заяви про | | | |скасування рішення | | | |третейського суду, | | | |повернення заяви про видачу | | | |виконавчого документа? Чи | | | |можливе застосування у | | | |зв'язку з цим положень | | | |статей 62 і 63 ГПК | | | |( 1798-12 )? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.10 |Чи може бути залишено | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарським судом без | ( v_163600-09 ), п. 45 | | |розгляду заяву про | | | |скасування рішення | | | |третейського суду, якщо | | | |строк розгляду такої заяви | | | |закінчився, а справа з | | | |третейського суду не надійшла?| | |------+------------------------------+--------------------------| |16.11 |Яким чином повинен діяти | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарський суд у разі, | ( v_163600-09 ), п. 46 | | |якщо після прийняття ним до | | | |розгляду заяви про | | | |скасування рішення | | | |третейського суду заявник | | | |відмовився від неї? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.12 |Чи є можливим передбачене | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |статтею 122 ГПК ( 1798-12 ) | ( v_163600-09 ), п. 47 | | |здійснення повороту | | | |виконання рішення в разі | | | |скасування рішення | | | |третейського суду, згідно з | | | |яким було видано виконавчий | | | |документ? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.13 |Чи підлягають розглядові в | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарському суді, який | ( v_163600-09 ), п. 48 | | |видав наказ на виконання | | | |рішення третейського суду, | | | |скарги на дії чи | | | |бездіяльність органів | | | |Державної виконавчої служби | | | |у зв'язку з невиконанням або | | | |неналежним виконанням такого | | | |наказу? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.14 |Чи застосовуються положення | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |статей 117, 119, 120 ГПК | ( v_163600-09 ), п. 49 | | |( 1798-12 ) до виконавчих | | | |документів (наказів), | | | |виданих господарським судом | | | |на виконання рішення | | | |третейського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.15 |Яким чином повинен діяти | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарський суд у разі | ( v_163600-09 ), п. 50 | | |якщо після прийняття ним до | | | |розгляду заяви про видачу | | | |виконавчого документа | | | |(стаття 56 Закону України | | | |"Про третейські суди") | | | |( 1701-15 ): | | | |1) установлено, що боржник | | | |добровільно виконав рішення | | | |третейського суду? | | | |2) заявник відмовився від | | | |відповідної заяви чи просить | | | |залишити її без розгляду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.16 |Яким чином повинен діяти | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |господарський суд, якщо | ( v_163600-09 ), п. 51 | | |після прийняття ним до | | | |розгляду заяви про видачу | | | |виконавчого документа на | | | |виконання рішення | | | |третейського суду: | | | |1) стороною подано докази | | | |звернення до компетентного | | | |суду з заявою про скасування | | | |відповідного рішення | | | |третейського суду? | | | |2) подано позов про визнання | | | |недійсною третейської угоди | | | |згідно з якою було прийнято | | | |рішення третейського суду? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.17 |Чи може господарський суд | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |відмовити у видачі | ( v_163600-09 ), п. 52 | | |виконавчого документа на | | | |примусове виконання рішення | | | |третейського суду, якщо | | | |останнім справа розглядалася | | | |колегіально, а рішення | | | |підписано лише головуючим у | | | |судовому засіданні? | | |------+------------------------------+--------------------------| |16.18 |Чи повинен господарський | 12.03.2009 N 01-08/163 | | |суд, розглядаючи заяву про | ( v_163600-09 ), п. 53 | | |видачу виконавчого документа | | | |згідно з рішенням | | | |третейського суду, | | | |здійснювати перевірку | | | |відповідності складу | | | |третейського суду вимогам | | | |статей 16-19 Закону України | | | |"Про третейські суди" | | | |( 1701-15 )? | | ------------------------------------------------------------------вгору